Thuyet minh nha dien bien

65 30 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 14:53

Thuyết minh biện pháp tổ chức thi công Công trình: trung tâm t vấn hỗ trợ giải việc làm Nông dân tỉnh điện biên Địa điểm: thành phố điện biên phủ phần i: giới thiệu công trình i Giới thiệu chung Tên gói thầu: Gói thầu số 01 Xây dựng trung tâm t vấn hỗ trợ giải việc làm Hội Nông Dân Tỉnh Điện Biên Địa điểm xây dựng: Phờng Mờng Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ Nội dung gói thầu: Xây dựng sở vật chất đáp ứng cách tốt nhu cầu chỗ làm việc Trung tâm t vấn hỗ trợ giải việc làm nông dân tỉnh Điện Biên + Nâng cao sở vật chất đáp ứng tốt nhu cầu học tập nâng cao kiến thức cho nông dân Điện Biên + Đáp ứng đợc chức đào tạo, hớng nghiệp, dạy nghề cho nông dân tỉnh Điện Biên II Vị trí, quy mô đặc điểm công trình: Vị trí công trình: Gói thầu số 01 thuộc Dự án Xây dựng Trung tâm t vấn hỗ trợ giải việc làm Hội Nông Dân Tỉnh Điện Biên gồm 02 khu nhà: Nhà 03 tầng Nhà nội trú 02 tầng 01 hệ thống phục vụ (cấp nớc + cứu hoả + điện trời) Quy mô công trình: - Toàn Dự án đợc xây dựng khu đất dài khoảng 195m, rộng gần 90m, diện tích 20.800 m2 - Diện tích xây dựng công trình Nhà 03 tầng Nhà nội trú 02 tầng thuộc gói thầu số 01 khoảng - Nhà 03 tầng cao 12.85m gồm 03 sàn - Nhà 02 tầng cao 10.60m gồm 02 sàn Đặc điểm công trình: - Các văn phòng làm việc, giảng đờng phòng nội trú độc lập có cửa sổ quay khoảng không gian thông thoáng - Hệ thống cấp điện, nớc, thoát nớc, chống cháy, thông gió, chống sét đợc thiết kế, vận hành đồng 3.1 Nhà 03 tầng: - Nhà làm việc 03 tầng, kết cấu khung BTCT chịu lực, tờng bao che xây gạch đặc, tờng ngăn xây gạch lỗ loại A1, cửa Pa no kính, cửa sổ kính có hoa sắt, khuôn cửa làm gỗ giổi Mái xây thu hồi kết hợp hệ thống xà gồ thép, lợp tôn màu chống thấm, chống nóng Các phòng làm việc đợc bố trí nh sau: + Tầng 1: Hội trờng có kích thớc (13.2x11.6)m, 03 phòng làm việc có kích thớc (3.6x6.6)m, 02 phòng giám đốc, phó giám ®èc kÝch thíc (3.6x6.6)m cã WC khÐp kÝn, cÇu thang có kích thớc (2x3.6x6.6)m + Tầng 2: Giảng đờng kích thớc (7.8x11.6)m, phòng họp kích thớc (6.6x7.2)m, 02 giảng đờng phụ kích thớc (7.2x6.6)m + Tầng 3: Phòng nghỉ học viên gồm 10 phòng, phòng có kích thớc (7.2x6.6)m, cÇu thang cã kÝch thíc (2x3.6x6.6)m, wc cã kÝch thớc (7.2x6.6)m 3.2 Nhà nội trú 02 tầng: - Tầng 1: Phòng ăn có kích thớc (14.4x6.0)m, phòng bếp có kích thớc (7.2x6.6)m, phòng lễ tân có kích thớc (3.3x6.0)m, cÇu thang cã kÝch thíc (3.6x6.6+6x2)m - TÇng 2: Gåm 08 phòng nghỉ có kích thớc (6x3.3)m (có nhà vệ sinh khÐp kÝn) 3.3 Nhµ thùc nghiƯm: - Nhµ thùc nghiệm số 01: Xây nhà cấp IV 01 tầng, kết cấu khung BTCT chịu lực, tờng xây chèn, cửa panô kính, tờng, dầm, trần, lăn lu sơn, lát gạch liên doanh, mái đổ BTCT, tờng xây thu hồi xà gồ thép kết hợp với hệ thống kèo thép hình, xà gồ thép, mái lợp tôn màu chèng nãng, chèng thÊm - Nhµ thùc hµnh sè 02: Nhà khung thép, móng bê tông liên kết với khung thép, sây tờng chèn đến cos +1.5m, bịt tôn xung quang Mái lợp tôn, xà gồ thép hình, kèo thép 3.4 Nhà bảo vệ, phòng y tê: Xây nhà cấp IV, 01 tầng, kết cấu khung BTCT chịu lực, tờng xây chèn, cửa pa nô kính, tờng, dầm, trần lăn lu sơn, mlát gạch liên doanh, mái đổ BTCT, tờng thu hồi xà gồ thép, mái lợp tôn màu chống nóng, chống thấm 3.5 Hệ thống tờng bao, sân tờng bê tông - Tờng bao: xây móng đá, tờng mời gạch có trụ bớc 2.5m, vữa xây trát mác 75 - Sân bê tông: lừm sân, đờng bê tông mác 150 đá 1x2 dầy 10cm - GiÕng khoan: khoan míi giÕng khoan s©u 30m - San nền: khối lợng đất đắp 4.160m3 - HƯ thèng r·nh tho¸t níc: gåm hƯ thèng tho¸t níc công trình tự chảy suối tự nhiên - Các hạng mục phụ trợ khác: gara III Các để đảm bảo yêu cầu kỹ Thuật: Các cứ: - Hồ sơ mời đấu thầu gói thầu số 01 thuộc Dự án Xây dựng Trung tâm t vấn hỗ trợ việc làm nông dân Tỉnh Điện Biên - Hồ sơ thiết kế vẽ thi công hạng mục thuộc công trình Trung tâm t vấn hỗ trợ việc làm nông dân Tỉnh Điện Biên - Quyết định số 271/QĐ-HND ngày 29/10/2007 Trung ơng hội Nông Dân Việt Nam - Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội khoá XI; - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội khoá XI; - Nghị định số 111/2006/ NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 Chính phủ hớng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn Nhà thầu theo Luật Xây dựng; - Nghị định Số 16/2005/ NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 Chính phủ quản lý dự án đầu t xây dựng công trình; - Nghị định số 112/2006/ NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2006 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 16/2005/NĐCP quản lý dự án đầu t xây dựng công trình Chính phủ; - Nghị định số 209/ 2004/ NĐ-CP, ngày 16/12/ 2004 phủ ban hành Quy định quản lý chất lợng công trình xây dựng; - Căn vào tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm thi công Nhà nớc hành; - Điều lệ giám sát kỹ thuật Chủ đầu t ban hành theo định 244/BXD-GD ngày 24/12/1998; - Quy chế bảo hành xây lắp công trình ban hành theo định số 17/2000/QĐ-BXD ngày 2/8/2000 Bộ trởng Bộ Xây dựng; - Hớng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng theo Thông t số 105/TC-ĐT ngày 8/12/1994; - Căn vào tài liệu điều tra khảo sát thực tế trờng; Các tiêu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: - Không gây ô nhiễm, gây ồn giới hạn cho phép tới môi trờng xung quanh; - Không gây lún sụt, nứt đổ cho công trình lân cận; - Đảm bảo an ninh trật tự địa phơng - Bảo đảm hoạt động bình thờng quan nhân dân xung quanh khu vực công trình thi công; - Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngời máy móc thiết bị tham gia thi công công trình; - Hoàn thành công trình đảm bảo chất lợng, tiến độ mục tiêu đề Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng: STT Nội dung tiêu chuẩn kỹ thuật Số hiệu I Quy phạm tiểu chuẩn kỹ thuật Quy định quản lý chất lợng công trình Nghị định số xây dựng 209/ 2005/ NĐ-CP Nguyên tắc QLCL công trình TCVN 5637 1991 xây dựng Nghiệm thu công trình xây dựng Tổ chức thi công TCVN 4091 – 1985 TCVN – 4055 – 1985 Quy ph¹m thi công nghiệm thu quy TCVN 4252 1988 trình lập thiết kế tổ chức xây dựng thiết kế thi công Công tác trắc đạc xây dựng TCVN 3972 - 1985 Quy phạm thi công nghiệm thu công TCVN 4447 1987 tác đất Thi công nghiệm thu công tác TCXD 79 1980 móng Sử dụng máy xây dựng Yêu cầu chung TCVN 4087 1985 10 Quy phạm thi công nghiệm thu công TCVN 5674 1992 tác hoàn thiện 11 Nghiệm thu thiết bị lắp đặt xong 12 Đặt đờng điện nhà công TCVN 5639 1991 TCXD 25 1991 trình xây dựng 13 Quy phạm nối đất nối không thiết TCVN 4756 1989 bị điện 14 Quy phạm nghiệm thu hoàn thiện mặt TCVN 4516 1988 xây dựng 15 Hồ sơ thi công TCVN 5672 1992 16 Nguyên tắc bàn giao công TCVN 5640 1991 trình xây dựng 17 Hớng dẫn xây dựng sổ tay chất lợng 18 Công trình xây dựng Sai số hình học TCVN 5951 - 1995 TCVN 5593 - 91 cho phÐp 19 Híng dÉn pha trộn sử dụng vữa xây TCVN 4459 1986 dựng 20 Kết cấu gạch đá Quy phạm thi công TCVN 4085 1986 nghiệm thu 21 Kết cấu bê tông bê tông toàn khối TCVN 4453 1995 Quy phạm thi công nghiệm thu 22 Bê tông Kiểm tra đánh giá độ bền Quy TCVN 5540 1992 định chung 23 Công tác hoàn thiện xây dựng Quy TCVN 5674 1992 phạm thi công nghiệm thu 24 Hệ thống cấp thoát nớc bên nhà TCVN 4519 88 công trình II Các tiêu chuẩn bảo vệ an toàn Quy phạm an toàn lao động xây TCVN 5308 1991 dựng Hệ thống ATLĐ - Quy định TCVN 2287 1978 An toàn điện xây dựng Yêu cầu TCVN 4086 - 1985 chung Quy phạm kỹ thuật an toàn cho thiết bị TCVN 5863 1995 nâng An toàn nổ Yêu cầu chung TCVN 3255 1986 Phòng chống cháy cho nhà công TCVN 2622 1995 trình An toàn cháy Yêu cầu chung TCVN 3254 1989 Hệ thống chữa cháy Yêu cầu chung TCVN 5760 1993 thiết kế, lắp đặt sử dụng 10 An toàn cháy Yêu cầu chung Dàn giáo Các yêu cầu an toàn TCVN 3254 – 1989 TCXDVN 296 – 2004 III Yªu cầu quy cách chất lợng vật liệu xây dựng Cốt thép bê tông TCVN 1651 1985 Đèn huỳnh quang, đèn cao áp, tăngpho TCVN 5175 1990 điện Gạch rỗng đất sét nung TCVN 1450 1986 Gạch đặc đất sét nung TCVN 1451 1991 Các tiêu chuẩn để thử Xi măng TCVN 139 1991 Cát xây dựng Yêu cầu kỹ thuật TCVN 1770 1986 Đá dăm, sỏi dăm, sỏi dùng XD Yêu TCVN 1771 1987 cầu kỹ thuật Vữa xây dựng Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314 1986 Nớc cho bê tông vữa Yêu cầu kỹ TCVN 4506 1987 thuật IV- Những thuận lợi khó khăn tổ chức thi công công trình Thuận lợi: - Công trình đợc xây dựng Thành phố Điện Biên Phủ, mặt thi công rộng, mặt công trình tiếp giáp đờng giao thông, nên việc bố trí mặt thi công thuận tiện, có đủ điều kiện để xây dựng lán trại, kho tàng tập kết vật th, thiết bị xây dựng công trình - Tạo điều kiện giúp đỡ quyền địa phơng Chủ đầu t Khó khăn: - Đờng điện phục vụ thi công công trình sẵn, Nhà thầu phải liên hệ ký Hợp đồng với công ty Điện lực Thành phố để kéo điện thi công có giải pháp dự phòng cấp điện máy phát để cấp điện phục vụ thi công - Công trình nằm khu vực thành phố, nên việc vận chuyển vật gặp số khó khăn nh gần khu dân c, giao thông có nhiều phơng tiện lại nên Nhà thầu phải có biện pháp đáp ứng đầy đủ yêu cầu địa phơng: có biện pháp chống bụi, chống ồn để khỏi ảnh hởng đến giao thông, sinh hoạt Thành phố nh hộ dân xung quanh Chơng II Biện pháp thi công II Cơ sở lập biện pháp thi công: - Căn hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công - Căn vào địa điểm xây dựng, mặt thực tế công trình - Căn yêu cầu đạo hồ sơ mời thầu - Căn vào lực thực tế nhà thầu ii giải pháp tổ chức tổng mặt thi công: Tổng mặt thi công: - Sau nghiên cứu hồ sơ thiết kế kỹ thuật khảo sát thực tế mặt thi công thấy rằng: Mặt thi công công trình rộng, có nhiều giải pháp bố trí thi công hạng mục công việc, nhiên xung quanh công trờng phần đờng phố Để phơng tiện thi công qua lại đợc thuận tiện an toàn, bố trí trạm gác để hớng dẫn giao thông vị trí có xe vận chuyển vật liệu công trờng Tất vật t đợc vận chuyển vào bên công trình, đợc tính toán cách hợp lý để có kế hoạch tập kết vật t Vật t đợc bố trí tập kết chủ yếu vào ban đêm để đảm bảo giao thông đờng quốc lộ - Mặt thi công đợc tính toán thể chi tiết vẽ với địa điểm tập kết vật t văn phòng ban huy, nhà bảo vệ công trình vị trí máy phục vụ thi công hạng mục phụ trợ khác tất vị trí đợc bố trí cách hợp lý để tạo mặt hợp lý cho công tác thi công đảm bảo hiệu chất lợng an toàn trình thi công thuận tiện sử dụng (Chi tiết xem vẽ tổng mặt thi công thuyết minh phần máy thi công) ... hiệu chất lợng an toàn trình thi công thuận tiện sử dụng (Chi tiết xem vẽ tổng mặt thi công thuyết minh phần máy thi công) - Do mặt thi công nằm gần đờng giao thông Thành phố Điện Biên, mặt khác... Sau ngày thi công nhà thầu cử cán có chuyên môn, để ghi chép nhật ký làm sở để kiểm toán nh chứng minh chất lợng công trình để chủ đầu t bên tiện theo dõi, kiểm tra Sổ nhật ký có đầy đủ chữ ký Nhà... thấp Công tác thi công bê tông dầm sàn toàn khối : a BiƯn ph¸p cèp pha : * Cèp pha cét : - Để đẩy nhanh tiến độ thi công chất lợng công trình sử dụng cốp pha thép định hình để ghép cột Khi ghép
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyet minh nha dien bien , Thuyet minh nha dien bien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay