Phát triển nông nghiệp việt nam theo hướng kinh tế xanh

191 33 0
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 05:29

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng tơi hướng dẫn khoa học TS.Lê Anh Vũ TS Phan Văn Hùng Các số liệu, trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Những kết nêu luận án trung thực Tác giả luận án Nguyễn Hồng Nhung i MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan tnh hình nghiên cứu ngồi nước 1.2 Những khoảng trống nghiên cứu 20 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG KINH TẾ XANH 22 2.1 Tổng quan kinh tế xanh 22 2.2 Phát triển nông nghiệp theo hướng kinh tế xanh 27 2.3 Kinh nghiệm nước phát triển nông nghiệp theo hướng kinh tế xanh 53 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM THEO HƯỚNG KINH TẾ XANH 62 3.1 Thực trạng phát triển nông nghiệp theo hướng kinh tế xanh Việt Nam 62 3.2 Những nhân tố ảnh hưởng tới phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng kinh tế xanh 92 3.3 Đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng kinh tế xanh giai đoạn 2005-2015 vấn đề đặt 107 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM THEO HƯỚNG KINH TẾ XANH 115 4.1 Bối cảnh quốc tế nước ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng kinh tế xanh 115 4.2 Quan điểm định hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng kinh tế xanh 120 4.3 Giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng kinh tế xanh giai đoạn 2016 - 2025 125 4.4 Lộ trình triển khai thực giải pháp 147 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng việt Tiếng anh Ngân hàng Phát triển châu Á ADB The Asian Development Bank Hội đồng Quản lý nuôi trồng ASC Aquaculture Stewardship Counci thủy sản ASEM ASEAN ATIGA Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu Hiệp hội quốc gia Đông Associaton of Southeast Asian Nam Á Natons Hiệp định thương mại hàng Bảo vệ thực vật CDM Cơ chế phát triển CU ESCAP EU FAO FTA GAP GAHP ASEAN Trade in Goods Agreement hóa ASEAN BVTV CIEM The Asia-Europe Meeting Clean Development Mechanism Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Central Institute for Economic trung ương Management Liên minh Hải quan Custom Union Uỷ ban kinh tế xã hội khu vực châu Á Thái Bình Dương Liên minh châu Âu European Union Tổ chức Lương Nông Liên Food and Agriculture Organizaton Hiệp Quốc Hiệp định thương mại tự Free Trade Agreement Thực hành sản xuất nông Good Agricultural Practces nghiệp tốt Quy trình thực hành chăn ni tốt GDP Tổng sản phẩm quốc nội GHG Hiệu ứng nhà kính Gross Domestc Product Greenhouse Gas GLOBALGAP Thực hành nơng nghiệp tốt Global Good Agricultural Practce toàn cầu iii Chữ viết tắt GMC GSO IDH IFA Tiếng việt Tiếng anh Kỹ thuật trồng chuyển Genetcally modified culture gien Tổng cục Thống kê General Statistcs Ofice Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững Quỹ nông nghiệp quốc tế Internatonal Fund for Agricultural Viện Chính sách Chiến IPSARD lược Phát triển nông nghiệp nông thôn IPCC Ủy ban Liên phủ Inter-government Panel on Climate BĐKH Change KHCN Khoa học cơng nghệ KSH Khí sinh học KTX Kinh tế xanh LIFSAP Dự án Cạnh tranh ngành Chăn Livestock Competitveness and ni An tồn thực phẩm Food Safety Project MONRE Bộ Tài nguyên Môi trường NLTS Nông lâm thủy sản NN PTNT ODA OECD PPD PPP RCEP Ministry of Natural Resources and Environment Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Hỗ trợ phát triển thức Official Development Assistance Tổ chức Hợp tác Phát triển Organisaton for Economic Co- Kinh tế operaton and Development Cục Bảo vệ thực vật Plan Protecton Department Quan hệ đối tác nhà nước-tư nhân Public Private Partnerships Hiệp định Đối tác Kinh tế Regional Comprehensive Economic Toàn diện Khu vực Partnership Chữ viết tắt Tiếng việt TBKT Tiến kỹ thuật TN MT Tài nguyên môi trường TPP TFP SRI UNEP UNESCAP Tiếng anh Hiệp định Đối tác thương mại Trans-Pacific Strategic Economic xuyên Thái Bình Dương Partnership Agreement Năng suất nhân tố đầu vào Total factor productivity tổng hợp Thâm canh lúa cải tến System of Rice Intensificaton Chương trình Mơi trường Liên United Nations Environment Hiệp Quốc Program Uỷ ban Kinh tế xã hội khu vực châu Á Thái Bình Dương Liên UNESCO hiệp quốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học USAID Văn hoá Liên hiệp quốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ The United Natons Educatonal, Scientfic and Cultural Organizaton United States Agency for Internatonal Development WB Ngân hàng Thế giới World Bank WTO Tổ chức Thương mại Thế giới World Trade Organization VAC Vườn ao chuồng VIETGAP Thực hành sản xuất nông nghiệp Vietnamese Good Agricultural tốt Việt Nam Practces DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bộ số tiêu đo lường, đánh giá tăng trưởng xanh ngành nông nghiệp tổ chức OECD 41 Bảng 2.2: Chỉ số đánh giá xu hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng kinh tế xanh 44 Bảng 3.1: Diện tch canh tác lúa ba giảm ba tăng năm 2011 65 Bảng 3.2: Diện tch áp dụng SRI năm 2014 65 Bảng 3.3: So sánh kết thực với mục tiêu dự án LIFSAP 67 Bảng 3.4: So sánh sử dụng đầu vào nhóm hộ khơng tham gia tham gia chứng cà phê bền vững Đắk Lắk 71 Bảng 3.5: Diện tích đất chứng nhận nhãn xanh cho số trồng năm 2012 72 Bảng 3.6: Năng suất số loại trồng Việt Nam số nước 73 Bảng 3.7: Các điểm nóng nơng nghiệp – mơi trường Việt Nam 76 Bảng 3.8: Phát thải khí nhà kính ngành nơng nghiệp Việt Nam năm 2010 78 Bảng 3.9: Tổng hợp lượng chất thải rắn nông nghiệp phát sinh năm 2008, 2010 81 Bảng 3.10: Kết hỗ trợ xây dựng cơng trình biogas hố ủ phân hữu dự án LIFSAP 84 Bảng 3.11: Thành phẩm thuốc BVTV nhập 2007 - 2010 86 Bảng 3.12: Phân phối đất dốc đất bị suy thoái chưa sử dụng theo vùng 86 Bảng 3.13: Cơ cấu lao động ngành NLTS phân theo độ tuổi 98 Bảng 3.14: Vốn đầu tư phát triển tồn kinh tế ngành nơng nghiệp2005-2014 (giá thực tế) 100 Bảng 3.15: Cơ cấu đầu tư theo ngành, lĩnh vực Bộ NN PTNT quản lýgiai đoạn 2006-2010 2011-2014 101 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Tốc độ tăng trưởng GDP theo giá so sánh 1994 (%) 62 Hình 3.2: Tốc độ tăng trưởng GDP theo tiểu ngành giai đoạn 2005-2015(%) 63 Hình 3.3: Tỷ lệ diện tch đất nông nghiệp hữu Việt Nam (%) 70 Hình 3.4: Phát thải khí nhà kính từ đất nơng nghiệp (tấn/ha) 77 Hình 3.5: Phát thải KNK nông nghiệp Việt Nam năm 2010 78 Hình 3.6: Năng suất phát thải khí CO2 nơng nghiệp, 2005-2012 79 Hình 3.7: Năng suất phát thải CH4 nơng nghiệp (Năm 2005=100%) .80 Hình 3.8 Năng suất phát thải khí N2O nơng nghiệp (Năm 2005=100%) .80 Hình 3.9: Sử dụng phân bón trồng lúa, 2006-2011 .85 Hình 3.10: Biến động diện tch loại đất nơng nghiệp Việt Nam (2005-2013) 88 Hình 3.11: Cơ cấu hộ theo qui mô đất nông nghiệp, 2011 (%) 94 Hình 3.12: Cơ cấu lao động nơng nghiệp chia theo trình độ chun môn 97 DANH MỤC CÁC HỘP Hộp 3.1: Hiệu sản xuất chăn nuôi lợn năm 2015 .69 vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong năm gần đây, trước thách thức toàn cầu liên quan đến tnh trạng suy thối mơi trường biến đổi khí hậu gây nhiều tác động nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội kinh tế xanh mở hướng tếp cận cho quốc gia nhằm đạt mục têu phát triển bền vững Đây mơ hình phát triển giúp giảm phát thải khí nhà kính, góp phần giảm nhẹ tác động têu cực biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng môi trường, thay đổi cấu sản xuất têu dùng theo hướng bền vững, mang lại hiệu kinh tế cao, cải thiện đời sống người Trong bối cảnh Việt Nam tái cấu trúc kinh tế đặt nhiệm vụ cấp bách.Việt Nam phải trả giá đắt cho tác hại mà suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường kinh tế nâu gây Điều cho thấy việc lựa chọn kinh tế xanh phương án tối ưu cho phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo Việt Nam Nông nghiệp ngành kinh tế trọng yếu kinh tế Việt Nam Đến nay, nơng nghiệp Việt Nam có bước tến dài, đạt nhiều thành tựu như: giá trị sản lượng tăng bình quân 3,68% giai đoạn 20112015, kim ngạch xuất nông sản đạt 30 tỉ USD (năm 2014) Việt Nam trở thành nước xuất nông sản lớn giới với 10 loại nông sản xuất đạt kim ngạch tỉ USD/năm (gồm gạo, cà phê, cao su, điều, têu, sắn, rau quả, tôm, cá tra, lâm sản) [52], chuyển dịch cấu theo hướng tch cực, đa dạng hóa sản phẩm, nhiều mặt hàng có sức cạnh tranh cao, chiếm vị quan trọng thị trường quốc tế (ví dụ Việt Nam đứng đầu giới xuất hạt têu, hạt điều; đứng thứ hai xuất gạo, cà phê; cao su đứng thứ 4; thủy sản đứng thứ 5; chè đứng thứ ) [53], tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu Nơng nghiệp Việt Nam góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao sống người dân ổn định kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp Việt Nam giai đoạn vừa qua thực chất “nâu” nơng nghiệp Việt Nam trọng tăng lượng,chất lượng tăng trưởng không cao; khai thác nhiều tài nguyên; suất lao động nông nghiệp thấp, việc làm thiếu ổn định; lạm dụng hóa chất, phân bón hóa học trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gây tác động xấu làm nhiễm tới mơi trường, làm suy thối nguồn tài nguyên, suy thoái hệ sinh thái, suy giảm đa dạng sinh học, nhiều sản phẩm không bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm Vì thế, dẫn tới số sản phẩm nơng nghiệp Việt Nam có giá trị khả cạnh tranh thấp, dần thị trường nước, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ người têu dùng, ảnh hưởng không tốt đến hệ mai sau đến phát triển nông nghiệp sau Trong nhu cầu người ngày hướng tới việc tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tốt cho sức khỏe đồng thời bảo vệ môi trường Do đó, vấn đề đặt phải nghiên cứu phát triển đổi mơ hình tăng trưởng phát triển nông nghiệp theo hướng kinh tế xanh nhằm hạn chế tác động xấu biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính mà thay đổi cấu sản xuất nơng nghiệp têu dùng theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo an toàn sức khỏe người Đứng trước bối cảnh vậy, việc đổi mơ hình tăng trưởng từ mơ hình tăng trưởng phát triển theo chiều rộng, chủ yếu dựa vào vốn, khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ, sang mơ hình tăng trưởng theo chiều sâu, chủ yếu tăng cường áp dụng tiến khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm, thực mục têu phát triển bền vững hoàn toàn cần thiết.Vậy lại khơng xây dựng nông nghiệp Việt Nam theo hướng kinh tế xanh nhằm hướng tới phát triển bền vững? Xuất phát từ vấn đề cấp thiết nêu trên, tác giả lựa chọn nghiên cứu vấn đề: “Phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng kinh tế xanh” làm đề tài luận án tến sĩ kinh tế, với hy vọng kết nghiên cứu luận án không đóng góp mặt lý luận mà có ý nghĩa thực tễn lớn việc phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng kinh tế xanh giai đoạn Mục đích nghiên cứu luận án Luận ánlàm rõ sở lý luận kinh nghiệm thực tễn phát triển nông nghiệp theo hướng kinh tế xanh Luận án làm rõ thực trạng phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng kinh tế xanh giai đoạn 2005-2015 Từ đó, đánh giá thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế Luận án đề xuất số giải pháp để phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng kinh tế xanh giai đoạn 2016-2025 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng kinh tế xanh 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vikhông gian: Luận án nghiên cứu thực trạng phát triển số ngành sản xuất nông nghiệp cụ thể chủ yếu ngành trồng trọt, chăn ni từ góc độ kinh tế xanh phạm vi nước, tham khảo kinh nghiệm số quốc gia giới Phạm vi thời gian: Luận án phân tch, đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2005-2015, đề xuất số giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Namtheo hướng kinh tế xanh giai đoạn năm 2016 đến năm 2025 Phạm vi nội dung: Luận án tập trung vào nội dung phát triển nông nghiệp theo hướng kinh tế xanh, cụ thể nội dung; 1) Đảm bảo tốc độ tăng trưởng nông nghiệp xanh; 2) Ứng dụng khoa học cơng nghệ cao để xây dựng mơ hình kinh tế xanh nông nghiệp; 3) Thay đổi cấu nông nghiệp theo hướng kinh tế xanh; 4) Đảm bảo khả tái sử dụng, tái chế phụ phẩm, phế thải nông nghiệp, nâng cao chất lượng môi trường đảm bảo an toàn sức khỏe cho người; 5) Phát triển nông nghiệp sở sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu tài nguyên thiên nhiên, trì đa dạng sinh học Từ đề xuất giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp Việt Namtheo hướng kinh tế xanh giai đoạn năm 2016 đến năm 2025 Cơ sở lý thuyết phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý thuyết - Dựa lý thuyết kinh tế học phát triển: Lý thuyết mơ hình hành với u cầu lớn mơ hình tăng trưởng xanh triển phát nghiệp nguồn cộng đồng: - Xây dựng thể chế quản lý nước Việt Nam tổng hợp lưu vực sông, vùng đầu nguồn, nước ngầm để bảo vệ đất nước R Hỗ trợ phát triển thủy lợi, giữ cân thuật sinh thái điều hòa tế: R tác động lẫn dồng miền núi - Xây dụng khung sách kế hoạch hành động sử dụng phát triển tài nguyên nước theo hướng tăng trưởng xanh đến 2020 tầm nhìn đến 2050 - Nâng cao lực cho quan quyền cấp địa phương cho cộng đồng dân cư việc quản lý giám sát sử dụng nguồn nước Huy động tham gia rộng rãi người thụ hưởng nước vào trình lập kế hoạch vận hành tài trợ cho sở hạ tầng nước - Tăng cường hợp tác quốc tế việc sử dụng, quản lý bảo vệ nguồn nước dùng chung Việt Nam nước láng giềng 161 kỹ quốc II Những hoạt động Bộ ngành khác chủ trì, Bộ NN PTNT phối hợp Tổ chức Ban điều phối triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh Nâng cao nhận thức huy động tham gia toàn dân vào việc thực Chiến lược tăng trưởng xanh Tham gia hoạt động quốc tế xúc tến chia sẻ kinh nghiệm thực tăng trưởng xanh Tổ chức thực thí điểm số mơ hình thực tăng trưởng xanh Triển khai thực số mơ hình tăng trưởng xanh vùng biên giới, ven biển hải đảo Hoàn thiện khung pháp lý sử dụng lượng tết kiệm hiệu Phát triển công nghệ kỹ thuật tiết kiệm lượng Ban hành têu chuẩn hiệu suất lượng tối thiểu dán nhãn lương cho sản phẩm 10 Nâng cao hiệu suất sử dụng lượng doanh nghiệp vừa nhỏ Hỗ trợ nghiên cứu phát triển nguồn lượng (năng lượng gió, mặt trời, thủy triều, địa nhiệt, sinh khối, xăng sinh học ) 11 Hồn thiện thể chế khơng khí Kiểm kê, giám sát phát thải khí nhà kính quản lý hoạt động giảm thiểu phát thải khí nhà kính 12 Hỗ trợ khuyến khích nghiên cứu, triển khai đầu tư áp dụng công nghệ xanh 13 Khuyến khích hỗ trợ phát triển nhanh ngành sản xuất sản phẩm sinh thái 14 Phat triển du lịch sinh thái 15 Thúc đẩy sản xuất hàng hóa dịch vụ môi trường 16 Triển khai vận động xây dựng mơ hình “Sử dụng tết kiệm lượng hộ gia đình 17 Xây dựng nơng thơn với lối sống hài hòa với mơi trường thiên nhiên 18 Hướng dẫn khuyến khích sáng kiến têu dùng bền vững dân cư (Nguồn: Bộ NN PTNT,2015) 162 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐLIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Nguyễn Hồng Nhung (tháng 3/ 2016), “Giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng kinh tế xanh giai đoạn 2016-2020”, Tạp chí Nghiên cứu Tài Kế tốn , Số 03 (152), tr 74 - 76 Nguyễn Hồng Nhung (tháng 11/ 2015), “Nông nghiệp Việt Nam trước TPP ”, Tạp chí Nghiên cứu Tài Kế tốn , Số 11 (148), tr - Nguyễn Hồng Nhung (tháng 11/ 2013), “Hướng đến kinh tế xanh – Cơ hội thách thức Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Tài Kế toán , Số 11 (124), tr 40 - 43 Nguyễn Hồng Nhung (tháng 9/ 2013), “Kinh tế Việt Nam thời hậu khủng hoảng”, Tạp chí Nghiên cứu Tài Kế tốn , Số 09 (122), tr.5 - Nguyễn Hồng Nhung (tháng 12/ 2012 ), “Phát triển bền vững kinh tế Việt Nam đến năm 2020”, Tạp chí Nghiên cứu Tài Kế tốn , Số 12 (113), tr - Nguyễn Hồng Nhung (tháng 12/2015) “Phát triển nông nghiệp xanh Việt Nam – Thực trạng giải pháp”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện, Học viện Tài 163 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Thị Quỳnh Anh (chủ biên) (2010), Kinh tế phát triển, giáo trình khoa Kinh tế tài ngun mơi trường, trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội Đào Thế Anh (T6/2014), Bộ NN PTNT, Báo cáo Kế hoạch hành động Tái cấu ngành trồng trọt theo hướng gia tăng giá trị phát triển bền vững Vũ Tuấn Anh cộng (2015), Tiến tới kinh tế xanh Việt Nam: Xanh hóa sản xuất, Nhà Xuất Khoa học Xã hội Hà Nội Nguyễn Thị Tuệ Anh (2015),Tiếp tục đổi mô hinh tổ chức quản lý sản xuất nơng nghiệp đáp ứng u cầu tình hình mới, Viện NC Quản lý trung ương Vũ Thành Bao (2015), Đất nông nghiệp – Thực trạng định hướng sử dụng thời gian tới, Hội thảo “Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đổi mới, hội nhập phát triển bền vững”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (ngày 5/8/2008), Nghị số 26NQ/TW “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” Hội nghị lần thứ 7 Bộ NN PTNT (6/4/2012), Báo cáo Tình hình áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (theo số: 987/BC-BNN-TT) Bộ NN PTNT (15/3/2013), Thông tư “Hướng dẫn biện pháp sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu sản xuất nông nghiệp” (theo số: 19/2013/TT- BNNPTNT) Bộ NN PTNT (2014), Báo cáo Tái cấu ngành chăn nuôi theo hướng giá trị gia tăng phát triển bền vững 10 Bộ NN PTNT, Cục Bảo vệ thực vật (2014), Báo cáo: “Tóm tắt tình hình kết ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến SRI” 11 Bộ NN PTNT (T5/2015), Đề án Đẩy mạnh quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trồng giai đoạn 2015-2020 12 Bộ NN PTNT (T11/2015), Vụ Hợp tác quốc tế, Cơ hội thách thức nông nghiệp, nông thôn Việt Nam hội nhập quốc tế, Hội thảo “Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đổi mới, hội nhập phát triển bền vững”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 164 13 Bộ NN PTNT (2016), Báo cáo Hoàn thành Dự án Cạnh tranh ngành chăn ni An tồn thực phẩm 14 Bộ NN PTNT (2016), Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành NN PTNT giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến 2050, theo Quyết định số 819/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2016 15 Bộ Kế hoạch Đầu tư (2006), Nghiên cứu tổng kết số mơ hình phát triển bền vững Việt Nam, Hà Nội 16 Bộ Kế hoạch Đầu tư, dự thảo Chiến lược Tăng trưởng xanh Việt Nam thời kỳ 2011-2020 tầm nhìn 2050 17 Bộ Tài nguyên Môi trường (2011), Báo cáo Môi trường quốc gia 2011 – Chất thải rắn, NXB Tài nguyên – Môi trường Bản đồ, Hà Nội 18 Bộ Tài nguyên Môi trường (2014a), Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 – Môi trường nông thôn, NXB Tài nguyên – Môi trường Bản đồ, Hà Nội 19 Chính phủ (23/1/2014), Nghị số 08/NQ-CP, Ban hành chương trình hành động thực Nghị số 24-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường 20 Chính phủ (12/4/2010), Nghị định số 41/2010/NĐ-CP Chính sách tn dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 21 Chính phủ ( 9/6/2015), Nghị định số 55/2015/NĐ-CP Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn 22 Hồng Thị Chỉnh (2010), Để nơng nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, Tạp chí Phát triển kinh tế (236) (tr11-19) 23 Đỗ Kim Chung cộng (2009), Nguyên lý Kinh tế nông nghiệp, giáo trình trường Đại học Nơng nghiệp, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội 24 Nguyễn Đình Cung (2015), Đẩy mạnh tái cấu đổi tổng thể ngành nông nghiệp Việt Nam, Viện NC quản lý kinh tế Trung ương 25 Đỗ Kim Chung, Kim Thị Dung (T2/2015), “Nông nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững”, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 26 Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2011-2020 27 Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020 28 Dẫn theo dự thảo Chiến lược Tăng trưởng xanh Việt Nam thời kỳ 20112020 tầm nhìn 2050 Bộ Kế hoạch Đầu tư soạn thảo 29 Đường Hồng Dật, Nội dung nông nghiệp bền vững, (nguồn: http://baovethucvatcongdong.info/en/node/54121, truy cập tháng 2/2015) 30 Bùi Quang Dũng(2015), Đề tài: “Vấn đề nông nghiệp, nông dân nông thôn phát triển bền vững Tây Nguyên”, Chương trình KH CN phục vụ phát triển vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 31 Trần Việt Dũng (2015), Một số sách Chính phủ Thái Lan nông dân tham chiếu kinh nghiệm cho Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội (nguồn: http://iasvn.org/tn-tuc/Mot-so-chinh-sach-cua-Chinh-phu-Thai-Lan- doivoi-nong-dan-va-tham-chieu-kinh-nghiem-cho-Viet-Nam-6782.html, truy cập tháng 10/2015) 32 Phạm Thị Định(2015), Thực trạng bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam giải pháp phát triển, Hội thảo “Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đổi mới, hội nhập phát triển bền vững”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 33 Huỳnh Ngọc Điền, “Sử dụng tốt phụ phẩm nông nghiệp để tăng thunhập” (nguồn:http://www.khuyennongtphcm.com/index.php?mnu=3&s=600012&id= 1114) 34 Đồn Ngọc Đơng (2014), Tiến trình đại hóa ngành nơng nghiệp Mỹ, (nguồn: http://phanchautrinhdanang.org/nongnghiepmy.html, truy cập tháng 5/2015) 35 Nguyễn Thị Thu Hà (2012), Phát triển nông nghiệp sinh thái, hướng sản xuất nơng nghiệp, Tạp chí Khoa học Công nghệ, số 112(12)/2 (nguồn:http://trungtamhoclieuthainguyen.com/Upload/Collecton/brief/41632_ 14520149505218.pdf, truy cập tháng 5/2015) 36 Nguyễn Mạnh Hải (2015), Chính sách tài hành thúc đẩy đầu tư cơng theo hướng kinh tế xanh Việt Nam, Diễn đàn; “Tái cấu đầu tư cơng gắn với chuyển đổi mơ hình tăng trưởng theo hướng kinh tế xanh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương 37 Mai Thế Hào (2015), Chất thải chăn nuôi gia súc số biện pháp xử lý, Cục Chăn nuôi (nguồn: http://marphavet.com/vi/news/Van-hoa-Xa- hoi/Chat- thai-trong-chan-nuoi-gia-suc-va-mot-so-bien-phap-xu-ly-285/, truy cập tháng 12/2015) 38 Hoàng Thị Thanh Hiếu (2012), Nghiên cứu tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp để phát triển lượng Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo: “Tái cấu trúc kinh tế theo mơ hình tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế gợi ý cho Việt Nam”, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 39 Hội Khoa học Kỹ thuật BVTV Việt Nam (2014), Tổng kết Lý luận thực tiễn hoạt động bảo vệ thực vật Việt Nam 60 năm xây dựng phát triển (19532013), NXB Lao động, Hà Nội 40 Nguyễn Trọng Hồi (2014), Phát triển nơng nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh: Tiếp cận hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Đồng sông Cửu Long, viết, Tạp chí Phát triển kinh tế 284 (06/2014) 41 Trần Thị Hướng (2015), Kinh tế xanh Việt Nam nay, Luận văn thạc sỹ, Học viện Báo chí tuyên truyền 42 Trần Mai Hương (2015), Cơ hội thách thức nông sản Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, Hội thảo “Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đổi mới, hội nhập phát triển bền vững”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 43 Hoàng Mạnh Hùng (2015), Thách thức xuất số mặt hàng nông sản chủ lực Việt Nam thời kỳ hội nhập, Hội thảo “Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đổi mới, hội nhập phát triển bền vững”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 44 Lê Văn Hùng (2014), Báo cáo thành phần Chuỗi cung ứng xanh trường hợp ngành cà phê, Dự án “Tăng cường lực lồng ghép phát triển bền vững biến đổi khí hậu cơng tác lập kế hoạch”, Bộ Kế hoạch Đầu tư -UNDP 45 Phạm Văn Hùng Sally P.Marsh, T Gordon MacAulay (2007), Phát triển nơng nghiệp sách đất đai Việt Nam 46 Nguyễn Văn Huy (2012), Tăng trưởng xanh số định hướng ưu tiên cho Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo: “Tái cấu trúc kinh tế theo mơ hình tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế gợi ý cho Việt Nam”, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 47 Hồng Thị Thu Huyền (2015), Luận án: “Tích tụ ruộng đất nông nghiệp vùng Tây Nam Bộ”, Học viện Khoa học xã hội 48 http://m.tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/trao-doi-binh-luan/nongnghiep-viet-nam-huong-toi-phat-trien-ben-vung-58748.html, truy cập 26/2/2015 49 http://m.tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/trao-doi-binh-luan/kinh- nghiemcua-israel-ve-ung-dung-cong-nghe-cao-trong-san-xuat-nong-nghiep70730.html,truy cập tháng 11/2015 50 http://agro.gov.vn/news/tlD22492_Xu-ly-van-de-lao-dong-nong-nghiep-nhu- thenao-khi-ho-rut-ra-khoi-thi-truong-nong-thon.htmlXử lý vấn đề lao động nông nghiệp họ rút khỏi thị trường lao động nông thôn(truy cập tháng 10/2015) 51 http://baobinhphuoc.com.vn/Content/lam-dung-phan-bon-hoa-hoc-va-thuocbvtv-loi-bat-cap-hai-47743(truy cập 30/1/2016) 52 http://m.cafef.vn/vi-mo-dau-tu/10-thanh-tuu-noi-bat-cua-nganh-nong-nghiep- giaidoan-2010-2015-2015111409412077.chn10 thành tựu bật ngành nông nghiệp giai đoạn 2010-2015( truy cập 30/1/2016) 53 http://www.omard.gov.vn/site//vi-VN/50/15760/9933/Nganh-Nong-nghiepsau-40-nam-thong-nhat-Xuat-khau-nong-san-lot-vao-top-dau.aspxNgành nông nghiệp sau 40 năm thống nhất: Xuất nông sản lọt vào „top‟ đầu (ngày truy cập 1/10/2015) 54 http://thepangroup.vn/lien-ket-trong-san-xuat-xu-the-phat-trien-tat-yeu-cua- nongnghiep-hien-dai-phan-vai-4-nha-vi10665.htm#.VxKXRVJXynM, truy cập tháng 11/2015 55 Vũ Trọng Khải (2015), Phát triển nông nghiệp Việt Nam trước thách thức hội nhập kinh tế quốc tế, Hội thảo “Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đổi mới, hội nhập phát triển bền vững”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 56 Trần Quốc Khánh (2015), Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nơng nghiệp hàng hóa điều kiện hội nhập, Hội thảo “Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đổi mới, hội nhập phát triển bền vững”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 57 Phạm Văn Khôi (2007), Giáo trình phân tch sách nơng nghiệp, nơng thôn, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 58 Nguyễn Thường Lạng (2015), Khả điều kiện để Việt Nam chi phối thị trường nông sản giới, Hội thảo “Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đổi mới, hội nhập phát triển bền vững”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 59 Phạm Văn Lái (2011), Ngành nơng nghiệp phấn đấu theo hướng tồn diện bền vững, Tạp chí Kinh tế Dự báo (22) (tr49-50) 60 Thùy Linh (2013), Phát triển nông nghiệp xanh, (nguồn: http://m.nongnghiep.vn/phat-trien-nong-nghiep-xanh-post118228.htm , truy cập tháng 4/2014) 61 Trần Gia Long(2015), Tái cấu đổi tổng thể ngành nông nghiệp, Kỷ yếu hội thảo Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đổi mới, hội nhập phát triển bền vững 62 Vũ Thị Minh (2015), Gia nhập chuỗi cung ứng nơng sản tồn cầu: Thách thức doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đề xuất sách, Hội thảo “Nơng nghiệp, nơng thơn Việt Nam đổi mới, hội nhập phát triển bền vững”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 63 Cao Thị Thanh Nga, Nguyễn Song Tùng, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hòa, Đinh Thị Lam (2013), Nông nghiệp xanh: Cơ hội thách thức Kinh nghiệm nước học cho Việt Nam, Đề tài nghiên cứu cấp Viện, Viện Địa lí nhân văn, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam 64 Ngân hàng Thế giới (2010), Báo cáo phát triển giới – Phát triển biến đổi khí hậu 65 Ngân hàng Thế giới IPSARD(2016), Chuyển đổi Nơng nghiệp Việt Nam: Nhiều từ hơn, Báo cáo Phát triển Việt Nam 2016 66 Ngân hàng Thế giới Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam (2016), Báo cáo Tổng quan:”Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công Dân chủ” 67 Trần Ngọc Ngoạn(2015), Báo cáo: “Đánh giá tác động tiêu dùng xanh phát triển bền vững Việt Nam nay”, Viện Hàn lâm Khoa học xa hội Việt Nam 169 68 Hà Huy Ngọc (2012), Kinh tế xanh: Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Đề tài nghiên cứu cấp Bộ,Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 69 Nguyễn Hồng Nhung (2015), Nơng nghiệp Việt Nam trước TPP, Tạp chí Nghiên cứu Tài Kế tốnsố 11(148)2015, Học viện Tài chính, Bộ Tài 70 Nguyễn Hồng Oanh (2012), Kinh tế học xanh – Xu hướng phát triển lý thuyết kinh tế đại, Đại học Kinh tế quốc dân, (nguồn: http://m.tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/kinh-te-hoc-xanh-xu-huong- phattrien-cua-ly-thuyet-kinh-te-hien-dai-7489.html, truy cập tháng 6/2014) 71 OECD (2015), Các sách nơng nghiệp Việt Nam 2015, Nhà xuất PECD, Paris 72 Đặng Văn Phan, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Minh Hiếu (2014), Lựa chọn giải pháp cho kinh tế xanh Việt Nam?, (nguồn: http://www.academia.edu/4929351/L%E1%BB%BOA_CH%E1%BB%8CN_V%C3%80_GI%E1%BA%A2I_PH%C3%81P_N%C3%80O_CHO_N%E1%BB%80N_KINH_T%E1%BA%BE_XANH_VI %E1BB%86T_NAM, truy cập tháng 6/2015) 73 Nguyễn Xuân Quang (2015), TPP sách nơng dân phát triển nơng nghiệp Việt Nam, Hội thảo “Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đổi mới, hội nhập phát triển bền vững”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 74 Quốc Hội (13/11/2008), Luật Công nghệ cao, theo Nghị số 21/2008/QH12 75 Phạm Thị Sến cộng (2015), Nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu, tài liệu tập huấn khuôn khổ dự án GCP/INT/139/EC (nguồn: http://nomafsi.com.vn/vnt_upload/news/11_2015/03/Tai_lieu_tap_huan_ve_C SA_teng_Viet.pdf, truy cập tháng 12/2015) 76 Đặng Kim Sơn (2008), Kinh nghiệm quốc tế nông nghiệp, nông thôn, nông dân q trình cơng nghiệp hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 77 Nguyễn Văn Thắng cộng (2010), “Biến đổi khí hậu tác động Việt Nam”, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn Môi trường 78 Trần Công Thắng, IPSARD (2014), Thực trạng áp dụng KHCN nơng nghiệp nhìn từ phía người dân” 170 79 Nguyễn Thơ (2012), Nông nghiệp công nghệ cao: Đơi dòng suy nghĩ”, (nguồn: http://finance.tvsi.com.vn/News/2012711/208366/nong-nghiep-congnghe-cao-doi-dong-suy-nghi.aspx, truy cập tháng 10/2014) 80 Vũ Thị Hoài Thu (2015), Thách thức tài nguyên môi trường phát triển nông nghiệp Việt Nam sơ gợi ý sách, Hội thảo Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đổi mới, hội nhập phát triển bền vững, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 81 Thủ tướng Chính phủ (17/8/2004), Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg, việc ban hành “Định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam” (Chương trình nghị 21 Việt Nam) 82 Thủ tướng Chính phủ (16/1/2008), Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg, Phê duyệt “Chiến lược phát triển chăn nuôi Việt Nam đến năm 2020” 83 Thủ tướng Chính phủ (29/1/2010), Quyết định số 176/QĐ-TTg, Phê duyệt “Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020” 84 Thủ tướng Chính phủ (1/3/2011),Quyết định số 315/QĐ-TTg, Phê duyệt việc thực thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 85 Thủ tướng Chính phủ (5/12/2011),Quyết định số 2139/QĐ-TTg, Phê duyệt Chiến lược quốc gia biến đổi khí hậu 86 Thủ tướng Chính phủ (12/4/2012), Quyết định số 432/QĐ-TTg, Phê duyệt “Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020” 87 Thủ tướng Chính phủ (25/9/2012), Quyết định số 1393/QĐ-TTg, Phê duyệt “Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh” 88 Thủ tướng Chính phủ (21/11/2012), Quyết định số 1775/QĐ-TTg, Đề án: “Quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý hoạt động kinh doanh tn carbon thị trường giới” 89 Thủ tướng Chính phủ (10/6/2013), Quyết định số 899/QĐ-TTg, Phê duyệt “Đề án Tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững” 90 Thủ tướng Chính phủ (20/3/2014), Quyết định số 403/QĐ-TTg, Phê duyệt “ Kế hoạch hành động quốc gia tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020” 171 91 Nguyễn Quang Thuấn (2012), Kinh tế xanh đổi mô hình tăng trưởng tái cấu trúc kinh tế Việt Nam giai đoạn tới, Tạp chí Những vấn đề kinh tế trị giới (số 3) 92 Trần Thị Thúy (2015), Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị xuất sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng sơng Cửu Long, Học viện Chính trị khu vực IV, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam Đổi mới, hội nhập phát triển bền vững”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân 93 Đồn Tranh (2012), Phát triển nơng nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020, Luận án tến sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Bộ Giáo dục Đào tạo 94 Phạm Quốc Trí (2014), Phát triển nơng nghiệp huyện Hòa Vang theo hướng tăng trưởng xanh đến năm 2020, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Bộ Giáo dục Đào tạo 95 Mai Văn Trịnh, Trần Văn Thể, Bùi Thị Phương Loan, Tiềm giảm thiểu khí nhà kính ngành sản xuất lúa nước Việt Nam,(nguồn: http://www.iae.vn/Data/upload/files/4_Tiem%20nang%20giam%20thieu%20B DKH_Trinh_sua_V3.pdf, truy cập tháng 6/2015) 96 Trung tâm Đào tạo Truyền thông môi trường, Tổng cục Môi trường (2012), Hành trang Kinh tế xanh, Sổ tay 97 Nguyễn Đỗ Anh Tuấn Đặng Kim Khơi (2015), Tổng quan chiến lược sách nơng nghiệp xanh Việt Nam, (nguồn: http://cap.gov.vn/news/tlD489_Tong-quan-chien-luoc-va-chinh-sach- nongnghiep-xanh-Viet-Nam.html, ngày truy cập tháng 2/2016) 98 Nguyễn Văn Tuất (2015), Phát triển ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp phục vụ tăng trưởng xanh tái cấu ngành nông nghiệp, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, Hội thảo “Nông nghiệp xanh - Hiện trạng tương lai” Hội KHKT Bảo vệ thực vật Việt Nam 99 Nguyễn Song Tùng (2011), Hướng tới kinh tế xanh mục tiêu phát triển bền vững, Viện Nghiên cứu môi trường phát triển bền vững, Tạp chí Nghiên cứu Phát triển bền vững, số 4(33)-tháng 12/2011 172 100 Nguyễn Song Tùng (2012), “Các giải pháp nhằm phát triển mơ hình “kinh tế xanh” nơng nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011-2020”, Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, Viện Nghiên cứu môi trường phát triển bền vững, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 101 Song Tùng (2015), Tìm giải pháp giảm phát thải khí nhà kính nông nghiệp, Thông xã Việt Nam (nguồn: http://www.vietnamplus.vn/tim-giai- phap-giamphat-thai-khi-nha-kinh-trong-nong-nghiep/304279.vnp, truy cập tháng 5/2015) 102 Trần Mạnh Tuyến (2014), Nông nghiệp phát triển kinh tế quốc dân, Viện Kinh tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (nguồn: https://www.slideshare.net/mobile/ebookfree247/nong-nghiep-trong-phattrien-nen-kinh-te-quoc-dan, truy cập tháng 10/2015) 103 Đinh Thị Hải Vân (2015), Ảnh hưởng ô nhiễm nước tới hoạt động sản xuất nơng nghiệp, Tạp chí Môi trường số 5/2015, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 104 Viện Chính sách Chiến lược phát triển nơng nghiệp nông thôn (2014), Các yếu tố làm giảm tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp thời gian tới, Đề tài nghiên cứu 105 Viện Chiến lược Chính sách Tài ngun Mơi trường (2011), Hướng tới kinh tế xanh – Lộ trình cho Phát triển bền vững xóa đói giảm nghèo, Báo cáo tổng hợp phục vụ cho nhà hoạch định sách, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 106 Lê Anh Vũ (2014), giảng “Lý thuyết phát triển bền vững” Tiếng Anh 107 Adam Kline (2009), Sustainable Coffee Certifications, Created by the SCAA Sustainability Committee 108 Barbier, E.B.(2009), Rethinking the Economic Recovery: A Global Green New Deal, UNEP 109 Bosetti, V.,C.Carraro, R.Duval, A.Sgobbi and M.Tavoni (2009), The Role of R&D and Technology Diffusion in Climate Change Mitigation: New Perspectives Using the Witch Model, OECD Economics Department Working Papers, No.664, OECD, Paris 173 110 Burniaux, J.,J.Chateau, R.Duval and S.Jamet (2008), The Economics of Climate Change Mitigation: Policies and Options for the Future, OECD Economics Department Working Papers,No.658 OECD, Paris 111 Burniaux, J.,J.Chateau, R.Dellink, R.Duval and S.Jamet (2009), The Economics of Climate Change Mitigation: How to Build the Necessary Global Action in a CostEffective Manner?, OECD Economics Department Working Papers,No.701, OECD, Paris 112 Communist Party Online Newspaper (CMON) (2014), Suitable biological products contributes to control pollution from livestock production) (Chế phẩm sinh học phù hợp giúp kiểm sốt nhiễm từ chăn ni) (nguồn: http://cpv.org.vn/cpv/Modules/Preview/PrintPreview.aspx?co_id=10008&cn_id=664941, truy cập tháng 5/2015) 113 FAO (2005), Participatory policy development for sustainable agriculture and rural development, Rome 114 FAO (2010), Climate - Smart Agriculture: Policies, Practices and Financing for Security, Adaptation and Mitigation, Food and Food Agriculture Organization, Rome 115 Food and Agriculture Organization of the United Natons (FAO) (2015) Statistics Database,http://faostat3.fao.org/home/E (Accessed 18/3/2015) 116 Fajardo,F (1999), Agricultural Economic, Fourth Edition: REX Book store, Manila, Philippines 117 Gloabal Footprint Network (2015), “Footprint science/Data and results/Countrytrend-Vietnam‟, http://footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/trend/viet-nam/ (Accessed 18/3/2015) 118 IPSARD(2015), Report Vietnam “Green Agriculture” Strategies and Polices: Closing the Gap between Aspirations and Applicaton 119 La, V.K.&Pham,H.N (2012), Review of research on greenhouse gases in Vietnam‟s husbandry animal, (nguồn: http://www.globalresearchalliance.org/app/uploads/2012/03/LVK+PHN_paper2.pdf, truy cập tháng 3/2015 174 120 Organizaton for Economic Co-operation and Development (OECD), (2014), Green Grow Indicators for Agriculture: A Preliminary Assessment, OECD Green Growth 121 Organizaton for Economic Co-operation and Development (OECD), (2014), Toward Green Growth in South East Asia 122 Steenblik, R.and J.Kim (2009), Facilitating Trade in Selected Climate Change Mitigation Technologies in the Energy Supply, Buildings, and Industry Sectors, OECD Trade and Environmental Working Papers, 2009/2, OECD, Paris 123 Sukhdev, P.và Nuttall, N (2010), A Brief for PolicyMakers on the Green Economy and Millennium Development Goals, United Natons Environment Programme 124 Tran C.T and B.L.Dinh, (2014a), The Frame of Agricultural Policy and Recent Major Agricultural Policies in Vietnam, FFTC Agricultural Policy Database, Food and Fertlizer Technology Center for the Asia and Pacific Region, (from: http://ap.ftc.agnet.org/ap_db.php?id=261, accessed March,2015) 125 UNFCCC (United Natons Framework Conventon on Climate Change) (2007), Climate Change 126 UNEP (United Nations Environment Programme) (9/2008), Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World, September, UNEP, New York 127 UNEP(2011), Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication 128 UNEP (2011), Green Economy: A Brief For Policymakers on the Green Economy and Millennium Development Goals 129 UNEP (2011), Green Economy-Agriculture: Investing in natural capital 130 UNEP (2011), Green Economy Report: A Preview, 175 ... phát triển nông nghiệp theo hướng kinh tế xanh 53 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM THEO HƯỚNG KINH TẾ XANH 62 3.1 Thực trạng phát triển nông nghiệp theo hướng kinh. .. luận kinh nghiệm thực tiễn phát triển nông nghiệp theo hướng kinh tế xanh Chương Thực trạng phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng kinh tế xanh Chương Giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam. .. triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng kinh tế xanh 115 4.2 Quan điểm định hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng kinh tế xanh 120 4.3 Giải pháp phát triển nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nông nghiệp việt nam theo hướng kinh tế xanh , Phát triển nông nghiệp việt nam theo hướng kinh tế xanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay