Xây dựng phần mềm quản lý thực tập sinh tại công ty TNHH MTV brycen việt nam sử dụng nền tảng lập trình giao diện windows presentation foundation

54 25 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 23:49

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ N H TẾ H U Ế - - KI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN THỰC TẬP SINH TẠI CÔNG TY TNHH MTV BRYCEN VIỆT NAM SỬ DỤNG NỀN TẢNG LẬP TRÌNH GIAO DIỆN WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION Lê Quang Vinh Niên khóa: 2014-2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ KI N H TẾ H U Ế - - H Ọ C KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ư Ờ N G Đ ẠI XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN THỰC TẬP SINH TẠI CÔNG TY TNHH MTV BRYCEN VIỆT NAM SỬ DỤNG NỀN TẢNG LẬP TRÌNH GIAO DIỆN WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION Giảng viên hướng dẫn: Lê Quang Vinh ThS Lê Viết Mẫn TR Sinh viên thực hiện: Lớp: K48A Tin Học Kinh Tế MSV: 14K4081249 Niên Khóa: 2014-2018 Huế, 05/2018 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn LỜI CÁM ƠN Trong thực tế, khơng có thành cơng mà khơng có giúp đỡ, hỗ trợ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp từ người khác Khóa luận kết trình rèn luyện, học tập trường Đại học Kinh Tế Huế tháng thực tập công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam Huế Ế Để hồn thành khóa luận này, ngồi nổ lực thân, tơi xin chân thành H U cám ơn đến: TẾ • Quý thầy cô thuộc khoa Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế - Trường Đại học N H Kinh Tế Huế truyền đạt tri thức tâm huyết quý báu KI cho tơi suốt thời gian học tập trường Ọ C • Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, xin trân trọng cám ơn Th.S Lê Viết Mẫn H giảng viên trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình cho tơi q trình Đ ẠI thực tập, xây dựng đề tài, viết khóa luận G • Và đặc biệt hơn, tơi biết ơn anh chị công tác dự án Fuji Ờ N Data System công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam tạo điều kiện, tế TR Ư quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn tiếp cận với môi trường làm việc thực • Và cuối cùng, tơi xin chân thành cám ơn đến tồn thể gia đình, người thân, bạn bè tạo điều kiện, động viên, cổ vũ, giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần thời gian vừa qua Một lần nữa, xin trân trọng cám ơn! Huế, tháng năm 2018 SVTH: Lê Quang Vinh i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn Sinh viên Lê Quang Vinh MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN i DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vii U Ế LỜI MỞ ĐẦU H chọn đề tài TẾ Mục tiêu nghiên cứu N H Đối tượng phạm vi nghiên cứu KI Phương pháp nghiên cứu Ọ C Nội dung khóa luận .3 HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN Đ 1.1 ẠI H Chương I: CƠ SỞ LUẬN VỀ VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN Khái niệm 1.1.2 Vai trò 1.1.3 Tác động .5 1.1.4 Quy trình phát triển hệ thống thông tin TR Ư Ờ N G 1.1.1 1.2 TỔNG QUAN VỀ NỀN TẢNG GIAO DIỆN WPF 1.2.1 Giới thiệu 1.2.2 Đặc điểm .8 1.2.2.1 Nền tảng thống xây dựng giao diện người dùng 1.2.2.2 Khả làm việc chung người thiết kế giao diện người lập trình viên 10 1.2.2.3 Công nghệ chung cho giao diện Windows trình duyệt Web 10 SVTH: Lê Quang Vinh ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn 1.3 XAML .11 1.4 Mơ hình MVVM 12 1.5 Ngôn ngữ C Sharp 13 1.6 Mơi trường phát triển tích hợp Visual studio 14 1.7 Hệ quản trị sở liệu Microsoft SQL Server 16 1.7.1 Lịch sử đời .16 1.7.2 Một vài ấn SQL Server 17 1.7.3 Vai trò SQL 18 H U Ế CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN THỰC TẬP SINH 20 TẾ 2.1 Phát biểu toán 20 N H 2.2 Yêu cầu chức hệ thống 21 2.3 Phân tích chức .22 KI 2.3.1 Chức quản đăng nhập .22 Ọ C 2.3.2 Chức quản hệ thống 22 H 2.3.3 Chức tìm kiếm 22 Đ ẠI 2.3.4 Chức thống kê .22 G 2.4 Mô tả chức .22 Ờ N 2.4.1 Quản đăng nhập .22 Ư 2.4.2 Quản hệ thống 23 TR 2.4.3 Thống kê 23 2.4.4 Tìm kiếm 24 2.5 Sơ đồ Chức Năng BFD (Business Flow Diagram) 24 2.6 Sơ đồ ngữ cảnh CD (Context Diagram) 25 2.7 Sơ đồ luồng liệu DFD (Data Flow Diagram) 25 2.7.1 Sơ đồ luồng liệu quản đăng nhập .26 2.7.2 Sơ đồ luồng liệu quản hệ thống 27 2.7.3 Sơ đồ luồng liệu tìm kiếm 27 2.7.4 Sơ đồ luồng liệu thống kê .28 SVTH: Lê Quang Vinh iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn 2.8 Thiết kế sở liệu .28 2.8.1 Xác định thực thể thuộc tính thực thể .28 2.8.2 Xác định mối quan hệ thực thể 29 2.8.3 Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD-Entity Relationship Diagram) 30 2.8.4 Chuẩn hóa sở liệu 31 2.9 Thiết kế giải thuật 33 2.9.1 Giải thuật đăng nhập 33 2.9.2 Giải thuật Lưu 34 U Ế 2.9.3 Giải thuật Sửa 35 H 2.9.4 Giải thuật xóa .36 TẾ 2.9.5 Giải Thuật điểm 36 N H CHƯƠNG III: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN THỰC TẬP SINH .38 KI 3.1 Cài đặt .38 Ọ C 3.2 Giao diện phần mềm 38 3.2.1 Giao diện đăng nhập 38 ẠI H 3.2.2 Tab Trường 39 Đ 3.2.3 Tab Dự Án 39 G 3.2.4 Tab Sinh Viên 40 Ờ N 3.2.5 Tab Điểm .41 TR Ư 3.2.6 Tab Tìm Kiếm 42 3.2.7 Tab Thống Kê 43 KẾT LUẬN .44 Kết đạt 44 Hạn chế đề tài .44 Hướng phát triển đề tài 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO .45 SVTH: Lê Quang Vinh iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH HÌNH 1 QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THƠNG TIN HÌNH XAML HỖ TRỢ THIẾT KẾ VIÊN VÀ LẬP TRÌNH VIÊN LÀM VIỆC CHUNG 11 HÌNH MƠ HÌNH MVVM 12 HÌNH SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG BFD 24 HÌNH 2 SƠ ĐỒ NGỮ CẢNH CD 25 Ế HÌNH SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU DFD MỨC 26 H U HÌNH SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU QUẢN ĐĂNG NHẬP 26 TẾ HÌNH SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU QUẢN ĐĂNG NHẬP 27 N H HÌNH SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU TÌM KIẾM .27 KI HÌNH SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU THỐNG KÊ .28 Ọ C HÌNH MƠ HÌNH THỰC THỂ MỐI QUAN HỆ 33 H HÌNH GIẢI THUẬT ĐĂNG NHẬP 33 ẠI HÌNH 10 GIẢI THUẬT LƯU .34 G Đ HÌNH 11 GIẢI THUẬT SỬA .35 Ờ N HÌNH 12 GIẢI THUẬT XĨA .36 Ư HÌNH 13 GIẢI THUẬT ĐIỂM 36 TR HÌNH FORM ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG 38 HÌNH TAB TRƯỜNG 39 HÌNH 3 TAB DỰ ÁN .40 HÌNH TAB SINH VIÊN 41 HÌNH TAB ĐIỂM 42 HÌNH TAB TÌM KIẾM 43 HÌNH HIỂN THỊ SỐ SINH VIÊN CỦA CÁC TRƯỜNG 43 SVTH: Lê Quang Vinh v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn DANH MỤC BẢNG BẢNG 1 NHỮNG CƠNG NGHỆ CĨ TRONG WPF BẢNG MÔ TẢ QUẢN ĐĂNG NHẬP 23 BẢNG 2 MÔ TẢ QUẢN HỆ THỐNG 23 BẢNG MÔ TẢ THỐNG KÊ .24 U Ế BẢNG MƠ TẢ TÌM KIẾM .24 H BẢNG ACCOUNT 31 TẾ BẢNG TRƯỜNG 31 N H BẢNG DỰ ÁN 31 KI BẢNG SINH VIÊN 31 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C BẢNG ĐIỂM 32 SVTH: Lê Quang Vinh vi GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn Ọ C KI N H TẾ H U Ế Khóa luận tốt nghiệp ẠI H DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Windows Presentation Foundation HyperText Markup Language MVVM Model-View-ViewModel CSDL Cơ sở liệu TR Ư HTML Windows Forms Ờ N WF G Đ WPF SVTH: Lê Quang Vinh vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn LỜI MỞ ĐẦU chọn đề tài Trong thời đại công nghệ 4.0 việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin hay tin học hóa có vai trò quan trọng bước phát triển phủ, tổ chức mà cụ thể cơng ty mang tính đột phá q trình hoạt động Với phát triển vượt trội khoa học công nghệ giúp cho phát triển người trở nên toàn diện U Ế Việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cơng ty có nhiều TẾ H khó khăn, cần dành nhiều thời gian nghiên cứu khảo sát nguồn kinh phí lớn đầu tư để thực ý tưởng Nhưng nhờ phát triển công nghệ thơng tin N H việc triển khai thuận lợi Bằng chứng ngày đa số công Ọ C KI ty áp dụng công nghệ thông tin vào công việc quản lý, đời sống sinh hoạt thân Tuy nhiên việc áp dụng cơng nghệ thơng tin nhiều lỗ hỏng ẠI H chưa giải hết tối đa hoạt động hướng đến phát triển bền công ty Đ Được thành lập vào năm 2013, công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam N G công ty phần mềm có vốn đầu tư 100% từ cơng ty TNHH Brycen Nhật Bản Các Ư Ờ thành viên chủ chốt có kinh nghiệm, học tập, làm việc nhiều năm Nhật với TR lĩnh vực như: phát triển ứng dụng phần mềm, phát triển website, hỗ trợ ứng dụng phát triển hệ thống bán hàng tự động theo dự đoán nhu cầu, tổ chức hoạt động gia cơng hình ảnh chỉnh sửa đồ Brycen nhanh chóng trở thành cơng ty cơng nghệ hàng đầu Huế với đối tác công ty, trung tâm nghiên cứu nước ngồi mà chủ yếu Nhật Bản Hiện tại, cơng ty thực kế hoạch mở rộng quy mô, tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng công việc công ty Nhận thấy nguồn nhân lực đặc biệt sinh viên năm cuối trường đại học địa bàn thành phố Huế SVTH: Lê Quang Vinh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn 2.8.4 Chuẩn hóa sở liệu Bảng Account Kiểu liệu Kích thước Ràng buộc Diễn giải Madangnhap Nvarchar 50 Khóa Mã đăng nhập Tendangnhap Nvarchar 30 Tên đăng nhập Matkhau Nvarchar 30 Mật U Ế Thuộc tính Kích thước Matruong Nvarchar 20 Tentruong Nvarchar Thanhpho Nvarchar TẾ Kiểu liệu Ràng buộc Khóa Diễn giải Mã trường 50 Tên trường 30 Thành phố TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H Thuộc tính H Bảng Trường Bảng Dự án Kiểu liệu Kích thước Ràng buộc Diễn giải Maduan Nvarchar 20 Khóa Mã dự án Tenduan Nvarchar 50 Thuộc tính Tên dự án Bảng Sinh viên SVTH: Lê Quang Vinh 31 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn Thuộc tính Kiểu liệu Kích thước Ràng buộc Diễn giải Masv Nvarchar 20 Khóa Mã sinh viên Tensv Nvarchar 30 Tên sinh viên Quequan Nvarchar 20 Quê quán Sdt Int Nnlt Nvarchar Số điện thoại Ngôn ngữ lập Ngaysinh Datetime Matruong Nvarchar TẾ Nvarchar 50 N H Duan 20 Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Dự án KI Datetime Ngày sinh Ọ C Ngayketthuc H Datetime trình Khóa ngoại ẠI Ngaybatdau H U Ế 20 G Đ Bảng Điểm Kiểu liệu Kích thước Ràng buộc Ờ N Thuộc tính Diễn giải Int Điểm chuyên môn Diemkinhnghiem Int Điểm kinh nghiệm Diemkyluat Int Điểm kỷ luật Tongdiem Int Tổng điểm Masv Nvarchar 20 Khóa ngoại Mã sinh viên Maduan Nvarchar 20 Khóa ngoại Mã dự án TR Ư Diemchuyenmon SVTH: Lê Quang Vinh 32 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn KI N H TẾ H U Ế 2.8.5 Mơ hình liệu mối quan hệ Ọ C Hình Mơ hình thực thể mối quan hệ TR Ư Ờ N G Đ ẠI H 2.9 Thiết kế giải thuật 2.9.1 Giải thuật đăng nhập Hình Giải thuật đăng nhập SVTH: Lê Quang Vinh 33 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn Nhà quản nhập thông tin đăng nhập mật vào hệ thống Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập mật Nếu thông tin sai hệ thống yêu cầu nhập lại, hiển thị chương trình TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế 2.9.2 Giải thuật Lưu Hình 10 Giải thuật Lưu Nhà quản nhập thông tin cần lưu, hệ thống kiểm tra kí tự kiểu liệu nhập vào chưa Nếu hệ thống lưu thông tin vào hệ thống, ngược lại sai đưa thông báo yêu cầu nhập lại SVTH: Lê Quang Vinh 34 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế 2.9.3 Giải thuật Sửa Hình 11 Giải thuật Sửa Nhà quản chọn thông tin cần sửa, hệ thống kiểm tra kí tự kiểu liệu muốn sửa nhập vào chưa Nếu hệ thống sửa thông tin sửa vào hệ thống, ngược lại sai đưa thơng báo u cầu nhập lại SVTH: Lê Quang Vinh 35 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn N H TẾ H U Ế 2.9.4 Giải thuật xóa KI Hình 12 Giải thuật xóa H Ọ C Nhà quản chọn thơng tin cần xóa, đồng ý xóa khỏi hệ thống, khơng đồng ý khơng xóa liệu khỏi hệ thống TR Ư Ờ N G Đ ẠI 2.9.5 Giải Thuật điểm Hình 13 Giải thuật điểm SVTH: Lê Quang Vinh 36 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn Sau hoàn thành dự án giao, sinh viên nhận điểm số chuyên môn, kỷ luật, kinh nghiệm Các điểm số kiểm tra liệu, kiểu số sai yêu cầu nhập lại Nếu kiểm tra tổng điểm lớn 28 điểm thơng báo sinh viên “xuất sắc” lưu vào hệ thống , sai kiểm tra tổng điểm lớn 26 thơng báo sinh viên “giỏi” lưu vào hệ thống, sai tiếp tục kiểm tra tổng điểm lớn 23 điểm thông báo sinh viên “ khá” lưu vào hệ thống, sai tiếp tục kiểm tra Ế tổng điểm lớn 19 điểm thơng báo sinh viên “ trung H U bình” lưu vào hệ thống, sai thơng báo sinh viên “ kém” lưu vào hệ TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ thống SVTH: Lê Quang Vinh 37 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn CHƯƠNG III: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN THỰC TẬP SINH 3.1 Cài đặt Để xây dựng phần mềm quản thực tập sinh, cần phải cài đạt Visual studio 2017,SQL Server 2012 • Bước 1: Cài đặt Visual studio 2017 môi trường để xây dựng nên phần mềm Ế • Bước 2: Cài đặt SQL Server 2012 để xây dựng sở liệu cho hệ thống 3.2 Giao diện phần mềm Nếu thất bại : Báo lỗi “ Tên đăng nhập tài khoản khơng đúng” H • Nếu thành cơng: mở giao diện người quản Ọ C • KI N H 3.2.1 Giao diện đăng nhập Hiển thị giao diện đăng nhập phần mềm: TẾ H U • Bước 3: Code phần mềm tích hợp với SQL Server 2012 để chạy hệ thống TR Ư Ờ N G Đ ẠI quay lại trang đăng nhập Hình Form đăng nhập hệ thống SVTH: Lê Quang Vinh 38 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn 3.2.2 Tab trường Hiển thị thông tin trường có sinh viên thực tập cơng ty • Button(Lưu): lưu thơng tin trường • Button(Sửa): sửa thơng tin trường • Button(Xóa):xóa thơng tin trường • Button(Clear): xóa thơng tin textbox TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế • Button (Thốt): khỏi phần mềm Hình Tab trường 3.2.3 Tab dự án Hiển thị dự án có cơng ty • Button(Lưu): lưu thơng tin dự án SVTH: Lê Quang Vinh 39 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn • Button(Sửa): sửa thơng tin dự án • Button(Xóa):xóa thơng tin dự án • Button(Clear): xóa thơng tin textbox TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế • Button (Thốt): khỏi phần mềm Hình 3 Tab dự án 3.2.4 Tab sinh viên Hiển thị thông tin sinh viên thực tập • Button(Lưu): lưu thơng tin sinh viên • Button(Sửa): sửa thơng tin sinh viên • Button(Xóa):xóa thơng tin sinh viên SVTH: Lê Quang Vinh 40 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn • Button(Clear): xóa thơng tin textbox ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế • Button (Thốt): khỏi phần mềm G Đ Hình Tab sinh viên Ư Ờ N 3.2.5 Tab điểm Sau người quản nhập điểm hiển thị tổng số điểm xếp loại TR sinh viên thực tập • Button(Lưu): lưu điểm • Button(Sửa): sửa điểm • Button(Xóa):xóa điểm • Button(Clear): xóa thơng tin textbox • Button (Thốt): khỏi phần mềm SVTH: Lê Quang Vinh 41 GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Khóa luận tốt nghiệp G Đ Hình Tab điểm Ư Ờ N 3.2.6 Tab tìm kiếm Hiển thị thơng tin tìm kiếm TR • Button(Tìm kiếm): thị thơng tin sinnh viên có ngày bắt đầu thực tập datapicker • Button(Sinh viên có điểm cao nhất): hiển thị tên sinh viên có điểm cao • Texbox( Tên sinh viên) : Tìm kiếm thông tin sinh viên theo Họ tên SVTH: Lê Quang Vinh 42 GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn N H TẾ H U Ế Khóa luận tốt nghiệp Ọ C KI Hình Tab tìm kiếm TR Ư Ờ N G Đ ẠI H 3.2.7 Tab thống kê Hiển thị thông tin thống kế sinh viên trường số lượng hay điểm Hình Hiển thị số sinh viên trường SVTH: Lê Quang Vinh 43 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn KẾT LUẬN Kết đạt Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, việc áp dụng công nghệ thông tin vào công việc quản tất yếu Qua trình tìm hiểu nghiên cứu, em hoàn thành xong đề tài :” XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN THỰC TẬP SINH” kết sau: • Xác định mơ hình hệ thống thích hợp để xây dựng phần mềm quản U Ế thực tập sinh cho công ty Brycen Việt Nam sharp, XAML, SQL Server, Visual studio,… TẾ H • Nâng cao kỹ sử dụng cơng nghệ để xây dựng phần mềm : Ngôn ngữ C N H • Phần mềm đã hồn thiện chức cần thiết cho việc quản Ọ C KI thực tập sinh cách trực quan dễ sử dụng H Hạn chế đề tài Mặc dù cố găng để hồn thiện phần mềm, nhiên Đ ẠI bước đầu sử dụng tạo giao diện WPF nên thiếu nhiều kinh nghiệm N G trình độ nên hệ thống nhiều nhược điểm : Ư Ờ • Hệ thống đơn giản chưa tối ưu hóa chức TR • Chưa giải vấn đề nảy sinh q trình thực tập sinh viên • Tính thẩm mỹ thấp, tính chun nghiệp chưa cao • Chưa tận dụng hết tính bật mà WPF có Hướng phát triển đề tài Đề tài quản sinh viên thực tập nhiều chức thêm vào phân công công việc, timeline công việc, phát triển đa người dùng, đa ngơn ngữ Có thể áp dụng công nghệ vào xây dựng quản sinh viên thực tập SVTH: Lê Quang Vinh 44 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Viết Mẫn TÀI LIỆU THAM KHẢO TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế (2016) Giai đoạn quy trình phát triển hệ thống thông tin Công ty Phần mềm FAST, The complete WPF tutorial (2017) WPF gì? Phạm Tuân’s Blog, , (2018).Model–view–viewmodel.Wikipedia, Yang Y (2011) Cơ MVVM (Model – View – ViewModel) Pattern YinYang’s Programing Blog, (2016) Tìm hiểu SQL, SQL ngôn ngữ sở liệu quan hệ vai trò SQL Phát triển số Thời Đại, Hướng dẫn khóa luận -manleviet.info, SVTH: Lê Quang Vinh 45 ... LUẬN TỐT NGHIỆP Ư Ờ N G Đ ẠI XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THỰC TẬP SINH TẠI CÔNG TY TNHH MTV BRYCEN VIỆT NAM SỬ DỤNG NỀN TẢNG LẬP TRÌNH GIAO DIỆN WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION Giảng viên hướng... tượng nghiên cứu + Nền tảng lập trình giao diện Windows WPF + Quy trình quản lý sinh viên thực tập cơng ty • Phạm vi nghiên cứu Sinh viên thực tập công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam SVTH: Lê Quang... nghiên cứu tảng lập trình giao diện Windows WPF yêu cầu N H doanh nghiệp, đề tài tập trung phân tích, thiết kế xây dựng phần mềm KI quản lý thực tập sinh công ty TNHH MTV Brycen Việt Nam Ọ C •
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng phần mềm quản lý thực tập sinh tại công ty TNHH MTV brycen việt nam sử dụng nền tảng lập trình giao diện windows presentation foundation , Xây dựng phần mềm quản lý thực tập sinh tại công ty TNHH MTV brycen việt nam sử dụng nền tảng lập trình giao diện windows presentation foundation , Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, 2 TỔNG QUAN VỀ NỀN TẢNG GIAO DIỆN WPF, 7 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THỰC TẬP SINH, 7 Sơ đồ luồng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram), 8 Thiết kế cơ sở dữ liệu, 9 Thiết kế giải thuật, CHƯƠNG III: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THỰC TẬP SINH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay