Chuỗi cung ứng rau má ở xã quảng thọ, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

97 26 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 00:27

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN  Đ ại KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ho ̣c k CHUỖI CUNG ỨNG RAU MÁ Ở XÃ QUẢNG THỌ, h in HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ́H tê ́ uê TRẦN THỊ GIÁNG NY Huế, tháng năm 2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN  ại Đ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ̣c k ho CHUỖI CUNG ỨNG RAU MÁ Ở XÃ QUẢNG THỌ, h in HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ́H tê ́ uê Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Trần Thị Giáng Ny ThS Nguyễn Văn Lạc Lớp: K47 KTNN Huế, tháng năm 2017 Đại học Kinh tế Huế Để hồn thành tốt đề tài khóa luận tốt nghiệp này, ngồi cố gắng thân, tơi nhận giúp đỡ nhiều mặt Quý thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ nhiều cá nhân tổ chức Trước hết, xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế, thầy giáo, cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho q trình học tập hồn thành đề tài khóa luận tốt Đ nghiệp đại học ại Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo ThS Nguyễn Văn Lạc, tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành tốt khóa luận ho Tơi xin chân thành cảm ơn đến HTX nông nghiệp Quảng Thọ II, UBND xã ̣c k Quảng Thọ tồn thể hộ gia đình xã Quảng Thọ, hộ thu gom, bán buôn, bán lẻ cửa hàng rau địa bàn thành phố Huế tạo điều kiện in thuận lợi cung cấp số liệu cần thiết cho việc thực đề tài h Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè động viên giúp tê đỡ suốt trình thực đề tài khóa luận tốt nghiệp ́H Do hạn chế thời gian khả thân nên đề tài không cô bạn sinh viên để đề tài hoàn thiện ́ uê tránh khỏi thiếu sót Rất mong thơng cảm đóng góp ý kiến Q thầy, Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn! Huế, tháng năm 2017 Sinh viên thực Trần Thị Giáng Ny Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU iii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ iv DANH MỤC BẢNG BIỂU v TÓM TẮT NGHIÊN CỨU vi PHẦN I MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ại PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .2 ho PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ̣c k CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN in 1.1.1 Cơ sở lý luận chuỗi cung ứng h 1.1.2 Khái niệm rau an toàn tiêu chuẩn VietGap .14 tê 1.1.3 Vai trò quy trình sản xuất rau má theo tiêu chuẩn VietGAP 14 ́H 1.1.4 Các tiêu nghiên cứu 19 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 20 ́ uê 1.2.1 Chuỗi cung ứng rau giới 20 1.2.2 Chuỗi cung ứng rau an toàn Việt Nam .22 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG RAU MÁ Ở XÃ QUẢNG THỌ25 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .25 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 25 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 25 2.1.3 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên KTXH xã Quảng Thọ 30 2.2 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RAU MÁ Ở XÃ QUẢNG THỌ 31 2.2.1 Diện tích, suất sản lượng rau má .31 2.2.2 So sánh hiệu rau má với số trồng 32 SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN i Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc 2.3 CHUỖI CUNG SẢN PHẨM RAU MÁ Ở XÃ QUẢNG THỌ .33 2.3.1 Sơ đồ chuỗi cung kênh tiêu thụ rau má 33 2.3.2 Thông tin chung tác nhân chuỗi cung rau má 35 2.3.3 Mối quan hệ qua lại tác nhân tham gia vào chuỗi cung rau má 41 2.3.4 Chi phí thu nhập tác nhân tham gia vào chuỗi cung rau má .46 2.3.5 Phân tích q trình tạo giá trị tác nhân chuỗi cung .51 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG RAU MÁ Ở XÃ QUẢNG THỌ, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .56 3.1 PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CHUỖI CUNG ỨNG RAU MÁ Ở XÃ QUẢNG THỌ 56 Đ 3.2 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 60 ại 3.3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG RAU MÁ 61 ho 3.3.1 Nhóm giải pháp phát triển sản xuất nâng cao chất lượng rau má sản xuất ̣c k theo tiêu chuẩn VietGAP .61 3.3.2 Nhóm giải pháp thị trường .62 in 3.3.3 Nhóm giải pháp xây dựng tăng cường mối liên kết tác nhân .63 h 3.3.4 Giải pháp hỗ trợ hộ nông dân 65 tê 3.3.5 Nhóm giải pháp thu hoạch, đóng gói vận chuyển sản phẩm .66 ́H PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .67 I KẾT LUẬN 67 ́ uê II KIẾN NGHỊ 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO .70 PHỤ LỤC 71 SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN ii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU Vietnamese Good Agricultural Practises HTX Hợp tác xã UBND Ủy ban nhân dân NTM Nông thôn CN - XD Cơng nghiệp - Xây dựng BQ Bình quân ại Tiêu dùng Đ VietGAP TD LĐGĐ Lao động h CPGT Lao động gia đình in LĐ Bảo vệ thực vật ̣c k ho BVTV Chi phí gia tăng ́H tê ́ uê SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN iii Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Chuỗi giá trị chung Sơ đồ 2: Chuỗi cung ứng tổng quát Sơ đồ Mơ hình chuỗi cung ứng đơn giản Sơ đồ Mơ hình chuỗi cung ứng mở rộng Sơ đồ Mơ hình chuỗi cung ứng điển hình .10 Sơ đồ 6: Chuỗi cung sản phẩm nông nghiệp 11 Sơ đồ 7: Cấu trúc chuỗi cung ứng rau má .34 Đ Sơ đồ 8: Chuỗi cung ứng rau má đến người tiêu dùng thông qua HTX 42 ại Sơ đồ 9: Chuỗi cung ứng rau má đến người tiêu dùng thông qua hộ thu gom .44 Sơ đồ 10: Chuỗi cung ứng rau má từ hộ sản xuất đến người tiêu dùng 46 h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN iv Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tình hình dân số lao động xã Quảng Thọ năm 2016 26 Bảng 2: Tình hình sử dụng đất xã Quảng Thọ năm 2016 26 Bảng 3: Quy mô, cấu giá trị sản xuất xã Quảng Thọ giai đoạn 2014 - 2016 27 Bảng 4: Tình hình sản xuất rau má xã Quảng Thọ giai đoạn 2014 - 2016 31 Bảng 5: Tình hình sản xuất số trồng xã Quảng Thọ 33 Bảng 6: Tình hình hộ sản xuất rau má 35 Bảng 7: Chi phí sản xuất rau má hộ điều tra 37 Bảng 8: Giá bán trà rau má sây khô trà rau má túi lọc hai siêu thị 42 Đ Bảng 9: Kết hiệu sản xuất rau má hộ điều tra 46 ại Bảng 10: Chi phí thu nhập bình qn hộ thu gom .47 ho Bảng 11: Chi phí thu nhập bình qn HTX .48 ̣c k Bảng 12: Chi phí thu nhập người bán buôn .49 Bảng 13: Chi phí thu nhập người bán lẻ 50 in Bảng 14: Chi phí lợi nhuận tác nhân tham gia vào kênh 51 h Bảng 15: Chi phí lợi nhuận tác nhân tham gia vào kênh 52 tê Bảng 16: Chi phí lợi nhuận tác nhân tham gia vào kênh 54 ́H Bảng 17: Tổng hợp chi phí lợi nhuận tác nhân 58 ́ uê SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN v Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc TÓM TẮT NGHIÊN CỨU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Xã Quảng Thọ nằm hạ lưu sông Bồ, vùng đất màu mỡ có tiềm phát triển nơng nghiệp, đặc biệt rau màu, đó, rau má trở thành đặc sản vùng Rau má trồng truyền thống vùng, năm gần quy hoạch thành vùng sản xuất rau má theo tiêu chuẩn VietGAP bước đầu có thành công đáng kể Tuy nhiên, việc sản xuất rau má theo hướng VietGAP gặp nhiều khó khăn như: thời tiết, sâu bệnh, lực sản xuất rau an tồn bà hạn chế, bán giá thấp, tiêu thụ khó khăn Vì vậy, việc nghiên cứu chuỗi cung ứng Đ rau má đưa giải pháp góp phần hồn thiện chuỗi cung ứng vấn đề cấp ại thiết nên tác giả chọn làm đề tài nghiên cứu ho PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ̣c k Phương pháp nghiên cứu bao gồm: phương pháp thu thập thông tin phương pháp thống kê kinh tế Trong phương pháp thu thập thông tin có thu thập liệu sơ in cấp thu thập liệu thứ cấp Trong phương pháp thống kê kinh tế bao gồm: phương h pháp thống kê mơ tả, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích chuỗi cung, tê phương pháp phân tích SWOT phương pháp chuyên gia chuyên khảo ́H KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI Kế thừa phát huy nghiên cứu có liên quan, đề tài tìm hiểu, bổ sung ́ uê phát triển thêm để có đóng góp thiết thực với đối tượng nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu sản xuất rau má hộ Xác định cấu trúc chuỗi cung ứng rau má xã Quảng Thọ Phân tích tác nhân chuỗi cung ứng đặc điểm, vai trò,… Phân tích SWOT chuỗi cung ứng Đưa số giải pháp góp phần hồn thiện chuỗi cung ứng SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN vi Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc PHẦN I MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Rau thực phẩm quan trọng thiếu bữa cơm gia đình Khi đời sống tăng lên, nhu cầu rau đặc biệt rau (rau an toàn) ngày tăng cao Trước nhu cầu đó, vùng sản xuất rau an tồn phát triển nhằm đảm bảo cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội Tuy nhiên, số lượng quy mô vùng rau an tồn hạn chế, chưa theo kịp nhu cầu thị trường, rau an tồn vấp phải nhiều khó khăn tiêu thụ, việc cung ứng đầu vào cho sản xuất, thu mua, tiêu thụ mang tính nhỏ lẻ, tiểu thương ép giá người trồng rau Đ người chịu nhiều thua thiệt ại Vấn đề cung cấp rau an toàn vấn đề nhiều quan, tổ ho chức người tiêu dùng quan tâm Trong thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế có ̣c k đầu tư, phát triển vùng rau an toàn, chưa thật hiệu quả, người trồng rau gặp nhiều khó khăn Trong đó, vùng rau xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh in Thừa Thiên Huế chuyên sản xuất rau má theo tiêu chuẩn VietGAP h vùng rau an toàn tiếng tỉnh Thừa Thiên Huế Rau má sản phẩm làm từ rau tê má người tiêu dùng ưa chuộng Vậy, thực trạng sản xuất rau má xã Quảng ́H Thọ nào? Con đường rau má từ ruộng đến tận tay người tiêu dùng sao? Kênh tiêu thụ mang lại hiệu cao kênh khơng hiệu quả? Có điểm ́ mạnh, điểm yếu, hội thách thức chuỗi cung ứng đó? Xuất phát từ thực tế trên, chọn nghiên cứu đề tài: “Chuỗi cung ứng rau má xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu chuỗi cung ứng rau má đề xuất giải pháp nâng cao hiệu chuỗi cung ứng rau má xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn chuỗi cung ứng rau má SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp  Người bán buôn GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc  Đối tượng khác (ghi rõ):  Người bán lẻ Vì Ơng/Bà lại bán cho người đó? ….……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 14 Ơng/Bà bán rau má với giá (1000đ/kg)?……………………………… 14 Giá bán định:  Thương lái  Thỏa thuận hai bên  Giá thị trường  Khác:……… 15 Ơng/Bà có biết rau má ơng/bà tiêu thụ thị trường không? Đ ….……………………………………………………………………………………… ại ………………………………………………………………………… ho 16 Khi cần bán rau má, Ông/Bà người mua rau gặp cách nào?  Gọi điện thoại ̣c k  Người mua tự tìm đến in  Khác:………………  Có h 17 Theo ông/bà, tiêu thụ rau má VietGAP dễ rau thường không?  Không tê 18 Giá bán rau má theo tiêu chuẩn VietGAP so với rau thường: ́ uê  Cao chút ́H  Cao nhiều  Như 19 Ông/Bà có ký hợp đồng bán rau khơng?  Có  Khơng Hình thức hợp đồng:  Văn  Miệng Nội dung hợp đồng về:  Giá  Chất lượng  Số lượng  Cả ý 20 Khó khăn ơng/bà gặp phải trình tiêu thụ: SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN 74 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc ….……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 21 Nguyện vọng ơng/bà gì? ….……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG/BÀ! ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN 75 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ THU GOM Số phiếu: Người vấn: ………………… Ngày: …/……/2017 Điện thoại: I Thông tin NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN 1.1 Tên người vấn:……………………… Điện thoại: ……… 1.2 Địa chỉ: thôn …… ………Xã …… … Huyện …… Tỉnh: 1.3 Giới tính: …… 1.4 Tuổi: … 1.5 Trình độ: lớp …… 1.6 Ơng/bà tham gia thu gom rau để cung cấp lại cho:  Người thu gom khác  Siêu thị  Người bán buôn  Đối tượng khác (ghi rõ):… Đ  Người bán lẻ ại II Thông tin hoạt động MUA BÁN RAU MÁ ho Ông/bà tham gia thu gom rau năm? - Số lượng bình qn/ngày: ̣c k Thường ơng/bà thu gom rau nhiều tháng nào? h - Số lượng bình quân/ngày: in Những tháng lượng rau thu gom ít? Ơng/bà vận chuyển rau phương tiện gì?  Xe máy ́ uê  ô tô ́H - Số ngày thu gom rau/tháng: tê Số tháng thu gom/năm:  Phương tiện khác Ông/bà thường thu gom rau đâu:  Tại ruộng rau  Tại hộ sản xuất  Tại chợ địa phương  Từ người thu gom khác SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN 76 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Ông/bà cho biết giá mua giá bán rau (1000 đ/kg) Loại rau Giá mua Giá bán Số lượng mua (kg) Rau má VietGAP Rau má thường Ông/bà mua rau từ: Nếu có đánh dấu X Tỷ lệ mua (% tổng số rau anh chị mua) Số kg/ngày Người sản xuất Người thu gom khác ại Đ ho Ông/bà thường thu mua dựa  Hợp đồng với người sản xuất  Nếu có thu mua ̣c k 10 Giá  Thỏa thuận trước  Người thu gom khác  Quảng cáo qua ti vi ́ uê  Người bán buôn ́H  Người sản xuất tê Thông tin giá ông/bà nhận từ: h in  Thỏa thuận thời điểm mua  Khác (ghi rõ) 11 Hình thức tốn  Tiền mặt  Cho ứng vốn trước  Cho vay tiền mua vật tư phân bón, giống,… 12 Rau mua ơng/bà có sơ chế lại khơng  Có  Khơng 13 Hình thức sơ chế SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN 77 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc  Loại bỏ rau không đạt chất lượng  Đóng gói/bó rau thành bó  Khác (ghi rõ) 14 Ông/bà cung cấp lại lượng rau mua cho Chênh lệch giá mua/bán Tỷ lệ Số lượng Mức độ Mối bán (kg) thường quan xuyên (*) hệ (*) (%) (1000 đ/kg) Người bán buôn tỉnh Người bán bn ngồi tỉnh Đ ại Người bán lẻ chợ địa phương Của hàng kinh doanh RAT h * Thường xuyên, chặt chẽ in Người tiêu dùng ̣c k ho Siêu thị Không thường xuyên, không chặt chẽ tê 15 Tỷ lệ hao hụt ngày: ………….% ́H 16 Ơng/bà gặp khó khăn việc thu mua rau: ́ ……………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………………………… 17 Ơng/bà có đề nghị cho việc mua bán rau:  Chất lượng rau  Hợp đồng với người sản xuất  Hỗ trợ vốn tín dụng  Quản lý chất lượng rau  Quản lý giá rau  Mối quan hệ liên kết với người cung cấp Vấn đề khác: ………………………………………………… SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN 78 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG/BÀ! ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN 79 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc PHIẾU ĐIỀU TRA NGƯỜI BÁN BUÔN Số phiếu: Người vấn: … …………… Ngày: …/……/2017 Điện thoại: I Thông tin NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN 1.1 Tên người vấn:…………………………… Điện thoại: 1.2 Địa chỉ: thôn …… ……………… Xã …… Huyện …… Tỉnh: 1.3 Giới tính: .……… 1.4 Tuổi: ……… 1.5 Trình độ: lớp ……… 1.6 Địa điểm kinh doanh (ki ốt chợ) II Thông tin hoạt động MUA BÁN RAU MÁ Ông/bà bán buôn rau năm: Đ Thường ông/bà mua bán rau nhiều tháng nào? ại - Mỗi ngày kg: ho Những tháng lượng rau mua bán ít? ̣c k - Số lượng bình qn ngày Ơng/bà vận chuyển rau phương tiện gì? in  tơ h  Xe máy tê  Phương tiện khác Loại tư liệu ĐVT Số lượng ́H Các tự liệu sản xuất cần thiết cho việc kinh doanh rau: Đơn giá (1000 đ/tư liệu sản ́ uê xuất) Ông/bà cho biết giá mua giá bán rau (1000 đ/kg) Loại rau Giá mua SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN Giá bán Số lượng mua (kg) 80 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Rau má VietGAP Rau má thường ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN 81 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp Ơng/bà mua rau từ GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Tỷ lệ mua (% tổng số Số Nếu có đánh dấu X rau anh chị mua) kg/ngày Người sản xuất Người thu gom HTX Khác (ghi cụ thể) Đ Ông/bà có hợp đồng với người cung cấp khơng:  Khơng ại  Có Nếu có hình thức hợp đồng: ho  Văn Miệng  Giá rau ̣c k 10 Nội dung hợp đồng, về:   Chất lượng rau in  Số lượng rau h 11 Giá cả:  Tiền mặt ́ 12 Hình thức tốn ́H  Thỏa thuận trước tê  Thỏa thuận thời điểm mua  Cho ứng vốn trước  Cho vay tiền mua vật tư phân bón, giống,… 13 Phương thức vận chuyển  Người sản xuất tự vận chuyển rau đến  Người cung cấp tự vận chuyển rau đến  Anh chị tự mua 14 Rau mua ơng/bà có sơ chế lại khơng  Có SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN  Không 82 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp 15 Hình thức sơ chế GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc  Loại bỏ rau khơng đạt chất lượng  Đóng gói/bó rau thành bó  Khác (ghi rõ) 16 Mối quan hệ ông/bà với - Người sản xuất:  Thường xuyên, chặt chẽ  Không thường xuyên - Người Thu gom:  Thường xuyên, chặt chẽ  Không thường xuyên - HTX: Đ  Thường xuyên, chặt chẽ  Không thường xuyên ại - Người mua:  Không thường xuyên ho  Thường xuyên, chặt chẽ ̣c k 17 Ông/bà cung cấp lại lượng rau mua cho Số lượng Mức mua/bán (1000 bán (kg) đ/kg) (%) ́ uê Người bán lẻ chợ địa phương ́H Người bán lẻ chợ đâu mối thường tê Người bán buôn khác độ xuyên h in Chênh lệch giá Tỷ lệ Siêu thị Của hàng kinh doanh RAT Người tiêu dùng 18 Các thông tin sản xuất thu mua RAT ông/bà nhận từ:  Người sản xuất  Người bán lẻ  Người thu gom  Quảng cáo qua ti vi SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN 83 Đại học Kinh tế H́ Khóa luận tốt nghiệp  Người bán bn khác GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc  Khác (ghi rõ) 19 Ơng/bà có đề nghị cho việc mua bán RAT  Chất lượng rau  Quản lý chất lượng rau  Hợp đồng với người SX  Quản lý giá rau  Hỗ trợ vốn tín dụng  Mối quan hệ liên kết với người cung cấp Vấn đề khác: CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG/BÀ! PHIẾU ĐIỀU TRA NGƯỜI BÁN LẺ Số phiếu: Người vấn: ………….…… Ngày: /…/2017 Điện thoại: Đ I Thông tin NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN ại 1.1 Tên người vấn:……………………Điện thoại: …… ho 1.2 Địa chỉ: thôn …… ……… Xã …… Huyện …… Tỉnh: ̣c k 1.3 Giới tính: ……… 1.4 Sinh năm: 1.5 Trình độ: lớp … 1.6 Địa điểm kinh doanh (ki ốt chợ…) Ông/Bà bán lẻ rau năm: h in II Thông tin hoạt động MUA BÁN RAU MÁ tê Số lượng bán bình quân ngày (kg): ́H Ngày bán nhiều (kg): Ngày bán (Kg):  Xe máy ́ uê Ông/Bà vận chuyển rau phương tiện gì?  Xe đạp  Phương tiện khác Các tự liệu sản xuất cần thiết cho việc kinh doanh rau: Loại tư liệu ĐVT Số lượng SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN Đơn giá (1000 đ/tư liệu sản xuất) 84 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc Ông/Bà cho biết giá mua giá bán loại rau (1000 đ/kg) Loại rau Giá mua Giá bán Số lượng mua (kg) Rau má VietGAP Ông/Bà mua rau từ Nếu có đánh dấu Tỷ lệ mua (% tổng số X rau anh chị mua) Số kg/ngày Người sản xuất ại Đ Người thu gom in Giá cả: ̣c k Người bán lẻ khác ho Người bán buôn  Trả tiền ́ uê  Trả tiền sau ́H Hình thức tốn: tê  Thỏa thuận trước h  Thỏa thuận thời điểm mua Rau mua ơng/bà có sơ chế lại khơng?  Có  Khơng 10 Hình thức sơ chế:  Loại bỏ rau khơng đạt chất lượng  Đóng gói/bó rau thành bó  Khác (ghi rõ) 11 Mối quan hệ ông/bà với - Người bán buôn:  Thường xuyên, chặt chẽ SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN  Không thường xuyên 85 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp - Người bán lẻ: GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc  Thường xuyên, chặt chẽ  Không thường xuyên - Người mua:  Thường xuyên, chặt chẽ  Không thường xun 12 Ơng/bà có đề nghị cho việc mua bán RAT  Chất lượng rau  Quản lý chất lượng rau  Hợp đồng với người sản xuất  Quản lý giá rau  Hỗ trợ vốn tín dụng  Mối quan hệ liên kết với người cung cấp Vấn đề khác: …………………………………………………………………………… ại Đ CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG/BÀ! h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN 86 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN 87 Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Văn Lạc ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê SVTH: Trần Thị Giáng Ny - K47 KTNN 88 ... THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG RAU MÁ Ở XÃ QUẢNG THỌ, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .56 3.1 PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CHUỖI CUNG ỨNG RAU MÁ Ở XÃ QUẢNG THỌ ... tích chuỗi cung ứng rau má xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Bao gồm mối liên kết, kết hoạt động tác nhân chuỗi cung ứng rau má - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện chuỗi cung. .. cứu chuỗi cung ứng rau má đề xuất giải pháp nâng cao hiệu chuỗi cung ứng rau má xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn chuỗi cung ứng rau má
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuỗi cung ứng rau má ở xã quảng thọ, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế , Chuỗi cung ứng rau má ở xã quảng thọ, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay