Giáo án tham khảo môn Hoá học, lớp 12, cả năm (2009)

117 42 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 14:14

Giáo án tham khảo môn Hoá học, lớp 12, cả năm (2009)Giáo án tham khảo môn Hoá học, lớp 12, cả năm (2009)Giáo án tham khảo môn Hoá học, lớp 12, cả năm (2009)Giáo án tham khảo môn Hoá học, lớp 12, cả năm (2009)Giáo án tham khảo môn Hoá học, lớp 12, cả năm (2009)Giáo án tham khảo môn Hoá học, lớp 12, cả năm (2009)Giáo án tham khảo môn Hoá học, lớp 12, cả năm (2009)Giáo án tham khảo môn Hoá học, lớp 12, cả năm (2009)Giáo án tham khảo môn Hoá học, lớp 12, cả năm (2009)Giáo án tham khảo môn Hoá học, lớp 12, cả năm (2009) ÔN TẬP ĐẦU NĂM I- MỤC ĐÍCH U CẦU: Kiến thức : - Ôn tập nội dung thuyết CTHH Đồng phân, đặc điểm cấu tạo, tính chất loại hiđrocacbon phần liên quan đến lớp 12 để chuẩn bị tiếp thu kiến thức hợp chất hữu có nhóm chức Trọng tâm  Ba luận điểm thuyết CTHH  Các loại đồng phân: mạch cacbon; vị trí nối đơi, ba, nhóm nhóm chức;  Đồng phân nhóm chức đồng phân cis-trans HC dẫn xuất chúng  Đặc điểm CT, tính chất hóa học ba loại CxHy: no, khơng no thơm Kỹ : Giải số tập áp dụng kiến thức II- PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Đàm thoại, nêu vấn đề III- CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:  Chuẩn bị GV : Sơ đồ liên quan cấu tạo loại HC tính chất  Chuẩn bị trò: Ơn tập kiến thức Hóa hữu 11 IV- TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: Ổn định tổ chức : Nội dung Thờ i lượn g Hoạt động trò I-NHỮNG ĐIỂM CƠ BẢN CỦA THUYẾT CẤU TẠO HOÁ HỌC: HS: Trong phân tử chất hữu cơ, nguyên tử liên kết với theo hóa trị theo thứ tự định Thứ tự liên kết gọi cấu tạo hóa học Sự thay đổi thứ tự liên kết tạo chất Trong phân tử chất hữu cơ, cacbon có hóa trị Những ngtu C kết hợp khơng với ngtố khác mà kết hợp trực tiép với tạo thành mạch C khác (mạch khơng nhánh, có nhánh mạch vòng) Tính chất chất phụ thuộc vào thành phần (bản chất số lượng ) cấu tạo hóa học ( thứ tự liên kết các) Vì vậy, thuyết CTHH làm sở để nghiên cứu hợp chất hữu cơ: cấu tạo VD : C2H6O CH3CH2 OH CH3 OCH3 Rượu etylic Đimetylete VD : CH4 , CH3CH2OH , CHCH CH3CH2CH2CH3 , CH3CHCH3 , ‫׀‬ Họat động thầy I-NHỮNG ĐIỂM CƠ BẢN CỦA THUYẾT CẤU TẠO HOÁ HỌC: Hoạt động 1: H: Hãy nêu nội dung thuyết cấu tạo hóa học ? GV: hướng dẫn học sinh lấy ví dụ minh hoạ CH3 CH2CH2   CH2CH2 VD: Tính chất phụ thuộc vào: - Bản chất: CH4: Khí, dễ cháy,CCl4: Lỏng , khơng cháy -Số lượng ngun tử : C4H10: Khí, C5H12 : Lỏng -Thứ tự liên kết: CH3CH2OH: Lỏng, không tan CH3OCH3: Khí, khơng tan II- ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN: Đồng đẳng: Đồng đẳng: tượng chất có cấu tạo tính chất tương tự thành phần phân tử khác hay nhiều nhóm: - CH2 - VD: Tìm cơng thức chung dãy đồng đẳng rượu etylic? Giải : Ta có: C2H5OH + xCH2 = C2+xH5+2xOH Đặt : n =2+x Do đó: + 2x = 2n + Vậy công thức chung dãy đồng đẳng rượu etylic là: CnH2n+1OH Hay CnH2n+2O Đồng phân:2 Đồng phân : tượng chất có CTPT, có cấu tạo khác nên có tính chất khác - Phân loại đồng phân: a) Đồng phân cấu tạo: (3 loại) - Đồng phân mạch cacbon: mạch khơng nhánh, mạch có nhánh - Đồng phân vị trí: nối đơi, ba, nhóm nhóm chức - Đồng phân nhóm chức: đồng phân khác nhóm chức, tức đổi từ nhóm chức sang nhóm chức khác VD: Ankađien – Ankin - Xicloanken Anken – Xicloankan b) Đồng phân hình học : (cis – trans): VD: Buten – H H C H3 \ / / C=C C=C / \ \ CH3 CH3 H H \ IIĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN Hoạt động 2: H: Em nhắc lại định nghóa đồng đẳng ? lấy ví dụ H: Em nhắc lại định nghóa đồng phân ? lấy ví dụ VD: C4H10 có đồng phân: CH3CH2CH2CH3 Butan CH3CHCH3  iso-butan CH3 VD: Đicloetan C2H4Cl2 có 2đp: CH2CH2 ,CH3CHCH3    Cl Cl CH3 1,2-đicloetan, 1,1-đicloetan VD: C3H6 có 2đp CH2=CHCH3, propen / CH3 CH2 / \ CH2CH2 Cis Trans * Điều kiện để có đồng phân cis – trans: a e \ / C=C / \ b d ab ed Phương pháp viết đồng phân chất : VD: Viết đồng phân C4H10O Giải : + Đồng phân rượu : –OH (4đp) CH3CH2CH2CH2OH CH3CHCH2 OH  CH3 CH3CH2CH OH  CH3 CH3  CH3C OH  CH3 xiclopropan Đây đồng phân mà thứ tự liên kết phân tử hoàn toàn giống nhau, phân bố hay nhóm nguyên tử khơng gian khác Nếu hay nhóm ngun tử phía nối đơi giống ta có dạng cis, khác ta có dạng trans - + Đồng phân ete :  O  (3đp) CH3OCH2CH2CH3 CH3OCHCH3  CH3 CH3CH2OCH2CH3 III- CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA CÁC HIĐROCACBON : ANKAN (PARAFIN): CnH2n+2 ( n  1) a) Cấu tạo: Mạch C hở, có liên kết đơn (lk ) b) Hóa tính: - Phản ứng thế: Cl2, Br2 - Phản ứng hủy - Phản ứng tách H2 Phản ứng crackinh ANKEN (OLEFIN): CnH2n ( n  2) a) Cấu tạo: mạch C hở, có liên kết đơi ( lk  lk ) b) Hóa tính: No:lk đơn Mạch hở Ankan Không no :Lk đôi ba Anken,ankin, an kanđien CxHy Vòng no :lk đơn Mạch vòng Xiclo ankan Thơm: Có nhân Benzen A ten GV: Trước hết xác định xem chất cho thuộc loại chất : no, khơng no, chứa loại nhóm chức ? * Thứ tự viết: - Đồng phân mạch cacbon - Đồng phân vị trí - Đồng phân nhóm chức - Cuối xem số đồng phân vừa viết, đồng phân có đồng phân cis-trans (hợp chất chứa nối đôi) Hoạt động 3: GV: lớp 11 em nghiên cứu hiđrocacbon nào? H:Tính chất hố học hợp chất hữu đó? Chú ý : Phản ứng Ankan có cacbon - Phản ứng cộng: H2, X2, HX, H2O Phản ứng trùng hợp Phản ứng oxi hóa khơng hồn toàn : Làm màu dung dòch thuốc tím ANKIN: CnH2n-2 (n  2) a) Cấu tạo : mạch C hở, có liên kết ba ( 1lk  2lk  ) b) Hóa tính: - Phản ứng cộng trở lên ưu tiên cacbon có bậc cao Cần lưu ý: phản ứng cộng anken không đối xứng với tác nhân không đối xứng (HX, H2O) tuân theo qui tắc Maccopnhicop: 3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O  CH2CH2 + 2MnO2 +2KOH   OH OH Có khả tham gia phản ứng cộng hợp lần: VD : NH - Phản ứng trùng hợp ( nhị hợp HCCH + Ag2O     AgCCAg + tam hợp) H2O - Phản ứng ion kim loại Bạc axetilua(vàng) - Phản ứng oxi hóa: làm màu Chú ý: qui luật vòng benzen dung dịch KMnO4 AREN: CnH2n-6 (n  6) a) Cấu tạo: mạch C vòng, chứa nhân benzen b) Hóa tính: - Phản ứng : Br2, HNO3 - Phản ứng cộng: H2, Cl2 4) Củng cố kiến thức :( phút ) Ơn lại kỹ tính chất hố học hiđrocacbon 5) Hướng dẫn học nhà : ( phút) BÀI TẬP Viết đp có của: a) C6H14 ; b) C5H10 c) C5H12O ; d) C4H11N e) C4H9Cl ; f) C4H8Cl2 Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau: CH3CHO C2H4  PE CH4  C2H2 CH3COOCH=CH2 CH2 = CH – Cl  PVC C6H6  666 CHƯƠNG I : ESTE - LIPIT Bài : Tiết ESTE MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:  Kiến thức: Học sinh nắm được:  Thế hợp chất este, CTCT, danh pháp este  Tính chất hố học đặc trưng este tính chất gốc H-C  Phương pháp điều chế ứng dụng  Kỹ năng: Viết đồng phân este Viết phản ứng thể tính chất hố học este II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC, PHƯƠNG PHÁP:  Đồ dùng dạy học: Thí nghiệm phản ứng điều chế este  Phương pháp: Diễn giảng + Đàm thoại III NỘI DUNG LÊN LỚP: 1.Ổn định, kiểm diện 2.Kiểm tra cũ: Viết phản ứng biểu diễn dãy chuyển hố sau: O / mengiấm C / to C2H4  HCl   A  NaOH      B  2    I o o ( dd ) /t C / H SO4đặc ,t  Br2   D  NaOH     E    2    F (đa chức) Tg 3.Bài mới: Hoạt động Thầy - Trò GV:  Từ phản ứng cấu tạo este nêu định nghóa este HS:  Định nghóa este, lấy ví dụ GV: Hướng dẫn để HS viết CTPT  Viết CTCT tổng quát este tạo axit đơn chức  So sánh CTCT este đơn chức với axit đơn chức  CTPTTQ este tạo axit rượu no đơn chức? GV: Cho HS viết đồng phân cấu tạo este ứng với CTCT C2H4O2 gọi tên đồng phân Thông tin học sinh cần ghi nhận I.Khái niệm Este dẫn xuất khác axit cacboxylic: Cấu tạo phân tử: Ví dụ: CH3-C -OH+ H O-C2H5 CH3-C-O-C2H5 + H2O O O Khi thay nhóm OH nhóm cacboxyl axit cacboxylic nhóm OR este Este tạo axit rượu đơn chức, mạch hở có CTCT: R-C-O-R/ (R,R/ gốc hydrocacbon, R H) O CTPT: CnH2n-2kO2 CxHyO2 (y 2x)  Nếu axit rượu no đơn chức CTPT CnH2nO2  Este tạo axit đơn chức với rượu đa chức: (RCOO)xR/  Este tạo axit đa chức với rượu đơn chức:R(COOR/)x  Este đơn chức dạng vòng: R - C=O O * Dẫn xuất khác : anhidrit axit R Ⅱ– C – O –Ⅱ C – R’ O O Halogenua axit R –Ⅱ C – X O Amit : R –Ⅱ C – NR’2 O GV: Chú ý giải thích nhiệt độ sơi của este thấp so với axit Cách gọi tên:  Tên gốc hydrocacbon rượu + tên anion gốc axit ( "at") Vd: CH3-COO-C2H5 etylaxetat H-COO-CH3 metylfomat CH2=C(CH3)-COO-CH3 metylmetacrylat 20 GV:  Giúp học sinh hiểu phản ứng thuỷ phân este dung dịch axit dung dịch bazơ  Lưu ý thuỷ phân đặc biệt số este khác HS: Viết phản ứng thuỷ phân theo yêu cầu GV:  Thuỷ phân este dung dịch axit tạo thành sản phẩm gì? Vì phản ứng thuận nghịch?  Thuỷ phân este dung dịch bazơ tạo thành sản phẩm gì? Vì phản ứng không thuận nghịch?  Viết phản ứng xà phòng hố số este nêu GV: HD học sinh phát tính chất gốc H-C este khơng no HS: Viết pứ este có gốc axit gốc rượu không no  Viết phản ứng cộng dung dịch Br2, phản ứng trùng hợp metylmetacrylat  Viết phản ứng tráng gương, phản ứng khử Cu(OH)2 metylfomiat GV:  Cho HS nhớ lại phương pháp thông dụng điều chế este  Lưu ý điều chế este khơng no, este có chứa gốc phenol  Nói ứng dụng este HS:  Biện pháp nâng cao hiệu suất este hoá?  Viết phản ứng điều chế vinylaxetat từ axit axetic CH3-COO-CH=CH2 vinylaxetat C6H5COO-CH3 metylbenzoat II.Tính chất vật lý:  Nhiệt độ sơi thấp axit tương ứng khơng có liên kết hydro phân tử  Các este chất lỏng khơng màu (mmột số este có Kl phân tử lớn trạng thái rắn sáp ong, mỡ động vật…), dễ bay hơi, tan nước, có mùi thơm hoa III.Tính chất hố học: 1.Phản ứng nhóm chức a, Thuỷ phân dung dịch axit: Đun este với nước có mặt axit vơ xúc tác Vd: + H CH3-COO-C2H5 + HOH to CH3-COOH + C2H5-OH Phản ứng thuỷ phân dung dịch axit phản ứng thuận nghịch axit rượu phản ứng tạo lại este b, Thuỷ phân dung dịch bazơ: Đun este với dung dịch kiềm Vd: o CH3-COO-C2H5 + NaOH t  CH3-COONa+ C2H5-OH Phản ứng thuỷ phân dung dịch bazơ (hay gọi phản ứng xà phòng hố) phản ứng chiều khơng axit để phản ứng tạo lại este * Lưu ý: Một số este có phản ứng thuỷ phân đặc biệt hơn:  Từ este chứa gốc rượu không no tạo andehit, xeton Vd: o CH3COOCH=CH2+NaOH t  CH3COONa+CH3CHO  Từ este chứa gốc phenol tạo muối Vd: o t CH3COOC6H5+2NaOH   CH3COONa+C6H5ONa+H2O c, Phản ứng khử: / / t0 R-COO- R/  LiAlH  4   R-CH2 –OH + R -OH Phản ứng gốc Hidrocacbon: a) Este khơng no có phản ứng cộng (với H2, X2, HX), trùng hợp: / to CH3[CH2]7 CH=CH[CH2]7 COOCH3 + H2  Ni   CH3[CH2]16 COOCH3 COOCH3 o ,XT nCH2=C(CH3)-COOCH3  t,P   ( -CH2-C - ) n CH3 b) Este axit fomic có phản ứng tráng gương, phản ứng khử Cu(OH)2 tạo kết tủa đỏ gạch o 3/ t Vd: H-COO-R + 2AgNO3 + 2NH3 + H2O  NH   HO-COO-R +2Ag + 2NH4NO3 IV.Điều chế ứng dụng:  Phương pháp thơng dụng thực phản ứng este hố rượu với axit  Este khơng no điều chế phản ứng cộng axit với hydrocacbon không no Vd: Điều chế vinylaxetat CH3-COOH + CHCH  XT    CH3-COO-CH=CH2  Điều chế este chứa gốc phenol: Vd: đc phenyl axetat o t CH3COONa + Cl-C6H5   CH3COOC6H5 + NaCl o t (CH3CO)2O+C6H5OH   CH3COOC6H5 + CH3COOH *Ứng dụng: Để sản xuất hương liệu, tổng hợp chất dẻo, dùng làm dung môi 4.(5p) Củng cố học: -Học sinh nhắc lại cấu tạo tính chất hố học este -Bài tập 1/7 đểcủng cố 5.Dặn dò: Về nhà làm tập Chuẩn bị Lipit ý phần tính chất Lipit Bài : Tiết LIPIT I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Kiến thức : * Học sinh biết : Khi niệm, phân loại, tầm quan trọng lipit, tính chất vật lý, cơng thức chung, tính chất hóa học lipit, sử dụng chất cách hợp lí kó : * Phân biệt lipit , chất béo, chất béo lỏng , chất béo rắn * Viết phản ứng xà phòng hóa chất béo * Giải thích chuyển hóa chất béo thể II PHƯƠNG PHÁP – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Phương pháp : trực quan , nêu vấn đề Đồ dùng dạy học: * Giáo viên : Dầu ăn, mỡ, sáp ong * Học sinh : Ôn tập kỹ cấu tạo este, tính chất este III NỘI DUNG LÊN LỚP: Ổn định lớp : Kiểm tra cũ: Viết phương trình phản ứng axit stearic với glixerol Cho biết sản phẩm thuộc loại hợp chất ? Giảng mới: Hoạt động Thầy Trị * Hoạt động mở bài: GV vấn đề để vào chất béo - Hoạt động 1: GV đưa mẫu vật: dầu ăn, mỡ heo, sáp ong cho Hs biết đgl lipit Lipit bao gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit, học hơm xét chất béo, chất béo thành phần dầu, mỡ động thực vật CT chung chất béo là: CH2 - O - CO - R CH - O - CO - R CH2 - O - CO - R * Hoạt động 2: TCVL: - GV viết CT chất béo: CH2 - O - CO - C17H33 CH - O - CO - C17H33 CH2 - O - CO - C17H33 tnc = - 5,50C Và: Nội dung học sinh cần ghi nhận I- KHÁI NIỆM ,PHÂN LOẠI VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN Khái niệm phân loại Chất béo trieste glixerol với axit monocacboxylic có số chẵn nguyên tử cacbon (khoảng từ 12C đến 14C) khơng phân nhánh (axit béo), gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol Chất béo có cơng thức chung : CH2 - O - CO - R CH - O - CO - R CH2 - O - CO - R Trạng thái tự nhiên: Chất béo thành phần dầu mỡ động, thực vật Sáp điển hình sáp ong Steroit photpholipit có thể sinh vật đóng vai trị quan trọng hoạt động chúng II- TÍNH CHẤT CỦA CHẤT BÉO Tính chất vật lí - Các triglixerit chứa chủ yếu gốc axit béo no thường chất rắn nhiệt độ phịng, chẳng hạn mỡ động vật (mỡ bị, mỡ cừu,…) - Các triglixerit chứa chủ yếu gốc axit béo khơng no thường chất lỏng nhiệt độ phịng gọi dầu Nó thường có nguồn gốc thực vật (dầu lạc, dầu vừng,…) từ động vật máu lạnh (dầu cá) Chất béo nhẹ nước khơng tan nước, tan dung mơi hữu : benzen, xăng, ete,… CH2 - O - CO - C17H35 CH - O - CO - C17H35 CH2 - O - CO - C17H35 tnc = 71,50C - Dụa vào tnc cho biết trạng thái chất béo trên? * Hoạt động 3: TCHH: - GV :Dựa vào cấu tạo chất béo ( ester ) em dự đốn TCHH chất béo? - HS: Trả lời phản ứng chất béo tham gia phản ứng thuỷ phân mơi trường axit mơi trường kiềm Tính chất hóa học a) Phản ứng thủy phân mơi trường axit đun nóng với nước có xúc tác axit, chất béo bị thủy phân tạo glixerol axit béo : Khi đun nóng với nước có xúc tác axit, chất béo bị thủy phân tạo glixerol axit béo : CH2 - OH CH2 - O - CO - R CH - O - CO - R + 3H2O H+ , t0 R - COOH CH - OH + R2- COOH CH2 - O - CO - R triglixerit axit béo CH2 - OH R - COOH glixerol b) Phản ứng xà phịng hóa Khi đun nóng với dung dịch kiềm (NaOH KOH) tạo glixerol hỗn hợp muối axit béo Muối natri kali axit béo xà phịng CH2 - OH CH2 - O - CO - R CH - O - CO - R + 3NaOH t �� � CH - OH + CH2 - O - CO - R CH2 - OH triglixerit glixerol R - COONa R - COONa R - COONa xà phịng Phản ứng chất béo với dung dịch kiềm gọi phản ứng xà phịng hóa Phản ứng xà phịng hóa xảy nhanh phản ứng thủy phân mơi trường axit khơng thuận nghịch GV: Những chất béo chưa no c) Phản ứng hiđro hóa dầu cịn thể thêm tính chất chưa Chất béo có chứa gốc axit béo khơng no tác dụng nào? với hiđro nhiệt độ áp suất cao có Ni xúc tác Khi hiđro - HS: trả lời Những chất cộng vào nối đơi C = C : béo chưa no dầu cịn CH2 - O - CO - C17H33 CH2 - O - CO - C17H35 thể thêm tính chất Ni ,t , p + 3H2 ��� cộng � CH - O - CO - C17H35 CH - O - CO - C17H33 Vì chất bo lỏng để lâu ngày CH2 - O - CO - C17H33 CH2 - O - CO - C17H35 bị ơi, có mùi khó chịu ? triolein tristearin (rắn) Vai trị phản ứng hidro hóa l ? d) Phản ứng oxi hóa Nối đơi C = C gốc axi khơng no chất béo bị oxi hóa chậm oxi khơng khí tạo thành peoxit, chất bị phân hủy thành sản phẩm có mùi khó chịu Đó nguyên nhân tượng dầu mỡ để lâu bị III - VAI TRỊ CỦA CHẤT BÉO Vai trị chất béo thể chất béo bị thủy phân thành axit béo glixerol hấp thụ vào thành ruột Ở đó, glixerol axit béo lại kết hợp với * Hoạt động 4: Vai trị chất béo tạo thành chất béo máu vận chuyển đến tế bào thể: Nhờ phản ứng sinh hóa phức tạp, chất béo bị oxi hóa chậm GV: Dựa vào kiến thưc thành CO2, H2O cung cấp lượng cho thể em cho biết chất béo có vai Ứng dụng cơng nghiệp trị ntn thể? dùng để điều chế xà phịng, glixerol chế biến thực phẩm Ngày - HS: từ kiến thức nay, người ta sử dụng số dầu thực vật làm nhiên liệu cho sgk rút động điezen Vai trị chất béo thể Glixerol dùng sản suất chất dẻo, mó phẩm, thuốc nổ,…Ngồi ra, chất béo cịn dùng sản xuất số thực phẩm khác mì sợi, đồ hộp,… IV CỦNG CỐ- DẶN DÒ: o Củng cố: - GV cho Hs trả lời 2sgk/12 bổ sung thêm thiếu sót BTVN: 5,6 sgk V NHẬN XÉT- RÚT KINH NGHIỆM: GV cần khai thác triệt để thông tin mà học sinh biết chất béo, cho em phát biểu liên hệ với thực tiễn nhiều BÀI : CHẤT GIẶT RỬA Tiết: I.Mục tiêu: Kiến thức: * HS biết: - Khái niệm chất giặt rửa tính chất chất giặt rửa - Thành phần, tính chất xà phòng chất giặt rửa tổng hợp - Xử dụng xà phòng chất giặt rửa cách hợp lí Kó năng: * HS vận dụng hiểu biết cấu trúc phân tử chất giặt rửa , chế hoạt động chất giặt rửa giải thích khả làm xà phòng chất giặt rửa tổng hợp II Chuẩn bị: Đồ dùng dạy học: a Giáo viên: mẩu xà phòng, hình vẽ mơ tả chế hoạt động chất giặt rửa b Học sinh: đọc trước Phương pháp: - Vấn đáp, đàm thoại, diễn giảng - Trực quan nêu vấn đề - Diễn giảng nêu vấn đề III.Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS * Hoạt động mở bài: GV đưa số hình ảnh : NỘI DUNG I- KHÁI NIỆM VÀ TÍNH CHẤT CỦA CHẤT GIẶT RỬA * Hoạt động 1: Khái niệm Chất giặt rửa - GV: Hãy nêu cách thức giặt quần áo xà phịng ? - HS: Hồ tan xà phịng vào nước, ngâm lát sau dùng tay vị mạnh, chất bẩn đồ tan vào nước dần - GV bổ sung: tác dụng làm nên gọi xà phịng hay bột giặt chất giặt rửa Chất giặt có tính chất dùng với nước có tác dụng làm chất bẩn bám vật rắn mà khơng gây phản ứng hóa học với chất - GV nêu vấn đề: làm vết bẩn mà khơng gây chất tìm hiểu tiếp tính chất chất giặt rửa * Hoạt động 2: Tính chất giặt rửa - GV nêu vấn đề: muối CH3COONa, metanol… có tan nước khơng? Chúng tan nước chúng ưa nước hay kị nước? - GV dẫn dắt tiếp với dầu hoả hay mỡ dầu thức ăn Hs tự rút chất ưa nước, chất kị nước tính chất chất là:Chất ưa nước chất tan tốt nước Chất kị nước chất khơng tan nước Chất kị nước lại ưa dầu mỡ, tức tan tốt vào dầu mỡ Chất ưa nước thường kị dầu mỡ, tức khơng tan dầu mỡ - GV vừa vẽ :cơng thức cấu tạo thu gọn phân tử muối natri stearat vừa trình bày: Phân tử muối natri axit béo gồm “đầu” ưa nước nhóm COO-Na+ nối với “đuơi” kị nước, ưa dầu mỡ nhóm - CxHy (thường x  15) Cấu trúc hóa học gồm đầu ưa nước gắn với đuơi dài ưa dầu mỡ hình mẫu chung cho”phân tử chất giặt rửa” - GV treo hình vẽ Cơ chế hoạt động chất giặt rửa trình bày Khái niệm:Chất giặt rửa chất dùng với nước có tác dụng làm chất bẩn bám vật rắn mà khơng gây phản ứng hóa học với chất Tính chất giặt rửa a) Một số khái niệm liên quan Chất giặt rửa(như xà phịng) làm vết bẩn khơng phải nhờ phản ứng hóa học Chất ưa nước chất tan tốt nước, : metanol, etanol, axit axetic, muối axetat kim loại kiềm… Chất kị nước chất khơng tan nước, : hiđrocacbon, dẫn xuất halogen,… b) Đặc điểm cấu trúc phân tử muối natri axit béo O C O (-) (+) Na c) Cơ chế hoạt động chất giặt rửa Lấy trường hợp natri stearat làm thí dụ, nhóm CH3[CH2]16 -, “đuơi” ưa dầu mỡ phân tử natri stearat thâm nhập vào vết dầu bẩn, cịn nhóm COO-Na+ ưa nước lại có xu hướng kéo phía phân tử nước Kết vết dầu bị phân chia thành hạt nhỏ giữ chặt phân tử natri stearat, khơng bám vào vật rắn mà phân tán vào nước bị rửa trơi II- XÀ PHỊNG Sản xuất xà phịng: đun dầu thực vật mỡ động vật với dung dịch NaOH KOH nhiệt độ áp suất cao (RCOO)3C3H5 + 3NaOH RCOONa + C3H5(OH)3 Ngươì ta cịn sản xuất xà phịng cách oxi hóa parafin dầu mỏ nhờ oxi khơng khí, nhiệt độ cao, có muối mangan xúc tác, trung hịa axit sinh NaOH Thành phần xà phịng sử dụng xà phịng Thành phần xà phịng muối natri (hoặc kali) axit béo thường natri stearat (C17H35COONa), natri panmitat (C15H31COONa), natri oleat (C17H33COONa),…Các phụ gia thường gặp chất màu, chất thơm phương pháp lò thổi oxi, thời gian luyện thép ngắn, chủ yếu dùng để luyện thép thường - Phương pháp lò bằng: thường dùng để luyện thép có chất lượng cao - Phương pháp hồ quang điện: dùng để luyện thép đặc biệt, thành phần có km loại khó chảy W, Mo, crôm, GV: Có thể dùng sơ đồ lò thổi oxi để dẫn cho học sinh thấy vận chuyển nguyên liệu lò Hoạt động 5: ( phút) : CỦNG CỐ BÀI - Tiết 55 Bài 37: LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC SẮT VÀ HP CHẤT CỦA SẮT I Mục tiêu học: Kiến thức: - Củng cố hệ thống hoá tính chất hoá học kim loại Cr, Fe, Cu số hợp chất quan trọng chúng - Thiết lập mối quan hệ đơn chất hợp chất, hợp chất với nguyên tố dựa vào tính chất hoá học chúng Kó năng: - Rèn luyện kó viết phương trình hoá học, đặc biệt phản ứng oxihoá – khử - Vận dụng kiến thức để giải tập có liên quan đến tính chất hoá học đơn chất hợp chất Cr, Fe, Cu II Chuẩn bò: Giáo viên: - Giao công việc, tập cho học sinh chuẩn bò nhà - Phiếu học tập Học sinh: - Ôn tập kó vấn đề có liên quan đến nội dung luyện tập C Các hoạt động dạy lớp: Ổn đònh trật tự: Kiểm tra kiến thức cần nhớ GV: Chuẩn bò phiếu học tập dựa theo mục tiêu học sơ đồ mối quan hệ tính chất hoá học đơn chất hợp chất SGK GV: Yêu cầu đại diện lên báo báo trước lớp nội dung nhóm đảm nhận GV: Cho học sinh lớp thảo luận kết luận kiến thức học Giải tập: GV: kiểm tra tập học sinh ( tập giao trước tiết luyện tập) - Làm đủ tập nhà điểm - Trình bày khoa học điểm - Làm ý tập 0,5 điểm HOẠT ĐỘNG 1: Củng cố kiến thức GV: chia HS theo nhóm yêu cầu nhóm thực cơng việc sau: viết cấu hình electron Cr, Fe, Cu cho biết tính chất hoá học đặc trưng nguyên tố này, có ví dụ minh hoạ cho biết hợp chất chúng gồm: oxit, hidroxit, muối nguyên tố này, nêu phương pháp đặc trưng, viết ptpư chứng minh phương pháp điều chế kim loại Cr, Fe, Cu HS: nghiên cứu sơ đồ tóm tắt sgk, thảo luận  kết luận HOẠT ĐỘNG 2: Giải tập Câu 1: ăn mòn sắt, thép q trình oxi hố khử a) giải thích viết pt hố học pư xảy sắt thép bị ăn mòn b) kẽm thiếc tráng ngồi vật sắt, thép có tác dụng bảo vệ chống ăn mòn Hãy giải thích thực tế sau thời gian sử dụng vật tráng kẽm lại có hiệu bảo vệ tốt ? Câu 2: viết phương trình phản ưng theo sơ dồ : a) Cr  Cr2O3  Cr2(SO4)3  Cr(OH)3  Na[Cr(OH)4]  Na2CrO4  Na2Cr2O7  Cr2O3 b) Fe  FeSO4  Fe  Fe(NO3)3  Fe(NO3)2  Fe(NO3)3  CuCl2  Cu  CuCl2  FeCl2  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3  Fe Câu 3: để hoà tan gam oxit Fe xOy cần vừa đủ 52,14 ml dung dịch HCl 10% ( d=1,05g/ml) tìm cơng thức oxit sắt ? TiÕt 56 Bµi 34 crom hợp chất crom A Mục tiêu Tiết häc: KiÕn thøc: Häc sinh biÕt: - VÞ trÝ cấu toạ nguyên tử, tính chất crom - Tính chất hợp chất crom Kĩ năng: Viết phơng trình hóa học phản ứng biểu diễn tính chất hoá học crom hợp chất crom II Chuẩn bị: - Bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học - dụng cụ, hoá chất: chén sứ, giá thí nghiệm, kẹp ống nghiệm, đèn cồn -Tinh thể K2Cr2O7, dd CrCl3 III Phơng pháp: đàm thoại - nêu vấn đề Nội dung Các hoạt động I Vị trí crom bảng tuần hoàn, Hoạt động cấu hình electron nguyên tử I Vị trí crom bảng tuần hoàn, cấu hìn electron nguyên tử - Crom (Cr) ô số 24 thuộc nhãm VIB, chu k× - HS viÕt cÊu h×nh electron nguyên tử Cr bảng tuần hoàn - Cấu hình electron nguyên tử Cr: 1s2 2s2 + SÏ t×nh huèng 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 viết gọn [Ar]3d54s1 - HS không nhớ kiến thức viết : 3d54s2 - HS nắm vững kiến thứuc viết 3d54s1 Nguyên tử Cr có cấu hình electron bất thờng nh electron phân lớp 4s chuyển sang phân lớp 3d để có cấu hình bán bảo hoà bền GV yêu cầu HS giải vấn đề xác định cấu hì electron đúng, sai từ khắc sâu kiến thứuc nguyên tắc phân bố elêctron vào phân lớp c nguyên tố d - Lớp giỏi : từ cấu hình elêctron nguyên tử Cr, xác đị vị trí nguyên tố Cr bảng tầun hoàn mà không cầ dùng bảng Họat động II Tính chât vật lí II Tính chât vật lí Crom kim loại màu trắng xám, có khói - HS đọc SGK ghi nhớ tính chất kim loại Cr: trắ lựơng riêng lớn (d=7,2g/cm3), nóng chảy xám, nặng, cứng kim loại 18900C Crom kim loại cứng nhất, có th rãnh đợc thủy tinh III Tính chất hoá học Hoạt động III Tính chất hoá học Crom kim loại có tính khử mạnh sắt - HS đọc SGK ghi nhớ Trong phản ứng hoá học, crom tạo nên hợp chất ®ã crom sè oxi ho¸ tõ +1 ®Õn +6 (thờng gặp +2, +3 +6) Tác dung với phi kim T¸c dung víi phi kim ë nhiƯt ®é thêng, crom chØ t¸c dơng víi flo, ë - GV dẫn dắt HS so sánh với phản ứng Fe nhiệt độ cao, crom tác dụng với oxi, clo, lu + ë s¶n phÈm : Fe møc oxi ho¸ +2, +8/3, +3 huúnh 4Cr + 3O2 t  2Cr2O3 2Cr + 3Cl2 t  2Cr2Cl3 2Cr + 3S t  Cr2Cl3 T¸c dơng víi níc T¸c dơng víi níc Crom độ hoạt động hoá học Zn - HS đọc SGK mạnh Fe, nhng crom bền với nớc - HS trả lời câu hỏi : Cr đợc dùng mạ lên sắt thép đ không khí mµng oxit rÊt máng, bỊn chèng gØ cho sắt thép bảo vệ Chính vậy, ngời ta mạ crom lên sắt để bảo v sắt dùng crom để chế thép không gỉ Tác dụng với axit Tác dụng với axit Vì có màng oxit bảo vệ crom không tan - HS đọc SGK viết PTHH phản ứng dung dịch loãng nguội axit HCl H2SO4 Khi đun nóng mµng oxit tan - GV: Em h·y cho biÕt nhãm kim loại thụ động tro ra, crom tác dụng với axit giải phóng H2 tạo dung dịch H2SO4 đặc nguội, dung dịch HNO3 đặc nguội muối Crom (II) kh«ng kh«ng khÝ Cr + 2HCl  CrCl2 + H2 + Al, Fe, Cr Cr + 2HSO4 CrSO4 + H2 Crom không tác dụng với dung dịch axit * Thông tin cho giáo viên HNO3 đặc, nguội H2SO4 đặc, nguội Cho Cr tác dụng với dung dịch HCl không kh bị thụ động hoá giống nh nhôm sắt Ngâm Cr dung dịch muối thu đợc : du dịch dung dịch CrCl2 Tơng tự Fe, Cr phản ứng : Cr +2Cr3+ 3Cr2+ Hoạt động IV Hợp chất crôm IV Hợp chất crôm Hợp chất crôm (III) Hợp chất cr«m (III) a cr«m (III) oxit a cr«m (III) oxit Crom (III) oxit (Cr2O3) chất rắn, màu lục - HS đọc SGK cần ghi nhớ Cr2O3 oxit lỡng tính thẩm, không tan núơc Cr2O3 oxit lỡng tính, tan dung dịch - GV không nên cho HS viết PTHH PƯ điề axit kiềm đặc Cr2O3 đợc dùng tạo màu kiện dung dịch đặc, nhiệt độ cao (4000C trở lên) lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh b Crom (III) hiđrôxit (Khác với Al2O3 tan đợc dung dịch axit mạnh loãn Crom (III0 hiđroixit (Cr(OH)3 chất rắn, dung dịch bazơ mạnh loãng) b Crom (III) hiđrôxit màu lục xám, không tan nớc Cr(OH)3 hiđrôxit lỡng tính, tan đợc HS làm TN, nhận xét tợng, viết PTHH PƯ dung dịch axit mạnh dung dịch + Lần lợt nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệ kiềm mạnh chứa đungịch Cr3 Cr(OH)3 + NaOH NaCrO2 + 2H2O Cr(OH)3 + 3HCl  CrCl3 + 3H2O Cr3+ + 3OH-  Cr(OH)3 lơc x¸m + èng nghiƯm : tiÕp tục nhỏ dung dịch NaOH d Cr(OH)3 + NaOH NaCrO2 + 2H2O natricrom + èng nghiÖm : nhỏ dung dịch HCl kết t tan hoµn toµn Cr(OH)3 + 3HCl CrCl3 + 3H2O Rót tính chất hoa shọc đặc trng Cr(OH)3 : tính lỡ tính - HS: + Viết PTHH PƯ + Xác định vai trò muối Cr3+, tính oxi hoá, tính khử Hợp chất crom (VI) Hoạt động a Crom (VI) axit Hỵp chÊt crom (VI) Crom (VI) oxit (CrO3) chất rắn, màu đỏ a Crom (VI) axit thẩm - HS đọc SGK ghi nhí CrO3 lµ mét o xÝt axit CrO3 lµ mét oxit axit, có tính oxi hoá mạnh CrO3 + H2O  H2CrO4 axit cromic 2CrO3 + H2O  H2Cr2O7 - GV nhấn mạnh: + CrO3 + H2O => hỗn hợp axit axit đicromic + Phát vấn diễn giải (nếu cần) "chất tồn tron CrO3 có tính oxi hoá mạnh Một số chất vô dung dịch" hữu nh S, P, C, C2H5OH bốc cháy * Nêu lại chất tồn dung dịch học H 2CO tiếp xúc với CrO3 Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, H2CrO4, H2Cr2O7 b Muèi crom (VI) b Muèi crom (VI) Khác với axit cromic đicromic, - HS đọc SGK muối cromat đicromat hợp chất - HS làm TN, quan sát tợng, viết PTHH PƯ th bền dẫn d¾t cđa GV + Mi cromat, nh natri cromat (Na2CrO4) Rót dung dịch K2Cr2O7 màu da cam vào ống nghiệm kali cromat (K2CrO4) muôí axit Nhỏ từ từ dung dịch Hcl vào ống nghiệm : mµu da ca cromic, chóng mµu vµng ion cromat không đổi (CrO42-) + Muối đicromat, nh natri đcromat Nhỏ từ từ dung dịch NaOH KOH vào ống nghiệm (Na2Cr2O7 kali đicromat (K2Cr2O7) : mµu da cam chun sang mµu vµng mi cđa axit đicromic, chúng có màu da K2Cr2O7 + 2KOH = 2K2CrO4 + H2O cam cđa ion ®iromat (Cr2O72-) Trong dung dịch ion Cr2O72- (màu da da cam vàng 2cam) luôn có ion CrO (màu vàng) Rót chia dung dịch màu vàng qua ống nghiệm 2,3 trạng thái cân với Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào ống nghiệm 2: màu vµ chun sang mµu da cam Cr2O7 + H2O = 2CrO4 + 2H Vì có cân nên thêm dung dịch axit vào muối cromat (màu vàng), muối cromat biến thành đicromat (màu da cam) Ngợc lại thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối biến thành cromat Các muối cromat đicromat có tính oxi hoá mạnh, đặc biệt tỏng môi trờng axit, muối crom (VI) bị khử thành muối crom (III) Thí dụ : Hoạt động : Luyện tập củng cố K2CrO4+2HCl-> K2Cr2O7 + 2KCl +H2O vµng da cam Nhá tõ từ dung dịch NaOH vào ống nghiệm : màu cam không đổi HS đọc SGK Tuỳ theo điều kiện thĨ cđa GV vµ HS mµ néi dung nµy để phần riêng đa ngày vào sau khảo sát xong tính chất loại hợp chất crom GV nêu vấn đề : Em so sánh tính chất hoá học đặc trng cđa Cr2O3 víi Al2O3, Cr(OH)3 víi Al(OH)3 ViÕt PTHH cđa phản ứng để minh hoạ Trả lời : Cr2O3 Al2O3 Gièng Kh¸c Oxit lìng tÝnh T¸c dơng víi axit đặc, Tác dụng đợc với dung dịch axit loãng, kiềm loãng kiềm đặc Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O Không viÕt PTHH Al2O3 + 2NAOH 2AlAlO3 + H2O Cr(OH)3 Al(OH)3 Gièng hi®roxit lìng tÝnh Cr(OH)3 + 3HCl CrCl3 + Al(OH)3 + 3HCl AlCl3 + 3H2O 3H2O Al(OH)3+NaOHNaAlO2 +2H2O Cr(OH)3+NaOHNaCrO2 +2H2O Kh¸c 3 NaCrO : natri cromit 3 NaAlO2 : natri alumiat GV nêu vấn đề : Em so sánh tính chất hoá học đặc trng CrO3 víi SO3, H2CrO4 (H2Cr2O7) víi H2SO4 ViÕt PTHH cđa c¸c PƯ để minh hoạ Trả lời : CrO3 Giống SO3 - Oxit axit - T¸c dơng víi H2O -> axit tơng ứng khác CrO3 + H2O dung dịch hỗn SO3 + H2O  mét axit H2SO4 hỵp axit dd H2CrO4 dd H2Cr2O7 CrO3 Gièng SO3 - axit m¹nh - chÊt oxi hoá mạnh khác Tiết 57 - Chỉ tồn dung dịch - Nguyên chất : chất lỏng - Kém bền - bền Bài 35 ĐồNG Và HợP CHấT CủA ĐồNG I Mục tiêu Tiết học: Kiến thức: Học sinh biết: - Vị trí, cấu hình electron nguyên tư, tÝnh chÊt vËt lÝ - tÝnh chÊt vµ øng dụng hợp chất đồng Kĩ năng: Viết phơng trình hóa học phản ứng dạng phân tử ion thu gọn minh hoạ tính chất hoá học đồng II Chuẩn bị: Đồng mảnh, dây đồng, dd H2SO4 loãng, dd H2SO4 đặc, dd HNO3 loãng, NaOH, CuSO4, đèn cồn, bảng tuần hoàn III Phơng pháp: đàm thoại - nêu vấn đề IV Thiết kế hoạt động: Kiểm tra Tiết cũ Tiết Nội dung Các hoạt động Hoạt động I Vị trí đồng bảng tuần hoàn, I Vị trí đồng bảng tuần hoàn, cấu h cấu hình electron nguyên tử electron nguyên tử - Đồng (Cu) ë « sè 29, thuéc nhãm IB, chu kú - Do Tiết 34 HS đợc ôn tập cách viết cấu h bảng tuần hoàn electron nguyên tử nguyên tố d nênở Tiết GV - Nguyên tử Cu có cấu hình electron bất th- cầu HS trình bày lại từ đầu đến cuối kiÕn thøc cña néi d êng : 1s22s22p63s23d104s1 ViÕt gän I sau đọc SGK [Ar]3d104s1 Nguyên tử Cu electron ë líp ngoµi cïng - NÕu lµ lớp yếu : GV nhấn mạnh lần ®Ĩ vµ 18 electron ë líp tiÕp theo, nhng líp có khắc sâu kiến thức electron phân líp 4s chun sang nªn Cu dƠ nhêng electron ë lớp electron phân lớp 3d Do đó, hợp chất Cu có số oxi hoá +1 +2 II Tính chất vật lí Hoạt động Đồng kim loại màu đỏ, có khối lợng riêng lớn (D=8,98g/cm3), nóng chảy 10830C Đồng tinh khiết tơng đối mềm, dễ kéo dài dát mỏng Đồng dẫn điện dẫn nhiệt tốt, bạc hẳn kim loại khác II Tính chất vật lí - HS đọc sGK ghi nhớ: kim loại màu đỏ, nặng, tơng mềm dẫn nhiệt, điện tốt thứu (sau Ag) Thông tin cho GV: Độdẫn điện Cu giảm nhanh có tạp chất, dây dẫn điện Cu có độ tinh khiế 99,99% Hoạt ®éng III TÝnh chÊt ho¸ häc III TÝnh chÊt hoá học Đồng kim loại hoạt động, có tính khử - HS đọc SGK ghi nhớ kiến thøc u T¸c dơng víi phi kim T¸c dơng víi phi kim ë nhiƯt ®é thêng, ®ång thĨ t¸c dơng víi clo, brom nhng t¸c dơng rÊt yếu với oxi tạo thành màng oxit Khi đun nóng, đồng tác dụng đợc với số phi kim nh oxi, lu huỳnh nhng không tác dụng đợc với hiđrô, nitơ cácbon - HS viết PTHH PƯ 2Cu+ O2 t  2CuO T¸c dơng víi axit Tác dụng với axit Trong dãy điện hoá kim loại, Cu đứng sau H trớc Ag, Hg Đồng không khử đợc nứơc ion H+ dung dịch H2SO4 loãng HCl Với H2SO4 đặc, nóng với 4 HNO3, đồng khử S xuống S vµ N xng 2 N ThÝ dơ : Cu + 2H2SO4 đặc t CuSO4 + SO2+2H2O Cu + 4HNO3 đặc Cu(NO3)2 + 2NO+2H2O Cu + 8HNO3 loãng 3Cu(NO3)2 + 2NO+4H2O IV Hợp chất đồng hoạt động Đồng (II) oxit IV Hợp chất đồng Đồng (II) oxit (CuO) chất rắn màu đen, Đồng (II) oxit không tan nớc - HS đọc SGK viết PTHH PƯ CuO oxit bazơ, tác dụng dễ dàng với axit oxit axit ThÝ dô : CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O Khi đun nóng, CuO dễ bị H2, CO, C khử thành đồng kim loại CuO + H2 t Cu+ H2O Đồng (II) hiđrôxit Đồng (II) hiđroxit Cu(OH)2 chất rắn màu xanh, không tan nớc Cu(OH)2 bazơ, dễ dàng tan dung dịch axit ThÝ dô : Cu(OH)2 + 2HCl  CuCl2 + 2H2O Cu(OH)2 dễ bị nhiệt phân Cu(OH)2 t CuO + H2O Muối đồng (II) Dung dịch muối đồng có màu xanh Muối đồng thờng gặp muối đồng (II), nh - GV thông báo cho HS biết : tất muối đồng CuCl2, CuSO4, Cu(NO3)2 độc Muối đồng (II) sunfat kết tinh dạng ngậm nớc CuSO4.5H2O có màu xanh, dạng khan có màu trắng CuSO4.5H2O t CuSO4.5H2O mành xanh màu trắng Hoạt động ứng dụng đồng hợp chất ứng dụng đồng hợp chất đồng đồng Những ứng dụng đồng chủ yếu dựa vào - HS đọc SGK gạch dới ND cần ghi nhớ tính dẻo, tính dẫn điện, tính bền khả - GV giải thích cho HS cụm từ "kim loại màu" tạo nhiều hợp kim Ngày đồng kim loại màu quan trọng công nghiệp kĩ thuật Tển 50% sản lợng đồng dùng làm dây dẫn điện 30% làm hợp kim Hợp kim đồng nhu đồng tahu (Cu-Zn), đồng bạch (Cu-Ni) hợp kim đồng có nhiều ứng dụng công nghiệp đời sống nh dùng để chế tạo chi tiết máy, chế tạo thiết bị dùng công nghiệp đóng tàu biển Những ứng dụng hợp chất đồng nh Thông tin cho GV: dung dịch CuSO4 dùng nông nghiệp + dạng quặng : CuCO3.Cu(OH)2 malachit tinh để chữa bệnh mốc sơng cho chua, khoai suốt màu ngọc bích đẹp tây CuSO4 khan dùng ®Ĩ ph¸t hiƯn dÊu vÕt cđa níc c¸c chÊt lỏng Đồng cacbonat bazơ CaCO3.Cu(OH)2 đợc dùng để pha chế sơn vô màu xanh, màu lục Tiết 58 Bài 36 sơ lợc niken, kẽm, thiếc, chì I Mục đích yêu cầu: * Kiến thức: Học sinh biết: - vị trí Ni, Zn, Pb, Sn bảng tuần hoµn - tÝnh chÊt vµ øng dơng cđa Ni, Zn, Pb, Sn * Kỹ năng: - Viết phơng trình hoá học dạng phân tử ion rút rọn phản ứng xảy (nếu có) cho kim loại Ni, Zn, Pb, Sn tác dụng với dung dịch axit, với phi kim II chuẩn bị: - mẫu kim loại Na, Zn, Pb, Sn - dung dịch HCl, H2SO4 loãng - bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học III Hoạt động lớp: Kiểm tra Tiết cũ: Nội dung Tiết giảng: Nội dung Các hoạt động I Niken Hoạt động : Vị trí bảng tuần hoàn I Niken Niken ô s 28 thc nhãm VIIIB, chu kú cđa b¶ng tuần HS đọc SGK hoàn Tính chất ứng dụng Niken kim loại có màu trắng bạc, khối lợng riêng lớn (D=8,9g/cm3), nóng chảy 14550C Niken kim loại có tính khử yếu sắt, tác dụgn đợc - HS viết PTHH PƯ với nhiều đơn chất hợp chất nhng không tác dụng trực tiếp với hiđrô Thí dụ : 2Ni + O2  500 C  2NiO Ni + Cl2 t NiCl2 nhiệt độ thờng, Ni bền với không khí nớc - Vì Ni đợc dùng mạ lên sắt thép để chống gỉ cho sắt thép ? Niken nhiỊu øng dơng nhiỊu ngµnh kinh tÕ quốc - Trong sống gọi mạ kền dân Hơn 80% lợng niken đợc sản xuất dùng ngành lun kim ThÐp chóa Ni ®é bỊn cao vỊ mặt hoá học học Niken đợc mạ lên sứt để chống gỉ cho sắt Trong công nghiệp hoá chất, Ni đợc dùng làm chất xúc tác II Kẽm Vị trí bảng tuần hoàn Hoạt động : II KÏm KÏm ë « s 30, thuéc nhãm IIB, chu kfy bảng tuần - GV cho HS xem mẫu kim loại Zn hoàn - HS đọc SGK TÝnh chÊt vµ øng dơng KÏm lµ kim loại có màu lam nhạt Trong không khí ẩm, kẽm bị phủ lớp oxit mỏng nên có màu xám Kẽm kim loại có khối lợng riêng lớn (D=7,13g/cm3), nóng chảy 4190C điều kiện thờng, Zn giòn nên không kéo dài đợc, nhng đun nóng đến 100-1500C lại dẻo dai, đến 2000C tán đợc thành bột Kẽm trạng thái rắn hợp chất cảu kẽm không độc - HS viết PTHH PƯ Riêng ZnO độc Kẽm kim loại hoạt động, có tính khử mạnh sắt, tác dụng trực tiếp với oxi, lu huúnh, ®un nãng 2Zn + O2 t 2ZnO - Ôn lại kiến thức ăn mòn điện hoá : Tôn trán kẽm Zn + S t ZnS Vì Zn đợc dùng mạ lên sắt thép đ bảo vệ sắt thép khỏi gỉ ? Một lợng lớn Zn đựoc dùng mạ lên sắt để bảo vệ cho sắt khỏi gỉ Một phần Zn dùng ®iu chÕ hỵp kim nh hỵp kim víi Cu KÏm dùng đẻ sản xuất pin khô Một số hợp chÊt cña Zn dïng y häc nh ZnO dïng làm thuốc giảm đau dây thần kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa Hoạt động III Chì III chì Vị trí bảng tuần hoàn - Giáo viên cho học sinh xem mẫu kim loại Pb Chì « sè 82, thc nhãm IVA, chu k× cđa bảng tuần - Học sinh đọc SGK hoàn Tính chất ứng dụng * Chì kim loại có màu trắng xanh, có khối lợng riêng lớn (D = 11,34g/cm3), nóng chảy 32,40C chì mềm nên dễ dát mỏng thành * điều kiện thờng, Pb tác dụng với oxi không khí - Học sinh viết phơng trình hoá học phả tạo màng oxit bảo vệ cho kim loại không bị tiếp tục oxi ứng hoá hoá Khi đun nóng không khí, Pb bị oxi hoá dần đến hết, tạo PbO 2Pb + O2 t  2PbO Khi ®un nãng, Pb tác dụng trực tiếp với lu huỳnh tạo Giáo viên nhấn mạnh tính chất chì PbS Pb + S t PbS * Chì hợp chất chì độc Một lợng chì vào thể gây bệnh làm xám lợi, gây rối loạn thần kinh * chì đợc dùng để chế tạo cực acquy, vỏ dây cáp, đầu đạn dùng chế tạo thiết bị để bảo vệ tia phóng xạ Hoạt động IV Thiếc IV Thiếc Vị trí bảng tuần hoàn - Học sinh đọc SGK Thiếc ô số 50, thuộc nhóm IVA, chu kì bảng tuần hoàn Tính chất ứng dụng * điều kiện thờng, thiếc kim loại màu trắng (thờng gọi thiếc trắng), có khối lợng riêng lớn (D = 7,92m/cm3), mềm nên dễ dát mỏng, nóng chảy 2320C Thiếc tồn hai dạng thù hình thiếc trắng - Học sinh viết PTHH phản ứng thiếc xám, hai dạng biến đổi lẫn phụ thuộc vào nhiệt độ vùng lạnh, đồ vật thiếc chóng bị hỏng, trình biến đổi từ thiếc trắng sang thiếc xám làm tăng thể tích thiếc nên thiếc vụn thành bột xám * thiếc tan chậm dung dịch HCl loãng tạo - Ôn lại kiến thức ăn mòn điện hoá "sắt tây- sắ SnCl2 khí H2 tráng thiếc" Sn + 2HCl SnCl2 + H2 Vì thiếc đợc phủ lên bề mặt sắt thép để chống gỉ, dùng làm hộp đựng thực phẩm Khi đun nóng không khí, Sn tác dụng víi O2 t¹o SnO2 Sn + O2 t SnO2 * Một lợng lớn thiếc dùng để phủ lên bề mặt sắt để chống gỉ (sắt tây) dùng công nghiệp thực phẩm Lá thiếc mỏng (giấy thiếc) dùng tụ điện Hợp kim thiếc - chì (nóng chảy 1800C) dùng để hàn * SnO2 đợc dùng làm men công nghiệp gốm sứ làm thủ tinh mê Tiết 59: Bµi 38 THỰC HÀNH Tính chất hóa học Crơm, Sắt, Đồng hợp chất chúng I Mục tiêu thực hành: Củng cố kiến thức số tính chất hóa học kim loại Cr,Fe,Cu hợp chất chúng Tiếp tục rèn luyện kó tiến hành thí nghiệm với lượng nhỏ hố chất II Dụng cụ hóa chất: Dụng cụ: Ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, giá để ống nghiệm, đèn cồn, đũa thuỷ tinh Hóa chất: Các dung dịch: NaOH, HCl, K 2Cr2O7, FeSO4, Fe2(SO4)3, H2SO4 đăc, H2SO4 loãng, dd KMnO4, HNO3 loãng, FeCl3, KI, Đồng mảnh III Tổ chức hoạt động thực hành: GV chia học sinh thành nhiều nhóm cho học sinh tiến hành thí nghiệm Thí nghiệm 1: Tính chất hóa học kali đicromat K2Cr2O7 a) Tiến hành: Nhỏ vào ống nghiệm 10 giọt dung dịch K 2Cr2O7 Nhỏ tiếp vài giọt dung dịch H2SO4 lỗng, lắc nhẹ Sau nhỏ tiếp vào ống nghiệm giọt dung dịch FeSO4 , lắc nhẹ b) Hiện tượng giải thích: - Dung dịch lúc đầu có màu gia cam ion Cr2O72- sau chuyển dần sang màu xanh ion Cr3+ Pư: K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4  Cr2(SO4)3 + K2SO4 + Fe2(SO4)3 + H2O  Kết luận: K2Cr2O7 có tính oxi hóa mạnh , đặc biệt môi trường axit, Cr +6 bị khử thành ion Cr3+ Thí nghiệm 2: Điều chế tính chất hidroxit sắt a) Cách tiến hành thí nghiệm: Nhỏ vào ống nghiệm, ống 10 giọt nước cất đun sơi Hồ tan FeSO4 vào ống nghiệm (1), Fe2(SO4)3 vào ống nghiện (2), nhỏ tiếp vào ống nghiệm vài giọt dung dịch NaOH loãng b) Hiện tượng giải thích: - Trong ống nghiệm (1) xuất kết tủa màu trắng xanh, ống nghiệm (2) xuất kết tủa màu nâu đỏ Pư: FeSO4 + NaOH  Fe(OH)2↓ + Na2SO4 Fe2(SO4)3 + NaOH  Fe(OH)3↓ + Na2SO4 - Dùng đũa thuỷ tinh lấy nhanh loại kết tủa, sau nhỏ tiếp vào ống nghiệm vài giọt dung dịch HCl - Trong ống nghiệm (1) kết tủa tan dần, thu dung dịch có màu lục nhạt FeCl Trong ống nghiệm (2) kết tủa tan dần tạo dung dịch có màu nâu FeCl3  Kết luận: Sắt (II) hidroxit sắt (III) hidroxit có tính bazơ Thí nghiệm 3: Tính chất hóa học muối sắt: a) Tiến hành thí nghiệm: Nhỏ vào ống nghiệm 10 giọt dung dịch FeCl3 Nhỏ tiếp vài giọt dung dịch KI lắc b) Dung dịch ống nghiệm chuyển dần từ màu vàng sang màu nâu sẫm cuối xuất kết tủa tím đen Pư: FeCl3 + KI  FeCl2 + KCl + I2  Kết luận: Muối Fe3+ có tính oxi hóa Thí nghiệm 4: Tính chất hóa học đồng: a) Tiến hành thí nghiệm: - Nhỏ giọt dung dịch H2SO4 lỗng vào ống nghiệm (1) có vài mảnh đồng - Nhỏ giọt dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiện (2) có vài mảnh đồng - nhỏ giọt dd HNO3 lỗng vồ ống nghiệm (3) có mảnh đồng b) Hiện tượng giải thích: Ống nghiệm (1) khơng có pư xảy Ống nghiệm (2) pư hóa học không xảy Ống nghiệm (3) sau thời gian miệng ống nghiệm có khí màu nâu đỏ, dung dịch có màu xanh c) phản ứng chứng minh IV HS viết tường trình thí nghiệm: Tieát 60 Bài 37: LUYỆN TẬP TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA CRÔM , SẮT , ĐỒNG VÀ NHỮNG HP CHẤT CỦA NÓ I Mục tiêu học: Kiến thức: - Củng cố hệ thống hoá tính chất hoá học kim loại Cr, Fe, Cu số hợp chất quan trọng chúng - Thiết lập mối quan hệ đơn chất hợp chất, hợp chất với nguyên tố dựa vào tính chất hoá học chúng Kó năng: - Rèn luyện kó viết phương trình hoá học, đặc biệt phản ứng oxihoá – khử - Vận dụng kiến thức để giải tập có liên quan đến tính chất hoá học đơn chất hợp chất Cr, Fe, Cu II Chuẩn bò: Giáo viên: - Giao công việc, tập cho học sinh chuẩn bò nhà - Phiếu học tập Học sinh: - Ôn tập kó vấn đề có liên quan đến nội dung luyện tập C Các hoạt động dạy lớp: Ổn đònh trật tự: Kiểm tra kiến thức cần nhớ GV: Chuẩn bò phiếu học tập dựa theo mục tiêu học sơ đồ mối quan hệ tính chất hoá học đơn chất hợp chất SGK GV: Yêu cầu đại diện lên báo báo trước lớp nội dung nhóm đảm nhận GV: Cho học sinh lớp thảo luận kết luận kiến thức học Giải tập: GV: kiểm tra tập học sinh ( tập giao trước tiết luyện tập) - Làm đủ tập nhà điểm - Trình bày khoa học điểm - Làm ý tập 0,5 điểm HOẠT ĐỘNG 1: Củng cố kiến thức GV: chia HS theo nhóm u cầu nhóm thực cơng việc sau: viết cấu hình electron Cr, Fe, Cu cho biết tính chất hố học đặc trưng ngun tố này, có ví dụ minh hoạ cho biết hợp chất chúng gồm: oxit, hidroxit, muối nguyên tố này, nêu phương pháp đặc trưng, viết ptpư chứng minh phương pháp điều chế kim loại Cr, Fe, Cu HS: nghiên cứu sơ đồ tóm tắt sgk, thảo luận  kết luận HOẠT ĐỘNG 2: Giải tập Câu 1: ăn mòn sắt, thép q trình oxi hố khử c) giải thích viết pt hoá học pư xảy sắt thép bị ăn mòn d) kẽm thiếc tráng ngồi vật sắt, thép có tác dụng bảo vệ chống ăn mòn Hãy giải thích thực tế sau thời gian sử dụng vật tráng kẽm lại có hiệu bảo vệ tốt ? Câu 2: viết phương trình phản ưng theo sơ dồ : c) Cr  Cr2O3  Cr2(SO4)3  Cr(OH)3  Na[Cr(OH)4]  Na2CrO4  Na2Cr2O7  Cr2O3 d) Fe  FeSO4  Fe  Fe(NO3)3  Fe(NO3)2  Fe(NO3)3  CuCl2  Cu  CuCl2  FeCl2  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3  Fe Câu 3: để hoà tan gam oxit Fe xOy cần vừa đủ 52,14 ml dung dịch HCl 10% ( d=1,05g/ml) tìm cơng thức oxit sắt ? TiÕt 61 ... ứng thể tính chất hoá học este II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC, PHƯƠNG PHÁP:  Đồ dùng dạy học: Thí nghiệm phản ứng điều chế este  Phương pháp: Diễn giảng + Đàm thoại III NỘI DUNG LÊN LỚP: 1.Ổn định, kiểm... trực quan , nêu vấn đề Đồ dùng dạy học: * Giáo viên : Dầu ăn, mỡ, sáp ong * Học sinh : Ôn tập kỹ cấu tạo este, tính chất este III NỘI DUNG LÊN LỚP: Ổn định lớp : Kiểm tra cũ: Viết phương trình phản... so sánh, phân biệt hợp chất cacbonhiđrat - Giải toán hợp chất cacbonhiđrat II Phương pháp dạy học - Kết hợp nhiều phương pháp dạy học: đàm thoại, nêu vấn đề - Tăng cường hệ thống câu hỏi lớp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tham khảo môn Hoá học, lớp 12, cả năm (2009), Giáo án tham khảo môn Hoá học, lớp 12, cả năm (2009), b, Thuỷ phân trong dung dịch bazơ: Đun este với dung dịch kiềm. Vd:, BÀI 11 - TIẾT 17, 18, A. MỤC TIÊU BÀI HỌC, Kim loại dễ nhường e

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay