Hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt theo mô hình trang trại tại huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

100 40 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 00:27

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN -- - ại Đ ho in ̣c k KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC h HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NI LỢN THỊT THEO HÌNH TRANG TRẠI TẠI HUYỆN ́H QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ́ uê PHAN THỊ QUÝ VY Khóa học: 2013-2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN -- - ại Đ ho in ̣c k KHÓA LUẬNTỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC h HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NI LỢN THỊT THEO HÌNH TRANG TRẠI TẠI HUYỆN ́H QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ́ uê Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Phan Thị Qúy Vy PGS.TS Bùi Dũng Thể Lớp:K47 KTNN Niên khóa:2013-2017 Huế, tháng năm 2017 Đại học Kinh tế Huế LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu, điều tra số liệu hoàn thành luận văn tốt nghiệp đại học, ngồi cố gắng thân, tơi nhận quan tâm giúp đỡ cá nhân ngồi trường Trước hết với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin gởi lời cảm ơn đến PGS TS Bùi Dũng Thể - người trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian thực tập Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tồn thể thầy giáo Đ khoa Kinh tế phát triển Huế trực tiếp tham gia giảng dạy, dìu dắt ại giúp đỡ tơi q trình học tập rèn luyện trường ho Tiếp đến xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, cán phòng Nơng ̣c k Nghiệp - Phát triển Nông Thôn huyện Quảng Điền giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để hồn thành tốt luận văn in Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè quan tâm h động viên với giúp đỡ tận tình chủ trang trại địa bàn huyện suốt q trình học tập hồn thành tốt luận văn ́H Do hạn chế thời gian, kiến thức kinh nghiệm, đề tài khơng ́ thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận bảo, ý kiến đón góp chân thành q Thầy, Cơ bạn Một lần xin chân thành cám ơn! Huế, ngày 26 tháng năm 2017 Sinh viên thực Phan Thị Qúy Vy Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Lý chọn để tài Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CƯÚ .5 1.1 Một số vấn đề lý luận hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt Đ 1.1.1 Khái niệm chất hiệu kinh tế ại 1.1.2 Các quan điểm hiệu kinh tế 1.1.3 Các yếu tốảnh hưởng đến hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt ho 1.2 Một số vấn đề lý luận kinh tế trang trại 11 ̣c k 1.2.1 Khái niệm 11 1.2.2 Đặc điểm kinh tế trang trại 12 in 1.2.3 Vai trò kinh tế trang trại phát triển kinh tế nông thôn .13 h 1.3.Hệ thống têu đánh giá hiệu kinh tế .14 CHƯƠNG II: HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NI LỢN THỊT THEO ́H HÌNH TRANG TRẠI TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN 16 ́ uê 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 16 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 16 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 17 2.2 Tình hình chăn nuôi lợn huyện Quảng Điền .21 2.2.1 Tình hình chung chăn nuôi lợn huyện Quảng điền 21 2.2.2 Tình hình chăn ni lợn thịt theo hình trang trại Huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Huế .24 2.3 Hiệu chăn nuôi lợn thịt trang trại 25 2.3.1 Tình hình trang trạng chăn nuôi lợn thịt .25 2.3.2 Quy đàn lợn trang trại .33 2.3.3 Tình hình đầu tư chăn ni lợn thịt .36 SVTH: Phan Thị Quý Vy Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể 2.3.4 Kết hiệu chăn nuôi lợn thịt cho 100kg thịt hơi) 40 2.3.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu chăn nuôi lợn thịt trang trại 44 2.4 Một số thuận lợi khó khăn 49 2.4.1 Thuận lợi 49 2.4.2 Một số khó khăn gặp phải q trình chăn ni lợn theo hình trang trại 50 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢKINH TẾ CHĂN NI LỢN THỊT THEO HÌNH TRANG TRẠITẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN 54 3.1 Phương hướng mục tiêu phát triển 54 3.1.1 Định hướng, tiêu chủ yếu 54 Đ 3.1.2 Những nhiệm vụ, giải pháp 54 ại 3.2 Một số giải pháp phát triển chăn nuôi lợn thịt theo hình trang trại huyện ho Quảng Điền 55 ̣c k PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO .63 h in ́H ́ uê SVTH: Phan Thị Quý Vy Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU : Hiệu quảkinh tế GTSX : Giá trịsản xuất CPSX : Chi phí sản xuất XC : Xuất chuồng QM : Quy QML : Quy lớn QMV : Quy vừa QMN : Quy nhỏ SL : Số lượng MI : Thu nhập hỗn hợp TN : Thu nhập ại Đ HQKT ho : Tổng giá trị sản xuất NB : Lợi nhuận Cbt : Chi phí sản xuất chi trả tiền Ctt : chi phí sản xuất trược tiếp : Lãi tiền vay ngân hàng h I in ̣c k GO : Chi phí sản xuất tự có trang trại L/N : Quy lớn/quy nhỏ L/V : Quy lớn/quy vừa V/N : Quy vừa/quy nhỏ TC : Tổng chi phí TSCĐ : Tài sản cố định BQ : Bình quân ́H Ch ́ uê CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa- đại hóa NN & PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn NSNN: Ngân sách nhà nước UBND SVTH: Phan Thị Quý Vy : Uỷ ban nhân dân Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ Tên biểu đồ Nội Dung Trang Biểu đồ 1: Bản đồ hành huyện Quảng Điền 16 ại Đ h in ̣c k ho ́H ́ uê SVTH: Phan Thị Quý Vy Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Quy mô, cấu trang trại điều tra huyện Quảng Điền Bảng 2: Cơ cấu lao động hoạt động kinh tế ngành huyện Quảng Điền 18 Bảng 3: Cơ cấu giá trị sản xuất huyện Quảng Điền theo giá so sánh giai đoạn 2013-2015 19 Bảng 4: Tình hình phát triển đàn vật nuôi huyện qua năm 21 (tổng đàn/năm) 21 Bảng 5: Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá hành phân theo nhóm vật ni sản phẩm 22 Đ Bảng 6: Quy cấu đàn lợn toàn huyện qua năm từ năm 2014-2016 23 Điền ại Bảng 7: Tình hình chăn ni lợn theo hình trang trại địa bàn huyện Quảng ho (Tính bình qn trang trại từ năm 2014-2016) 24 ̣c k Bảng 8: Lao động trang trại chăn ni lợn thịt (Tính bình qn) 26 Bảng 9: Quy chuồng trại trang trại (Tính BQ/trang trại) 29 in Bảng 10: Tình hình vốn trang bị kỹ thuật phục vụ chăn nuôi lợn trang h trại (Tính BQ/trang trại) 32 ́H Bảng: 11 Các tiêu chung đàn lợn thịt trang trại (Tính BQ/trang trại) 34 ́ uê Bảng 12 : Chi phí chăn ni lợn thịt trang trại điều tra (Tính bình qn cho 100kg thịt xuất chuồng) 36 Bảng 13: Kết hiệu chăn ni lợn thịt trang trại (Tính bình quân cho 100kg thịt xuất chuồng) 41 Bảng 14: Ý kiến trang trại chăn nuôi lợn mức độ ảnh hưởng yếu tố đến kết hiệu chăn nuôi lợn thịt 45 Bảng 15: Bảng tần suất xuất khó khăn mà trang trại gặp phải 52 SVTH: Phan Thị Quý Vy Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn để tài Việt Nam nước nông nghiệp, việc phát triển nông nghiệp nông thôn đẩy mạnh phát triển ngành chăn ni có ý nghĩa vô quan trọng nhằm thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển Trong đó, chăn ni lợn ngành chiếm vị trí quan trọng bậc phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam Theo kết chăn nuôi, tháng 10 năm 2016 đàn lợn nước có 29,1 triệu tăng 4,8% so với kỳ năm trước, lợn thịt chiếm đến 85,18 % tổng số, tương ứng với 24,8 triệu Chăn nuôi lợn phát triển nhanh, người chăn ni có lãi hộ chăn nuôi qui gia trại trang trại Tuy nhiên năm gần cụ Đ thể năm 2017 giá thịt lợn thị trường có xu hướng giảm mạnh, người ại nơng dân gặp khơng khó khăn thị trường tiêu thụ, nguồn cung ứng đầu vào, ho giá đầu vào tăng cao, cơng tác thú y nhiều hạn chế, dịch bệnh hoành hành ̣c k dịch bệnh tai xanh, lở mồm, lơng móng… Vì vậy, để đạt hiệu cao, ngành chăn nuôi lợn thịt ngày phát triển ngồi cố gắng hộ nơng dân, cần in phải có hỗ trợ từ phía quyền địa phương quan nhà nước liên quan h để ngành chăn nuôi phát triển đáp ứng tốt nhu cầu mặt Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế huyện có tiềm cho ́H phát triển chăn nuôi đặc biệt chăn nuôi lợn Trong năm qua để đáp ứng góp phần tích cực đưa chăn ni lợn trở thành ngành sản xuất hàng hóa, chăn ́ ni lợn thịt giữ vai trò chủ đạo, người dân huyện Quảng Điền có bước phát triển mạnh mẽ chăn ni lợn theo hình kinh tế trang trại Trong năm qua, chăn nuôi lợn theo hình trang trại bước đầu hình thành phát triển góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người lao động, khai thác lợi so sánh huyện việc chuyển dịch cấu nơng nghiệp Tuy nhiên q trình phát triển chăn ni lợn thịt theo hình trang trại huyện gặp phải khó khăn bất cập cần giải là: nhiều trang trại chăn ni lợn quy nhỏ, giá thành sản phẩm chăn nuôi cao chịu nhiều tác động tiêu cực dịch bệnh, biến đổi thời tiết, Bởi cần có biện pháp giải pháp hữu hiệu đảm bảo SVTH: Phan Thị Quý Vy Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể hiệu kinh tế cho người chăn nuôi, đồng thời giải vấn đề khó khăn có ý nghĩa quan trọng thiết thực Xuất phát từ thực tế đó, tơi lựa chọn đề tài: "Hiệu kinh tế chăn ni lợn thịt theo hình trang trại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt trang trại địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Từ đó, đề xuất phương hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt địa bàn nghiên cứu Đ 2.2 Mục tiêu cụ thể ại Hệ thống sở lý luận thực tiễn hiệu kinh tế hoạt động chăn nuôi lợn ho thịt theo hình trang trại Đánh giá thực trạng hiệu hiệu hình chăn ni lợn thịt theo ̣c k hình trang trại huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế Xác định nhân tố ảnh hưởng đến kết hiệu hình chăn in ni lợn thịt theo hình trang trại huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế h Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế chăn nuôi lợn thịt theo  Số liệu thứ cấp ́ uê 3.1 Phương pháp thu thập số liệu ́H Phương pháp nghiên cứu hình trang trại huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế Thu thập số liệu từ quan liên quan: Phòng thống kê huyệnQuảng Điền, phòngNN & PTNT huyện Quảng Điền, UBND xã Quảng Lợi, Quảng Thái, Quảng Vinh quan quản lý khác… Thu thập số liệu từ internet, sách báo,…  Số liệu sơ cấp Năm 2016 có 28 trang trại chăn ni lợn thịt, riêng xã Quảng Thái, Quảng Lợi Quảng Vinh có đến 22 trang trại tập trung vùng cát nội đồng, chọn điều tra 20 trang trại chăn nuôi lợn huyện Quảng Điền qua năm từ năm 2014 đến năm 2016 SVTH: Phan Thị Quý Vy Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể Tình hình chung chăn ni lợn thịt trang trại Số lứa lợn thịt ni bình qn năm (2014-2016) Số lứa lợn thịt ni bình qn Dữ liệu n f năm (2014-2016)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt theo mô hình trang trại tại huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế , Hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt theo mô hình trang trại tại huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay