Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh đắc lắk

200 26 0
  • Loading ...
1/200 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 05:29

iii iiii LỜI CẢM ƠN Luận án thực Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, cổ vũ, hướng dẫn, hỗ trợ nhiều cá nhân tổ chức Trước hết, nghiên cứu sinh xin chân thành cảm ơn nhà khoa học, Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ thuộc trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Khoa Quản trị tận tình giảng dạy hướng dẫn học phần chương trình đào tạo tiến sĩ nhà trường Từ giúp cho nghiên cứu sinh có kiến thức, kinh nghiệm để hoàn thiện luận án Đặc biệt tơi xin bày tỏ kính trọng lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Phước Minh Hiệp PGS.TS Hồ Viết Tiến giúp hoàn thành luận án định hướng nghiên cứu quan trọng, lời nhận xét, góp ý quý giá, hướng dẫn nhiệt tình tận tâm quý Thầy suốt trình nghiên cứu sinh thực luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh, Viện đào tạo Sau Đại học, Thư viện, Lãnh đạo đồng nghiệp trường Đại học Tây Nguyên tạo điều kiện vật chất tinh thần để nghiên cứu sinh hồn thành chương trình nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở, Ban, Ngành tỉnh như: Sở Khoa học công nghệ, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Kế hoạch Đầu tư, Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột, Cục Thống kê doanh nghiệp kinh doanh cà phê địa bàn tỉnh cung cấp số liệu giúp đỡ việc điều tra khảo sát Cuối cùng, Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cá nhân tổ chức giúp đỡ tơi nhiều q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận án Nguyễn Văn Đạt iv LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh doanh nghiệp kinh doanh cà phê địa bàn tỉnh Đắk Lắk” cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn PGS.TS Phước Minh Hiệp PGS.TS Hồ Viết Tiến Các nội dung nghiên cứu kết nêu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận án Nguyễn Văn Đạt v MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC v TRANG PHỤ BÌA v LỜI CAM ĐOAN v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ xiii Chƣơng TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 1.1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến luận án………………….2 1.2.1 Các cơng trình nghiên cứu nước……………………………………2 1.2.2 Một số cơng trình nghiên cứu ngồi nước………………………………12 1.3 Mục tiêu Câu hỏi nghiên cứu .23 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 23 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu .24 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 1.5 Phương pháp nghiên cứu 24 1.6 Điểm đóng góp luận án 25 1.6.1 Đóng góp mặt học thuật 25 1.6.2 Đóng góp mặt thực tễn 26 1.7 Kết cấu luận án 27 Chƣơng CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 28 2.1 Cơ sở lý thuyết nghiên cứu trước NLCT doanh nghiệp 28 2.1.1 Cạnh tranh 28 2.1.2 Lợi cạnh tranh 31 2.1.3 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp 32 2.2 Cơ sở thực tiễn NLCT doanh nghiệp kinh doanh cà phê địa bàn tỉnh Đắk Lắk 60 2.2.1 Tổng quan điều kiện tự nhiên, Kinh tế - Xã hội tỉnh Đắk Lắk 60 2.2.2 Thực trạng hoạt động doanh nghiệp kinh doanh cà phê Đắk Lắk thời gian qua 61 2.2.3 Vai trò doanh nghiệp kinh doanh cà phê tỉnh Đắk Lắk 73 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 76 2.3.1 Cơ sở đề xuất mơ hình 76 2.3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 81 2.3.3 Các giả thuyết nghiên cứu 82 TÓM TẮT CHƢƠNG 97 Chƣơng THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 98 3.1 Quy trình nghiên cứu 98 3.2 Thiết kế nghiên cứu định tính .100 3.3 Thiết kế nghiên cứu định lượng 105 3.3.1 Kết nghiên cứu định lượng sơ 105 3.3.2 Nghiên cứu thức 120 TÓM TẮT CHƢƠNG 124 Chƣơng PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 125 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 125 4.2 Phân tích độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 128 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 133 4.3.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) thang đo yếu tố ảnh hưởng thuộc môi trường bên doanh nghiệp 134 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) thang đo yếu tố ảnh hưởng thuộc mơi trường bên ngồi doanh nghiệp .136 4.3.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) thang đo lực cạnh tranh tổng thể doanh nghiệp kinh doanh cà phê Đắk Lắk .136 4.4 Phân tích hồi quy 137 vii 4.4.1 Phân tích trung bình độ lệch chuẩn 137 4.4.2 Phân tích tương quan 138 4.4.3 Phân tích hồi quy bội 138 4.4.4 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu phù hợp mơ hình hồi quy bội140 4.5 Phân tích khác biệt mơ hình ảnh hưởng yếu tố tới NLCT DNKD cà phê theo biến định tính 144 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu yếu tố tác động đến NLCT doanh nghiệp kinh doanh cà phê địa bàn tỉnh Đắk 146 TÓM TẮT CHƢƠNG 151 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRỊ 152 5.1 Kết luận 152 5.2 Hàm ý quản trị 153 5.2.1 Dưới góc độ quản trị doanh nghiệp 153 5.2.2 Dưới góc độ quản lý Nhà nước 163 5.3 Các điểm hạn chế hướng nghiên cứu 166 NHỮNG CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ 168 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 169 PHỤ LỤC viii viiiv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT BCEC DIỄN GIẢI GHI CHÚ Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Buon Ma Thuot Cofee Exchange Ma Thuột Centre BMTCA Hiệp hội cà phê Buôn Ma thuột BuonMaThuot Cofee Association CIF Giá hàng, bảo hiểm cước phí Cost, Insuarance and Freight CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa CP Cổ phần DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DTTS Dân tộc thiểu số FDI Đầu tư trực tiếp nước Foreign Direct Investment FOB Giá áp mạn tàu Free On Board GAP Thực hành nông nghiệp tốt Good Agriculture Production GDP Tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Product GNP Tổng sản phẩm quốc dân Gross National Product ICO Tổ chức cà phê giới Internation nal Cofee Organization ISO Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hóa The International Organization for Standardization KD Kinh doanh NLCT Năng lực cạnh tranh NN&PTNT Nông nghiệp & phát triển nông thôn MTV Một thành viên SXKD Sản xuất kinh doanh SWOT Ma trận điểm mạnh, điểm yếu, Strengths – Weaknesses – ix hội nguy Opportunities - Threats TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND Ủy ban nhân dân VICOFA Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam Viet Nam Cofee – Cocoa Association WASI Viện khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên - Eakmat WEF Diễn đàn kinh tế giới The Western Highlands AgroForestry Scientific and Technical Institute World Economic Forum WTO Tổ chức thương mại giới World Trade Ogarnization XNK Xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Tổng hợp quan điểm, hướng nghiên cứu NLCT 22 Bảng 2.1: Diện tích, suất, sản lượng cà phê Đắk Lắk từ 2010 – 2015 62 Bảng 2.2 : Diện tích cà phê Đắk Lắk phân theo độ tuổi 64 Bảng 2.3 Sản xuất cà phê chứng bền vững Đắk Lắk 65 Bảng 2.4: Số lượng kim ngạch xuất cà phê 69 DN tỉnh Đắk Lắk số thị trường 69 Bảng 2.5: Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng tới NLCT doanh nghiệp 77 Bảng 2.6: Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh doanh nghiệp từ nghiên cứu trước 78 Bảng 2.7: Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh doanh nghiệp từ nghiên cứu trước 79 Bảng 2.8: Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh doanh nghiệp từ nghiên cứu trước 80 Bảng 2.9: Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh doanh nghiệp từ nghiên cứu trước 81 Bảng 3.1: Tổng hợp thang đo yếu tố ảnh hưởng lực cạnh tranh 102 Bảng 3.2: Đánh giá độ tin cậy thang đo Năng lực tài 106 Bảng 3.3: Đánh giá độ tin cậy thang đo Năng lực quản trị 107 Bảng 3.4: Đánh giá độ tin cậy thang đo Năng lực SX CN 107 Bảng 3.5: Đánh giá độ tin cậy thang đo Năng lực Marketing 108 Bảng 3.6: Đánh giá độ tin cậy thang đo Năng lực thương hiệu .108 Bảng 3.7: Đánh giá độ tin cậy thang đo Năng lực xử lý tranh chấp thương mại 109 Bảng 3.8: Đánh giá độ tin cậy thang đo yếu tố văn hóa doanh nghiệp 110 Bảng 3.9: Đánh giá độ tin cậy thang đo yếu tố thể chế sách .110 Bảng 3.10: Đánh giá độ tin cậy thang đo yếu tố lực nguồn nhân lực địa phương 111 Bảng 3.11: Đánh giá độ tin cậy thang đo NLCT tổng thể 112 Bảng 3.12: Kết EFA sơ thang đo yếu tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp 114 Bảng 3.13: Kết EFA sơ thang đo yếu tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp 115 Bảng 3.14: Tổng hợp thang đo thức cho nghiên cứu 118 Bảng 4.1: Loại hình doanh nghiệp 125 Bảng 4.2: Quy mô lao động doanh nghiệp 125 Bảng 4.3: Thâm niên công tác giám đốc doanh nghiệp 126 Bảng 4.4: Giới tính giám đốc doanh nghiệp 127 Bảng 4.5: Trình độ chun mơn giám đốc doanh nghiệp .127 Bảng 4.6: Độ tuổi giám đốc doanh nghiệp 128 Bảng 4.7: Đánh giá độ tin cậy thang đo Năng lực tài 128 Bảng 4.8: Đánh giá độ tin cậy thang đo Năng lực Quản trị .129 Bảng 4.9: Đánh giá độ tin cậy thang đo Năng lực sản xuất công nghệ .129 Bảng 4.10: Đánh giá độ tin cậy thang đo Năng lực Marketing 130 Bảng 4.11: Đánh giá độ tin cậy thang đo Văn hóa doanh nghiệp 130 Bảng 4.12: Đánh giá độ tin cậy thang đo Năng lực cạnh tranh thương hiệu 131 Bảng 4.13: Đánh giá độ tin cậy thang đo Năng lực xử lý tranh chấp thương mại 131 Bảng 4.14: Đánh giá độ tin cậy thang đo yếu tố thể chế sách 132 Bảng 4.15: Đánh giá độ tin cậy thang đo lực nguồn nhân lực địa phương 132 Bảng 4.16.: Đánh giá độ tin cậy thang đo NLCT tổng thể .133 Bảng 4.17: Kết EFA thang đo yếu tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp 135 Bảng 4.18: Kết EFA thang đo yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi doanh nghiệp 136 xii Bảng 4.19: Kết EFA thang đo NLCT tổng thể doanh nghiệp kinh doanh cà phê .137 Bảng 4.20: Trung bình độ lệch chuẩn yếu tố ảnh hưởng 137 Bảng 4.21 : Mối quan hệ tương quan tuyến tính 138 Bảng 4.22: Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter 139 Bảng 4.23 : Mơ hình tóm tắt sử dụng phương pháp Enter 141 Bảng 4.24: Phân tích phương sai (ANOVAb) 142 Bảng 4.25: Kiểm định khác biệt theo biến định tính 145 Bảng 4.26: Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 150 169 1691 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tếng Việt Bạch Thụ cường (2002) Bàn cạnh tranh toàn cầu Hà Nội: NXB Thông Tấn Ban chấp hành Trung Ương (2014) Nghị Quyết số 30 NQ-TW ngày 12/3/2014 Nghị Bộ trị Về tiếp tục xếp đổi phát triển, nâng cao hiệu hoạt động công ty nông, lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp & PTNT (2012) Quyết định số 1987/ QĐ/BNN-TT Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030 Hà Nội Bộ nông nghiệp PTNT (2008) Quyết định số : 2635/ QĐ BNN-CB ngày 26/8/2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT V/v "Phê duywwtj đề án nâng cao lực cạnh tranh cà phê đến năm 2015 định hướng đén năm 2030 Hà Nội: Bộ nông nghiệp Bùi Thị Thanh Nguyễn Xuân Hiệp (2012) Nâng cao lợi cạnh tranh doanh nghiệp, nghiên cứu trường hợp siêu thị TP.Hồ Chí Minh Hà Nội: NXB Lao động Bùi Xuân Phong (2007) Các yếu tố cấu thành lực cạnh tranh - sở quan trọng để xây dựng tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp Tạp chí Thơng tin KHKT & Kinh tế Bưu điện, 3, 12-17 Câu lạc doanh nghiệp (2002) Thương hiệu Việt TP Hồ Chí Minh: NXB Trẻ Chu Văn Cấp (2003) Nâng cao sức cạnh tranh kinh tế nước ta trình hội nhập khu vực quốc tế Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk (2010) Niên giám thống kê 2009 Đắk Lắk 10 Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk (2011) Niên giám thống kê 2010 Đắk Lắk 11 Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk (2012) Niên giám thống kê 2011 Đắk Lắk 12 Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk (2013) Niên giám thống kê 2012 Đắk Lắk 13 Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk (2014) Niên giám thống kê 2013 Đắk Lắk 14 Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2016) Niên giám thống kê 2015.Đắk Lắk 170 1701 15 Dương Ngọc Dũng (2009) Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Micheal E Porter TP Hồ Chí Minh: NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh 16 Đại học Kinh tế quốc dân (2000) từ điển kinh doanh Hà nội: NXB Đại học Kinh tế quốc dân 17 Đặng Đức Thành cộng (2010) Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp thời kỳ hội nhập Hà Nội: NXB Thanh Niên 18 Đinh Văn Thành (2006) Các biện pháp phi thuế quan hàng nông sản thương mại quốc tế Hà Nội: NXB Lao động - Xã hội 19 Đoàn Thị Hồng Vân Kim Ngọc Đạt (2011) Quản trị chiến lược TP Hồ Chí Minh: NXB Tổng hợp 20 Đỗ Thị Nga (2012) Nghiên cứu lợi cạnh tranh sản phẩm cà phê nhân tổ chức kinh tế tỉnh Đắk Lắk, luận án tiến sĩ kinh tế Hà Nội: Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 21 Đỗ Thúy Phương (2011) Nghiên cứu lực cạnh tranh doanh nghiệp chè tỉnh thái nguyên, luận án tến sĩ kinh tế Hà Nội: Đại học Nông nghiệp 22 Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (2014) Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động SXKD cà phê nhiệm kỳ 2011 - 2014 phương hướng nhiệm kỳ 2014 - 2017 hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA) TP Hồ Chí Minh 23 Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, tập TP Hồ Chí Minh: NXB Hồng Đức 24 Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, tập TP Hồ Chí Minh: NXB Hồng Đức 25 Hoạt, P M (2007) Vận dụng phương pháp Thompson - Strickland đánh giá so sánh tổng thể lực cạnh tranh doanh nghiệp Hà Nội: Viện Khoa học Thống kê 26 Hội đồng lý luận Trung ương (2002) Giáo trình kinh tế học trị Mác Lênin Hà Nội: NXB trị quốc gia 27 Lê Xuân Bá, Trần Kim Hào, Nguyễn Hữu Thắng (2006) Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia 28 Luật doanh nghiệp (2005) Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia 171 1711 29 Ngơ Kim Thanh (2012) Giáo trình Quản trị chiến lược Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế quốc dân 30 Nguyễn Bách Khoa (2004) Phương pháp xác định lực cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế doanh nghiệp Tạp chí khoa học Thương mại, số 4,5, Hà Nội 31 Nguyễn Cúc (2002) Đổi chế sách hỗ trợ phát triển DNNVV Việt Nam Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia 32 Nguyễn Đình Hương cộng (2002) Giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia 33 Nguyễn Đình Long (1999) Phát huy lợi nâng cao khả cạnh tranh nông sản xuất Việt Nam Hà Nội: NXB Nơng nghiệp 34 Nguyễn Đình Thị & Nguyễn Thị Mai Trang (2008) Năng lực động doanh nghiệp Việt Nam thờ kỳ hội nhập Tạp chí Kinh tế phá triển , 17 , pp - 35 Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang (2003) Brand equity and its antecedence in Vietnamese market Worrking paper UEH 36 Nguyễn Đình Thọ (2011) Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh Hà Nội: NXB Lao động - Xã hội 37 Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang (2009) Nghiên cứu khoa học quản trị kinh doanh Hà Nội: NXB Thống Kê 38 Nguyễn Đức Dỵ (2000) Từ điển Kinh tế Anh - Việt Hà Nội: NXB Khoa học kỹ thuật 39 Nguyễn Hùng Anh cộng (2011) Khả cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ nông thôn miền Bắc Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế Tạp chí Khoa học phát triển, 4, 9-13 40 Nguyễn Hữu Thắng cộng (2008) Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam xu hội nhập kinh tế quốc tế Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia 41 Nguyễn Mạnh Quân (2011) Giáo trình Đạo đức kinh doanh văn hóa cơng ty Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế quốc dân 172 1721 42 Nguyễn Minh Tuấn (2010) Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước hội nhập kinh tế quốc tế TP Hồ Chí Minh: NXB Đại học Quốc gia 43 Nguyễn Trần Trọng Lê Huyền Trang (2012) Nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Đắk Nơng Tạp chí Cộng sản, 69 (9/2012), 59-62 44 Nguyễn Văn Đạt Huỳnh Thị Nga (2014) Tạo việc làm cho lao động nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, thực trạng gợi ý sách Thơng tn Khoa học & Công nghệ, 03(1859-1353), 14 45 Nguyễn Văn Hóa (2014) Phát triển cà phê bền vững địa bàn tỉnh Đắk Lắk, luận án tiến sĩ kinh tế Huế: trường Đại học Kinh tế Huế 46 Nguyễn Vâm Điềm Nguyễn Ngọc Quân (2004) Giáo trình quản trị nhân lực Hà Nội: NXB Lao động - Xã hội 47 Nguyễn Vĩnh Thanh (2005) Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, 11 48 Nguyễn Vĩnh Thanh (2005) Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thương mại Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế TP Hồ Chí Minh: NXB Lao động - Xã hội 49 Phạm Quang Trung (2008) Nâng cao lực cạnh tranh DNVVN Hà Nội Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 129, 10-14 50 Phạm Thúy Hồng (2004) Chiến lược cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia 51 Phạm Văn Hồng (2007) Phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam trình hội nhập quốc tế, Luận án tiến sĩ kinh tế, i Hà Nội: trường Đại học Kinh tế quốc dân 52 Sở công thương Đắk Lắk (2013) Báo cáo tổng kết niên vụ cà phê 2012 -2013 kế hoạch niên vụ cà phê 2013 - 2014 53 Sở NN&PTNT Đắk Lắk (2013) Báo cáo nhanh kết sản xuất xuất cà phê năm 2012 năm 2013 54 Thủ tướng Chính phủ (2002) Quyết định số 80/2002 QĐ-TTg ngày 24/6/2002 sách khuyến khích tiêu thụ nơng sản, hàng hóa thông qua hợp đồng 173 1731 55 Tỉnh Ủy Đắk Lắk (2008) Nghị Quyết số 08 /NQ-TU ngày 08/5/2008 Tỉnh Ủy Đắk Lắk phát triển cà phê bền vững thời kỳ 56 Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2003) Thị trường, Chiến lược, Cơ cấu: Cạnh tranh giá trị gia tăng, định vị phát triển doanh nghiệp TP Hồ Chí MInh: NXB Tổng Hợp 57 Tổng công ty cà phê Việt Nam (2014) báo cáo tình hình thực cơng tác kinh doanh XNK niên vụ 2013 - 2014, Kế hoạch phương án kinh doanh XNK niên vụ 2014 - 2015 TP Hồ Chí Minh 58 Từ điển bách khoa (1995) Hà Nội: NXB từ điển bách khoa 59 Trần Hoàng Kim Lê Thu (1996) Vũ Khí cạnh tranh Hà Nội: NXB Thống Kê 60 Trần Hữu Ái (2014) Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp thủy sản xuất nghiên cứu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Luận án tiến sĩ kinh tế, Học Viện khoa học xã hội - Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội 61 Trần Kiều Trang (2010) Nâng cao lực quản lý chủ DNVVN nước ta Tạp chí nghiên cứu tài kế toán, 3(92), 28-31 62 Trần Ngọc Ca (2011) Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam: Con đường cơng nghệ Tạp chí Kinh tế phát triển,165, 3-7 63 Trần Sửu (2006) Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện tồn cầu hóa Hà Nội: NXB Lao động 64 Trần Thế Hoàng (2011) Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp xuất thủy sản Việt Nam đến năm 2020 Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế TP HCM 65 Từ điển bách khoa (1995) Hà Nội: NXB từ điển bách khoa 66 UBND tỉnh Đắk Lắk (2008) Quyết Định số 41/2008 QĐ - UBND ngày 17/11/2008 Quyết định việc phát triển cà phê bền vững đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 67 UBND tỉnh Đắk Lắk (2010) Báo cáo kết thực nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2010 phương hướng 2012 174 1741 68 UBND tỉnh Đắk Lắk (2011) Báo cáo tổng kết niên vụ cà phê 2010 - 2011 phương hướng, nhiệm vụ niên vụ cà phê 2011 - 2012 Đắk Lắk 69 UBND tỉnh Đắk Lắk (2012) Báo cáo tổng kết niên vụ cà phê 2011 - 2012 phương hướng, nhiệm vụ niên vụ cà phê 2012 - 2013 Đắk Lắk 70 UBND tỉnh Đắk Lắk (2012) Quyết Định số 1360 QĐ - UBND ngày 27/6/2012 Đề án phát triển thủy lợi vùng cà phê bền vững tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2013 - 2020 định hướng đến năm 2025 71 UBND tỉnh Đắk Lắk (2012) Quyết Định số 1418 QĐ - UBND ngày 04/7/2012 Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 72 UBND tỉnh Đắk Lắk (2014) Báo cáo tình hình hoạt động doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2013 2014 Đắk Lắk 73 UBND tỉnh Đắk Lắk (2014) Báo cáo tổng kết niên vụ cà phê 2012 - 2013 phương hướng, nhiệm vụ niên vụ cà phê 2013 - 2014 Đắk Lắk 74 Viện nghên cứu Quản lý kinh tế trung ương Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (2002) Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia Hà Nội: NXB Giao thông vận tải 75 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chương trình phát triển Liên hiệp quốc (2002) Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia Hà Nội: NXB Giao thông vận tải 76 Vũ Hùng Phương (2008) Đánh giá lực cạnh tranh ngành gấy Việt Nam qua số số Tạp chí kinh tế & Phát triển, 4, 24-29 77 Vũ Minh Khương (2010) Một số kiến nghị nâng cao sức cạnh tranh phát triển kinh tế Việt Nam Tạp chí Quản lý kinh tế, 35, 34 78 Vũ Quốc Tuấn Hoàng Thu Hòa (2001) Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa kinh nghiêm nước phát triển DNNVV Việt Nam Hà Nội: NXB Thống kê 79 Vũ Trọng Lâm cộng (2006) Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia 175 1751 Danh mục tài liệu tếng Anh 80 Ajitabh Ambastha; Monmaya K (2004) Copetitiveness of Firms: Review of Theory, Frameworks, and models Singapore Management Review, vol 26; pp 45- 61 81 Ambastha A, Momaya K (2004) "Competitiveness of firm: review of theories, framworks and models" Singapore management Review, Vol 26(1), P45-61 82 Anderson, M.J, Gerbing D W (1988) Structural equation mdelling in proactive: A review and recommended two step approach Psychological Bulletn, 103(3), 411 423 83 ArThur A.Thompson, Jr; A J.Strickland and John Gamble (2008) Crafting and Excutng Strategy: The quest for compettve advantage:concepts and cases New York: Mc Graw - Hill 84 Barney J (1991) Firm resources and subtained competitive advantage Journal of management , 17(1) pp 99 - 120 85 Barney J (1995) Looking inside for competitive advantage Academy of management excutve, Vol 9(4), p49-61 86 Bartlett A and S Ghoshal (1989) Managing across borders Boston: Havard business school 87 Bartlett A and S Ghoshan (1989) Managing across border Boston: Havard Business School Press 88 Benedetto D.C.A & Crawford C.M (2008) New products management Burr ridge: Irwin/Mc Graw Hill 89 Buckley P.J, Pass C L, Prescott K (1988) Measures of international competitiveness: A critical survey Journal of marketng management, Vol 4(2), p175 - 200 90 Buhalis D (2000) Marketing competitive destinations of the future Tourism management, vol 21(1), p97-116 91 Clifton R & Simons J (2003) Brand and branding Profile books Ltd 176 1761 92 Coevert V, Waal A (2007) The efect of performance management on the organizational results of a bank International Jounal of productvity and performance management , 56, 397 - 416 93 Corbett C and L Wassenhove (1983) Trade ofs ? What trade offs? competance and competitiveness in manufacturing California management review, 35(4), pp 107 - 122 94 Chamberlin E H (1933) The theory of monopolistc competton Cambridge: Havard University Press 95 Chinn M.D, and Ito H (2008) New measures of financial openness Journal of Comparatve Policy Analysis, Vol 10(4), pp 309-322 96 Christensen, H.K (2010) Defining customer value as the driver of compettve advantage Strategy and Leadership 97 D’Cruz J.R, and Rugman A.M (1993) Developing international competitiveness: the five partners Business Quarterly of Journal, Vol 58 No 2, pp 60-72 98 David, F R (2009) Strategic Management Concepts: Prentice Hall 99 David F (2001) Strategic management, concepts Upper saddle river: prentice Hall 100 Day, G.S (2011) Closing the Marketing Capabilities Gap Journal of Marketng, 75, 183-195 101 D'Cruz J and A Rugman (1992) New concepts for canadian compettveness Kodak: Canada 102 Determinants of business success of small and medium enterprises (2011) Internatonal Journal of Business and social science, Vol (20) p 103 Doz YL and CK Prahalad (1987) The multnaional mission New York: The free press 104 Drabek Z, and Brada J (1998) Exchange rate regimes and the stability of trade policy intransition economies Journal of Comparatve Economics, Vol 26 No 4, pp 642-668 177 1771 105 Dunning, J H (1993) Multnational Enterprises and the global economic Wokingham england: Addison wesley Publishing company 106 Easterby - Smith., M; Thorpe, R and Lowe, A (1991) Management Research: An Introdution London: Sage Publications 107 Fafchamps Marcel (1999) Ethnicity and credit in african manufacturing Mimeo: Standford university 108 Feurer R, Chaharbaghi (1994) Defining competitiveness: A holistics approach Management desision, 32(2), p 49-60 109 Fontana, A., & Frey, J (2000) Handbook of Qualitaitve Research Thousand Oaks: Sage publication 110 Francis A, Winstanley D (1992) The organizaton and management of engineering design in the UK In G Susman (Ed), Designing for manufacture New York: Oxford University press 111 Fred R David (1995) Khái luận quản trị chiến lược Hà Nội: NXB Thống Kê 112 Freiling, J (2004) A Competence base theory of the firm Management revue, 15(1) 113 Freiling J, Gersh M, Goeke C, Sanchez R (2008) Fundamental isses in a competence based theory of the firm Research in competence based management, 4, 79-106 114 Grant R M (1991) Contemporary strategy analysis: concepts Cambridge: Blackwell Ltd 115 Grant R.M (1991) The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation California Management Review, , Vol 33 No 3, pp 114-135 116 Gray B, Matear S, Boshof C, Matheson P (1998) Developing a better measure of market orientation Eroupean journal of marketng , 32, 884 903 117 Green SB (1991) How many subjects does it take to a Regression analysis ? Multvariate Behavioral Research, 499 - 510 178 1781 118 Greenaway D, Hine R, Milner C (1994) Country specific factors and the pattern of horizontal and vertical intra-industry trade in the UK Review of World Economics, Vol130(1), P77-100 119 Grupp H (1997) The links between competitiveness, Firm innovative activities and public R&D support in germany: An Empirical analysis Technology analysis and strategic managament, 9(1), pp 19 - 33 120 Hair J.F, Anderson R.E, Tatham R.L, Black W.C (2006) Multvariate data analysis Prentice - Hall: Inc 121 Hanman M T, Freeman J (1989) The organizational mortality: American labor unions 1936 - 1985 American Journal of sociology, Vol 94, p 35 - 52 122 Hassan S (2000) Determinants of market competitiveness in an environmentally sustainable tourism industry Journal of travel research, vol38(3), pp 239-245 123 Hatch N, and Dyer J (2004) Human capital and learning as a source of sustainable competitive advantage Strategic Management Journal, Vol 25 No 12, pp 1155-1178 124 Hofstede G (1993) Cultural constraints in management theories Academy of Management executive, Vol No 1, pp 81-94 125 Hubbard G, Zubac A, Jonhson L, Sanchez R (2008) Rethinking traditional value chain logic Research in competence based management, 4, 107 129 126 Hulland J, Chow J, Lam S (1996) Use of causal models in marketing research: A review Internatonal journal of research marketng, Vol 13, p 181 - 197 127 Ibrahim H W, Zailani S (2010) A review on the competitiveness of global supply chian in a cofee industry in indonesia Medwel Journal of International business management, (3), p105 - 115 128 J C Guan et al (2006) A study of the relationship between competitiveness and technological innovation capability based on DEA models European journal of operational research, vol 170 p971 - 986 179 1791 129 J Markham Collins and Michael L Troilo (2015) National factor effects on firmcompetitiveness and innovation Competitveness Review, Vol 25 No 4, pp 392-409 130 J.Markham Collins and Micheal L Troilo (2015) National factor effects on firm competitiveness and innovation competitveness Review, vol 25(4); pp 392- 409 131 JH, A (1993) Từ điển rút kinh doanh NewYork: NXB Longman 132 Johnson HT (1992) Relevance regained New York: The free press 133 Josef A (2015) Factors that influence the competitiveness of Czech rural small and medium enterprises Original Paper Agric Econ - Czech, Vol 61(10), pp450 - 460 134 Keller K L (1993) Conceptualizing, measuring, and managing customer - based brand equity Journal of marketng, 57 pp 1-22 135 Keller K.L (1998) Strategic brand management: building, measuring, and managing brand equity Upper saddle river: Prentice Hall 136 Kohli A.K, Jaworski.B.J (1990) Market orientation: The construct , research propositions and managerial implication Journal of marketng , 54, - 18 137 Konecnik (2006) Croation basa brand equity for slovenia as a tourism destination Jounal of economics and business review for central and southeastern eroup, 8(1) 138 Kotler P & Waldermar Pfoertsch (2006) B2B brand management Spinger Berlin - Heideberg 139 Kotler P, Amstrong G (2012) Principle of marketing (14 th ed) Pearson Prentice Hall 140 Kouser R, Mehvish H, Azeem M (2011) CAMEL analysis for islamic and conventional banks: Comparative study from Pakistan Economics and Finance Riview, 1(10), p55-64 141 Krueger, R (1994) Focus Groups: A Practcal guide for supplied research Newbury: Park Sage 180 1801 142 Khalil TM (2000) Management of technology: the key to competitveness and wealth creaton Singapore: Mc Graw Hill 143 Lamarque E (2005) Indentifying key activities in banking firms: Acompetence based analysis advances in applied business strategy, 7, p2947 144 Ljungquist U (2007) Core competency beyond indentification: Presentation of a model Management Decision, 45(3), 393 - 402 145 López J, and Garcia R (2005) Technology and export behavior: a resource- based view approach Internatonal Business Review, Vol 14( 5), pp 539557 146 M Krishna & ctg (2012) A study on factors efecting the competitiveness of SMEs in Malaysia Internatonal journal of Academic, Vol2, No4 147 Morgan, D (1997) Focus groups as quallitatve research Thousand Oaks: Sage 148 Narashimbha S (2000) Organization knowldge, human resource management, and subtained competitive advantage: toward a framework Compettveness review, pp 123 - 135 149 Naver C.J, Slater F S (1998) The efect of market orientation on business profitability Journal of marketng, October, 20 - 35 150 Nunnally JC Burnstein IH (1994) Psychometric Theory (3 ed.) New York: McGraw - Hill 151 Nunnally J.C, Bernstein I.H (1994) Psychometric theory (3nd) New York: Me GrawHill 152 Peteraf M (1993) The cornerstones of competitive advantage: a resource base view Strategic managament journal, 14(3); pp 179 - 191 153 Pine R & Philips P (2005) Performance compar isons of hotels in china International journal of hospitality management , 24(1) pp 57 - 73 154 Porter M E (1980,1988) Compettve strategy : Techniques for analysing sindustries and competitors New York: The Free Press 155 Porter M E (1990) The compettive advantage of Nation The Free Press 181 1811 156 Porter M E (1996) What is strategy ? Havard business review, November, 61 - 78 157 Porter.M E (1985,1998) The compettive advantage: sustaining superior performance New York: The Free press Creatng and 158 Prahalad CK and G Hamel (1990) The core competence of the corporation Havard business riview, vol 68, pp 79 - 91 159 Prahalad CK and G Hamel (1990) The core competence of the corporation Havard business review, 68, pp79 - 91 160 Prahalad C K, Hamel G (1990) The core competence of the coporation Havard business review, 1-15 161 Priyono A, Tejadand D, Sanchez R (2010) An expanded view of "management processes" in the systems view of organizations Research in competence based management, 5, 203 - 227 162 Psamuelson (2000) Kinh tế học Hà Nội : NXB Giáo dục 163 Rastogi P N (2000) Sustaining enterprise competitiveness - is human capital the answer ? Human Systems management, Vol 19; pp 193 - 203 164 Ross JW (1996) Developing long tẻm competitiveness thoungh IT aset Loan managanent review , 38(1) pp 31 - 42 165 Rossister J R & Percy L (1987) Advertsing and promoton management New York: Mc Graw Hill 166 Sanchez R (1996) A Systems view of the firm in competence based competition Dynamics of competence based competton, 39-62 Oxford: Pergamon 167 Sanchez R (2008) A scientific critique of the resource based view (RBV) in strategy theory, with competence based remedies for the RBV's conceptual deficienceis and logic problem Research in competence based management, 4, - 78 168 Sanchez R; Heene A (2004) Understanding competence base management: Identifying and managing five modes of competence Journal of Buisness Research, 518-532 182 1821 169 Scandura, T., & Williams, EA (2000) Research methodology in management: Current practices, trends, and omplications for future research Academy of management journal, 43, 1248 - 1264 170 Scandura T, Williams E A (2000) Research methodology in management: Current practicies, trends, and implications for future reasearch Academy of management journal, Vol 43, p 1248 - 1264 171 Scott B R, Lodge G C (1985) US competitveness in the world economy Boston: Havard Business School Press 172 Silverman, D (2001) Interpriting qualitative data: Methods for analysing talk, text, and interaction London: Sage Publications 173 Sivastava R K, Fahey L, Christensen H K (2001) The resource based view and marketing: The role of market based assets in gaining competitive advantage Journal of management, 27, 777 - 802 174 Stefanovic I, Prokic S (2010) "Motivational and success factors enterpreneurs: the invidence from developing country" Zb.rad.Ekon.fak.Rị, Vol 28(2), pp251 - 269 175 Swann P and M Taghave (1994) Measuring price and quality compettiveness - A study of 18 britsh product markets Vermont: Ashagate publishing Co 176 Szirmai A (2005) The dynamics of socio- economics development: An introduction Cambridge: Cambridge university press 177 Tabachnick BC & Fidell LS (2007) Using Multvariate Statstics Boston: Pearson Education 178 Teece D J, Pisano G, Shuen A (1997) Dynamic capabilities and strategic management Stretegic Stretegic management Jounal, 18(7), 509 - 533 179 Teece DJ, Pisano G, Shuen A (1997) Dynamic capabilities and strategic management Strategic management journal, vol18(7), p509 - 533 180 Tomas & ctg (2004) Innovativeness: it's antecedents and impact on business performance industrial marketng management , 33(5) pp 429 - 438 183 1831 181 Varadarajan P.R & Cunningham M.H (1995) Strategic alliances: A synthesis of conceptual foundations Journal of susbtainable tourism, 7(2) pp 146 158 182 W Chan Kim - Renee Mauborgne (2013) Chiến lược đại dương xanh Hà Nội: NXB Lao động - Xã hội 183 W.Chan Kim and Rene'e Mauborgne (n.d.) Blue Ocean Strategy Boston Massachusetts: Harvard Business School Press 184 Wacziang R, and Welch K.H (2003) Trade liberalization and growth: new evidence Natonal Bureau of Research Working Paper Series, No 10152 185 Wayne F Cascio (2010) managing human resources: productivity, quality of work life, profits Mc Graw Hill Irwin 186 Wernerfelt B (1984) A resource based view of the firm Strategic management Journal, 5, 171 - 180 187 Williams D A (2007) Competitiveness of small enterprises: Insight from a developing economy The round table, 96(390), p347- 363 188 Wint A G (2003) Compettveness in small developing economics: Insights from the caribbean Kingston: The University of the West indies Press 189 Ylvije Kraja, Elez Omani (2013) Competitive advantage and its impact in small and medium enterprises (SMEs): Case of Albania Euroupeaan Scientfic Journal, Vol (16); pp76 - 85 ... triển cà phê bền vững yếu tố tác động tới lực cạnh tranh doanh nghiệp kinh doanh cà phê Đắk Lắk 1.2.2 Một số cơng trình nghiên cứu ngồi nước Josel Abrham (2015), yếu tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh. .. 2.8: Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh doanh nghiệp từ nghiên cứu trước 80 Bảng 2.9: Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh doanh nghiệp từ nghiên cứu trước ... 2.6: Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh doanh nghiệp từ nghiên cứu trước 78 Bảng 2.7: Tổng hợp yếu tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh doanh nghiệp từ nghiên cứu trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh đắc lắk , Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh đắc lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay