Xây dựng hệ thống website HCE e learning

67 27 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 23:50

ĐẠI HỌC HUẾ ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ Ọ C KI N H TẾ H U  ẠI H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HCE E-LEARNING TR Ư Ờ N G Đ XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE NGUYỄN NGỌC THẮNG Niên khóa: 2014 – 2018 ĐẠI HỌC HUẾ ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ Ọ C KI N H TẾ H U  ẠI H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HCE E-LEARNING TR Ư Ờ N G Đ XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Thắng TS Nguyễn Thanh Tuấn Lớp: K48A Tin Học Kinh Tế Niên khóa: 2014 - 2018 Huế, 05/2018 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất thầy cô Khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế tạo điều kiện thuận lợi truyền đạt kinh nghiệm kiến thức năm giảng dạy vừa H U qua để thân thực đề tài “Xây dựng hệ thống website HCE E- TẾ Learning” cách thuận lợi Ọ C KI N H Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Tuấn, giảng viên Khoa Hệ Thống Thơng Tin Kinh Tế, người tận tình hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm quý báu, dẫn và có nhận xét, góp ý để tơi hồn thành tốt khóa luận G Đ ẠI H Xin gởi tới Công ty TNHH phần mềm – FPT Software Đà Nẵng, ban lãnh đạo anh/chị giảng viên FPT Software lời cảm tạ sâu sắc tạo điều kiện thuận lợi giúp trau dồi kiến thức học hỏi kinh nghiệm suốt q trình thực tập cơng ty TR Ư Ờ N Bên cạnh đó, tơi xin cảm ơn chân thành đến bố mẹ, người thân bạn bè quan tâm giúp đỡ động viên suốt thời gian qua để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Trong q trình thực đề tài, thân chưa có nhiều kinh nghiệm hạn chế mặt kiến thức, thời gian nên việc xảy thiếu sót khơng thể tránh khỏi, mong nhận đóng góp ý kiến đóng góp, bổ sung từ q thầy để khóa luận tốt nghiệp hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Ngọc Thắng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC HÌNH ẢNH .vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii PHẦN MỞ ĐẦU H U 1.Lý chọn đề tài TẾ Mục tiêu đề tài N H 3.Phương pháp nghiên cứu KI Đối tương phạm vi nghiên cứu H Ọ C Dự kiến kết đạt đề tài ẠI Nội dung khóa luận G Đ CHƯƠNG I.CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG E-LEARNING Ờ N 1.1 Tổng quan E-Learning TR Ư 1.1.1 Khái niệm E-Learning 1.1.2 Lợi ích áp dụng E-Learning 1.1.3Hạn chế E-Learning 1.1.4Thực trạng xu hướng phát triển E-learning tương lai 1.2 Tổng quan ngôn ngữ C# công cụ Visual Studio 1.2.1 Tổng quan ngơn ngữ lập trình C# 1.2.2Môi trường phát triển tích hợp Microsoft Visual Studio SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn Entity Framework 10 1.4 Giới thiệu, cấu trúc mơ hình MVC ASP.NET MVC Framework 12 1.4.1 Mơ hình MVC 12 1.4.2 ASP.NET MVC Framework 15 Giới thiệu SQL hệ quản trị sở liệu Microsoft SQL Server 17 1.5.1 Ngôn ngữ truy vấn liệu có cấu trúc (SQL- structured query language) 17 1.5.2 Microsoft SQL Server 2012 19 H U 1.6 Các công cụ xây dựng giao diện website 20 TẾ 1.6.1 Các công cụ, ngôn ngữ xây dựng giao diện website 20 N H 1.6.2 Bootstrap 21 Ọ C KI 1.6.3 Javascript, Ajax thư viện Jquery 22 CHƯƠNG II TỔNG QUAN CÁC HỆ THỐNG E-LEARNING VÀ PHÂN TÍCH ẠI H CHỨC NĂNG HỆ THỐNG HCE E-LEARNING 23 Đ 2.1 Một số hệ thống E-Learning phân tích hệ thống HCE E-Learning 23 Ờ N G 2.2 Phân tích chức hệ thống HCE E-Learning 30 Ư CHƯƠNG III XÂY DỰNG WEBSITE HCE E-LEARNING 33 TR 3.1 Phân tích chức hệ thống 33 3.1.1 Chức quản lý tài khoản 33 3.1.2 Chức quản lý hệ thống 33 3.1.3 Chức quản lý khóa học 33 3.1.4 Chức báo cáo thống 34 3.2 Sơ đồ chức (BFD - Business Function Diagram) 35 SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn 3.3 Sơ đồ ngữ cảnh (CD – Context Diagram) 35 3.4 Sơ đồ luồng liệu (DFD – Data Flow Diagram) 36 3.4.1 Sơ đồ luồng liệu chức quản lý tài khoản 37 3.4.2 Sơ đồ luồng liệu chức quản lý hệ thống 37 3.4.3 Sơ đồ luồng liệu chức quản lý khóa học 38 3.4.4 Sơ đồ luồng liệu chức báo cáo thống 38 3.5 Thiết kế sở liệu 39 H U 3.5.1 Xác định thực thể thuộc tính thực thể 39 TẾ 3.5.2 Xác định mối quan hệ tập thực thể 40 N H 3.5.3 Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD – Entity Relationship Diagram) 42 Ọ C KI 3.5.4 Chuẩn hóa sở liệu 43 H 3.5.5 Mơ hình liệu quan hệ 47 ẠI 3.6 Một số lưu đồ thuật tốn hệ thống 48 G Đ 3.6.1 Lưu đồ thuật toán đăng nhập 48 Ờ N 3.6.2 Lưu đồ thuật toán đăng ký khóa học 49 TR Ư 3.6.3 Lưu đồ thuật tốn thêm khóa học 50 3.6.4 Lưu đồ thuật toán thêm đánh giá 50 3.7 Các công cụ xây dựng giao diện website 51 3.7.1 Công cụ, ứng dụng xây dựng website 51 3.7.2 Giao diện hệ thống website 51 3.8 Cài đặt triển khai website 55 KẾT LUẬN 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Phân tích SWOT hệ thống Kyna.vn 25 Bảng 2.2 Phân tích SWOT hệ thống Unica.vn 27 Bảng 2.3 Phân tích SWOT hệ thống Hocmai.vn 29 Bảng 2.4 Chức quản lý tài khoản 31 Bảng 2.5 Chức quản lý hệ thống 31 U Bảng 2.6 Chức quản lý khóa học 32 TẾ H Bảng 2.7 Chức báo cáo thống 32 N H Bảng 3.1 Bảng HOCVIEN 43 KI Bảng 3.2 Bảng BAIHOC 43 Ọ C Bảng 3.3 Bảng DANHMUC 44 H Bảng 3.4 Bảng DANHGIA 44 Đ ẠI Bảng 3.5 Bảng HOCVIEN 44 N G Bảng 3.6 Bảng PTT 45 Ư Ờ Bảng 3.7 Bảng GIANGVIEN 45 TR Bảng 3.8 Bảng GIAODICH 45 Bảng 3.9 Bảng KHOAHOC 46 Bảng 3.10 Bảng DANGKY 46 Bảng 3.11 Bảng VOUCHER 47 SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Cách sử dụng Entity Framework 11 Hình 1.2 Cấu trúc Entity Framework 11 Hình 1.3 Mơ hình MVC 13 Hình 1.4 Mơ hình luồng thực mơ hình MVC 14 Hình 1.5 Các phiên ASP.NET MVC 15 U Hình 1.6 Cơ chế hoạt động ASP.NET MVC 16 TẾ H Hình 2.1 Giao diện trang Kyna.vn 24 N H Hình 2.2 Giao diện trang Unica.vn 26 KI Hình 2.3 Giao diện trang Hocmai.vn 28 Ọ C Hình 2.4 Mơ hình hệ thống E-Learning 30 H Hình 3.1 Sơ đồ chức hệ thống HCE E-Learning 35 Đ ẠI Hình 3.2 Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống HCE E-Learning 35 G Hình 3.3 Sơ đồ luồng liệu hệ thống HCE E-Learning 36 Ờ N Hình 3.4 Sơ đồ luồng liệu chức quản lý tài khoản 37 TR Ư Hình 3.5 Sơ đồ luồng liệu chức quản lý hệ thống 37 Hình 3.6 Sơ đồ luồng liệu chức quản lý khóa học 38 Hình 3.7 Sơ đồ luồng liệu chức báo cáo thống 38 Hình 3.8 Sơ đồ thực thể mối quan hệ hệ thống HCE E-Learning 42 Hình 3.9 Mơ hình liệu quan hệ 47 Hình 3.10 Lưu đồ thuật tốn đăng nhập 48 Hình 3.11 Lưu đồ thuật tốn đăng ký khóa học 49 SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn Hình 3.12 Lưu đồ thuật tốn thêm khóa học 50 Hình 3.13 Lưu đồ thuật toán thêm đánh giá 50 Hình 3.14 Giao diện trang khóa học 51 Hình 3.14 Giao diện trang chủ hệ thống HCE E-Learning 52 Hình 3.15 Giao diện trang giỏ hàng 53 Hình 3.16 Giao diện thông tin học viên 53 Hình 3.17 Giao diện trang chủ trang quản lý 54 H U Hình 3.18 Giao diện trang quản lý khóa học 54 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ Hình 3.19 Giao diện trang quản lý giảng viên 55 SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt Dịch vụ dạy học trực tuyến quy MOOC Massive Online Open Coures MS Microsoft Tập đoàn Microsoft E-Learning Electronic Learning Học trực tuyến IDE Integrated Development Environment Môi trường phát triển tích hợp EDM Entity Data Model Mơ hình liệu thực thể RDBMS Relational Database Management System Hệ quản trị sở liệu quan hệ HTML HyperText Markup Language Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn CSS Cascading Style Sheets AJAX Asynchronous JavaScript and XML IIS Internet Information Services Dịch vụ mạng thông tin DOM Document Object Model Dữ liệu đối tượng U H TẾ N H KI Ọ C H Xử lý bất đồng javascript XML Cơ sở liệu TR Ư Ờ N G Đ ẠI CSDL mô lớn SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn 3.5.4 Chuẩn hóa sở liệu Sau thực chuẩn hóa từ thực thể từ mối quan hệ thực thể, hệ thống có bảng sở liệu sau đây: Bảng 3.1 Bảng HOCVIEN Giải Thích Kiểu Dữ Liệu Ghi Chú MaHocVien Mã học viên Int Khóa TaiKhoan Tài khoản học viên Varchar (100) MatKhau Mật tài khoản Varchar (100) HoTen Họ tên học viên Nvarchar (100) NgaySinh Ngày sinh Date TinhThanh Tỉnh thành Email Địa Email SDT Số điện thoại Varchar (100) NgayTao Ngày tạo tài khoản date N H TẾ H U Tên Cột Varchar (100) Bảng Bảng BAIHOC Giải Thích Kiểu Dữ Liệu Ghi Chú MaBaiHoc Mã học Int Khóa NoiDung Nội dung học Ntext TenBaiHoc Tên học Nvarchar(200) Video Link Video Varchar(100) MaKhoaHoc Mã khóa học Int TR Tên Cột Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI Nvarchar (100) SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng Khóa ngoại 43 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn Bảng 3 Bảng DANHMUC Tên Cột Giải Thích Kiểu Dữ Liệu Ghi Chú MaDanhMuc Mã danh mục Int Khóa TenDanhMuc Tên danh mục Nvarchar(150) Giải Thích Kiểu Dữ Liệu Ghi Chú MaDanhGia Mã đánh giá Int NoiDung Nội dung đánh giá Ntext SoSaoDanhGia Số điểm đánh giá NgayDanhGia Ngày đánh giá MaHocVien Mã học viên Int Khóa ngoại MaKhoaHoc Mã khóa học Int Khóa ngoại Khóa N H TẾ H U Tên Cột Đ Bảng Bảng DANHGIA Date Bảng Bảng HOCVIEN Giải Thích Kiểu Dữ Liệu Ghi Chú TaiKhoan Tài khoản admin Varchar(100) Khóa MatKhau Mật Varchar(100) TenNguoiDung Tên Admin Nvarchar(100) Email Email Varchar(100) SDT Số điện thoại Varchar(100) NgayTao Ngày tạo Date Quyen Quyền Int TR Tên Cột Ư Ờ N G ẠI H Ọ C KI Int SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng 44 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn Bảng Bảng PTT Tên Cột Giải Thích Kiểu Dữ Liệu Ghi Chú MaPTT Mã phương thức toán Int LoaiThanhToan Loại toán Khóa Nvarchar(150) Giải Thích Kiểu Dữ Liệu MaGiangVien Mã giảng viên Int HoTen Họ tên giảng viên ChucVu Chức vụ H U Tên Cột TẾ Bảng Bảng GIANGVIEN Ghi Chú Khóa N H Nvarchar(100) KI Nvarchar(100) Ọ C LinhVucChuyenMon Lĩnh vực chuyên môn Thông tin khác Anh Ảnh giảng viên Ntext Varchar(200) Bảng Bảng GIAODICH Giải Thích Kiểu Dữ Liệu Ghi Chú MaGiaoDich Mã giao dịch Int Khóa NgayGiaoDich Ngày giao dịch Datetime TongCong Tổng cộng Int DaThanhToan Đã toán Bit MaPTT Mã phương thức tốn Int Khóa ngoại MaVoucher Mã khuyến Int Khóa ngoại TR Tên Cột Ư Ờ N G Đ ẠI H ThongTinKhac Nvarchar(150) SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng 45 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn Bảng Bảng KHOAHOC Giải Thích Kiểu Dữ Liệu Ghi Chú MaKhoaHoc Mã khóa học Int Khóa TenKhoaHoc Tên khóa học Nvarchar(200) HocPhi Học phí Int GiamGia Mức giảm giá Int ThoiLuong Thời lượng khóa học Nvarchar(50) TrinhDo Trình độ yêu cầu Nvarchar(50) MaGiangVien Mã giảng viên Int MaDanhMuc Mã danh mục SoLuongDaDangKy Số lượng đăng ký GioiThieu Giới thiệu khóa học Anh Ảnh khóa học N H TẾ H U Tên Cột Khóa ngoại Int Ntext Varchar(200) Bảng 10 Bảng DANGKY Kiểu Dữ Liệu Ghi Chú MaHocVien Mã học viên Int Khóa MaKhoaHoc Mã khóa học Int Khóa MaGiaoDich Mã giao dịch Int Khóa NgayDangKy Ngày đăng ký Date TrangThai Trạng thái tốn Bit Ư Giải Thích TR Tên Cột Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI Int Khóa ngoại SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng 46 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn Bảng 11 Bảng VOUCHER Tên Cột Giải Thích Kiểu Dữ Liệu Ghi Chú MaVoucher Mã khuyến Int Khóa LoaiVoucher Loại khuyến Nvarchar(100) GiamGia Mức giảm Int MaKhoaHoc Mã khóa học Int Khóa ngoại TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U 3.5.5 Mơ hình liệu quan hệ Hình 3.9 Mơ hình liệu quan hệ SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng 47 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn 3.6 Một số lưu đồ thuật tốn hệ thống 3.6.1 Lưu đồ thuật toán đăng nhập Bắt đầu Nhập thông tin tài khoản mật Nhập lại H SAI U Kiểm tra thông tin đăng nhập ĐÚNG Ọ C ĐÚNG N H Quên mật SAI KI Vào trang chủ TẾ SAI ĐÚNG SAI ĐÚNG Nhập thông tin tạo H Nhập email đăng ký tài khoản Tạo tài khoản ẠI Kết thúc Lưu liệu Ư Ờ N G Đ Gửi mật Hình 3.10 Lưu đồ thuật tốn đăng nhập TR Khi người quản lý học viên đăng nhập vào hệ thống với tài khoản mật cấp hệ thống kiểm tra đối chiếu với liệu trả kết hình Trường hợp người sử dụng quên mật điền thơng tin email đăng ký để lấy lại mật Nếu chưa có tài khoản đăng ký tài khoản với thao tác đơn giản hệ thống Khi đưa vào sử dụng có thêm mã CAPCHA để tạo thêm lớp xác định cho việc đăng nhập bảo mật, tránh khỏi cơng DDOS từ bên ngồi SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng 48 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn 3.6.2 Lưu đồ thuật toán đăng ký khóa học Bắt đầu Hiển thị giỏ hàng Học viên chọn khóa học TẾ Học viên đăng nhập H U Hiển thị thơng tin khóa học: giới thiệu, giảng viên, học, đánh giá N H Học viên đăng ký SAI Ọ C KI ĐÚNG Học viên đăng nhập tạo tài khoản Thanh toán đơn hàng gửi email xác nhận Kết thúc Gửi thông tin cho nhà quản lý G Tiếp tục đăng ký khóa học SAI TR Ư Ờ N ĐÚNG Đ ẠI H Thơng báo kết đăng ký Hình 3.11 Lưu đồ thuật tốn đăng ký khóa học Đây quy trình quan trọng hệ thống học trực tuyến, duyệt website, học viên xem tất khóa học giảng dạy, xem thơng tin giảng viên, học phí, khuyến mãi,… Từ đưa lựa chọn để có khóa học phù hợp với thân, với nắm bắt thông tin giao dịch trực tuyến website thông qua email, email ghi chi tiết thông tin giao dịch học viên đăng ký tốn thành cơng SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng 49 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn 3.6.3 Lưu đồ thuật tốn thêm khóa học Bắt đầu Nhập thơng tin khóa học: Tên, ảnh ,học phí, thời lượng, giảm giá, … Hiển thị lỗi nhập SAI Chọn danh mục khóa học Dữ liệu hợp lệ Chọn giảng viên giảng dạy Nhập thông tin học: nội dung, tên, video, Lưu thông tin U ĐÚNG H ĐÚNG Lưu thông tin N H ĐÚNG SAI TẾ Dữ liệu hợp lệ SAI Kết thúc Ọ C KI Hiển thị lỗi nhập Tiếp tục thêm học H Hình 3.12 Lưu đồ thuật tốn thêm khóa học G Đ ẠI 3.6.4 Lưu đồ thuật toán thêm đánh giá Ư Ờ N Bắt đầu SAI TR Đăng nhập Kiểm tra đăng nhập Thông báo cho học viên “ Phải đăng ký sử dụng chức “ Kết thúc Chọn khóa học để đánh giá ĐÚNG Kiểm tra Khóa học SAI ĐÚNG ĐÚNG Nhập thơng tin đánh giá: Nội dung, số điểm, SAI Tiếp tục khóa học khác Hình 3.13 Lưu đồ thuật tốn thêm đánh giá SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng 50 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn 3.7 Các công cụ xây dựng giao diện website 3.7.1 Công cụ, ứng dụng xây dựng website Để xây dựng hệ thống website học trực tuyến HCE E-learning cần sử dụng công cụ cần thiết sau: - Cơng cụ hỗ trợ lập trình : Visual Studio ( Bản Professional - 2015) - Hệ quản trị sở liệu: SQL Server 2012 Express Edition - Ngơn ngữ lập tình C# H U - Editor : Sublime Text TẾ - Framework sử dụng : ASP.NET MVC 5, Entity Framework N H - IIS Server KI Ngồi cơng cụ nêu tên việc xây dựng website yêu cầu người lập Ọ C trình cần có kiến thức lập trình website để việc xây dựng trở nên linh H hoạt tiết kiệm thời gian tìm hiểu Đ ẠI 3.7.2 Giao diện hệ thống website TR Ư Ờ N G 3.7.2.1 Giao diện trang khóa học Hình 3.14 Giao diện trang khóa học SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U 3.7.2.2 Giao diện trang chủ Hình 3.14 Giao diện trang chủ hệ thống HCE E-Learning SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn KI N H TẾ H U 3.7.2.3 Giao diện trang giỏ hàng Ọ C Hình 3.15 Giao diện trang giỏ hàng TR Ư Ờ N G Đ ẠI H 3.7.2.4 Giao diện trang thơng tin học viên Hình 3.16 Giao diện thông tin học viên SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn KI N H TẾ H U 3.7.2.5 Giao diện trang quản lý TR Ư Ờ N G Đ ẠI H 3.7.2.6 Giao diện quản lý khóa học Ọ C Hình 3.17 Giao diện trang chủ trang quản lý Hình 3.18 Giao diện trang quản lý khóa học SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn N H TẾ H U 3.7.2.7 Giao diện quản lý giảng viên Ọ C 3.8 Cài đặt triển khai website KI Hình 3.19 Giao diện trang quản lý giảng viên H Việc triển khai website lên hosting bao gồm bước sau: Bước 1:Chọn tên miền cho website hosting windown từ nhà cung cấp − Bước 2: Tạo database hosting restore database − Bước 3: Upload code dạng file zip giải nén thư mục root − Bước 4: Cấu hình lại file Webconfig project − Bước 5: Sửa lỗi có chạy thử website TR Ư Ờ N G Đ ẠI − Khi việc triển khai website hồn tất khơng xảy lỗi, việc thường xun bảo trì cập nhật điều cần thiết để đảm bảo hệ thống không phát sinh lỗi cập nhật phiên để tránh nguy hại từ bên Việc backup liệu database chu kỳ định để đảm bảo có trục trặc, hư hỏng khơng gây mát lớn Ngồi cần phát triển thêm tính để hỗ trợ, phát triển website cộng với việc tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm để đạt Top tìm kiếm SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn KẾT LUẬN Kết đạt Học tập trực tuyến trở nên phổ biến cần thiết người, hỗ trợ cho học viên nhiều phương diện như: học phí, tiết kiệm thời gian, tính tiện dụng,…Nắm bắt nhu cầu thiết yếu với q trình nghiên cứu tìm hiểu hệ thống học trực tuyến thịnh hành nay, tác giả hoàn thành đề tài “Xây dựng hệ thống website HCE E-Leaning”, đề tài đáp ứng kết sau: U − Hệ thống đáp ứng yêu cầu chức đưa TẾ H − Người quản lý dễ dàng nắm bắt kiểm sốt thơng tin hệ thống − Học viên có thơng tin cần thiết đăng ký khóa học N H Hạn chế đề tài KI Trong trình nghiên cứu tìm hiểu tồn số hạn chế mặt kiến thức Ọ C thời gian nên hệ thống tồn số điểm hạn chế sau đây: H - Thơng tin khóa học hạn chế, chưa thật đầy đủ việc cung cấp Đ ẠI đối thủ G - Chưa có chức tính điểm thưởng để đổi q khóa học để tạo hứng thú N cho người học, chưa có chức cho giảng viên thêm khóa học, học TR riêng Ư Ờ - Hệ thống học phải liên kết với Youtube, chưa có hệ thống quản lý video - Giao diện chưa bắt mắt người sử dụng, khó cạnh tranh với đối thủ Hướng phát triển đề tài Để thu hút học viên phát triển nội dung giảng tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, giao diện bắt mắt người dùng cần phải đầu tư cho mục sau : Phát triển thêm tính quản lý trình học tập học viên, xây dựng module marketing tương tác tốt với học viên có nhu cầu đăng ký học online, phát triển thành ứng dụng tảng mobile, tablet SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thanh Tuấn TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Hàn Viết Thuận (2010), Giáo trình kỹ nghệ phần mềm, Đại học Kinh tế quốc dân [2] Dương Quang Thiện (2005), Lập trình Visual C# nào?, Nhà xuất tổng hợp TP.HCM [3] Dương Quan Thiện (2008), Net Toàn Tập, C# Và Net Framework Lập Trình Visual C# Thế Nào? , Nhà xuất tổng hợp TP.HCM U [4 ] Dammio.com, Giới thiệu Entity Framework, xem ngày 15/04/2018, TẾ H https://www.dammio.com/2016/11/04/entity-framework-phan-1-gioi-thieu-entityframework N H [5] Trương Tùng Lâm, Giới thiệu tổng quan công nghệ Web ASP.Net MVC, xem ngày KI 15/04/2018,http://www.howkteam.vn/Course/Lap-trinh-website-voi-ASPNet-MVC-co- Ọ C ban/Gioi-thieu-tong-quan-cong-nghe-Web-ASPNet-MVC-123 ẠI H [6] T.S Nguyễn Thanh Tuấn (2017) , Slide Công Nghệ Phần Mềm, Khoa Hệ Thống Đ Thông Tin Kinh Tế Ờ Kinh Tế N G [7] Th.S Trần Thái Hòa (2017), Slide Hệ thống thông tin, Khoa Hệ Thống Thông Tin TR Ư [8] TS Hồ Quốc Dũng, Cơ sở liệu nâng cao, xem ngày 10/04/2018, https://sites.google.com/site/hoquocdung/csdl-nang-cao [9] Th.S Lê Viết Mẫn, Lập trình hướng đối tượng, xem ngày 06/04/2018, http://www.manleviet.info/giang-day/lap-trinh-huong-doi-tuong SVTH: Nguyễn Ngọc Thắng 57 ... NĂNG HỆ THỐNG HCE E- LEARNING 23 Đ 2.1 Một số hệ thống E- Learning phân tích hệ thống HCE E- Learning 23 Ờ N G 2.2 Phân tích chức hệ thống HCE E- Learning 30 Ư CHƯƠNG III XÂY DỰNG WEBSITE. .. hệ thống E- Learning 30 H Hình 3.1 Sơ đồ chức hệ thống HCE E- Learning 35 Đ ẠI Hình 3.2 Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống HCE E- Learning 35 G Hình 3.3 Sơ đồ luồng liệu hệ thống HCE. .. Massive Online Open Coures MS Microsoft Tập đoàn Microsoft E- Learning Electronic Learning Học trực tuyến IDE Integrated Development Environment Mơi trường phát triển tích hợp EDM Entity Data Model
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống website HCE e learning , Xây dựng hệ thống website HCE e learning , Nội dung khóa luận, CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG ELEARNING, 2 .Tổng quan ngôn ngữ C# và công cụ Visual Studio, Hình 1.4 Mô hình luồng thực hiện mô hình MVC, 5 . Giới thiệu SQL và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, CHƯƠNG II. TỔNG QUAN CÁC HỆ THỐNG E-LEARNING VÀ PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG HỆ THỐNG HCE E-LEARNING, Bảng 2.7 Chức năng báo cáo thống kê, CHƯƠNG III. XÂY DỰNG WEBSITE HCE E-LEARNING, Hình 3.7 Sơ đồ luồng dữ liệu chức năng báo cáo thống kê

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay