Phương pháp dạy tiết bài tập lịch sử trong trường phổ thông

12 57 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 15:39

Tên sáng kiến kinh nghiệm: PHƯƠNG PHÁP DẠY TIẾT BÀI TẬP LỊCH SỬ TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG Tác giả: Lã Thị Lan Hương Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong đời sống xã hội, lịch sử có tác dụng quan trọng khơng trí tuệ mà tình cảm, tư tưởng Nhận thức lịch sử đắn yếu tố khách quan để hành động đúng, có hiệu Ngay từ thời Nguyên thuỷ, xuất người có nhận thức để xác định phát triển cộng đồng F.Ăng-ghen nói: “ Lịch sử đâu trình tư đấy” Các nhà sử học cổ đại khẳng định: “Lịch sử cô giáo sống”, “lịch sử bó đuốc soi đường đến tương lai” Thời trung đại người ta xem Lịch sử “ triết học việc nêu gương” Trong đấu tranh cách mạng, lãnh tụ giai cấp vô sản giới nước, coi việc nghiên cứu khứ lịch sử vũ khí đấu tranh sắc bén có hiệu Như vậy, việc nhận thức lịch sử không biét mà phải hiểu để rút kinh nghiệm cho hoạt động thực tiễn Nhưng việc dạy học mơn Lịch sử trường phổ thơng nhiều hạn chế, học sinh tỏ hứng thú, say mê học tập mơn Vấn đề có nhiều ngun nhân khác nhau, nguyên nhân quan trọng lực tư học sinh thấp, vấn đề đặt làm để học sinh học tập thông minh, tránh việc nhồi sọ, giáo điều nhằm hiểu chất kiện, trình lịch sử Là người trực tiếp giảng dạy môn Lịch sử trường THPT khảo sát nghiên cứu biện pháp để nhằm phát huy tính tích cực học sinh, nâng cao hiệu dạy học lịch sử nhà trường THPT - Căn vào công văn hướng dẫn thực nhiệm vụ đầu năm học - Căn vào thực trạng học sinh tình hình - Căn vào Nghị Đại hội công chức viên chức đầu năm học Mục đích nghiên cứu Mục đích chung hệ thống giáo dục trường học: “Giáo dục người phát triển toàn diện, củng cố nâng cao chất lượng giáo dục” Dạy học nói chung dạy học Lịch sử trường phổ thơng nói riêng q trình Đó q trình nhận thức đặc thù, giáo viên tổ chức, dẫn dắt học sinh có mục đích, có kế hoạch để học sinh nắm vững tri thức sở văn hoá khoa học kỹ Phát triển lực nhận thức hình thành cở sở giới quan vật biện chứng, nhân cách đạo đức Cũng môn học khác trường phổ thông, việc dạy học Lịch sử phải tiến hành làm tập nhằm: tổ chức việc hình thành, củng cố, đánh giá, kiểm tra tri thức lịch sử lĩnh hội học sinh.Cụ thể: - Hình thành tri thức lịch sử cho học sinh - Góp phân giáo dục tư tưởng, tình cảm nhân cách cho học sinh - Gây hứng thú học tập, góp phần phát triển tư cho học sinh - Góp phần rèn luyện kỹ môn Phương pháp nghiên cứu Đề tài thực dựa sở phương pháp nghiên cứu dạy học môn Lịch sử, bao gồm: - Nghiên cứu loại tài liệu thành văn, tìm hiểu sở lý luận nâng cao hiệu dạy học nhà trường - Khảo sát tình hình dạy học mơn Lịch sử trường phổ thông, nghiên cứu đặc điểm đối tượng, điều kiện mặt nhà trường, qua nắm chất lượng dạy học mơn, tìm hiểu nguyên nhân thực trạng - Đề xuất biện pháp phạm phù hợp tiến hành dạy học môn Lịch sử trường phổ thông trung học - Thự nghiệm để kiểm chứng biện pháp phạm mà đề tài nêu Từ rút kết luận khoa học, nêu đề xuất từ việc nghiên cứu vấn đề Đối tượng nghiên cứu - Học sinh phổ thông trung học - Trong học khố - Tiết học làm tập lịch sử - thời gian nghiên cứu theo khoá học Phần thứ hai: NỘI DUNG Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI >< I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN Phát triển tư học sinh nhiệm vụ quan trọng giáo dục phổ thông, có dạy học Lịch sử Những năm gần thực chương trình đổi phương pháp dạy học phát huy tính tích cực cho học sinh có thêm nhiều tiết học làm tập lịch sử Mặc dù giáo viên tổ chức cho học sinh làm tập lịch sử song nhìn chung chưa phát huy hiệu tập lịch sử Do nội dung nghèo nàn, tổ chức thiếu tính thống Giáo dục học sinh phải tiến hành toàn diện tri thức lẫn phẩm cách đạo đức Hiệu học lịch sử thể chủ yếu mặt kiến thức, tư tưởng, kỹ Về mặt kiến thức Qua học tập em nắm kiến thức bài, chương sau khố trình lịch sử lớp Việc nắm vững kiến thức Lịch sử thể trước hết việc nắm kiện, tượng lịch sử, tìm thấy sợi dây liên hệ chúng, biết lý giải nguyên nhân, diễn biến, biết đánh giá, rút học lịch sử Thực chất trình nắm vững tri thức lịch sử trình tạo biểu tượng sinh động, xác kiện, tượng, nhân vật lịch sử để từ hình thành khái niệm hệ thống khái niệm, rút quy luật phát triển Rõ ràng việc hình thành lĩnh hộ tri thức lịch sử học sinh khơng t việc trình bày kiện tượng lịch sử diễn nào, mà quan trọng biết cách giải thích diễn vậy, điều có ý nghĩa gì, mối liên quan kiện lịch sử Về mặt tư tưởng Thông qua hoạt động tổ chức, hướng dẫn hoạt động nhận thức học sinh cần phải đạt kết giáo dục định Tức trình tiếp thu tri thức học sinh phải phát triển tồn diện: Đức, trí, thể, mỹ, lao động Do vậy, trình dạy học giáo viên cần phải thực khéo léo, khơng gò gượng, khiên cưỡng, áp đặt, giáo điều Về mặt kỹ Hiệu học thể việc phát triển toàn diện học sinh Những dạng tập lịch sử phải giúp học sinh phát triển lực nhận thức độc lập Qua việc củng cố, ghi nhớ kiến thức, phát huy trí tưởng tượng, học sinh biết lĩnh hội tri thức cách chủ động sáng tạo Điều giúp em hình thành tình cảm tốt đẹp, hứng thú học tập, tự giác say mê với nhiệm vụ II NHIỆM VỤ CẦN NGHIÊN CỨU - - 10    11 12 ... đức Hiệu học lịch sử thể chủ yếu mặt kiến thức, tư tưởng, kỹ Về mặt kiến thức Qua học tập em nắm kiến thức bài, chương sau khố trình lịch sử lớp Việc nắm vững kiến thức Lịch sử thể trước hết việc... khí đấu tranh sắc bén có hiệu Như vậy, việc nhận thức lịch sử không biét mà phải hiểu để rút kinh nghiệm cho hoạt động thực tiễn Nhưng việc dạy học môn Lịch sử trường phổ thơng nhiều hạn chế,... triển lực nhận thức độc lập Qua việc củng cố, ghi nhớ kiến thức, phát huy trí tưởng tượng, học sinh biết lĩnh hội tri thức cách chủ động sáng tạo Điều giúp em hình thành tình cảm tốt đẹp, hứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp dạy tiết bài tập lịch sử trong trường phổ thông, Phương pháp dạy tiết bài tập lịch sử trong trường phổ thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay