Phương pháp tính số lượt khách quốc tế và nội địa cấp tỉnh – áp dụng thử nghiệm tại tỉnh thừa thiên huế

84 21 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 00:07

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Sỹ Hùng ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ tế H uế KHOA HỆ THỐNG THƠNG TIN KINH TẾ Ki nh KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Đ ại họ c PHƯƠNG PHÁP TÍNH SỐ LƯỢT KHÁCH QUỐC TẾ VÀ NỘI ĐỊA CẤP TỈNH - ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRẦN VĂN LỘC KHÓA HỌC: 2013 - 2017 SVTH: Trần Văn Lộc i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H uế KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ nh tế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ki ĐỀ TÀI: ại họ c PHƯƠNG PHÁP TÍNH SỐ LƯỢT KHÁCH QUỐC TẾ VÀ NỘI ĐỊA CẤP TỈNH - ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Đ Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Trần Văn Lộc Ths Ngô Sỹ Hùng MSSV: 13K4081182 Lớp: K47 TKKD Huế, 05/2017 SVTH: Trần Văn Lộc ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, khóa luận tơi nghiên cứu viết Các kết nghiên cứu trình bày khóa luận tơi thực hướng dẫn Ths Ngô Sỹ Hùng, giảng viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Các tài liệu số liệu sử dụng khóa luận trung thực, xác Các kết nghiên Đ ại họ c Ki nh tế H uế cứu khóa luận tơi nghiên cứu, tính tốn chưa cơng bố SVTH: Trần Văn Lộc iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng Lời Cảm Ơn Được phân công khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế, Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế đồng ý giáo viên hướng dẫn, tơi thực đề tài “Phương pháp tính số lượt khách quốc tế nội địa cấp tỉnh – áp dụng thử nghiệm tỉnh Thừa Thiên Huế” Để hồn thành khóa luận này, tơi xin chân thành cảm ơn H uế thầy, cô giáo tận tình giảng dạy, hướng dẫn tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu rèn luyện Trường Đại Học Kinh Tế tế - Đại Học Huế Xin chân thành cảm ơn Ths Ngơ Sỹ Hùng tận tình, chu đáo nh hướng dẫn tơi q trình chọn đề tài, thu thập số liệu Ki chỉnh sửa báo cáo để hồn thành khóa luận c Xin chân thành cảm ơn cô, chú, anh, chị làm việc Cục họ Thống Kê tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt cô, chú, anh, chị làm việc phòng Thương Mại – Giá Cả tạo điều kiện để giúp ại tơi suốt q trình thực tập làm khóa luận Đ Xin chân thành cảm ơn bạn bè, cộng tác viên giúp đỡ trình thu thập số liệu sơ cấp, phục vụ cho việc hồn thành khóa luận Mặc dù thân cố gắng để thực đề tài cách tốt nhất, song hạn chế mặt kiến thức kinh nghiệm nên khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận góp ý thầy cơ, giáo bạn để khóa luận hồn chỉnh Tôi xin chân thành cảm ơn! SVTH: Trần Văn Lộc Sinh viên iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC SƠ ĐỒ xi PHẦN 1: MỞ ĐẦU H uế Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 2.1 Mục đích chung tế 2.2 Mục đích cụ thể nh Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 3.1 Đối tượng nghiên cứu Ki 3.2 Phạm vi nghiên cứu c Phương pháp nghiên cứu .4 họ 4.1 Phương pháp thu thập số liệu 4.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu ại 4.3 Các phương pháp thống kê khác Đ Bố cục đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm du lịch, khách du lịch 1.1.2 Vai trò hoạt động du lịch 10 1.1.3 Quan điểm kết hoạt động kinh doanh du lịch 12 1.1.4 Ý nghĩa, vai trò cơng tác thống kê du lịch 14 1.2 Cơ sở thực tiễn 15 1.2.1 Hệ thống tiêu kết hoạt động kinh doanh du lịch 15 1.2.1.1 Khái niệm hệ thống tiêu thống kê nghiên cứu kết hoạt động kinh doanh du lịch15 SVTH: Trần Văn Lộc v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng 1.2.1.2 Yêu cầu nguyên tắc xây dựng hệ thống tiêu kết hoạt động du lịch 15 1.2.1.3 Các tiêu thống kê kết hoạt động du lịch .17 1.2.2 Một sô hạn chế thống kê hoạt động du lịch 21 1.3 Phương pháp tính số tiêu thống kê kết hoạt động kinh doanh du lịch cấp tỉnh 24 1.3.1 Chỉ tiêu vật 24 1.3.2 Chỉ tiêu giá trị 27 2.1 Giới thiệu du lịch Thừa Thiên Huế .31 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 H uế 2.1.2 Đặc điểm văn hóa, xã hội 32 2.1.3 Tài nguyên du lịch 33 2.1.4 Làng nghề sản phẩm thủ công truyền thống 36 tế 2.1.5 Các loại hình du lịch chủ yếu 36 nh 2.1.6 Sản phẩm du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 37 2.2 Kết thống kê hoạt động kinh doanh du lịch Thừa Thiên Huế .39 Ki 2.2.1 Chỉ tiêu vật 40 c 2.2.2 Chỉ tiêu giá trị 43 họ 2.2.3 Dự báo kết hoạt động kinh doanh du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 47 2.2.3.1 Dự báo dựa vào lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân 47 ại 2.2.3.2 Dự báo dựa vào tốc độ phát triển bình quân 48 Đ 2.2.3.3 Dự báo dựa vào hàm xu 49 2.2.4 Đánh giá dự báo kết hoạt động kinh doanh du lịch Thừa Thiên Huế đến năm 2020 52 2.3 Tính thử nghiệm tổng số lượt khách quốc tế nội địa tỉnh Thừa Thiên Huế 55 2.3.1 Kết khảo sát khách du lịch quốc tế nội địa Thừa Thiên Huế 55 2.3.2 Ước tính số tiêu kết hoạt động du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ CÔNG TÁC THỐNG KÊ DU LỊCH .57 3.1 Giải pháp phát triển du lịch Thừa thiên Huế 57 3.1.1 Nhóm giải pháp chế sách, đầu tư sở hạ tầng vật chất, quảng bá tiếp thị 57 SVTH: Trần Văn Lộc vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Sỹ Hùng 3.1.2 Nhóm giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị nguồn lực văn hóa – di sản, nguồn lực tự nhiên nguồn nhân lực 61 3.1.3 Nhóm giải pháp hoạt động kinh doanh doanh nghiệp du lịch 62 3.2 Đối với công tác thống kê du lịch 64 3.2.1 Về hệ thống khái niệm sử dụng nghiên cứu du lịch 64 3.2.2.1 Về hệ thống tiêu thống kê phản ánh hoạt động du lịch 65 3.2.2.2 Về hình thức thu thập thơng tin 66 3.2.2.3 Về hệ thống tổ chức thu thập thông tin .68 3.2.3 Một số giải pháp kiến nghị khác: 69 H uế PHẦN 3: KẾT LUẬN 71 Đ ại họ c Ki nh tế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 SVTH: Trần Văn Lộc vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Sỹ Hùng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch DL Du lịch ĐH Đại học GDP Tổng sản phẩm nước KNĐ Khách nội địa KQT Khách quốc tế NXB Nhà xuất Trđ Triệu đồng UNWTO Tổ chức du lịch Thế giới USD Đơ la Mỹ VHTT Văn hóa thể thao VNĐ Đồng Việt nam Đ ại họ c Ki nh tế H uế BVHTTDL SVTH: Trần Văn Lộc viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Lượng khách lưu trú tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 - 2015 40 Bảng 2.2: Biến động lượng khách lưu trú tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 - 2015 .40 Bảng 2.3: Doanh thu du lịch Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2015 43 Bảng 2.4: Biến động doanh thu du lịch Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 – 2015 44 Bảng 2.6: Dự báo tiêu vật dựa vào lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân .48 Bảng 2.7: Dự báo tiêu giá trị dựa vào lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân 48 Bảng 2.8: Dự báo tiêu vật dựa vào tốc độ phát triển bình quân 49 H uế Bảng 2.9: Dự báo tiêu giá trị dựa vào tốc độ phát triển bình quân 49 Bảng 2.10: Kết dự báo tiêu vật dựa vào hàm xu 51 Bảng 2.11: Kết dự báo tiêu giá trị dựa vào hàm xu 52 tế Bảng 2.12: Bình phương sai số tiêu vật 53 nh Bảng 2.13: Bình phương sai số tiêu giá trị 54 Ki Bảng 2.13: Kết khảo sát khách du lịch quốc tế nội địa Thừa Thiên Huế .55 Đ ại họ c Bảng 2.15: Ước tính số tiêu kết hoạt động du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 56 SVTH: Trần Văn Lộc ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng DANH MỤC ĐỒ THỊ Đồ thị 2.1: Lượng khách lưu trú tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 – 2015 .41 Đồ thị 2.2: Số ngày khách sở lưu trú phục vụ .42 Đồ thị 2.3: Doanh thu du lịch Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 – 2015 45 Đồ thị 2.4: Doanh thu sở lưu trú 45 Đồ thị 2.5: Doanh thu sở lữ hành .46 Đồ thị 2.6: Hồi qui tuyến tính đơn khách nước 50 Đồ thị 2.7: Hồi qui tuyến tính đơn khách quốc tế 50 H uế Đồ thị 2.8: Hồi qui tuyến tính đơn số ngày khách sở lưu trú phục vụ 51 Đồ thị 2.9: Hồi qui tuyến tính đơn doanh thu sở lưu trú 51 Đ ại họ c Ki nh tế Đồ thị 2.10: Hồi qui tuyến tính đơn doanh thu sở lữ hành .52 SVTH: Trần Văn Lộc x Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng * Nâng cấp sở hạ tầng, hình thành khu trung tâm mua sắm, trung tâm giải trí - Phát triển hệ thống sở vật chất kỹ thuật du lịch thành phố Huế tập trung vào nội dung phát triển hệ thống sở lưu trú đảm bảo đáp ứng nhu cầu theo mục tiêu định hướng phát triển du lịch quy hoạch Cùng với việc phát triển hệ thống sở lưu trú cần phát triển hệ thống sở vui chơi giải trí, hệ thống nhà hàng dịch vụ bổ trợ khác hệ thống sở văn hóa, ngân hàng… đáp ứng nhu cầu du khách - Tập trung đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hướng đồng bộ, có trọng H uế tâm, trọng điểm làm sở kích thích phát triển du lịch Ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu vực trọng điểm phát triển du lịch, khu du lịch tổng hợp, khu du lịch chuyên đề, điểm du lịch tiềm vùng sâu, vùng xa tế - Cung cấp Internet, điện thoại lắp internet wifi toàn thành phố - thành nh phố wifi - Khuyến khích, hỗ trợ phát triển, đa dạng hố sản phẩm, loại hình du lịch Ki tăng cường liên kết hoạt động du lịch lữ hành: Cần tập trung nhiều vào c việc định hướng hỗ trợ đầu tư, phát triển đa dạng hoá sản phẩm du lịch nhằm họ đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách du lịch Tạo sản phẩm du lịch loại hình du lịch với đặc trưng khác biệt mang lại giá trị Hỗ trợ phát triển loại hình du ại lịch ưa thích Đ * Đổi sách đầu tư - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển du lịch kêu gọi đầu tư thông qua công bố qui hoạch chi tiết cơng trình, khu vực, sản phẩm dịch vụ du lịch theo qui hoạch phát triển Thừa thiên Huế - Ưu tiên đầu tư ngân sách phát triển hạ tầng du lịch địa bàn tỉnh, nâng cấp đường nội thị khu vực thành phố đến điểm du lịch lân cận (đặc biệt đến điểm di tích thuộc quần thể di tích Cố Huế) - Sử dụng lồng ghép nguồn vốn khuyến nông, khuyến công, quỹ hỗ trợ người nghèo để phát triển dự án du lịch cộng đồng, phát triển hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống SVTH: Trần Văn Lộc 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Sỹ Hùng Việc đổi sách đầu tư cần thiết, qua có chế thúc đẩy xã hội hố đầu tư cho du lịch, khuyến khích đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch, khu du lịch, điểm du lịch có quy mơ lớn chất lượng cao * Quảng bá, tiếp thị - Xây dựng chiến lược lực cạnh tranh du lịch thành phố, thương hiệu du lịch thành phố, tăng cường vai trò định hướng thị trường hỗ trợ xúc tiến du lịch thị trường quốc tế trọng điểm tiềm Hình thành phận nghiên cứu thị trường nhằm định hướng thị trường cho doanh nghiệp Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tham gia hoạt động xúc tiến du lịch liên hoan, hội chợ du lịch, triển H uế lãm du lịch quốc tế Xây dựng chiến lược xúc tiến du lịch kênh truyền thơng nước ngồi, nhằm nâng cao lực cạnh tranh Huế điểm đến tế - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu đa dạng hoá đại chúng, báo chí, website… nh hình thức xúc tiến, quảng bá du lịch thành phố phương tiện thông tin Ki - Tổ chức tham gia hội chợ, hội thảo, triển lãm nước quốc tế để c giới thiệu tiềm du lịch thành phố Huế để thu hút khách du lịch nhà đầu tư họ - Xây dựng chiến lược kế hoạch marketing du lịch thành phố Xác định xúc tiến, quảng bá công cụ để tạo lập hình ảnh thành phố văn hóa du lịch, ại trung tâm du lịch Việt Nam Vì vậy, chiến lược kế hoạch marketing du lịch Đ thành phố cần sớm xây dựng - Tăng cường tổ chức quảng bá xúc tiến du lịch nước ngoài: Tổ chức hoạt động xúc tiến du lịch thường xuyên liên tục thị trường trọng điểm tiềm Chú trọng áp dụng marketing hỗn hợp quảng bá thu hút khách du lịch Đặc biệt tăng nhanh lượng khách truyền thống Pháp, Thái Lan triển khai thị trường tiềm năng, dồi chưa phát triển Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc - Tăng cường phối hợp với phương tiện truyền thông đại chúng tuyên truyền tiềm năng, mạnh lợi ích việc phát triển du lịch nhằm nâng cao nhận thức xã hội du lịch thành phố SVTH: Trần Văn Lộc 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Sỹ Hùng 3.1.2 Nhóm giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị nguồn lực văn hóa – di sản, nguồn lực tự nhiên nguồn nhân lực * Bảo tồn, phát huy nguồn văn hóa - di sản - Bảo tồn, tôn tạo trùng tu quần thể Huế - di sản văn hóa giới cách nghiêm ngặt Tơn trọng lịch sử để nâng giá trị văn hóa vốn có dân tộc Phục dựng nhã nhạc cung đình Huế - di sản hóa hóa phi vật thể truyền nhân loại theo nguyên bản, tránh biến tướng, thay đổi làm sắc nhã nhạc cung đình - Phát huy nguồn lực văn hóa để xây dựng loại hình dịch vụ mang đậm nét văn hóa để thu hút du khách phố ẩm thực Huế, trung tâm mua sắm hàng H uế lưu niệm, sản phẩm phục chế cung đình Huế * Phát huy giá trị nguồn tự nhiên sẵn có để phát triển du lịch nâng cao lực cạnh tranh thành phố không phá vỡ kiến trúc Huế tế - Hạn chế nhà cao tầng, đặc biệt cảnh quan hai bờ sông Hương, không để phá nh vỡ cảnh quan Huế, phục dựng số tuyến đường phố cổ xưa Bao Vinh, Gia Hội số vườn thượng uyển , tạo tính đa dạng tham quan Ki - Xây dựng địa danh nỗi tiếng Huế Cồn Hến, Giả Viên, Núi Ngự c thành công viên hoa xanh tạo cảnh quan đẹp cho thành phố họ * Đào tạo nguồn nhân lực Tập trung phát triển nguồn nhân lực quản lý du lịch, hỗ trợ phát triển nguồn ại nhân lực cho doanh nghiệp Tổ chức đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán cơng chức Đ hoạch định sách quản lý du lịch Liên kết với Đại học Huế, trung tâm đào tạo để đào tạo tái đào tạo đội ngũ quản lý chuyên sâu Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là: - Mở rộng lực sở đào tạo chuyên nghiệp du lịch có, phát triển nhiều mơ hình đào tạo du lịch đa dạng để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho du lịch thành phố Huế Thực chủ trương xã hội hoá giáo dục đào tạo du lịch - Tạo hội cho cán quản lý, người lao động học tập kinh nghiệm quản lý kinh doanh du lịch, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ số nước phát triển mạnh du lịch Từng bước xây dựng đội ngũ nhà quản lý, nhà doanh nghiệp động, sáng tạo đủ lực điều hành hoạt động kinh doanh du lịch hiệu SVTH: Trần Văn Lộc 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Sỹ Hùng - Xây dựng chế khuyến khích thu hút nhân tài, có chế đãi ngộ thoả đáng để thu hút nguồn nhân lực tài lĩnh vực du lịch với du lịch thành phố Huế - Tăng cường hợp tác quốc tế với tổ chức quốc tế, vùng lãnh thổ hoạt động đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch 3.1.3 Nhóm giải pháp hoạt động kinh doanh doanh nghiệp du lịch * Giải pháp thị trường, marketing - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, thâm nhập mở rộng thị trường, coi yếu tố quan trọng tăng cường lực cạnh tranh - Phát triển chiều sâu loại hình dịch vụ để thoả mãn khách du lịch điều H uế làm cho họ trung thành không tẩy chay sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp Mở rộng thị trường du lịch quốc tế, khuyến khích sản phẩm du lịch có chất lượng cao, phù hợp thị hiếu du lịch quốc tế nội địa tế - Biết linh hoạt việc cung cấp sản phẩm du lịch dịch vụ cho khách du nh lịch, biết lắng nghe khách du lịch, biến đổi sản phẩm dịch vụ phù hợp với thị Ki hiếu nhằm thỏa mãn nhu cầu du khách Các doanh nghiệp tìm hiểu nắm triển thu hút khách c bắt nhu cầu thị hiếu thị trường khách khác để có chiến lược phát họ - Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, kết hợp với việc liên ại doanh, liên kết với doanh nghiệp du lịch nước để tạo lập, mở rộng Đ tour, nối tuyến, thu hút khách mở rộng, phát triển thị trường Tham gia hội chợ, kiện du lịch thị trường quốc tế mục tiêu để phát triển, mở rộng thị trường - Xây dựng chương trình marketing điểm đến cho thành phố Huế, chương trình cần thực cách chuyên nghiệp để khai thác thị trường du lịch quốc tế thị trường du lịch cao cấp nước đồng thời đảm bảo tính thống hình ảnh du lịch thành phố Huế thị trường * Giải pháp chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch - Xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo khác biệt Tạo sản phẩm du lịch độc đáo du khách sẵn sàng chấp nhận giá cao sản phẩm độc đáo, chất lượng để khẳng định vị cạnh tranh thành phố so với địa phương khác SVTH: Trần Văn Lộc 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Sỹ Hùng - Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ du lịch, liên kết sản phẩm du lịch địa phương tỉnh thành khác để tạo tuyến du lịch đa dạng Phát triển bề rộng bề sâu sản phẩm dịch vụ - Đầu tư trang thiết bị sở lưu trú, làm sở luôn mới, đại mang nét tính truyền thống văn hóa * Giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ Đẩy mạnh xúc tiến thương mại điện tử hoạt động kinh doanh du lịch nhằm tiếp cận thơng tin du lịch tồn cầu nhanh chóng hiệu Tận dụng tối đa lợi mạng internet quảng bá sản phẩm du lịch, loại hình dịch vụ tạo tính tiện tích cho du khách H uế tốn, đặt phòng hỗ trợ tài nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ vào hoạt động kinh doanh du lịch tế * Giải pháp phát triển chất lượng đội ngũ nhân viên - Tăng cường đầu tư cho đào tạo, tái đào tạo sử dụng hiệu nguồn nhân lực nh doanh nghiệp Tập trung đầu tư nâng cao lực, trình độ cho nguồn nhân lực làm Ki cơng tác từ quản lý, marketing, kinh doanh, nhân viên trực tiếp phục vụ khách lễ tân, nhà hàng, nhân viên bán vé tham quan, hướng dẫn viên Trang bị cho họ cách c kiến thức chuyên môn nghiệp vụ du lịch, giỏi ngoại ngữ, tin học văn họ phòng, am hiểu thị trường, luật pháp quốc tế Phải có chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, xây dựng chế độ đãi ngộ, chế điều kiện làm việc thỏa đáng để ại thu hút giữ chân họ Đ - Hoàn thiện cấu tổ chức doanh nghiệp kinh doanh du lịch Bố trí người, việc, chuyên môn để khai thác phát huy lực cán bộ, nhân viên doanh nghiệp 3.1.4 Giải pháp khác Các giải pháp tổng thể khác liên quan tới phát triển du lịch Thừa thiên Huế: - Tranh thủ trợ giúp tổ chức tổ chức quốc tế, hiệp hội du lịch Việt nam công tác xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững, quản lý qui hoạch, nâng cao lực quản lý hoạt động marketing, hỗ trợ tập trung việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể cho hoạt động phát triển du lịch SVTH: Trần Văn Lộc 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Sỹ Hùng - Tăng cường thu hút tham gia cộng đồng công tác xây dựng kế hoạch, thực thi giám sát công tác bảo tồn phát triển - Xây dựng chế phối hợp đồng cấp, ngành tỉnh việc quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch 3.2 Đối với công tác thống kê du lịch Công tác thống kê du lịch vấn đề quan trọng kinh tế quốc dân, nhiên công việc phức tạp, để thực tốt cần phải có thời gian, nguồn nhân lực đầu tư tài Đặc biệt, để có thơng tin thống kê ngày đầy đủ phong phú với chất lượng bước nâng cao nhằm phục vụ H uế thiết thực cho yêu cầu quản lý, nghiên cứu đạo điều hành phát triển du lịch ngành kinh tế khác Muốn công tác thống kê thực tốt đòi hỏi quan làm cơng tác thống kê du lịch phải rà soát lại tiêu thống kê du lịch, tế chuẩn hóa khái niệm du lịch khái niệm khác liên quan đến thống kê du lịch, phục vụ cho việc đo lường ,tính tốn tiêu thống kê du lịch Bên nh cạnh cần hồn thiện phương pháp thu thập số liệu sở cố chế độ Ki báo cáo thống kê định kỳ du lịch cải tiến điều tra thống kê du lịch, tăng cường phối kết hợp chi cục thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế (cơ quan chuyên môn họ c thống kê) với sở văn hóa thể dực thể thao Thừa Thiên Huế (cơ quan quản lý hoạt động du lịch) việc thu thập, tổng hợp, cung cấp phổ biến thông tin thống kê du lịch ại cách chặc chẽ hiệu Dưới số giải pháp cụ thể để đẩy mạnh Đ công tác thống kê du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng nước nói chung 3.2.1 Về hệ thống khái niệm sử dụng nghiên cứu du lịch Để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày lớn nước quốc tế, hệ thống khái niệm thống kê du lịch Việt Nam nói chung, cần phải cải tiến hoàn thiện theo hướng phù hợp với hệ thống khái niệm nước phát triển du lịch giới Mặc dù nay, số khái niệm liên quan đến du lịch Việt Nam mô tả giải thích Luật Du lịch Nghị Định nhiều khái niệm chưa đầy đủ chưa thống văn Với khái niệm thiếu chưa được qui định đầy đủ luật du lịch Việt Nam Nghị Định với nghiên cứu khác nhau, người nghiên cứu SVTH: Trần Văn Lộc 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng lại đưa khái niệm khác Vì thế, khóa luận kiến nghị quan chức nên ban hành tài liệu mang tính chất từ điển khái niệm thống kê du lịch Việt Nam để từ quan cá nhân cần sử dụng khái niệm tra cứu tài liệu đó, điều giúp đảm bảo tính thống nhất, xác khái niệm sử dụng, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế Chẳng hạn, cần đưa khái niệm thống nhất, rõ ràng khách du lịch, khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa 3.2.2 Về nguồn thông tin phục vụ cho công tác thống kê du lịch Do hệ thống tài khoản quốc gia hệ thống tiêu ngành du lịch ban H uế hành gồm nhiều nhóm với nhiều tiêu khác Để cung cấp thông tin tính tốn tiêu hệ thống cần phải có nguồn thơng tin phong phú, phản ánh đầy đủ mặt hoạt động du lịch, đáp ứng yêu cầu thông tin công tác tế thống kê du lịch nh Với nguồn thông tin hoạt động du lịch có tỉnh Thừa Thiên Huế việc cung cấp thơng tin tính tốn đầy đủ xác tiêu Ki hệ thống tài khoản quốc gia cung hệ thống tiêu ngành du lịch ban c hành chưa đáp ứng yêu cầu cần thiết Vì vậy, để việc cơng tác thống kê họ Thừa Thiên Huế xác cần thiết phải có nguồn thông tin thống kê cung cấp thông tin hoạt động du lịch cách đầy đủ, đồng bộ, có chất lượng, đảm bảo khả ại so sánh nước quốc tế Để thực điều đó, cần ý số Đ vấn đề hệ thống tiêu thống kê hình thức hệ thống tổ chức thu thập thông tin hoạt động du lịch 3.2.2.1 Về hệ thống tiêu thống kê phản ánh hoạt động du lịch Cần thực tốt việc tính tốn cơng bố tiêu thống kê du lịch có hệ thống tiêu thống kê quốc gia Hiện hệ thống tiêu thống kê du lịch cấp tỉnh nhiều hạn chế, chưa phản ánh rõ qui mô số lượng chất lượng du lịch, cần nghiên cứu bổ sung thêm vào hệ thống tiêu thống kê du lịch cấp tỉnh đồng thời tận dụng tối đa tiêu có SVTH: Trần Văn Lộc 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Sỹ Hùng 3.2.2.2 Về hình thức thu thập thơng tin Tiếp tục trì hai hình thức thu thập thơng tin thơng qua chế độ báo cáo thống kê định kỳ điều tra chuyên môn Đối với chế độ báo cáo định kỳ: Tiếp tục củng cố chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng đơn vị dịch vụ lưu trú dịch vụ du lịch lữ hành nhằm thu thập đầy đủ thông tin tiêu giá trị, tiêu vật, tiêu phản ánh lao động sở vật chất hoạt động du lịch đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch Đây tiêu quan trọng thiếu hệ thống tiêu thống kê du lịch H uế đòi hỏi Tổng cục Thống kê Tổng cục Du lịch phải tổng hợp công bố định kỳ hàng năm theo hệ thống tiêu thống kê Quốc gia hệ thống số liệu thống kê ngành Du lịch Đồng thời số liệu báo cáo thống kê định kỳ hoạt động du tế lịch sở để kết hợp với kết điều tra thống kê để tính tốn tiêu nh tài khoản vệ tinh du lịch Chẳng hạn có số liệu chi tiêu khách Ki du lịch nội địa bình quân lượt khách theo nội dung chi tiêu qua kết điều tra chọn mẫu chi tiêu khách, phải có số liệu lượt khách du c lịch nội địa phạm vi thu thập toàn qua thực chế độ báo cáo thống kê định họ kỳ đơn vị cung cấp dịch vụ tính tốn tổng mức chi tiêu ại khách du lịch nội địa Ngoài ra, số liệu thống kê du lịch thu từ chế độ báo cáo thống Đ kê định kỳ đơn vị cung cấp dịch vụ thơng tin tiên nghiệm, làm cho việc tiếp cận, chuẩn bị việc lập dàn chọn mẫu cho nhiều điều tra thống kê du lịch cần thiết Đối với điều tra chuyên môn: Như ta biết, trước chi cục Thống kê tỉnh Sở văn hóa thể dục thể thao Du lịch thu thập tổng hợp số liệu thống kê du lịch chủ yếu theo kênh từ đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch nặng hình thức chế độ báo cáo thống kê định kỳ Từ năm 2003 trở lại đây, Sở văn hóa thể dục thể thao Du lịch chi cục Thống kê tỉnh phối hợp với Ngành, sở liên quan triển khai số điều tra chuyên môn du lịch điều tra chi tiêu khách du lịch quốc tế, điều tra chi SVTH: Trần Văn Lộc 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng tiêu khách du lịch nội địa, điều tra sở lưu trú du lịch… Những số liệu thu thập qua điều tra nguồn thơng tin có giá trị, phục vụ công tác thống kê du lịch Cụ thể điều tra chi tiêu khách du lịch quốc tế khách du lịch nội địa tính ược tiêu: chi tiêu bình quân lượt khách, chi tiêu bình quân ngày khách theo nội dung chi tương ứng với nội dung hoạt động dịch vụ du lịch tiêu số ngày lưu trú bình quân khách nghỉ qua đêm Các tiêu tính cho loại khách du lịch quốc tế khách du lịch nội địa Hạn chế số liệu chưa tính tiêu nói chi tiết theo H uế đối tượng khách du lịch chi tiêu bình quân lượt khách, ngày khách du lịch theo tour hay tự tổ chức, chi tiêu bình quân lượt khách, ngày khách du lịch tự tổ chức nghỉ qua đêm hay ngày Điều số liệu báo cáo tế lượt khách du lịch có số liệu tổng số lượt khách du lịch quốc tế Việt Nam nh tổng số lượt khách du lịch nội địa nói chung, chưa tách riêng theo đối tượng chi tiết nên ràng buộc số liệu thu từ điều tra phải tính mức chi Ki tiêu bình qn lượt khách, ngày khách phạm vi bình quân chung Mặt khác, c số liệu tổng số lượt khách du lịch nội địa có hạn chế độ tin họ cậy cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện Ngoài điều tra chọn mẫu chi tiêu khách du lịch có qui mô lớn ại nội dung phong phú tiến hành định kỳ năm lần cần xúc tiến thêm Đ điều tra thống kê khác Sở văn hóa thể dục thể thao thực với mục đích thu thập thơng tin thống kê thiếu bổ sung thêm thơng tin cần thiết theo yêu cầu quản lý ngành du lịch Nhưng ý không nên tổ chức thêm điều tra thống kê có nội dung trùng lặp với nội dung thông tin điều tra chi tiêu khách du lịch theo Chương trình điều tra Thống kê Quốc gia nói Vì để trùng chéo thơng tin vừa gây lãng phí kinh phí sức lực, vừa tạo thiếu thống số liệu thống kê, gây hoài nghi khó khăn cho người sử dụng số liệu Ngồi kiến nghị cụ thể cho hình thức thu thập thơng tin trên, thu thập thơng tin tính tiêu cần xem xét yêu cầu tính chất SVTH: Trần Văn Lộc 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng loại tiêu mà áp dụng hình thức kết hợp đồng thời hai Chẳng hạn việc thu thập thông tin sở lưu trú du lịch: sở lưu trú tổ chức thành doanh nghiệp có qui mơ lớn, có máy thống kê kế toán doanh nghiệp Nhà nước, cơng ty cổ phần… nên áp dụng phương pháp thu thập thông tin việc ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ chủ yếu, sở lưu trú ngồi quốc doanh, qui mơ tổ chức sở lưu trú nói chung nhỏ, chưa có máy hạch tốn thống kê cách qui, doanh nghiệp tư nhân hộ kinh doanh cá thể việc thu thập thông tin cần phải tiến hành chủ yếu hình thức tổ chức điều tra chun mơn Hay tiến hành điều tra thu thập thông tin khách du H uế lịch nội địa, số liệu từ báo cáo thống kê định kỳ thường chủ yếu số liệu khách có đăng ký qua tour du lịch qua sở lưu trú có đăng ký kinh tế doanh, phận khách du lịch nội địa không sử dụng tour du lịch hay sở lưu trú khơng thu thập được, cần tiến hành điều tra chọn mẫu để nh ước tính tỷ lệ loại khách tổng khách du lịch nội địa, từ tính toán Ki số lượt khách du lịch nội địa cách xác 3.2.2.3 Về hệ thống tổ chức thu thập thơng tin c Cần có phối hợp chặt chẽ việc tổ chức thu thập thông tin hoạt động họ du lịch hai hệ thống tổ chức thống kê Chi cục Thống Kê tỉnh Sở Văn Hóa Thể Dục Thể Thao Tỉnh Thừa Thiên Huế ại Đối với loại thông tin thu thập qua chế độ báo cáo thống kê định kỳ Đ đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, chủ yếu đơn vị gửi cho Sở Văn Hóa Thể Duc Thể Thao Du lịch tổng hợp sau gửi cho Chi Cục Thống kê Tỉnh Như số liệu vừa kịp thời phục vụ cho yêu cầu quản lý điều hành hoạt động du lịch Sở Văn Hóa Thể Dục Thể Thao Du Lịch, vừa đáp ứng yêu cầu tổng hợp chung công bố C h i cục Thống kê Tỉnh Riêng tiêu lượt khách du lịch quốc tế vào địa bàn tỉnh lượt khách người tỉnh nước ngồi nguồn số liệu quan Công An cung cấp gửi cho Chi cục Thống kê Sở Văn Hóa Thể Thao Du lịch sử dụng Ở đây, Cục Thống kê chịu trách nhiệm công bố số liệu Niên giám thống kê theo hình thức phổ biến thơng tin khác, trước cơng bố cần có thống với Sở Văn Hóa Thể Dục Thể Thao Du Lịch SVTH: Trần Văn Lộc 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng Đối với thông tin thu thập qua điều tra thống kê,Cục Thống kê chủ trì tổ chức điều tra chi tiêu khách du lịch quốc tế nội địa năm tiến hành lần điều phù hợp với việc phân công phân nhiệm thu thập số liệu thống kê ghi chương trình điều tra thống kê quốc gia Tuy nhiên, xây dựng phương án điều tra cần nghiên cứu để cài đặt thêm thông tin theo yêu cầu bổ sung Tổng cục Du lịch phải điều kiện Ngồi ra, kết số liệu điều tra phải cung cấp đầy đủ, chi tiết cho Tổng cục Du lịch, đảm bảo có nguồn thơng tin để khai thác tính tốn tiêu, lập bảng số liệu liên quan Tài khoản vệ tinh du lịch H uế tính tốn thêm nhiều tiêu quan trọng khác phục vụ cho việc đánh giá, phân tích, đạo điều hành hoạt động du lịch ngành tế Sở Văn Hóa Thể Dục Thể Thao Và Du lịch tiến hành điều tra phục vụ trước hết cho yêu cầu thông tin Ngành Tuy nhiên, tổ chức nh điều tra thống kê du lịch phải có thống chuyên môn với Ki Chi cục Thống kê, phương án điều tra phải có thẩm định phận chức cục Thống kê Số liệu tổng hợp phải gửi cho cục Thống kê trước c công bố sử dụng rộng rãi cần có ý kiến tham vấn cục Thống kê họ 3.2.3 Một số giải pháp kiến nghị khác: ại Ngoài kiến nghị nêu trên, để thực tốt việc thống kê du lịch Thừa Đ Thiên Huế, cần ý thêm số vấn đề khác: Thống việc thống kê lưu giữ thông tin khách du lịch theo nhiều tiêu thức khác làm sở cho việc phân tích thống kê kết chi tiết sở định hướng phát triển thời gian Công tác thống kê doanh thu: Cần phân biệt loại tiêu doanh thu giác độ khác quy định thống phương pháp thu thập tổng hợp tiêu thời gian dài để đảm bảo tính chất so sánh phân tích thống kê Cần thực thường xuyên định kỳ điều tra chi tiêu khách du lịch làm sở cho việc tính doanh thu xã hội từ du lịch Theo phương pháp tính có sở khoa học nhất, hạn chế tối đa tính trùng bỏ sót SVTH: Trần Văn Lộc 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng Xây dựng phổ biến phương pháp phân tích thống kê kết hoạt động kinh doanh du lịch coi nhiệm vụ thường xuyên, cần làm cán thống kê không ngành thống kê mà ngành du lịch tổ chức, đơn vị kinh doanh du lịch Việc thống kê du lịch trình phức tạp, tốn kém, cần nhiều đầu tư cần có phối kết hợp nhiều ngành, nhiều quan khác để tổ chức triển khai thực Vì vậy, quan, tổ chức cần nghiêm túc việc đánh giá có đầy đủ điều kiện nguồn lực để sẵn sàng thực công Đ ại họ c Ki nh tế H uế việc thống kê du lịch Tỉnh Thừa Thiên Huế SVTH: Trần Văn Lộc 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng PHẦN 3: KẾT LUẬN Nội dung khóa luận trình bày tổng quan du lịch, kết nghiên cứu hệ thống tiêu thống kê kết kinh doanh du lịch sở để đề xuất tiêu bổ sung vào hệ thống tiêu thống kê cũ Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, có số kết luận sau: Thứ nhất, Khẳng định lần du lịch ngành kinh tế tổng hợp, có vai trò vị trí đặc biệt việc phát triển kinh tế xã hội, văn hóa đất nước việc thống kê kết kinh doanh du lịch có vai trò đặc biệt việc phản ánh tầm quan H uế trọng Thứ hai, khóa luận phân tích thực trạng cơng tác thơng kê du lịch cấp tỉnh, tập trung vào nghiên cứu công tác thu thập số liệu hệ thống tiêu thống tế kê kết kinh doanh du lịch Từ hạn chế vấn đề nghiên cứu để đề xuất nh tiêu bổ sung, nhằm phục vụ tốt công tác thống kê kết kinh doanh du lịch Thứ ba, khóa luận bổ sung thêm tiêu vào hệ thống tiêu thống kê Ki kết kinh doanh du lịch, chia tiêu giá trị tiêu họ cho tỉnh Thừa Thiên Huế c vật Trên sở số liệu có sẵn, áp dụng tiêu đề xuất để ước tính kết Thứ tư, thơng qua khảo sát khách du lịch quốc tế nội địa điểm đến Thừa ại Thiên Huế, khóa luận có số liệu khách du lịch quốc tế nội địa, tính Đ tỉ lệ khách ngày khách qua đêm, khách theo tour khác tự tổ chức, hệ số phục vụ nhiều cho việc tính tốn thử nghiệm kết kinh doanh du lịch cấp tỉnh Với kết đạt được, khóa luận mong muốn đóng góp cho việc hoàn thiện hệ thống tiêu thống kê kết kinh doanh du lịch, từ làm rõ tầm quan trọng du lịch, nhằm cải thiện công tác quản lý phát triển du lịch Tuy nhiên đề tài mới, số liệu chưa có nhiều, việc thu thập số liệu gặp nhiều khó khăn, nguồn tham khảo chưa có nhiều, chưa có kinh nghiệm nhiều lĩnh vực nghiên cứu, khóa luận nhiều hạn chế, chưa tính đốn đầy đủ xác tối đa tiêu thống kê du lịch Rất mong đóng góp để đề tài ngày hồn thiện SVTH: Trần Văn Lộc 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng Để ứng dụng đề tài vào thực tế, cần hỗ trợ nguồn lực vật lực từ quan nhà nước, cấp ngành, với mong muốn đề tài áp dụng thử nghiệm với qui mô lớn kết mang lại giúp phản ánh thực trạng ngành du lịch, từ có chiến lược phát triển du lịch giai đoạn tới Sau cùng, xin chân thành cảm ơn thầy giáo, Thạc sĩ Ngô Sỹ Hùng cô làm việc phòng Kinh doanh thương mại – Giá cả, Cục Thống kê tỉnh Thừa Đ ại họ c Ki nh tế H uế Thiên Huế nhiệt tình giúp đỡ tơi hồn thành đề tài SVTH: Trần Văn Lộc 72 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Sỹ Hùng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Cục Thống kê Thừa Thiên Huế, “Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015” Luật Thống kê năm 2015 Phạm Ngọc Kiểm (2006), “Giáo trình Thống kê kinh doanh”, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà nội Tổng cục du lịch, Đề án chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030 H uế Tổng cục du lịch, Phạm Quang Hưng, “Đóng góp di lịch vào GDP” Tổng cục du lịch, Thông tư số 27/2014/TT – BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 qui định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng quan quản tế lý du lịch thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Trần Thị Kim Thu (2006), “Nghiên cứu thống kê hiệu hoạt động kinh doanh nh du lịch”, sách chuyên khảo, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội Ki Trần Thị Kim Thu, (2012), “Giáo trình Lý thuyết Thống kê”, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội họ dân, Hà Nội c Bùi Đức Triệu, (2011), “Giáo trình Thống kê kinh tế”, NXB ĐH Kinh tế Quốc 10 Quyết định số 201/QĐ – TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013, phê duyệt “Qui hoạch ại tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” Đ 11 Nguyễn Văn Đính, Trần Minh Hòa (2008), “Giáo trình Kinh tế du lịch”, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Website 12 http://dulichhue.com.vn/new/vi/a8654/gioi-thieu-ve-du-lich-hue.html 13 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-du-lich-2005-44-2005QH11-2659.aspx 14 http://soha.vn/bo-chinh-tri-khang-dinh-dua-du-lich-thanh-nganh-kinh-te-muinhon-20170119092728384.htm 15 http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/17294 16 https://voer.edu.vn/m/vi-tri-va-vai-tro-cua-nganh-du-lich/ad0afc90 SVTH: Trần Văn Lộc 73 ... Phương pháp tính số lượt khách quốc tế nội địa cấp tỉnh – áp dụng thử nghiệm tỉnh Thừa Thiên Huế ại Mục đích nghiên cứu Đ 2.1 Mục đích chung Giải vấn đề thống kê số lượt khách quốc tế nội địa. .. lịch Thừa Thiên Huế đến năm 2020 52 2.3 Tính thử nghiệm tổng số lượt khách quốc tế nội địa tỉnh Thừa Thiên Huế 55 2.3.1 Kết khảo sát khách du lịch quốc tế nội địa Thừa Thiên Huế 55 2.3.2 Ước tính. .. Cách tính tổng số lượt khách nội địa cấp tỉnh từ số đêm lưu trú 24 Sơ đồ 2: Cách tính tổng lượt khách nội địa cấp tỉnh, số lượt khách lưu trú 25 Sơ đồ 3: Cách tính tổng lượt khách quốc tế cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp tính số lượt khách quốc tế và nội địa cấp tỉnh – áp dụng thử nghiệm tại tỉnh thừa thiên huế , Phương pháp tính số lượt khách quốc tế và nội địa cấp tỉnh – áp dụng thử nghiệm tại tỉnh thừa thiên huế

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay