Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần 1 5 giai đoạn 2015 2017

86 25 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 00:07

TẾ H U Ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ - - Ọ C KI N H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TR Ư Ờ N G Đ ẠI H NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 1-5 GIAI ĐOẠN 2015-2017 Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Lương Thanh Nhiên Lớp: K48 TKKD Niên Khoá: 2014-2018 Giảng Viên Hướng Dẫn: PGS.TS Hồng Hữu Hòa Huế, tháng 5năm 2018 LỜI CẢM ƠN Khố luận tốt nghiệp hồn thành kết trình học tập lâu dài trường Đại học Kinh Tế Huế kết việc học hỏi, rèn luyện thực tế Công ty Cổ phần 1-5 Sau thời gian thực tập Cơng ty cổ phần 1-5, tơi điều kiện trải nghiệm thực tế, môi trường làm việc chuyên nghiệp, hội để so sánh kiến thức học giảng đường Đại học với biết doanh nghiệp cụ thể, từ đúc kết cho kinh nghiệm học bổ ích U Ế Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến q thầy Trường Đại học Kinh Tế Huế, đặc đỡ, hướng dẫn tơi hồn thành tốt luận văn TẾ H biệt giáo viên hướng dẫn PGS.TS Hồng Hữu Hòa tận tình bảo, giúp N H Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần 1-5, KI toàn thể anh chị Phòng Kế tốn tài nhiệt tình giúp đỡ, bảo Ọ C tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập, cung cấp H thông tin cần thiết để hồn thành khố luận ẠI Sau cùng, xin chân thành cảm ơn tất bạn bè người thân G Đ quan tâm, động viên ủng hộ suốt thời gian thực tập hồn thành N khố luận Ư Ờ Với điều kiện thời gian kiến thức trình độ chun mơn, kinh nghiệm TR thân nhiều hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp khơng tránh khỏi sai sót Rất mong nhận bảo, đóng góp ý kiến từ q thầy giáo để tơi bổ sung, nâng cao kiến thức phục vụ tốt cho công tác thực tế sau Một lần xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Lương Thanh Nhiên i MỤC LỤC I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu đề tài Đối lượng phạm vi nghiên cứu .1 Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ế CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ U SỬ DỤNG VỐN Ở MỘT DOANH NGHIỆP TẾ H 1.1 Lý luận hiệu sử dụng vốn Doanh nghiệp N H 1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh .3 1.1.2 Hiệu sử dụng vốn KI 1.1.3 Phân loại vốn Ọ C 1.2 Nội dung phân tích hiệu sử dụng vốn 13 H 1.3 sở thực tế nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp giới Đ ẠI nước 20 G 1.3.1 Kinh nghiệm số doanh nghiệp giới 20 Ờ N 1.3.2 Kinh nghiệm số doanh nghiệp Việt Nam 23 Ư 1.3.3 Bài học kinh nghiệm Công ty Cổ phần 1-5 .24 TR CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 1-5 HUẾ 26 2.1 Tổng quan Công ty 26 2.1.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần 1-5 26 2.1.2 Tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần 1-5 29 2.1.3 Khái quát nguồn lực Công ty Cổ phần 1-5 giai đoạn 2015-2017 31 2.1.4 Một số kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 2015-2017 38 2.2 Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần 1-5 giai đoạn 2015-2017 40 2.2.1 Khái quát tình hình vốn công ty qua năm 40 ii 2.2.2 Đánh giá mức độ độc lập tài Cơng ty 43 2.2.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn tai Công ty Cổ phần 1-5 50 2.3 Phân tích nhân tố thuộc hiệu sử dụng vốn đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh kết kinh doanh 64 2.4 Đánh giá chung hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần 1-5 65 2.4.1 Ưu điểm 65 2.4.2 Hạn chế .66 2.4.3 Nguyên nhân 67 Ế CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG U VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 1-5 69 TẾ H 3.1 Định hướng phát triển Công ty 69 3.2 Các giải pháp chủ yêu nâng cao hiệu sử dụng vốn 69 N H III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 KI Kết luận .73 Ọ C Kiến nghị 74 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 iii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 – Tình hình lao động củaCông ty Cổ phần 1-5 qua năm 2015-2017 32 Bảng 2.2 – Tình hình tài sản củaCơng ty Cổ phần 1-5 qua năm 2015-2017 34 Bảng 2.3 – Tình hình Nguồn vốn Cơng ty Cổ phần 1-5 qua năm 2015-2017 36 Bảng 2.4 – Tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ phần 1-5 qua năm 2015-2017 38 Bảng 2.5 – Kết cấu vốn kinh doanh theo công dụng Công ty Cổ phần 1-5 giai đoạn 2015-2017 .40 Ế Kết cấu vốn kinh doanh theo nguồn hình thành Công ty Cổ phần 1-5 U Bảng 2.6 – H giai đoạn 2015-2017 42 Phân tích hệ số tài trợ vốn Công ty Cổ phần 1-5 giai đoạn 2015-2017 43 Bảng 2.8 – Phân tích hệ số tài trợ vốn Công ty Cổ phần 1-5 giai đoạn 2015-2017 44 Bảng 2.9– Phân tích hệ số tài trợ vốn Công ty Cổ phần 1-5 giai đoạn 2015-2017 44 KI N H TẾ Bảng 2.7 – Ọ C Bảng 2.10– Phân tích hệ số tài trợ vốn Công ty Cổ phần 1-5 giai đoạn 2015-2017 45 H Bảng 2.11– Phân tích hệ số khả tốn tổng qt Cơng ty Cổ phần 1-5 ẠI giai đoạn 2015-2017 46 G Đ Bảng 2.12– Phân tích hệ số khả tốn nợ ngắn hạn Cơng ty Cổ phần 1-5 N giai đoạn 2015-2017 47 Ư Ờ Bảng 2.13– Phân tích hệ số khả tốn nhanh Cơng ty Cổ phần 1-5 giai TR đoạn 2015-2017 .48 Bảng 2.14– Phân tích hệ số khả tốn nhanh Cơng ty Cổ phần 1-5 giai đoạn 2015-2017 .49 Bảng 2.15– Phân tích hệ số quay vòng vốn Cơng ty Cổ phần 1-5 giai đoạn 20152017 50 Bảng 2.16– Phân tích sức sinh lợi tài sản (ROA) .51 Bảng 2.17– Phân tích tỷ suất lợi nhuận vốn sở hữu (ROE) 52 Bảng 2.18– Phân tích biến động vốn lưu động công ty Cổ phần 1-5 giai đoạn 2015-2017 53 Bảng 2.19– Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động công ty 54 iv Bảng 2.20– Phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động công ty 55 Bảng 2.21– Phân tích hàng tồn kho Cơng ty Cổ phần 1-5 56 Bảng 2.22– Bảng phân tích khoản phải thu Cơng ty Cổ phần 1-5 giai đoạn 20152017 58 Bảng 2.23– Bảng phân tích kết cấu nguồn vốn cố định Cơng ty Cổ phần 1-5 60 Bảng 2.24– Bảng đánh giá khả đảm bảo nguồn vốn cố định Công ty Cổ phần 15 giai đoạn 2015-2017 .61 Bảng 2.25– Hiệu sử dụng vốn cố định Công ty Cổ phần 1-5 giai đoạn 20152017 62 U Ế Bảng 2.26– Hệ số hàm lượng vốn cố định suất hao phí vốn cố định .63 TẾ H Bảng 2.27– Hệ số hao mòn tài sản cố định Công ty Cổ phần 1-5 giai đoạn 20152017 63 N H Bảng 2.28– Biến động lợi nhuận ảnh hưởng vốn kinh doanh hiệu sử dụng TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI vốn 64 v DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH Tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần 1-5 .29 Hình 2.1: Biểu đồ kết cấu vốn kinh doanh theo cơng dụng 40 Hình 2.2 Biểu đồ cấu nguồn vốn công ty giai đoạn 2015-2017 42 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Sơ đồ 2.1- vi Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Đối với doanh nghiệp, lợi nhuận mục tiêu hàng đầu kinh tế thị trường Để đạt mức lợi nhuận tối đa, doanh nghiệp phải khơng ngừng nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh, việc quản lý sử dụng vốn ý nghĩa định đến kết hiệu sản xuất kinh doanh, làm tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp Vốn ý nghĩa quan trọng, sống doanh nghiệp Việc phân tích hiệu sử dụng vốn đóng vai trò quan trọng phân tích Ế hoạt động kinh doanh nhằm đánh giá trình độ sử dụng vốn doanh nghiệp đê đạt H U kết cao với chi phí thấp Trên sở cung cấp thơng tin hữu TẾ ích cho đối tượng quan tâm nhà đầu tư, tổ chức tín dụng… nhận biết tình N H hình tài thực tế để định đầu tư hiệu KI Xuất phát từ thực tế nhận thức yêu cầu đòi hỏi sau thời gian Ọ C thực tập Công ty Cổ phần 1-5 với giúp đỡ giáo viên hướng dẫn giúp đỡ cán công nhân viên Công ty Cổ phần 1-5, chọn đề tài Đ Mục tiêu đề tài G làm khóa luận Đại học ẠI H “Nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần 1-5 giai đoạn 2015-2017” Ờ N - Mục tiêu chung: Tiến hành phân tích thực trạng sử dụng vốn, từ đưa TR Ư số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần 1-5 - Mục tiêu cụ thể: + Hệ thống hóa đề lý luận thực tiễn hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp + Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần 1-5 + Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần 1-5 thời gian đến năm 2020 Đối lượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hiệu sử dụng vốn Doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu: SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa - Phạm vi không gian: Công ty Cổ phần 1-5 - Phạm vi thời gian: phân tích thực trạng giai đoạn 2015-2017 đề xuất giải pháp đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu thu chủ yếu liệu thứ cấp: thu thập từ phòng tài kế tốn, phòng kinh doanh cơng ty qua ba năm 2015-2017 Ngồi ra, thu thập số liệu sách, tạp chí chun ngành, nguồn thơng tin liên quan đến khóa luận Internet… U Ế 4.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu H - Dùng phương pháp phân tổ thống kê để tổng hợp hệ thống hóa số liệu TẾ điều tra theo tiêu thức phù hợp với mục tiêu nghiên cứu N H - Số liệu điều tra xử lý, tính tốn máy tính theo phần mềm thống KI kê thơng dụng Ọ C 4.3 Phương pháp phân tích H - Dùng phương pháp thống kê mô tả để tiếp cận đối lượng mặt lượng ẠI (quy mô, kết cấu, quan hệ tỷ lệ,…) mối quan hệ mặt chất (bản chất) Đ hoạt động sử dụng vốn Công ty N G - Sử dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích biến động, kết Ư Ờ hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần 1-5 giai đoạn 2015-2017 TR - Vận dụng phương pháp số để phân tích mối quan hệ biến động hiệu sử dụng vốn với hiệu kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần 1-5 Bố cục đề tài Ngoài phần đặt vấn đề kết luận, nội dung nghiên cứu bao gồm chương: Chương 1: sở lý luận thực tiễn phân tích hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn công ty Cổ phần 1-5 Huế Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần 1-5 SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở MỘT DOANH NGHIỆP 1.1 Lý luận hiệu sử dụng vốn Doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh 1.1.1.1 Tổng quan chung vốn doanh nghiệp Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp muốn tồn phát triển cần phải nguồn tài đủ mạnh, U Ế yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp trì hoạt động TẾ H Theo nghĩa hẹp thì: vốn tiềm lực tài cá nhân, doanh nghiệp, quốc gia N H Theo nghĩa rộng thì: vốn bao gồm tồn yếu tố kinh tế bố trí để sản KI xuất hàng hố, dịch vụ tài sản hữu hình, tài sản vơ hình, kiến thức kinh tế, kỹ Ọ C thuật doanh nghiệp tích luỹ, khéo léo trình độ quản lý tác nghiệp H cán điều hành, đội ngũ cán cơng nhân viên doanh nghiệp, uy ẠI tín doanh nghiệp Quan điểm ý nghĩa quan trọng việc khai thác đầy G Đ đủ hiệu vốn kinh tế thị trường Tuy nhiên, việc xác định vốn theo N quan điểm khó khăn phức tạp nước ta trình độ quản lý kinh tế Ư Ờ chưa cao pháp luật chưa hoàn chỉnh TR Theo quan điểm Mác thì: vốn (tư bản) khơng phải vật, tư liệu sản xuất, phạm trù vĩnh viễn Tư giá trị mang lại giá trị thặng dư cách bóc lột lao động làm thuê Để tiến hành sản xuất, nhà tư ứng tiền mua tư liệu sản xuất sức lao động, nghĩa tạo yếu tố q trình sản xuất Các yếu tố vai trò khác việc tạo giá trị thặng dư Mác chia tư thành tư bất biến tư khả biến Tư bất biến phận tư tồn hình thức tư liệu sản xuất (máy móc, thiết bị, nhà xưởng…) mà giá trị chuyển nguyên vẹn vào sản phẩm Còn tư khả biến phận tư tồn hình thức lao động, trình sản xuất thay đổi lượng, tăng lên sức lao động hàng hoá tăng SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa Qua bảng phân tích, ta thấy lợi nhuận biến động giảm qua năm ảnh hưởng hai nhân tố chủ yếu hiệu sử dụng quy mô nguồn vốn kinh doanh • Năm 2016 so với năm 2015 Lợi nhuận năm 2016 giảm 115 triệu đồng so với năm 2015, tương ứng giảm 20,17% biến động doanh lợi vốn vốn kinh doanh Hiệu sử dụng vốn giảm 21%, làm cho lợi nhuận giảm 119,48 triệu đồng, tương ứng giảm 20,9% Quy mô vốn kinh doanh tăng 1%, làm cho lợi nhuận tăng 4,45 triệu đồng, Ế tương ứng tăng 0,73% U • Năm 2017 so với năm 2016 TẾ H Lợi nhuận năm 2017 so với năm 2016 giảm 109 triệu đồng, tương ứng giảm 23,96% biến động hai nhân tố N H Hiệu sử dụng vốn giảm 35,4%, làm cho lợi nhuận giảm 161,1 triệu đồng, KI tương ứng giảm 35,41% Ọ C Quy mô vốn kinh doanh tăng 17,38%, làm cho lợi nhuận tăng 52,1 triệu đồng, H tương ứng tăng 0,25% ẠI • Năm 2017 so với năm 2015 Đ Lợi nhuận năm 2017 so với năm 2015 giảm 224 triệu đồng, tương ứng giảm G 39,3% biến động hai nhân tố Ờ N Hiệu sử dụng vốn giảm 49%, làm cho lợi nhuận giảm 278,79 triệu đồng, Ư tương ứng giảm 48,91% TR Quy mô vốn kinh doanh tăng 18,7%, làm cho lợi nhuận tăng 54,55 triệu đồng, tương ứng tăng 9,55% 2.3 Đánh giá chung hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần 1-5 2.3.1 Ưu điểm - Các tiêu khả toán nhìn chung biến động tăng dần qua năm - Tổng nguồn vốn biến động tăng, nguồn vốn chủ sỡ hữu tương đối ổn định - Mức độ độc lập tài cơng ty khơng cao chuyển biến tích cực năm vừa qua SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên 65 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa - Tốc độ tăng nợ phải trả năm 2017 thấp tốc độ tăng vốn chủ sỡ hữu, tình hình kinh doanh Cơng ty năm 2017 chuyển biến tốt trợ lại, chịu áp lực từ khoản toán nợ ngắn hạn 2.3.2 Hạn chế Mặc dù hoạt động kinh doanh sau cổ phần hoá dần ổn định đạt số kết hạn chế quản lý sử dụng vốn công ty chưa khắc phục nên hiệu sử dụng vốn thời gian qua nhiều hạn chế: - Hình thức huy động vốn công ty chưa đa dạng, cấu nguồn vốn tập trung vào nhóm: vốn chủ sở hữu vốn vay ngân hàng, công tác huy động vốn từ Ế nguồn khác yếu, đặc biệt việc huy động từ nguồn phát hành cổ phiếu TẾ khả huy động vốn doanh nghiệp hạn chế H U -Khả toán qua năm tăng nhiên hệ số thấp cho thấy N H - Mặc dù cơng ty ý xây dựng chiến lược kinh doanh cho năm kế hoạch KI chưa sát với thực tế thực hiện, công tác nghiên cứu, dự báo thị trường chưa thật Ọ C quan tâm, trọng, khơng linh hoạt bị động thị trường biến động lớn theo hướng bất lợi cho hoạt động kinh doanh ẠI H - Doanh thu liên tục giảm hai năm 2016, 2017; kết kinh doanh lỗ dẫn Đ đến tiêu phản ánh khả sinh lời âm Doanh thu, lợi nhuận giảm làm cho G tiêu sinh lời tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn giảm Ờ N - Trong năm qua, công tác quản lý khoản phải thu hàng tồn kho Ư nhiều chuyển biến rõ rệt khoản phải thu hàng tồn kho chiếm tỷ TR trọng cao tổng vốn lưu động trực tiếp làm vốn luân chuyển chậm, giảm hiệu sử dụng vốn lưu động nói riêng vốn kinh doanh nói chung Việc sử dụng vốn lưu động cơng ty nhiều hạn chế Cơng nợ phải thu tồn đọng khối lượng lớn, tỷ trọng khoản phải thu dài hạn chiếm tỷ trọng cao tổng vốn dài hạn, vốn bị chiếm dụng phải tiếp tục vay nợ ngân hàng trả lãi vay để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, điều ảnh hưởng đến khả toán hiệu sản xuất kinh doanh công ty - Chất lượng tài sản doanh nghiệp chưa cao (tài sản chất lượng chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản có), điều làm tăng tỷ lệ vốn khơng sinh lời SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên 66 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa - Hệ số vòng quay vốn, tiêu ROA, ROE Công ty xu hướng thay đổi qua năm Doanh nghiệp chưa tận dụng triệt để nguồn vốn để tăng hiệu quả, góp phần sinh lợi trình kinh doanh - Mặc dù cơng ty ln trọng vào sách ưu đãi, khuyến khích người lao động thu nhập người lao động thấp - Cạnh tranh để tìm kiếm thị trường hạn chế, chưa khẳng định vị Điều đòi hỏi cải tiến lớn mặt cơng ty - Ngồi nguyên nhân kể đến nguyên nhân sâu xa khác tay nghề lao động thấp, công tác nghiên cứu thị trường hạn chế, U TẾ 2.4.3 Nguyên nhân H quản lý chất lượng sản phẩm nhiều bất cập… Ế hoạt động marketing quảng bá sản phẩm công ty chưa đẩy mạnh Hệ thống N H Hiệu sử dụng vốn Công ty bị ảnh hưởng nhiều yếu tố KI - Yếu tố khách quan Ọ C + Chính sách kinh tế Đảng Nhà nước: Đối với vấn đề hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp văn pháp luật tài chính, kế tốn thống kê, quy ẠI H chế đầu tư, gây ảnh hưởng lớn trình kinh doanh, quy định Đ chế giao vốn, đánh giá tài sản cố định, trích khấu hao, tỷ lệ trích lập quỹ, N G văn thuế vốn, khuyến khích nhập máy móc, thiết bị làm tăng Ờ hay giảm hiệu sử dụng vốn Ư + Tác động thị trường: Môi trường cạnh tranh khốc liệt, tốc độ cải tiến kỹ TR thật diễn nhanh , doanh nghiệp chưa thực đầu tư cải tạo, đầu tư tài sản cố định trước mắt lâu dài Bên cạnh đó, lãi suất tiền vay nhân tố ảnh hưởng quan trọng Lãi suất tiền vay ảnh hưởng đến chi phí đầu tư doanh nghiệp Do thay đổi lãi suất kéo theo biến đổi đầu tư mua sắm thiết bị, tài sản cố định Ngoài ra, nhân tố khí hậu, thiên tai nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu sử dụng vốn cố định Doanh nghiệp - Các nhân tố chủ quan SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên 67 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa + Cơng tác dự báo thị trường nhiều hạn chế, chi phí lãi vay ngân hàng làm vốn lưu động bị ứ đọng trực tiếp làm giảm hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp + Quy mô vốn tăng tỷ lệ thuận với tốc độ chu chuyển vốn điều tất yếu Mặt khác, tình trạng thiếu vốn cơng ty dẫn đến tăng chi phí làm kết kinh doanh lỗ nhiều + Công tác thu hồi công nợ chưa quan tâm mức; nợ khó đòi, q hạn phát sinh qua năm, chưa biện pháp giải pháp rõ ràng để giải triệt để cơng nợ khó đòi U Ế + Hệ thống nội quy, quy chế quản lý mặt hoạt động sản xuất kinH doanh H quản lý tài hành nhiều khơng xem xét cập nhật theo TẾ tình hình thực tế giai đoạn nên việc đạo điều hành mang tính chủ quan N H + Trình độ phân tích, dự báo thị trường nhân viên kinh doanh nhiều hạn KI chế, bị động việc xây dựng kế hoạch kinh doanh Lãnh đạo cơng ty dự Ọ C đốn kế hoạch tương lai mà không chi tiết thành kế hoạch tài cụ thể H Trên nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiệu sử dụng vốn Đ ẠI kinh doanh cơng ty thấp Trong tương lai, công ty cần định hướng lại đưa TR Ư Ờ N G giải pháp giải tồn SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên 68 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 1-5 3.1 Định hướng phát triển Công ty + Ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục hết lỗ luỹ kế lãi thời gian tới + Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình nhu cầu nước, chủ yếu thị trường phía Nam, tăng cường hoạt động Maketing, xúc tiến thương mại, phát triển hệ thống mạng lưới khách hàng U Ế + Triển khai thực nhiệm vụ kinh doanh giai đoạn; đẩy mạnh H việc kinh doanh nội địa TẾ + Phát huy cao độ nguồn lực để nâng cao lực cạnh tranh, lấy hiệu N H kinh tế thước đo chủ yếu cho phát triển bền vững công ty, góp phần xây dựng KI phát triển cơng ty trở thành doanh nghiệp vị thị trường Ọ C + Khơng ngừng cải tiến mơ hình quản lý cho phù hợp với hoạt động sản Đ ẠI dạng hoá chiến lược kinh doanh H xuất kinh doanh thời kỳ chiến lược kinh doanh; đặc biệt việc đa G 3.2 Các giải pháp chủ yêu nâng cao hiệu sử dụng vốn N  Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Ư Ờ - Cần đánh lại tài sản cố định nhăm bảo toàn nguồn vốn cố định TR Là việc xác định lại giá trị tài sản cố định thời điểm định Đánh giá tài sản cố định tạo điều kiện phản ánh xác tình hình biến động vốn cố định, quy mơ vốn phải bảo tồn Điều chỉnh kịp thời giá trị tài sản cố định để tạo điều kiện tính đúng, tính đủ chi phí khấu hao tài sản cố định, không để vốn cố định Thơng thường phương pháp đánh giá chủ yếu đánh giá theo nguyên giá, đánh giá tài sản cố định theo giá trị khôi phục đánh giá tài sản cố định theo giá trị lại - Cần lựa chọn phương pháp khấu hao mức khấu hao thích hợp u cầu bảo tồn vốn cố định lý phát triển hình thức khấu hao Không phải trường hợp khấu hao nhanh tốt vấn đề chỗ phải biết SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên 69 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa sử dụng phương pháp khấu hao, mức tăng giảm khấu hao tùy thuộc vào loại hình sản xuất, thời điểm vận động vốn, không để vốn hạn chế tối đa ảnh hưởng bất lợi hao mòn vơ hình Nguyên tắc chung mức khấu hao phải phù hợp với hao mòn thực tế tài sản cố định Nếu khấu hao thấp mức hao mòn thực tế không đảm bảo thu hồi vốn hết thời hạn sử dụng, mức khấu hao cao làm tăng chi phí, làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp Trong trường hợp tài sản cố định hao mòn vơ hình lớn cần áp dụng phương pháp khấu hao nhanh để hạn chế ảnh hưởng hao mòn vơ hình - Sửa chữa xác định hiệu kinh tế việc sửa chữa tài sản cố định U Ế Vốn cố định khơng bảo tồn tài sản cố định bị hư hỏng, phải sa thải H trước thời hạn phục vụ Vì chi phí chi việc sửa chữa nhằm trì lực Cần chủ động phòng ngừa rủi ro kinh doanh để hạn chế KI - N H coi biện pháp để bảo toàn vốn cố định Ọ C tổn thất vốn cố định Coi trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán công nhân viê nhằm H - TẾ hoạt đơng bình thường tài sản cố định thời kỳ hoạt động ẠI nâng cao trình độ quản lý sử dụng tài sản cố định G Đ Lao động nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quản lý hiệu N sử dụng vốn toàn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Ư Ờ nói chung Việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ giúp người lao động năm TR vững mặt lý thuyết thực tế ứng dụng tài sản cố định, máy móc thiết bị Đồng thời giúp họ nghiêm túc lao động, ý thức thực nội quy quy định sản xuất caoGiải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động hoạt động nhằm hình thành nên dự định tổ chức nguồn tài trợ nhu cầu vốn lưu động công ty sử dụng chúng cho hiệu Việc chủ động xây dựng, huy động sử dụng vốn lưu động biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp Một số biện pháp để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động: SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên 70 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa - Xác định xác nhu cầu vốn lưu động cơng ty Cơng ty cần phân tích xác tiêu tài kỳ trước, biến động chủ yếu vốn lưu động, mức chênh lệch kế hoạch thực nhu càu vốn lưu động kỳ trước Tiếp đó, dựa nhu cầu vốn lưu động xác định, Công ty cần lên kế hoạch huy động vốn: định khả tài Cơng ty; số vốn thiếu; so sánh chi phí huy động vốn từ nguồn tài trợ để lựa chọn kênh huy động phù hợp, kịp thời, tránh tình trạng thừa vốn, gây lãng phí thiếu vốn làm gián đoạn hoạt động kinh doanh Cơng ty, đơng thời hạn chế rủi ro xảy U Ế Khi lập kế hoạch vốn lưu động, công ty cần vào kế hoạch vốn kinh H doanh đảm bảo cho phù hơp với tình hình thực tế thơng qua phân tích, tính tốn TẾ tiêu kinh tế, tài kỳ trước với dự tốn tình hình hoạt N H động kinh doanh, khả tăng trưởng năm tới dự kiến biến KI động thị trường Ọ C - Cần chủ động khai thác sử dụng nguồn vốn kinh doanh vốn lưu động H Tố chức tốt trình lao động, tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng sản ẠI phẩm, áp dụng hình thức khen thưởng vật chất tinh thần xứng đáng với ngươì G Đ lao động N Xây dựng tốt mối quan hệ với khách hàng nhằm củng cố uy tín thị trường Ư Ờ Trong quan hệ toán cần hạn chế khoản nợ đến hạn hạn chưa đòi - TR được, hạn chế tình trạng cơng nợ dây dưa, khơng khả tốn Doanh nghiệp cần quản lý việc dự trữ tiền mặt cho hợp lý, quản lý chặt chẽ khoản phải thu hàng tồn kho Cơng ty cần kế hoạch kiểm kê thường xuyên đột xuất, đối chiếu tiền mặt quỹ thực tế, số quỹ với số liệu kế toán Đối với tiền gửi ngân hàng, định kỳ đối chiếu số dư sổ kế toán doanh nghiệp với số dư ngân hàng để phát kịp thời xử lý khoản chênh lệc Cơng ty cần theo dõi chặt chẽ khoản phải thu cách xếp chứng từ hợp lý biên pháp giải khoản phải thu đến hạn SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên 71 Khóa Luận Tốt Nghiệp - GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa Việc thu hồi tốn khoản nợ cần thiết Một khó khăn Công ty thiếu nguồn vốn, để giải tình trạng Cơng ty cần tìm cách thu hồi vốn nhanh chóng lượng vốn bị chiếm dụng tránh khoản nợ dây dưa, đặc biết khoản nợ khơng khả TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế toán SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên 72 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua số liệu phân tích được, thấy giai đoạn 2015-2017, tình hình nguồn vốn Cơng ty cổ phần 1-5 ln biến động, cụ thể: Tổng số vốn kinh doanh biến động giảm dần qua năm Năm 2015, vốn lưu động Công ty đạt 89.341 triệu đồng, năm 2016 đạt 57.155 triệu đồng, giảm 25,91%, tương ứng giảm 23.148 triệu đồng so với năm 2015 Đến năm 2017, vốn lưu động Cơng ty tăng trở lại, đạt giá trị 67.562 triệu đồng, tăng 1.368 triệu U Ế đồng, tương ứng tăng 2,07% so với năm 2016 Nguyên nhân tăng lên vốn H lưu động năm qua Công ty đầu tư mua số tài sản cố định, thiết bị TẾ phục vụ cho trình kinh doanh Tổng nguồn vốn kinh doanh thay đổi N H thay đổi vốn cố định Năm 2016, vốn cố định đạt 123.349 triệu đồng, giảm KI 24.767 triệu đồng, tương ứng giảm 16,72% Đến năm 2017, vố cố định đạt 133.465 Ọ C triệu đồng, tăng 10.116 triệu đồng, tương ứng tăng 8,2% so với năm 2016 H Qua năm, hệ số tài trợ tài sản cố định nhỏ cho thấy tài sản cố định ẠI không tài trợ vốn chủ sỡ hữu Như vậy, thấy doanh nghiệp khơng G Đ đủ khả tự tài trợ tài sản cố định N Hệ số tự tài trợ dài hạn công ty nhỏ 1, điều nghĩa Ư Ờ năm qua, tài sản dài hạn cơng ty khơng phải tài trợ hồn tồn vốn TR chủ sỡ hữu Doanh nghiệp không đủ khả tài trợ tài sản dài hạn phải chiếm dụng nguồn vốn khác dài hạn Từ thê thấy tình hình tài doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn Doanh nghiệp buộc phải sử dụng nguồn vốn khác (kể vốn chiếm dụng dài hạn) để tài trợ, nên khoản nợ đáo hạn, doanh nghiệp gặp khó khăn toán Hệ số khả toán tổng qt cơng ty qua năm xu hướng tăng dần qua năm Cụ thể năm 2016, hệ số đạt 1,34 lần, tăng 0,08 lần so với năm 2015 Đến năm 2017, hệ số đạt 1,37 lần, tăng thêm 0,03 lần so với năm 2016 Sỡ dĩ tăng lên qua năm, tốc độ tăng tổng tài sản lớn tốc độ tăng nợ phải trả SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên 73 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa Hệ số khả tốn tổng qt Cơng ty lớn 1, mặt lý thuyết công ty đảm bảo khả toán tổng quát chu kỳ kinh doanh nhỏ Như vậy, khả toán tổng quát công ty chưa đảm bảo an tồn, dễ gặp phải khó khăn định việc toán khoản nợ cho chủ nợ đến ngày đáo hạn Qua phân tích ta thấy, hệ số vòng quay vốn bình qn năm 2016 lớn 1, cho thấy năm 2016 Công ty sử dụng vốn hiệu Nhưng hệ sơ vòng quay vốn bình quân năm 2017 lại nhỏ 1, tín hiệu tiêu cực đòi hỏi năm tiếp theo, Công ty cần quan tâm vào công tác quảng bá dịch vụ, thúc đẩy việc xây dựng cơng U Ế trình, đổi hình thức kinh doanh, thường xuyên thay đổi hình thức tư vấn dịch H vụ nhằm thu hút hợp đồng kinh doanh nhằm nâng cao hoạt động TẾ Hiệu suất sử dụng vốn cố định cơng ty biến động qua năm N H Nếu năm 2015 đồng vốn cố định công ty tạo 2,3 đồng doanh thu KI thuần, đến năm 2016 giá trị tăng lên 2,33 đồng năm 2017, giảm 1,85 Ọ C đồng H Từ yếu tố phân tích, thấy giai đoan 2015-2017, cơng ty ẠI thực kinh doanh chưa hiệu quả, lợi nhuận kinh doanh giảm đến 13.172 triệu đồng, G Đ tương ứng giảm 8,89% Nguyên nhân chủ yếu quy mô hiệu sử dụng vốn Ư Kiến nghị Ờ N giảm năm qua TR Cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kết hợp chặt chẽ việc đảm bảo chế độ tài Nhà nước doanh nghiệp nhằm tối đa hóa giá thành sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Tăng cường công tác thu hồi nợ, giải dứt điểm khoản nợ đến hạn hạn Việc lập kế hoạch huy động sử dụng vốn giải pháp tài hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trên thực tế, công ty tiến hành lập kế hoạch sản xuất kinh doanh chưa quan tâm đến việc lập kế hoạch cụ thể sử dụng vốn cách thức huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm Về nguyên tắc, kế hoạch sử dụng phương thức huy động vốn phải xây dựng cở sở thực tế kế hoạch hoạt động sản SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên 74 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa xuất kinh doanh năm tiếp theo, đòi hỏi phải đúng, toàn diện đồng để tạo sở cho việc tổ chức công tác sử dụng vốn kinh doanh cách hiệu Để đảm bảo yêu cầu công tác lập kế hoạch, tiến hành thực công ty cần phải trọng số vấn đề sau: Xác định xác nhu cầu vốn tối thiểu cần thiết đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo cho q trình kinh doanh cơng ty tiến hành thường xun liên tục khơng bị gián đoạn Từ biên pháp huy động vốn phù hợp nhằm cung ứng vốn cách đầy đủ, kịp thời, tránh tình trạng dư thừa vốn gây lãng phí vốn khơng cần thiết đảm bảo không bị thiếu vốn gây ảnh hưởng đến sản Ế xuất kinh doanh công ty, đồng thời huy động vốn với chi phí sử dụng tối ưu H U Trên sở nhu cầu vốn lập, công ty cần xây dựng kế hoạch cụ thể việc TẾ huy động vốn, bao gồm việc xác định khả vốn có, số vốn thiếu để lựa N H chọn nguồn tài trợ thích hợp với chi phí vốn thấp giúp cơng ty cấu KI vốn linh hoạt tối ưu Để tăng nguồn tài trợ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Ọ C mình, cơng ty thực số biện pháp sau: Trước hết, trình tìm nguồn tài trợ công ty cần khai thác triệt để ẠI H nguồn vốn mình, phát huy tối đa nội lực nguồn vốn từ bên doanh nghiệp Đ ln chi phí sử dụng vốn thấp nên mang lại hiệu cao G Trong trình huy động vốn, để đạt mục tiêu tăng trưởng phát triển Ờ N ngồi nguồn vốn ngắn hạn đòi hòi cơng ty phải quan tâm đến việc tìm nguồn tài TR Ư trợ dài hạn, nguồn vốn tài trợ ổn định lâu dài đảm bảo cho phát triển vững công ty Sau lập kế hoạch huy động vốn, công ty cần chủ động việc phân phối sử dụng số vốn tạo lập cho mang lại hiệu cao Công ty cần kế hoạch kinh doanh dự báo biến động thị trường để đưa định phân bổ vốn mặt số lượng thời gian, cụ thể cần dự trữ hàng tồn kho hợp lý hiệu Đồng thời, công ty cần phân bổ hợp lý nguồn vốn dựa chiến lược phát triển Từ kế hoạch tổng thể, công ty cần đưa kế hoạch chi tiết Để làm điều đòi hỏi cơng ty phải dựa vào hoạt động kinh doanh năm trước khả tiềm lực công ty năm để xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể sát thực tế SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên 75 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa Tóm lại, việc lập kế hoạch huy động sử dụng vốn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu sử dụng vốn hiệu sản xuất kinh doanh công ty Do vậy, việc lập kế hoạch nhiệm vụ quan trọng cần thiết công tác quản lý tài nói chung cơng tác quản lý, sử dụng vốn nói riêng Nếu làm tốt cơng tác giúp cơng ty cấu vốn linh hoạt hiệu quả, giúp lành mạnh hố tình hình tài cơng ty, góp phần quan trọng vào phát triển công ty thời gian tới Công ty cần tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán công nhân viên; nâng cao nghiệp vụ quản lý, trình độ cán quản lý xí nghiệp Cần xây dựng mơi trường kinh doanh thích hợp, tạo hội phát triển cho cá nhân nhằm phát huy khả U Ế sáng tạo, cải tiến kỹ thuật mang lại lợi ích cho cơng ty Thực tốt sách H khen thưởng vật chất cán công nhân viên đem lại lợi ích cho cơng ty TẾ Yếu tố người đóng vai trò quan trọng q trình sản xuất kinh doanh, KI cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh N H nâng cao trình độ quản lý đội ngũ quản lý biện pháp góp phần nâng Ọ C Cơng ty cần tiến hành loại bỏ chi phí bất hợp lý, hợp lệ trình H sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiết kiệm chi tiêu, nâng cao hiệu sử dụng ẠI đồng vốn G Đ Đa dạng hoá hoạt động kinh doanh để nâng cao hiệu sử dụng vốn: Để đa N dạng hoá hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu sinh lời đồng Ư Ờ vốn, việc phát triển trì hoạt động kinh doanh mạnh mình, cơng ty TR nên mở rộng hoạt động sang lĩnh vực khác như: mở rộng liên doanh, liên kết với cơng ty tiềm để tìm kiếm, đánh giá hội đầu tư nhằm đạt hiệu sinh lời cao, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Tuy nhiên, cơng ty cần kế hoạch tính tốn thận trọng, tránh tình trạng đầu tư tràn lan, đầu tư vào dự án không hiệu Do đặc thù kinh doanh nên vốn lưu động chiếm tỷ trọng chủ yếu cấu vốn cơng ty, phải kể đến khoản mục khoản phải thu hàng tồn kho, ngun nhân gây tình trạng ứ đọng vốn Vì vậy, để nâng cao hiệu sử dụng vốn buộc phải đổi hồn thiện chế quản lý sử dụng vốn lưu động SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên 76 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa Tăng cường cơng tác quản lý cơng nợ phải thu: Do thực sách bán hàng chậm trả nên khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng vốn lưu động cơng ty, quản lý tốt khoản phải thu biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động cơng ty: Cần ràng buộc chặt chẽ ký kết hợp đồng mua bán: Cần quy định rõ ràng thời gian phương thức toán đồng thời giám sát chặt chẽ việc khách hàng thực điều kiện hợp đồng Bên cạnh cần đề hình thức xử phạt hợp đồng bị vi phạm để nâng cao trách nhiệm bên tham gia hợp đồng; phải gắn trách nhiệm khách hàng thông qua hợp U Ế đồng, thông qua điều kiện ràng buộc hợp đồng, điều kiện giao nhận, điều H kiện tốn Bên cạnh cần ràng buộc bán chậm trả để lành mạnh hoá TẾ khoản nợ như: yêu cầu ký quỹ, bảo lãnh Bên thứ ba (ngân hàng) đồng thời KI sách bán hàng phù hợp, hiệu N H thường xuyên thu thập thông tin khách hàng thông qua nhiều kênh cung cấp để Ọ C Trong công tác thu hồi nợ: Hàng tháng, công ty nên tiến hành theo dõi chi tiết H khoản phải thu, lập bảng phân tích khoản phải thu để nắm rõ quy mơ, thời ẠI hạn tốn khoản nợ biện pháp khuyến khích khách G Đ hàng tốn trước thời hạn hình thức chiết khấu tốn biện N pháp tích cực để thu hồi khoản nợ Cần phân loại khoản nợ thường xuyên Ư Ờ đánh giá khả thu hồi khoản nợ đó.Thường xun làm tốt cơng tác theo TR dõi, rà sốt, đối chiếu tốn cơng nợ để tránh bị chiếm dụng vốn, đồng thời đảm bảo khả tốn, góp phần đẩy nhanh vòng quay vốn, tăng hiệu sử dụng vốn lưu động Xác định nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cách hợp lý: Việc xác định đắn nhu cầu vốn lưu động thường xuyên giúp công ty kế hoạch phân bổ, sử dụng vốn lưu động phù hợp, chủ động kinh doanh, tránh tình trạng thiếu vốn kinh doanh, tránh để ứ đọng vốn, góp phần tăng nhanh vòng quay vốn, để nâng cao hiệu sử dụng vốn SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên 77 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa Bên cạnh việc lập kế hoạch nguồn vốn lưu động, công ty phải tiến hành kiểm tra đánh giá nhu cầu vốn lưu động, từ biện pháp chấn chỉnh cơng tác quản lý vốn vượt so với kế hoạch để ngăn ngừa rủi ro sử dụng vốn sai mục đích Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định: Do đặc thù kinh doanh nên vốn cố định chiếm tỷ trọng không cao tổng vốn kinh doanh doanh nghiệp hiệu sử dụng vốn cố định ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh nói chung Cơng ty cần kế hoạch theo dõi tình hình sử dụng tài sản cố định để đảm bảo tài sản hoạt động, sử dụng mục đích hiệu U Ế Lập kế hoạch đầu tư mua sắm, tăng giảm khấu hao tài sản cố định hàng năm: H Kế hoạch phải xác định rõ nguồn vốn đầu tư vào tài sản cố định, xác định danh TẾ mục, số lượng, giá trị loại tài sản cố định tăng, giảm năm; phân tích cụ N H thể tài sản cố định doanh nghiệp đầu tư lựa chọn phương pháp khấu hao thích KI hợp Hướng đầu tư vào tài sản cố định đem lại hiệu cao nhằm phát huy hết hiệu Ọ C suất sử dụng tài sản cố định Xác định loại tài sản cố định chủ sở hữu tài sản cố TR Ư Ờ N G Đ ẠI H định thuê nhu cầu phát sinh thực tế SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên 78 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa TÀI LIỆU THAM KHẢO Thư viện Học liệu Mở Việt Nam (VOER) Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Cao Văn Kế, Hà Nội-2015, Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp xây dựng Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế Bùi Thị Anh Trâm, 2013, Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn PGS.TS Nguyễn Văn Cơng, 2015, Giáo trình phân tích kinh doanh, Nhà TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế xuất bản: Kinh Tế Đại học Quốc dân SVTH: Nguyễn Lương Thanh Nhiên 79 ... phân tích hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn công ty Cổ phần 1-5 Huế Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần 1-5 SVTH:... hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần 1-5 + Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần 1-5 thời gian đến năm 2020 Đối lượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hiệu sử dụng. .. tích hiệu sử dụng vốn tai Công ty Cổ phần 1-5 50 2.3 Phân tích nhân tố thuộc hiệu sử dụng vốn đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh kết kinh doanh 64 2.4 Đánh giá chung hiệu sử dụng vốn Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần 1 5 giai đoạn 2015 2017 , Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần 1 5 giai đoạn 2015 2017 , Bố cục của đề tài, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở MỘT DOANH NGHIỆP, - Hệ số tự tài trợ dài hạn, CÔNG TY CỔ PHẦN 1-5 HUẾ, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 1-5, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay