Ke toan luu chuyen hang hoa trong doanh

127 40 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 09:28

Bài giảng Kế toán lưu chuyển hàng hoá trong kinh doanh thương mại nội địa trình bày những vấn đề chung về kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa, kế toán lưu chuyển hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên, kế toán lưu chuyển hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ, kế toán chi phí thu mua hàng hoá và kết quả tiêu thụ trong kinh doanh thương mại. CHƯƠNG KẾ TỐN LƯU CHUYỂN HÀNG HĨA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI  Kế tốn q trình mua hàng  Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng doanh nghiệp thương mại  Kế toán nghiệp vụ mua hàng nước  Kế toán nghiệp vụ mua hàng nhập CHƯƠNG KẾ TỐN LƯU CHUYỂN HÀNG HĨA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI  Khái niệm nghiệp vụ mua hàng  Là giai đoạn trình lưu chuyển hàng hóa  Là quan hệ trao đổi người mua người bán trị giá hàng hóa thơng qua quan hệ tốn tiền hàng  Là q trình vốn doanh nghiệp chuyển hóa từ hình thái tiền tệ sang hình thái hàng hóa CHƯƠNG KẾ TỐN LƯU CHUYỂN HÀNG HĨA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI  Các phương thức mua hàng  Đối với doanh nghiệp thương mại nội địa  Mua hàng theo phương thức trực tiếp  Mua hàng theo phương thức chuyển hàng  Đối với doanh nghiệp thương mại kinh doanh xuất - nhập  Nhập trực tiếp  Nhập ủy thác CHƯƠNG KẾ TỐN LƯU CHUYỂN HÀNG HĨA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI  Thời điểm ghi chép hàng mua  nhận đựơc quyền sở hữu hàng hóa  quyền sở hữu tiền tệ (đã toán chấp nhận toán) CHƯƠNG KẾ TỐN LƯU CHUYỂN HÀNG HĨA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI  Một số công thức để xác định giá trị hàng mua  công thức tổng quát tính giá thực tế hàng hóa nhập kho  cơng thức tính thuế nhập hàng hóa  cơng thức tính thuế TTĐB hàng hóa  cơng thức tính thuế GTGT CHƯƠNG KẾ TỐN LƯU CHUYỂN HÀNG HĨA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI  Kế tốn nghiệp vụ mua hàng nước  Chứng từ kế toán sử dụng      Các loại hóa đơn Phiếu nhập kho Biên kiểm nhận hàng hóa Phiếu chi, giấy báo Nợ, Phiếu tốn tạm ứng … CHƯƠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HĨA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI  Hạch tốn theo phương pháp KKTX  Tài khoản kế toán sử dụng  TK 156 – Hàng hóa  TK 1561 – Giá mua hàng hóa  TK 1562 – Chi phí thu mua hàng hóa  TK 151 – Hàng mua đường CHƯƠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI  Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ  Trường hợp mua hàng nhập kho đủ  giá mua hàng hóa nhập kho  bao bì kèm (tính giá riêng)  chi phí thu mua phát sinh  Trường hợp nhận hóa đơn hàng chưa nhập kho  Nghiệp vụ phát sinh tháng  Nghiệp vụ phát sinh vào cuốI tháng CHƯƠNG KẾ TỐN LƯU CHUYỂN HÀNG HĨA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI  Trường hợp hàng nhập kho chưa nhận Hoá đơn  Nghiệp vụ phát sinh tháng  Nghiệp vụ phát sinh vào cuốI tháng  Trường hợp mua hàng phát sinh thiếu  thiếu hao hụt định mức  thiếu nguyên nhân khách quan, doanh nghiệp chịu  thiếu lỗI cán thu mua  thiếu bên bán gửI thiếu  thiếu chưa rõ nguyên nhân, chờ xử lý CHƯƠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI  Trường hợp mua hàng phát sinh thừa  trường hợp hàng thừa xác định nguyên nhân o thừa dôi thừa tự nhiên o thừa bên bán gửI thừa  trường hợp hàng thừa chưa xác định nguyên nhân, chờ xử lý o nhập kho số hàng mua theo hóa đơn o nhập kho tồn số hàng thực nhận  Trường hợp hàng mua cần gia công, sơ chế lại 10 CHƯƠNG KẾ TỐN CƠNG TY CỔ PHẦN Chú thích: (1) Tăng vốn cách gọi thêm vốn góp cổ đơng có (1a) Số vốn cổ động cam kết góp thêm (1b) Số vốn cổ đơng đóng góp (2) Tăng vốn phát hành cổ phiếu bổ sung (2a) Số cổ phần cổ đông đăng ký mua (2b) Phân phối cổ phần cho cổ đông (3) Tăng vốn điều chuyển từ nguồn vốn chủ sở hữu khác (4) Chuyển đổi trái phiếu phát hành thành cổ phần (5) Trả cổ tức cổ phiếu 113 CHƯƠNG KẾ TỐN CƠNG TY CỔ PHẦN  Các trường hợp giảm vốn điều lệ  Khi nhu cầu vốn công ty giảm thay đổi ngành nghề kinh doanh, tổ chức lại với quy mô nhỏ bị buộc phải huỷ bổ cổ phiếu quỹ  Kinh doanh thua lỗ năm liên tiếp có số lỗ luỹ kế 50% vốn cổ đông trở lên chưa khả toán khoản nợ đến hạn 114 CHƯƠNG KẾ TỐN CƠNG TY CỔ PHẦN  Các hình thức điều chỉnh giảm vốn điều lệ  Công ty mua huỷ bỏ số lượng cổ phiếu quỹ có mệnh giá tương ứng với số vốn dự kiến điều chỉnh giảm  trả lại tiền cho cổ đông 115 CHƯƠNG KẾ TỐN CƠNG TY CỔ PHẦN  Cơng ty thu hồi huỷ bỏ số cổ phiếu cổ đông với tổng mệnh giá tương ứng với số vốn điều lệ giảm Säú lỉåüng cäø pháưn thu häưi Säú lỉåüng cäø pháưn Säúväúndỉû kiãúngim = x catỉìng cäø âäng cäø âängâọâangsåíhỉỵu Väúnâiãưulãûcacäng ty  Số tiền phải trả cho cổ đơng Säú tiãưn pha íi tr cho tỉìng cäø âäng = Säú lỉåüng cäø pháưn thu häưi catỉìng cäø âäng x Mãûnhgiạcäø pháưn 116 CHƯƠNG KẾ TỐN CƠNG TY CỔ PHẦN  Điều chỉnh giảm mệnh giá cổ phần mà không làm thay đổi số lượng cổ phần Säútiãưn pha íi tr cho tỉìng cäøâäng  = giỉỵa mãûnh giạc Säú lỉåüng cäø pháưn Chãnhlãûch x vmãûnh giạmåïi catỉìng cäø âäng Hình thức kết hợp 117 CHƯƠNG KẾ TỐN CƠNG TY CỔ PHẦN  Tài khoản hạch toán cổ phiếu mua lại TK 419 - Cổ phiếu quỹ  Giá trị cổ phiếu quỹ phản ánh tài khoản theo giá thực tế mua lại  Tài khoản không phản ánh trị giá cổ phiếu mua công ty cổ phần khác mục đích đầu tư tài  Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu cơng ty phát hành nhằm mục đích thu hồi cổ phiếu để huỷ bỏ vĩnh viễn mua vào giá trị cổ phiếu mua vào khơng phản ánh vào tài khoản mà ghi giảm vốn góp  Trị giá vốn cổ phiếu quỹ tài phát hành sử dụng để trả cổ tức, thưởng… tính theo giá thực tế theo phương pháp bình qn gia quyền 118 CHƯƠNG KẾ TỐN CƠNG TY CỔ PHẦN  Kế tốn số trường hợp giảm vốn điều lệ TK 421 TK 4111 (1) TK 111, 112, 331… TK 419 (2c) (2a) TK 4112 (2b) TK 421 119 CHƯƠNG KẾ TỐN CƠNG TY CỔ PHẦN Chú thích: (1) Trường hợp giảm vốn để bù lỗ (2a) Giá mua lại cổ phiếu (2b) Chi phí liên quan đến việc mua lại cổ phiếu (2c) Huỷ bỏ cổ phiếu quỹ 120 CHƯƠNG KẾ TOÁN CƠNG TY CỔ PHẦN  Kế tốn phát hành trái phiếu  Tài khoản kế toán sử dụng TK 343 – Trái phiếu phát hành, gồm tài khoản cấp 2:    TK 3431 - Mệnh giá trái phiếu TK 3432 - Chiết khấu trái phiếu TK 3433 - Phụ trội trái phiếu  Phương pháp hạch toán 121 CHƯƠNG KẾ TỐN CƠNG TY CỔ PHẦN TK 111, 112 TK 3431 TK 111, 112, 131… (1a) (7) (1b) TK 3432 TK 4111 (1c) (8) TK 3432 TK 4112 TK 4112 (4a) TK 242 TK 3433 TK 111, 112 TK 242 TK 3432 TK 635, 241, 627 (2) (3b) TK 3432 TK 335 TK 3433 (6) (3a) (4b) (5) 122 CHƯƠNG KẾ TỐN CƠNG TY CỔ PHẦN (1a) Phát hành trái phiếu theo mệnh giá (1b) Phát hành trái phiếu có chiết khấu (1c) Phát hành trái phiếu có phụ trội (2) Trả lãi trái phiếu định kỳ (3a) Định kỳ, tính trước chi phí lãi vay (3b) Trả lãi trái phiếu đáo hạn (4a) Trái phiếu trả lãi phát hành (4b) Phân bổ chi phí lãi vay định kỳ (5) Phân bổ chiết khấu trái phiếu (6) Phân bổ phụ trội trái phiếu (7) Thanh toán trái phiếu đáo hạn (8) Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đáo hạn 123 CHƯƠNG KẾ TỐN CƠNG TY CỔ PHẦN  Phương pháp tính lãi cổ phiếu Licå bn = trãn cäø phiãúu Låüinhuáûn ho àûc läùphán bäø cho cọứõọngsồớhổợu cọứ phióỳu phọứ thọn g Sọỳbỗnhquỏngia quyóửn cuớacọứ phióỳu âanglỉuhnh tro ng k  Lợi nhuận lỗ sau thuế TNDN  Các khoản điều chỉnh giảm    Cổ tức cổ phiếu ưu đãi Khoản chênh lệch lớn giá trị hợp lý khoản toán cho người sở hữu với giá trị ghi sổ cổ phiếu ưu đãi Khoản chênh lệch lớn giá trị hợp lý cổ phiếu phổ thơng khoản tốn khác thời điểm toán với giá trị hợp lý cổ phiếu phổ thơng 124 CHƯƠNG KẾ TỐN CƠNG TY CỔ PHẦN  Các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận lỗ sau thuế  Khoản chênh lệch giá trị ghi sổ cổ phiếu ưu đãi lớn giá trị hợp lý khoản toán cho người sở hữu công ty cổ phần mua lại cổ phiếu ưu đãi  Số lượng cổ phiếu phổ thông sử dụng để tính lãi cổ phiếu Säú lỉåüng Säú lỉåüng cäø phiãúuSäú ngy Säú lỉåüng cäø phiãúu Säú ngy cäø phiãúu phạt ình thãm x lổuhaỡnh mualaỷi x õổồỹc mualaỷi Sọỳ bỗnhquỏn kyỡ trongkyỡ kyì kyì cäø phiãúu = + Täøng säú ngytrongk Täøng säú ngytrongk lỉuhnh âáưu k trongk 125 CHƯƠNG KẾ TỐN CƠNG TY CỔ PHẦN  Kế tốn chi trả cổ tức cho cổ đông TK 111, 112 TK 4212 TK 3388 (2) (1) TK 4111 (3) TK 4112 TK 512 TK 4112 (4) TK 3331 126 CHƯƠNG KẾ TỐN CƠNG TY CỔ PHẦN  Kế tốn tổ chức lại giải thể cơng ty cổ phần  Kế tốn chia cơng ty  Kế tốn tách cơng ty  Kế tốn sáp nhập cơng ty  Kế tốn giải thể cơng ty 127 ... trình vốn doanh nghiệp chuyển hóa từ hình thái tiền tệ sang hình thái hàng hóa CHƯƠNG KẾ TỐN LƯU CHUYỂN HÀNG HĨA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI  Các phương thức mua hàng  Đối với doanh nghiệp... theo phương thức chuyển hàng  Đối với doanh nghiệp thương mại kinh doanh xuất - nhập  Nhập trực tiếp  Nhập ủy thác CHƯƠNG KẾ TỐN LƯU CHUYỂN HÀNG HĨA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI  Thời điểm... nguyên nhân khách quan, doanh nghiệp chịu  thiếu lỗI cán thu mua  thiếu bên bán gửI thiếu  thiếu chưa rõ nguyên nhân, chờ xử lý CHƯƠNG KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke toan luu chuyen hang hoa trong doanh, Ke toan luu chuyen hang hoa trong doanh, CHƯƠNG 1 KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, CHƯƠNG 2 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP, CHƯƠNG 3 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, CHƯƠNG 4 KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay