bai giang chon loc va nhan giong vat nuoi

66 43 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 07:46

Chơng I: số Khái niệm chung giống vật nuôi 1.1 Nguồn gốc hoá vật nuôi Khái niệm vật nuôi đề cập đợc giới hạn phạm vi động vật đợc hoá chăn nuôi lĩnh vực nông nghiệp Chúng ta còng chØ xem xÐt nhãm vËt nu«i chđ yếu gia súc gia cầm Các vật nuôi ngày có nguồn gốc từ động vật hoang dã Quá trình biến động vật hoang dã thành vật nuôi đợc gọi trình hoá, trình đợc thực ngời Các vật nuôi đợc xuất sau hình thành loài ngời, hoá vật nuôi sản phẩm lao động sáng tạo ngời Chúng ta cần phân biệt khác vật nuôi vật hoang dã Theo Isaac (1970), động vật đợc gọi vật nuôi chúng có đủ điều kiện sau đây: 1/ Có giá trị kinh tế định, đợc ngời nuôi với mục đích rõ ràng; 2/ Trong phạm vi kiểm soát ngời; 3/ Không thể tồn đợc can thiệp ngời; 4/ Tập tính thay đổi khác với vật hoang dã; 5/ Hình thái thay đổi khác với vật hoang dã Nhiều tài liệu cho hoá vật nuôi gắn liền với trình chăn thả, điều có nghĩa trình hoá vật nuôi gắn liền với hoạt động ngời vùng có bãi chăn thả lớn Ngời ta cho rằng, trình hoá vật nuôi diễn chủ yếu lu vực sông bao gåm L−ìng Hµ (Tigre vµ Euphrate), Nil, Indus vµ Hoàng Hà, nôi văn minh cổ xa (bán đảo Arap, Ai Cập, ấn Độ Trung Quốc) Có thể thấy trình hoá gắn liền với lịch sử loài ngời qua việc liệt kê phát khảo cổ sau: Năm (tr−íc CN) 2.000.000 500.000 300.000 25.000 8.000 5.000 4.000 C¸c phát khảo cổ học Phát thấy dấu tích cđa loµi ng−êi cỉ x−a nhÊt ë thung lòng Omo Phát thấy dấu tích sử dụng lửa cđa ng−êi Ph¸t hiƯn thÊy di tÝch cđa ng−êi cổ Homo Sapiens Dấu vết nghệ thuật khắc hoạ thú hang đá Thời kỳ hoá vật nuôi Văn minh Lỡng Hà Văn minh Ai Cập Cho tíi nay, cã nhiỊu ý kiÕn cho r»ng, chã lµ vật nuôi đợc ngời hoá Các chứng khảo cổ học phát dấu vết loài vật nuôi nh sau: Năm (trớc CN) Vùng Lỡng Hà Hy Lạp Trung Âu Ucraina 12.000 10.000 9.000 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 3.500 Chã Chã Cừu Lợn Dê Lợn Bò Chó Lợn Dê Ngựa 1.2 Khái niệm giống, dòng vật nuôi 1.2.1 Khái niệm giống vật nuôi Khái niệm giống vật nuôi chăn nuôi khác với khái niệm giống phân loại sinh vật học Trong phân loại sinh vật học, giống đơn vị phân loại loài, giống gồm nhiều loài khác Nếu sử dụng thang phân loại sinh vật học giống vật nuôi thuộc đơn vị phân loại dới loài Có nhiều khái niệm giống vật nuôi khác dựa quan điểm phân tích so sánh khác Hiện tại, thờng hiểu khái niệm giống vật nuôi nh sau: Giống vật nuôi tập hợp vật nuôi có chung nguồn gốc, đợc hình thành trình chọn lọc nhân giống ngời Các vật nuôi giống có đặc điểm ngoại hình, sinh lý, sinh hoá, lợi ích kinh tế giống nhau, đặc điểm di truyền đợc cho đời sau Trong thực tế, nhóm vật nuôi đợc coi giống cần có điều kiện sau: - Có nguồn gốc, lịch sử hình thành rõ ràng; - Có số lợng định: Số lợng đực sinh sản khoảng vài trăm trâu, bò, ngựa; vài nghìn lợn; vài chục nghìn gà, vịt; - Có đặc điểm riêng biệt giống, đặc điểm khác biệt với giống khác đợc di truyền cách tơng đối ổn định cho đời sau; - Đợc Hội đồng giống vật nuôi quốc gia công nhận giống Các giống vật nuôi đợc sử dụng rộng rãi sản xuất chăn nuôi nớc ta gồm giống nớc đợc hình thành từ lâu đời giống ngoại đợc nhập vào nớc ta Chẳng hạn, trâu Việt Nam, bò vàng, lợn Móng Cái, gà Ri, vịt Cỏ giống nớc; trâu Murrah, bò Holstein Friesian, lợn Yorkshire, gà Tam Hoàng, vịt CV Super Meat giống nhập nội Trong năm 1970-1980, lợn ĐB-I - sản phẩm trình nghiên cứu tạo giống - đợc Hội đồng giống quốc gia công nhận giống, nhng giống hầu nh không tồn sản xuất Một số giống vật nuôi có nguồn gốc, lịch sử hình thành không thật rõ ràng, nhng đợc công nhận giống Chẳng hạn, ngời ta biết đợc bò Lai Sind kết lai bò vàng Việt Nam với vài giống bò nh Red Sindhi, Ongon ngời Pháp nhập vào nớc ta từ đầu kỷ 19, nhng bò Lai Sind đợc coi giống Cần lu ý nhóm lai, chẳng hạn lợn lai F1 giống Móng Cái Yorkshire có nguồn gốc, đặc điểm ngoại hình, sinh lý, sinh hoá, lợi ích kinh tế rõ ràng, chúng có số lợng lớn, song coi giống đặc điểm chúng không đợc truyền đạt cách đâỳ đủ cho đời sau 1.2.2 Khái niệm dòng Dòng nhóm vật nuôi giống Một giống vài dòng (khoảng - dòng) Các vật nuôi dòng, đặc điểm chung giống có vài đặc điểm riêng dòng, đặc điểm đặc trng cho dòng Chẳng hạn, hai dòng V1 V3 giống vịt siêu thịt CV Super Meat đợc nhập vào nớc ta, dòng V1 dòng trống có tốc độ sinh trởng nhanh, khối lợng thể lớn, dòng V3 dòng mái có khối lợng nhỏ hơn, tốc độ sinh trởng chậm hơn, nhng lại cho suất trứng tỷ lệ liên quan tới ấp nở cao Tuy nhiên, thực tế ngời ta có quan niệm khác dòng C¸c quan niƯm chđ u bao gåm: - Nhãm hut thống: Là nhóm vật nuôi có nguồn gốc từ vật tổ tiên Con vật tổ tiên thờng vật có đặc điểm bật đợc ngời chăn nuôi a chuộng Các vật nuôi nhóm huyết thống có quan hệ họ hàng với mang đợc phần dấu vết đặc trng vật tổ Tuy nhiên, chủ định ghép phối, chọn lọc rõ ràng nên 10 nhóm huyết thống thờng có số lợng vật nuôi định, chúng đặc trng rõ nét tính sản xuất mà thông thờng có vài đặc điểm hình dáng, màu sắc đặc trng - Nhóm vật nuôi địa phơng: Các vật nuôi giống nhng đợc nuôi địa phơng khác nhau, nơi lại có điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội định, hình thành nên nhóm vật nuôi địa phơng mang đặc trng riêng biệt định - Dòng cận huyết: Cũng gièng nh− nhãm huyÕt thèng, dßng cËn huyÕt bao gåm vật nuôi có nguồn gốc từ vật tổ tiên Con vật tổ tiên thờng đực đợc gọi đực đầu dòng Đực đầu dòng đực xuất sắc, có thành tích bật vài đặc điểm mà ngời chăn nuôi muốn trì hệ sau Để tạo nên dòng cận huyết, ngời ta sử dụng phơng pháp nhân giống cận huyết hệ sau thuộc huyết thống đực đầu dòng 1.3 Phân loại giống vật nuôi Dựa vào phân loại khác nhau, ngời ta phân chia giống vật nuôi thành nhóm định: 1/ Căn vào mức độ tiến hoá giống, giống vật nuôi đợc phân thành nhóm sau: - Giống nguyên thuỷ: Là giống vật nuôi đợc hình thành từ trình hoá thú hoang Các vật nuôi thuộc nhóm giống thờng có tầm vóc nhỏ, suất thấp, thành thục tính dục thể vóc muộn, điều kiện nuôi dỡng chúng mức độ đơn giản Một số giống gia súc nuôi ë c¸c tØnh miỊn nói n−íc ta thc nhãm gièng này: lợn Mẹo (Nghệ An), lợn Sóc (vùng Tây Nguyên), dê Cỏ - Giống độ: Là giống vật nuôi nguyên thuỷ trải qua trình chọn lọc mối quan hệ tác động điều kiện nuôi dỡng chăm sóc mức độ định Do vậy, so với nhóm giống nguyên thuỷ, giống độ đợc cải tiến tầm vóc, suất, thời gian thành thục tính dục thể vóc Tuy nhiên chúng đòi hỏi điều kiện nuôi dỡng chăm sóc mức độ cao Lợn Móng Cái, vịt Cỏ, vịt Bầu nớc ta thuộc nhóm giống - Giống gây thành: Về thời gian, chúng nhóm giống đợc hình thành sau kết trình lai tạo kết hợp với chọn lọc nuôi dỡng chăm sóc điều kiện môi trờng thích hợp Vật nuôi nhóm giống có hớng sản xuất chuyên dụng kiêm dụng So với hai nhóm giống trên, chúng có tầm vóc lớn hơn, thành thục tính dục thể vóc sớm hơn, song chúng đòi hỏi điều kiện nuôi dỡng chăm sóc mức độ cao Các giống gia súc gia cầm đợc nhập vào nớc ta thời gian gần phần lớn thuộc nhóm giống gây thành: lợn Yorkshire, Landrace, bò Holstein Friesian, Santa Gestrudis, gà Leghorn, BE, vịt Khaki Campbell, CV 2/ Căn vào hớng sản xuất, giống vật nuôi đợc phân thành nhóm sau: - Giống chuyên dụng: Là giống có suất cao loại sản phẩm định Chẳng hạn, bò có giống chuyên cho sữa nh Holstein Friesian, chuyên cho thịt nh Blanc Bleu Belge (viết tắt BBB) ; gà có giống chuyên cho trứng nh Leghorn, chuyên cho thịt nh Cornish; ngựa có giống chuyên để cỡi, chuyên để cày kéo; vịt có giống chuyên cho trứng nh Khaki Campbell, chuyên cho thịt nh CV Super Meat, lợn có giống chuyên cho nạc nh Piétrain, Landrace - Giống kiêm dụng: Là giống sử dụng để sản xuất nhiều loại sản phẩm, suất loại sản phẩm giống thờng thấp so với giống chuyên dụng 11 Chẳng hạn, giống bò kiêm dụng sữa-thịt nh bò nâu Thuỵ Sĩ (Brown Suiss), giống lợn kiêm dụng thịt-mỡ nh lợn Cornwall; giống gà kiêm dụng trứng-thịt Rhode Island Cần ý giống vật nuôi địa thờng đợc sử dụng theo nhiều hớng sản xuất khác nhau, chẳng hạn bò vàng, trâu Việt Nam đợc nuôi với nhiều mục đích: cày kéo, lấy thịt, lấy phân Do điều kiện kỹ thuật cha thực đợc điều khiển sinh sản giới tính theo ý muốn, sản xuất thơng phẩm số giống chuyên dụng nh gà hớng trứng (chẳng hạn gà Leghorn), ngời ta phải loại thải toàn gà trống từ lúc ngày tuổi; bò chuyên sữa Holstein, bò sinh có giá trị cao bò đực Đây hạn chế giống chuyên dụng 3/ Căn vào nguồn gốc, giống vật nuôi đợc chia làm nhóm sau: - Giống địa phơng: Là giống có nguồn gốc địa phơng, đợc hình thành phát triển điều kiện kinh tế xã hội, tự nhiên địa phơng Chẳng hạn, lợn Móng Cái, bò vàng, vịt Cỏ giống địa phơng nớc ta Các giống địa phơng có khả thích ứng cao với điều kiện tập quán chăn nuôi địa phơng, sức chống bệnh tốt, song suất thờng bị hạn chế - Giống nhập: Là giống có nguồn gốc từ vùng khác nớc khác Các giống nhập nội thờng giống có suất cao có đặc điểm tốt bật so với giống địa phơng Chẳng hạn lợn Yorkshire, bò Holstein, vịt Khaki Campbell giống nhập nội Tuy nhiên, nguồn gốc xuất phát vùng có điều kiện môi trờng khác biệt với nơi nhập vào nuôi, giống nhập phải thích ứng với điều kiện sống Điều tuỳ thuộc vào khả thích nghi giống nhập, vào điều kiện mà ngời tạo nhằm giúp chúng dễ thích ứng đợc với điều kiện sống nơi 12 Chơng II: theo dõi, đánh giá tính trạng vật nuôi Các tính trạng (còn gọi tiêu, đặc điểm) ngoại hình, sinh trởng, suất chất lợng sản phẩm chăn nuôi đợc sử dụng để mô tả, đánh giá giống vật nuôi nh cá thể vật nuôi Các tính trạng thờng tiêu chuẩn chọn lọc vật nuôi, giữ chúng làm giống nhằm tạo đời sau phù hợp với mong muốn ngời chăn nuôi Ngời ta quan sát để mô tả, đánh giá tính trạng ngoại hình, song tính trạng sinh trởng, suất chất lợng sản phẩm, ngời ta mô tả đánh giá chúng phép đo Điều đáng lu ý tuyệt đại phận tính trạng sinh trởng, suất chất lợng vật nuôi tính trạng số lợng 2.1 Đánh giá ngoại hình Ngoại hình vật nuôi hình dáng bên vật Tuy nhiên, khía cạnh định, ngoại hình phản ảnh đợc cấu tạo phận cấu thành thể, tình trạng sức khoẻ nh suất vật nuôi Chẳng hạn, vào hình dáng trâu cầy, thấy to lớn, vạm vỡ, gân guốc dự đoán có khả cầy kéo tốt; quan sát bò sữa, thấy có bầu vú lớn, tĩnh mạch vú to rõ dự đoán cho suất sữa cao Để đánh giá ngoại hình vật nuôi, ngời ta dùng mắt để quan sát dùng tay để sờ nắn, dùng thớc ®Ĩ ®o mét sè chiỊu ®o nhÊt ®Þnh Cã thĨ sử dụng số phơng pháp đánh giá ngoại hình sau đây: - Quan sát phận tổng thể vật, phân loại ngoại hình vật theo mức khác tuỳ thuộc vào kinh nghiệm ngời đánh giá - Dùng thớc đo để đo số chiều đo thể vật, mô tả đặc trng chủ yếu ngoại hình thông qua số liệu chiều đo Số lợng chiều đo tuỳ thuộc vào tầm quan trọng phận thể mục đích chọn lọc nhân giống Chẳng hạn, để chọn lọc ngoại hình ngựa ®ua ng−êi ta ph¶i sư dơng rÊt nhiỊu chiỊu ®o khác nhau, nhng để đánh giá ngoại hình lợn nái ngời ta cần xem xét vài chiều đo Trong tiêu chuẩn chọn lọc gia súc nớc ta nay, chiều đo trâu, bò, lợn bao gồm: + Cao vai (đối với trâu bò gọi cao vây): Chiều cao từ mặt đất tới điểm sau u vai (đo thớc gậy) + Vòng ngực: Chu vi lồng ngực điểm tiếp giáp phía sau xơng bả vai (đo thớc dây) + Dài thân chéo (đối với trâu bò): Khoảng cách từ phía trớc khớp bả vai-cánh tay đến mỏm sau u xơng ngồi (đo thớc gậy) + Dài thân (đối với lợn): Khoảng cách từ điểm đờng nối gốc tai tới điểm tiếp giáp vùng khum vùng đuôi (đo sát da, thớc dây) Các chiều đo đợc sử dụng để ớc tính khối lợng vật Sau vài công thức ớc tính khối lợng trâu, bò, lợn: Khối lợng trâu Việt Nam (kg) = 88,4 (Vòng ngực)2 x Dài thân chéo Khối lợng bò vàng (kg) = 89,8 (Vòng ngực)2 x Dài thân chéo Khối lợng lợn (kg) = [(Vòng ngực)2x Dài thân]/14.400 Trong công thức trên, đơn vị tính chiều đo vòng ngực, dài thân chéo trâu bò mét, đơn vị tính chiều đo vòng ngực, dài thân lợn cm - Phơng pháp đánh giá ngoại hình đợc sử dụng rộng rãi đánh giá cho điểm Nguyên tắc phơng pháp hình dung vật mà phận thể có ngoại hình đẹp nhất, đặc trng cho giống vật nuôi mà ngời ta mong muốn Có thể nói vËt lý t−ëng cđa mét gièng, c¸c bé phËn đạt đợc điểm tối đa thang điểm đánh giá So sánh ngoại hình phận vật cần đánh giá với vật lý tởng điểm phận Điểm tổng hợp vật tổng số điểm bé phËn Trong mét sè tr−êng hỵp, t tÝnh chÊt quan träng cđa tõng bé phËn ®èi víi 13 h−íng chọn lọc, ngời ta nhân điểm cho với hệ số khác trớc cộng điểm chung Cuối vào tổng số điểm ngoại hình đạt đợc để phân loại vật Theo Tiêu chuẩn lợn giống nớc ta (TCVN.1280-81), việc đánh giá ngoại hình lợn đợc thực theo phơng pháp cho điểm phận, nhân hệ số khác với phận vào điểm tổng số để xếp cấp ngoại hình theo thang bậc: đặc cÊp, cÊp I, cÊp II, cÊp III vµ cÊp IV Hiện nay, tiêu chuẩn chọn lọc ngoại hình bò sữa nớc châu Âu Mỹ, chiều cao thể đợc đánh giá cách đo cao khum (khoảng cách từ mặt đất tới điểm cao ë phÇn khum vËt), ng−êi ta sư dơng thang ®iĨm tõ tíi ®Ĩ cho ®iĨm 13 bé phận khác (gọi tính trạng tuyến tính) Điểm tổng cộng vật để phân ngoại hình thành cấp độ khác Trong chăn nuôi gà công nghiệp, để chọn lọc gà đẻ trứng bớc vào thời kỳ chuẩn bị đẻ, ngời ta vào khối lợng vật, độ rộng xơng háng , mức độ phát triển màu sắc mào để chọn lọc 2.2 Đánh giá sinh trởng Sinh trởng tăng thêm khèi l−ỵng, kÝch th−íc, thĨ tÝch cđa tõng bé phËn hay toàn thể vật Thực chất sinh trởng tăng trởng phân chia tế bào thể vật nuôi Để theo dõi tiêu sinh trởng vật nuôi cần định kỳ cân, đo, đong quan phận hay toàn thể vật Khoảng cách lần cân đo, đong phụ thuộc vào loại vật nuôi mục đích theo dõi đánh giá Chẳng hạn: Đối với lợn con, thờng cân khối lợng lúc sơ sinh, 21 ngày tuổi, cai sữa mẹ Đối với lợn thịt, thờng cân khối lợng bắt đầu nuôi, kết thúc nuôi tháng nuôi Để biểu thị tốc độ sinh trởng vật nuôi, ngời ta thờng sử dụng độ sinh trởng sau đây: 2.2.1 §é sinh tr−ëng tÝch luü §é sinh tr−ëng tÝch luü khối lợng, kích thớc, thể tích toàn thể hay phận thể thời điểm sinh trởng, nghĩa thời điểm thực phép đo 2.2.2 Độ sinh trởng tuyệt đối Độ sinh trởng tuyệt đối khối lợng, kích thớc, thể tích toàn thể hay phận thể tăng lên đơn vị thời gian C«ng thøc tÝnh nh− sau: A= V2 − V1 t − t1 ®ã, A: ®é sinh tr−ëng tuyệt đối V2, t2: khối lợng, kích thớc, thể tích thời điểm t2 V1, t1: khối lợng, kích thớc, thể tích thời điểm t1 Chẳng hạn: Khối lợng lợn thịt lúc tháng tuổi lần lợt 46 70 kg, độ sinh trởng tuyệt đối là: A = (70 - 46)/(6-5) = 24 kg/tháng Nếu tháng tuổi có số ngày 30 thì: A = (70.000 - 46.000)/30 = 800 g/ngày 2.2.3 Độ sinh trởng tơng đối Độ sinh trởng tơng đối phần khối lợng, kích thớc, thể tích thể hay phận thể thời điểm sinh trởng sau tăng lên so với thời điểm sinh trởng trớc Độ sinh trởng tơng đối thờng đợc biểu thị số phần trăm, công thức tÝnh nh− sau: 14 R (%) = ®ã, V2 − V1 x100 (V2 + V1 ) / R(%): ®é sinh tr−ëng tut ®èi (%) V2: khèi l−ỵng, kÝch thớc, thể tích thời điểm sau V1: khối lợng, kích thớc, thể tích thời điểm trớc Chẳng hạn: Cũng lợn thịt trên, độ sinh trởng tuyệt đối là: R(%) = [(70 - 46)/(70 + 46)/2] x 100 = 41,38% Ví dụ: Các số liệu theo dõi khối lợng gà Ri qua tuần tuổi (độ sinh trởng tích luỹ) tính toán độ sinh trởng tuyệt đối, độ sinh trởng tơng đối đợc nêu bảng sau: §é sinh tr−ëng tÝch luü (g) §é sinh tr−ëng tuyÖt đối (g/n) Độ sinh trởng tơng đối (%) Ngày TuÇn TuÇn TuÇn TuÇn TuÇn TuÇn 27,4 42,6 75,4 124,0 171,3 248,5 327,5 2,2 4,7 7,0 6,8 11,0 11,3 43,5 55,5 48,8 32,0 36,8 27,4 Các đồ thị độ sinh trởng tích luỹ, tuyệt đối tơng đối khối lợng gà Ri nh 12.0 60.0 300.0 10.0 50.0 8.0 40.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 (%) 350.0 g/ngày Khối lợng (g) sau: 6.0 4.0 20.0 2.0 10.0 0.0 0.0 Tuần tuổi Đồ thị sinh trởng tích luü 30.0 0.0 Tuần tuổi Đồ thị độ sinh trởng tuyệt đối Tuần tuổi Đồ thị độ sinh trởng tơng đối Hình 2.1 Các đồ thị sinh trởng tích luỹ, tuyệt đối tơng đối Theo quy luật chung, đồ thị độ sinh trởng tích luỹ có dạng đờng cong hình chữ S với pha sinh trởng chËm, sinh tr−ëng nhanh, sinh tr−ëng chËm vµ cuèi cïng pha cân Đồ thị độ sinh trởng tuyệt đối có dạng đờng cong gần nh hình parabon với pha sinh trởng nhanh, đạt cực đại sau pha sinh trởng chậm Đồ thị độ sinh trởng tơng đối có dạng đờng cong gần nh hình hyperbon: liên tục giảm dần theo lứa tuổi Có thể so sánh ®−êng cong sinh tr−ëng thùc tÕ víi ®−êng cong sinh trởng lý thuyết để phân tích, tìm nguyên nhân ảnh hởng sai khác Chẳng hạn, đồ thị độ sinh trởng tuyệt đối tơng đối khối lợng gà Ri có tợng khác thờng tuần tuổi, đồ thị độ sinh trởng tơng đối có tợng khác thờng tuần tuổi thứ Có thể cho rằng, việc không cung cấp đủ nhiệt độ cho gà nở, nh chế độ dinh dỡng cho gà không hợp lý tuần tuổi nguyên nhân tợng khác thờng Trong nghiên cứu đánh giá sinh trởng vật nuôi nay, ngời ta th−êng theo dâi sinh tr−ëng cđa chóng ë c¸c thêi điểm khác nhau, sau tính toán hàm sinh trởng phân 15 tích đánh giá Hàm sinh trởng vật nuôi đợc sử dụng hàm số e, tham số quan trọng đờng tiệm cận sinh trởng (chỉ mức sinh trởng tối đa mà vật đạt đợc), điểm uốn (ranh giới pha sinh trởng nhanh chậm) Các hàm sinh trởng quan trọng việc dự đoán tốc ®é sinh tr−ëng còng viƯc nh− khai th¸c tèt nhÊt tốc độ sinh trởng vật nuôi để đạt hiệu kinh tế cao 2.3 Đánh giá suất chất lợng sản phẩm 2.3.1 Năng suất chất lợng sữa Đối với vật nuôi lấy sữa, ngời ta theo dõi đánh giá tính trạng chủ yếu sau: - Sản lợng sữa chu kỳ tiết sữa: Là tổng lợng sữa vắt đợc 10 tháng tiết sữa (305 ngày); - Tỷ lệ mỡ sữa: Là tỷ lệ mỡ sữa trung bình kỳ tiết sữa Định kỳ tháng phân tích hàm lợng mỡ sữa lần, vào hàm lợng mỡ sữa kỳ phân tích sản lợng sữa hàng tháng ®Ĩ tÝnh tû lƯ mì s÷a - Tû lƯ protein sữa: Là tỷ lệ protein trung bình kỳ tiết sữa Cách xác định tính toán tơng tự nh tỷ lệ mỡ sữa Bảng 2.1 Sản lợng sữa, tỷ lệ mỡ sữa, protein sữa vài giống bò Loại bò Holstein Friesian nuôi Hà Lan Lang trắng đỏ nuôi Hà Lan F1 (Holstein x Lai Sind) nuôi thành phố Hồ Chí Minh F2 (3/4 Holstein, 1/4 Lai Sind) nuôi thành phố Hå ChÝ Minh F3 (7/8 Holstein, 1/8 Lai Sind) nu«i thành phố Hồ Chí Minh Sản lợng sữa (kg) 8.003 6.975 3.643 Tû lƯ mì s÷a (%) 4,37 4,43 3,78 Tỷ lệ Nguồn protein tài liệu sữa (%) 3,43 Sổ giống bò Hà Lan 1997-1998 3,53 3,33 3.796 3,70 3,27 3.415 3,67 3,23 Nguyễn Quốc Đạt (1999) Để so sánh sản lợng sữa bò sữa có tỷ lệ mỡ sữa khác nhau, ngời ta quy đổi sữa tiêu chuẩn (sữa có tỷ lệ mỡ 4%) Công thøc quy ®ỉi nh− sau: SLSTC (kg) = 0,4 SLSTT (kg) x 15 F(kg) đó, SLSTC: Sản lợng sữa tiêu chuẩn (sữa có tỷ lệ mỡ 4%), tính kg SLSTT: Sản lợng sữa thực tế, tính kg F : Sản lợng mỡ sữa (kg) 0,4 15: Các hệ số quy đổi (mỗi kg sữa khử mỡ tơng đơng với 0,4 kg sữa tiêu chuẩn; kg mỡ sữa tơng đơng với 15 kg sữa tiêu chuẩn) Tuy lợn vật nuôi lấy sữa, nhng để đánh giá khả cho sữa lợn ngời ta sử dụng khối lợng toàn ổ lợn 21 ngày tuổi Lý đơn giản lợng sữa lợn mẹ tăng dần từ ngày sau đẻ, đạt cao lúc tuần tuổi, sau giảm dần Mặt khác, 21 ngày tuổi, lợn chủ yếu sống sữa mẹ, lợng thức ăn bổ sung thêm không đáng kể 16 2.3.2 Năng suất chất lợng thịt Đối với vật nuôi lấy thịt, ngời ta theo dõi tính trạng chủ yếu sau: - Tăng trọng trung bình thời gian nuôi, thờng đợc tính số gam tăng trọng trung bình hàng ngày (g/ngày); - Tiêu tốn thức ăn cho kg tăng trọng: số kg thức ăn chi phí cho kg tăng trọng; - Tuổi giết thịt: Số ngày tuổi vật nuôi đạt đợc khối lợng mổ thịt theo quy định; - Các tỷ lệ thịt giết thịt: + Lợn: Tỷ lệ thịt móc hàm (khối lợng vật sau loại bỏ máu, lông, phủ tạng so với khối lợng sống), tỷ lệ thịt xẻ (khối lợng vật sau loại bỏ máu, lông, phủ tạng, đầu, đuôi, bàn chân so với khối lợng sống), tỷ lệ nạc (khối lợng thịt nạc so với khối lợng thịt xẻ) Trên vật sống, ngời ta đo độ dày mỡ lng vị trí xơng sờn cuối kim thăm máy siêu âm Giữa độ dày mỡ lng tỷ lệ nạc thân thịt có mối tơng quan âm chặt chẽ, lợn có độ dày mỡ lng mỏng có tỷ lệ nạc thân thịt cao ngợc lại + Trâu bò: Tỷ lệ thịt xẻ (khối lợng vật sau loại bỏ máu, da, phủ tạng, đầu, đuôi, bàn chân so với khối lợng sống), tỷ lệ thịt tinh (khối lợng thịt so với khối lợng sống) + Gia cầm: Tỷ lệ thân thịt (khối lợng vật sau loại bỏ máu, lông, phủ tạng, đầu, cánh, chân - gọi khối lợng thân thịt- so với khối lợng sống), tỷ lệ thịt đùi, thịt ngực (khối lợng thịt đùi, thịt ngực so với khối lợng thân thịt) Bảng 2.2 Một số tính trạng suất thịt số giống lợn Giống lợn Tăng trọng trung bình (g/ngày) 628,0 Tiêu tốn thức ăn (kg TA/kg P) 2,92 Dày mỡ lng (mm) 20,0 Tỷ lệ nạc (%) 69,5 Nguồn tài liệu Piétrain Leroy (1996) nuôi Bỉ Yorkshire nuôi 590,6 2,96 15,1 Việt Nam Đặng Vũ Bình * (1999) Landrace nuôi 510,1 2,96 14,7 Việt Nam * Các kết theo dõi Trạm kiểm tra suất lợn đực giống An Khánh, Hà Tây 2.3.3 Năng suất sinh sản Đối với vật nuôi dùng để sinh sản, tính trạng suất chủ yếu bao gồm: + Con cái: - Tuổi phối giống lứa đầu; - Tuổi đẻ lứa đầu; - Khoảng cách hai lứa đẻ: Số ngày từ lứa đẻ trớc tới lứa đẻ sau; - Tỷ lệ thụ thai: Số thụ thai so với tổng số đợc phối giống; - Tỷ lệ đẻ: Số đẻ so với tổng số có khả sinh sản (với trâu bò, dê, ngựa); - Số đẻ sống sau đẻ 24 giờ, số sống cai sữa, số lứa đẻ/nái/năm, số cai sữa/nái/năm (với lợn); tỷ lệ đẻ con/lứa, sinh đôi, sinh ba (với dê, cừu); - Khối lợng sơ sinh, cai sữa + Con đực: - Tuổi bắt đầu sử dụng phối giống; - Chất lợng tinh dịch: Tổng số tinh trùng có khả thụ thai lần phối giống (ký hiệu là: VAC) VAC tích số tiêu: lợng tinh dịch xuất lần phối 17 giống (dung tích: V); số lợng tinh trùng/1ml tinh dịch (nồng độ: C); tỷ lệ tinh trùng có khả thụ thai (hoạt lực: A); Bảng 2.3 Năng suất sinh sản số giống lợn nuôi Việt Nam (Đặng Vũ Bình, 1993, 1999) Móng Cái* Yorkshire* Landrace* n Cv% n Cv% n Cv% x x x ± mx mx mx Tuổi đẻ lứa đầu 303 472,3 21,9 226 418,5 15,1 86 409,3 13,5 (ngµy) ± 5,9 27,8 44,1 Khoảng cách 1657 196,2 18,7 648 179,0 20,8 293 178,4 19,7 lứa đẻ (ngày) 0,9 7,0 10,4 Số đẻ 2291 10,6 26,2 889 9,8 28,0 380 9,9 27,3 cßn sèng (con) ± 0,06 0,3 0,5 Số để nuôi 2291 9,2 15,2 841 9,4 12,5 359 9,2 13,1 (con) ± 0,03 ± 0,3 ±0,5 Sè cai s÷a** 1912 7,6 22,5 798 8,2 17,8 335 8,2 17,4 (con) ± 0,04 ± 0,3 ±0,5 Khèi l−ỵng TB 2291 0,58 16,3 885 1,2 15,1 379 1,2 15,5 lợn sơ sinh (kg) 0,01 ± 0,04 ±0,06 Khèi l−ỵng TB ** 1912 6,3 22,7 798 8,1 16,0 335 8,2 15,6 lỵn cai s÷a (kg) ± 0,03 ± 0,3 ±0,5 Ghi chó: * Lợn Móng Cái nuôi Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Đông Triều (Quảng Ninh), Thành Tô (Hải Phòng); lợn Yorkshire Landrace nuôi Mỹ Hào (Hng Yên) ** Lợn Móng Cái cai sữa lúc 60 ngày tuổi, lợn Yorkshire Landrace cai sữa lúc 35 ngày tuổi Bảng 2.4 Phẩm chất tinh dịch số giống vật nuôi Việt Nam Giống vật nuôi Dung lợng (V) Hoạt lực (A) Nồng độ (C) (triệu/ml) VAC Nguồn tài liệu Lợn Yorkshire Lợn Landrace Lợn Móng Cái Bò Holstein 150-292 150-200 90-170 5,76 0,8-0,9 0,8-0,9 0,7-0,9 0,62 170-200 150-190 32-58 894,8 20.400-52.560 18.000-34.200 2.016-8.874 3195,5 Dơng Đình Long (1996) 4,52 0,59 938,8 2503,6 Bò Zebu Hà Văn Chiêu (1999) Để đánh giá khả sản xuất trứng gia cầm, ngời ta theo dõi tiêu chủ yếu sau: - Tuổi đẻ trứng đầu tiên: Ngày tuổi đàn mái bắt đầu có 5% tổng số mái đẻ trứng; - Sản lợng trứng/năm: Số trứng trung bình mái đẻ năm; - Khối lợng trứng: Khối lợng trung bình trứng đẻ năm - Các tiêu chất lợngtrứng (đờng kính dài, đờng kính rộng, số hình thái: rộng/dài, tỷ lệ phần cấu thành trứng: lòng đỏ, lòng tr¾ng, vá, ) 18 P = Pf + Pw đó, P : Chênh lệch giá trị kiểu hình cá thể so với trung bình quần thể Pf : Chênh lệch giá trị kiểu hình trung bình gia đình so với trung bình quần thể Pw: Chênh lệch giá trị kiểu hình cá thể so với trung bình gia đình Ta xem xét ví dụ đơn giản: suất trứng cá thể gia đình A, B C với giá trị trung bình gia đình, trung bình quần thể đợc nêu bảng sau Trung bình gia đình Trung bình quần thể Trung bình gia đình - Trung bình quần thể A 220 230 240 230 -10 B 230 240 250 240 240 C 220 250 280 250 +10 XÐt c¸ thĨ thø nhÊt gia đình A: Chênh lệch giá trị kiểu hình cá thể so với trung bình quần thể: P = 220 - 240 = -20 Chênh lệch giá trị kiểu hình trung bình gia đình so với trung bình quần thể: Pf= 230 - 240 = -10 Chênh lệch giá trị kiểu hình cá thể so với trung bình gia đình: PW= 220 - 230 = -10 Râ rµng lµ: -20 = -10 + (-10) Giả sử cần chọn lọc cá thể, áp dụng phơng pháp chọn lọc sau: - Chọn lọc cá thể: Là phơng pháp vào giá trị kiểu hình thân vật để chọn lọc, không quan tâm đến giá trị trung bình gia đình Điều có nghĩa vào giá trị P để chọn lọc, Pf Pw đợc nhân với hệ số Nh vậy, theo phơng pháp này, chọn cá thể có suất trứng là: 280, 250 250; chúng thuộc gia đình C B - Chọn lọc theo gia đình: Là phơng pháp vào giá trị kiểu hình trung bình tất cá thể gia đình để định giữ toàn gia đình làm giống hay loại thải toàn gia đình Điều có nghĩa vào giá trị Pf để chọn lọc, coi nh Pw đợc nhân với hệ số Theo phơng pháp này, chọn toàn cá thể gia đình C, chúng có suất trứng là: 280, 250 220 - Chọn lọc gia đình: Là phơng pháp vào chênh lệch giá trị kiểu hình cá thể so với giá trị kiểu hình trung bình gia đình Điều có nghĩa vào Pw để chọn, không để ý đến suất trung bình gia đình (coi nh Pf đợc nhân với hệ số 0) Theo phơng pháp này, gia đình chọn cá thể có suất cao nhất, nh cá thể đợc chọn lọc có suất trứng là: 280, 250 240; chúng thuộc gia đình C, B A Chọn lọc cá thể thờng đợc áp dụng để chọn lọc tính trạng có hệ số di truyền cao, đơn giản, dễ thực Tuy nhiên, phức tạp việc thành lập gia đình hệ sau Chọn lọc theo gia đình thờng đợc áp dụng để chọn lọc tính trạng có hệ số di truyền thấp Ta biÕt r»ng, tÝnh tr¹ng cã hƯ sè di trun thÊp phơng sai sai lệch môi trờng lớn nhiều so với phơng sai giá trị di truyền cộng gộp (theo định nghĩa hệ số di truyền) Việc vào giá trị trung bình gia đình loại bỏ đợc sai lệch môi trờng 59 gây cho cá thể gia đình, giá trị kiểu hình trung bình gia đình gần với giá trị di truyền cộng gộp Trong trờng hợp độ xác ớc tính giá trị giống vào giá trị kiểu hình trung bình gia đình cao Tuy nhiên, chọn lọc theo gia đình làm cho số lợng gia đình hệ hệ bố mẹ, khả giao phối cận huyết hệ sau tăng lên Việc tổ chức lại gia đình míi ë thÕ hƯ sau sÏ phøc t¹p nÕu nh− muốn trì số lợng gia đình nh hệ trớc Chọn lọc gia đình thờng đợc áp dụng để chọn lọc tính trạng có hệ số di truyền thấp Phơng pháp tơng đối đơn giản, dễ thực hiện, hạn chế đợc khả giao phèi cËn hut ë thÕ hƯ sau ViƯc tỉ chøc lại gia đình hệ sau đơn giản nh ngời ta muốn trì số lợng gia đình nh hệ trớc - Chọn lọc kết hợp: Ngoài phơng pháp chọn lọc trên, ngời ta sử dụng nguyên tắc số chọn lọc để thực phơng pháp chọn lọc kết hợp Chọn lọc kết hợp trờng hợp phơng pháp kết hợp giá trị trung bình gia đình với giá trị chênh lệch suất cá thể so với trung bình gia đình Nh vậy, thực chất chọn lọc kết hợp chọn lọc cá thể, nghĩa vào P để chọn lọc Trong chọn lọc cá thể, Pf Pw đợc nhân với hệ số 1, nhng chọn lọc kết hợp, Pf Pw lại đợc nhân với c¸c hƯ sè kh¸c ViƯc tÝnh to¸n c¸c hƯ số dựa vào phơng trình số đợc nêu chơng ớc tính giá trị giống 6.3 Loại thải Quyết định thờng xảy vật nuôi vừa hoàn thành chu kỳ cho sản phẩm (lợn vừa cai sữa đàn con, gà mái vừa hoàn thành chu kỳ đẻ trứng ) phát thấy sức khoẻ, suất chúng bị giảm sút (số chất lợng tinh đực giống trạm thụ tinh nhân tạo ) Để tới định này, ngời ta thờng chủ yếu dựa vào: - Thời gian sử dụng vật; - Tình trạng sức khoẻ vật; - Tình trạng suất vật; - Các điều kiện sản xuất khác 60 Chơng VII: Nhân giống vật nuôi Sau chọn lọc đợc vật nuôi bao gồm đực phù hợp với yêu cầu làm giống, ng−êi ta cho chóng phèi gièng víi nh»m t¹o đợc đời có suất chất lợng tốt Cách thức phối giống đực giống đợc gọi phơng pháp nhân giống Có hai phơng pháp nhân giống nhân giống chủng lai giống 7.1 Nhân giống chủng 7.1.1 Khái niệm Nhân giống chủng phơng pháp nhân giống cách cho đực giống giống mét gièng giao phèi víi Do vËy, thÕ hƯ giống thuần, nghĩa mang đặc điểm giống ban đầu Chẳng hạn: cho lợn đực Móng Cái phối giống với lợn Móng Cái, đời giống Móng Cái; cho gà trống Ri phối giống với gà mái Ri, đời gà Ri 7.1.2 Vai trò tác dụng nhân giống chủng Nhân giống chủng thờng đợc áp dụng số trờng hợp sau: - Nhân giống giống đợc tạo thành nhập từ nơi khác về, số lợng vật nuôi giống ít, số đặc điểm giống cha ổn định Nhân giống chủng có tác dụng tăng số lợng cá thể giống, kết hợp với chọn lọc nhân giống chủng củng cố đợc đặc điểm giống vật nuôi Chẳng hạn, khoảng thời gian thập kỷ 70, nhập bò Hà Lan từ Cu Ba nuôi thích nghi chúng số địa điểm có khí hậu gần giống nh khí hậu ôn đới Chẳng hạn Công ty sữa Thảo Nguyên (cao nguyên Mộc Châu, Sơn La) địa điểm nhân giống bò Hà Lan chủng nớc ta - Bảo tồn quỹ gen vật nuôi bị giảm số lợng nh địa bàn phân bố có nguy bị tiệt chủng Điều đặc biệt quan trọng số giống vật nuôi địa suất chúng thấp, chất lợng sản phẩm không đáp ứng đợc với nhu cầu thị trờng Chẳng hạn, lợn ỉ đối tợng vật nuôi cần đợc bảo tồn Cần phân biệt hai khái niệm bảo tồn (conservation) gìn giữ (preservation) Bảo tồn nguồn gen vật nuôi mang ý nghĩa tích cực hơn, cách quản lý ngời tiềm chúng đáp ứng đợc nhu cầu hệ sau Gìn giữ nguồn gen vật nuôi đơn giản cách giữ cho nguồn gen không bị - Khi thực nhân giống chủng cải tiến đợc suất vật nuôi Mức độ cải tiến tuỳ thuộc vào đặc điểm tính trạng, ly sai chọn lọc, khoảng cách hệ Thông thờng, tính trạng có hệ số di truyền cao trung bình đợc cải tiến cách nhanh chắn so với tính trạng có hệ số di truyền thấp - Trong trình thực nhân giống chủng cần ý tránh giao phối cận huyết Giao phối bố mĐ cã quan hƯ hut thèng sÏ g©y hiƯn tợng suy hoá cận huyết đời Biểu suy hoá cận huyết giảm sút tính trạng liên quan tới khả sinh sản khả sống vật nuôi Những tính trạng cã hƯ sè di trun thÊp th−êng cã møc ®é suy hoá cận huyết cao, ngợc lại tính trạng có hệ số di truyền cao mức độ suy hoá cận huyết thờng thấp Mức độ suy giảm tuỳ thc vµo hƯ sè cËn hut, hƯ sè cËn hut cao suy hoá cận huyết lớn Cơ sở lý thuyết suy hoá cận huyết dựa việc tính toán chênh lệch giá trị trung bình quần thể không cận huyết quần thể cận huyÕt: MF = M0 - 2F∑dpq ®ã, MF : trung bình quần thể cận huyết 61 Mo : trung bình quần thể không cận huyết F : hệ số cận huyết p q: tần số loại allen locus định d : chênh lệch giá trị thể dị hợp trung bình hai thể đồng hợp locus mà tần số allen p q Nh vậy, khác biệt giá trị trung bình quần thể không cận huyết cận huyết -2Fdpq Rõ ràng mức độ suy giảm cận huyết tỷ lƯ thn víi hƯ sè cËn hut B¶ng 7.1 Møc suy giảm suất trung bình suy hoá cận huyết mức độ cận huyết tăng lên 10% Loại Tính trạng Số giảm % giảm so với vật [Nguồn tài liệu] tuyệt đối không cận huyết Bò Sản lợng sữa (kg) [Robertson, 1954] 13,5 3,2 Sản lợng sữa (kg) [Hudson Van Vleck, 1984] 14,8 Hàm lợng vật chất khô sữa (%) [Hudson, 1984] 0,011 Khối lợng bê sơ sinh (kg) [Brinks, 1975] 2-5 Lợn Số đẻ sống (con/lứa) [Bereskin, 1968] 0,24 3,1 Khối lợng lóc 154 ngµy (kg) [Bereskin, 1968] 2,6 4,3 Gµ Tû lệ ấp nở (%) [Shoffner, 1948] 4,36 6,4 Sản lợng trứng (quả) [Shoffner, 1948] 9,26 6,2 Khối lợng thể (kg) [Shoffner, 1948] 0,02 0,8 Chóng ta dƠ dµng nhËn thấy: ghi chép quản lý hệ phổ kém, việc ghép đôi giao phối không đợc tổ chức cách chặt chẽ, quy mô đàn vật nuôi nhỏ lại tù tóc s¶n xt gièng tù thay thÕ đàn, sử dụng phơng thức phối giống thụ tinh nhân tạo mà không theo dõi nguồn gốc đực nguyên nhân chủ yếu gây giao phối cận huyết Các tính toán cho thấy, đàn gia sóc chØ giao phèi néi bé, sau 25 hệ tránh giao phối cận huyết, nhng quy mô 10 đực 200 hệ số cận huyết 23,8%, quy mô 30 đực 600 hệ số cận huyết 7,9%, quy mô 100 đực 200 có hệ số cận huyết 2,4% Nguyên tắc chung không để xẩy giao phối cận huyết Tuy nhiên số trờng hợp buộc phải sử dụng giao phối cận huyết không đợc gây hệ số cận huyết cao 0,05 (5%) 7.1.3 Nhân giống chủng theo dòng Nhân giống theo dòng phơng thức đặc biệt nhân giống chủng nhằm tạo đợc tập hợp vật nuôi có chung đặc điểm giống nhng lại hình thành trì đợc vài đặc điểm riêng biệt dòng Do vậy, thực chất nhân giống theo dòng làm cho giống trở thành quần thể đa dạng Trong trình nhân giống chủng giống định, ngời ta chọn lọc, xác định đợc giống có suất cao tính trạng đó, nghĩa có đặc điểm tốt trội ngời chăn nuôi muốn trì đặc điểm tốt hệ sau Nhân giống chủng theo dòng đáp ứng đợc nhu cầu Mục tiêu nhân giống theo dòng tạo đợc nhóm vật nuôi mà qua hệ, đặc điểm chung giống, chúng giữ đợc đặc điểm tốt giống xuất sắc Do đực có vai trò truyền đạt di truyền rộng rãi nhiều lần nên bớc khởi đầu quan trọng nhân giống theo dòng phải xác định đợc đực giống có thành tích trội Con đực đợc gọi đực đầu dòng Trong bớc tiếp theo, ngời ta thờng sử dơng giao phèi cËn hut ë mét møc ®é nhÊt định kết hợp với chọn lọc nhằm trì, củng cố đặc điểm tốt đực đầu dòng hệ sau Các cặp giao phối cận huyết nhân giống theo dòng có tổ tiên chung đực đầu dòng Dòng đợc tạo thành gọi 62 dòng cận huyết Trong sản xuất gia cầm công nghiệp, ngời ta tạo số dòng cận huyết Có thể tham khảo sơ đồ nhân giống theo dòng giống bò Santa Gertrudis bang Texas nh sau: Đực đầu dòng Đực đầu dòng Con cháu Con gái đực đầu dòng Bò A đực đầu dòng Dòng Đực X Đực đầu dòng Cháu Con gái đực đầu dòng Bò B đực đầu dòng Bò C Bò D Hình 7.1 Sơ đồ nhân giống theo dòng (Mahadevan, 1970) Tuy nhiên, gần nhiều ý kiến cho việc nhân giống theo dòng nhằm trì đợc suất đực đầu dòng hệ sau có nghĩa làm chậm tiến di truyền quần thể vật nuôi Lai giống 7.2.1 Khái niệm Lai giống phơng pháp nhân giống cách cho đực giống giống thuộc quần thể khác phối giống với Hai quần thể dòng, giống loài khác Do vậy, đời không dòng, giống mà lai dòng, giống khởi đầu bố mẹ chúng Ví dụ: cho lợn đực yorkshire phối giống với lợn Móng Cái, đời lai Yorkshire x Móng Cái; cho bò Holstein (Hà Lan) phối giống với bò Lai Sind, đời lai Holstein x Lai Sind (còn gọi bò lai Hà ấn) 7.2.2 Vai trò tác dụng lai gièng Lai gièng cã t¸c dơng chđ u Mét tạo đợc u lai (Heterosis) đời số tính trạng định Các tác động không cộng gộp nguyên nhân tợng sinh vật học Hai làm phong phú thêm chất di truyền hệ lai, lai có đợc đặc điểm di truyền giống khởi đầu Ngời ta gọi tác dụng phối hợp Điều có nghĩa lai giống sử dụng đợc tác động cộng gộp nguồn gen hệ bố mẹ 7.2.3 Ưu lai Khái niệm u lai đợc đề xuất Shull (1914) Ưu lai đợc ứng dụng rộng rãi nhân giống trồng vật nuôi, mang lại hiệu rõ rệt cho sản xuất Ưu lai tợng lai có sức sống, sức chống đỡ bệnh tật suất cao mức trung bình hệ bố mẹ chúng Mức độ u lai tính trạng suất đợc tÝnh b»ng c«ng thøc sau: 1/2(AB + BA) - 1/2(A + B) H (%) = x 100 1/2(A+B) ®ã, H: u lai (tính theo %) AB: giá trị kiĨu h×nh trung b×nh cđa lai bè A, mĐ B BA: giá trị kiểu hình trung bình lai bố B, mẹ A 63 A : giá trị kiểu hình trung bình giống (hoặc dòng) A B : giá trị kiểu hình trung bình giống (hoặc dòng) B Ví dụ: Theo Trần Thanh Vân (1998), suất trứng vịt Khaki Campbell (K) 253, vịt Cỏ (C) 187, vịt lai F1 (K.C) 247 vịt lai F1 (C.K) 243 quả/năm Nh− vËy −u thÕ lai sÏ lµ: 1/2(247 + 243) - 1/2(253 + 187) H(%) = x 100 = 11,36% 1/2(253 + 287) Khi tÝnh −u thÕ lai, nÕu chØ sử dụng suất loại lai, chẳng h¹n bè gièng A lai víi mĐ gièng B, chóng ta bỏ qua ảnh hởng ngoại cảnh mẹ (sản lợng sữa, tính nuôi khéo ) nh ảnh hởng ngoại cảnh bố lai Đối với vật nuôi, ảnh hởng ngoại cảnh mẹ thờng quan trọng Ví dụ: Khối lợng sơ sinh trung bình lợn ỉ 0,45 kg, Yorkshire 1,2 kg, lai ỉ đực Yorkshire kg H(%) = {[0,7 - 1/2(1,2 + 0,45)]/1/2(1,2 + 0,45)} x 100 = 15,15% Nh vậy, tính toán này, bỏ qua ảnh hởng ngoại cảnh mẹ, thông thờng lai Yorkshire đực ỉ có khối lợng sơ sinh lớn lai ỉ đực Yorkshire Yorkshire có tầm vóc lớn ỉ nhiều Cần phân biệt biểu sau u lai: - Ưu lai cá thể (ký hiệu HI): Lµ −u thÕ lai kiĨu gen cđa chÝnh vật gây nên - Ưu lai mẹ (ký hiƯu HM): Lµ −u thÕ lai kiĨu gen mµ mẹ vật gây thông qua điều kiện ngoại cảnh cung cấp cho (ngoại cảnh mẹ) Chẳng hạn, thân mẹ lai, thông qua sản lợng sữa, khả nuôi khéo mà lai có đợc u lai - Ưu lai cđa bè (ký hiƯu HB): Lµ −u thÕ lai kiểu gen mà bố vật gây thông qua điều kiện ngoại cảnh cung cấp cho (ngoại cảnh bố) Ưu lai bố không quan trọng b»ng −u thÕ lai cđa mĐ Cã rÊt Ýt tÝnh trạng có đợc u lai bố, song thấy rằng, khả thụ thai, tình trạng sức khoẻ đực lai tạo nên u lai cho đời Bảng 7.2 Ưu lai cá thể, mẹ, bố số tính trạng suất vật nuôi* Loài Tính trạng HI (%) HM (%) HB (%) Bò thịt Khối lợng sơ sinh 3,0 1,5 Khối lợng cai sữa 7,0 15,0 6,0 Bò sữa Sản lợng sữa 6,0 Tỷ lệ mỡ sữa 7,0 Tỷ lệ nuôi sống bê 15,5 Lợn Số đẻ 2,0 8,0 Sè cai s÷a 9,0 11,0 Chi phí thức ăn/kg tăng trọng -2,0 Tỷ lệ thụ thai 3,0 7,0 Gà Tuổi đẻ trứng -4,0 Sản lợng trứng 12,0 Khối lợng trứng 2,0 Tỷ lệ ấp nở 4,0 2,0 Tăng trọng trung bình hàng ngày 5,0 Chi phí thức ăn/kg tăng trọng -11,0 *Ghi chú: §èi víi mét sè tÝnh tr¹ng −u thÕ lai cã giá trị âm nhng chứng tỏ lai có suất cao trung bình bố mẹ (chi phí thức ăn hơn, tuổi đẻ sớm hơn) 64 Nếu nh giao phối cận huyết làm tăng mức độ đồng hợp tử, giảm mức độ dị hợp kiểu gen ngợc lại, u lai lại làm tăng mức độ dị hợp tử, giảm mức độ đồng hợp tử kiểu gen Vì vậy, nguyên nhân u lai gắn liền với tác động thể dị hợp locus Trong quần thể vật nuôi, cho giao phối vật có quan hệ họ hàng gây suy hoá cận huyết, nhng sau cho giao phối không cận huyết vật bị cận huyết ta có đợc u lai Trong trờng hợp này, bị giao phối cận huyết đợc bù đắp lại lai c¸c c¸ thĨ cËn hut víi Do vËt, nhân giống tạo dòng cận huyết quần thể vật nuôi chịu ảnh hởng suy hoá cận huyết, nhng sau lai dòng cận huyết quần thể vật nuôi lại đợc bù lại u lai lai thơng phẩm Các tính trạng liên quan đến khả nuôi sống khả sinh sản có u lai cao Các tính tr¹ng cã hƯ sè di trun thÊp th−êng cã −u lai cao, để cải tiến tính trạng này, so với chọn lọc, lai giống giải pháp nhanh hơn, hiệu Hai quần thể vật nuôi khác biệt với di truyền u lai thu đợc lai chúng lớn nhiêu Ưu lai cao nhÊt ë thÕ hÖ F1, −u thÕ lai ë thÕ hệ F2 (giao phối F1 với F1, F1 với giống dòng bố, mẹ khởi đầu) 1/2 u lai F1 Để giải thích tợng u lai nêu ba giả thuyết sau đây: - Thuyết trội: Do quần thể vật nuôi trải qua trình chọn lọc, phần lớn gen có lợi gen trội Con lai tập hợp đợc nhiều gen trội bố mẹ Chẳng hạn, bố mẹ chØ cã locus cã gen tréi, nh−ng lai lại có locus có gen trội Sơ đồ sau minh hoạ điều này: Bố: AAbbCCddEEff x Mẹ aaBBccDDeeff Con AaBbCcDdEeFf - Thuyết siêu trội: Lý thuyết cho cặp alen dị hợp tử có tác động lớn cặp alen đồng hợp tử, nghĩa là: Aa > AA > aa - Thuyết át gen: Lý thuyết cho lai giống hình thành nên tổ hợp gen tác động tơng hỗ alen không locus nguyên nhân tạo u lai 7.2.4 Các phơng pháp lai gièng 7.2.4.1 Lai kinh tÕ + Kh¸i niƯm Lai kinh tế phơng pháp cho giao phối đực khác giống, khác dòng, lai đợc sử dụng vào mục đích thơng phẩm (nghĩa để thu sản phẩm nh thịt, trứng, sữa ) mà không vào mục đích giống Chẳng hạn: cho lợn yorkshire phối giống với lợn Móng Cái, lai F1 yorkshire x Móng Cái đợc nuôi lấy thịt; cho bò Holstein (Hà Lan) phối giống với bò Lai Sind, lai F1 Holstein x Lai Sind đợc nuôi để lấy sữa + Các phơng pháp lai kinh tế - Lai kinh tế đơn giản (giữa giống, dòng) Sơ đồ lai nh sau: 65 Cái Giống, dòng A Đực Giống, dòng B Con lai F1(AB) Giá trị kiểu hình lai F1(AB) là: PF1(AB) = 1/2 aA + 1/2 aB + MA + BB + HI + E Giá trị kiểu hình lai F1(B.A) sÏ lµ: PF1(BA) = 1/2 aA + 1/2 aB + BA + MB + HI + E : −u thÕ lai cđa lai ®ã, HI aA, aB : giá trị di truyền cộng gộp giống A, B MA, MB : ảnh hởng ngoại cảnh mẹ giống A, B BA, BB : ảnh hởng ngoại c¶nh bè cđa gièng A, B E : ¶nh h−ëng ngoại cảnh Lai kinh tế đơn giản giống, dòng tạo đợc lai F1 mà locus có gen giống, dòng khác nhau, u lai cá thể 100% Lai kinh tế đơn giản đợc ứng dụng rộng rãi hầu hết loài vật nuôi nớc ta Ngời ta thờng dùng đực thuộc giống nhập nội lai với thuộc giống địa phơng Chẳng hạn, lai lợn đực yorkshire Landrace với lợn Móng Cái, bò đực Holstein bò Lai Sind, gà trống Rhode gà mái Ri, vịt đực Anh Đào với vịt Cỏ Chúng ta thực việc lai dòng nh: gà trống Leghorn dòng BVX với gà mái Leghorn dòng BVY Nhìn chung, lai có suất cao, khả chống bệnh tốt mang lại hiệu kinh tế rõ rệt cho sản xuất chăn nuôi - Lai kinh tế phức tạp (giữa 3, giống, 3, dòng) Sơ đồ lai giống nh sau: Cái Giống, dòng A Đực Giống, dòng B Cái lai F1(AB) Đực Giống, dòng C Con lai F1(AB)C 66 Tơng tự nh lai giống dòng, giá trị kiểu hình lai giống dòng F1(AB)C là: PF1(AB)C = 1/4 aA + 1/4 aB + 1/2aC + BC + HM + HI + E ®ã, HI : −u thÕ lai cđa lai HM : −u thÕ lai cđa mĐ (do mẹ lai F1) aA, aB, aC : giá trÞ di trun céng gép cđa gièng A, B BC : ¶nh h−ëng cđa bè gièng A, B E : ¶nh h−ëng cđa ngo¹i c¶nh Nh− vËy so víi lai đơn giản giống dòng, lai giống dòng sử dụng mẹ lai (hoặc bố lai) nên lai F1(AB)C u lai cá thể có u lai mẹ (hoặc bố) Trong chăn nuôi lợn nớc ta nay, sử dụng số công thức lai "3 máu" tỉnh phía Bắc, dùng nái lai F1 (bố Yorkshire, mẹ Móng Cái) phối giống với đực Landrace dùng nái lai F1 (bố đực Landrace, mẹ Móng Cái) phối giống với đực Yorkshire, công thức đợc gọi lai "3 máu, 75% máu ngoại" tỉnh phía Nam, dùng nái lai F1 Yorkshire Landrace phối giống với đực Duroc Piétrain Đối với phơng hớng cải tạo đàn bò vàng Việt Nam, bớc khởi đầu lai bò đực Sind Sahiwal với bò vàng đợc gọi "Sind ho¸" Trong b−íc tiÕp theo cã thĨ sư dơng bò đợc "Sind hoá" theo hớng: lai với bò đực hớng sữa (Holstein) nhằm tạo lai nuôi lấy sữa, lai với bò đực hớng thịt (Charolaire, Brahman ) nhằm tạo lai nuôi lấy thịt Sơ đồ lai giống nh sau: Cái Giống, dòng A Đực Giống, dòng B Cái Giống, dòng C Cái lai F1(AB) Đực Giống, dòng D Đực lai F1(CD) Con lai F1(AB)(CD) Giá trị kiểu hình lai F1(AB)(CD) sÏ lµ: PF1(AB)(CD) = 1/4 aA + 1/4 aB + 1/4aC + 1/4aD + HB + HM + HI + E ®ã, HI : −u thÕ lai cđa lai HM : −u thÕ lai cđa mĐ (do mĐ lµ lai F1) HB : −u thÕ lai cđa bè (do bè lµ lai F1) aA, aB, aC, aD : giá trị di truyền cộng gộp giống A, B E : ảnh hởng ngoại cảnh Nh vậy, lai giống dòng, bố mẹ lai nên lai F1(AB)(CD) có đợc u lai cá thể, u lai mẹ u lai bố Tuy nhiên, để thực đợc lai giống, dòng ngời ta phải có đủ dòng giống đảm bảo đợc yêu cầu cho việc lai giống Điều dễ dàng điều kiện sản xuất Hiện sản xuất gà công nghiệp, thờng sử dụng sơ đồ lai giống dòng Để sản xuất gà thịt Hybro, lai gà trống dòng A với gà mái dòng V1 tạo trống 67 lai AV1, lai gà trống dòng V3 với gà mái dòng V5 tạo mái lai V35, lai trống AV1 với mái V35 tạo gà thịt lai thơng phẩm AV135 Tơng tự nh vậy, để sản xuất gà thịt BE88, lai gà trống dòng B1 với gà mái dòng E1 tạo trống lai BE11, lai gà trống dòng B4 với gà mái dòng E3 tạo mái lai BE43, lai trống BE11 với mái BE43 tạo gà thịt lai thơng phẩm BE1143 - Phản giao Tiếp theo lai kinh tế đơn giản, ng−êi ta cã thĨ sư dơng lai phèi gièng với giống gốc khởi đầu, cách lai đợc gọi phản giao (back cross) Sơ đồ lai phản giao nh sau: Cái Giống, dòng A Đực Giống, dòng B Cái lai F1(AB) Cái Giống, dòng A Đực Giống, dòng A (hoặc B) Con lai F2(AB)A F2(AB)B Đực Giống, dòng B Đực lai F1(AB) Cái Giống, dòng A (hoặc B) Con lai F2(AB)A F2(AB)B Trong trờng hợp sử dụng lai F1(AB) phối giống với đực A, giá trị kiểu hình lai F2(AB)A sÏ lµ: PF2(AB)A = 3/4 aA + 1/4 aB + 1/2HI + HM + E ®ã, HI : −u lai cá thể (chỉ 50%) HM : u thÕ lai cđa mĐ (do mĐ lµ lai F1) aA, aB : giá trị di truyền cộng gộp giống A, B E : ảnh hởng ngoại cảnh Trong trờng hợp sử dụng đực lai F1(AB) phối giống với A, giá trị kiểu hình lai F2(AB)A sÏ lµ: PF2(AB)A = 3/4 aA + 1/4 aB + 1/2HI + HMB + E ®ã, HI : u lai cá thể (chỉ 50%) HM : −u thÕ lai cđa bè (do bè lµ lai F1) aA, aB : giá trị di truyền cộng gộp giống A, B E : ảnh hởng ngoại cảnh Tại locus lai có gen thuộc giống, dòng khởi đầu, phối giống với giống, dòng khởi đầu ®ã, thÕ hÖ F2 sÏ chØ cã 50% sè gen locus thuộc giống, dòng khác Vì vậy, u lai cá thể F2 b»ng 1/2 −u thÕ lai cđa F1 Tuy nhiªn, −u thÕ lai cđa mĐ quan träng h¬n −u thÕ lai bố nên phản giao, ngời ta thờng sử dụng lai Trong chăn nuôi lợn số tỉnh phía Bắc nớc ta nay, nhiều địa phơng dùng đực yorkshire tiếp tục phối giống với nái lai có bố yorkshire, mẹ Móng Cái tạo nên lai F2 75% "máu ngoại" Việc dùng đực lai F1 yorkshire (hoặc Landrace) Móng Cái phối giống với nái Móng Cái cho lai F2 75% "máu nội" bị cấm sử dụng nhiều đại phơng 68 7.2.4.2 Lai luân chuyển - Khái niệm Lai luân chuyển bớc phát triển lai kinh tế, sau ®êi lai ng−êi ta l¹i thay ®ỉi ®ùc gièng cđa giống đợc sử dụng - Các phơng pháp lai lu©n chun Còng nh− lai kinh tÕ, lai lu©n chuyển có phơng pháp lai giống, giống giống Sơ đồ lai luân chuyển giống: Cái (A) Đực (B) Cái lai F1 (AB) Đực (A) Cái lai F2 (AB)A Đực (B) Cái lai F3 (ABA)B §ùc (A) Cái lai F4 (ABAB)A Sơ đồ lai luân chuyển giống: Cái (A) Đực (B) Cái lai F1 (AB) §ùc (C) C¸i lai F1 (AB)C §ùc (A) C¸i lai F2 (ABC)A Đực (B) Cái lai F3 (ABCA)B 69 Sơ đồ lai luân chuyển giống: Cái (A) §ùc (B) C¸i lai F1 (AB) §ùc (C) C¸i lai F1 (AB)C Đực (D) Cái lai F1 (ABC)D Đực (A) Cái lai F2 (ABCD)A Ưu điểm bật lai luân chuyển trình lai tạo đợc đàn giống để tự thay thế, cần nhập đực giống (hoặc tinh dịch) từ bên ngoài, không cần phải tiếp tục giữ giống, dòng ban đầu nh lai kinh tế Một u điểm quan trọng lai luân chuyển qua đời lai trì đợc u lai mức độ định Có thể theo dõi tỷ lệ thành phần giống dòng u lai qua đời lai lai luân chuyển giống bảng 7.3 Bảng 7.3 Thành phần giống (hoặc dòng) u lai qua đời lai luân chuyển Các hƯ lai t (c©n b»ng) t+1 t+2 Lai luân chuyển giống A B F A B H (AB) 1/2 1/2 (AB)A 3/4 1/4 1/2 (ABA)B 3/8 5/8 3/4 1/3 2/3 2/3 2/3 1/3 2/3 1/3 2/3 2/3 Lai lu©n chun gièng A, B vµ C F A B C H (AB) 1/2 1/2 (AB)C 1/4 1/4 1/2 (ABC)A 5/8 1/8 1/4 3/4 2/7 4/7 1/7 6/7 1/7 2/7 4/7 6/7 4/7 1/7 2/7` 6/7 7.2.4.3 Lai c¶i tiÕn Lai c¶i tiến đợc sử dụng trờng hợp giống đáp ứng đợc yêu cầu, song vài nhợc điểm cần đợc cải tiến Chẳng hạn, giống lợn có suất cao, chất lợng thịt tốt, thích ứng với điều kiện sản xuất địa phơng, nhng khả sinh sản lại kém, cần hoàn thiện tính trạng pháp pháp lai cải tiến Để thùc hiƯn viƯc lai c¶i tiÕn, ng−êi ta lai gièng ban đầu với giống có u điểm bật tính trạng cần đợc cải tiến Các hệ đợc phối giống trở lại với giống ban đầu Trên sở lai trở ngợc chọn lọc qua hệ lai, nhợc điểm giống ban đầu đợc khắc phục Khi đạt đợc mong muốn hệ lai định (thờng F3), ngời ta cho vật cïng thÕ hƯ nµy phèi gièng víi (tù giao) để cố định đặc điểm giống vừa đợc hoàn thiện Sơ đồ lai cải tiến nh sau: 70 Cái (A) Đực (B) Cái F1 (1/2A) Đực (A) Cái F2 (3/4A) Đực (A) Cái lai F3 (7/8A) §ùc lai F3 (7/8A) Tù giao ë F3 7.2.4.3 Lai cải tạo Sơ đồ lai cải tạo nh sau: Cái (A) Đực (B) Cái F1 (1/2A) Đực (B) Cái F2 (1/4A) Đực (B) Cái lai F3 (1/8A) Đực lai F3 (1/8A) Tự giao F3 Lai cải tạo đợc sử dụng trờng hợp giống không đáp ứng đợc yêu cầu, có nhiều đặc điểm xấu cần đợc cải tạo Chẳng hạn, giống địa phơng suất thấp, chất lợng sản phẩm kém, hiệu kinh tế thấp cần khắc phục nhợc điểm Để thực việc lai cải tạo, ngời ta phải lai giống xấu với giống có suất cao, chất lợng sản phẩm tố, gọi giống cao sản Trong hệ tiếp theo, tiếp tục cho lai phèi gièng trë l¹i víi gièng cao sản Các đặc điểm xấu giống ban đầu đợc khắc phục cách chọn lọc qua hệ lai Khi đạt đợc yêu cầu hệ lai định (thờng F3), ngời ta cho vật hệ phối giống với (tự giao) để cố định đặc điểm tốt giống 71 7.2.4.4 Lai tổ hợp Là phơng pháp lai giống với nhằm tạo giống mang đợc đặc điểm tốt giống khởi đầu Hầu hết giống vật nuôi cao sản kết lai gây thành Công việc tạo giống phải xuất phát từ chủ định mục tiêu cụ thể, đòi hỏi khâu theo dõi, chọn lọc, ghép đôi giao phối, chăn nuôi, quản lý chặt chẽ tiến trình thực dài, cần đầu t lớn nguồn nhân lực lẫn kinh phí Lai gây thành bao gồm 2, giống khởi đầu Chẳng hạn, để tạo đợc giống lợn trắng thảo nguyên Ucraina, ngời ta sử dụng giống ban đầu lợn Yorkshire lợn địa phơng Ucraina, thời gian thực năm Để tạo giống ngựa kéo Orlov, ngời ta lai giống ngựa ảrập, Anh, Đan Mạch, Hà Lan phải 50 năm hình thành đợc giống Viện Chăn nuôi quốc gia tạo đợc giống lợn có tên §B-I 81 (§¹i B¹ch - Ø) tõ gièng ban đầu Đại Bạch ỉ Cái (ỉ) Đực (ĐB) §ùc (§B) C¸i F1 (1/2 Ø) §ùc F2 (1/4 Ø) Cái F2 (1/4 ỉ) Đực (ỉ) Cái F2 (3/4 ỉ) §ùc F2 (3/4 Ø) C¸i F3 (1/2 Ø) §ùc F3 (1/2 ỉ) Cái F3 (1/2 ỉ) Đực F3 (1/2 ỉ) Tự giao Hình 7.1 Sơ đồ tạo giống lợn ĐB-I Tuy nhiên, hạn chế suất chất lợng thịt, giống lợn không phát triển rộng đợc 7.2.4.5 Lai xa Lai xa lai loài khác Chẳng hạn lai ngựa lừa, lai la; lai ngan vịt, lai có tên mula (chúng ta quen gọi "vịt pha ngan", "vịt lai ngan") Con la vật nuôi quen thuộc nớc Châu Âu, chúng có sức làm việc cao, khả chịu đựng tốt Thịt vịt lai ngan sản phẩm chăn nuôi đợc a chuộng thị trờng Đài Loan, Hồng Công 72 Do khác biệt lớn di truyền bố mẹ nên lai có u lai cao Tuy nhiên, khác biệt số lợng nhiễm sắc thể loài khởi đầu thờng gây nên tợng bất thụ (không có khả sinh sản) lai 7.3 Hệ thống nhân giống vật nuôi Hệ thống nhân giống vật nuôi đợc tổ chức theo sơ đồ hình tháp Sơ đồ bao gồm: đỉnh tháp với số lợng vật nuôi đàn hạt nhân, tháp với số lợng vật nuôi lớn đàn nhân giống đáy tháp với số lợng vật nuôi đông đàn thơng phẩm Trong sản xuất chăn nuôi tồn hệ thống có tên hạt nhân khép kín hạt nhân mở Hình 7.1 7.2 mô tả hệ thống nhân giống vật nuôi Hạt nhân Hạt nhân Nhân giống Nhân giống Thơng phẩm Thơng phẩm H.7.1 Hệ thốnghạt nhân khép kín H.7.2 Hệ thốnghạt nhân mở Trong hệ thống hạt nhân khép kín, đàn hạt nhân có nhiệm vụ tạo đực giống, giống dùng để tự thay cung cấp cho đàn nhân giống Đôi khi, ngời ta nhập bổ sung đực giống từ đàn hạt nhân khác Đàn nhân giống có nhiệm vụ chủ yếu tạo đực, giống cung cấp cho đàn thơng phẩm Ngời ta nhập đực giống giống từ đàn hạt nhân để thay cho đàn Đàn thơng phẩm có nhiệm vụ tạo đực, giống để sản xuất vật nuôi thơng phẩm (cho thịt, trứng, sữa ) Ngời ta nhập đực giống giống từ đàn nhân giống để thay cho đàn Nh vậy, hệ thống hạt nhân khép kín, có chiều chuyển dịch gen từ đỉnh tháp xuống đáy tháp Mức độ cải tiến di truyền hệ thống tuỳ thuộc vào mức độ cải tiến di truyền đàn hạt nhân Nếu nh ngời ta nhập số đực giống thẳng từ đàn hạt nhân xuống đàn thơng phẩm, tốc độ cải tiến di truyền hệ thống tăng lên Hầu hết hệ thống nhân giống lợn, gia cầm nớc sử dụng hệ thống hạt nhân khép kín Trong hệ thống nhân giống hạt nhân mở, phát đàn nhân giốnggiống tốt (chủ yếu cái) ngời ta nhập chúng đàn hạt nhân Tơng tự nh vậy, phát thấy giống tốt đàn thơng phẩm, ngời ta nhập chúng đàn nhân giống Nh có nghĩa hệ thống nhân giống hạt nhân mở này, dòng dịch chun gen cßn cã thĨ di chun tõ líp thÊp lên lớp cao So với hệ thống hạt nhân khép kín, hệ thống hạt nhân mở đạt đợc tiến di truyền nhanh hơn, giảm đợc khả giao phối cận huyết Tuy nhiên, việc quản lý giống ngăn ngừa khả lây lan bệnh vấn đề cần đợc giải hƯ thèng nµy 73 ... allen locus) Tác động cộng-cộng: AA (tơng tác allen khác locus) • • • • • • • • • • Tác động trội: D (tơng tác allen locus) Tác động trội-trội: DD (tơng tác allen locus... bò, lợn bao gồm: + Cao vai (đối với trâu bò gọi cao vây): Chiều cao từ mặt đất tới điểm sau u vai (đo thớc gậy) + Vòng ngực: Chu vi lồng ngực điểm tiếp giáp phía sau xơng bả vai (đo thớc dây) +... giống; - Chất lợng tinh dịch: Tổng số tinh trùng có khả thụ thai lần phối giống (ký hiệu là: VAC) VAC tích số tiêu: lợng tinh dịch xuất lần phối 17 giống (dung tích: V); số lợng tinh trùng/1ml
- Xem thêm -

Xem thêm: bai giang chon loc va nhan giong vat nuoi, bai giang chon loc va nhan giong vat nuoi, Chương I: một số Khái niệm chung về giống v, Sinh trưởng là sự tăng thêm về khối lượng,, Các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá về sinh trư, Chương Iii: Quan hệ họ hàng - Các tham số di, Tương tự như (b), số đường nối từ A tớ, Chương iV: Hiệu quả chọn lọc, Chương V: ước tính giá trị giống của vật nu, Chương VI: chọn lọc vật nuôi, Chương VII: Nhân giống vật nuôi

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay