Hiệu quả kinh tế sản xuất cao su của các nông hộ xã phong mỹ, huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

65 45 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 00:28

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ́H U Ế ****** H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP IN HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CAO SU CỦA CÁC K NÔNG HỘ PHONG MỸ, HUYỆN PHONG ĐIỀN, Đ A ̣I H O ̣C TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NGUYỄN THỊ BÉ Niên khóa: 2014-2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ́H U Ế ****** H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP IN HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CAO SU CỦA CÁC K NÔNG HỘ PHONG MỸ, HUYỆN PHONG ĐIỀN, Đ A ̣I H O ̣C TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Bé PGS TS Trần Văn Hòa Lớp: K48B - KTNN Niên khóa: 2014-2018 Huế, 04-2018 Lời Cảm Ơn Đ A ̣I H O ̣C K IN H ́H U Ế Để hồn thành khóa luận này, nhận giúp đỡ quý báu quý thầy, cô Trường Đại học Kinh Tế Huế, quan, tập thể, cá nhân Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất tập thể cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ q trình nghiên cứu hồn thành khóa luận Lời đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy, cô Trường Đại học Kinh Tế Huế, đặc biệt thầy PGS – TS.Trần Văn Hòa, người thầy tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực đề tài nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể cán phòng Nơng Nghiệp PTNN Huyện Phong Điền, cán phòng nơng nghiệp, địa thuộc UBND Phong Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất, giúp đỡ suốt trình thực tập Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới 60 hộ trồng cao su Phong Mỹ nhiệt tình hợp tác, giúp đỡ tơi q trình điều tra thu thập số liệu Cuối cùng, tơi xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn giúp đỡ, động viên gia đình bạn bè suốt thời gian qua Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 15 tháng 05 năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Thị Bé Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trần Văn Hòa MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Ế 3.1 Đối tượng nghiên cứu U 3.2 Phạm vi nghiên cứu ́H Phương pháp nghiên cứu .3 4.1 Phương pháp thu thập số liệu 4.2 Phương pháp phân tích chi phí lợi ích .3 4.3 Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo .3 H 4.4 Phương pháp phân tích chuỗi cung IN 4.5 Phương pháp phân tích hàm sản xuất dạng Cobb – Douglas K Bố cục khóa luận PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .5 O ̣C CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .5 ̣I H 1.1 Hiệu kinh tế .5 1.1.1 Khái niệm hiệu kinh tế Đ A 1.1.2 Bản chất hiệu kinh tế .6 1.1.3 Ý nghĩa việc xác định hiệu kinh tế 1.2 Tổng quan cao su 1.2.1 Một số đặc điểm cao su .7 1.2.2 Kĩ thuật trồng cao su 1.2.3 Vai trò giá trị kinh tế cao su 10 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế sản xuất cao su 11 1.3 Các tiêu phản ánh kết hiệu sản xuất .14 1.3.1 Tổng giá trị sản xuất (GO) 14 1.3.2 Chi phí 15 SVTH: Nguyễn Thị Bé Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trần Văn Hòa 1.3.3 Giá trị gia tăng (VA) 15 1.3.4 Thu nhập hỗn hợp (MI) 15 1.3.5 Chỉ tiêu lợi nhuận (LN) 15 1.3.6 Chỉ tiêu giá trị ròng (NPV) 15 1.3.7 Tỷ suất hoàn vốn nội (IRR): 16 1.4 Cơ sở thực tiễn .16 1.4.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ cao su Việt Nam .16 Ế 1.4.2 Tình hình sản xuất cao su Thừa Thiên Huế .18 U 1.4.3 Tình hình sản xuất cao su Phong Điền 20 ́H CHƯƠNG 2: HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CAO SU CỦA CÁC NÔNG HỘ PHONG MỸ, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 23 2.1 Tình hình địa bàn nghiên cứu .23 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .23 H 2.1.2 Điều kiện hội 25 IN 2.2 Tình hình sản xuất cao su Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên K Huế .26 2.3 Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất cao su hộ điều tra 28 O ̣C 2.3.1 Năng lực sản xuất hộ điều tra 28 ̣I H 2.3.2 Diện tích, suất, sản lượng cao su hộ điều tra .29 2.3.3 Chi phí sản xuất cao su 30 Đ A 2.3.4 Đánh giá kết hiệu sản xuất hộ điều tra 33 2.4 Tình hình tiêu thụ mủ cao su hộ điều tra 38 2.5 Đánh giá ảnh hưởng nhân tố đến HQKT sản xuất cao su 39 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN PHONG MỸ 44 3.1 Định hướng phát triển cao su Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế .44 3.2 Một số giải pháp chủ yếu để phát triển cao su Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 44 3.2.1 Giải pháp vốn 44 SVTH: Nguyễn Thị Bé Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trần Văn Hòa 3.2.2 Giải pháp đất đai .44 3.2.3 Giải pháp kĩ thuật sản xuất 45 3.2.4 Giải pháp giảm chi phí sản xuất 46 3.2.5 Giải pháp thị trường .46 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 Kết luận 47 Kiến nghị 47 Ế 2.1 Đối với nhà nước quyền địa phương 47 U 2.2 Đối với hộ sản xuất cao su .48 ́H TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 Đ A ̣I H O ̣C K IN H PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Thị Bé Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trần Văn Hòa DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT : Bình qn BQC : Bình quân chung BVTV : Bảo vệ thực vật ĐDHNN : Đa dạng hóa nơng nghiệp ĐNB : Đơng Nam Bộ DT : Diện tích DTTN : Diện tích tự nhiên HQKT : Hiệu kinh tế KTCB : Kiến thiết KT-XH : Kinh tế- hội LĐ : Lao động ́H U Ế BQ NN & PTNN : Nông nghiệp phát triển nông thôn : Thời kỳ kinh doanh Đ A ̣I H O ̣C K IN H TKKD SVTH: Nguyễn Thị Bé Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trần Văn Hòa DANH MỤC SƠ ĐỒ Đ A ̣I H O ̣C K IN H ́H U Ế Sơ đồ 1: Chuỗi cung cao su tỷ lệ khối lượng mủ tiêu thụ qua kênh 39 SVTH: Nguyễn Thị Bé Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trần Văn Hòa DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Diện tích, suất, sản lượng cao su Việt Nam qua năm 2014-2016 17 Bảng 2: Các vùng trồng cao su Việt Nam, năm 2015 17 Bảng 3: Khối lượng giá trị xuất cao su giai đoạn 2014 - 2016 18 Bảng 4: Diện tích, sản lượng suất cao su Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 2016 .20 Bảng 5: Vùng trồng cao su Huyện Phong Điền qua năm 21 Ế Bảng 6: Diện tích, suất sản lượng cao su huyện Phong Điền giai đoạn 2014- U 2016 .22 ́H Bảng 7: Dân số lao động Phong Mỹ năm 2017 25 Bảng 8: Quy mô cấu đất đai Phong Mỹ năm 2017 26 Bảng 9: Diện tích, suất, sản lượng cao su Phong Mỹ giai đoạn 2014 - 2016 27 Bảng 10: Năng lực sản xuất hộ điều tra 28 H Bảng 11: Diện tích, suất sản lượng cao su hộ điều tra 29 IN Bảng 12: Chi phí đầu tư sản xuất cao su thời kỳ kiến thiết 30 K Bảng 13: Chi phí sản xuất cao su thời kỳ kinh doanh năm 2017 32 Bảng 14: Kết sản xuất cao su hộ điều tra 33 O ̣C Bảng 15: Hiệu sản xuất cao su hộ điều tra .35 ̣I H Bảng 16: Gía trị ròng NPV định mức cho 36 Bảng 17: Hiệu sản xuất cao su với mức chiết khấu khác 37 Đ A Bảng 18: Kết ước lượng hàm sản xuất Cobb – Douglas 41 SVTH: Nguyễn Thị Bé Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trần Văn Hòa TĨM TẮT NGHIÊN CỨU Để thực khóa luận tốt nghiệp mình, tơi định lựa chọn đề tài: “Hiệu kinh tế sản xuất cao su nông hộ Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” - Mục tiêu nghiên cứu: + Mục tiêu chung đề tài nghiên cứu đánh giá hiệu kinh tế sản xuất cao su nông hộ Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Từ đó, Ế đề xuất giải pháp phát triển cao su địa bàn xã, góp phần ổn định phát U triển kinh tế ́H + Mục tiêu cụ thể  Hệ thống hóa lý luận thực tiễn HQKT sản xuất cao su  Phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất tiêu thụ cao su địa bàn Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế H  Đánh giá HQKT phân tích nhân tố ảnh hưởng đến HQKT sản xuất cao IN su địa bàn Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế K  Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao HQKT sản xuất cao su địa bàn Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế O ̣C - Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập số liệu; phương pháp phân ̣I H tích chi phí lợi ích; phương pháp chuyên gia, chuyên khảo; phương pháp phân tích chuỗi cung; phương pháp phân tích hàm sản xuất dạng Cobb – Douglas Đ A * Kết đạt Qua thời gian nghiên cứu, thu số kết chủ yếu sau: - Đánh giá thực trạng sản xuất tiêu thụ cao su địa bàn Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Đánh giá kết quả, hiệu kinh tế nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế - Đề xuất kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu sản xuất cao su địa bàn Phong Mỹ, huyện Phong Điền thời gian tới SVTH: Nguyễn Thị Bé Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trần Văn Hòa Bảng 18: Kết ước lượng hàm sản xuất Cobb – Douglas Tên biến Mức độ ảnh hưởng T - Stat P - value 5,735 7,585 0,000 Diện tích 0,071 2,093 0,043 Tuổi -0,054 - 2,874 0,007 Bảo vệ thực vật - 0,143 - 2,324 0,026 Phân NPK 0,226 7,895 0,000 Mật độ - 0,396 - 2,782 0,009 R2 0,985 F 470,219 ́H U Ế Hằng số (LnA) Constant (Nguồn: Số liệu điều tra tính tính tốn tác giả) * Phương trình hồi quy (*) Y = 309,513.X1 0,071 X2 (-0,054) X3 (-0,143) X4 (0,226) X5 (-0,396) H Hay: LnY = 5,735 + 0,071.LnX1 + (-0,054).LnX2 + (-0,143).LnX3 + 0,226.LnX4 IN + (0,396).LnX5 K Qua bảng phương trình hồi quy (*) cho thấy hệ số αi biến diện ̣C tích dương với mức ý nghĩa thống kê 95%, hệ số αi biến lượng phân NPK dương O với mức ý nghĩa thống kê 99%; hệ số αi tuổi cây, mật độ âm với mức ý nghĩa ̣I H thống kê 99%, hệ số αi biến bảo vệ thực vật âm với mức ý nghĩa thống kê 95% Như vậy, biến diện tích, phân bón có ảnh hưởng tích cực đến suất sản xuất mủ Đ A cao su; biến tuổi cây, bảo vệ thực vật mật độ có ảnh hưởng tiêu cực đến suất sản xuất mủ cao su * Yếu tố diện tích: hệ số α biến diện tích 0,071 có nghĩa ta tăng 1% diện tích điều kiện yếu tố khác khơng đổi suất tăng 0,071% với độ tin cậy 95% Điều khơng phù hợp với lý thuyết tất tính Tuy nhiên, thực tế chứng minh có khác biệt suất hộ sản xuất cao su có quy mơ nhỏ hộ có quy mơ lớn hộ có quy mơ nhỏ thường khơng có khả đầu tư thâm canh, chăm sóc áp dụng tiến khoa học kĩ thuật trồng, chăm sóc khai thác hộ có quy mơ lớn dẫn đến suất hộ thấp tăng 1% diện tích làm suất sản xuất mủ tăng lên phù hợp SVTH: Nguyễn Thị Bé 41 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trần Văn Hòa * Yếu tố tuổi cây: biến tuổi có hệ số hệ số α – 0,054 có nghĩa ta tăng tuổi vườn lên 1% điều kiện yếu tố khác khơng thay đổi suất giảm 0,054% với mức ý nghĩa α=0,007
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả kinh tế sản xuất cao su của các nông hộ xã phong mỹ, huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế , Hiệu quả kinh tế sản xuất cao su của các nông hộ xã phong mỹ, huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay