Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực nhân sự làm cơ sở cho việc tính tiền lương cho công ty cổ phần dệt may gio linh

62 27 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 23:49

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ TẾ H U Ế - - KI N H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ọ C XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC H NHÂN SỰ LÀM SỞ CHO VIỆC TÍNH TIỀN LƯƠNG TR Ư Ờ N G Đ ẠI CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY GIO LINH DƯƠNG THỊ HỒNG ANH NIÊN KHĨA: 2014-2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ H U Ế - - TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KI N H XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC Ọ C NHÂN SỰ LÀM SỞ CHO VIỆC TÍNH TIỀN LƯƠNG G Đ ẠI H CHO CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY GIO LINH Sinh viên thực hiện: TS Lê Thị Quỳnh Liên Dương Thị Hoàng Anh TR Ư Ờ N Giáo viên hướng dẫn: Lớp: K48B Tin Học Kinh Tế MSV: 14K4081003 Niên khóa: 2014-2018 Huế, tháng năm 2018 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, xin gửi lời cám ơn tới tất thầy giáo dạy kiến thức hữu ích năm qua, Ban giám hiệu trường Đại Học Kinh Tế Huế tạo điều kiện giúp để thực đề tài cách thuận lợi Với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn cao quý đến ban chủ U Ế nhiệm khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế - Đại Học Kinh Tế Huế, thầy H giáo, gia đình bạn bè động viên, tạo điều kiện, giúp đỡ tơi q TẾ trình KI N H Đặc biệt, xin chân thành gửi lời cám ơn sâu sắc đến TS Lê Thị Quỳnh Liên tận tình hướng dẫn, quan tâm, động viên, cung cấp tài Ọ C liệu, kinh nghiệm quý báu đánh giá, nhận xét, chỉnh sửa, góp ý H thẳng thắn để tơi hồn thành đề tày cách tốt Đ ẠI Tôi xin gửi lời cám ơn tới ban lãnh đạo, bác, anh, chị G Công Ty Cổ Phần Dệt May Gio Linh tạo điều kiện giúp đỡ, bảo Ờ N cung cấp tài liệu cần thiết hướng dẫn nhiệt tình cho TR Ư thời gian thực tập công ty Mặc dù cố gắng chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp, bổ sung q thầy để tơi sửa chữa trau dồi thêm kiến thức Tôi xin chân thành cảm ơn! Huế, Tháng năm 2018 Sinh viên Dương Thị Hoàng Anh i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii PHỤ LỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC HÌNH .vi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài : .1 Mục tiêu nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Ế Phương pháp nghiên cứu .2 H U 5.Nội dung khoá luận TẾ PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KI N H CHƯƠNG 1: SỞ LÝ THUYẾT, CÁC GIẢI PHÁP HIỆN TẠI VÀ CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN HỆ THÔNG Ọ C 1.1 Tầm quan trọng việc đánh giá lực nhân làm sở cho việc quản lý H tiền lương: ẠI 1.1.1 Tầm quan trọng việc đánh giá lực nhân sự: Đ 1.1.2 Định nghĩa tiền lương: N G 1.1.3 Vai trò quản lí tiền lương : .5 Ờ 1.2 Những khó khăn việc đánh giá lực nhân : TR Ư 1.2.1 Những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải quản lí tiền lương: .6 1.3 Giải pháp đề xuất cho quản lí tiền lương: 1.3.1 KPI LÀ GÌ ? 1.3.2 Lợi ích KPI việc quản lí lương : .7 1.4 Công cụ phát triển hệ thống : 1.4.1 Ngôn ngữ lập trình PHP: 1.4.2 Giới thiệu PHPMyAdmin: 1.4.3 Hệ quản trị sở liệu MSQL: 1.4.4 Giới thiệu PHP Framework CodeIgniter: 1.4.5 Cấu trúc Folder Codeigniter: ii 1.4.5.1 Các tính ưu việt Framework CodeIgniter 1.4.6 Giao diện Bootstrap: .10 1.4.7 Thế AdminLTE: 11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA NƠI THỰC TẬP 12 2.1 Tổng quan Công Ty Dệt May Gio Linh: 12 2.1.1 Giới thiệu chung: 12 2.1.2 cấu tổ chức: 13 2.1.3 Nhiệm vụ phòng ban: 13 2.2 Thực trạng quản lý tiền lương công ty: 20 Ế CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 21 H U 3.1 Mơ tả tốn: 21 TẾ 3.2 Phân tích hệ thống: 22 KI N H 3.2.1 đồ chức kinh doanh BFD ( Business function diagram): 22 3.2.2 đồ ngữ cảnh CD (Context- diagram): 23 Ọ C 3.2.3 đồ luồng liệu ( DFD – Data flow diagram ): 24 H 3.2.4 đồ thực thể - mối quan hệ ERD: 27 ẠI 3.2.5 Mơ hình liệu mối quan hệ: .28 Đ 3.3 Thiết kế giao diện: 28 N G 3.3.1 Giao diện giới thiệu hệ thống: 29 Ờ 3.3.2 Giao diện quản lí : 31 TR Ư CHƯƠNG 4: THỰC THI CÁC CÔNG CỤ QUẢNG BÁ HỆ THỐNG 35 4.1 Giới thiệu Email marketing: .35 4.1.1 Email marketing gì? 35 4.1.2 Chức Email marketing: 35 4.1.3 Lợi ích email marketing: 35 4.2 Thưc Email marketing: 36 4.2.1 Danh sách Email thu nhập: 36 4.2.2 Cách thực Email maketing: 45 4.2.3 Danh sách Email Marketing gửi YAMM: 46 4.2.4 Mẫu Email marketing gửi cho khách hàng : 48 iii 4.3 Tối đa hóa cơng cụ tìm kiếm: .48 4.3.1 Tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm Là gì: .48 4.3.2 Ưu điểm tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm: 48 4.3.3 Mục đích tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm xây dựng hệ thống : 49 KẾT LUẬN 53 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 iv PHỤ LỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT Key Performance Indicators PHP Hypertext Preprocessor SMS Dịch vụ tin nhắn ngắn TemPlate Bố cục thiết kế sẵn CBCNV Cán công nhân viên CSDL sở liệu YAMM Yet Another Mail Merge SLOGAN Khẩu hiệu thương mại TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế KPI v DANH MỤC HÌNH TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Hình 3.1 đồ chức kinh doanh BFD ( Business function diagram) 23 Hình 3.2 đồ ngữ cảnh CD (context – diagram): .23 Hình 3.4 đồ phân rã chức 1.0 25 Hình 3.5 đồ phân rã chức 2.0 25 Hình 3.6 đồ phân rã chức 3.0 26 Hình 3.7 đồ phân rã chức 4.0 27 Hình 3.8 đồ thực thể - mối quan hệ ERD .27 Hình 3.9 Lược đồ mối quan hệ 28 .28 Hình 3.10 Giới thiệu quản trị nhân theo KPI 29 Hình 3.11 Slogan 29 Hình 3.12 Slogan 30 Hình 3.13 Một số chức hệ thống 30 Hình 3.14 Slogan 31 Hình 3.16 Giao diện quản lí cơng nhân 32 Hình 3.17 Giao diện quản lí hạng 32 Hình 3.18 Giao diện quản lí ngày cơng 33 Hình 3.19 Giao diện quản lí sản lượng 33 Hình 3.20 Giao diện quản lí sản phẩm 34 Hình 3.21 Giao diện quản lí xếp hạng 34 Hình 4.1 Khới động gửi thư với YAMM 45 Hình 4.2 Tiến trình nhập thư 46 Hình 4.3 Danh sách Email 46 Hình 4.4 Danh sách Email 47 Hình 4.5 Danh sách Email 47 Hình 4.6 Mẫu Email marketinh gửi 48 Hình 4.7: Phân tích từ khóa “may mặc ”, “ dệt may”, “ xuất khẩu” dựa vào công cụ Google trends 50 Hình 4.8: Phân tích từ khóa “kpi nhân ”, “nhân dệt may”, “may mặc Việt Nam” dựa vào công cụ Google trends 51 Hình 4.9: Phân tích từ khóa “lương ”, “thu nhập cao”, “việc làm”, “phong cách”, “công nhân” dựa vào công cụ Google trends 52 vi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài : Ngày nay, công nghệ thông tin đã, ngành thu hút quan tâm nhiều giới nói chung Việt Nam nói riêng Cùng với phát triển Internet làm thay đổi vai trò hình thức kinh doanh truyền thống Ngày nay, kế hoạch kinh doanh việc áp dụng trở thành điều thiết yếu Đánh giá nhân viên điều doanh nghiệp hay nhà quản lý cần Muốn biết nhân viên làm việc hiệu hay phù hợp với văn hóa cơng ty hay Ế khơng cần tiêu chí đánh giá định H U Tại cần đánh giá nhân viên? TẾ Đánh giá nhân viên coi khâu quan trọng quy KI N H trình quản lý nhân viên để xét duyệt hoàn thành nhiệm vụ, mức độ phù hợp với công việc, với công ty nhân viên theo định kỳ, từ đưa chế độ thưởng, Ọ C phạt hợp lý H Đây công việc vô cần thiết, thiếu để nhà quản lý ẠI nâng cao hiệu làm việc, động viên nhân viên thúc đẩy kịp thời, giúp Đ nhân viên khắc phục thiếu sót N G Tuy nhiên việc đánh giá nhân viên điều dễ dàng cơng ty bạn số lượng nhân viên lớn Cụ thể nhà máy may Gio Linh gần 500 công nhân TR Ư việc đánh giá thủ công gặp nhiều khó khăn, tiêu tốn thời gian.Việc lưu trữ thơng tin thực giấy tờ sổ sách tốn nhiều chi phí cơng sức Với lí nên tơi đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống: Đánh giá lực nhân Thơng qua hệ thống ta giới thiệu công ty nhân viên đánh giá dựa hệ thống KPI, chủ yếu đánh giá mức độ làm việc hiệu nhân viên để sở đề bạt, tăng lương hay sa thải Việc đánh giá trở nên dễ dàng hơn, khách quan, xếp, lưu trữ thơng tin nhanh chóng tiết kiệm thời gian, sức lực chi phí Mục tiêu nghiên cứu: - Mục tiêu tổng quát đề tài nghiên cứu là: giới thiệu hệ thống đánh giá lực nhân sự, cách thức để cài đặt ngôn ngữ lập trình PHP.Từ ứng dụng xây dựng triển khai nhằm giúp ích cho cơng tác đánh giá nhân trở nên dễ dàng thuận lợi cho người sử dụng phát triển công ty sau - Mục tiêu nghiên cứu cụ thể: + Khảo sát nắm bắt tình hình nhà máy may Gio Linh + Phân tích cấu tổ chức nhiệm vụ + Nghiên cứu để nắm vững quy trình đánh giá nhân Ế +Nắm kiến thức ngôn ngữ lập trình PHP cầu KI N H Đối tượng phạm vi nghiên cứu TẾ H U +Tìm hiểu quy trình xây dựng triển khai hệ thống đáp ứng yêu - Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống thu thập thông tin đánh giá lực nhân Ọ C dệt may H - Phạm vi nghiên cứu: ẠI + Về nội dung: Đề tài tập trung vào quy trình đánh giá nhân để triển khai Đ xây dựng hệ thống đánh giá lực nhânTỉnh Quảng Trị N G +Về không gian: Đề tài thực Công Ty Cổ Phần Dệt May Gio Linh - TR Ư +Về thời gian: Đề tài dự kiến thực hoàn thành từ ngày 16/2/2018 đến ngày 20/4/2018 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tham khảo tài liệu thông tin mà cơng ty cung cấp ngồi sách, vở, báo chí internet Chủ động tìm kiếm, chọn lọc, tiếp thu kiến thức Từ để trau dồi kiến thức đánh giá ưu nhược điểm cách thức vận hành - Phương pháp quan sát: Quan sát quy trình đánh giá nhân viên 93 94 95 96 97 98 1000 vuminhthuy66@gmail.com HA NỘI 200 thoitrangtony@gmail.com TP.HCM 300 tuananh@agtex28-1.com TP.HCM 100 messhop@gmail.com HA NỘI 500 vnautolink@gmail.com TP.HCM 300 HA NỘI 50 THANH HÓA 2000 anson3010@gmail.com TP.HCM 200 hagaco@hn.vnn.vn HẢI DƯƠNG 1000 HA NỘI 1000 HA NỘI 50 ĐỒNG NAI 500 Ế HA NỘI thangkoli@gmail.com duong-na@garco10.com.vn 26jsc@has.com.vn hoangdaily@yahoo.com thoitrangphongdung@gmail.com 102 103 104 105 106 107 Ờ Ư 101 Công Ty TNHH Mỹ Tú Áo Dài Quý Hương Công Ty May Nhà Bè Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Tuấn Việt Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bạch Việt Công Ty TNHH Sản Xuất May Áo Thun Sài Gòn Phú Thành Công Ty TNHH MTV May - Thiết Bị Bảo Hộ Lao Động & Thương Mại Nhật Vinh TR 100 N G 99 giang@endo.vn U 92 500 H 91 TP.HCM TẾ 90 quanjeansi@gmail.com KI N H 89 200 Ọ C 88 TP.HCM H 87 tuongphat@tuongphatco.com ẠI 86 Công Ty TNHH MTV Dệt Nhuộm In Bông & May Mặc Tường Phát Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Đăng Khoa Công Ty Cổ Phần Endo Công Ty Thời Trang Khiêu Vũ Dũng Thủy Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tony Công Ty TNHH Một Thành Viên 28-1 Cơng Ty TNHH Naa Cơng Ty TNHH Phụ Tùng Ơ Tô Autolink Veston Thắng Chi Nhánh Tổng Công Ty May 10 - CTCP Xí Nghiệp May Bỉm Sơn Cơng Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ ATS Công Ty Cổ Phần May Hải Dương Công Ty Cổ Phần 26 - Bộ Quốc Phòng Nhà May Complet Veston Hồng Daily Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thời Trang Phong Dung Công Ty CP May Sông Hồng Phú Thọ Đ 85 ng_thuytrangsg@yahoo.com doanvp@navyware.com.vn PHÚ THỌ BÌNH DƯƠNG TP.HCM HA NỘI tuan@tuanvietfashion.com HA NỘI 1000 bachviet@bachvietco.vn TP.HCM 1000 polosaigon@gmail.com TP.HCM 500 taquangvt@gmail.com ok@sunkyoungvina.com cty_minhphu@yahoo.com.vn 1000 200 100 200 200 TP.HCM 40 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 Công Ty TNHH Việt Mai Sở May Mặc Hồng Trúc Cơng Ty TNHH Hana Công Ty CP Sao Mai Công Ty TNHH Việt Thắng Jean Công Ty TNHH Alim Intertex Vina Công Ty Cổ Phần May Việt Thịnh Công Ty Cổ Phần Đại Hùng Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyệt Dung Công Ty Cổ Phần May Thanh Trì Cơng Ty TNHH MTV May Mặc Thiện Nhân Cơng Ty TNHH Dịch Vụ Thiết Kế Thời Trang Hồng Vy Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Dệt May Cà Vạt Tuấn Vĩ 500 200 TP.HCM garmentngochuy05@yahoo.com.vn 200 TP.HCM songmay608@gmail.com TP.HCM BÌNH DƯƠNG U TẾ H ngoctrinh@jeansresource.com Ế hoanghuonghh897@gmail.com thanhthuy@vietvuong.com.vn dangthuong07@yahoo.com KI N H 117 info@hdtailor.vn quangnghi1991@gmail.com Ọ C 116 vietduong2812@gmail.com hungviet1990@gmail.com H 115 1500 1000 TP.HCM HA NỘI pety1907@yahoo.com.vn ẠI 114 vttinlua@gmail.com hanavn@hcm.vnn.vn Đ 113 BẮC NINH thanhdatphat2012@gmail.com G 112 N 111 Ờ 110 Ư 109 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Thành Đạt Phát Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Việt Thuận Thắng Sở Dệt May Á Châu Doanh Nghiệp Tư Nhân May Đo Hùng Đại (Nhà May H&D) Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu May Mặc Ngọc Huy Công Ty TNHH Song May Cơng Ty TNHH Đầu Tư May Mặc Hồng Hướng Công Ty TNHH May Nguồn Lực Công Ty TNHH Thương Mại Việt Vương Công Ty TNHH Một Thành Viên Mèo Đỏ Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Quang Nghị TR 108 smdt04102006@vnn.vn vtj@vitajeans.Com mstue@alimvina.com vtc@vietthinh.com.vn daihungstock@gmail.com nguyetdung_company@yahoo,com lanthuy308@gmail.com trunglongphung.vn@gmail.com TP.HCM TP.HCM TP.HCM TP.HCM ĐỒNG NAI BÌNH DƯƠNG TP.HCM ĐỒNG THÁP TP.HCM BÌNH DƯƠNG TP.HCM TP.HCM 200 1000 1500 500 100 200 300 200 100 1000 200 1000 1000 500 1000 TP.HCM HA NỘI TP.HCM contact@monamie.vn 1000 200 100 TP.HCM tuancavat@gmail.com 200 TP.HCM 41 140 141 142 143 144 200 nguyendacchin@canmangarment.co m TP.HCM 100 mkggia@vnn.vn TP.CẦN THƠ 1000 memotravel@gmail.com TP.HCM 500 TP.ĐÀ NẴNG 200 dlgarment@gmail.com giahoang@yahoo.com TP.HCM 200 TP.HCM 500 THANH HÓA 200 bumjinvinaco@vnn.vn TP.HCM 500 28@agtex.com.vn TP.HCM LONG AN 100 TP.HCM 100 thoitranghoangminh@gmail.com TP.HCM 200 maymacthinhphat@gmail.com TP.HCM 1000 tienhuan500@gmail.com phamhien605@gmail.com kimngan7777@gmail.com vktco@vnn.vn 200 148 149 150 151 152 153 154 Ư TR 147 Ờ N 146 G Đ 145 TP.HCM Ế 139 sale.saigonfashion@gmail.com U 138 1000 H 137 TP.HCM TẾ 136 kinhdoanh@dongphucviet.com KI N H 135 500 Ọ C 134 ĐỒNG NAI tranthiphuongthanh@yahoo.com H 133 Công Ty TNHH Loong Biên Việt Nam Cơng Ty Cổ Phần Hồng Ngun Việt Nam Cơng Ty TNHH Sài Gòn Fashion Cơng Ty TNHH May Cần Mẫn Công Ty Cổ Phần May Meko Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Du Lịch MeMo Công Ty TNHH Một Thành Viên May Thương Mại Đơng Long Cơng Ty TNHH Gia Hồng Cơng Ty TNHH Thương Mại Tiến Huân Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Cát Tiên Công Ty TNHH Bum Jin Vina Công Ty 28 - Agtex Công Ty TNHH Shinsung Việt Nam Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vũ Khoa Tùng Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Thời Trang Hồng Minh Cơng Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại May Mặc Thịnh Phát Công Ty TNHH May Mặc Đỉnh Kim Công Ty TNHH D & F Việt Nam Công Ty TNHH SX - TM - DV Anh Đào ẠI 132 Tập Đồn Dệt May Việt Nam (Vinatex) Cơng Ty TNHH Tín Lê Hưng Cơng Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ái Quốc Công Ty TNHH MTV Thiết Kế Xuân Lộc dinhkimcompany79@gmail.com admin.dfvn@dnfgmts.com KHÁNH HÒA TÂY NINH 1000 500 hue_anhdao@yahoo.com TP.HCM 100 vinatexhn@vinatex.com.vn HA NỘI 1000 tinlehung@gmail.com ĐỒNG NAI 200 contact@aiquocvn.com TP.HCM 200 cadvn.loc@gmail.vn BÌNH DƯƠNG 100 42 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 1000 epm@hcm.fpt.vn TP.HCM 200 honghanh2349@gmail.com TP.HCM 1000 khalinhns36@gmail.com TP.HCM 200 vtec@hcm.vnn.vn TP.HCM 2000 anbinhanco@yahoo.com TP.HCM 200 TP.HUẾ 500 TP.HCM 1000 TP.HCM 300 info@vinatex.com.vn U H info@dacotexgroup.com Ế TP.HCM TẾ 165 va.manhhung@gmail.com KI N H 164 200 na@indochine.com.vn danny@minhthanhtoy.com.vn Ọ C 163 Hãng May Khương Duy Công Ty TNHH SX - TM Lá Cờ Việt Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Tuấn Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và Thương Mại Tổng Hợp Minh Ngọc Công Ty TNHH May Thêu Mỹ Dung Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại May Việt Tiến Phú Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Thương Mại & Thời Trang-Cửa Hàng Yaly Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đại Lộc 1000 TP.HCM tinhvt89@gmail.com H 162 500 vhungcon@hcm.vnn.vn info@anphuoc.com.vn TP.HAI PHÒNG TP.HCM 500 50 TP.HCM 100 HA NỘI BẮC NINH 100 damxuanquang8590@gmail.com TP.HCM 400 letructhanhuyen@yahoo.com TP.HCM 200 ngocha012010@gmail.com HA NỘI 200 myduco2000@gmail.com BÌNH DƯƠNG 1000 thanh123vtp@gmail.com TP.HCM 500 info@yalycouture.com QUẢNG NAM 200 adsldalimex@vnn.vn QUẢNG NAM 200 ẠI 161 hhl.ly@klf-group.com ladykids6688@gmail.com Đ 160 BÌNH DƯƠNG ĐƠNG NAI thanh.nguyen@protradegarment.com G 159 N 158 Ờ 157 Ư 156 Cơng Ty TNHH MTV May Mặc Bình Dương Công Ty TNHH May Mặc TopTex Công Ty Cổ Phần Việt Hưng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Gió Mới Cơng Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bình Thiên Cơng Ty TNHH MTV May Mặc Thượng Đỉnh Thời Trang An Việt Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến Công Ty TNHH MTV Thương Mại Mỹ Thuận Cơng Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Huế Tập Đồn Dệt May Việt Nam Văn Phòng Đại Diện Cơng Ty Global City Industrial Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Minh Thành Nhà May Áo Dài Tiến Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước Ladykids TR 155 khuongduy1974@gmail.com 100 43 187 188 189 190 191 192 100 100 500 300 100 1000 info@culturalimages.com TP.HCM 500 kieu.acc@vietcuongvnn.vn BÌNH DƯƠNG 200 giahuy@gmail.com HẢI DƯƠNG 300 TP.HCM 100 TP.HCM 500 info@hikosen-cara.com VŨNG TÀU 200 hang.le@dongtai.com.vn TP.HCM 1000 ndtam2004@gmail.com TP.HCM 1000 TP.HCM 2000 dongphuctanphat@gmail.com TP.HCM 200 loc@workwear84.com 100 info@sontungjeans.com TP.HCM LONG AN VŨNG TÀU TP.HCM hungbaoco@gmail.com TP.HCM 500 lethanhlai279@gmail.com BÌNH THUẬN 1000 info@danchau.com ha_vong@shingviet.com.vn vanlieu.haiyen@gmail.com 196 197 198 199 200 N Ờ Ư 195 TR 194 G Đ 193 kwham@unisollvina.com TP.HAI PHÒNG NAM ĐỊNH THÁI BÌNH TP.HCM BÌNH DƯƠNG Ế 186 huynhkimhai_tailorben@yahoo.com.vn U 185 Phanninh04@gmail.com H 184 info@songhong.vn TẾ 183 hienpt@mayhai.com KI N H 182 TP.HCM Ọ C 181 congphung69@gmail.com H 180 Công Ty TNHH May Thêu Khánh Thu Công Ty Cổ Phần May Hai Tổng Công Ty May Sông Hồng Công Ty TNHH May Vạn Phúc Nhà May Ben Công Ty TNHH Hansoll Vina Công Ty CP Dệt May Và Thực Phẩm Nguyên Tâm Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Việt Cường Công Ty TNHH May Gia Huy Công Ty TNHH Thời Trang Đan Châu Công Ty TNHH Shing Việt Công Ty TNHH HikosenCara Chi Nhánh Công Ty TNHH Yen Of London Công Ty TNHH May Mặc Lý Nguyễn Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hải Yến Công Ty CP SXTM DV Tân Phát Việt Nam Công Ty TNHH SAVI Công Ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Long An Công Ty Cổ Phần May Vũng Tàu Công Ty TNHH Sơn Tùng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hưng Bảo Sở May Gia Công Bảo Long ẠI 179 thanhhung@lasge.com.vn vanquy64@gmail.com 1500 1000 200 44 4.2.2 Cách thực Email maketing: Việc thực gửi lần đồng loạt Email marketing cách tiện lợi tiết kiệm thời gian thực gồm bước: Bước 1: Cài đặt YAMM tài khoản google Bước 2: Nhập liên hệ vào google trang tính bao gồm: địa email, tên công ty, thành phố Bước 3: Tạo mẫu gmail quảng cáo Bước 4: Khởi động hợp thư YAMM hình 4.1: TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Hình 4.1 Khới động gửi thư với YAMM Bước 5: Sau hoàn tất, nhập Tên người gửi chọn dự thảo Gmail Sau nhấp vào ' Gửi thư ' để bắt đầu nhập thư hình 4.2 45 KI N H TẾ H U Ế Hình 4.2 Tiến trình nhập thư Ọ C 4.2.3 Danh sách Email Marketing gửi YAMM: Dưới danh sách Email marketing tiêu biểu số 200 Email ẠI H marketing gửi cơng cụ YAMM: TR Ư Ờ N G Đ Hình 4.3 Danh sách Email 46 Ọ C KI N H TẾ H U Ế Hình 4.4 Danh sách Email TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Hình 4.5 Danh sách Email 47 4.2.4 Mẫu Email marketing gửi cho khách hàng : Ọ C KI N H TẾ H U Ế Hình 4.6 Mẫu Email marketing gửi H 4.3 Tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm: ẠI 4.3.1 Tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm gì: Đ Tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm viết tắt SEO (Search Engine Optimization ): Là N G tập hợp phương pháp nhằm nâng cao thứ hạng website Ờ trang kết cơng cụ tìm kiếm (phổ biến Google) Các phương pháp TR Ư bao gồm việc tối ưu hóa website (tác động mã nguồn HTML nội dung website) xây dựng liên kết đến trang để cơng cụ tìm kiếm chọn lựa trang web phù hợp phục vụ người tìm kiếm Internet ứng với từ khóa cụ thể người dùng truy vấn 4.3.2 Ưu điểm tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm: • Chi phí thấp so với phương thức quảng cáo công cụ tìm kiếm khác • SEO giúp thu hút lượng lớn khách hàng mục tiêu quan tâm trực tiếp đến sản phẩm, dịch vụ kinh doanh công ty Vì mang lại doanh thu • Tiết kiệm chi phí truyền thơngkhác 48 • Giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, đối tượng khách hàng, chí đa dạng hóa sản phẩm cách dễ dàng • SEO nâng cao thương hiệu doanh nghiệp • Xuất nhiều trang kết tìm kiếm khiến doanh nghiệp bạn dễ dàng biết đến • Xuất vị trí cao hàm ý doanh nghiệp bạn hoạt động lâu năm website đáng tin cậy 4.3.3 Mục đích tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm xây dựng hệ thống : Để giúp hệ thống trở nên dễ tìm kiếm Tơi áp dụng phương pháp tối ưu hóa Ế cơng cụ tìm kiếm H U + Liệt kê từ khóa như: May mặc, dệt may, sợi bông, áo quần, xuất khẩu, kpi TẾ nhân sự, lương, thu nhập cao, nhân dệt may, may mặc Việt Nam, công nhân, việc KI N H làm, phong cách … + Phân tích xu hướng sản phầm internet: Dựa vào công cụ hỗ trợ Ọ C Google ta dễ dàng xác định mức độ tìm kiếm từ khóa Sau ví TR Ư Ờ N G Đ ẠI H dụ tiêu biểu: 49 Ví dụ 1: Xác định mức độ tìm kiếm nhóm từ khóa: May mặc, dệt may, KI N H TẾ H U Ế xuất cơng cụ Google Trends Hình 4.7: Phân tích từ khóa “may mặc ”, “ dệt may”, “ xuất khẩu” dựa vào H Ọ C công cụ Google trends (Nguồn: https://www.google.com/trends) ẠI thể thấy mức độ quan tâm từ khóa “xuất khẩu” cao so với hai G Đ từ khóa lại “ Dệt may” “ may mặc” độ chênh lệch xấp xỉ N Ví dụ 2: Xác định mức độ tìm kiếm nhóm từ khóa: Kpi nhân sự, nhân TR Ư Ờ dệt may, may mặc Việt Nam công cụ Google Trends 50 Ế U H TẾ KI N H Ọ C H ẠI Đ Hình 4.8: Phân tích từ khóa “kpi nhân ”, “nhân dệt may”, “may Ờ N G mặc Việt Nam” dựa vào công cụ Google trends (Nguồn: https://www.google.com/trends) TR Ư Từ khóa “ kpi nhân sự” độ quan tâm cao so với hai từ khóa lại Được xem từ khóa hot cho trang Ví dụ 3: Xác định mức độ tìm kiếm nhóm từ khóa: Lương, thu nhập cao, việc làm, công nhân, phong cách công cụ Google Trends 51 Ế U H TẾ KI N H Ọ C H ẠI Đ G Hình 4.9: Phân tích từ khóa “lương ”, “thu nhập cao”, “việc làm”, “phong Ư Ờ N cách”, “công nhân” dựa vào công cụ Google trends (Nguồn: https://www.google.com/trends) TR Qua hình 4.9 ta thấy “việc làm” từ khóa mức độ quan tâm lớn Tiếp đến theo thứ tự “ lương ”, “công nhân”, “ phong cách” cuối “thu nhập cao” 52 KẾT LUẬN Đánh giá lực nhân yếu tố tất yếu doanh nghiệp nói chung cơng ty cổ phần dệt may Gio Linh nói riêng Một doanh nghiệp muốn phát triển lớn mạnh việc áp dụng cơng nghệ thơng tin lĩnh vực việc quan tâm hàng đầu Đề tài khóa luận hướng đến nghiên cứu xây dựng Hệ thống đánh giá lực nhân Từ thực tế việc chấm công nhân phương pháp thủ cơng q nhiều bất tiện khó khăn gây thời gian, số lượng cơng nhân lớn khó quản lí, liệu lớn dễ tính tốn sai điều khơng thể tránh khỏi việc lưu trữ sổ sách, thuê nhân tốn nhiều chi phí Ế cơng ty Chính giải pháp cho vấn đề xây dựng hệ thống đánh giá H U lực nhân Đây hệ thống đo lương đánh giá hiệu suất nhân viên TẾ thông qua số liệu, tiêu định lượng Chỉ số KPI cho doanh nghiệp thấy hiệu KI N H làm việc tồn cơng ty, nhân viên, cơng nhân Từ tạo động lực làm việc cho nhân viên với kết đánh giá thực cơng việc hiệu Ọ C Qua q trình nghiên cứu cách tổng quát việc xây dựng hệ thống H đánh giá lực nhân cho công ty cổ phần dệt may Gio Linh hồn ẠI thành phần mơ giao diện quản lí chấm cơng nhân sự, thực Đ mục tiêu đề giới thiệu thơng tin hệ thống đánh giá nhân N G tạo giao diện quản lí nhân Ư Ờ Mặc dù hệ thống đáp ứng đầy đủ mục tiêu đề Tuy nhiên TR hạn chế mặt thời gian, kiến thức yếu tố khác nên tồn nhiều thiếu sót điều tránh khỏi Hệ thống triển khai chưa thể đầy đủ hệ thống đánh giá lực chuyên nghiệp đạt CSDL lớn cho hệ thống Để khắc phục thiếu sót cần nhiều thời gian đặc biệt kiến thức chuyên môn để tối ưu công cụ đánh giá lực nhân sự, giao diện hệ thống chuyên nghiệp tương lai Vì khóa luận nhiều thiếu sót, song hy vọng khóa luận đề tài ích, phần giúp đỡ việc đánh giá nhân cho công ty với số lượng lớn nhân 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Phát Triển Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế, Học Viện Ngân Hàng Những tiêu chí đánh giá nhân viên hiệu (https://http://hanhchinhnhansu.com/nhung-tieu-chi-danh-gia-nhan-vien-hieu-qua/) Cấu trúc Folder Codeigniter (https://sites.google.com/site/hoquocdung/laptrinh-ung-dung-web) Giới thiệu Email Marketing (http://crmviet.vn/email-marketing-la-gi-emailmarketing-mang-lai-loi-ich-gi/) Định nghĩa PHP (https://vi.wikipedia.org/wiki/PHP) Ế Giới thiệu PHPMyAdmin (https://vi.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin) KI N H (https://vi.wikipedia.org/wiki/CodeIgniter) TẾ Giới thiệu PHP Framework CodeIgniter H U Hệ quản trị sở liệu MSQL (https://vi.wikipedia.org/wiki/MySQL) Thế AdminLTE Ọ C (https://thanhasp.net/html-javascript/adminlte-bootstrap-responsive-admin-mien- H phi-chat-luong/) ẠI 10 Giới thiệu SEO TR Ư Ờ N G Đ (https://vi.wikipedia.org/wiki/Tối_ưu_hóa_cơng_cụ_tìm_kiếm) 54 ... KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ H U Ế - - TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KI N H XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC Ọ C NHÂN SỰ LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC TÍNH TIỀN LƯƠNG G Đ ẠI H CHO CƠNG TY CỔ... PHÁP HIỆN TẠI VÀ CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN HỆ THÔNG 1.1 Tầm quan trọng việc đánh giá lực nhân làm sở cho việc quản lý tiền lương: 1.1.1 Tầm quan trọng việc đánh giá lực nhân sự: Đánh giá nhân viên điều... Ư lực nhân Thông qua hệ thống ta giới thiệu cơng ty nhân viên đánh giá lực nhân dựa hệ thống KPI, chủ yếu đánh giá mức độ làm việc hiệu nhân viên để có sở đề bạt, tăng lương hay sa thải Việc đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực nhân sự làm cơ sở cho việc tính tiền lương cho công ty cổ phần dệt may gio linh , Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực nhân sự làm cơ sở cho việc tính tiền lương cho công ty cổ phần dệt may gio linh , Tại sao cần đánh giá nhân viên?, Tình trạng làm việc của mỗi nhân viên là khác nhau: số buổi nghỉ, số ca làm thêm giờ, hoa hồng…làm cho việc tính tiền lương trở nên phức tạp, dễ gây nhầm lẫn cho bộ phận quản lý lương., 4 Công cụ phát triển hệ thống :, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA NƠI THỰC TẬP, CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG, 2 Phân tích hệ thống:, THỰC THI CÁC CÔNG CỤ QUẢNG BÁ HỆ THỐNG, 2 Thực hiện Email marketing:, 3 Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay