Xây dựng website hỏi đáp về công nghệ thông tin

80 24 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 23:50

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ uế - - tế H KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP nh XÂY DỰNG WEBSITE HỎI ĐÁP VỀ Đ ại họ c Ki CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SVTH: Thiều Đăng Vũ Giáo viên hướng dẫn: Lớp: K47 Tin học kinh tế Th.S Trần Thái Hoà Mã SV: 13K4081153 Huế, tháng 05 năm 2017 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giúp đỡ em thực đề tài Đặc biệt thầy Trần Thái Hoà tận tình, giúp đỡ em suốt trình thực khoá luận tốt nghiệp Đồng thời em xin cảm ơn Thầy, Cô thuộc khoa Hệ thống thông tin Kinh tế Trường Đại học Kinh Tế Huế truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian năm giảng đường đại học để em thực tốt đề tài Và cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn người bạn, anh chị CN uế Công ty TNHH Phần mềm FPT Đà Nẵng đồng hành, bảo nhiệt tình H trình thực tập cơng ty để em hồn thành đề tài cách hồn thiện tế Trong q trình thực đề tài, kiến thức thời gian hạn chế nên khơng thể nh tránh khỏi sai sót Mong q Thầy, Cơ thơng cảm góp ý chân thành để em có Đ ại họ c Em xin chân thành cảm ơn! Ki thể hoàn thiện đề tài tích luỹ kiến thức để phát triển thêm sau Huế, ngày … tháng 05 năm 2017 Sinh viên thực Thiều Đăng Vũ MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài: .1 Mục tiêu nhiệm vụ đề tài: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Cấu trúc khóa luận: CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ THUYẾT .4 Tổng quan mơi trường phát triển tích hợp Eclipse ngơn ngữ lập trình uế Java: 1.2 Ngơn ngữ lập trình Java 1.3 Tổng quan Java EE tế H Môi trường phát triển tích hợp Eclipse .4 nh Tổng quan hệ quản trị sở liệu Microsoft SQL Server: 2.1 Ngơn ngữ truy vấn liệu có cấu trúc (Structure Query Language) .9 2.2 Hệ quản trị sở liệu SQL Server 10 Ki 1.1 Giới thiệu lập trình hướng đối tượng: 10 Mơ hình MVC (Model – View – Controller): 10 Mơ hình MVC ? 10 4.2 Các thành phần MVC 11 Đ ại 4.1 4.3 họ c Sự tương tác lớp mơ hình MVC 11 Giới thiệu framework Struts: 12 5.1 Khái niệm framework Struts 12 5.2 Cấu trúc framework Struts 12 5.3 Tiến trình thực thi mơ hình MVC Struts 13 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 14 Mô tả toán: 14 Phân tích toán: 15 2.1 Yêu cầu chất lượng 15 2.2 Yêu cầu chức 15 2.2.1 Tổng quát chức 15 2.2.2 Biểu đồ Use Case 16 2.3 Mơ hình hố hệ thống 20 2.3.1 Biểu đồ luồng chức hệ thống 20 uế 2.3.2 Biểu đồ (Sequence Diagram) 22 H 2.3.3 Biểu đồ lớp (Class Diagram) 34 CHƯƠNG III THIẾT KẾ HỆ THỐNG 42 tế Mô tả thực thể 42 1.2 Mối liên kết thực thể 45 1.3 Mô tả bảng 50 1.4 Mơ hình quan hệ bảng 55 c Ki nh 1.1 họ Thiết kế giao diện: 56 2.1 Giao diện đăng nhập 56 2.2 Giao diện đăng ký 56 2.3 ại Thiết kế sở liệu: 42 Đ Giao diện trang chủ 57 2.4 Giao diện trang quản lý admin 60 2.5 Giao diện dành cho member 61 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 64 Kết đạt được: 64 Hướng phát triển đề tài: 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC 67 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Biểu đồ Use Case chức hệ thống 16 Hình 2: Biểu đồ Use Case chức xem trang chủ visitor 17 Hình 3: Biểu đồ Use Case chức quản lý viết member admin 17 Hình 4: Biểu đồ Use Case chức quản lý tài khoản admin 18 Hình 5: Biểu đồ Use Case chức quản lý thông tin cá nhân member 18 Hình 6: Biểu đồ Use Case chức tìm kiếm 19 Hình 7: Biểu đồ Use Case chức quản lý Tag admin 19 Hình 8: Luồng chức hệ thống dành cho user 20 uế Hình 9: Luồng chức hệ thống dành cho admin 21 H Hình 10: Biểu đồ hiển thị danh sách câu hỏi 22 Hình 11: Biểu đồ hiển thị chi tiết câu hỏi 23 tế Hình 12: Biểu đồ vote up viết 24 nh Hình 13: Biểu đồ vote down viết 25 Hình 14: Biểu đồ tìm kiếm viết 26 Ki Hình 15: Biểu đồ khoá viết 27 c Hình 16: Biểu đồ quản lý đăng viết 28 họ Hình 17: Biểu đồ hiển thị danh sách tài khoản 29 Hình 18: Biểu đồ khoá tài khoản 30 ại Hình 19: Biểu đồ hiển thị danh sách Tag 31 Đ Hình 20: Biểu đồ tìm kiếm Tag 31 Hình 21: Biểu đồ đăng nhập 32 Hình 22: Biểu đồ đăng xuất 33 Hình 23: Biểu đồ lớp Bean 34 Hình 24: Biểu đồ lớp hiển thị danh sách câu hỏi 35 Hình 25: Biểu đồ lớp hiển thị chi tiết câu hỏi 36 Hình 26: Biểu đồ lớp tương tác viết 37 Hình 27: Biểu đồ lớp quản lý viết 38 Hình 28: Biểu đồ lớp quản lý đăng viết 39 Hình 29: Biểu đồ lớp quản lý tài khoản 39 Hình 30: Biểu đồ lớp quản lý thông tin cá nhân 40 Hình 31: Biểu đồ lớp quản lý Tag 41 Hình 32: Biểu đồ lớp đăng nhập – đăng xuất 41 Hình 33: Mối liên kết Account Question 45 Hình 34: Mối liên kết Question Tag 46 Hình 35: Mối liên kết Account Tag 46 Hình 36: Mối liên kết Account, Question VoteQuestion 47 Hình 37: Mối liên kết Account, Answer VoteAnswer 48 Hình 38: Mối liên kết Account, Answer Question 49 uế Hình 39: Quan hệ bảng 55 Hình 40: Giao diện đăng nhập 56 H Hình 41: Giao diện đăng ký 56 tế Hình 42: Giao diện trang chủ dành cho visitor 57 nh Hình 43: Giao diện trang chủ menu Tags 57 Hình 44: Giao diện trang chủ menu Thành viên 58 Ki Hình 45: Giao diện trang chủ tìm kiếm câu hỏi 58 c Hình 46: Giao diện trang chủ tìm kiếm thành viên 59 họ Hình 47: Giao diện trang chủ dành cho member 59 Hình 48: Giao diện trang quản lý viết dành cho admin 60 ại Hình 49: Giao diện trang quản lý Tags dành cho admin 60 Đ Hình 50: Giao diện trang quản lý tài khoản dành cho admin 61 Hình 51: Giao diện trang đặt câu hỏi dành cho member 61 Hình 52: Giao diện trang chi tiết câu hỏi dành cho member 62 Hình 53: Giao diện trang trả lời câu hỏi dành cho member 62 Hình 54: Giao diện vote câu hỏi/câu trả lời dành cho member 63 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Bảng tblQuestion 50 Bảng 2: Bảng tblAnswer 51 Bảng 3: Bảng tblAccount 53 Bảng 4: Bảng tblTag 53 Bảng 5: Bảng tblquestion_tag 53 Bảng 6: Bảng tblAccountTag 54 Bảng 7: Bảng tblVoteQuestion 54 Bảng 8: Bảng tblVoteAnswer 54 Đ ại họ c Ki nh tế H uế Bảng 9: Bảng tblAdmin 55 XÂY DỰNG WEBSITE HỎI ĐÁP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Hiện nay, có nhiều ngơn ngữ lập trình sử dụng giới ngơn ngữ có mạnh riêng Ngơn ngữ lập trình Java khơng phải ngoại lệ, Java ngôn ngữ lập trình mạnh sử dụng nhiều việc phát triển phần mềm, trang web động, game hay ứng dụng thiết bị di động Ngôn ngữ lập trình Java trở nên lớn mạnh hết Bên cạnh đó, cơng nghệ thông tin (CNTT) ngành công nghiệp bao gồm uế nhiều kiến thức rộng rãi, đồng thời công nghệ liên tục xuất đòi H hỏi thân người làm ngành phải khơng ngừng tìm hiểu phát triển cơng nghệ Cho nên, việc hỏi đáp trao đổi kiến thức công tế nghệ thơng tin nhiều thời gian Chính thế, việc xây dựng nơi có nh thể kết nối cộng đồng người làm việc hay mong muốn làm việc ngành công nghệ thông tin cần thiết Ki Từ lý trên, chọn đề tài “Xây dựng Website hỏi đáp công nghệ c thông tin” làm hướng nghiên cứu cho đề tài họ Mục tiêu nhiệm vụ đề tài: a Mục tiêu: Mục tiêu đề tài xây dựng website với giao diện ại trực quan, nơi người tương tác với để trao đổi kiến thức, Đ góp ý cách dễ dàng b Nhiệm vụ: - Nghiên cứu nắm vững quy trình xây dựng website hồn chỉnh hoạt động - Nghiên cứu công cụ, framework sử dụng để xây dựng website: ngơn ngữ Java, framework Struts, mơ hình MVC, SVTH: THIỀU ĐĂNG VŨ – K47 TIN HỌC KINH TẾ XÂY DỰNG WEBSITE HỎI ĐÁP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đối tượng phạm vi nghiên cứu: a Đối tượng: Sử dụng ngơn ngữ lập trình Java việc xây dựng website hỏi đáp công nghệ thông tin b Phạm vi nghiên cứu: - Địa điểm: Tòa nhà FPT Complex, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng - Thời gian: Từ ngày 03/01/2017 đến hết ngày 03/04/2017 Phương pháp nghiên cứu: Để nghiên cứu xây dựng website hỏi đáp công nghệ thông tin, tác giả uế sử dụng phương pháp sau trình thực đề tài: a Quá trình thu thập liệu sử dụng phương pháp sau: H • Phương pháp nghiên cứu tài liệu: chủ động tìm kiếm, nghiên cứu tài tế liệu, sách liên quan đến đề tài, website tương tự để đánh giá nh ưu nhược điểm, đồng thời kết hợp với kiến thức đạt trình thực tập để đề hướng xây dựng website hoàn chỉnh, trực Ki quan, dễ tương tác c • Phương pháp phân tích, đánh giá: dựa vào việc quan sát, nhìn nhận vấn họ đề thực tế, áp dụng kiến thức, công nghệ cần thiết từ hồn thiện đề tài ại • Phương pháp tổng hợp: hồn thiện khố luận dựa kiến thức Đ thu nhận trình học tập tài liệu, kiến thức tích luỹ q trình chủ động học hỏi, tìm kiếm b Giai đoạn phân tích thiết kế thực sử dụng phương pháp sau: • Phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống: tiến hành tổng hợp, phân loại thông tin Dựa thông tin thu thập được, với kiến thức tảng cơng nghệ có để tiến hành xây dựng website hỏi đáp công nghệ thông tin SVTH: THIỀU ĐĂNG VŨ – K47 TIN HỌC KINH TẾ XÂY DỰNG WEBSITE HỎI ĐÁP VỀ CƠNG NGHỆ THƠNG TIN • Phương pháp lập trình hướng đối tượng: sau tiến hành phân tích, thiết kế website, lựa chọn ngơn ngữ lập trình Java framework Struts với hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server để xây dựng quản lý website Cấu trúc khóa luận: Ngồi phần mở đầu kết luận, phần nội dung khóa luận bao gồm: Chương I: Cơ sở lý thuyết Chương trình bày khái quát lịch sử hình thành phát triển, đặc điểm ngôn ngữ lập trình Java, framework Struts tầm quan trọng việc ứng dụng framework Struts trình xây uế dựng website Chương II: Phân tích hệ thống Chương đề cập đến thực trạng, sau H sâu vào việc phân tích tốn, thiết kế sở liệu áp dụng framework tế Struts để xây dựng hệ thống nh Chương III: Thiết kế hệ thống Chương đề cập đến việc thiết kế sở Đ ại họ c Ki liệu, thiết kế giao diện website kết chạy thử website SVTH: THIỀU ĐĂNG VŨ – K47 TIN HỌC KINH TẾ XÂY DỰNG WEBSITE HỎI ĐÁP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN tế H uế 2.3.5 Trang chủ tìm kiếm Thành viên nh Hình 46: Giao diện trang chủ tìm kiếm thành viên Đ ại họ c Ki 2.3.6 Trang chủ dành cho member Hình 47: Giao diện trang chủ dành cho member SVTH: THIỀU ĐĂNG VŨ – K47 TIN HỌC KINH TẾ 59 XÂY DỰNG WEBSITE HỎI ĐÁP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2.4 Giao diện trang quản lý admin nh tế H uế 2.4.1 Trang quản lý viết Ki Hình 48: Giao diện trang quản lý viết dành cho admin Đ ại họ c 2.4.2 Trang quản lý Tags Hình 49: Giao diện trang quản lý Tags dành cho admin SVTH: THIỀU ĐĂNG VŨ – K47 TIN HỌC KINH TẾ 60 XÂY DỰNG WEBSITE HỎI ĐÁP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN nh tế H uế 2.4.3 Trang quản lý tài khoản Ki Hình 50: Giao diện trang quản lý tài khoản dành cho admin c 2.5 Giao diện dành cho member Đ ại họ 2.5.1 Trang đặt câu hỏi Hình 51: Giao diện trang đặt câu hỏi dành cho member SVTH: THIỀU ĐĂNG VŨ – K47 TIN HỌC KINH TẾ 61 XÂY DỰNG WEBSITE HỎI ĐÁP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN tế H uế 2.5.2 Trang chi tiết câu hỏi nh Hình 52: Giao diện trang chi tiết câu hỏi dành cho member Đ ại họ c Ki 2.5.3 Trang trả lời câu hỏi Hình 53: Giao diện trang trả lời câu hỏi dành cho member SVTH: THIỀU ĐĂNG VŨ – K47 TIN HỌC KINH TẾ 62 XÂY DỰNG WEBSITE HỎI ĐÁP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN tế H uế 2.5.4 Giao diện vote Câu hỏi/Câu trả lời Đ ại họ c Ki nh Hình 54: Giao diện vote câu hỏi/câu trả lời dành cho member SVTH: THIỀU ĐĂNG VŨ – K47 TIN HỌC KINH TẾ 63 XÂY DỰNG WEBSITE HỎI ĐÁP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Kết đạt được: Qua tháng thực hiền đề tài, tác giả tích luỹ kinh nghiệm để áp dụng vào quy trình xây dựng website hồn chỉnh Nhưng bên cạnh đó, q trình khảo sát thực hiện, thân tác giả kinh nghiệm chưa tốt nên sở liệu nhiều điểm chưa hợp lý việc viết code nhiều thiếu sót dẫn đến website làm hạn chế mặt chức Trong trình thực đề tài tác giả đạt kết sau đây: Về thân: uế - H o Nâng cao kĩ lập trình ngơn ngữ Java tế o Hiểu quy trình xây dựng website hồn chỉnh nh o Áp dụng nhiều công nghệ, framework,… để hỗ trợ cho việc xây dựng website Về đề tài: Ki - họ c Xây dựng website xử lý tác vụ nhanh chóng với giao diện trực quan, đơn giản, dễ sử dụng với người Đồng thời, website ại thực chức sau: Đ o Member đăng câu hỏi; câu trả lời, vote câu hỏi; câu trả lời, tự tạo Tag,… o Chức gợi ý câu hỏi có liên quan o Chức tìm kiếm câu hỏi, tags, thành viên,… o Chức quản lý viết, tags, tài khoản dành cho admin SVTH: THIỀU ĐĂNG VŨ – K47 TIN HỌC KINH TẾ 64 XÂY DỰNG WEBSITE HỎI ĐÁP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hướng phát triển đề tài: Do thời gian kiến thức hạn chế nên số chức nâng cao chưa hoàn thiện Trong thời gian tới, đề tài phát triển tốt hơn, vượt trội với tính như: - Member lọc câu hỏi thơng qua Tag - Member chỉnh sửa câu trả lời, chèn hình ảnh vào câu hỏi câu trả lời Hồn thiện cấu tính điểm uy tín tài khoản - Thống kê câu hỏi, câu trả lời, tài khoản, tags,… - Giải trường hợp ngoại lệ cho hệ thống Đ ại họ c Ki nh tế H uế - SVTH: THIỀU ĐĂNG VŨ – K47 TIN HỌC KINH TẾ 65 XÂY DỰNG WEBSITE HỎI ĐÁP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] http://iviettech.vn/blog/543-ban-ve-use-case-use-case-diagram.html [2] http://kieutrongkhanh.net/index.php/struts/64-tng-quan-v-strutsframework Đ ại họ c Ki nh tế H uế [3] Tài liệu có liên quan FPT Software Đà Nẵng cung cấp trình thực tập SVTH: THIỀU ĐĂNG VŨ – K47 TIN HỌC KINH TẾ 66 XÂY DỰNG WEBSITE HỎI ĐÁP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤ LỤC Đ ại họ c Ki nh tế H uế Biểu đồ chức không bao gồm báo cáo Biểu đồ sửa viết dành cho admin SVTH: THIỀU ĐĂNG VŨ – K47 TIN HỌC KINH TẾ 67 họ c Ki nh tế H uế XÂY DỰNG WEBSITE HỎI ĐÁP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đ ại Biểu đồ xoá viết dành cho admin họ c Ki nh tế H uế XÂY DỰNG WEBSITE HỎI ĐÁP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đ ại Biểu đồ sửa account dành cho admin họ c Ki nh tế H uế XÂY DỰNG WEBSITE HỎI ĐÁP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đ ại Biểu đồ xoá account dành cho admin họ c Ki nh tế H uế XÂY DỰNG WEBSITE HỎI ĐÁP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đ ại Biểu đồ tìm kiếm account tế H uế XÂY DỰNG WEBSITE HỎI ĐÁP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đ ại họ c Ki nh Biểu đồ sửa tag dành cho admin Biểu đồ xoá tag dành cho admin H uế XÂY DỰNG WEBSITE HỎI ĐÁP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đ ại họ c Ki nh tế Biểu đồ hiển thị câu hỏi trang chủ Biểu đồ hiển thị chi tiết câu hỏi trang chủ ... loại thông tin Dựa thông tin thu thập được, với kiến thức tảng cơng nghệ có để tiến hành xây dựng website hỏi đáp công nghệ thông tin SVTH: THIỀU ĐĂNG VŨ – K47 TIN HỌC KINH TẾ XÂY DỰNG WEBSITE. .. Chức quản lý thông tin cá nhân Hình 5: Biểu đồ Use Case chức quản lý thông tin cá nhân member SVTH: THIỀU ĐĂNG VŨ – K47 TIN HỌC KINH TẾ 18 XÂY DỰNG WEBSITE HỎI ĐÁP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN nh tế H... KINH TẾ XÂY DỰNG WEBSITE HỎI ĐÁP VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Đối tượng phạm vi nghiên cứu: a Đối tượng: Sử dụng ngơn ngữ lập trình Java việc xây dựng website hỏi đáp công nghệ thông tin b Phạm vi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website hỏi đáp về công nghệ thông tin , Xây dựng website hỏi đáp về công nghệ thông tin

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay