Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất giày trên địa bàn tỉnh hải dương

220 47 0
  • Loading ...
1/220 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 05:30

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận án cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài .2 Mục đích nghiên cứu luận án 11 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án .11 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận án .11 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án 12 Kết cấu luận án 13 CHƯƠNG 14 LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN .14 TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 14 1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh tổ chức quản lý doanh nghiệp sản xuất.14 1.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sản xuất 14 1.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lí doanh nghiệp sản xuất 15 1.2 Khái niệm, ý nghĩa tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp 18 1.2.1 Khái niệm tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp sản xuất 18 1.2.2 Ý nghĩa tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp 20 1.3 Cơ sở, nguyên tắc nhiệm vụ tổ chức cơng tác kế tốn .21 1.3.1 Cơ sở để thực nội dung tổ chức công tác kế toán 21 1.3.2 Những nguyên tắc tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp sản xuất 22 1.3.3 Nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp 24 1.4 Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp sản xuất 25 1.4.1 Tổ chức máy kế toán để thực KTTC KTQT 26 1.4.1.1 Mơ hình tổ chức máy kế tốn 28 1.4.1.2 Lựa chọn mơ hình tổ chức máy kế toán 29 1.4.1.3 Mơ hình tổ chức KTTC KTQT 34 1.4.1.4 Tổ chức, bố trí th nhân làm kế tốn 35 1.4.2 Sử dụng phương pháp kế toán để thu thập, xử lý, hệ thống hóa phân tch, cung cấp thơng tin kế toán 36 1.4.2.1 Tổ chức thu nhận, kiểm tra thông tn đầu vào 37 1.4.2.2 Tổ chức xử lý, phân loại hệ thống hóa thơng tin kế toán đầu .43 1.4.2.3 Tổ chức cung cấp thơng tn kế tốn 50 1.4.3 Tổ chức kiểm tra kế toán 56 iii 1.5 Kinh nghiệm tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp sản xuất nước địa bàn tỉnh Hải Dương 57 1.5.1 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp sản xuất Nhật Bản 57 1.5.2 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn công ty sản xuất Hàn Quốc 60 1.5.3 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn công ty sản xuất Đài Loan 61 1.5.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn cơng ty sản xuất Mỹ 63 1.5.5 Bài học kinh nghiệm tổ chức cơng tác kế tốn cho doanh nghiệp sản xuất giày địa bàn tỉnh Hải Dương 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG 68 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC 68 DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIÀY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 68 2.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức quản lý doanh nghiệp sản xuất giày ảnh hưởng đền tổ chức công tác kế toán .68 2.1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ngành da giày ảnh hưởng đến tổ chức cơng tác kế tốn 68 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý doanh nghiệp sản xuất giày địa bàn tỉnh Hải Dương ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán 77 2.2 Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp sản xuất giày địa bàn tỉnh Hải Dương 84 2.2.1 Thực trạng tổ chức máy kế toán 84 2.2.2 Thực trạng sử dụng phương pháp kế toán để thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin kế tốn 88 2.2.3 Thực trạng tổ chức xử lý, hệ thống hóa phân tích cung cấp thơng tin kế toán .97 2.3 Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp sản xuất giày địa bàn tỉnh Hải Dương 104 2.3.1 Ưu điểm 104 2.3.2 Hạn chế 105 2.3.3 Nguyên nhân 108 2.3.3.1 Về khn khổ pháp lý kế tốn 108 2.3.3.2 Về việc thực chế độ kế toán tổ chức cơng tác kế tốn 109 KẾT LUẬN CHƯƠNG 113 CHƯƠNG 114 iv GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC 114 DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIÀY TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH HẢI DƯƠNG .114 3.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp sản xuất giày đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 114 3.2 Những yêu cầu việc hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp sản xuất giày địa bàn tỉnh Hải Dương 118 3.2.1 Hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán phải đảm bảo tuân thủ Luật kế toán, nguyên tắc kế toán, phù hợp với đặc thù quản lý kinh tế tài 118 3.2.2 Hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán doanh nghiệp sản xuất giày phải đảm bảo phù hợp với định hướng đổi phát triển hệ thống doanh nghiệp Việt Nam 120 3.2.3 Hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp sản xuất giày phải đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển ngành da giày Việt Nam 121 3.2.4 Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp sản xuất giày phải đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tn kinh tế tài cho cơng tác quản lý kinh tế tầm vĩ mô tầm vi mô 122 3.2.5 Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty sản xuất giày phải đảm bảo tính hiệu có tnh khả thi 123 3.3 Nội dung hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp sản xuất giày địa bàn tỉnh Hải Dương 124 3.3.1 Hoàn thiện tổ chức máy kế toán 124 3.3.2 Hoàn thiện tổ chức thu nhận, kiểm tra thông tin ban đầu 132 3.3.3 Hoàn thiện tổ chức xử lý, hệ thống hóa thơng tin kế tốn 134 3.3.4 Hồn thiện tổ chức cung cấp thơng tn thơng qua hệ thống báo cáo tài hệ thống báo cáo KTQT 145 3.3.5 Hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài 150 3.4 Điều kiện thực giải pháp 154 3.4.1 Đối với Nhà nước 157 3.4.2 Đối với Hội nghề nghiệp .159 3.4.3 Đối với doanh nghiệp sản xuất giày địa bàn tỉnh Hải Dương 160 KẾT LUẬN CHƯƠNG 161 KẾT LUẬN CHUNG 162 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .165 PHỤ LỤC 177 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TT CHỮ VIẾT TẮT CHI TIẾT DNSX Doanh nghiệp sản xuất KTQT KTQT KTTC KTTC TT Thơng tin CTKT Chứng từ kế tốn HT Hạch toán NVKTPS Nghiệp vụ kinh tế phát sinh BMKT Bộ máy kế toán SXKD Sản xuất kinh doanh 10 XHCN Xã hội chủ nghĩa 11 KSNB Kiểm soát nội 12 NN Nhà nước 13 XD Xây dựng 14 ĐTPT Đầu tư phát triển 15 CĐKT Cân đối kế toán vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Mơ hình tổ chức máy kế tốn áp dụng đơn vị khảo sát 86 Bảng 2.2 Trình độ người làm kế tốn doanh nghiệp sản xuất giày .88 Bảng 2.3 Hình thức kế toán áp dụng đơn vị khảo sát 101 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Mơ hình tổ chức máy kế toán kiểu tập trung 30 Sơ đồ 1.2 Mơ hình tổ chức máy kế tốn kiểu phân tán .32 Sơ đồ 1.3 Mơ hình tổ chức máy kế tốn vừa tập trung vừa phân tán 34 Sơ đồ 2.1 Quy trình cơng nghệ sản xuất giày da địa bàn tỉnh Hải Dương 73 Sơ đồ 2.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất giày thể thao địa bàn tỉnh Hải Dương 73 Sơ đồ 2.3 Quy trình công nghệ sản xuất giày ép dán địa bàn tỉnh Hải Dương 74 Sơ đồ 2.4 Mơ hình tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần giày Hải Dương 78 Sơ đồ 2.5 Mơ hình tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần giày Cẩm Bình .79 Sơ đồ 2.6 Tổ chức máy kế toán 86 Sơ đồ 3.1 Mơ hình tổ chức máy kế toán kiểu tập trung 124 Sơ đồ 3.2 Sơ đồ kết hợp công việc KTTC KTQT 126 vii DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục số 01a): Một số thông tin Công ty sản xuất giày địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2012 177 Phụ lục số 01b): Một số thông tin công ty sản xuất giày địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2013 178 Phụ lục số 1c): Một số thông tin doanh nghiệp sản xuất giày địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2014 181 Phụ lục số 01c): Một số thông tin công ty sản xuất giày địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2015 184 Phụ lục số 02: Xuất hàng giày dép sang số thị trường năm 2011 năm 2012 186 Phụ lục số 03: Mẫu Sổ chi tiết chi phí sản xuất chung 187 Phụ lục số 04: Mẫu Sổ chi tiết sản xuất toàn doanh nghiệp 188 Phụ lục số 05: Mẫu Sổ chi tiết chi phí bán hàng (Chi phí quản lý doanh nghiệp) 189 Phụ lục số 06: Mẫu Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa nội địa .190 Phụ lục số 07: Mẫu Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa nhập 191 Phụ lục số 08: Mẫu Sổ chi tiết doanh thu kết 192 Phụ lục số 09: Mẫu báo cáo giá thành sản phẩm .192 Phụ lục số 10: Mẫu báo cáo số lượng sản phẩm sản xuất hàng tháng .193 Phụ lục số 11: Mẫu báo cáo sản xuất 193 Phụ lục số 12: Mẫu báo cáo chi phí sản xuất chung 194 Phụ lục số 13: Mẫu Báo cáo kết 194 Phụ lục số 14: Mẫu báo cáo kết theo khu vực phận 195 Phụ lục số 15: Mẫu Báo cáo quản trị CPSX theo địa điểm SXKD 195 Phụ lục số 16: Mẫu báo cáo quản trị chi phí sản xuất chung 196 Phụ lục số 17: Mẫu báo cáo quản trị giá thành sản xuất sản phẩm 196 Phụ lục số 18: Danh sách công ty sản xuất giày địa bàn tỉnh Hải Dương tham gia khảo sát: 197 Phụ lục số 19: Qui định liên quan đến thủ tục kế tốn (trích) 199 Phụ lục số 20: Bảng tổng hợp hình thức kế tốn chế độ kế toán sử dụng DN khảo sát 202 Phụ lục số 21(a): Bảng tổng hợp mơ hình Tổ chức máy kế toán DN khảo sát 203 Phụ lục số 21(b): Trình độ người làm kế tốn doanh nghiệp khảo sát 204 Phụ lục số 22: Bảng phân tích chi phí giá thành sản xuất tháng .205 Phụ lục số 23: Danh sách công ty Nhật Bản địa bàn tỉnh Hải Dương 208 Phụ lục số 24: Phân tch BCKQHĐKD Cơng ty Cổ phần Giày Cẩm Bình 210 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, doanh nghiệp sản xuất nước ta đạt kết tch cực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội Mặc dù thời gian vừa qua nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn giá nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng cao, lạm phát, thất nghiệp Khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp giải pháp để thực chiến lược phát triển kinh tế, thực nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững kinh tế nước ta điều kiện hội nhập kinh tế giới khu vực Hải Dương tỉnh nằm đồng sông Hồng, thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Việt Nam Trung tâm hành tỉnh thành phố Hải Dương nằm cách thủ đô Hà Nội 57 km phía Đơng, cách thành phố Hải Phòng 45 km phía Tây Phía Tây Bắc giáp tỉnh Bắc Ninh, phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía Đơng Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, phía Đơng giáp thành phố Hải Phòng, phía Nam giáp tỉnh Thái Bình phía Tây giáp tỉnh Hưng n, Hải Dương thị loại Theo quy hoạch năm 2007, Hải Dương nằm Vùng thủ với vai trò trung tâm cơng nghiệp toàn vùng Theo Nghị số 31 năm 2012/NQ - HĐND ngày 06/7/2012 điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Thành phố Hải Dương nỗ lực phấn đấu trở thành đô thị loại trước năm 2020 Với vị trí địa lý thuận lợi Hải Dương phù hợp để phát triển doanh nghiệp sản xuất, có doanh nghiệp sản xuất giày Cùng với phát triển quy mô số lượng doanh nghiệp vấn đề nâng cao hiệu quản lý doanh nghiệp sản xuất đặt tất yếu khách quan.Trong đó, sử dụng cơng cụ kế tốn - cơng cụ quan trọng hệ thống công cụ quản lý kinh tế cần phải nghiên cứu, tổ chức hợp lý khoa học, vận dụng vào thực tiễn đạt hiệu cao Hàng loạt sách quản lý kinh tế tài bổ sung, sửa đổi phù hợp với yêu cầu quản lý kinh tế thời kỳ Trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, Luật Kế toán hệ thống Chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam ban hành vào sống sở pháp lý cao kế toán, kiểm toán; Bộ Tài ban hành nhiều văn bản, thơng tư hướng dẫn kế tốn, kiểm tốn; sách kinh tế vĩ mơ, sách thuế, luật đất đai, môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý doanh nghiệp sản xuất Tuy nhiên thực tế, việc quản lý doanh nghiệp sản xuất thuộc loại hình khác thơng qua cơng cụ kế tốn nhiều bất cập, chưa vào nếp Đặc biệt doanh nghiệp sản xuất giày nói chung doanh nghiệp sản xuất giày địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng Trong đó, quan trọng vấn đề tổ chức cơng tác kế tốn, vấn đề cung cấp thơng tin KTTC KTQT phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp sản xuất Do đó, nghiên cứu đề tài “Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp sản xuất giày địa bàn tỉnh Hải Dương” vấn đề có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn, đồng thời vấn đề mang tnh thời cấp thiết, giúp cho nhà hoạch định sách, nhà quản lý doanh nghiệp sản xuất giày vận dụng vào thực tiễn nghiên cứu, hoạch định sách, quản lý q trình phát triển kinh tế nói chung phát triển doanh nghiệp nói riêng Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nhận thức tầm quan trọng việc tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp nên có nhiều tác giả nghiên cứu vấn đề Có luận án nghiên cứu mặt lý luận, có luận án nghiên cứu việc áp dụng vào thực tiễn Mỗi nghiên cứu có nét riêng biệt, có tnh khả thi riêng đối tượng sử dụng Riêng vấn đề tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp sản xuất giày địa bàn tỉnh Hải Dương chưa đề cập Mặc dù có số đề tài nghiên cứu Công ty giày địa bàn tỉnh Hải Dương hầu hết đề tài nghiên cứu đến phần hành kế toán riêng lẻ như: kế toán nguyên vật liệu, kế toán tập hợp chi phí tnh giá thành, kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh Với vấn đề tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty sản xuất giày địa bàn tỉnh Hải Dương vấn đề phức tạp đặc biệt điều kiện kinh tế chuyển biến theo hướng mở cửa hội nhập; hành lang pháp lý nội dung tổ chức cơng tác kế tốn q trình hồn thiện theo hướng bước phù hợp với với chuẩn mực kế toán quốc tế Hiện nay, địa bàn tỉnh Hải Dương có 20 doanh nghiệp sản xuất giày, với số lượng tương đối lớn, doanh nghiệp đóng góp lượng khơng nhỏ vào thu ngân sách tỉnh tạo việc làm cho lượng lớn lao động Về nghiên cứu chung mặt lý luận, kinh tế đổi từ năm 1986 mang theo thay đổi tổ chức cơng tác kế tốn từ nước phát triển khu vực giới vào Việt Nam Từ đến nay, tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp bước kế thừa áp dụng sâu rộng vào Việt Nam Cho đến có nhiều tác giả viết tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp, tác giả xin đề cập đến số cơng trình nghiên cứu sau đây: Về tổ chức máy kế tốn khơng tách rời KTQT KTTC có mối liên hệ chặt với tất phận khác doanh nghiệp Nhận thức vai trò tổ chức cơng tác kế toán doanh nghiệp thời gian qua học phần “Tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp” đưa vào giảng dạy học phần bắt buộc nằm khối kiến thức chuyên ngành chương trình đào tạo ngành kế tốn Trong năm qua hàng loạt giáo trình “Tổ chức cơng tác kế toán” xuất đưa vào giảng dạy trường tài liệu học tập, tham khảo vô quý báu cho sinh viên người làm cơng tác kế tốn doanh nghiệp như:Giáo trình Tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp chủ biên PGS, TS Lưu Đức Tuyên, PGS, TS Ngô Thị Thu Hồng, Nhà xuất tài chính, Hà Nội 2014; Giáo trình Tổ chức cơng tác kế tốn chủ biên PGS, TS Đoàn Xuân Tiên, Nhà xuất lao động xã hội, Hà Nội 2010, giáo trình tổ chức hạch toán kế toán chủ biên TS Trần Thị Cẩm Thanh (2014) Trường đại học Qui Nhơn Một là, luận án tiến sỹ kinh tế đề tài “Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán doanh nghiệp có quy mơ nhỏ vừa” Tác giả Trần Thị Nam Thanh, Đại học kinh tế quốc dân năm 2004 Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Thị STT Tên cơng ty 12 Cty giày Bình Dương 13 Cty cổ phần Golden Sun 14 Địa Cổ Phục, Kim Thành Tên người vấn Nguyễn Thị Hương 03203721635 Km1+100 đường 188 Hiệp An, Kinh Đinh Thị Huế Môn 0973018385 Cty cổ phần giày Thăng Long Hồng Tân, Chí Linh Trần Nam Trung 15 Cty cổ phần giày Cẩm Bình Thị trấn Lai Cách – Cẩm Giàng Nguyễn Thị Hoa 16 C.ty TNHH MTV Minh Phúc 26 Tuệ Tĩnh 17 Cty TNHH CN Oriental Sport Việt Nam Miếu lãng- Đồng Lạc 18 Cty TNHH Long Sơn Kim Xuyên, Bình Giang 19 Cty TNHH Vietory Km 43, quốc lộ 5A, Lai Cách Trịnh Thị Yên 20 Cty TNHH MTV may Dũng Anh Hoàng Sơn Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Thị Khanh 0987317696 Đặng Thị Phương Lê Thị Đản 0982810996 Vị trí cơng tác Kế tốn trưởng Kế tốn viên Trưởng phòng sản xuất Kế toán viên Kế toán viên Kế toán trưởng Kế toán trưởng Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp 199 Phụ lục số 19: Qui định liên quan đến thủ tục kế tốn (trích) 5.6 Quy đ ịnh Thôn g quan h àng m ua tron g nư c - Ngày tháng năm 2007, Bộ Thương Mại (BTM) Thông tư số 04/2007/TT-BTM Hướng dẫn hoạt động xuất nhập khẩu, gia công, lý hàng nhập tiêu thụ sản phẩm Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi (FDI) Theo đó, quan hệ mua bán hàng hóa Doanh nghiệp chế xuất thị trường nội địa quan hệ xuất nhập khẩu, thủ tục thông quan thực quan hải quan Đối với SDVN Chi cục Hải quan Tỉnh Hải Dương - Về nguyên tắc 100% hàng hóa mua nước bắt buộc phải thơng quan (trừ loại hàng hóa khơng cần thơng quan từ trước tới như: văn phòng phẩm; ăn uống, y tế; bàn ghế làm việc; xe đưa đón nhân viên… hàng hóa phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày Công ty; loại dịch vụ) Như vậy, với việc mua hàng với số tiền phải bắt buộc thơng quan, trừ hàng hóa, dịch vụ nêu - Khi đề nghị toán, người gửi đề nghị tốn cần gửi kèm theo phơtơ Tờ khai hải quan đính kèm làm chứng từ tốn Tờ khai Hải quan gốc lưu Bộ phận kế tốn 5.7 Quy trình mua hàng - Q trình mua hàng bắt đầu người có nhu cầu đề nghị cung cấp hàng hoá, dịch vụ người nhận loại hàng hố, dịch vụ Sau Quy trình 4.5: Bộ phận có nhu cầu hàng hố, dịch vụ mở “Giấy đề nghị mua hàng” (P/R) phải có ký duyệt trưởng phận Chuyển cho phận có thẩm quyền mua hàng tương ứng nêu Bảng 4.2 Bộ phận có thẩm quyền mua hàng tiến hành điền đầy đủ thông tin giá cả, nhà cung cấp ký vào P/R Bộ phận có nhu cầu hàng hố, dịch vụ trình người có thẩm quyền phê duyệt P/R theo hướng dẫn Bảng 4.2 Sau P/R người có thẩm quyền phê duyệt, Bộ phận có nhu cầu hàng hố trình Bộ phận có thẩm quyền mua hàng để tiến hành làm hợp đồng mua hàng Bộ phận có thẩm quyền mua hàng tiến hành bàn giao hàng hoá cho Bộ phận có nhu cầu hàng hố, dịch vụ Và làm Giấy giao nhận hàng Phiếu nhập kho 200 Bộ phận có thẩm quyền mua hàng phải có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ tất giấy tờ, chứng từ liên quan để đảm bảo thủ tục toán với kế toán - Kết hợp với Bảng 4.2 phân cấp ký duyệt, sau Quy trình mua hàng tổng thể số 4.5 mà phận nêu Bảng 4.2 cần phải tuân thủ mua hàng hoá, dịch vụ nước - Tại bước quy trình sau (Quy trình 4.5): tức bước Bộ phận có thẩm quyền mua hàng tiến hành điền đầy đủ thông tin giá cả, nhà cung cấp ký vào P/R: Ở bước Bộ phận có thẩm quyền mua hàng phải (i): tiến hành thu thập đầy đủ ba (03) báo giá cho loại hàng hố ghi P/R (nếu nhà cung cấp lần đầu tiên, nhà cung cấp cũ giá sản phẩm thị trường thay đổi); (ii): tiến hành thương thảo với nhà cung cấp để đạt mức giá hợp lý chắn 13 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CUNG CẤP THƠNG TIN CHO KẾ TỐN 13.1 u cầ u đ ố i vớ i việ c cung cấ p thơng tin cho Kế tốn Theo sách, quy định tập đoàn, hàng tháng, SDVN phải gửi báo cáo tháng tình hình, kết hoạt động kinh doanh Công ty cho SWS/ SEI vào ngày làm việc thứ tháng sau; gửi báo cáo quý (báo cáo hợp số liệu) vào ngày làm việc thứ tháng quý sau Ngày làm việc ngày tnh theo lịch làm việc SWS/ SEI hàng năm Thông thường, ngày làm việc SWS/ SEI ngày không gồm thứ 7, chủ nhật ngày lễ họ; không tnh theo ngày lễ Việt Nam Việc phận gửi số liệu, báo cáo cho kế toán chậm quy định ảnh hưởng đến việc tuân thủ Công ty quy định tập đoàn 13.2 Lịch khóa sổ bắt buộc Kế tốn Do yêu cầu trên, Kế toán bắt buộc phải tuân thủ lịch hoàn thành phần việc Kế toán sau: STT Hạng mục Ngày phải Vay Lãi vay Liên quan đến hoàn thành Ngày làm việc thứ ACC Tiền khoản tương đương tiền Ngày làm việc thứ ACC Doanh thu Phải thu Ngày làm việc thứ PC/MD/TUBE/DS Mua hàng Phải trả Ngày làm việc thứ MC/ALL Tài sản cố định Ngày làm việc thứ ALL Tiền lương khoản khác Ngày làm việc thứ ADM Lập dự phòng Ngày làm việc thứ ACC Thuế loại Ngày làm việc thứ ACC 10 Nghiệp vụ trích trước Ngày làm việc thứ ACC 11 Hàng tồn kho Ngày làm việc thứ MC/MD/TUBE 12 Tính giá thành sản phẩm Ngày làm việc thứ ACC 13 Sổ nhật ký/ Chứng từ Ngày làm việc thứ ACC 14 Kiểm tra, xem xét, phê duyệt, khóa sổ Ngày làm việc thứ ACC/BOD Phụ lục số 20: Bảng tổng hợp hình thức kế tốn chế độ kế toán sử dụng DN khảo sát TT Tên DN QĐ QĐ15 48 (TT200) Hình thức kế tốn NKSC NKC NKCT CTGS Cty TNHH MTV Bằng Nam x Cty TNHH Việt Phát x x DNTN may mặc VT Hoa Việt x x Cty TNHH SX TM Tân Cương Cty TNHH giày Panta VN Cty TNHH Samil Hà Nội Vina Cty TNHH giày da Sao Vàng Ninh Giang Cty TNHH Thành Long Cty cổ phần SXTM Thảo Nguyên 10 Cty TNHH Vina Okamoto x 11 Cty cổ phần giày Hải Dương x x 12 Cty giày Bình Dương x x 13 Cty cổ phần Golden Sun x 14 Cty cổ phần giày Thăng Long x 15 Cty cổ phần giày Cẩm Bình x 16 C.ty TNHH MTV Minh Phúc x 17 Cty TNHH CN Oriental Sport Việt Nam x 18 Cty TNHH Long Sơn 19 Cty TNHH Vietory 20 Cty TNHH MTV may Dũng Anh Cộng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 12 Phụ lục số 21(a): Bảng tổng hợp mơ hình Tổ chức máy kế toán DN khảo sát STT Tên DN khảo sát Tổ chức Tổ chức Tổ chức BMKT máykế toán máy kế toán tập trung phân tán hỗn hợp Cty TNHH MTV Bằng Nam x Cty TNHH Việt Phát x DNTN may mặc VT Hoa Việt x Cty TNHH SX TM Tân Cương x Cty TNHH giày Panta VN x Cty TNHH Samil Hà Nội Vina x x Cty TNHH giày da Sao Vàng Ninh Giang Cty TNHH Thành Long Cty cổ phần SXTM Thảo Nguyên x 10 Cty TNHH Vina Okamoto x 11 Cty cổ phần giày Hải Dương x 12 Cty giày Bình Dương x 13 Cty cổ phần Golden Sun x 14 Cty cổ phần giày Thăng Long x 15 Cty cổ phần giày Cẩm Bình x 16 C.ty TNHH MTV Minh Phúc x 17 Cty TNHH CN Oriental Sport VN x 18 Cty TNHH Long Sơn x 19 Cty TNHH Vietory x 20 Cty TNHH MTV may Dũng Anh x Cộng x 18 Phụ lục số 21(b): Trình độ người làm kế toán doanh nghiệp khảo sát Số lượng nhân viên kế tốn Trình độ chun mơn đào tạo STT Tên doanh nghiệp Cty TNHH MTV Bằng Nam Cty TNHH Việt Phát 3 DNTN may mặc VT Hoa Việt 1 Cty TNHH SX TM Tân Cương Cty TNHH giày Panta VN Cty TNHH Samil Hà Nội Vina 5 Cty TNHH giày da Sao Vàng Ninh Giang Cty TNHH Thành Long 9 Cty cổ phần SXTM Thảo Nguyên 10 Cty TNHH Vina Okamoto 11 Cty cổ phần giày Hải Dương 10 12 Cty giày Bình Dương 13 Cty cổ phần Golden Sun 14 Cty cổ phần giày Thăng Long 7 15 Cty cổ phần giày Cẩm Bình 15 16 C.ty TNHH MTV Minh Phúc 1 17 10 10 18 Cty TNHH CN Oriental Sport Việt Nam Cty TNHH Long Sơn 4 19 Cty TNHH Vietory 10 10 20 Cty TNHH MTV may Dũng Anh 1 Cộng 111 Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trung cấp 1 1 81 22 Sơ cấp 205 Phụ lục số 22: Bảng phân tích chi phí giá thành sản xuất tháng 全全全全全全全全全(全全全全) BẢNG CHI TIẾT CHI PHÍ GIÁ THÀNH SX THÁNG 全 全 ST T 全全 Tháng 全全全全 Chi tiết chi phí Nguyen vat lieu NL 全 全 Tiền lương 全全全全全 Lương (đồng) 全全全全全 Tăng ca (đồng) 全全 Cộng ①全全全全全 Tiền điện (đồng) 全全全 Phí động lực ②全全全全全全全 Hao điện tháng (số) ③全全全全全全全全全全全全 Phí dầu máy phát điện tháng (đồng/tháng) 全全全全全全 Phí dầu ma zút (đồng) 全全全全全全全全/全全 全全全全全全全/全全 全全全全全全全全 Dầu, mỡ bôi trơn (đồng) 10 11 12 全全 Cộng 209,272,00 204,612,35 210,663,93 213,066,27 537,97 535,91 533,22 537,07 2,144,189 107,59 104,38 108,59 115,25 435,831 645,57 640,29 641,82 652,32 2,580,020 785,57 775,25 801,78 846,58 3,209,213 660,90 655,02 665,89 685,02 2,666,850 - - - - - 1,122 842 899 770 3,633 509,10 382,05 407,92 349,38 1,648,474 237,87 193,16 225,02 245,36 901,43 206 ①全全全全全全全全全全 Chi phí lĩnh dùng linh phụ kiện kho 全全全全全全全全全全-全全 Chi phílinh phụ kiện 全全全全全全全 Phí ②全全全全全全全全全全全全 khắc phục sửa Phí linh phụ kiện gia chữa, linh cơng&sua chua ngồi kiện thay ③全全全全全全全全全全 Phí sửa chữa xe nâng (đồng) ④全全全全全全全 Chi phí cơng trình (đồng) 全全全全全(1+2+3+4+5) 全全全 Tổng chi phí tháng (đồng) 905,589 901,525 920,520 932,560 3,660,194 283,560 316,763 327,507 345,025 1,272,855 1,050 - 69,960 - 71,010 46,335 53,280 43,591 72,127 215,333 69,805 71,491 69,136 64,210 274,642 212,756,46 207,946,18 214,171,21 216,573,86 - - - - - - - - 13,833,171 207 全 全 全 全 全 全 BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ TẤN 全全全全(全全 Năng lực sx tháng (tấn) 全全(全全 Hàng bột (tấn) 全全全全全 Hàng viên (tấn) 全全全全全全全全全全全%全 Hàng bột chiếm tổng sản lượng (%) Nguyen vat lieu (000đ/tan) 全全全全全全全 Lương (đồng/tấn) 全全全全全全全全全全全全/全全 Phí động lực năm trung bình cám (000đ/tan) 全全全全全全全全(全/全) 全全全全 全全/全全 Tiền điện hàng bột (000đ/tan) 全全全全全 全全/全全 Tiền điện nước hàng viên (000đ/tan) 全全全全全全 全全/全全 Phí dầu mazut (000đ/tan) 全全全全全全全全 全全/全全 Phí dầu, mỡ bơi trơn (đồng/tấn) 全全全全全全全/全全 Phí sửa chữa khắc phục (000đ/tan) 全全全全 全全/全全 Giá thành (000đ/tan) 29,684 29,056 29,856 30,158 118,754.0 891 754 733 678 3,056.0 28,793 28,302 29,123 29,480 115,698.0 3 2 2.6 7,050 21.7 7,042 22.0 7,056 21.5 7,065 21.6 21.7 26.5 26.7 26.9 28.1 27.0 22.3 18.5 22.5 18.7 22.3 18.8 22.7 19.7 22.5 18.9 26.7 26.9 27.1 28.3 27.2 17.2 13.1 13.7 11.6 13.9 8.0 6.6 7.5 8.1 7.6 44.0 46.2 47.9 46.9 46.3 7,167.4 7,156.7 7,173.5 7,181.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.5 208 Phụ lục số 23: Danh sách công ty Nhật Bản địa bàn tỉnh Hải Dương Nguồn: Sở kế hoạch Đầu tư năm 2014 STT Số giấy phép đầu tư 042043000011 ngày 31/3/2004 – TĐ lần ngày 26/3/2010 042023000016 ngày 16/1/2006 – TĐ lần ngày 07/5/2012 042043000090 ngày 28/3/2008 – TĐ lần ngày 12/6/2012 04212000149 ngày 27/3/2012 – TĐ lần ngày 29/10/2013 10 11 12 13 14 15 16 17 042043000156 Ngày 06/11/2012 042043000169 Ngày 18/6/2013 042043000177 Ngày 24/01/14 TĐ ngày 18/2/2014 042043000191 Ngày 24/6/2014 042403000197 Ngày 15/9/2014 04222000151 ngày 13/7/2012 TĐ lần ngày 21/11//2012 043042000035 ngày 06/9/2006 – TĐ lần ngày 10/9/2013 042023000042 ngày 14/11/2006 – TĐ lần ngày 20/01/2014 042043000017 ngày 19/1/2006 – TĐ lần ngày 21/8/2013 042043000026 ngày 30/6/2006 – TĐ lần ngày 17/5/2011 043042000033 ngày 09/8/2006 042023000038 ngày 27/9/2006 – TĐ lần ngày 1/11/2013 04212000040 ngày 10/11/2006 – TĐ lần ngày 12/5/2014 18 042043000074 ngày 11/9/2007 TĐ lần ngày 20/01/2014 19 042023000146 ngày 07/2/2012 TĐ lần 04/12/2012 Tên doanh nghiệp Cty TNHH Sumidenso Việt Nam Cty TNHH Dây cáp điện ôtô Sumiden VN Cty TNHH VN Harajuku Electrical Appliance Cty TNHH Hóa chất Mơi trường Aureole Mitani – CN Hải Dương (CN hạch tốn độc lập) Cơngty TNHH KC Việt Nam Công ty TNHH FULUHASHI (VIỆT NAM) Công ty TNHH Fujikura Kasei Việt Nam Công ty TNHH Koyo Việt nam Cơng ty TNHH Phòng cháy chữa cháy Tomoken VN Cty TNHH Bơm Ebara VN Cty TNHH Việt Nam Toyo Denso Cty TNHH Aiden VN (DN Chế xuất) Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Công ty TNHH Atarih Precision VN Cty TNHH Kuroda Kagaku VN Cty TNHH TT gia công Hà Nội VN POSCO- VNPC CN Công ty TNHH Aureole BCD Công ty TNHH Fuji Việt Nam Đổi thành Công ty Teikokugiken co., LTD Cty TNHH Arion Electric Việt Nam Vốn đầu tư (Triệu USD) 66,67 36,50 4,50 10,00 1,875 1,20 0,975 1,00 1,55 5,50 57,076 120,00 90,00 3,00 8,00 11,00 6,00 1,45 5,00 209 STT Số giấy phép đầu tư 20 21 22 04212000147 ngày 13/2/2012 042043000168 TĐ lần - 29/10/2013 04202000039 ngày 7/11/2006 – TĐ lần ngày 1/4/2013 042043000043 ngày 16/11/2006 – TĐ lần ngày 9/8/2013 Có thể cơng nghệ cao 042043000056 ngày 22/1/2007 – TĐ lần ngày 20/1/2014 042043000059 ngày 02/3/2007 – TĐ lần ngày 29/12/2008 042043000061 ngày 04/4/2007 – TĐ lần 10 ngày 10/9/2013 04212000083 ngày 2/01/2008 – TĐ lần ngày 28/7/2009 042043000084 ngày 10/1/2008 – TĐ lần ngày 9/12/2013 042023000088 ngày 21/3/2008 – TĐ lần ngày 02/7/2014 042043000092 ngày 21/4/2008 – TĐ lần ngày 15/3/2013 042043000101 ngày 16/6/2008 – TĐ lần ngày 18/7/2014 04212000102 ngày 26/6/2008 – TĐ lần ngày 24/7/2009 04222000134 ngày 30/11/2010 042043000137 ngày 31/3/2011 – TĐ lần ngày 01/8/2014 042043000154 Ngày 19/9/2012 - TĐ ngày 14/3/2013 042043000163 Ngày 01/4/2013 - TĐ ngày 25/2/2014 042043000174 - Ngày 21/10/2013 042043000170 Ngày 29/7/2013 - TĐ lần 25/4/2013 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Tên doanh nghiệp Tổng Chi nhánh Cty TNHH Molitec Steel (VN) HD Công ty TNHH FUJI CHEMI Việt Nam Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam Công ty TNHH Điện tử Iriso Việt Nam Công ty TNHH Quốc tế Jaguar Hà Nội Công ty TNHH Sản xuất VSM Nhật Bản Cty TNHH Uniden VN CN Công ty TNHH Sankyu (VN) Hải Dương Cty TNHH sản xuất máy may Pegasus VN Công ty TNHH Hitachi Cable Việt Nam Công ty TNHH Valqua VN Cty TNHH Công nghệ Ikka Việt Nam Cty TNHH Sankyu Logistics VN Công ty Ajinomoto VIỆT NAM Công ty TNHH Toko Mimtech Nhật Bản Công ty TNHH ICS VIỆT NAM Công ty TNHH máy Brother Việt Nam Công ty TNHH Showa Valve Việt nam Công ty TNHH Frontier Việt Nam Vốn đầu tư (Triệu USD) 1,09 0,50 100,00 80,00 35,00 8,00 93,30 2,50 20,00 50,70 7,00 18,00 0,20 5,887 4,652 5,50 73,00 2,00 1,00 939,625 210 Phụ lục số 24: Phân tích BCKQHĐKD Cơng ty Cổ phần Giày Cẩm Bình Tăng/Giảm (2015/2014) Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2014 Tuyệt đối Tương đối (%) Doanh thu 383.351 409.406 -26.055 -6.4 Giá vốn hàng bán 362.135 389.373 -27.238 -7.0 1.230 1.699 -469 -27.6 995 1.360 -365 -34.1 Lợi nhuận từ hoạt động SXKD Lợi nhuận sau thuế - Đánh giá quy mô, xu hướng biến động, nguyên nhân tăng, giảm doanh thu, lợi nhuận: nhìn vào bảng ta thấy năm 2015 doanh thu lợi nhuận sụt giảm so với năm 2014, cụ thể doanh thu 383.351 triệu đồng, giảm 26 055 triệu đồng (mức giảm 6,4%) so với năm 2014, tương ứng lợi nhuận sau thuế 995 triệu đồng, giảm 365 triệu đồng (mức giảm 34,1%) Doanh thu giảm năm 2015, cơng ty gặp khó khăn việc tiêu thụ gạch ốp lát Nhu cầu thị trường sụt giảm nguyên nhân khiến Doanh thu giảm lĩnh vực lại sản xuất giày Giấy carton trì tăng trưởng so với năm trước - Cơ cấu doanh thu lợi nhuận theo loại sản phẩm, dịch vụ/ lĩnh vực hoạt động: Sản phẩm/ Dịch vụ Giày thể thao Gạch men Doanh thu 2015 (triệu đồng) Tỷ trọng (%) 30.907 7,5 378.499 92,5 Giấy Carton Tổng cộng 409.406 100 (Nguồn: Ngân hàng Công thương Hải Dương chi nhánh Khu Công nghiệp năm 2015) ... luận tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp sản xuất giày địa bàn tỉnh Hải Dương Chương 3: Giải pháp hồn thiện tổ chức cơng tác kế. .. TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG CÁC 68 DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIÀY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 68 2.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức quản lý doanh nghiệp sản xuất giày. .. việc hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán doanh nghiệp sản xuất giày địa bàn tỉnh Hải Dương 118 3.2.1 Hồn thiện tổ chức cơng tác kế toán phải đảm bảo tuân thủ Luật kế toán, nguyên tắc kế toán,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất giày trên địa bàn tỉnh hải dương , Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất giày trên địa bàn tỉnh hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay