bai giang he quan tri co so du lieu

137 12 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 08:04

... SONG SONG (Parallel Systems): Các hệ song song cải tiến tốc độ xử lý tốc độ I/O cách sử dụng nhiều CPU nhiều đĩa song song Trong xử lý song song, nhiều hoạt động thực đồng thời Một máy song song... song song hệ thống máy tính làm tăng tốc độ hoạt động hệ CSDL, trả lời giao dịch nhanh Các vấn tin xử lý theo cách khai thác tính song song Sự cần thiết xử lý vấn tin song song dẫn tới phát tri n... FROM Account, Depositor AS T WHERE NOT UNIQUE ( SELECT R.Customer_name FROM Account, Depositor AS R WHERE T.Customer_name=R.Customer_name AND R.Account_number = Account.Account_number AND Account.Branch_name
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang he quan tri co so du lieu, bai giang he quan tri co so du lieu, HỆ THỐNG TẬP TRUNG, CÁC HỆ SONG SONG (Parallel Systems):, BÀI TẬP CHƯƠNG I, BÀI TẬP CHƯƠNG II, MẨU TIN ĐỘ DÀI THAY ĐỔI (Variable-Length Records), CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG III, III.9 Nêu lên một ví dụ, trong đó phương pháp không gian dự trữ để biểu diễn các mẩu tin độ dài thay đổi phù hợp hơn phương pháp con trỏ., CÁC THỰC HIỆN CẠNH TRANH, TUẦN TỰ XUNG ĐỘT (Conflict Serializability), KIỂM THỬ TÍNH KHẢ TUẦN TỰ VIEW, BÀI TẬP CHƯƠNG IV

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay