Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần dệt may huế qua 3 năm 2014 2016

82 33 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 00:07

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ h tế H uế KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TÊ cK in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC họ ĐỀ TÀI: NGUYỄN THỊ HẰNG Tr ườ n g Đ ại ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ QUA NĂM 2014-2016 Huế, tháng 01 năm 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ tế H uế KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TÊ cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI: Đ ại họ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ QUA NĂM 2014-2016 Giáo viên hướng dẫn: Lớp: K48 – Thống kê kinh doanh ThS Trần Thị Phước Hà ườ n g Sinh viên: Nguyễn Thị Hằng Tr Niên khóa: 2014-2018 Huế, tháng 01 năm 2018 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà LỜI CẢM ƠN Được đồng ý ThS Trần Thị Phước Hà Công ty cổ phần Dệt may Huế, em thực đề tài “Đánh giá hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Dệt may Huế” uế Để hoàn thành luận văn này, trước hết em xin chân thành cảm ơn thầy H giáo Trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế trang bị kiến thức cho em suốt thời gian qua, q thầy hội đồng chấm khóa luận tạo điều thuận tế lợi góp ý q báu giúp em hồn thiện khóa luận Đặc biệt h em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giáo ThS Trần Thị Phước Hà in nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn em hồn thành khóa luận cK Nhân đây, em xin tỏ lòng biết ơn đến Ban giám đốc, chú, anh chị công tác Công ty cổ phần Dệt may Huế, đặc biệt phòng Kế tốn nhiệt tình họ cung cấp tài liệu, số liệu cần thiết, đồng thời truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn quý giá, hỗ trợ em suốt trình nghiên cứu ại Cảm ơn gia đình, thầy bạn bè động viên, giúp đỡ em thời gian Tr ườ n g Đ qua để em hồn thành tốt khóa luận SVTH: Nguyễn Thị Hằng Huế, ngày 11 tháng năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Thị Hằng i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT : Các khoản phải thu/ doanh thu CĐ : Cố định DT : Doanh thu ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đơng HĐTC : Hoạt động tài HTK : Hàng tồn kho KPT : Khoản phải thu LN/DT : Lợi nhuận/doanh thu LNST : Lợi nhuận sau thuế NSNN : Ngân sách nhà nước SXKD : Sản xuất kinh doanh TT : Tỷ trọng TSCĐ : Tài sản cố định TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TSNH : Tài sản ngắn hạn TSDH : Tài sản dài hạn VCĐ : Vốn cố định VLĐ : Vốn lưu động H tế h in cK họ ại Đ : Vốn cố định bình quân ườ n m : Xây dựng g XDCB q uế CKPT/DT : Sức sản xuất vốn cố định Tr :Vòng quay vốn lưu động :Vốn lưu động bình quân SVTH: Nguyễn Thị Hằng ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2014-2016 25 Bảng 2: Kết cấu vốn kinh doanh công ty 28 Bảng 3: Tình hình biến động nguồn vốn Cơng ty qua năm 2014-2016 30 Bảng 4: Tình hình nợ phải trả công ty qua năm 32 Bảng 5: Tình hình khoản chiếm dụng .33 Bảng 6: Tình hình vốn chủ sở hữu qua năm 2014-2016 35 uế Bảng 7: Tình hình biến động tài sản lưu động qua năm 37 Bảng 8: Tình hình khoản phải thu qua năm 38 H Bảng 9: Tình hình TSCĐ đầu tư dài hạn công ty qua năm .40 tế Bảng 10: Sức sinh lời tài sản cố định 41 h Bảng 11: Bảng tài trợ 2014 43 in Bảng 12: Phân tích diễn biến nguồn vốn sử dụng vốn năm 2014 44 cK Bảng 13: Bảng tài trợ 2015 45 Bảng 14: Phân tích diễn biến nguồn vốn sử dụng vốn năm 2015 46 họ Bảng 15: Bảng tài trợ 2016 47 Bảng 16: Phân tích diễn biến nguồn vốn sử dụng vốn năm 2016 48 ại Bảng 17: Hiệu sử dụng vốn cố định .49 Đ Bảng 18: Hiệu sử dụng vốn lưu động qua năm 56 Tr ườ n g Bảng 19: Hiệu sử dụng vốn kinh doanh 61 SVTH: Nguyễn Thị Hằng iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà DANH MỤC BIỂU Sơ đồ 1.1- Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Dệt May Huế 23 Hình 1: Biểu đồ kết cấu vốn kinh doanh .29 Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Hình 2: Biểu đồ cấu vốn công ty qua năm 2014-2016 30 SVTH: Nguyễn Thị Hằng iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng nghiên cứu uế Phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .2 H Kết cấu đề tài .3 tế PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU h CHƯƠNG I: SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU in 1.1 sở lý luận cK 1.1.1 Tổng quan vốn kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm họ 1.1.1.2 Phân loại vốn kinh doanh 1.1.1.3 Đặc điểm vốn kinh doanh ại 1.1.1.4 Vai trò vốn kinh doanh .9 Đ 1.1.2 Nội dung phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh 10 g 1.1.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng vốn kinh doanh 10 ườ n 1.1.2.2 Sự cần thiết nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh 10 1.1.2.3 Các tiêu đánh giá phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh 11 Tr 1.2 sở thực tiễn .17 1.2.1 Tổng quan ngành công nghiệp dệt may Việt Nam .17 1.2.2 Tổng quan ngành công nghiệp dệt may Huế 19 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY 20 CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 20 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Dệt may Huế 20 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 20 2.1.2 Các lĩnh vực kinh doanh công ty 21 2.1.3 Chức 21 SVTH: Nguyễn Thị Hằng v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà 2.1.4 cấu tổ chức quản lý máy công ty .22 2.1.5 Kết kinh doanh Công ty Cổ phần Dệt may Huế giai đoạn 2014-2016 25 2.2 Đánh giá khái quát tình hình biến động tài sản nguồn vốn công ty giai đoạn 2014-2016 28 2.2.1 Đánh giá khái quát tình hình biến động nguồn vốn .28 2.2.1.1 Nợ phải trả 31 2.2.1.2 Nguồn vốn chủ sở hữu .34 uế 2.2.2 Đánh giá khái qt tình hình biến động tài sản Cơng ty qua năm 2014-201635 2.2.2.1 Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn .36 H 2.2.2.2 Tài sản cố định đầu tư dài hạn 40 tế 2.3 Phân tích tình hình nguồn vốn sử dụng vốn .42 h 2.3.1 Tình hình vốn sử dụng vốn năm 2014 .42 in 2.3.2 Tình hình vốn sử dụng vốn năm 2015 .45 cK 2.3.3 Tình hình vốn sử dụng vốn năm 2016 .46 2.4 Hiệu sử dụng vốn cố định 49 họ 2.5 Hiệu sử dụng vốn lưu động .54 2.6 Hiệu sử dụng tổng vốn kinh doanh 60 ại 2.7 Đánh giá chung hiệu sử dụng vốn công ty Cổ phần Dệt may Huế .63 Đ 2.7.1 Kết đạt 63 g 2.7.2 Hạn chế 63 ườ n CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 65 Tr 3.1 Định hướng phát triển cho công ty thời gian tới 65 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty 65 3.2.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định 65 3.2.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động .66 3.2.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh 68 3.2.4 Các giải pháp khác 68 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .70 Kết luận 70 Kiến nghị 71 SVTH: Nguyễn Thị Hằng vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế TÀI LIỆU THAM KHẢO .72 SVTH: Nguyễn Thị Hằng vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Trần Thị Hà PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lí chọn đề tài Trong kinh tế thị trường với mơi trường kinh doanh đầy biến động mang tính cạnh tranh nay, doanh nghiệp muốn kinh doanh phát triển đứng vững thị trường đòi hỏi nhiều yếu tố Đặc biệt ba yếu tố định phát triển doanh nghiệp phải đội ngũ nhân viên trình uế độ, kỹ thuật tay nghề cao với sở vật chất hạ tầng đại yếu tố vốn kinh doanh Một doanh nghiệp thiếu ba yếu tố q trình sản xuất H kinh doanh khơng thể diễn Vốn yếu tố quan trọng không tế doanh nghiệp mà quan trọng vận động kinh tế Để h doanh nghiệp hình thành tiến hành sản xuất kinh doanh bắt buộc doanh in nghiệp phải vốn để hoạt động cK Cùng với đổi kinh tế đất nước, với chủ trương phát triển kinh tế thị trường nhiều thành phần Nhà nước quản lý diện vĩ mô theo định hướng họ XHCN Các doanh nghiệp lúc hưởng quyền tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh, tự chủ bảo đảm vốn đồng thời trách nhiệm bảo tồn vốn Vì ại hội thách thức doanh nghiệp nước ta nhiều doanh Đ nghiệp kịp thời thích nghi kịp thời với tình hình mới, hiệu sản xuất kinh doanh g tăng lên Nhưng bên cạnh khơng doanh nghiệp lung túng hoạt động ườ n sản xuất kinh doanh, làm ăn thua lỗ kéo dài, doanh thu khơng đủ bù đắp chi phí bỏ ra, khơng bảo tồn vốn dẫn đến phá sản Tr Hơn nữa, doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn cách hiệu tồn phát triển được, phần lợi nhuận từ việc sử dụng hiệu nguồn vốn đem lại đầu tư, tiến hành để tái sản xuất mở rộng quy mô, đưa doanh nghiệp ngày phát triển lớn mạnh Vậy hoạt động quản lý sử dụng vốn cho hiệu nội dung quan trọng cơng tác quản lý tài doanh nghiệp Nó giúp cho doanh nghiệp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho tình hình tài doanh nghiệp ln trạng thái ổn định lành mạnh SVTH: Nguyễn Thị Hằng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Trần Thị Hà 2.508,72 1.480.821,95 792,76 1.480.821,95 3.301,48 1.480.821,95 (-0,17)%=0,054%+(-0,22)% Nhận xét: Doanh thu năm 2016 giảm 0,17% hay giảm -2,508.72 triệu đồng so với năm 2015 ảnh hưởng nhân tố: - Do số vòng quay VLĐ 0,1% làm cho doanh thu tăng 0,054% hay tăng 792,76 triệu - uế đồng Do VLĐ bình quân giảm 0,2% làm cho doanh thu giảm 0,22% hay giảm 3,301.48 H triệu đồng tế Thời gian vòng quay vốn lưu động cho biết khoảng thời gian mà công ty thu h hồi lại hết nguồn vốn lưu động mà công ty bỏ cho hoạt động kinh doanh đơn vị in Như thời gian dài cơng ty khó thu hồi vốn lưu động Qua bảng cK ta thấy thời gian vòng quay VLĐ cơng ty qua năm xu hướng giảm 98,65 (2014); 96,58 (2015); 96,53 (2016) ngày Đây dấu hiệu tốt họ hoạt động kinh doanh công ty, việc giảm thời gian vòng quay vốn lưu động cho biết công ty thu hồi lại hết nguồn vốn lưu động giảm xuống làm tăng tốc độ chu ại chuyển vốn lưu động, vốn quay nhiều vòng tránh khả ứ đọng vốn Đ Mức doanh lợi VLĐ biến động qua năm Cụ thể năm 2014 mức doanh lợi ng VLĐ 0,09 lần, tức bỏ đồng vốn lưu động thu 0,09 đồng lợi nhuận Đến năm 2015, số 0,11 lần tăng 0,02 lần tương ứng tăng 19,40% so với năm ườ 2014 Nguyên nhân vốn lưu động lợi nhuận sau thuế tăng tốc độ tăng Tr lợi nhuận sau thuế lớn tốc độ tăng vốn lưu động, biểu việc sử dụng vốn lưu động hiệu Đến năm 2016 mức doanh lợi vốn lưu động giảm không đáng kể tốc độ giảm lợi nhuận sau thuế tốc độ giảm vốn lưu động gần xấp xỉ Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động qua năm xấp xỉ gần 0,27 lần Hệ số ý số vốn lưu động cần thiết để tạo đồng doanh thu Hệ số nhỏ chứng tỏ hiệu sử dụng vốn lưu động tốt Qua năm ta thấy việc sử dụng vốn lưu động công ty ngày hiệu SVTH: Nguyễn Thị Hằng 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Trần Thị Hà Vòng quay khoản phải thu biến động qua năm cụ thể năm 2014 6,54 lần, năm 2015 8,65 lần sang năm 2016 giảm nhẹ xuống 8,16 Nhìn vào số liệu thấy tốc độ thu hồi nợ công ty tương đối nhanh, khả chuyển đổi khoản nợ phải thu sang tiền mặt cao điều giúp cho công ty tăng luồng tiền mặt, tạo chủ động việc tài trợ nguồn vốn lưu động sản xuất Để đánh giá tác động nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ quay khoản phải thu uế ta dùng phương pháp thay liên hồn để phân tích: H Vòng quay hàng tồn kho biến động qua năm vào năm 2014 9,07 lần/năm; năm 2015 8,05 lần/năm; năm 2016 8,22 lần/năm giữ mức cao tế Vòng quay HTK giữ mức cao cho thấy công ty bán hàng nhanh hàng tồn kho khơng h bị ứ đọng nhiều Qua phân tích cho thấy vòng quay hàng tồn kho giữ mức cao phần in giá vốn hàng bán tăng qua năm mà nguyên nhân sâu xa giá nguyên liệu cK tăng cao Như công ty cần tìm kiếm nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào rẻ mà đảm bảo chất lượng họ Nhìn chung qua năm cơng ty sử dụng hiệu vốn lưu động, công tác quản lý vốn lưu động ngày cải thiện, công ty cần tiếp tục phát huy để nâng cao hiệu Đ triển hiệu ại sử dụng VLĐ nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh công ty phát ng 2.6 Hiệu sử dụng tổng vốn kinh doanh Mục tiêu mục tiêu cuối doanh nghiệp tiến hành ườ hoạt động sản xuất kinh doanh tối đa hóa lợi nhuận hay nói cách khác tối đa hóa giá Tr trị doanh nghiệp Để đạt mục tiêu đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm biện pháp nhằm khai thác sử dụng cách triệt để nguồn lực bên bên doanh nghiệp Chính vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn phải doanh nghiệp đặt lên hàng đầu, mục tiêu trung gian tất yếu để đạt mục tiêu cuối vốn vai trò mang tính định q trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Muốn làm điều sau chu kỳ hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải phân tích, đánh giá lại kết đạt để từ rút mặt tồn thiếu sót ưu điểm doanh nghiệp, kế hoạch khắc phục kịp thời SVTH: Nguyễn Thị Hằng 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Trần Thị Hà mặt hạn chế hay phát huy ưu điểm nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Bảng 19: Hiệu sử dụng vốn kinh doanh 2015/2014 Chỉ tiêu 1.Doanh thu (tr.đ) 2015 1,379,742.77 +/- 1,480,821.95 1,478,313.23 +/- +/- (%) +/- (%) 101,079.18 7.33 (2,508.72) (0.17) 25.47 (1,285.88) (2.92) 35,119.76 44,063.65 42,777.77 8,943.89 (tr.đ) 569,319.01 585,615.44 669,034.66 16,296.43 2.86 83,419.22 14.24 4.Tổng tài sản (tr.đ) 588,788.31 606,215.64 679,185.14 17,427.33 2.96 72,969.50 12.04 5.Vốn CSH (tr.đ) 114,148.67 139,217.65 205,868.03 21.96 66,650.38 47.87 2.42 2.53 (%) (7= 2/1) 2.55 8.ROA (%) (8=2/4) 5.96 9.ROE (%) (9=2/5) 30.77 H 2.LN sau thuế (tr.đ) 2016 uế 2014 2016/2015 h 0.11 4.34 (0.32) (12.62) 2.98 2.89 0.43 16.90 (0.08) (2.75) 7.27 6.30 1.30 21.86 (0.97) (13.35) 31.65 20.78 0.88 2.87 (10.87) (34.35) họ cK 2.21 (Nguồn: Phòng kế tốn Cơng ty Dệt may Huế) Đ ại 7.Tỷ suất LN/DT (ROS) 25,068.98 in 6.Sức sản xuất vốn (lần) (6=1/3) tế 3.Vốn KD bình quân ng Sức sản xuất vốn qua năm giảm Năm 2014 tài sản đầu tư công ty 569.319,01 triệu đồng thu 1.379.742,77 triệu đồng doanh thu sức sản xuất ườ vốn 2,42 lần Năm 2015, sức sản xuất vốn tăng 4,34% so với năm 2014 công ty tăng Tr cường đầu tư lên 585.065,44 triệu đồng 1.480.821,95 triệu đồng doanh thu Năm 2016 sức sản xuất vốn giảm 0,32 lần tương ứng 12,62% so với năm trước Nhìn chung, cơng ty sử dụng vốn hiệu giảm sút sức sản xuất vốn dấu hiệu đáng lưu ý công ty công tác quản lý sử dụng vốn Chỉ số tỷ suất lợi nhuận doanh thu phản ánh đơn vị doanh thu mang lại đơn vị lợi nhuận.Qua bảng ta thấy tỷ suất lợi nhuận doanh thu biến động năm 2015 tăng so với năm 2014 năm 2016 lại giảm nhẹ Giải thích cho điều năm 2015 doanh thu tăng lợi nhuận sau thuế cơng ty SVTH: Nguyễn Thị Hằng 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Trần Thị Hà tăng tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế lớn tốc độ tăng doanh thu làm cho tỷ suất tăng lên Sang đến năm 2016, tỷ suất lợi nhuận doanh thu giảm doanh thu giảm so với năm trước cộng thêm với công ty phải toán khoản nợ ngắn hạn dài hạn nên lợi nhuận sau thuế giảm mà tốc độ giảm lợi nhuận sau thuế lớn tốc độ giảm doanh thu nên số giảm Ta thấy tỷ suất lợi nhuận xu hướng giảm giảm nhẹ năm gần chưa phải dấu hiêu xấu uế điều nên lưu ý doanh thu Công ty cần nỗ lực không ngừng H để làm cho tỷ suất lợi nhuận doanh thu tăng trở lại Vốn công ty dùng để tiến hành sản xuất kinh doanh tạo lợi nhuận tế cho cơng ty Từ doanh nghiệp thực việc tái sản xuất, mở rộng quy mơ h doanh nghiệp Mức độ tái sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động phụ in thuộc vào khả sinh lời tài sản đơn vị Bên cạnh tài sản cơng ty cK hình thành từ vốn vay vốn chủ sở hữu Cả hai nguồn vốn sử dụng để tài trợ cho hoạt động công ty Hiệu việc chuyển vốn đầu tư thành lợi nhuận họ thể qua ROA Do vây việc đánh giá khả sinh lời tài sản qua năm (2014-2016) cần thiết Qua bảng 19, ROA công ty tương đối ổn định cụ thể năm ại 2014 5,96%, năm 2015 7,27% năm 2016 6,30% Tỷ suất lợi nhuận cho ta biết Đ đơn vị tài sản mà doanh nghiệp sử dụng trình kinh doanh mang lại bao ng nhiêu đồng lợi nhuận tức năm 2014 mang lại 5,96 đồng LN, năm 2015 mang lại 7,27 đồng LN, năm 2016 mang lại 6,3 đồng LN Chỉ số trì tốt qua năm cho ườ thấy công ty làm ăn hiệu đem lại lợi nhuận nhờ việc đầu tư, nâng cấp tài sản để phục Tr vụ trình sản xuất kinh doanh Tỷ suất sinh lời tổng vốn chủ sở hữu (ROE) phản ánh đơn vị vốn chủ sở hữu tạo đơn vị lợi nhuận, tỷ lệ cao tốt Ta thấy ROE qua năm biến động năm 2014 30,77%; năm 2015 31,65% (tăng 0,88% so với năm 2014) đặc biệt năm 2016 giảm mạnh xuống 20,78% Sự giảm mạnh tỷ suất sinh lời tổng vốn chủ sở hữu cho thấy công ty sử dụng hiệu đồng vốn cổ đông Công ty cần sách cân đối cách hài hòa vốn cổ đông với vốn vay để khai thác lợi canh tranh trình huy động vốn, mở rộng quy mô SVTH: Nguyễn Thị Hằng 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Trần Thị Hà Mặt khác số ROE tăng lên điều kiện tốt để thu hút nhiều nhà đầu tư góp vốn Tóm lại qua phân tích cho thấy công ty dùng vốn đưa vào sản xuất kinh doanh chưa phát huy hết hiệu quả, sức sản xuất vốn cố định, sức sản xuất vốn lưu động, sức sản xuất vốn hướng giảm nhẹ Tuy nhiên vốn đưa vào sản xuất kinh doanh đem lại hiệu chưa cao mức trung bình ổn định qua năm uế 2.7Đánh giá chung hiệu sử dụng vốn công ty Cổ phần Dệt may Huế - H 2.7.1 Kết đạt Về tình hình cấu vốn năm qua thành cơng tế vốn chủ sở hữu xu hướng tăng lên tổng vốn kinh doanh Do lợi nhuận h công ty qua năm xu hướng tăng tương đối ổn định bổ sung lượng vốn - cK công ty ngày tốt in vào vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu tăng lên thể lực tự chủ mặt tài Cơng ty dùng vốn đưa vào sản xuất kinh doanh bước đầu đem lại hiệu quả, sức họ sản xuất vốn tỷ sơ ROS, ROA, ROE giảm sút nhẹ năm gần giữ mức tốt chứng tỏ đồng vốn đầu tư, đồng vốn chủ sở hữu bỏ Đ công ty phấn đấu nhiều ại mang lại lợi nhuận cao cho công ty Đây thành lớn hiệu đầu tư mà ng Tuy nhiên, bên cạnh hiệu đạt nêu cơng ty ườ hạn chế định việc sử dụng vốn 2.7.2 Hạn chế Hàng tồn kho cơng ty xu hướng tăng qua năm đồng thời chiếm vị trí Tr - thứ tài sản lưu động Đây dấu hiệu khơng tích cực cơng ty hàng tồn kho tăng lên làm cho tình trạng ứ đọng hàng hóa, làm cho tốc độ quay vòng đồng vốn chậm hơn, gây lãng phí vốn - Các khoản phải thu chiếm tỷ lệ cao tài sản lưu động tiền khoản tương đương tiền chiếm tỷ lệ thấp tài sản lưu động chứng tỏ công tác thu tiền từ khách hàng chưa quản lý tốt điều làm tăng khả bị khách hàng chiếm dụng SVTH: Nguyễn Thị Hằng 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Trần Thị Hà vốn, làm giảm khả tốn ảnh hưởng cơng tác huy động vốn quay vòng, đầu tư tái sản xuất mở rộng nhằm thu lợi nhuận - Hiệu suất sử dụng vốn cố định hiệu sử dụng vốn qua năm xu hướng Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế giảm chứng tỏ công tác quản lý sử dụng vốn kinh doanh chưa hiệu SVTH: Nguyễn Thị Hằng 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Trần Thị Hà CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 3.1 Định hướng phát triển cho công ty thời gian tới Thứ nhất, xây dựng công ty cổ phần Dệt May Huế vững mạnh hơn, sản xuất kinh doanh hiệu sở thực tái cấu, sử dụng hợp lý nguồn lực Nâng cao lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao tài chính, cơng nghệ thị trường uế Thứ hai, đào tạo xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý kinh doanh chuyên nghiệp H bãn lĩnh, đồng thời tìm kiếm nhân tài chun gia chun mơn cao Thứ ba, tập trung trí tuệ sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi nhận tế thức, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, h người, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh Xây dựng công ty trở in thành doanh nghiệp phát triển mạnh toàn diện lĩnh vực may mặc cK 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty Để đưa hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ngày mở rộng hiệu sử họ dụng vốn cao khắc phục hạn chế, phấn đấu giữ vững nâng cao uy tín cơng ty chất lượng sản phẩm Trên sở phân tích cấu nguồn vốn, hiệu sử ại dụng vốn công ty Cổ phần Dệt may Huế qua năm kết hợp với điều kiện thực tế Đ công ty xin đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn sau: - ng 3.2.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Khai thác, tạo lập nguồn vốn cố định đáp ứng nhu cầu kinh doanh công việc hết ườ sức quan trọng Điều khơng vốn cố định chiếm tỷ trọng lớn tổng vốn Tr kinh doanh doanh nghiệp mà việc sử dụng vốn cố định gắn liền với hoạt động đầu tư dài hạn, thu hồi vốn chậm thường gắn với rủi ro - Để nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định cơng ty cần tiếp tục trì hồn thiện nâng cấp, phân công quản lý TSCĐ thực việc sửa chữa bảo dưỡng TSCĐ kịp thời, lập kế hoạch cụ thể chi phí sửa chữa TSCĐ năm tới Tận dụng triệt để công suất hoạt động TSCĐ đưa vào sản xuất, sử dụng khấu hao TSCĐ linh hoạt Đồng thời huy động thêm vốn đầu tư đổi TSCĐ SVTH: Nguyễn Thị Hằng 65 Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: ThS.Trần Thị Hà Bố trí dây chuyền sản xuất hợp lý, khai thác hết công suất thiết kế nâng cao hiệu suất máy móc, thiết bị, sử dụng triệt để diện tích sản xuất, giảm chi phí khấu hao giá thành sản phẩm - Xử lý nhanh tài sản cố định không cần dùng, hư hỏng nhằm thu hồi vốn nhanh, bổ sung thêm vốn cho sản xuất kinh doanh - Phân cấp quản lý tài sản cố định cho phận sản xuất nhằm nâng cao trách Thường xuyên quan tâm đến việc bảo toàn vốn cố định, thực nghiêm chỉnh H - uế nhiệm quản lý sử dụng tài sản cố định, giảm tối đa thời gian nghỉ việc nội dung cơng tác bảo tồn phát triển vốn Trong thời gian tới cơng ty cần phải đa dạng hóa hình thức huy động vốn Nguồn tế - h vốn mà doanh nghiệp huy động phải tính đến nguồn vốn bên in doanh nghiệp Việc huy động vốn tránh cho doanh nghiệp khơng phải trả chi phí cK cho việc sử dụng vốn doanh nghiệp chủ động việc sử dụng vốn kinh doanh nói chung vốn cố định nói riêng Mặt khác, doanh nghiệp sử dụng vốn - họ để đầu tư vào tài sản cố định giúp doanh nghiệp chủ động mặt tài Huy động vốn qua thị trường chứng khoán cách phát hành trái phiếu tạo ại cho công ty huy động lượng vốn lớn dài hạn, đáp ứng nhu cầu vốn cố định Đ công ty Việc phát hành trái phiếu thuận lợi định, cơng ty cần ng vào tình hình thực tế mục tiêu cơng ty lựa chọn hình thức quy mô phát hành cho phù hợp Tuy nhiên thị trường chứng khốn nước ta non trẻ khả ườ toán chứng khoán chưa cao thể nói phương thức huy động vốn Tr gặp nhiều khó khăn, vài năm tới phương thức nhiều thuận lợi đặc biệt hoàn cảnh doanh nghiệp cổ phần hóa 3.2.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động - Xác định nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho thời kỳ sản xuất, kinh doanh nhằm huy động hợp lý nguồn vốn bổ sung - Tiết kiệm chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp nhằm tránh lãng phí để q trình kinh doanh đạt hiệu cao Lợi nhuận thu qua năm kinh doanh nhỏ so với tăng cường vốn Công ty Do vậy, Công ty cần kế hoạch xem xét đánh SVTH: Nguyễn Thị Hằng 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Trần Thị Hà giá lại quy trình bán hàng quản lý doanh nghiệp nhằm làm tăng lợi nhuận, tránh tình trạng sử dụng lãng phí vốn Ngồi ra, Cơng ty cần phải ý biện pháp giảm lệ phí vay ngắn hạn ngân hàng chi phí khác - Tổ chức tốt trình thu mua, dự trữ vật tư nhằm đảm bảo giá thành thu mua vật tư, hạn chế tình trạng ứ đọng vật tư dự trữ, dẫn đến phẩm chất gây ứ đọng vốn lưu động Đồng thời, quản lý chặt chẽ việc tiêu dùng vật tư theo định mức nhằm giảm chi phí Tổ chức đa dạng hình thức tiêu thụ sản phẩm Xây dựng quan hệ bạn hàng tốt H - uế nguyên, nhiên, vật liệu giá thành sản phẩm giảm khoản nợ đến hạn hạn chưa đòi Quản lý tốt khoản phải thu nhằm hạn chế lượng vốn bị khách hàng chiếm h - tế với khách hàng nhằm củng cố uy tín thị trường Tổ chức tốt q trình tốn in dụng Cơng ty cần phải thu thập, phân tích kỹ thông tin cần thiết khách hàng cK tư cách tín dụng, lực trước ký kết hợp đồng cấp tín dụng cho họ Cơng ty thu thập thơng tin từ kinh nghiệm làm ăn với khách hàng khứ, họ yêu cầu họ cho xem xét sổ sách kế tốn bảng báo cáo tài chính, bảng tổng kết tài sản Cơng ty phải tìm cách để biết rõ khách hàng mà ký kết hợp ại đồng cat thức lẫn khơng thức Đặc biệt ký hợp đồng công ty cần Đ điều khoản quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo cho khách hàng thực hợp đồng ng toán hạn như: yêu cầu lượng ký quỹ, chấp lượng tài sản hợp lý quy định Tiết kiệm yếu tố chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lưu thơng góp phần Tr - ườ quy định mức xủ phạt hành khách hàng chậm toán so với thời hạn giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận - Một biện pháp chủ yếu nhằm tăng hiệu sử dụng vốn lưu động rú ngắn thời gian vòng quay nhằm tăng tốc độ vòng quay vốn đảm bảo tạo lợi nhuận cao cho vòng quay tăng nhanh vòng quay vốn lưu động nghia cơng ty phải đẩy mạnh bán ra, lượng vốn thời gian phải đạt doanh số kỳ sau cao kỳ trước SVTH: Nguyễn Thị Hằng 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Trần Thị Hà 3.2.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh - Điều hành quản lý tốt sản xuất kinh doanh giải pháp quan trọng nhằm đạt kết hiệu sản xuất kinh doanh cao Tổ chức tốt trình sản xuất tức đảm bảo cho q trình tiến hành thơng suốt, đặn, nhịp nhàng khâu dự trữ, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa đảm bảo phối hợp ăn khớp, chặt chẽ phận, đơn vị nội doanh nghiệp nhằm sản xuất nhiều sản phẩm uế chất lượng tốt, tiêu thụ nhanh đồng thời hạn chế tối đa tình trạng ngừng việc máy H móc, thiết bị, ứ đọng vật tư dự trữ thành phẩm chất lượng sản phẩm kém, gây lãng phí yếu tố sản xuất làm chậm tốc độ luân chuyển vốn Để sản xuất kinh doanh đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường, công ty cần phải hiểu tế - h biết vận dụng tốt phương pháp Marketing Marketing vai trò đặc biệt quan trọng in khâu tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Sản phẩm tiêu thụ nhanh làm rút ngắn cK thời gian luân chuyển vốn, khả sử dụng vốn hiệu nhiều Công ty phải tổ chức chuyên trách vấn đề tìm hiểu thị trường để thường xun thơng họ tin đầy đủ, xác, tin cậy diễn biến thị trường Trên sở Cơng ty bắt kịp thời thay đổi phương án kinh doanh, phương sản phẩm, xác định phương thức tiêu Về nhân sự: Xây dựng mối quan hệ hài hòa người sử dụng lao động đại ng - Đ 3.2.4 Các giải pháp khác ại thụ sản phẩm sách giá hợp lý diện người lao động doanh nghiệp Công ty cần phối hợp với tổ chức cơng đồn kịp ườ thời phát đề xuất biện pháp phù hợp để phòng ngừa tình trạng đình cơng, Tr láng cơng Đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng người lao động, chủ động giải vấn đề xúc, quan tâm đến việc tạo đủ việc làm, thu nhập đời sống tinh thần người lao động Xây dựng thỏa ước lao động tập thể mức lương, làm thêm, thù lao làm thêm Bên cạnh cần đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ lao động - Về thị trường tiêu thụ: Giữ vững phát triển thị trường xuất truyền thống, xúc tiến mở rộng thị trường nhằm hạn chế rủi ro thị trường SVTH: Nguyễn Thị Hằng 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Trần Thị Hà bị áp đặt rào cản thương mại Tiếp tục giữ vững chiếm lĩnh thị trường nội địa, phát triển mạng lưới tiêu thụ để chiếm lĩnh thị trường - Về sản phẩm: Nghiên cứu đổi cấu sản phẩm theo hướng đa dạng hóa, thực chế linh hoạt sản xuất nhằm thích nghi với thay đổi biến động thị trường, tập trung vào sản phẩm giá trị gia tăng Thực chun mơn hóa sản phẩm Đồng thời để tăng tính cạnh tranh Cơng ty cần cố gắng giảm giá thành sản uế phẩm thông qua biện pháp nâng cao suất lao động, giảm chi phí cố định Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H quản lý, giảm tiêu hao lượng điện sản xuất SVTH: Nguyễn Thị Hằng 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Trần Thị Hà PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Hiện công tác quản lý doanh nghiệp nói chung đánh giá hiệu sử dụng vốn nói riêng trở thành công cụ sắc bén công tác quản lý doanh nghiệp góp phần vào việc tìm giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Q trình phân tích tình hình hiệu sử dụng vốn công ty cho thấy uế cải thiện dần, hoạt động sản xuất kinh doanh vào ổn định, hiệu ln mang H lại lợi nhuận Tình hình vốn kinh doanh qua năm công ty Dệt may Huế không ngừng cải thiện, trang thiết bị máy móc ngày đại, đời sống nhân viên tế ngày nâng cao, thực tốt nghĩa vụ nhà nước Ngoài thành mà h công ty đạt năm báo cáo Khi vào tình hình cụ thể thấy rằng, in hiệu sử dụng vốn tương đối chưa cao, số vốn huy động chủ yếu cK nguồn vốn chủ sở hữu khoản chiếm dụng, tình hình cơng nợ cơng ty tốn phần lớn, hiệu sử dụng vốn cố định vốn lưu động mức cao Những điều họ ảnh hưởng tốt đến sản xuất kinh doanh công ty Trong thời gian tới đỏi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực từ thân, đồng ại thời tranh thủ đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh ban ngành liên quan để Đ đạt hiệu cao tổng vốn sản xuất kinh doanh đơn vị phát triển bền vững ng mặt Trong năm qua thị trường biến động doanh nghiệp ườ đứng vững thương trường, tiếp tục khẳng định vị trí thị trường để Tr đạt kết hiệu cao đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp xuất ngày nhiều, với tinh thần chủ động, tích cực xác định phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nên doanh nghiệp ổn định, đứng vững phát triển chế thị trường Hi vọng rằng, năm 2018 năm sau doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn ngày hiệu chuẩn bị thật tốt tư để bước vào xu hội nhập quốc tế với thời thách thức, với gian nan chiến thắng SVTH: Nguyễn Thị Hằng 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Trần Thị Hà Kiến nghị Qua nghiên cứu tình hình sử dụng vốn cơng ty, tơi xin số ý kiến sau:  Đối với Nhà nước, quan chức Một là: Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành sản xuất dệt may Ban hành văn pháp quy quản lý chất lượng loại sợi theo tiêu chuẩn nước nước phát triển Đồng thời sớm hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn uế cách đồng tạo điều kiện cho doanh nghiệp đạt bước tiến vững ổn định H Hai là: Nhà nước cần sách thuế suất, thuế nhập hợp lý, để cơng ty tế điều kiện nhập máy móc cơng nghệ đại từ nước nhập nguyên liệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất h Ba là: Đề nghị ban ngành, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện cho công ty in mặt sở vật chất địa bàn hoạt động công ty nhằm đảm bảo phát triển ổn cK định công ty, đảm bảo việc làm cho người lao động  Đối với Cơng ty họ Một là: Tích cực mở rộng thị trường kinh doanh rộng lớn nhiều thị trường hơn, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh thị trường ại Hai là: Thu hút lực lượng lao động bên để bổ sung, thay hàng năm cho Đ công ty Chính lực lượng cán trình độ tay nghề cao chưa nhiều chưa đáp ng ứng kịp thời nhu cầu phát triển công ty Ba là: Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tất lĩnh vực ườ Bốn là: Công ty cần cố gắng tăng cường thu hồi khoản phải thu, đặc biệt khoản phải thu kéo dài Tr Năm là: Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy chế quản lý nội công ty Tăng cường tiết kiệm, giảm chi phí đến mực cần thiết tất khâu trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Sáu là: Cần thực tốt chế quản lý nội bộ, đảm bảo tính gọn hiệu hoạt động Cần quan tâm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán cơng nhân đủ lực, chun mơn nghiệp vụ Nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán vào q trình sản xuất đáp ứng cơng việc cụ thể SVTH: Nguyễn Thị Hằng 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.Trần Thị Hà TÀI LIỆU THAM KHẢO Th.S Ngơ Kim Phượng, Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp, NXB Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Báo cáo tài cơng ty Cổ phần dệt may Huế qua năm từ 2014-2016, Bao gồm: uế Bảng cân đối kế toán năm 2014 H Bảng cân đối kế toán năm 2015 Bảng cân đối kế toán năm 2016 tế Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2014 in Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2016 h Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2015 cK GS.TS Phạm Ngọc Kiểm – PGS.TS Nguyễn Cơng Nhự, Giáo trình thống kê kinh doanh- Nhà xuất thống kê năm 2004 họ PGS.TS Hồng Hữu Hòa, Giáo trình thống kê doanh nghiệp – Nhà xuất Đại học Huế năm 2008 Đ https://voer.edu.vn/ ại Các luận văn Đại học Kinh tế khóa ng Thơng tin từ trang web https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia Tr ườ http://luanvan.net.vn SVTH: Nguyễn Thị Hằng 72 ng ườ Tr ại Đ h in cK họ tế uế H ... làm công tác kế tốn tài Xuất phát từ u cầu thực tế đây, qua thời gian thực tập Công ty Cổ uế phần dệt may Huế, đề tài “ Đánh giá hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Dệt may Huế qua năm 2014- 2016 ... .42 h 2 .3. 1 Tình hình vốn sử dụng vốn năm 2014 .42 in 2 .3. 2 Tình hình vốn sử dụng vốn năm 2015 .45 cK 2 .3. 3 Tình hình vốn sử dụng vốn năm 2016 .46 2.4 Hiệu sử dụng vốn cố... hiệu sử dụng vốn công ty Cổ phần dệt may Huế qua năm họ 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lí luận thực tiễn vốn hiệu sử dụng vốn ại - Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh công
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần dệt may huế qua 3 năm 2014 2016 , Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần dệt may huế qua 3 năm 2014 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay