Hiệu quả kinh tế sản xuất hồ tiêu trên địa bàn huyện gio linh, tỉnh quảng trị

80 25 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 00:28

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN TÊ ́H U Ế -- - IN H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT HỒ TIÊU TRÊN Đ A ̣I H O ̣C ĐỊA BÀN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ’ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Hồng Thị Thanh Bình PGS.TS Phan Văn Hòa Lớp: K48B KTNN Niên khóa: 2014 - 2018 Huế, tháng năm 2018 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa Lời Cảm Ơn Để hồn thành tốt kháo luận ngồi nổ lực thân tơi nhận nhiều quan tâm giúp đỡ thầy cô giáo, tập thể, cá nhân ngồi trường Đại học Kinh tế Huế, tận tình truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian qua Trước hết tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Phan Văn Ế Hòa người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi hồnh thành khóa luận U Tơi chân thành cảm ơn đến cô chú, anh chị làm việc phòng Nơng ́H nghiệp phát triển nơng thơn huyện Gio Linh, UBND xã Gio An, UBND xã Gio TÊ Bình, tồn thể hộ gia đình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình thực tập thực khóa luận H Cuối xin cảm ơn đến bạn bè, gia đình động viên giúp đỡ tơi IN vật chất tinh thần thời gian tơi thực khóa luận Do kiến thức thời gian hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi K sai sót Tơi mong nhận nhận xét, đánh giá, góp ý quý thầy ̣C cô tất quan tâm đến khóa luận Đ A ̣I H O Một lần xin chân thành cảm ơn ! SVTH: Hồng Thị Thanh Bình i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa TĨM TẮT NGHIÊN CỨU Hồ tiêu ngày đóng vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân Đồng thời, công nghiệp mũi nhọn tỉnh Quảng Trị Qua tình hình đó, tơi chọn đề tài “Hiệu kinh tế sản xuất hồ tiêu địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị” Từ đó, đưa nhận xét, đánh giá khách quan giải pháp, phương hướng giải nâng cao hiệu sản xuất hồ tiêu huyện Ế Mục tiêu nghiên cứu U - Hệ thống hóa vấn đề lí luận thực tiễn hiệu sản xuất hồ tiêu - Phân tích hiệu kinh tế sản xuất hồ tiêu hộ xã Gio Bình ́H Gio An, huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị TÊ - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sản xuất hồ tiêu Phương pháp nghiên cứu H  Phương pháp thu thập số liệu IN - Thu thập số liệu sơ cấp tiến hành điều tra 60 hộ trồng tiêu bảng hỏi, hộ điều tra chọn dựa theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên K - Thu thập số liệu thứ cấp số liệu tình hình sản xuất, xuất hồ ̣C tiêu thu thập qua báo cáo Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam (VPA), UBND huyện,… O  Phương pháp phân tích ̣I H - Phương pháp thống kê mô tả sử dụng để đánh giá tình hình sản xuất hồ Đ A tiêu huyện Gio Linh - Phương pháp hạch toán kinh tế sử dụng nhằm tính tốn, phân tích kết HQKT sản xuất hồ tiêu Kết đạt được: - Hiểu vai trò hồ tiêu sản xuất, đóng góp hồ tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng - Đánh giá tiềm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh hưởng đến hiệu sản xuất hồ tiêu hộ -Biết thuận lợi khó khăn từ đưa định hướng giải pháp phát triển hiệu sản xuất hồ tiêu SVTH: Hoàng Thị Thanh Bình ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Ế Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 U Phương pháp nghiên cứu ́H PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU TÊ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT HỒ TIÊU .5 H 1.1 Lý luận hồ tiêu IN 1.1.1 Nguồn gốc, xuất xứ hồ tiêu .5 1.1.2 Vai trò, giá trị hồ tiêu K 1.1.3 Đặc điểm sinh trưởng phát triển hồ tiêu .8 ̣C 1.2 Lý luận hiệu kinh tế sản xuất hồ tiêu .13 O 1.2.1 Khái niệm hiệu kinh tế 13 ̣I H 1.2.2 Ý nghĩa hiệu kinh tế 15 1.2.3 Các phương pháp xác định hiệu kinh tế .15 Đ A 1.2.4 Chỉ tiêu đánh giá hiệu kinh tế hồ tiêu 16 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết hiệu sản xuất hồ tiêu 19 1.2.5.1 Các yếu tố tự nhiên 19 1.2.5.2 Các yếu tố sinh học 19 1.2.5.3 Các yếu tố kinh tế - xã hội 20 1.2.5.4 Các nhân tố kỹ thuật 21 1.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ hồ tiêu 21 1.3.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ hồ tiêu giới 21 1.3.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ hồ tiêu Việt Nam 24 1.1.3 Tình hình sản xuất hồ tiêu địa bàn tỉnh Quảng Trị 26 SVTH: Hồng Thị Thanh Bình iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG, KẾT QUẢ, HIỆU QUẢ SẢN XUẤT HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIO LINH .31 2.1 Tình hình địa bàn nghiên cứu .31 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .31 2.1.1.1 Vị trí địa lý 31 2.1.1.2 Địa hình, đất đai .31 2.1.1.3 Thổ nhưỡng 31 Ế 2.1.1.3 Đặc điểm khí hậu 32 U 2.1.1.4 Tài nguyên thiên nhiên .32 ́H 2.1.1.5 Nguồn nước, thủy văn 33 TÊ 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 33 2.1.2.1 Đất đai .33 H 2.2.2.2 Tình hình dân số lao động 34 IN 2.1.2.3 Tình hình phát triển kinh tế huyện 35 2.1.2.4 Cơ sở hạ tầng 36 K 2.1.3 Đánh giá chung địa bàn nghiên cứu .37 ̣C 2.1.3.1 Thuận lợi 37 O 2.1.3.2 Khó khăn 38 ̣I H 2.2 Thực trạng sản xuất hồ tiêu huyện Gio Linh 38 2.2.1 Diện tích, suất, sản lượng hồ tiêu qua năm huyện Gio Linh 38 Đ A 2.2.2 Tình hình dịch bệnh hồ tiêu địa bàn huyện Gio Linh 39 2.2.3 Thị trường đầu cho sản phẩm 42 2.2.3.1 Chế biến tiêu đen theo quy mô hộ nông dân 42 2.2.3.2 Kênh tiêu thụ sản phẩm hồ tiêu .43 2.3 Tình hình sản xuất hồ tiêu hộ điều tra .43 2.3.1 Tình hình nhân lao động 43 2.3.2 Tình hình sử dụng đất đai hộ 44 2.3.3 Tình hình trang bị tư liệu phục vụ sản xuất 45 2.3.4 Phân tích kết hiệu sản xuất hồ tiêu hộ điều tra 47 2.3.4.1 Chi phí sản xuất hồ tiêu 47 SVTH: Hồng Thị Thanh Bình iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa 2.3.4.1.1 Chí phí cho thời kỳ KTCB 47 2.3.4.1.2 Chi phí cho thời kỳ kinh doanh .49 2.3.4.2 Kết hiệu sản xuất hồ tiêu hộ điều tra .51 2.3.4.2.1 Kết sản xuất hồ tiêu hộ điều tra 51 2.3.4.2.2 Hiệu kinh tế sản xuất hồ tiêu hộ điều tra 54 2.4 Nhân tố ảnh hưởng đến kết hiệu sản xuất hồ tiêu hộ điều tra 55 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU Ế QUẢ SẢN XUẤT HỒ TIÊU Ở HUYỆN GIO LINH .57 U 3.1 Định hướng phát triển sản xuất hồ tiêu huyện Gio Linh 57 ́H 3.2 Mục tiêu phát triển 58 TÊ 3.3 Một số giải pháp cụ thể 58 3.3.1 Giải pháp giống .58 H 3.3.2 Giải pháp đất đai .58 IN 3.3.3 Giải pháp sở hạ tầng 59 3.3.4 Giải pháp khoa học kỹ thuật 59 K 3.3.5 Giải pháp thị trường tiêu thụ 60 ̣C 3.3.6 Giải pháp vốn 61 O 3.3.7 Giải pháp sách .61 ̣I H PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63 Kết luận .63 Đ A Kiến nghị 64 TÀI LỆU THAM KHẢO 66 SVTH: Hồng Thị Thanh Bình v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tỷ suất lợi ích chi phí BVTV Bảo vệ thực vật DT Diện tích DTBQ Diện tích bình qn ĐVT Đơn vị tính GĐ Gia đình GO Giá trị sản xuất HSCK Hệ số chiết khấu IRR Tỷ suất hòa vốn nội IPC Hiệp hội hồ tiêu quốc tế KTCB Kiến thiết H TÊ ́H U Ế BCR Lao động IN LĐ MI Thu nhập hỗn hợp K NN & PTNN ̣C NPV O NS ̣I H TC Nông nghiệp phát triển nông thôn Giá trị ròng Năng suất Tổng chi phí Thời kì kinh doanh TLSX Tư liệu sản xuất Đ A TKKD SL Sản lượng VPA Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam UBND Ủy ban nhân dân SVTH: Hồng Thị Thanh Bình vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa Đơn vị quy đổi sào = 500m2 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế = 10.000m2 SVTH: Hồng Thị Thanh Bình vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Định lượng nước tưới chu kì tưới nước cho trụ trồng dây tiêu 13 Bảng 1.2: Diện tích, suất, sản lượng hồ tiêu Việt Nam từ 2007 - 2017 .24 Bảng 1.3: Tình hình sản xuất hồ tiêu tỉnh Quảng Trị giai đoạn năm 2010 – 2017 27 Bảng 2.1:Quy mô,cơ cấu đất đai huyện Gio Linh năm 2017 33 Bảng 2.2: Dân số lao động huyện Gio Linh năm 2017 34 Ế Bảng 2.3: Các tiêu kinh tế xã hội huyện Gio Linh năm 2017 35 U Bảng 2.4: Diện tích, suất, sản lượng hồ tiêu qua năm huyện Gio Linh giai ́H đoạn 2015 - 2017 38 TÊ Bảng 2.5: Thành phần sâu bệnh hại mức độ phổ biến hồ tiêu địa bàn huyện Gio Linh giai đoạn 2013 - 2017 40 Bảng 2.6: Những đối tượng gây hại cho hồ tiêu địa bàn huyện Gio Linh giai đoạn H 2013 - 2017 41 IN Bảng 2.7: Tình hình nhân - lao động hộ điều tra năm 2017 44 K Bảng 2.8: Tình hình sử dụng đất đai hộ điều tra năm 2017 .45 ̣C Bảng 2.9: Tình hình trang bị TLSX hộ điều tra năm 2017 46 O Bảng 2.10: Chi phí sản xuất hồ tiêu thời kỳ kiến thiết hộ điều tra năm ̣I H 2017 .47 Bảng 2.11: Chi phí sản xuất hồ tiêu thời kỳ kinh doanh hộ điều tra năm 2017 Đ A 50 Bảng 2.12: Kết sản xuất hồ tiêu hộ điều tra năm 2017 52 Bảng 2.13: Hiệu kinh tế sản xuất hồ tiêu hộ điều tra năm 2017 54 Bảng 2.14: Kết hiệu kinh tế sản xuất hồ tiêu hộ điều tra năm 2017 phân theo diện tích hồ tiêu kinh doanh 55 SVTH: Hồng Thị Thanh Bình viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình chế biến hạt tiêu đen theo quy mô nông hộ 42 U DANH MỤC HÌNH Ế Sơ đồ 2: Chuỗi cung sản phẩm hồ tiêu huyện Gio Linh .43 ́H Đồ thị 1.1: Sản lượng hồ tiêu giới 25 năm qua 23 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ Đồ thị 1.2: Sản lượng hồ tiêu thành viên IPC 23 SVTH: Hồng Thị Thanh Bình ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa 14.768,5 nghìn đồng Tổng chi phí 3.306,8 triệu đồng/sào, thu nhập hỗn hợp đạt 8.103,5 triệu đồng/sào Ở hộ có diện tích từ 3,52 – 5,52 sàothì đồng chi phí bỏ hộ thu 4,46 đồng giá trị sản xuất; 2,45 đồng thu nhập hỗn hợp 2,60 đồng lợi nhuận Đây coi mức diện tích mà việc đầu tư người dân đem lại hiệu nhất, với mức diện tích người dân tối đa hóa hiệu nguồn lực đầu tư - Tổ III: Có quy mơ diện tích 5,22 sào/ hộ, tổ có 10 hộ chiếm 16,67 % Ế tổng số hộ điều tra Với diện tích sản xuất hồ tiêu bình quân 6,42 sào, U suất trung bình đạt 90,05 kg/ sào, giá trị sản xuất hồ tiêu mà hộ trồng đạt ́H 15.346,8 nghìn đồng Với hộ đồng chi phí bỏ hộ nơng dân thu TÊ lai 3,45 đồng giá trị sản xuất; 2,16 thu nhập hỗn hợp 2,22 đồng lợi nhuận Qua số liệu củng phân tích ta thấy quy mơ diện tích H ảnh hưởng lớn đến kết củng hiệu sản xuất kinh doanh nhóm hộ Đ A ̣I H O ̣C K IN điều tra Nhìn chung hộ có diện tích từ 3,52 – 5,52 sào hiệu tốt SVTH: Hồng Thị Thanh Bình 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT HỒ TIÊU Ở HUYỆN GIO LINH 3.1 Định hướng phát triển sản xuất hồ tiêu huyện Gio Linh Hiệu kinh tế phạm trù bao gồm nhiều vấn đề có liên quan hữu với nhau, muốn nâng cao hiệu kinh tế hồ tiêu hộ cần giải phối hợp đồng yếu tố có liên quan nhằm hướng tới kết sản xuất cuối Nhận thức vị trí tầm quan trọng hồ tiêu phát triển kinh tế- Ế xã hội địa phương Quan điểm chung huyện đưa hồ tiêu trở thành U công nghiệp mũi nhọn huyện Mặc dù chịu ảnh hưởng nhiều ́H từ thiên tai, hạn hán dịch bệnh sản lượng hồ tiêu huyện ổn định TÊ có xu hướng tăng lên sản lượng Căn vào thuận lợi khó khăn ngành sản xuất hồ tiêu, quyền huyện đưa số định hướng phát triển đối H với ngành sản xuất hồ tiêu năm tới sau: IN - Trên sở chủ trương trí huyện Gio Linh với quan chức huyện cần tiến hành rà soát quy hoạch lại vùng sản xuất hồ tiêu K - Cần quy hoạch mở rộng nữa, thu hút người dân tham gia vào sản xuất ̣C hồ tiêu, để từ ứng dụng khoa học cơng nghệ vào sản xuất, nghiên cứu áp O dụng giống tiêu cho suất cao vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu sản ̣I H xuất hộ nông dân tiến tới sản xuất hồ tiêu chất lượng bền vững - Khai thác triệt để tiềm đất đỏ bazan, tập trung phát triển công nghiệp Đ A hồ tiêu Tăng cường phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, hướng xuất giữ vững thương hiệu - Thường xuyên tổ chức tập huấn để nâng cao kiến thức người dân sản xuất, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân sản xuất hồ tiêu, hạn chế sử dụng chất kích thích độc hại sản xuất - Đầu tư xây dựng hoàn thiện sở hạ tầng phục vụ sản xuất lưu thông tiêu thụ hồ tiêu, hoàn thiện hệ thống tưới tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu tưới tiêu người dân vào mùa khơ SVTH: Hồng Thị Thanh Bình 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa - Tranh thủ nguồn để trợ giúp cho người dân mơ hình, kỹ thuật phòng trừ dịch hại tổng hợp Tăng cường hoạt động giới thiệu sản phẩm, tạo điều kiện cho hộ sản xuất kinh doanh xã tiếp cận thị trường tiêu thụ tiêu 3.2 Mục tiêu phát triển - Hình thành vùng sản xuất tập trung hàng hóa, phù hợp với điều kiện sản xuất vùng Tăng cường áp dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất Gắn sản xuất với chế biến, thị trường để nâng cao hiệu sản xuất, nâng cao thu Ế nhập cho người sản xuất U - Đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng chuyên canh tập trung, ứng dụng tiến ́H kỹ thuật nhằm tạo lượng hàng hóa lớn, nâng cao chất lượng, hiệu TÊ đơn vị diện tích - Chủ động kiểm sốt khống chế loại sâu bệnh gây hại nghiên trọng cho H hồ tiêu, giảm thiểu thiệt hại sâu bệnh Hướng đến sản xuất hồ tiêu theo IN hướng bền vững quy mô, sản lượng, chất lượng hiệu kinh tế cao 3.3 Một số giải pháp cụ thể K 3.3.1 Giải pháp giống ̣C Giống yếu tố quan trọng định đến suất sản O lượng sản xuất loại trồng, nguồn gốc chất lượng giống ảnh hưởng đến ̣I H suất trồng, nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng ảnh hưởng đến chất lượng Chính vậy, để nâng cao hiệu sản xuất hồ tiêu địa phương bà Đ A nơng dân nên tìm hiểu rõ chất lượng nguồn gốc giống tiêu định mua để trồng có phù hợp với điều kiện thời tiết, đất đia vùng để tiến hành gieo trồng sản xuất có hiệu Bên cạnh đó, cần thử nghiệm giống tiêu diện tích nhỏ để xem hiệu mang lại nào, tốt đem áp dụng trồng rộng rãi 3.3.2 Giải pháp đất đai Hồ tiêu công nghiệp dài ngày cần có đầu tư lớn, khoản đầu tư ban đầu cần quy hoạch vùng sản xuất quan trọng, cần có giải pháp quy hoạch vùng chuyên canh hồ tiêu cách đồng chặt chẽ diện tích đất SVTH: Hồng Thị Thanh Bình 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa đỏ bazan xã nhằm tạo điều kiện tốt cho việc đầu tư thâm canh, áp dụng khoa học kỹ thuật, tưới tiêu, bảo vệ chăm sóc vườn tiêu - Đối với vườn hồ tiêu xấu, lẫn tạp, mang lại hiệu kinh tế thấp nên mạnh dạn phá bỏ trồng - Bố trí mật độ trồng hồ tiêu hợp lí để khơng lãng phí diện tích đất - Cần giữ nguyên diện tích đất nơng nghiệp, hạn chế q trình chuyển đổi đất nơng nghiệp sang mục đích khác Ế - Khuyến khích bà thực việc giao đất, sử dụng loại đất mục U đích để mang lại hiệu lâu dài ́H - Tận dụng triệt để diện tích sử dụng, đồng thời khai hoang mở rộng diện TÊ tích đất đai phục vụ sản xuất - Cần tăng diện tích trồng hồ tiêu hộ nơng dân thay trồng loại hiệu H 3.3.3 Giải pháp sở hạ tầng IN - Xây dựng đồng hệ thống sở hạ tầng nông thôn bao gồm hệ thống giao thông nông thôn, hệ thống thuỷ lợi, hệ thống chợ, thông tin liên lạc… nhằm hoàn thiện K mặt hạ tầng kỹ thuật, phục vụ có hiệu cho hoạt động sản xuất hồ tiêu ̣C - Cần tu sữa số tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã liên huyện nhằm O đảm bảo cho việc lưu thông, vận chuyển sản phẩm dễ dàng, giảm bớt chi phí vận ̣I H chuyển, phục vụ sản xuất - Xây dựng nâng cấp hệ thống thuỷ lợi bao gồm hệ thống tưới tiêu cho Đ A vùng, thôn để phục vụ hoạt động sản xuất người dân, tránh thiệt hại gặp thiên tai, lũ lụt, hạn hán - Đồng thời nên vận động người dân đóng góp cơng sức cấp quyền địa phương xây dựng sở hạ tầng phục vụ sản xuất gắn trách nhiệm bảo vệ tài sản chung cho người dân, nâng cao ý thức cho người dân việc bảo vệ tài sản công 3.3.4 Giải pháp khoa học kỹ thuật - Nhân nhanh đưa vào sản xuất giống hồ tiêu thích nghi rộng, bị nhiễm bệnh Vĩnh Linh, Ấn Độ, Lada Belangtoeng tiêu Trung, bước trồng thay vườn tiêu già cỗi cho suất thấp SVTH: Hồng Thị Thanh Bình 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa - Chuyển giao tiến kỹ thuật đưa vào ứng dụng sản xuất biện pháp phù hợp nhân giống, trồng chăm sóc vườn tiêu, thu hoạch, sơ chế bảo quản, đặc biệt kỹ thuật bón phân cho tiêu độ tuổi nhiều vùng đất khác nhau, qui trình phòng trừ dịch hại, tưới nước kết hợp với bón phân N K hệ thống tưới nhỏ giọt tưới phun mưa tán - Sớm xây dựng qui chuẩn VietGAP cho tiêu, xây dựng chương trình nghiên cứu, trình diễn tập huấn tập trung vào công nghệ phù hợp với qui chuẩn IPC Ế GAP, IPC CHP để có sản phẩm hồ tiêu đạt tiêu chuẩn ASTA, ESA JSA U - Áp dụng giải pháp khoa học, công nghệ phù hợp để tăng lợi cạnh tranh ́H tiêu, qui hoạch vùng đất trồng tiêu thích hợp, tuyệt đối khơng trồng TÊ vùng đất không phù hợp, thay dần vườn tiêu già cỗi vườn tiêu bệnh - Khuyến khích hệ thống đa canh, đa dạng hoá sản phẩm nông hộ nhằm giảm lệ thuộc vào sản phẩm, giảm thiểu rủi ro tác nhân sinh học phi sinh H học giá hồ tiêu bấp bênh Thử nghiệm vài cơng thức luân canh IN trồng theo luống (ley farming) giúp phục hồi độ phì đất, cắt chu kỳ sâu bệnh K so với hệ thống độc canh - Phố biến rộng rãi thông tin tài liệu kỹ thuật, tổ chức tập huấn thu hoạch ̣C sau thu hoạch cho nông dân trồng tiêu, chẳng hạn cắt gié tiêu cho vào bao/giỏ thay O thả xuống đệm/bạt trải mặt đất, rửa kỹ sân phơi giặt đệm/bạt phơi trước ̣I H đợt phơi tiêu, che chăn kỹ quanh khu vực phơi, không để súc vật vào khu vực phơi tiêu, phân súc vật nguồn lây nhiễm Salmonella sp E coli, phơi đến hạt Đ A tiêu đạt dộ ẩm 13%, sàng quạt loại tạp chất hạt nhẹ 2% trước đưa vào tồn trữ 3.3.5 Giải pháp thị trường tiêu thụ - Khuyến khích nơng dân quan tâm đền giá trị tăng thêm sản phẩm mức nông hộ, chất lượng sản phẩm sau thu hoạch - Cải thiện tiếp cận thị trường, xây dựng quảng bá thương hiệu hồ tiêu Việt Nam nói chung huyện Gio Linh nói riêng, tập trung vào số lượng tiêu thụ thay thị phần, tiếp cận thị trường Trung Đông, Đông Âu, Trung Á SVTH: Hồng Thị Thanh Bình 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa châu Phi Tăng cường xuất tiêu ASTA, tiêu trắng tiêu xay thay cho tiêu đen cấp thấp - Đa dạng hoá sản phẩm hồ tiêu tinh dầu tiêu, tiêu ngâm giấm, tiêu xanh sấy hút chân không, kẹo tiêu; đưa tiêu vào thực phẩm chế biến thay xuất tiêu nguyên liệu - Quan tâm đến chất lượng hồ tiêu mặt vệ sinh an toàn thực phẩm xuyên suốt từ nông hộ đến khâu xuất tới tay người tiêu dùng Ế 3.3.6 Giải pháp vốn U Nhu cầu vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất hồ tiêu hộ lớn, việc hỗ ́H trợ, giúp đỡ người dân giải khó khăn vốn giải pháp nhằm thúc đẩy hộ nông dân mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu kinh tế Một số giả TÊ pháp cụ thể vốn: - Cho hộ trồng tiêu vay vốn với lãi suất ưu đãi, nhằm tạo điều kiện cho họ đầu tư H vào hoạt động sản xuất cách thuận lợi có hiệu IN - Hạn chế thủ tục rườm rà để người dân mạnh dạn vay vốn để sản xuất K - Các quỹ tín dụng hội, câu lạc cần mở rộng quy mô hoạt động chuyên nghiệp Việc giải ngân phải thời điểm mùa vụ, nhằm đáp ứng ̣C nhu cầu vay vốn hộ đồng thời hạn chế tình trạng vay vốn khơng mục O đích ̣I H - Để người dân sử dụng vốn có hiệu tổ chức cho vay cần định hướng giám sát người dân sử dụng vốn mục đích, trách tình trạng thất vốn Đ A khơng có khả trả nợ 3.3.7 Giải pháp sách - Cần thiết phải có qui hoạch thật tốt vùng đất trồng tiêu, có sách hỗ trợ người nơng dân vùng trồng tiêu trọng điểm Cơ quan nghiên cứu chuyển giao tiến kỹ thuật, khuyến nông cấp cần nhanh chóng phổ biến rộng rãi thơng tin sản xuất hồ tiêu bền vững, chẳng hạn trồng giống bệnh, biện pháp phòng trừ dịch hại có hiệu - Cập nhật phổ biến rộng rãi thông tin yêu cầu chất lượng hồ tiêu thị trường nhập đến doanh nghiệp chế biến xuất hồ tiêu, đại lý thu mua, người thu gom người nông dân trồng tiêu SVTH: Hồng Thị Thanh Bình 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa - Song song với đề tài nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ thực hiện, cần xây dựng đề tài nghiên cứu nhằm giải vấn đề phát sinh hệ thống sản xuất hồ tiêu đa canh, kết hợp trồng trọt với chăn ni vùng trồng tiêu để tạo nguồn phân hữu chỗ, cải thiện thu nhập cho người nơng dân trồng tiêu - Xây dựng chương trình nhập giống hồ tiêu từ Ấn Độ, Malaysia Indonesia, khảo nghiệm giống có tiềm cho suất cao, nhiễm lồi Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế sâu bệnh hại SVTH: Hồng Thị Thanh Bình 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Gio Linh huyện có điều kiện thuận lợi cho việc trồng hồ tiêu Trồng tiêu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn huyện, góp phần chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp nông thơn theo hướng sản xuất hàng hố, khai thác có hiệu tài nguyên, giải việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện sống cho người nông dân huyện Năng suất, sản lượng trồng Ế hồ tiêu có xu hướng ngày tăng qua năm ngày đầu tư phát triển U Nhờ đó, thu nhập từ hồ tiêu chiếm tỷ trọng lớn cấu thu nhập người dân, ́H góp phần cải thiện đời sống, giải công ăn việc làm cho lực lượng lao động địa TÊ phương Kết hiệu sản xuất hồ tiêu hộ thu lợi nhuận cao, thể qua giá trị sản xuất thu nhập hỗn hợp ổn định qua năm Năng suất H hồ tiêu hộ điều tra huyện Gio Linh chịu tác động nhiều nhân tố, IN chủ yếu cơng lao động kinh nghiệm người dân, tiếp đến chi phí giống phân bón ảnh hưởng đến hiệu kết kinh tế sản xuất hồ tiêu Vì ̣C xuất đạt suất cao K cần trọng quan tâm đến yếu tố để có mức độ đầu tư hợp lý để sản O Tuy nhiên, hoạt động sản xuất hồ tiêu địa bàn xã tồn nhiều hạn ̣I H chế, khó khăn mà nguyên nhân từ nguyên nhân chủ quan nguyên nhân khách quan Quy mơ sản xuất nhỏ lẻ, người dân chủ yếu sản xuất dựa vào kinh Đ A nghiệm, kiến thức kỹ thuật hạn chế Chưa có thị trường tiêu thụ ổn định, chưa xây dựng thương hiệu, người dân thiếu thông tin giá thị trường, nhu cầu thị trường mà người dân thiếu nhiều ảnh hưởng lớn đến hiệu sản xuất hồ tiêu địa bàn Người dân chưa mạnh dạn đầu tư cho sản xuất hồ tiêu hầu hết tư liệu sản xuất người dân thơ sơ, giá trị chưa lớn sản xuất mang tính thủ cơng Người dân địa phương có ý muốn mở rộng sản xuất diện tích đất có hạn, cần có việc quy hoạch đất hợp lí để việc trồng sản xuất hồ tiêu cải thiện nhanh chóng SVTH: Hồng Thị Thanh Bình 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa Ngồi ra, ảnh hưởng nhân tố khách quan thời tiết bất lợi, thường xuyên xảy hạn hán, lũ lụt ảnh hưởng đến suất chất lượng hạt tiêu huyện Tuy nhiên, với hướng dẫn, đạo ban ngành địa phương, nhìn chung hoạt động trồng hồ tiêu hoạt động mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân Trong tương lai, với chủ trương sách ban ngành hoạt động trồng hồ tiêu ngày nhân rộng chuyển đổi sang Ế phương pháp trồng tiêu bền vững U Kiến nghị ́H a Đối với nhà nước TÊ Qua trình tìm hiểu thực tế sản xuất kinh doanh hộ gia đình, kết hợp với kết phân tích, đánh giá sở số liệu cụ thể điều tra, xin đưa H số đề nghị để công trồng hồ tiêu có hiệu cao IN - Nhà nước cần ưu đãi nguồn vốn tín dụng cho hộ nơng dân, đồng thời giảm thiểu thủ tục vay vốn rườm rà mà hộ nông dân gặp phải K tiếp cận với nguồn vốn ̣C - Mở nhiều hội thảo khoa học kỹ thuật trồng hồ tiêu, phát hành nhiều O loại sách báo kỹ thuật trồng hồ tiêu ̣I H - Tiến hành quy hoạch vùng sản xuất hàng hố, bố trí cấu trồng hợp lý, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, đất đai vùng Đ A - Có sách khuyến khích hợp lý người dân vùng trồng hồ tiêu để đạt hiệu qủa kinh tế cao b Đối với phòng Nơng Nghiệp – Địa huyện Gio Linh - Cần nhanh chóng triển khai cơng tác quy hoạch đất đai, phân vùng trồng hồ tiêu sở kiểm sốt tồn diện tích - Cử cán có chuyên môn vững trồng hồ tiêu xuống tận sở xem xét tình hình hướng dẫn kỹ thuật trồng hồ tiêu cho hộ dân - Thường xuyên mở lớp tập huấn nhằm nâng cao tầm nhận thức kinh nghiệm trồng hồ tiêu cho người dân SVTH: Hồng Thị Thanh Bình 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa c Đối với UBND huyện Gio Linh - Triển khai nhanh chóng cơng tác dồn điền đổi thửa, khuyến khích người nơng dân làm giàu đất đai - Quy hoạch tổng thể diện tích trồng hồ tiêu cách có khoa học - Có sách khen thưởng hộ trồng tiêu có hiệu quả, nhằm phát huy tinh thần thi đua, sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm lẫn cộng đồng nông thôn - Đầu tư vào hệ thống nước tưới tiêu, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu chủ Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế động khoa học SVTH: Hồng Thị Thanh Bình 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa TÀI LỆU THAM KHẢO [1] Phùng Thị Hồng Hà, Bài giảng Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp, Đại học Kinh tế Huế [2] Mai Văn Xuân - Nguyễn Văn Toàn - Hoàng Hữu Hòa, giáo trình lý thuyết thống kê, Đại học Kinh Tế Huế [3] Mai Văn Xuân, Bài giảng kinh tế nông hộ trang trại, Đại học Kinh tế Huế [5] Báo cáo tổng hợp hồ tiêu huyện Gio Linh năm 2017 U [6] Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị Ế [4] Phạm Thị Thanh Xuân, giáo trình Hệ thống nông nghiệp, NXB Đại học Huế ́H [7] Niên giám thống kê huyện Gio Linh TÊ [8] Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam [9] Giáo trình kỹ thuật chăm sóc hồ tiêu, Bộ Giáo dục Đào tạo H [10] Một số trang web: IN http://www.baoquangtri.vn www.gso.gov.vn K http://cucthongke.quangtri.gov.vn/ ̣C http://peppervietnam.com/ ̣I H 8186.html O http://iasvn.org/homepage/San-xuat-ho-tieu-the-gioi-Hien-trang-va-Trien-vong- http://gocnongnghiep.com/lich-su-xuat-xu-cua-cay-ho-tieu/ Đ A http://peppervietnam.com/tinh-hinh-san-xuat-ho-tieu-cac-nuoc-tren-gioi/ SVTH: Hồng Thị Thanh Bình 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ SẢN XUẤT HỒ TIÊU Số phiếu: … Người vấn: Hồng Thị Thanh Bình Ngày: …/…/… Thưa ông (bà) thực đề tài “Hiệu kinh tế sản xuất hồ tiêu địa bàn huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị” Kính mong ơng (bà) giúp đỡ việc cung cấp số thông tin cần thiết liên quan đến đề tài Tôi xin cam đoan thông tin mà ông (bà) cung cấp phục vụ cho đề tài tốt nghiệp tôi, không U Ế dùng cho mục đích khác ́H I Thơng tin hộ gia đình TÊ Tên chủ hộ: …………………………… Địa chỉ: Thôn…………….Xã…………….Huyện…………………………… Tuổi: ………… IN Trình độ văn hóa: lớp ………… H Giới tính: …………… K II Thơng tin nguồn lực hộ gia đình ̣C Số nhân gia đình: … O Số lao động: … ̣I H Số lao động tham gia sản xuất hồ tiêu: … Tình hình đất đai hộ Đ A Chỉ tiêu đất đai Tổng số Giao, cấp Đấu thầu Thuê, mướn Khác 9.1 Tổng diện Sào tích (m2) 9.2 DT đất 9.3 DT Sào đất Sào SXNN 9.4 DT đất lâm Sào nghiệp SVTH: Hồng Thị Thanh Bình 67 Khóa luận tốt nghiệp 9.5 DT đất khác GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa Sào 9.6 Tổng diện Sào tích đất trồng tiêu 10 Tình hình trang bị tư liệu sản xuất Giá trị ĐVT Số lượng GT sử (ngàn dụng Máy bơm Cái TÊ 10.2 Chiếc ́H 10.1 Xe rùa 10.4 Bạt phơi tiêu Cái 10.5 Bình IN Cái H nước 10.3 Máy tuốt tiêu tưới Cái K nước U đồng) Ghi Ế Loại ̣C 11 Nguồn vốn hộ gia đình O 11.1 Vốn tự có: ………… ̣I H 11.2 Vốn vay - Tổng số tiền vay cho sản xuất hồ tiêu (triệu đồng): ………………………… Đ A - Nguồn vay: □ Ngân hàng □ Ngân hàng sách □ Người thân, bạn bè III Thông tin hoạt động trồng Hồ tiêu hộ 12 Gia đình bắt đầu trồng tiêu năm: …………………………………………… 13 Gia đình trồng giống Hồ tiêu gì: …………………………………………… 14 Thu nhập bình quân vụ bao nhiêu? 15 Tuổi vườn tiêu gia đình bao nhiêu? 16 Giá mua yếu tố đầu vào (sào/năm) SVTH: Hồng Thị Thanh Bình 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa Yếu tố đầu vào ĐVT Số lượng 16.1 Giống 1000đ/ bầu 16.2 Chối Cây 16.3 Phân bón 1000đ/kg - Phân lân 1000đ/kg - Phân NPK 1000đ/kg - Phân chuồng 1000đ/kg Giá M3 16.5 Thuốc 1000đ/chai ́H 16.4 Nước tưới U Ế - Vôi 1000đ/ngày công H 16.6 Lao động TÊ BVTV IN 17 Mức độ đầu tư cho hoạt động trồng tiêu gia đình Ơng/Bà bao nhiêu? ………………………………………………………………………………… K 18 Kết sản xuất Hồ tiêu Ông/Bà qua vụ tiêu 2016 Đơn giá Thành tiền (kg/sào ) ( Kg) (1000đ/kg ) (1000đ) O Đ A 2017 Sản lượng ̣I H 2015 Năng suất ̣C Năm IV Thơng tin khác 19 Ơng/ Bà có năm kinh nghiệm trồng loại này: ………………… 20 Gia đình thường bán Hồ tiêu đâu? □ Người bán buôn □ Người bán lẻ □ Trực tiếp cho người tiêu dung □ Khác SVTH: Hồng Thị Thanh Bình 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Phan Văn Hòa 21 Gia đình thường bán tiêu tươi hay phơi khơ bán: …………………… 22 Ơng/ Bà có thường tham gia lớp tập huấn? □ Không thường xuyên □ Thường xuyên □ Không 23 Nhu cầu đất đai gia đình □ Thiếu □ Thừa □ Đủ □ Rất nhiều 24 Ơng/ Bà có gặp khó khăn việc tiêu thụ sản phẩm khơng? □ Có □ Khơng Ế - Đó khó khăn gì? U ………………………………………………………………………………………… ́H ……………………………………………………………………………………… □ Có □ Khơng TÊ 25 Ơng/ Bà có muốn mở rộng thêm diên tích trồng Hồ tiêu khơng? H 26 Ơng/ Bà có thực kỹ thuật cách bón phân cho Hồ tiêu khơng? □ Khơng IN □ Có 27 Hộ tiếp cận thơng tin thị trường Hồ tiêu (giá cả, yêu cầu chất lượng…) K □ Hộ thu gom ̣C □ Các hộ khác ̣I H □ Internet O □ Báo chí □ Khác Đ A 28 Ơng/ Bà có thường xun xem chương trình nơng nghiệp khơng? □ Thường xun □ Rất □ Hầu khơng 29 Ơng/ Bà đánh giá việc sản xuất hồ tiêu địa phương có thuận lợi khó khăn so với địa phương khác - Thuận lợi: ……………………………………………………………………… - Khó khăn: …………………………………………………………………… 30 Ơng/ Bà có đề xuất kiến nghị với quyền địa phương để phát triển nâng cao hiệu sản xuất tiêu địa bàn? XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SVTH: Hoàng Thị Thanh Bình 70 ... kết hiệu kinh tế sản xuất hồ U tiêu địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị ́H - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế sản xuất hồ tiêu địa Đối tượng phạm vi nghiên cứu TÊ bàn huyện Gio. .. cao hiệu sản xuất hồ tiêu huyện Ế Mục tiêu nghiên cứu U - Hệ thống hóa vấn đề lí luận thực tiễn hiệu sản xuất hồ tiêu - Phân tích hiệu kinh tế sản xuất hồ tiêu hộ xã Gio Bình ́H Gio An, huyện Gio. .. cao hiệu kinh tế sản xuất hồ tiêu tỉnh Quảng trị thời gian đến 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn hiệu kinh tế sản xuất hồ tiêu Ế - Phân tích đánh giá thực trạng sản xuất,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả kinh tế sản xuất hồ tiêu trên địa bàn huyện gio linh, tỉnh quảng trị , Hiệu quả kinh tế sản xuất hồ tiêu trên địa bàn huyện gio linh, tỉnh quảng trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay