Hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân ở thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

69 53 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 00:28

ĐẠI HỌC HUẾ ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ́H U Ế H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC IN HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI LỢN THỊT K CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN Đ A ̣I H O ̣C THỊ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐOÀN THỊ NGỌC QUỲNH Huế, tháng năm 2018 ĐẠI HỌC HUẾ ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ́H U Ế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC H HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI LỢN THỊT IN CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN Đ A ̣I H O ̣C K THỊ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực : Đoàn Thị Ngọc Quỳnh Lớp : K48C - KTNN Niên Khóa : 2014-2018 Giáo viên hướng dẫn: TS Phạm Xuân Hùng Huế, tháng năm 2018 Lời Cảm Ơn Để hồn thành Khóa luận tơt nghiệp nhận giúp đỡ quý báu quan, cấp lãnh đạo cá nhân Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới tất tập thể cá nhân tạo điều kiện, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thành Khóa luận Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc giúp đỡ nhiệt tình Ế đầy trách nhiệm thầy giáo TS Phạm Xuân Hùng suốt trình học U tập, nghiên cứu hồn thành Khóa luận ́H Tơi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo nhà trường Đại học Kinh tế Huế, Khoa Kinh tế Phát triển trường Đại học Kinh tế Huế quý thầy cô giáo giảng dạy suốt năm học vừa qua H Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cán Chi cục Chăn ni IN Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng Kinh tế Phòng Thống kê Thị Hương K Thủy giúp đỡ tơi có thơng tin, tư liệu q để thực Khóa luận Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè ln động viên, ủng hộ, tạo ̣C điều kiện cho suốt q trình làm Khóa luận O Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh ̣I H Song buổi đầu làm quen với cơng tác nghiên cứu Khóa luận, tiếp cận với thực tế sản xuất hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên Đ A tránh khỏi thiếu sót định mà thân chưa thấy Tôi mong góp ý q Thầy, Cơ giáo bạn để khố luận hồn chỉnh Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Huế, Tháng năm 2018 Sinh viên Đoàn Thị Ngọc Quỳnh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU .v DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Ế Tính cấp thiết đề tài U Mục tiêu nghiên cứu ́H 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 H 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 IN 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu K 4.1 Phương pháp thu thập số liệu ̣C 4.2 Phương pháp chuyên gia O 4.3 Phương pháp tổng hợp, xử lý, phân tích số liệu ̣I H PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .5 Đ A 1.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Lý luận hiệu kinh tế 1.1.1.1 Khái niệm hiệu kinh tế 1.1.1.2 Bản chất HQKT vận dụng nông nghiệp 1.1.1.3 Ý nghĩa việc nâng cao HQKT 11 1.1.2 Đặc điểm, phương pháp đánh giá HQKT chăn nuôi lợn thịt 12 1.1.2.1 Các vấn đề chăn nuôi lợn thịt 12 1.1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến HQKT chăn nuôi lợn thịt .16 1.1.2.3 Đặc điểm, tiêu chuẩn đánh giá kết HQKT chăn nuôi lợn thịt 18 1.1.2.4 Hệ thống tiêu đánh giá kết HQKT chăn nuôi lợn thịt 20 ii 1.2 Cơ sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu 22 1.2.1 Khái qt tình hình chăn ni lợn thịt giới 22 1.2.2 Khái qt tình hình chăn ni lợn thịt Việt Nam 23 1.2.3 Khái quát tình hình chăn ni tỉnh T.T- Huế 26 2.1 Đặc điểm Thị Hương Thủy 27 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 27 2.1.1.1 Vị trí địa lý .27 Ế 2.1.1.2 Địa hình 28 U 2.1.1.3 Khí hậu thủy văn 28 ́H 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - hội 29 2.1.2.1 Hiện trạng sử dụng đất .29 2.1.2.2 Tình hình dân số lao động 29 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên việc phát triển kinh tế - hội H thị Hương Thủy .30 IN 2.1.3.1 Thuận lợi 30 K 2.1.3.2 Khó khăn 31 2.2 Khái quát chăn nuôi lợn thịt Thị Hương Thủy 31 O ̣C 2.3 Đánh giá kết hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt Thị Hương Thủy 32 ̣I H 2.3.1 Nguồn lực sản xuất hộ .32 2.3.1.1 Tình hình nhân lao động hộ điều tra 32 Đ A 2.3.1.2 Tình hình đất đai chăn nuôi lợn thịt 34 2.3.1.3Tình hình tư liệu sản xuất vốn phục vụ chăn nuôi hộ điều tra 34 2.3.1.4 Tình hình sử dụng chuồng trại xử lý chất thải 36 2.3.2 Tình hình chăn ni lợn thịt chủ hộ điều tra 37 2.3.3 Tình hình chi phí chăn ni lợn thịt hộ điều tra 39 2.3.4 Kết hiệu hộ chăn nuôi lợn 42 2.4 Thị trường tiêu thụ thịt lợn Thị Hương Thủy 44 2.4.1 Thị trường địa phương 44 2.4.2 Thị trường địa phương 45 iii 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt Thị Hương Thủy .46 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI LỢN THỊT THỊ HƯƠNG THỦY 48 3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt Thị Hương Thủy 48 3.2.1 Nhóm giải pháp kỹ thuật 48 Ế 3.2.1.1 Giải pháp giống 48 U 3.2.1.2 Giải pháp thức ăn 49 ́H 3.2.1.3 Giải pháp thú y phòng trừ dịch bệnh .49 3.2.2 Nhóm giải pháp thị trường tiêu thụ 50 3.2.3 Nhóm giải pháp vốn đầu tư .51 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 H Kết luận .52 IN Kiến nghị 53 K 2.1 Đối với quan nhà nước .53 2.2 Đối với hộ chăn nuôi 53 Đ A ̣I H O ̣C TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 iv : Hiệu kinh tế NN-PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thơn SL : Sản lượng BQ : Bình qn LĐ : Lao động TT : Truyền thống BCN : Bán công nghiệp CN : Công nghiệp TSCĐ : Tài sản cố định VAC : Vườn ao chuồng XCBQ H ́H U Ế HQKT IN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU K ̣C UBND : Xuất chuồng bình quân : Uỷ ban nhân dân : Vệ sinh an tồn thực phẩm CNLT : Chăn ni lợn thịt Đ A ̣I H O VSATTP v DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 1: Các nước, khu vực sản xuất thịt lợn lớn giới) 23 Biểu đồ 2: % sản lượng thịt sản phẩm chăn nuôi năm 2016 25 Sơ đồ 1: Kênh tiêu thụ thịt lợn hộ điều tra Thị Hương Thủy 44 Đ A ̣I H O ̣C K IN H ́H U Ế Sơ đồ 2: Kênh tiêu thụ thịt lợn Thị Hương Thủy 45 vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Số lượng lợn nước vùng qua năm (2014 – 2016) 24 Bảng 2: Sản lượng sản phẩm chăn nuôi chủ yếu nước ta qua năm (2014– 2016) 25 Bảng 3: Tình hình chăn ni tỉnh Thừa Thiên Huế qua năm (2014 -2016) 26 Bảng 4: Hiện trạng sử dụng đất năm 2016 29 Bảng 5: Tình hình dân số, lao động Thị Hương Thủy qua năm (2014 – 2016) 30 Bảng 6: Tình hình chăn nuôi lợn thịt T,x Hương Thủy năm (2014 - 2016) 32 U Ế Bảng : Tình hình nhân lao động hộ điều tra (Tính BQ/hộ) 33 Bảng 8: Quy mơ diện tích đất đai chăn ni lợn hộ (Tính BQ/hộ) 34 ́H Bảng 9: Tình hình trang bị TLSX phục vụ chăn nuôi lợn thịt ( Tính BQ/hộ) 35 Bảng 10: Nguồn vốn đầu tư chăn ni lợn thịt ( Tính BQ/hộ) .36 Bảng11: Tình hình sử dụng chuồng trại xử lý chất thải 36 H Bảng 12: Một số tiêu chung CNLT hộ điều tra (Tính BQ/hộ) 37 IN Bảng 13: Tình hình đầu tư chi phí hộ chăn nuôi lợn thịt 39 Đ A ̣I H O ̣C K Bảng 14: Kết hiệu chăn nuôi hộ điều tra 42 vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Để thực khóa luận tốt nghiệp mình, tơi định lựa chọn đề tài: “Hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt hộ nông dân Thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế” - Mục đích nghiên cứu: Khảo sát tình hình thực tế để phân tích, đánh giá hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt nông hộ địa bàn Thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Từ sở, đề xuất số biện pháp,giải pháp nâng cao Ế hiệu chăn nuôi lợn thịt cho hộ nông dân địa bàn thị U - Dữ liệu phục vụ nghiên cứu: Trong q tình nghiên cứu đề tài tơi sử dụng ́H liệu sau: + Số liệu sơ cấp: số liệu thu thập qua việc điều tra, vấn trực tiếp 60 hộ chăn nuôi lợn thịt địa bàn Thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế tình hình chăn H ni, kết hiệu chăn nuôi lợn thịt năm 2017 IN + Số liệu thứ cấp: Niên giám thống kế Thị Hương Thủy, luận án, luận văn, thông tin từ sách, báo, trang web liên quan đến đề tài nguyên cứu Số liệu K đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế hội, lao động, việc làm, dân số Thị O tế Thị Hương Thủy ̣C Hương Thủy tổng hợp thông tài liệu từ văn bản, báo cáo Phòng Kinh ̣I H - Phương pháp nghiên cứu: phương pháp điều tra hộ; phương pháp phân tích so sánh; phương pháp chuyên gia, chuyên khảo; Đ A - Kết nghiên cứu: Chăn nuôi lợn thịt loại hình chăn ni khơng thể thiếu kinh tế hội Các yếu tố quy mô chăn nuôi, quy mơ nguồn vốn, giống, cơng tác thú y phòng trừ dịch bệnh, yếu tố khác trình độ học vấn, kinh nghiệm chăn nuôi, giá thức ăn, giá bán sản phẩm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt hộ Để nâng cao HQKT CNLT cần có giải pháp tích cực, đồng hữu hiệu giải pháp vốn, giải pháp giống, giải pháp thị trường tiêu thụ viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Xuân Hùng Theo ước lượng cán phụ trách chăn ni Phòng Thống kê Thị Hương Thủy, sản lượng thịt lợn sản xuất hàng năm huyện tiêu thụ chủ yếu nội huyện Qua điều tra, khảo sát thấy thị trường tiêu thụ thịt thị chia thành kênh kênh trên, q trình tiêu thụ phải qua nhiều khâu trung gian nghĩa giá thành đến tay người tiêu dùng tương đối cao Điều trở thành thông lệ mua bán với người dân thị xã, người chăn nuôi với quy mô lớn Ế thị chủ động sản xuất tìm kiếm thị trường Sản phẩm thịt lợn U đến thời kỳ bán, phần lớn hộ đem bán cho sở giết mổ gọi ́H người buôn bán lợn thịt chợ đến hộ gia đình mua lợn tự giết mổ đem bán cho người tiêu dùng tỉnh Lượng lợn thịt thu gom tiêu thụ hàng ngày lớn, tới kỳ thu hoạch Nhưng thực tế chưa có tổ chức, đồn thể đứng IN người thu gom quen thuộc đến bán H thu gom lợn cho nông hộ mà đa số hộ đến thời kỳ bán lợn gọi tư thương K 2.4.2 Thị trường địa phương ̣I H O ̣C Hộ chăn nuôi lợn thịt Đ A 9,56% Hộ thu gom Hộ giết mổ huyện Hộ bán lẻ, siêu thị Người tiêu dùng Thị Sơ đồ 2: Kênh tiêu thụ thịt lợn ngồi Thị Hương Thủy Thị Hương Thủy có vị trí thuận lợi, có đường quốc lộ 1A chạy qua lợi để mở rộng thị trường phát triển chăn nuôi Thị trường tiêu thụ bên đa dạng phong phú đầy tiềm năng: Đà nẵng, Quảng Trị…Để khai thác có hiệu thị trường cần hỗ trợ lớn huyện, tỉnh nhà nước SVTH: Đồn Thị Ngọc Quỳnh 45 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Xuân Hùng với nổ lực người chăn nuôi Tuy nhiên lượng thịt đém bán thị trường chưa nhiều Với khối lượng tiêu thụ chiếm khoảng 9,56% sản lượng thịt sản xuất thị xã, người thu gom huyện tỉnh đến mua hàng nên nắm rõ hết tình hình tiêu thụ cụ thể 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt Thị Hương Thủy U Ế * Quy mô đàn lợn thịt phương thức nuôi ́H Quy mô phương thức nuôi đàn lợn thịt định đến thu nhập hộ gia đình chăn nuôi lợn thịt, Quy mô phương thức nuôi đàn lợn thịt khác cho kết hiệu chăn nuôi khác H Qua bảng 14 ta thấy, quy mơ đàn lợn lớn hiệu chăn ni theo IN hình thức CN hiệu chăn ni theo phương thức BCN chăn nuôi CN đầu tư vào sở vật chất hơn, đầu tư giống, thức ăn, áp dụng khoa học cơng K nghệ có cải tiến chăn nuôi nên đạt kết cao, sản lượng chất lượng ̣I H O * Chi phí thức ăn ̣C tốt so với chăn nuôi BCN Xem xét ảnh hưởng yếu tố đầu vào đến kết hiệu chăn nuôi lợn Đ A thịt hộ cho thấy, chi phí thức ăn có ảnh hưởng tiêu cực đến trọng lượng thịt lợn xuất chuồng Điều có nghĩa chi phí đầu tư thức ăn tăng tổng chi phí sản xuất tăng lên giá trị sản xuất không đổi dẫn đến thu nhập hỗn hợp giảm nên hiệu không cao Hiện nay, nguồn thức ăn chăn nuôi lợn thịt hộ chăn nuôi phụ thuộc nhiều vào thức ăn cơng nghiệp, hộ chăn ni gặp nhiều khó khăn việc kiểm sốt chi phí điều kiện giá loại đầu vào thị trường thường xuyên biến động theo chiều hướng tăng lên Đối với hộ chăn nuôi BCN, nguồn thức ăn có tận dụng thêm phụ phẩm nông nghiệp (rau, khoai, gạo, hèm rượu, bia ,) kỹ thuật phối trộn không hợp lý, dẫn đến lãng phí đầu tư SVTH: Đồn Thị Ngọc Quỳnh 46 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Xuân Hùng * Giống Chi phí giống lợn thịt tác động tiêu cực đến hiệu kinh tế hộ chăn ni BCN tác động tích cực đến kết chăn nuôi CN Đối với hộ chăn nuôi BCN, số hộ không tự túc giống nên hộ phải mua với giá thị trường cao, dẫn đến chi phí giống chiếm tỷ lệ cao tổng chi phí sản xuất, Ngược lại, hầu hết hộ chăn ni BCN có khả tự túc giống phí đầu tư giống 80% so với chi phí mua U Ế * Thị trường tiêu thụ ́H Trong sản xuất nói chung sản xuất hàng hoá, khâu tiêu thụ sản phẩm lưu thơng hàng hố quan trọng, định đến hiệu sản xuất Đ A ̣I H O ̣C K IN H kinh doanh thu hồi vốn kết thúc chu kỳ sản xuất SVTH: Đoàn Thị Ngọc Quỳnh 47 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Xuân Hùng CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI LỢN THỊT THỊ HƯƠNG THỦY 3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt Thị Hương Thủy 3.2.1 Nhóm giải pháp kỹ thuật Ế 3.2.1.1 Giải pháp giống U Trong CNLT, giống khâu then chốt, định phần lớn đến suất, chất ́H lượng thịt, Bên cạnh đó, sẵn có giống giúp người chăn nuôi tiết giảm chi phí, gia tăng HQKT chủ động hoạt động chăn ni Vì vậy, để giải vấn đề thời gian tới cần thực giải pháp sau: H - Tiến hành chọn lọc để loại thải lợn nái chất lượng không IN đủ tiêu chuẩn làm giống (nhất lợn nái gây từ lợn nuôi thịt giai đoạn giá lợn cao) để có đàn giống chất lượng tốt phục vụ sản xuất K - Khuyến khích phát triển mơ hình chăn ni lợn nái lai, nái ngoại nhằm cung cấp ̣C giống đảm bảo số lượng chất lượng cho hộ chăn nuôi lợn thịt, khuyến O khích hộ CNLT ni thêm lợn nái để chủ động việc cung cấp giống, chăm ̣I H sóc giống giảm chi phí giống Song song với việc khuyến khích ni lợn nái việc hỗ trợ kỹ thuật ni chăm sóc vốn vay đảm bảo chăn ni có hiệu Đ A - Tổ chức kiểm tra, kiểm dịch chất lượng giống địa bàn huyện, kiên xử lý đại lý tinh phối giống nhân tạo chất lượng - Mở lớp tập huấn kỹ thuật chọn giống lợn cho hộ gia đình - Hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc giống, vốn vay để người dân đầu tư giống để chăn nuôihiệu cao SVTH: Đồn Thị Ngọc Quỳnh 48 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Xuân Hùng 3.2.1.2 Giải pháp thức ăn Thức ăn chiếm tỷ trọng lớn cấu thành sản phẩm chăn ni, hay nói cách khác giá chất lượng thức ăn chăn ni ảnh hưởng lớn đến HQKT CNLT Vì thế, để nâng cao HQKT CNLT cần thực tốt giải pháp sau: - Chi phí thức ăn chiếm khoảng 60 % tổng chi phí, Vì vậy, giảm chi phí thức ăn, bình ổn giá thức ăn chăn nuôi biện pháp chủ yếu nhằm giảm giá thành sản phẩm, Ế làm tăng hiệu chăn nuôi U - Hỗ trợ, tư vấn người chăn ni có hiệu việc lựa chọn phần ́H thức ăn phù hợp với giai đoạn sinh trưởng đàn lợn để tăng hiệu chuyển hoá thức ăn - Mở lớp tập huấn kỹ thuật sử dụng thức ăn cho hộ chăn nuôi, hướng dẫn H nông dân cách tận dụng nguồn thức ăn có sẵn, dễ kiếm, cách pha trộn hợp lý đảm bảo IN chất lượng để giảm giá thành sản phẩm nâng cao hiệu kinh tế K - Hàng năm, địa phương bố trí lại cấu trồng, chuyển đổi số diện tích trồng lúa hiệu sang trồng loại ngô, họ đậu, khoai lang, ̣C thức ăn xanh,…góp phần chủ động phần nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, khắc ̣I H O phục dần phụ thuộc vào nguyên liệu nhập từ nơi khác - Chính quyền địa phương cần hỗ trợ xây dựng mối quan hệ hợp tác người Đ A chăn nuôi, ngân hàng công ty sản xuất thức ăn việc vay vốn, chấp mua bán thức ăn chăn nuôi Nghiên cứu hình thức thương thuyết, đàm phán phù hợp với nhà máy sản xuất, đại lý để giảm giá bán thức ăn - Khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, cá nhân nghiên cứu nhằm tìm loại thức ăn có hiệu cao chăn ni lợn 3.2.1.3 Giải pháp thú y phòng trừ dịch bệnh Dịch bệnh rủi ro lớn CNLT người dân, nguyên nhân khiến người dân không dám mở rộng quy mô sản xuất tâm lý sợ SVTH: Đồn Thị Ngọc Quỳnh 49 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Xuân Hùng rủi ro Để người nông dân yên tâm sản xuất cần phải có giải pháp cụ thể thú y phòng trừ dịch bệnh: - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát điều kiện CNLT, thực biện pháp an toàn sinh học để đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y sở chăn nuôi Tổ chức kiểm dịch gia cầm trước nhập xuất chuồng, kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông tiêu thụ sản phẩm, chợ buôn bán gia - Cung ứng kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng chủng loại vaccine, thuốc U Ế thú y, hoá chất, vật tư, dụng cụ để phòng chống loại dịch bệnh phát triển ́H địa phương - Tiêm phòng loại dịch bệnh thường gặp độ tuổi vật nuôi thông qua vận động cán khuyến nơng sở ý thức hộ chăn nuôi, H loại bệnh nguy hiểm như: lở mồm long móng, dịch lợn tai xanh, dịch tả… IN - Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao hiểu biết cho bà nông dân để họ K tự phát chữa trị bệnh cho lợn sớm kịp thời - Người nông dân phải thường xuyên vệ sinh chuồng trại có khoa học, đảm bảo ̣C thường xuyên không ô nhiễm Khuyến khích người dân xây dựng hầm Bioga O sử dụng chế phẩm sinh học để giảm thời gian làm vệ sinh, không gây ô nhiễm ̣I H cung cấp nguồn phân dồi cho trồng trọt Đ A 3.2.2 Nhóm giải pháp thị trường tiêu thụ Kết nghiên cứu cho thấy thị trường tiêu thụ nhiều khó khăn, bất cập như: năm bắt thông tin thị trường người chăn nuôi nhiều hạn chế, lực tác nhân yếu, tính hợp tác liên kết thấp, sản phẩm chế biến thô sơ phân phối không đồng Chính điều gây khó khăn cho hoạt động chăn ni làm giảm HQKT, thời gian tới cần thực có hiệu giải pháp sau: SVTH: Đoàn Thị Ngọc Quỳnh 50 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Xuân Hùng - Tạo điều kiện cho sở giết mổ, chế biến phát huy tối đa công suất sản xuất sản phẩm thành phẩm dự trữ thịt lợn, góp phần tạo nguồn tiêu thụ sản phẩm đầu cho người chăn nuôi - Hỗ trợ xây dựng kho lạnh bảo quản sản phẩm gắn liền với sở giết mổ, vùng chăn nuôi sở tiêu thụ sản phẩm để thu mua, dự trữ nhằm khắc phục tượng tồn đọng, giảm chất lượng sản phẩm cho người chăn nuôi - Chỉ đạo Sở Công Thương kêu gọi Doanh nghiệp tham gia Chương trình U Ế bình ổn thị trường ký kết hợp đồng tiêu thụ lợn thịt với trang trại chăn nuôi để tạo ́H nguồn cung ổn định phục vụ công tác bình ổn bảo đảm thu mua lợn thịt cho người chăn nuôi với giá hợp lý - Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư hình thành phát triển nhà máy chế biến sản phẩm thịt lợn với dây chuyền sản xuất tiên tiến, nâng cao H suất hạ giá thành sản phẩm, góp phần giải đầu cho người chăn nuôi lợn IN thịt K - Tăng cường công tác quản lý thị trường, giảm khâu trung gian, quản lý tốt giá cả, ̣C tạo thuận lợi cho người chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm O - Các quan chức cần tăng cường kiểm tra, xử lý để hạn chế triệt để ̣I H tượng lợn thải nhập lậu, sản phẩm thịt lợn không rõ nguồn gốc nhập vào địa phương Đ A để tạo niềm tin cho người tiêu dùng hạn chế lây lan dịch bệnh 3.2.3 Nhóm giải pháp vốn đầu tư Mặc dù thời gian qua đa phần sở chăn nuôi tiếp cận vốn vay ưu đãi từ ngân hàng Chính sách hội thơng qua tổ chức đoàn hội, đặc biệt hội phụ nữ Nhưng mức vốn vay không lớn, khơng đáp ứng nhu cầu vay họ Vì thế, thời gian tới quyền địa phương cần phối hợp với quan, tổ chức có liên quan để tăng mức vốn cho vay ưu đãi, kiến nghị Chính phủ sữa đổi nghị định để điều chỉnh lãi suất cho vay phù hợp hơn, tiến hành cấp đất, cấp sổ đỏ để người chăn ni sử dụng làm tài sản chấp vay vốn ngân hàng SVTH: Đồn Thị Ngọc Quỳnh 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Xuân Hùng PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu đề tai: “ Hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt hộ nông dân Thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế”, rút số kết luận sau: Ế Chăn nuôi lợn thịt loại hình chăn ni khơng thể thiếu kinh tế U hội Ngoài nhiệm vụ cung cấp nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng cho người, cung ́H cấp phân bón cho ngành trồng trọt, nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp, chăn đời sống cho người nông dân thị nuôi lợn thịt mang lại hiệu kinh tế cao, nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện H Qua kết điều tra, hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt chưa cao, có ni IN theo hình thức CN đem lại nhiều hiệu cho người dân, hình thức ni BCN mang lại hiệu cho người dân không cao Nên thời gian K người dân nên chuyển sang nuôi CN; không tiếp tục nuôi nhỏ lẽ theo hình ̣C thức truyền thống đợi giá thị lợn tăng ổn định tái cấu,mở rộng quy mô đàn O lợn ̣I H Các yếu tố quy mô chăn nuôi, quy mô nguồn vốn, giống, công tác thú y phòng trừ dịch bệnh, yếu tố khác trình độ học vấn, kinh nghiệm chăn ni, giá Đ A thức ăn, giá bán sản phẩm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu kinh tế chăn ni lợn thịt hộ Tóm lại, để nâng cao HQKT CNLT cần có giải pháp tích cực, đồng hữu hiệu giải pháp vốn, giải pháp giống, giải pháp thị trường tiêu thụ… SVTH: Đồn Thị Ngọc Quỳnh 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Xuân Hùng Kiến nghị 2.1 Đối với quan nhà nước Hiện chăn nuôi lợn thịt trải qua sốt giảm giá, quyền địa phương nói riêng nhà nước cần có biện pháp thiết thực nhằm ổn định phần giá thịt lợn Cần có sách thu hút nhà đầu tư nước xây dựng phát Ế triển nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi chế biến sản phẩm lợn thịt địa U bàn tỉnh ́H Hình thành hệ thống kiểm tra, kiểm dịch thức ăn gia súc thị trường chất lượng giá cả, Đảm bảo cho người chăn nuôi mua thức ăn chăn ni có chất lượng với giá hợp lý H Kết hợp mơ hình chăn ni lợn với mơ hình VAC để tận dụng sản phẩm lẫn IN đem lại hiệu kinh tế cho người dân K Trong điều kiện nay, cần loại thải giống chất lượng giữ lại ̣C giống tốt, có chất lượng thịt cao O 2.2 Đối với hộ chăn nuôi ̣I H Các hộ chăn nuôi cần phải tăng cường tiếp cận với thơng tin thị trường, tránh tình Đ A trạng chăn nuôi chạy theo phong trào dẫn tới bị tư thương ép giá Theo dõi dự báo nhu cầu thị trường từ có điều chỉnh quy mơ, cấu chăn ni phù hợp Chủ động tìm kiếm mối quan hệ hợp tác chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm để hoạt động chăn ni tiêu thụ ổn định an tồn Tuyệt đối chấp hành cơng tác phòng trừ dịch bệnh, vệ sinh an tồn thực phẩm, Khơng lợi ích nhỏ trước mắt mà quên lợi ích bền vững, lâu dài, Nên thay đổi dần tập quán chăn nuôi nhỏ lẽ, truyền thống chăn nuôi quy mô vừa lớn, tập trung, đại có áp dụng giải pháp xử lý chất thải tiên tiến để nâng cao suất, HQKT bảo vệ môi trường SVTH: Đồn Thị Ngọc Quỳnh 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Xuân Hùng TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Thị Thanh Xuân, Bài giảng Kinh tế nông nghiệp, trường Đại học Kinh tế Huế, năm 2009, Phạm Thị Thanh Xuân, Bài giảng Hệ thống nông nghiệp, trường Đại học Kinh tế Huế, Niên giám Thống kê Thị Hương Thủy năm 2016, Các Web site: U www,gso,gov,vn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, Ế http://thuvien,hce,edu,vn: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Huế ́H https://huongthuy,thuathienhue,gov,vn: Trang thông tin điện tử Thị Hương Đ A ̣I H O ̣C K IN H Thủy SVTH: Đoàn Thị Ngọc Quỳnh 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Xuân Hùng PHIẾU KHẢO SÁT CÁC CƠ SỞ CHĂN NUÔI LỢN Vụ năm Ngày điều tra: Số phiếu: Xin chào Ơng/ Bà, tơi tên Đồn Thị Ngọc Quỳnh sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế, Hiện thực tập tốt nghiệp Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế với đề tài “HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI LỢN THỊT CỦA CÁC HỘ Ế NƠNG DÂN THỊ HƯƠNG THỦY” , Tơi cần khảo sát vài ý kiến Ông/ U bà vấn đề liên quan, Câu trả lời Ơng (Bà) có ý nghĩa quan trọng nhằm phục ́H vụ cho nghiên cứu tôi, Xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông/ Bà, I,THÔNG TIN VỀ NGUỒN LỰC CỦA CƠ SỞ CHĂN NUÔI - Họ tên chủ sở: H - Địa IN - Tuổi: Giới tính: K - Trình độ học vấn: - Số năm kinh nghiệm chăn nuôi lợn: O ̣C - Nghề nghiệp chủ sở chăn nuôi: Nông dân  Thành phần khác ̣I H Cán công chức  Tổng số nhân khẩu: .người Đ A Nguồn lực lao động sở (ĐVT: Lao động) Tiêu chí 1, Tổng số lao động gia đình Trong - Lao động - Lao động phụ SVTH: Đồn Thị Ngọc Quỳnh Số lượng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Xuân Hùng Vốn sản xuất kinh doanh Giá trị Tiêu chí (triệu đồng) Tổng số vốn cho đầu tư chăn ni lợn Trong a, Vốn tự có b, Vốn vay Ế Vay ? U ……………………………………………… , ́H Lãi suất (%/ tháng) Tổng diện tích đất sở K Trong Số lượng IN Tổng diện tích đất chủ sở H Loại đất ( ĐVT:m2 ) ̣C - Đất xây dựng chuồng trại dùng để chăn nuôi lợn O Thu nhập hộ gia đình ̣I H - Từ chăn nuôi lợn triệu đồng Đ A - Từ hoạt động khác ,triệu đồng II, THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI LỢN Chuồng trại - Chuồng xây dựng năm ; Vốn đầu tư xây dựng triệu đồng - Tổng diện tích: .m2 - Kiểu chuồng: Kiên cố  SVTH: Đoàn Thị Ngọc Quỳnh Dự kiến số năm sử dụng Tạm bợ  Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Xuân Hùng 2, Tình hình trang bị phương tiện cơng cụ, dụng cụ chăn nuôi lợn 3, Chậu, xoong Cái 4, Vòi phun (tắm) Cái 5, Bình phun thuốc Cái 6, Hầm bioga Cái 7, Cuốc, xẻng Cái K 8, Khác ̣C 3, Số đầu lợn giống ̣I H O - Tổng số đầu lợn: Trong đó: Đ A + Nái .con + Thịt .,con + Giống 4, Số vụ nuôi thời gian nuôi - Số lứa/năm - Thời gian nuôi/lứa (ngày) SVTH: Đoàn Thị Ngọc Quỳnh Thời gian sử dụng (năm) Ế Cái U 2, Bóng điện thắp sáng (Tr, Đồng) (Tr, Đồng) ́H m2 lượng IN 1, Chuồng trại chăn ni Thành tiền ĐVT CCDC Gía mua Số H Loại phương tiện, Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Xuân Hùng 5, Phương thức chăn nuôi: - Truyền thống  Bán công nghiệp  Công nghiệp  III, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ TRONG CHĂN NI LỢN Tự có/ mua ngồi Chỉ tiêu Tự có Mua Số Đơn giá lượng (1000đ) Thành tiền (1000đ) Ế 1, Chi phí thuê, mua U a,Chi phí thức ăn ́H - Thức ăn tinh - Thức ăn thô b, Chi phí giống H c, Chi phí thú y IN d, Điện, nước e, Thuế, phí K f, Lao động ̣C g, Khác ̣I H - Lao động gia đình O 2, Chi phí tự có - Thức ăn tự có Đ A 3, Kết a, Số xuất chuồng/năm b, Số xuất chuồng/vụ c, Sản lượng (kg) d, Giá bán ( đồng/kg) SVTH: Đoàn Thị Ngọc Quỳnh Ghi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Xuân Hùng IV TIÊU THỤ SẢN PHẨM + Bán cho sở CB Lượng bán bao nhiêu% Giá bán (1000đ/kg) + Bán cho thu gom Lượng bán bao nhiêu% Giá bán (1000đ/kg) + Bán cho bán lẻ Lượng bán bao nhiêu% Giá bán (1000đ/kg) +Bán cho bán buôn Lượng bán bao nhiêu% Giá bán (1000đ/kg) Ế V THÔNG TIN VỀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TRONG CHĂN NI  - Mơ hình VAC U - Hầm biogas - Phương pháp khác  ́H - Sử dụng chế phẩm sinh học   - Không xử lý chất thải  H , IN VI Ý KIÊN CỦA CƠ SỞ VỀ CHĂN NUÔI LỢN THỊT K 7, Nhu cầu sở O Hỗ trợ kỹ thuật ̣C Hợp tác  Vay vốn   Hỗ trợ dịch vụ  ̣I H Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chăn nuôi  Nhu cầu khác  Đ A 8, Để nâng cao hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt Cơ sở thời gian tới, theo ông (bà) cần có đề xuất, kiến nghị nào? Xin trân trọng cảm ơn hợp tác ơng (bà)! SVTH: Đồn Thị Ngọc Quỳnh ... tài: Hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt hộ nông dân Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế - Mục đích nghiên cứu: Khảo sát tình hình thực tế để phân tích, đánh giá hiệu kinh tế chăn ni lợn thịt nông. .. thực tế để phân tích, đánh giá hiệu kinh tế chăn nuôi lợn ́H thịt nông hộ địa bàn Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Từ thịt cho hộ nông dân địa bàn thị xã H 2.2 Mục tiêu cụ thể TÊ sở, đề... tiếp 60 hộ chăn nuôi lợn thịt địa bàn Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế tình hình chăn H nuôi, kết hiệu chăn nuôi lợn thịt năm 2017 IN + Số liệu thứ cấp: Niên giám thống kế Thị xã Hương Thủy,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân ở thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế , Hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân ở thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay