Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa tại phường thủy châu, thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

74 15 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 12:30

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ tế H uế - - in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP cK HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA TẠI PHƯỜNG họ THỦY CHÂU, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, VĂN THỊ THU THẢO Tr ườ n g Đ ại TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Huế, 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ tế H uế - - in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP cK HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA TẠI PHƯỜNG họ THỦY CHÂU, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, ườ n g Đ ại TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Giáo viên hướng dẫn Văn Thị Thu Thảo TS Nguyễn Đức Kiên Tr Sinh viên thực hiện: Lớp: K48-Kinh doanh nơng nghiệp Niên khóa: 2014-2018 Huế, 2018 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên LỜI CẢM ƠN Qua năm học tập với nỗ lực thân, tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp “Hiệu kinh tế sản xuất lúa phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế” Từ kết trên, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: uế Toàn thể thầy, cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế nói chung, thầy giáo Khoa Kinh tế phát triển nói riêng nhiệt tình giảng dạy, truyền H đạt kiến thức sở lý luận quý giá giúp cho nâng cao nhận tế thức trình thực tập trình nghiên cứu h Đặc biệt giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Đức Kiên tận tình hướng in dẫn, bảo, giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập hồn thành đề tài cK Tơi xin cảm ơn bác, cô, chú, anh, chị UBND thị xã Hương Thủy họ bà phường Thủy Châu tận tình giúp đỡ tơi việc thu thập số ại liệu áp dụng kiến thức học vào thực tiễn Đ Cuối xin gửi lời cám ơn đặc biệt chân thành đến giúp đỡ, chia khó khăn động viên gia đình, người thân bạn bè Tr ườ n g suốt thời gian qua SVTH: Văn Thị Thu Thảo Huế, tháng 04 năm 2018 Sinh viên thực Văn Thị Thu Thảo ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC VIẾT TẮT .v DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ uế Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu H 2.1 Mục tiêu chung tế 2.2 Mục tiêu cụ thể h Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 in 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 cK 4.2 Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu .4 4.2.1 Phương pháp thống kê mô tả họ 4.2.2 Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo 4.2.3 Phương pháp phân tích hồi quy ại PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI g 1.1 Cơ sở lí luận ườ n 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vai trò sản xuất lúa Tr 1.1.3 Đặc điểm sinh trưởng phát triển lúa 10 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất lúa .11 1.1.5 Đánh giá nhân tố tác động đến hiệu sản xuất lúa 15 1.1.5.1 Cách tiếp cận tham số để đo lường hiệu 15 1.1.5.2 Các cơng trình nghiên cứu trước 18 1.2 Cơ sở thực tiễn 19 1.2.1 Tình hình sản xuất lúa Việt Nam 19 1.2.2 Tình hình sản xuất lúa tỉnh Thừa Thiên Huế 21 1.3 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh tế sản xuất lúa .22 SVTH: Văn Thị Thu Thảo ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên 1.3.1 Hệ thống tiêu đánh giá 22 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA TẠI PHƯỜNG THỦY CHÂU, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ .25 2.1 Đặc điểm chung địa bàn nghiên cứu 25 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .25 2.1.1.1 Vị trí địa lý 25 2.1.1.2 Thời tiết, khí hậu 25 uế 2.1.1.3 Địa hình 26 H 2.1.1.4 Thủy văn 26 tế 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội .27 2.1.2.1 Quy mô đất đai 27 in h 2.1.2.2 Dân số .27 2.1.2.3 Cơ sở hạ tầng 28 cK 2.1.3 Những thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội vào sản xuất nông nghiệp 29 họ 2.1.3.1 Thuận lợi 29 ại 2.1.3.2 Khó khăn 29 Đ 2.2 Thực trạng sản xuất lúa thị xã Hương Thủy 30 2.2.1 Tình hình phát triển sản xuất lúa địa bàn thị xã 30 g 2.2.2 Tình hình sản xuất lúa địa bàn phường Thủy Châu .31 ườ n 2.3 Thực trạng sản xuất lúa hộ điều tra 32 2.3.1 Năng lực sản xuất lúa hộ điều tra 32 Tr 2.3.1.1 Tình hình nhân lao động .32 2.3.1.2 Tình hình trang bị tư liệu sản xuất 33 2.3.1.3 Lịch thời vụ 34 2.3.1.4 Tình hình sử dụng đất hộ điều tra 34 2.3.2 Kết sản xuất lúa hộ điều tra địa bàn phường Thủy Châu 35 2.3.2.1 Diện tích, suất, sản lượng lúa hộ điều tra 35 2.3.2.2 Chi phí sản xuất lúa hộ 36 2.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến suất sản xuất lúa 41 SVTH: Văn Thị Thu Thảo iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên 2.3.3.1 Phân tích mối quan hệ suất yếu tố đầu vào 41 2.3.3.2 Mơ hình đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến suất vụ Đông Xuân .42 2.3.3.3 Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến suất vụ Hè Thu 46 2.3.4 Tình hình tiêu thụ lúa hộ điều tra 48 2.3.5 Những thuận lợi khó khăn hộ sản xuất lúa .49 2.3.5.1 Thuận lợi 49 2.3.5.2 Khó khăn 50 uế CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN H XUẤT LÚA 51 tế 3.1 Định hướng phát triển 51 3.1.1 Định hướng chung .51 in h 3.1.2 Mục tiêu phát triển .51 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu sản xuất lúa địa bàn 52 cK 3.2.1 Giải pháp công tác khuyến nông 52 3.2.2 Nâng cao chất lượng lao động .52 họ 3.2.3 Hiện đại hóa phương tiện phục vụ cho sản xuất lúa .53 ại 3.2.4 Giải pháp thị trường 53 Đ 3.2.5 Giải pháp đất đai .54 3.2.6 Giải pháp khoa học công nghệ 54 ườ n g 3.2.7 Giải pháp kỹ thuật 54 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 Kết luận 57 Tr Kiến nghị 58 2.1 Đối với nhà nước 58 2.2 Đối với quyền địa phương 59 2.3 Đối với hộ nông dân .59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC SVTH: Văn Thị Thu Thảo iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên DANH MỤC VIẾT TẮT TÊN VIẾT TẮT Ý NGHĨA UBND Uỷ ban nhân dân BVTV Bảo vệ thực vật BQ Bình quân BQC Bình quân chung ĐVT Đơn vị tính LĐ Lao động TLSX Tư liệu sản xuất HQKT KHCN 10 HT 11 ĐX 12 GO 13 Chi phí trung gian VA Gía trị gia tăng Đ IC H tế h in Hiệu kinh tế cK Khoa học công nghệ họ Hè Thu Đơng Xn Gía trị sản xuất Tr ườ n g 14 uế ại STT SVTH: Văn Thị Thu Thảo v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ Kênh tiêu thụ sản phẩm lúa hộ điều tra 49 Biểu đồ Kết sản xuất lúa hộ điều tra 40 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Quy đổi mẫu điều tra theo tỷ lệ sai số uế Bảng 1.2 Diện tích, suất, sản lượng lúa Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015- H 2017 .21 tế Bảng 2.1 Hiện trạng sử dụng đất phường Thủy Châu năm 2016 27 Bảng 2.2 Dân số trung bình xã Thủy Châu giai đoạn năm 2012- 2016 28 in h Bảng 2.3 Diện tích, suất, sản lượng thị xã Hương Thủy năm 2015-2017 31 Bảng 2.4 Diện tích, suất, sản lượng địa bàn phường Thủy Châu năm 2015- cK 2017 .31 Bảng 2.5 Tình hình nhân lao động hộ điều tra năm 2017 (BQ/hộ) 32 họ Bảng 2.6 Tình hình trang bị tư liệu sản xuất hộ điều tra (BQ/hộ) 33 ại Bảng 2.7 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp hộ điều tra (BQ/hộ) 35 Đ Bảng 2.8 Diện tích, suất, sản lượng lúa hộ điều tra (BQ/hộ) 36 Bảng 2.9 Chi phí sản xuất bình qn/sào hộ điều tra (BQ/sào) 37 ườ n g Bảng 2.10 Kết hiệu sản xuất lúa hộ điều tra 39 Bảng 2.11 Mối quan hệ suất yếu tố đầu vào 42 Bảng 2.12 Kết ước lượng hàm sản xuất vụ Đông Xuân 43 Tr Bảng 2.13 Kết ước lượng hàm sản xuất vụ Hè Thu 46 Đơn vị quy đổi: sào= 500m2 ha= 20 sào= 10.000m2 SVTH: Văn Thị Thu Thảo vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Việt Nam nước có nơng nghiệp lâu đời nước nơng nghiệp Do đó, bên cạnh đẩy mạnh phát triển công nghiệp dịch vụ, quên tầm quan trọng việc phát triển nông nghiệp, ngành trồng trọt uế Lúa lương thực quan trọng nông nghiệp, góp phần vào đảm bảo H an ninh lương thực ổn định đời sống người dân Việt Nam Nghề trồng lúa từ lâu gắn bó với người dân nước ta, kinh nghiệm trồng lúa truyền từ đời tế sang đời khác kỹ thuật ngày nâng cao làm cho người dân từ thiếu ăn sang đủ h ăn Lúa gạo đáp ứng cho nhu cầu nước mà xuất qua in nhiều thị trường giới đem lại nguồn ngoại tệ cho đất nước Theo thông tin từ cK Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, quý 1/2018, nước xuất ước đạt 1,36 triệu gạo với giá trị đạt 669 triệu USD, tăng 9,4% khối lượng tăng 24% họ giá trị so với kỳ năm 2017, xem mức tăng trưởng ấn tượng ngành gạo Việt Nam vài năm gần Đây yếu tố cần thiết cho ổn ại định kinh tế trị đóng vai trò quan trọng sản xuất nông nghiệp Đ nông thơn Việt Nam g Cây lúa có đặc tính sinh trưởng thích ứng tốt điều kiện khí hậu khác ườ n nên lúa trồng phổ biến nhiều nơi Phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi phù hợp Tr cho phát triển lúa, lúa nơng nghiệp Việc sản xuất lúa phường Thủy Châu xem nghề truyền thống, có từ bao đời nay, người dân chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp Trồng lúa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng gia đình mà cung cấp cho thị trường lượng lớn lúa hàng hoá, chìa khóa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân Tuy nhiên năm qua, diện tích sản xuất lúa phường Thủy Châu có xu hướng giảm Diện tích trồng lúa phường năm 2015 972,8 đến SVTH: Văn Thị Thu Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên 8/2017 giảm 532,5 có chuyển đổi, thu hồi đất Song suất lúa phường lại tăng không đáng kể, năm 2015 62.14 tạ/ha đến năm 2017 suất tăng lên 63.2 tạ/ha [8] Ngoài việc trồng lúa phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, khí hậu nên sản lượng thu thường không ổn định, làm cho đời sống người dân bấp bênh Mặt khác, điều kiện thuận lợi người dân mùa lại giá nên thường bị ép giá Do đó, dù đạt nhiều thành trình sản xuất lúa phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy gặp nhiều khó khăn uế trình sản xuất lúa vốn, đất đai, lao động, thời tiết H Xuất phát từ thực tế đó, tơi chọn đề tài “Hiệu kinh tế sản xuất lúa phường tế Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp in h Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung cK Phân tích thực trạng đưa giải pháp nâng cao hiệu sản xuất lúa nhằm giúp hộ nông dân địa bàn phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa họ Thiên Huế có thêm hiểu biết sản xuất góp phần tăng thu nhập ại 2.2 Mục tiêu cụ thể Đ - Hệ thống hóa sở lý luận hiệu kinh tế sản xuất lúa - Đánh giá thực trạng hiệu sản xuất lúa giai đoạn năm 2015-2017 phường ườ n g Thủy Châu, thị xã Hương Thủy - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến suất sản xuất lúa hộ điều tra mức độ ảnh hưởng yếu tố suất Tr - Đưa giải pháp sản xuất lúa cho phù hợp địa bàn phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động sản xuất hộ nông dân trồng lúa địa bàn phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy 3.2 Phạm vi nghiên cứu SVTH: Văn Thị Thu Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên - Tăng ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm - Tăng doanh thu đơn vị diện tích canh tác (ha) 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu sản xuất lúa địa bàn Từ thuận lợi, khó khăn, cần phải tìm giải pháp để giải vấn đề khó khăn đồng thời cần phát huy thuận lợi có 3.2.1 Giải pháp công tác khuyến nông uế Tăng cường công tác khuyến nông việc làm cần thiết sản xuất nơng H nghiệp thơng qua công tác khuyến nông, tiến khoa học kỹ thuật tế đến với người dân Đây điều kiện quan trọng để người dân nâng cao hiệu sản xuất Thực tế qua điều tra cho thấy, hộ tập huấn có hội tiếp cận với in h cán khuyến nông nhiều lần hiệu kỹ thuật sản xuất cao Thông cK qua tập huấn, người dân biết cách sử dụng có hiệu nguồn lực đầu vào sản xuất họ Tuy nhiên, trình độ chun mơn cán khuyến nơng hạn chế nên kết khóa tập huấn chưa cao Việc mở lớp tập huấn tập ại trung chủ yếu vào đối tượng cán xã, hội, đồn thể, cơng tác khuyến nơng Đ mang tính đối phó, chưa trọng đến chất lượng Vì vậy, muốn sản xuất lúa đạt g hiệu cao phường cần có sách khuyến nơng đắn, đào tạo đối ườ n tượng, thành lập hội nơng dân phường để trao đổi kinh nghiệm thông tin cho nhau, sản xuất giỏi, tăng suất Tr 3.2.2 Nâng cao chất lượng lao động Trong việc sản xuất lúa cần phải chăm sóc, đòi hỏi người trồng phải có kiến thức kỹ thuật, phương pháp chăm sóc, hiểu rõ chế độ dinh dưỡng, sâu bệnh hại lúa Nơng dân phải tự tìm tòi học hỏi kinh nghiệm thông qua đài, báo, tham quan học hỏi trao đổi kinh nghiệm sản xuất lúa với nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm cho sản xuất lúa đạt hiệu kinh tế SVTH: Văn Thị Thu Thảo 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên Nâng cao trình độ dân trí cho nơng dân có học vấn giúp nơng dân nắm bắt thông tin nhanh nắm bắt vấn đề kỹ thuật nhanh chóng xác Người nơng dân cần xóa bỏ tập quán sản xuất lạc hậu, hiệu thay vào áp dụng khoa học kỹ thuật Cho người lao động tham gia lớp tập huấn học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức kỹ thuật trồng…nhằm giảm rủi ro trồng lúa từ góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho nơng dân uế 3.2.3 Hiện đại hóa phương tiện phục vụ cho sản xuất lúa H Phương tiện sản xuất công cụ đặc biệt quan trọng việc hỗ trợ phục vụ tế cho việc sản xuất lúa Tuy nhiên trang bị phương tiện sản xuất hộ thiếu, h chủ yếu có bình phun thuốc, máy bơm nước, máy xay xát…Việc chế biến sản in phẩm sau thu hoạch chưa quan tâm nên chất lượng nơng sản thấp cK Nhà nước cần tổ chức buổi tập huấn sử dụng phương tiện trang thiết bị giới cho nông dân nhằm nâng cao hiểu biết góp phần đẩy mạnh q trình họ giới hoa sản xuất lúa 3.2.4 Giải pháp thị trường ại Cần lập tổ hợp tác theo khu vực sản xuất để làm cơng tác thăm dò thị trường, Đ tìm đầu kí kết hợp đồng với nhà tiêu thụ sản nông sản để lúa gạo nơng g dân bán với giá cao ổn định ườ n Xây dựng mạng lưới thu mua nông sản để nông dân bán sản phẩm qua khâu trung gian từ giá bán cao Tr Khi xây dựng mơ hình trồng lúa trước hết người nông dân cần xác định nhu cầu thị trường đầu cho sản phẩm, cần xác định nhu cầu thị trường bao nhiêu, phải trồng lúa với diện tích bao nhiêu, đầu giá sản phẩm Nhằm tránh tình trạng sản xuất cách tự phát làm cho thị trường đầu ứ đọng ảnh hưởng đến giá sản phẩm lúa gạo SVTH: Văn Thị Thu Thảo 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên 3.2.5 Giải pháp đất đai Đất đai có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao suất lúa Đất đai tư liệu sản xuất đặc biệt yếu tố quan trọng thiếu thay sản xuất nông nghiệp Hiện mảnh ruộng hộ nơng dân manh mún nằm rải rác khắp nơi, điều ảnh hưởng khó khăn đến việc sử dụng giới hóa, tốn nhiều chi phí cho uế cơng lao động làm đất, chăm sóc, thu hoạch Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới cần thực sách dồn điền đổi để đồng ruộng hộ H nơng dân tập trung chỗ, thuận tiện cho việc chăm sóc, thu hoạch Đồng thời tế cần trọng đến việc phát triển hệ thống giao thông thủy lợi nhằm đảm bảo tưới tiêu h đồng Cần xem quy mô đất cho phù hợp với việc in chăm sóc hiệu cK 3.2.6 Giải pháp khoa học công nghệ Đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông họ nghiệp, đặc biệt chuyển đổi cấu trồng, sử dụng giống cho suất cao áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch ại Mở rộng phát triển công nghệ thông tin tất lĩnh vực sản xuất, kinh Đ doanh, quản lý, ngành văn hoá - xã hội Xây dựng sở thông tin liệu g kinh tế phục vụ tốt cho công tác xây dựng kế hoạch, quản lý điều hành phát triển kinh ườ n tế - xã hội phường 3.2.7 Giải pháp kỹ thuật Tr * Giống trồng - Giống yếu tố quan trọng định đến suất chất lượng sản phẩm Người dân thường sử dụng giống lúa ngắn ngày Khang dân, HT1… Bố trí sản xuất thử giống có triển vọng chất lượng để đánh giá thực tế, làm sở thay dần giống cũ sản xuất - Tập trung ứng dụng thành tựu khoa học vào sản xuất giống, lựa chọn giống phù hợp với điều kiện sản xuất vùng yêu cầu thị trường SVTH: Văn Thị Thu Thảo 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên - Phấn đấu trì ổn định tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận vào gieo cấy Rà soát số lượng, chất lượng giống lúa sản xuất, cân đối để đăng ký mua thêm đơn vị cung ứng giống, có phương án chuẩn bị lượng giống dự phòng hợp lý tuỳ theo điều kiện thực tế địa phương * Bảo vệ thực vật - Tiếp tục áp dụng đồng biện pháp kỹ thuật thâm canh sử dụng giống tốt, bón phân cân đối, kỹ thuật để lúa sinh trưởng phát triển tốt Tăng uế cường cơng tác điều tra, dự tính dự báo hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại có hiệu H tế - Chỉ đạo đơn vị hướng dẫn nông dân áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, đặc biệt quan tâm đến đối tượng sâu bệnh hại lúa… in h - Phối hợp với ngành chức làm tốt công tác tra, kiểm tra thuốc BVTV, kiểm dịch thực vật góp phần hạn chế lây lan dịch hại, nâng cao hiệu cK sử dụng thuốc, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng - Nếu ruộng xuất sâu bệnh hộ nơng dân cần phải phun thuốc họ theo nguyên tắc: thuốc, lúc, liều lượng cách giúp tránh ại ảnh hưởng đến sức khỏe giữ cho môi trường không bị ô nhiễm Đ * Đối với phân bón - Phân bón có ảnh hưởng đến suất lúa Sử dụng phân bón cách hợp lý ườ n g vừa giúp tiết kiệm chi phí đầu tư cho sản xuất lúa, vừa góp phần nâng cao chất lượng đất, bảo vệ môi trường hướng tới sản xuất lương thực đảm bảo vệ sinh an toàn thực Tr phẩm - Tuy nhiên số hộ nông dân q lạm dụng phân bón khơng làm ảnh hưởng đên chất lượng sản phẩm mà ảnh hưởng đến chất lượng đất đai, chí làm chết sinh vật có lợi cho đất gây cân sinh thái Cần sử dụng loại phân hữu sản xuất từ loại thực vật hay phân vi sinh, bón liều lượng, thời điểm SVTH: Văn Thị Thu Thảo 55 GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Văn Thị Thu Thảo 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua q trình phân tích đánh giá hiệu sản xuất lúa yếu tố ảnh hưởng đến suất lúa đưa kết luận sau: - Đa số hộ nông dân có kinh nghiệm sản xuất lúa lâu năm trình độ học vấn họ tương đối thấp cụ thể tổng số người nơng dân có trình độ học cấp H hạn chế, ảnh hưởng đến việc tiếp cận thông tin thị trường uế chiếm 86% nên việc tiếp thu kiến thức ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tế - Kết hiệu kinh tế từ việc trồng lúa hộ nông dân qua điều tra phường Thủy Châu tương đối cao, trung bình suất hộ sản xuất 2,98 tạ/ h sào cho thấy suất mà hộ nông dân sản xuất cao, sản lượng bình quân in hộ đạt 25,7 tạ Chi phí đầu tư vụ Đơng Xn thấp vụ Hè Thu cK suất lại cao vụ Hè Thu Cụ thể chi phí đầu tư vụ Đơng Xn 1152 nghìn đồng/sào với suất 3,03 tạ/sào; vụ Hè Thu 1160 nghìn đồng/sào với họ suất 2,93 tạ/sào Qua thấy vụ Hè Thu bị ảnh hưởng thời tiết khí hậu ại phí tăng lên cao Năng suất vụ Đông Xuân cao vụ Hè Thu 0,1 tạ/sào Đơng Xn Đ sản xuất vụ Hè Thu dịch bệnh hại lúa xuất nhiều nên đạt suất thấp vụ ườ n g - Hiệu kinh tế sản xuất lúa hộ điều tra ước lượng hàm sản xuất biên Hàm sản xuất biên phản ánh nhân tố ảnh hưởng đến suất lúa hộ điều tra qua vụ Đông Xuân Hè Thu Hàm sản xuất biên bao gồm Tr yếu tố đầu vào giống, phân ure, NPK, kali, thuốc BVTV….Qua ước lượng, hầu hết hệ số điều có ảnh hưởng đến suất lúa Hiện nay, ngồi số giống có suất cao đưa vào sản xuất với diện tích nhỏ đa số hộ sử dụng giống lúa truyền thống Mức sử dụng phân bón hộ qua vụ có chênh lệch, phân NPK sử dụng chưa phù hợp với thời điểm làm ảnh hưởng đến suất lúa Thuốc BVTV sử dụng vụ Hè Thu, khơng có thơng tin xác nên người nông dân phun thuốc không thời điểm, phun q nhiều gây lãng phí nhiễm mơi trường SVTH: Văn Thị Thu Thảo 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên - Ngoài ra, hộ nơng dân gặp phải nhiều khó khăn q trình sản xuất lúa: khó khăn lớn tất hộ nông dân yếu tố thời tiết, nhân tố khách quan mà hộ nông dân khắc phục được, thiếu kỹ thuật sản xuất, trang bị máy móc kỹ thuật hạn chế số khó khăn khác tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp phát triển mạnh diện rộng… làm ảnh hưởng đến suất lúa hộ nông dân - Trong thời gian qua sản xuất lúa hộ nông dân chủ yếu mang tính tự uế cung tự cấp, thị trường tiêu thụ không ổn định Hầu hết đầu mối thu mua tư H thương, người bán buôn, bán lẻ địa phương nên hộ sản xuất bị ép giá Giá đầu tế vào cao, giá lúa bán lại không ổn định chênh lệch từ 5.000 đồng/kg- 5.500 đồng/kg Để nâng cao giá lúa khơng đường việc nâng cao chất in h lượng sản phẩm, trồng giống lúa có chất lượng cao cK Để nâng cao hiệu kinh tế sản xuất lúa nhà nước cần phải có biện pháp tăng cường vốn vay cho hộ nông dân thông qua nhiều hình thức cho họ vay khác nhau, đơn giản hóa thủ tục cho vay, có sách hỗ trợ vốn cho nông dân, tổ chức lớp tập huấn, hội thảo để nâng cao kỹ thuật trồng lúa nơng ại dân qua giới thiệu trang thiết bị, máy móc đại giúp người nơng dân Kiến nghị Đ chi phí, giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm ườ n g 2.1 Đối với nhà nước - Cần tăng cường nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, chương trình hỗ trợ giống, giá, phương tiện sản xuất cho hộ nơng dân khó khăn khơng có điều kiện sản Tr xuất Thành lập trung tâm tư vấn cho nông dân việc lựa chọn giống để sản xuất nhằm đạt suất cao - Nhà nước phải hỗ trợ đủ kinh phí để giúp quan ban ngành việc xây dựng triển khai mơ hình đến nơng dân như: Kinh phí thực lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật kinh phí vận động nơng dân, đặc biệt nơng dân từ vùng sâu vùng xa đến tham dự Kinh phí tun truyền vận động nơng dân ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật Kinh phí tổ chức điều tra, kiểm tra việc thực mơ hình mới… SVTH: Văn Thị Thu Thảo 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên - Nhà nước cần thường xuyên đẩy mạnh công tác nghiên cứu, lai tạo giống lúa vừa có suất chất lượng cao vừa phù hợp với điều kiện khí hậu vùng - Bình ổn giá cả: đảm bảo cho nơng dân khơng bị thiệt thòi mua sản phẩm vật tư nông nghiệp, giảm bớt bất lợi biến động thị trường 2.2 Đối với quyền địa phương - Cần trì cơng tác khuyến nơng, tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật cho uế nông dân, biểu dương nhân rộng mơ hình sản xuất đạt hiệu nhân rộng mơ H hình đạt suất cao Tăng cường công tác khuyến nông, tổ chức nhiều lớp tập huấn mơ hình khoa học kỹ thuật cách gieo trồng loại giống mới, mô hình tế giảm tăng, sạ hàng,… tạo điều kiện cho nông dân thâm gia tập huấn nhiều h - Cung cấp hướng dẫn cách sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật in cách có hiệu tiết kiệm hợp lí giảm chi phí vật tư nơng nghiệp cK - Phải tăng cường cơng tác giới thiệu thêm nhiều giống có chất lượng cao để nâng cao suất, kháng sâu bệnh đạt suất cao họ - Xây dựng mối liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, tránh tình trạng ại thương lái ép giá người nông dân Đ - Địa phương cần xây dựng thêm lò xấy nơng sản để nơng dân phơi lúa tiết kiệm công lao động Cải thiện giao thông, thủy lợi tạo điều kiện cho nông ườ n g dân sản xuất thuận lợi 2.3 Đối với hộ nơng dân Tr - Tích cực tham gia khóa đào tạo tập huấn phường thị xã tổ chức để nâng cao nhận thức nâng cao bắt kịp tiến khoa học công nghệ mới, áp dụng hiệu kiến thức tập huấn vào thực tế - Thường xuyên nâng cao tay nghề tìm hiểu kỹ thuật cách tham khảo tạp chí nơng nghiệp - Trao đổi học hỏi kiến thức chuyên gia nông nghiệp phương tiện công nghệ thông tin kênh, trang mạng lĩnh vực nông nghiệp SVTH: Văn Thị Thu Thảo 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 2016, 2017 Báo cáo Thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Tiến Dũng (2015), “Giải pháp nâng cao hiệu kinh tế sản xuất lúa nông hộ Thành phố Cần Thơ”, Luận văn Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Cần Thơ uế Phạm Vân Đình, Đỗ Kim Chung (1997), Giáo trình Kinh tế Nơng nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội H Phùng Thị Hồng Hà (2015), Giáo trình quản trị kinh doanh nơng nghiệp, NXB Đại tế học Huế h Trần Hồng Hiếu (2012) “Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất lúa địa bàn in phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế”, Khóa luận tốt nghiệp, cK Đại học Kinh tế Huế Vũ Thị Thanh Huyền (2008), “Đánh giá hiệu kỹ thuật hiệu phân bổ sản Đại học Nông nghiệp Hà Nội họ xuất cam hộ gia đình huyện Văn Chấn, Yên Bái”, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Đ Thừa Thiên Huế ại Chi cục Thống kê thị xã Hương Thủy, Niêm giám thống kê 2016, Cục Thống kê ườ n Hà Nội g Đỗ Thị Ngà Thanh (1997), Giáo trình thống kê nơng nghiệp, NXB Nơng nghiệp, 10 Bùi Đức Tính (2016), Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế Tr 11 Lê Dương Quỳnh Trang (2010), “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kỹ thuật sản xuất lúa nông hộ huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế”, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Huế 12 Ngô Thị Trinh (2017), “Hiệu kinh tế ni cá lóc xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình”, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Kinh tế Huế 13 Nguyễn Tiến Thảo (2017), “Phân tích hiệu kỹ thuật sản xuất lúa nông hộ phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế”, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Kinh tế Huế SVTH: Văn Thị Thu Thảo 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Đức Kiên 14 Cục thống kê Thừa Thiên Huế, http://www.thongkethuathienhue.gov.vn 15 Tổng cục thống kê, https://www.gso.gov.vn 16 Sở nông nghiệp phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế, https://snnptnt.thuathienhue.gov.vn 17 Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, https://huongthuy.thuathienhue.gov.vn Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế 18 Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, https://www.mard.gov.vn SVTH: Văn Thị Thu Thảo 61 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Số phiếu:…… Xin chào Ông/bà, sinh viên đến từ trường Đại học kinh tế Huế thực nghiên cứu “Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất lúa địa bàn phường Thủy Châu ,thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế” Những ý kiến uế Ông/bà thơng tin q báu giúp tơi hồn thiện đề tài khóa luận cuối khóa tế H Xin chân thành cám ơn hợp tác Ông/bà A THÔNG TIN CHUNG h 1.Họ tên: ……………………………………………………………… in 2.Địa chỉ………………………………………………………………… cK 3.Độ tuổi:………………………………………………………………… Trình độ học vấn:……………………………………………………… họ 5.Số năm kinh nghiệm trồng lúa:…………………………………… ại 6.Gia đình ông/bà gồm người? Đ Số lao động bao nhiêu? B.NỘI DUNG g Số lao động tham gia sản xuất lúa bao nhiêu? ườ n I TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA 1.Diện tích đất nơng nghiệp gia đình : Tr STT 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 Chỉ tiêu Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng lúa Đất ruộng vụ Đông Xuân Đất ruộng vụ Hè Thu Đất màu Đất lâm nghiệp Đất ni trồng thủy sản Đất khác Diện tích(sào) Tình hình sản xuất lúa ơng/bà theo vụ nào? Đông Xuân Hè Thu Tên giống Thời điểm gieo Thời điểm thu hoạch uế Lý chọn trồng tế H giống ĐVT Số lượng Gía trị cK STT Chỉ tiêu in h 3.Ông/bà cho biết tư liệu sản xuất phục vụ trình sản xuất lúa ? Cày tay Cái Cày máy Cái Con họ Trâu Con Máy bơm nước Đ Bình xịt thuốc ại Bò g Máy cày cơng nghiệp Bình Máy Máy ườ n Máy thu hoạch Máy Khác Tr II KẾT QUẢ SẢN XUẤT Năng suất ,sản lượng lúa gia đình bao nhiêu? Mùa vụ Diện tích (sào) Sản lượng (tạ) Năng suất (tạ/sào) Đơng Xn Hè Thu Gía bán Gía bán lúa …………….( đồng /kg) III CHI PHÍ SẢN XUẤT Gía thành Số lượng Vụ Hè Thu h tế H uế Vụ Đông Xuân in Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 1000 đ 1000 đ Vụ Hè Thu ại 1000 đ Đ Công Công ườ n g 1.Giống 1.1 Giống tự có 1.2 Giống mua 2.Phân chuồng 3.Phân vô 3.1 Phân ure 3.2 Phân lân 3.3 Phân kali 3.4 Phân NPK 4.Vôi 5.Thuốc BVTV 6.Thủy lợi phí 7.Phí khuyến nơng Lao động 8.1 Lao động th ngồi 8.2 Lao động tự có Chi phí khác Vụ Đơng Xn cK ĐVT họ Chỉ tiêu Tổng tiền Cơng Tr 1000 đ IV THƠNG TIN VỀ TÍN DỤNG Hiện gia đình có vay vốn khơng? a có b khơng Phần trăm vốn vay (hoặc số tiền) dành cho sản xuất lúa Nếu khơng vay, xin giải thích khơng vay: Nguồn vốn vay ông/bà đâu?  Ngân hàng sách  Ngân hàng nơng nghiệp  Ngân hàng thương mại  Hội phụ nữ  Hội nông dân V SẢN XUẤT LÚA VÀ SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN H 1.Nguồn gốc giống lúa đem sản xuất ? uế  Nguồn khác… tế  Giống tự có  Giống mua in h Theo ơng/bà, khó khăn sau ơng/bà gặp phải q trình sản xuất lúa Ơng/bà xếp theo thứ tự giảm dần khó khăn b.Thiếu lao động  c.Thiếu đất   f.Thiếu kĩ thuật  g.Năng suất không ổn định  h.Thời tiết  ại d Chất lượng đất xấu  e.Sâu bệnh hại cK  họ a.Thiếu vốn Đ 3.Ruộng lúa ơng bà có hay bị sâu bệnh hay khơng?  Có g Khơng ườ n  Nếu có, tỉ lệ lúa bị sâu bệnh, hại bao nhiêu? Lí Tr Cách xử lí sâu, bệnh hại gì? Trong vòng năm qua, ơng/bà có tham dự lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt khơng?  Có  Khơng Ơng/bà có ý kiến thêm lớp tập huấn? Trong năm qua công tác/cán khuyến nông giúp ích cho ơng bà? ………………………………………………………………………………………… …….…………………………………………………………………………………… ……… Hiện gia đình áp dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất lúa? Thời gian Lý áp dụng uế Mơ hình H Giống tế IPM Sạ hàng in h giảm tăng cK Khác…… Ơng/bà có ý định tương lai việc sản xuất lúa? b Mở rộng quy mô sản xuất c Tăng suất họ a Không thay đổi Ông/bà cho biết thị trường tiêu thụ lúa gia đình ? ại Đ Tr ườ n g Chân thành cảm ơn tham gia ông/ bà ...ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ tế H uế - - in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP cK HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA TẠI PHƯỜNG họ THỦY CHÂU, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, ườ n g Đ ại TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Giáo... nghiệp Hiệu kinh tế sản xuất lúa phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Từ kết trên, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: uế Tồn thể thầy, giáo Trường Đại học Kinh tế Huế nói... trình sản xuất lúa phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy gặp nhiều khó khăn q uế trình sản xuất lúa vốn, đất đai, lao động, thời tiết H Xuất phát từ thực tế đó, tơi chọn đề tài Hiệu kinh tế sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa tại phường thủy châu, thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế , Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa tại phường thủy châu, thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay