Hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở phường bắc nghĩa, thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

64 59 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 00:28

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ́H U Ế H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC IN HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC K PHƯỜNG BẮC NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, Đ A ̣I H O ̣C TỈNH QUẢNG BÌNH LÊ THỊ DIỆU LINH Niên khóa: 2014 -2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ́H U Ế H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC IN HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC K PHƯỜNG BẮC NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, Đ A ̣I H O ̣C TỈNH QUẢNG BÌNH Sinh viên thực hiện: Giáo viên Hướng dẫn Lê Thị Diệu Linh PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà Lớp: K48B KTNN Huế, tháng năm 2018 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà Lời Cám Ơn Khóa luận tốt nghiệp kết bốn năm học tập, nghiên cứu trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế tháng thực tập phòng Kinh tế Thành phố Đồng Hới Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, tơi nhận quan tâm, giúp đỡ tận tình nhiều mặt Với tình cảm chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cá nhân, đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt Ế q trình học tập nghiên cứu đề tài U Trước hết, xin chân thành cám ơn dìu dắt, dạy dỗ thầy cô giáo ́H trường Đại Học Kinh Tế Huế - Những người cho hành trang bước vào đời Đặc biệt, xin chân thành cám ơn PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận H Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành tới anh, chị, cô, cán làm việc IN phòng Kinh tế thành phố Đồng Hới, trân trọng cám ơn cán bộ, bà nông dân phường Bắc Nghĩa nhiệt tình cung cấp thơng tin giúp tơi hồn thành đề tài khóa K luận tốt nghiệp ̣C Xin cảm ơn tất người thân, bạn bè nhiệt tình động viên giúp đỡ O suốt thời gian qua ̣I H Mặc dù có nhiều cố gắng, song kiến thức lực thân có hạn, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên luận văn tránh khỏi thiếu sót Đ A Kính mong nhận đóng góp ý kiến q thầy bạn bè để khóa luận hồn thiện hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! SVTH: Lê Thị Diệu Linh i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN i MỤC LỤC ii ĐƠN VỊ QUY ĐỔI iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .v DANH MỤC BẢNG vi Ế DANH MỤC HÌNH vii U PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ́H Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu .2 H Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài: IN PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT K 1.1 Lý luận đất nông nghiệp .4 ̣C 1.2 Lý luận hiệu O 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất canh tác 10 ̣I H 1.3.1 Nhóm nhân tố tự nhiên 10 1.3.2 Nhóm nhân tố kinh tế, xã hội .10 Đ A 1.3.3 Nhóm nhân tố người lao động: 11 1.4 Các tiêu đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác 12 1.5 Kinh nghiệm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp giới Việt Nam 13 1.5.1 Kinh nghiệm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp giới 13 1.5.2 Kinh nghiệm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam .16 CHƯƠNG II: HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC TẠI PHƯỜNG BẮC NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 18 2.1 Tình hình phường Bắc Nghĩa 18 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 18 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .20 SVTH: Lê Thị Diệu Linh ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà 2.2 Tình hình sử dụng đất canh tác phường Bắc Nghĩa 24 2.2.1 Quy mơ, cấu diện tích đất canh tác phường năm 2017 24 2.2.2 Một số công thức luân canh trồng phường 25 2.2.3 Diện tích gieo trồng hàng năm phường 26 2.2.4 Năng suất, sản lượng số trồng phường 27 2.2.5 Kết hiệu sử dụng đất canh tác phường 28 2.3 Hiệu sử dụng đất canh tác hộ điều tra .30 Ế 2.3.1 Năng lực sản xuất hộ điều tra .30 U 2.3.2 Các CTLC nơng hộ phường Bắc Nghĩa năm 2017 31 ́H 2.3.3 Tình hình đầu tư nông hộ CTLC 32 2.3.4 Hiệu sử dụng đất canh tác hộ điều tra 35 2.4 Những khó khăn, vướng mắc trình sử dụng đất canh tác phường 37 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ H SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC PHƯỜNG BẮC NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, IN TỈNH QUẢNG BÌNH 39 K 3.1 Định hướng sử dụng đất canh tác phường Bắc Nghĩa .39 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất canh tác địa bàn phường Bắc Nghĩa 40 O ̣C 3.2.1 Về kỹ thuật 40 ̣I H 3.2.2 Về giống .40 3.2.3 Về công tác bảo vệ thực vật 41 Đ A 3.2.5 Về tiến khoa học công nghệ 42 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .43 1.Kết luận .43 Kiến nghị 44 2.1 Đối với cấp quyền địa phương 44 2.2 Đối với người nông dân: 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 SVTH: Lê Thị Diệu Linh iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà ĐƠN VỊ QUY ĐỔI Ha = 20 Sào Ha = 10.000m2 Đ A ̣I H O ̣C K IN H ́H U Ế Sào = 500m2 SVTH: Lê Thị Diệu Linh iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT : Bảo vệ thực vật CTLC : Công thức luân canh CPSX : Chi phí sản xuất ĐCT : Đất canh tác GTSX : Giá trị sản xuất GTGT : Giá trị gia tăng HQSD : Hiệu sử dụng ́H U Ế BVTV HQKTSD : Hiệu kinh tế sử dụng : Hợp tác xã NTTS : Nuôi trồng thủy sản SXNN : Sản xuất nông nghiệp IN H HTX TTCN-XD : Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng : Ủy ban nhân dân Đ A ̣I H O ̣C K UBND SVTH: Lê Thị Diệu Linh v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Dân số lao động phường Bắc Nghĩa qua năm 2014- 2016 20 Bảng 2: Quy mô cấu đất nông nghiệp phường Bắc Nghĩa .21 Bảng 3: Cơ cấu kinh tế phường Bắc Nghĩa qua năm 2014- 2016 .22 Bảng 4: Tình hình sử dụng đất canh tác phường 24 Ế Bảng 5: Một số CTLC phường .26 U Bảng 6: Diện tích gieo trồng hàng năm phường Bắc Nghĩa 27 ́H Bảng 7: Năng suất, sản lượng số trồng chủ yếu địa bàn phường Bắc Nghĩa 28 Bảng 8: Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác toàn phường .29 Bảng 9: Năng lực sản xuất hộ điều tra 30 Bảng 10: Công thức luân canh số trồng hộ điều tra .31 H Bảng 11: Đầu tư cho sản xuất số trồng 32 IN Bảng 12: Chi phí sản xuất số trồng .33 K Bảng 13: Hiệu kinh tế số trồng chủ yếu hộ điều tra 35 Đ A ̣I H O ̣C Bảng 14: Hiệu kinh tế số CTLC hộ 36 SVTH: Lê Thị Diệu Linh vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà DANH MỤC HÌNH Đ A ̣I H O ̣C K IN H ́H U Ế Hình 1: Bản đồ vị trí phường Bắc Nghĩa tổng thể thành phố Đồng Hới .18 SVTH: Lê Thị Diệu Linh vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Đất đai tài nguyên vô quý giá quốc gia Là điều kiện cho tồn phát triển sinh vật Đất đai sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, đặc biệt sản xuất nông nghiệp đất đai tư liệu sản xuất chủ yếu đặc biệt thay Là yếu tố đầu vào quan trọng có tác động mạnh đến hiệu sản xuất nông nghiệp, việc sử dụng khai thác đất đai hiệu góp phần tăng hiệu Ế sản xuất trì sức sản xuất đất đai tương lai U Việt Nam đất nước có ngành nơng nghiệp chiếm vị trí quan trọng ́H kinh tế Do việc sử dụng đất nơng nghiệp có hiệu vấn đề quan tâm Sản xuất nơng nghiệp nước ta có đặc trưng như: sản xuất manh mún, cơng nghệ lạc hậu, suất chất lượng thấp Khơng vậy, nguồn tài ngun đất đai có hạn diện tích lại có nguy bị suy thối H tác động thiên nhiên Đó chưa kể đến suy giảm diện tích đất nơng IN nghiệp q trình thị hóa diễn mạnh mẽ, khả khai hoang K đất lại hạn chế Trong năm qua, Đảng Nhà nước có chủ trương sách nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất để nâng cao đời sống cho O ̣C người dân ̣I H Bắc Nghĩa phường chủ yếu làm nông nghiệp địa bàn thành phố Đông Hới, sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, sở hạ tầng hạn chế, trình độ dân trí chưa Đ A đáp ứng với yêu cầu sản xuất, tài nguyên đất đai nhân lực chưa khai thác đầy đủ Và diện tích lớn đất chưa khai thác, sử dụng hợp lý, điều làm thiếu hụt nghiêm trọng đất sản xuất, với diện tích nhỏ đất canh tác khơng đủ cơng việc cho người lao động không đủ thu nhập để chi tiêu cho nông hộ Xuất phát từ thực tiễn chọn đề tài: “Hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình” làm đề tài thực tập cuối khóa Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu chung: Phân tích thực trạng đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng đất canh tác SVTH: Lê Thị Diệu Linh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà 3.2.3 Về công tác bảo vệ thực vật Người dân nên sử dụng loại thuốc có danh mục cho phép sử dụng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Phân công cán bám sát địa bàn điều tra dự tính dự báo, hướng dẫn địa phương tổ chức phòng trừ đối tượng dịch hại Kiểm tra công tác tổ chức đạo địa phương việc phòng trừ bà nơng dân sau có thơng báo đạo đợt sâu bệnh cao điểm để có biện pháp bổ sung kịp thời Ế Hướng dẫn sử dụng thuốc danh mục thuốc phép sử dụng cho U trồng góp phần đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm Phối hợp với Công ty kinh ́H doanh thuốc BVTV tổ chức hội thảo kỹ thuật giúp nơng dân sử dụng thuốc an tồn hiệu Phát triển sản xuất cần gắn liền với bảo vệ, cải tạo đất, mơi trường, tránh tính trạng nhiễm đất việc tăng cường sử dụng loại phân hữu cơ, phân vô K 3.2.4 Về thị trường IN xen cách hợp lý để cải tạo đất H cách hợp lý, hạn chế việc lạm dụng thuốc trừ sâu vào sản xuất Trồng họ đậu - Thị trường tiêu thụ khâu quan trọng, đặc biệt người dân tham gia sản ̣C xuất nơng nghiệp Trên thực tế số trồng có suất cao sau thu O hoạch lại than khóc khơng có thị trường tiêu thụ, khơng có đầu cho sản phẩm, ̣I H thông tin giá thị trường người dân thường thiếu hiểu biết nên việc bị thương lái ép giá thường xuyên xảy Vì cần tăng cường vai trò hợp tác xã Đ A nông nghiệp hoạt động sản xuất nông nghiệp - Chính quyền địa phương cần cung cấp kịp thời thông tin thị trường giá đến với người sản xuất Giá nông sản biến động phức tạp cần phải nắm bắt thơng tin thị trường giá cách xác để đưa định sản xuất kịp thời, đắn nhằm hạn chế tối đa rủi ro sai lệch, thiếu thông tin thị trường giá Qua đó, nâng cao hiệu sản xuất, tăng thu nhập góp phần ổn định sống - Thành lập tổ thu mua tiêu thụ nông sản , tạo thị trường ổn định cho sản phẩm nông nghiệp để bà yên tâm tiến hành sản xuất Tạo dựng thị SVTH: Lê Thị Diệu Linh 41 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà trường mua bán nơng sản hồn hảo để bà khơng bị ép giá mùa: vừa mùa mà giá 3.2.5 Về tiến khoa học công nghệ - Khuyến khích áp dụng tiến khoa học kỹ thuật cơng nghệ, máy móc vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất qua nâng cao suất sản lượng - Bố trí trồng thời vụ gieo trồng hợp lý để sản xuất đạt hiệu kinh tế cao hộ Cơ cấu trồng hợp lý khâu quan trọng trình sử Ế dụng đất, khu vực có điều kiện thổ nhưỡng khác cần bố trí lập U kế hoạch sản xuất loại trồng phù hợp với vùng, diện tích, với điều ́H kiện kinh tế nông hộ cho HQKT đạt cao - Khuyến khích luân canh tăng vụ, đưa diện tích vụ lên vụ, vụ lên vụ; Lựa chọn giống trồng phù hợp, xen canh hợp lý, đặc biệt họ đậu mang lại hiệu kinh tế cao, phù hợp với tình hình sản xuất địa phương H - Tổ chức lớp tập huấn cho bà sản xuất nông nghiệp, tổ chức tham IN quan, giới thiệu mơ hình sản xuất đạt hiệu địa bàn để bà học hỏi kinh K nghiệm sản xuất từ nhân rộng mơ hình địa bàn - Tăng cường đầu tư thâm canh sản xuất hợp lý, đặc biệt giống có O ̣C suất cao, chất lượng tốt ̣I H -Hướng dẫn biện pháp kỹ thuật thời vụ, cung ứng kịp thời loại giống, đảm bảo số lượng, chất lượng theo yêu cầu nông dân Đa dạng hóa Đ A trồng nhằm hạn chế rủi ro hoạt động sản xuất, phát triển mạnh diện tích trồng phù hợp với điều kiện phường SVTH: Lê Thị Diệu Linh 42 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Qua thời gian nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất canh tác phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, tơi xin rút số kết luận sau -Về thực trạng sử dụng đất + Tổng diện tích đất canh tác phường có xu hướng tăng từ 142,36 ha(năm 2014) lên 174,90 (năm 2016) phường có chủ trương chuyển đổi đất NTTS sang Ế đất trồng lúa chuyển đổi mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp đất chưa sử dụng U địa bàn ́H + Trong cấu loại trồng, lúa chiếm tỷ trọng lớn ( chiếm 62,96% diện tích đất canh tác) Các loại khoai, mía, rau, đậu loại chiếm tỷ trọng khoảng 10% lại trồng khác H + Nghiên cứu bố trí trồng hộ điều tra, kết cho thấy có cơng thức IN ln canh, xen canh là: lúa ĐX – lúa HT, lạc ĐX- lạc HT, Ngô ĐX – Lạc HT K + Công thức luân canh mang lại hiệu kinh tế cao cho hộ nông dân công ̣C thức luân canh Ngô – Lạc Lạc – Lạc O + Xét hiệu kinh tế trồng, giá trị tăng thêm/sào loại ̣I H lạc chiếm vị trí số với 3545 nghìn đồng/sào Xét giá trị tăng thêm/chi phí (tỷ suất lợi nhuận) lạc trồng có giá trị cao với tỷ suất lợi nhuận Đ A 3,53 lần Trong năm 2017, sào trồng ngơ có tỷ suất lợi nhuận 2,44 lần Tuy nhiên lợi nhuận sào ngô đạt 954 nghìn đồng/sào Đây loại thích hợp để mở rộng sản xuất, chi phí thấp HQKT mặt tỷ suất lợi nhuận đem lại cao - Về hiệu sử dụng đất: Mặc dù diện tích đất canh tác xã, phường địa bàn có xu hướng ngày giảm nhu cầu thị hóa, Bắc Nghĩa lấy nơng nghiệp làm gốc, người nông dân bám trụ với nghề nông tâm huyết với nghề SVTH: Lê Thị Diệu Linh 43 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa sử dụng sang trồng ngắn ngày mang lại hiệu kinh tế cao cho hộ Nhiều giống trồng đưa vào sản xuất mùa vụ mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân, khắc phục số khó khăn khí hậu, dịch sâu bệnh hại từ người dân tăng vụ gieo trồng năm lên, sử dụng triệt để sức sản xuất đất đai, góp phần phát triển ngành nơng nghiệp phường Nhìn chung hệ số sử dụng đất canh tác phường thấp Hình thức sản Ế xuất luân canh chưa đa dạng, chưa tận dụng hết tiềm đất Trong U thời gian tới cần áp dụng tốt công thức luân canh, xen canh chuyển dịch cấu ́H trồng tăng hệ số sử dụng đất Tóm lại việc sử dụng đất canh tác phường chưa mang lại hiệu cao Cùng với việc sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật nơng hộ mang tính chủ quan, chi phí cho phân bón lớn chủ yếu phân vô H phân hữu chưa tận dụng gây lãng phí lớn cho người dân địa IN phương Vì cần có quan tâm quyền nhằm đem lại hiệu K ngày cao việc sử dụng đất canh tác địa bàn phường Kiến nghị ̣I H kiến nghị sau: O ̣C Để cho giải pháp đề xuất có khả thực hiện, tơi xin đưa số 2.1 Đối với cấp quyền địa phương Đ A + Đẩy mạnh công tác quy hoạch tổng thể quy hoạch chi tiết việc sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, thực việc phân vùng sản xuất theo hướng tập trung + Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực nghiêm túc chủ trương sách dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cấu trồng vật ni theo hướng sản xuất hàng hố + Tranh thủ hỗ trợ chương trình, dự án phát triển nông nghiệp nông thôn, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư, tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật vào sản xuất + Nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho cán địa phương cán làm công tác khuyến nông hợp tác xã SVTH: Lê Thị Diệu Linh 44 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà + Cần quan tâm đến việc đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng theo hướng bê tơng hố, đảm bảo đáp ứng đủ nước phục vụ sản xuất vụ hè thu, xúc tiến tìm đầu cho thị trường hàng nông sản 2.2 Đối với người nông dân: Để nâng cao hiệu sử dụng đất, trì bảo vệ mơi trường sản xuất, người dân cần: + Tích cực tham gia chương trình khuyến nông, ứng dụng tiến Ế khoa học kỹ thuật sản xuất U + Mạnh dạn áp dụng loại giống vào sản xuất, chuyển đổi cấu ́H trồng diện tích đất sản xuất hiệu + Cần thay đổi nhận thức việc sản xuất từ sản xuất mang tính tự cung tự cấp sang sản xuất theo hướng hàng hoá, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống người dân H + Tích cực tham gia ủng hộ chủ trương sách địa phương việc IN chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cấu trồng, áp dụng mơ hình Đ A ̣I H O ̣C K luân canh xen canh SVTH: Lê Thị Diệu Linh 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kinh tế - xã hội phường Bắc Nghĩa năm 2014, 2015 2016 Niên giám thống kê thành phố Đồng Hới năm 2014, 2015, 2016 Báo cáo dân số, lao động phường Bắc Nghĩa Phòng Tài Ngun- Mơi Trường thành phố Đồng Hới, Thống kê diện tích đất đai Phòng Kinh tế thành phố Đồng Hới, Thống kê diện tích, suất, sản lượng Ế trồng năm U Khóa luận tốt nghiệp: “Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác địa bàn ́H thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế”, Nguyễn Thị Lệ, Đại học Kinh tế Huế, 2015 7.Khóa luận tốt nghiệp: ‘‘Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác địa bàn xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh’’, Hoàng Thị Huyền, Đại học Kinh tế Huế, 2014 H Khóa luận tốt nghiệp: “Đánh giá hiệu sử dụng đất canh tác địa bàn xã Nghĩa IN Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An”, Bùi Thi Hiền, Đại học Kinh tế Huế K Khóa luận tốt nghiệp: “Hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác Phường Hương Chữ, O 10 Một số trang Web: ̣C thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế”, Trần Hữu Hiếu, Đại học Kinh tế Huế ̣I H https://donghoi.quangbinh.gov.vn/3cms/gioi-thieu-chung-24513.htm https://www.google.com.vn/search?tbm=isch&q=b%E1%BA%A3n%20%C4%91%C3 Đ A %B2%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20b%E1%BA%AFc%20ngh%C4%A9a#im grc=huXGNMLlP7K8hM: 46 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NÔNG DÂN Người điều tra: Lê Thị Diệu Linh Thời gian điều tra: ngày tháng năm 2018 Địa điểm thực hiện: Phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới,tỉnh Quảng Bình I THÔNG TIN TỔNG QUÁT Họ tên chủ hộ: .tuổi: Ế Giới tính: U Tình hình nhân lao động hộ ́H - Tổng số nhân + Nam: + Nữ: - Tổng số lao động H + Lao động nông nghiệp: IN + Lao động phi nông nghiệp: ̣I H Tổng diện tích O ̣C Chỉ tiêu K II.TÌNH HÌNH ĐẤT ĐAI CỦA HỘ NĂM 2017 Nhà vườn Đ A Đất sản xuất nông nghiệp a Đất trồng lâu năm ăn b Đất trồng hàng năm ĐVT Tổng Giao số Đấu Th Khai khốn thầu Mướn hoang TÌNH HÌNH TRANG BỊ TƯ LIỆU SẢN XUẤT ĐVT Cày thủ công Máy cày Máy tuốt Bình phun thuốc trừ sâu Xe bò Xe cơng nơng Cái Vốn tín dụng Tr.đ ́H Trâu bò cày kéo Tư liệu khác IV Số lượng Ế Loại U III TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP CỦA HỘ Diện tích (sào) IN H Số K ̣I H O ̣C Đ A Cây trồng (công thức luân canh) V CHI PHÍ VÀ DOANH THU CỦA CÁC LOẠI CÂY TRỒNG THEO CƠNG THỨC LN CANH Thửa: .; diện tích: sào, công thức luân canh: Chỉ tiêu Thời vụ 1.Tổng sản lượng Cây SL Đơn giá Cây SL Đơn giá Cây SL 2.Giống Ế 3.Phân bón tự có U 4.Phân bón mua ́H - Phân chuồng - Đạm - Kali - NPK H 5.Thuốc BVTV IN - Diệt cỏ - Trừ sâu K 6.Cơng lao động tự có ̣C - Làm đất O - Gieo trồng - Bón phân - Thu hoạch Đ A - Tuốt lúa ̣I H - Làm cỏ 7.Công lao động thuê - Làm đất - Gieo trồng - Làm cỏ - Bón phân - Thu hoạch - tuốt lúa Các chi phí khác Đơn giá Thửa: .; diện tích: sào, cơng thức ln canh: Chỉ tiêu Thời vụ 1.Tổng sản lượng Cây SL Đơn giá Cây SL Đơn giá Cây SL Đơn giá 2.Giống 3.Phân bón tự có 4.Phân bón mua - Phân chuồng Ế - Đạm U - Kali ́H - NPK 5.Thuốc BVTV - Diệt cỏ - Trừ sâu H 6.Cơng lao động tự có IN - Làm đất - Gieo trồng K - Làm cỏ - Bón phân ̣C - Thu hoạch O - Tuốt lúa - Làm đất Đ A - Gieo trồng ̣I H 7.Công lao động thuê - Làm cỏ - Bón phân - Thu hoạch - tuốt lúa Các chi phí khác Thửa: .; diện tích: sào, cơng thức ln canh: Chỉ tiêu Thời vụ 1.Tổng sản lượng Cây SL Đơn giá Cây SL Đơn giá Cây SL Đơn giá 2.Giống 3.Phân bón tự có 4.Phân bón mua - Phân chuồng Ế - Đạm U - Kali ́H - NPK 5.Thuốc BVTV - Diệt cỏ - Trừ sâu H 6.Cơng lao động tự có IN - Làm đất - Gieo trồng K - Làm cỏ - Bón phân ̣C - Thu hoạch O - Tuốt lúa - Làm đất Đ A - Gieo trồng ̣I H 7.Công lao động thuê - Làm cỏ - Bón phân - Thu hoạch - tuốt lúa Các chi phí khác Thửa: .; diện tích: sào, cơng thức ln canh: Chỉ tiêu Thời vụ 1.Tổng sản lượng Cây SL Đơn giá Cây SL Đơn giá Cây SL Đơn giá 2.Giống 3.Phân bón tự có 4.Phân bón mua - Phân chuồng Ế - Đạm U - Kali ́H - NPK 5.Thuốc BVTV - Diệt cỏ - Trừ sâu H 6.Cơng lao động tự có IN - Làm đất - Gieo trồng K - Làm cỏ - Bón phân ̣C - Thu hoạch O - Tuốt lúa - Làm đất Đ A - Gieo trồng ̣I H 7.Cơng lao động th - Làm cỏ - Bón phân - Thu hoạch - tuốt lúa Các chi phí khác Thửa: .; diện tích: sào, cơng thức ln canh: Chỉ tiêu Thời vụ 1.Tổng sản lượng Cây SL Đơn giá Cây SL Đơn giá Cây SL Đơn giá 2.Giống 3.Phân bón tự có 4.Phân bón mua - Phân chuồng Ế - Đạm U - Kali ́H - NPK 5.Thuốc BVTV - Diệt cỏ - Trừ sâu H 6.Cơng lao động tự có IN - Làm đất - Gieo trồng K - Làm cỏ - Bón phân ̣C - Thu hoạch O - Tuốt lúa - Làm đất Đ A - Gieo trồng ̣I H 7.Công lao động thuê - Làm cỏ - Bón phân - Thu hoạch - tuốt lúa Các chi phí khác Các câu hỏi vấn Ơng (bà) có vay mượn khoản tín dụng khơng? CĨ KHƠNG Nếu có thì: Số tiền Lãi Thời Mục (tr.đ) suất gian đích (%) vay vay Ế Nguồn tín dụng U Các ngân hàng ́H nhà nước Quỹ tín dụng Người thân Nguồn khác H Theo ông (bà) chất lượng đất canh tác nào? Bình thường Xấu IN Tốt K 4.Theo ơng (bà) cơng tác đồn điền đổi có cần thiết không? Không cần thiết ̣C Cần thiết ̣I H Thiếu vốn O 5.Q trình sản xuất ơng (bà) gặp khó khăn nào? Thiếu kỹ thuật Giá đầu vào Chất lượng đất Thời tiết Đ A Giống Các khó khăn khác Nơng sản sản xuất ơng (bà) nhằm mục đích gì? Mục đích % Bán Tiêu dùng Khác địa phương ơng (bà) có hướng dẫn kỹ thuật canh tác qua lớp tập huấn khơng? Có Khơng Ơng (bà) có hài lòng với giá bán nơng sản khơng? Có Khơng Theo ơng (bà) có nên chuyển số diện tích đất canh tác sang mục đích sử dụng khác khơng? Có Khơng 10 Theo ơng (bà) số vụ gieo trồng hợp lí khơng? Có Khơng Ế 11 Theo ông (bà) công thức luân canh mang lại hiệu sử dụng đất U canh tác: ́H 12 Theo ông (bà) để nâng cao hiệu sử dụng đất canh tác cần có biện H pháp gì: IN K O ̣C Đ A ̣I H Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ông (bà)! ... sở lý luận thực tiễn hiệu sử dụng đất Chương 2: Hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng. .. nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam .16 CHƯƠNG II: HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC TẠI PHƯỜNG BẮC NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 18 2.1 Tình hình phường Bắc Nghĩa... ĐẤT CANH TÁC PHƯỜNG BẮC NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, IN TỈNH QUẢNG BÌNH 39 K 3.1 Định hướng sử dụng đất canh tác phường Bắc Nghĩa .39 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở phường bắc nghĩa, thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình , Hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở phường bắc nghĩa, thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay