Hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của một số hợp tác xã nông nghiệp huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị

79 18 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 12:30

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN TÊ ́H U Ế - - IN H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ ̣C CỦA MỘT SỐ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Đ A ̣I H O HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ NGUYỄN THỊ LY Khóa học: 2014 - 2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN TÊ ́H U Ế - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP IN H HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ K CỦA MỘT SỐ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Đ A ̣I H O ̣C HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Ly PGS.TS Bùi Dũng Thể Lớp: K48 KDNN Niên khóa: 2014 - 2018 Huế, tháng 01 năm 2018 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn trân trọng chân thành đến PGS.TS Bùi Dũng Thể, người trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám hiệu nhà trường, Khoa Kinh tế phát triển trường đại học Kinh tế- Đại học Huế , xin chân thành cảm ơn q thầy giáo Ế quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ tôi, tạo điều kiện cho thời gian học tập U trường ́H Xin chân thành cảm ơn Phòng Nơng nghiệp & Phát triển nơng thơn, chi cục TÊ Hợp tác xã huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị tạo điều kiện, giúp đỡ trình thực tập đơn vị, cung cấp số tài liệu số liệu liên quan.Cảm ơn giúp H đỡ HTXNN huyện Vĩnh Linh bà xã viên khu vực IN Cuối tơi xin bày tỏ tình cảm u mến đến gia đình, người thân tơi tạo điều kiện, động viên tơi suốt q trình học tập hoàn thiện Huế, ngày 12 tháng năm 2018 Tác giả khóa luận Nguyễn Thị Ly Đ A ̣I H O ̣C K khóa luận SVTH: Nguyễn Thị Ly i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU vi DANH MỤC BẢNG vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Ế Tính cấp thiết đề tài U Mục tiêu nghiên cứu ́H 2.1 Mục tiêu tổng quát TÊ 2.2 Mục tiêu cụ thể 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu H 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 IN 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu K 4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu ̣C 4.2 Phương pháp chuyên gia O 4.3 Phương pháp tổng hợp, phân tích, xử lí số liệu ̣I H PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .5 Đ A Cơ sở lí luận vấn đề nghiên cứu 1.1 Một số vấn đề chung Hợp tác xã nông nghiệp 1.1.1 Khái niệm Hợp tác xã hợp tác xã nông nghiệp .5 1.1.2 Vai trò Hợp tác xã nông nghiệp 1.1.2.1 Đối với thành viên 1.1.2.2 Đối với địa phương .6 1.1.2.3 Đối với nhà nước 1.1.3 Phân loại HTXNN 1.1.4 Nguyên tắc tổ chức HTX .7 SVTH: Nguyễn Thị Ly ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể 1.2 Cơ sở lí luận hiệu hoạt động dịch vụ HTXNN .8 1.2.1 Khái niệm hiệu .8 1.2.2 Quan niệm hiệu hoạt động HTX NN 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh HTX NN 1.2.3.1 Nhân tố quản lí [11] 1.2.3.2 Nhân tố sản xuất [12] 10 1.2.4 Hệ thống tiêu đánh giá kết hiệu kinh doanh 10 Ế 1.2.4.1 Doanh thu 10 U 1.2.4.2 Lợi nhuận 11 ́H 1.2.4.3 Lợi nhuận doanh thu: Chỉ tiêu phản ánh đồng doanh thu kì thu đồng lợi nhuận .11 TÊ 1.2.4.4 Lợi nhuận chi phí: Phản ánh đồng chi phí bỏ thu đồng lợi nhuận .11 H 1.2.4.5 Doanh thu chi phí : Phản ánh đồng chi phí bỏ thu IN đồng doanh thu 11 K 1.2.4.6 Một số tiêu phản ánh hiệu mặt xã hội HTXNN 11 Cơ sở thực tiễn 12 O ̣C 2.1 Kinh nghiệm phát triển HTX số nước giới .12 ̣I H 2.2 Một số mơ hình HTX NN điển hình Việt Nam 13 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ Đ A CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP .16 2.1 Tình hình khu vực 16 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 16 2.1.1.1 Vị trí địa lí 16 2.1.1.2 Địa hình .16 2.1.1.3 Thời tiết, khí hậu 16 2.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 17 2.1.2.1 Tài nguyên đất 17 2.1.2.2 Tài nguyên nước 17 2.1.2.3 Tài nguyên khoáng sản 18 SVTH: Nguyễn Thị Ly iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể 2.1.3 Đặc điểm kinh tế -xã hội .18 2.1.3.1 Hiện trạng sử dụng đất 18 2.1.3.2 Tình hình dân số lao động 20 2.1.3.3 Tình hình phát triển, đầu tư sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp 21 2.1.4 Đánh giá chung khu vực 24 2.1.4.1 Những thuận lợi, lợi so sánh, hội phát triển kinh tế xã hội huyện Vĩnh Linh 24 Ế 2.1.4.2 Những hạn chế, khó khăn; thách thức phát triển kinh tế - xã hội U huyện 25 ́H 2.2 Tình hình chung hợp tác xã nơng nghiệp huyện Vĩnh Linh .26 2.3 Tình hình hoạt động hợp tác xã nông nghiệp điều tra 29 TÊ 2.3.1.Đặc điểm chung HTX 29 2.3.2 Kết hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ HTX điều tra .31 H 2.3.2.1 Dịch vụ cung ứng vật tư phân bón 32 IN 2.3.2.2 Dịch vụ bảo vệ thực vật 34 K 2.3.2.3 Dịch vụ thủy nông .35 2.3.2.4 Dịch vụ giao thông, thủy lợi nội đồng .37 O ̣C 2.3.2.5 Dịch vụ tín dụng nội .39 ̣I H 2.3.2.6 Dịch vụ đạo sản xuất .40 2.3.2.7 Một số hoạt động dịch vụ khác 41 Đ A 2.3.3 Kết hiệu hoạt động HTX điều tra 44 2.3.4 Đánh giá thành viên chất lượng dịch vụ HTX .45 2.3.4.1 Về chất lượng hoạt động loại dịch vụ .45 2.3.4.2 Đánh giá thành viên giá loại dịch vụ 50 2.3.4.3 Đánh giá thành viên lực cán Hợp Tác Xã 52 2.3.5 Đánh giá chung hiệu hoạt động dịch vụ ba HTX NN 52 CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA CÁC HTX NN HUYỆN VĨNH LINH,TỈNH QUẢNG TRỊ .55 3.1 Mục tiêu, phương hướng nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh dịch vụ HTX NN 55 SVTH: Nguyễn Thị Ly iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể 3.1.1 Mục tiêu 55 3.1.2 Phương hướng 55 3.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu hoạt động dịch vụ HTX NN huyện Vĩnh Linh .56 3.2.1 Giải pháp nguồn vốn 56 3.2.2 Giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn cho cán HTX 56 3.2.3 Giải pháp cho hoạt động dịch vụ thực 57 Ế PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 U Kết luận .59 ́H Kiến nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Thị Ly v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU Hợp tác xã HTX NN Hợp tác xã nông nghiệp NN & PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn KTTT Kinh tế tập thể BVTV Bảo vệ thực vật TDNB Tín dụng nội GTTLNĐ Giao thông thủy lợi nội đồng WTO Tổ chức thương mại giới KHKT Khoa học kĩ thuật VTPB Vật tư phân bón HĐQT Hội đồng quản trị GĐ Giám đốc U ́H TÊ H IN Ban kiểm soát Ban quản trị Đ A ̣I H O ̣C BQT Phó giám đốc K PGĐ BKS Ế HTX SVTH: Nguyễn Thị Ly vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1Quy mô mẫu điều tra theo tỷ lệ sai số .3 Bảng 2.1: So sánh biến động đất đai năm 2016 so với 2015 .19 Bảng 2.2: Dân số trung bình phân theo giới tính khu vực giai đoạn 2012-2016 20 Bảng 2.3: Bảng xếp loại HTX qua năm 27 Bảng 2.4: Trình độ học vấn chuyên môn cán quản lí HTX NN Ế huyện Vĩnh Linh 28 U Bảng 2.5: Quy mô thành viên xếp loại HTXNN năm 2014 -2016 .29 ́H Bảng 2.6 Nguồn vốn tình hình vốn góp HTX 30 TÊ Bảng 2.7: Tình hình cán quản lí HTX 31 Bảng 2.8 Kết hiệu kinh doanh dịch vụ vật tư, phân bón HTX 33 H Bảng 2.9 Kết hiệu kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật HTX 35 IN Bảng 2.10 Kết hiệu hoạt động dịch vụ thủy nông HTX 36 Bảng 2.11: Kết hiệu hoạt động giao thông thủy lợi nội đồng 37 K Bảng 2.12: Kết hiệu dịch vụ tín dụng nội HTX năm 2016 .39 ̣C Bảng 2.13 Kết hiệu dịch vụ đạo sản xuất HTX điều tra năm O 2016 40 ̣I H Bảng 2.14 Kết hiệu dịch vụ diệt chuột HTX NN Thủy Ba Tây 41 Bảng 2.15 Kết hiệu kinh doanh dịch vụ thức ăn chăn nuôi HTX NN Đ A Thủy Ba Tây năm 2016 42 Bảng 2.16 Kết hiệu dịch vụ khoa học kĩ thuật .43 Bảng 2.17 Kết hiệu hoạt động HTX điều tra năm 2016 44 Bảng 2.18 : Đánh giá thành viên chất lượng dịch vụ HTX NN 49 Bảng 2.19 : Nhận xét thành viên giá loại dịch vụ HTX cung cấp 51 Bảng 2.20 Đánh giá xã viên lực quản lí HTX điều tra .52 SVTH: Nguyễn Thị Ly vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Đặt vấn đề Dù thời chiến hay thời bình, kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt Hợp tác xã (HTX) đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội đất nước Huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị huyện nơng, mơ hình kinh tế HTX đóng vai trò quan trọng phát triển nông- lâm- ngư nghiệp vùng Sự phát triển nhiều mơ hình HTX NN giúp đỡ cho kinh tế hộ nông dân nhiều vấn đề cung cấp giống, vật tư phân bón, khoa học kĩ thuật, vốn đầu tư…từ nâng Ế cao đời sống người dân địa phương Xuất phát từ vấn đề chọn đề U tài “Hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ số Hợp Tác Xã Nông Nghiệp ́H huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị” làm khóa luận tốt nghiệp nhằm đánh giá hiệu hoạt động HTX NN khu vực từ tìm hạn chế qua TÊ có biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động HTX NN Mục tiêu nghiên cứu H Trên sở tìm hiểu thực trạng kinh doanh dịch vụ số hợp tác xã nông IN nghiệp(HTX NN) địa bàn Huyện Vĩnh Linh qua đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ HTX NN địa bàn K Phương pháp nghiên cứu ̣C Phương pháp điều tra thu thập số liệu O Phương pháp chuyên gia ̣I H Phương pháp tổng hợp, phân tích xử lí số liệu Kết nghiên cứu Đ A Mục tiêu đối tượng nghiên cứu: Mục tiêu: Đối tượng nghiên cứu: Một số HTX NN thành viên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Các phương phương pháp nghiên cứu sử dụng: Phương pháp thu thập số liệu, phương pháp chọn mẫu thang đo, phương pháp chuyên gia, phương pháp phân tích, tổng hợp xử lí số liệu Các kết kết luận: Chỉ khó khăn HTX NN q trình kinh doanh dịch vụ, hiệu hoạt động dịch vụ HTX NN điều tra, đánh giá chất lượng dịch vụ, gái dịch vụ từ đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh dịch vụ số HTX NN địa bàn huyện Vĩnh Linh SVTH: Nguyễn Thị Ly viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA CÁC HTX NN HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ 3.1 Mục tiêu, phương hướng nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh dịch vụ HTX NN 3.1.1 Mục tiêu Ế - Đa dạng nhiều loại hình hợp tác, mở rộng kinh doanh ngành nghề (trừ U ngành pháp luật cấm) khơng bó hẹp phạm vi hoạt động, địa giới hành nhằm ́H thu hút nhiều lao động tham gia làm nhiều sản phẩm hàng hóa đủ sức cạnh tranh, phù hợp với thị trường, nâng cao thu nhập cho thành viên TÊ - Tiếp tục hoàn thiện tổ chức HTX theo luật HTX 2012, khuyến khích thành lập HTX, tổ hợp tác nơi có điều kiện, đặc biệt vùng sản xuất tập trung, H chuyên canh xã miền núi IN - Củng cố, kiện toàn HTX NN có, kiên giải thể HTX yếu K kéo dài nhiều năm Phấn đấu đến năm 2018, HTX giỏi đạt 65.5 % tổng số HTX hiện, khơng HTX yếu ̣C 3.1.2 Phương hướng ̣I H hiệu quả: O - Đối với HTX HTX NN chuyển đổi hoạt động theo luật, kinh doanh có Đ A Căn vào phương hướng sản xuất kinh doanh, xây dựng điều chỉnh, bổ sung ngành nghề cho phù hợp với thị trường, nhu cầu thành viên khả HTX Tăng cường sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, tạo lực sản xuất, kinh doanh dịch vụ mới, hạ giá thành nâng cao chất lượng dịch vụ để có sức cạnh tranh thị trường Mở rộng liên kết HTX với HTX, HTX với doanh nghiệp tổ chức nhà nước Tập trung kiện toàn tổ chức HTX, trước mắt tập trung đào tạo, bồi dưỡng chức danh: Chủ tịch, kế toán trưởng trưởng ban kiểm soát, tiến hành rà soát, điều SVTH: Nguyễn Thị Ly 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể chỉnh bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động HTX cho phù hợp với quy định pháp luật Xây dựng bổ sung phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ, trước mắt tập trung củng cố, nâng cao hiệu kinh doanh dịch vụ có, bước phát triển ngành nghề dịch vụ phù hợp với khả HTX, phù hợp với thị trường theo hướng chuyển dịch cấu ngành nghề cấu sản xuất, nhằm mục đích nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cho tập thể, tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập Ế cho thành viên hỗ trợ cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển U  Đối với HTX hoạt động theo luật không hiệu ́H Tập trung giải khó khăn, vướng mắc, rà soát lại quỹ vốn, xây dựng phương án hồn chỉnh thủ tục cần thiết để tơt chức đại hội thành viên tiến hành TÊ giải thể theo quy định pháp luật chuyển thể hoạt động hình thức khác phù hợp H 3.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu hoạt động dịch IN vụ HTX NN huyện Vĩnh Linh K 3.2.1 Giải pháp nguồn vốn ̣C Hiện nay, HTX gặp khó khăn vấn đề huy động nguồn vốn từ O người dân từ phía ngân hàng Do HTX nên có kế hoạch kinh ̣I H doanh cụ thể, sáng tạo, tạo lòng tin thành viên từ phía ngân hàng để từ huy động thêm vốn góp từ thành viên từ ngân hàng Đ A Bên cạnh HTX NN cần liên kết với doanh nghiệp khu vực, qua thu hút thêm nguồn vốn từ phía doanh nghiệp, nhằm giảm bớt áp lực cạnh tranh bên cạnh giảm chi phí vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí thu mua nhằm nâng cao lợi nhuận cho HTX Đặc biệt HTX NN Bình An nguồn vốn góp huy động thấp chủ nhiệm HTX cần phải có kế hoạch kinh doanh nhằm thu hút nguồn vốn lưu động từ thành viên từ địa phương 3.2.2 Giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn cho cán HTX Hiện nay, hạn chế mà ba HTX điều tra gặp phải trình độ chun mơn cán quản lí thấp, cơng tác điều hành nhiều thiếu sót Một số cán có thái độ làm việc cẩu thả, khơng chun cần HTX cần phải có SVTH: Nguyễn Thị Ly 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể biện pháp điều chỉnh cán hợp lí, có sách khen thưởng, phúc lợi nhằm khích lệ, khuyến khích cho cán quản lí giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc giao Bên cạnh cần phải khuyến khích cán quản lí nâng cao lực, trình độ chun mơn mình, tham gia lớp bồi dưỡng dành cho cán HTX 3.2.3 Giải pháp cho hoạt động dịch vụ thực - Đối với hoạt động thủy nông, thủy lợi: HTX Bình An cần phải huy động thêm nguồn vốn để tu sửa lại đập thủy lợi Ế vùng Tân Định nhằm cấp nước đầy đủ cho diện tích đất vùng Tân Định Bên U cạnh HTX Bình An kiên cố hóa số kênh mương vùng nhằm đảm bảo ́H mùa vụ năm 2018 diễn cách thuận lợi Đối với HTX Chấp Lễ, công tác thủy nông, thủy lợi đảm bảm TÊ nhu cầu tưới tiêu hộ nông dân, nhiên số diện tích thiếu nước thường xun vào cuối vụ vùng Bàu Mưng Do cần có biện pháp cụ H thể, hợp lí nhằm giải tình trạng thiếu nước vào vùng IN - Đối với hoạt động tín dụng nội : K Đối với HTX Bình An cần tạo điều kiện cho thành viên vay vốn với lãi suất thấp nhằm thu hút thành viên vay vốn, bên cạnh có nên có biện pháp thu hút nguồn O ̣C vốn nhàn rỗi thành viên Khắc phục tình trạng nợ xấu diễn đảm bảo nguồn vốn ̣I H không bị hao hụt nợ xấu gây nên Đối với HTX Chấp Lễ, kinh doanh đạt hiệu nhiên số thành viên Đ A tham gia thấp, nguồn vốn vay nguồn vốn tiết kiệm thành viên nhỏ HTX cần xem xét lại kế hoạch kinh doanh dịch vụ này, bên cạnh cần có biện pháp hỗ trợ vay vốn cho hộ nông dân với lãi suất thấp, tạo điều kiện vấn đề toán để thành viên yên tâm vay vốn Đối với HTX Thủy Ba Tây, dịch vụ tín dụng nội thành viên đánh giá cao, đáp ứng khoảng 80% thành viên có nhu cầu vay vốn gửi tiết kiệm, nhiên phần nhỏ thành viên khơng tham gia dịch vụ HTX cần khuyến khích thành viên lại tham gia vào dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên vay vốn Đối với thành viên tham gia cần phải có hỗ trợ, tạo hội để thành viên gia tăng nguồn vay, tăng tiền gửi tiết kiệm SVTH: Nguyễn Thị Ly 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể  Đối với hoạt động bảo vệ thực vật : Thời tiết khí hậu thay đổi thất thường tượng nóng lên trái đất gây nên dịch bệnh khó kiểm sốt trồng, vật nuôi Mặc dù dịch vụ BVTV ba HTX kinh doanh có hiệu quả, mang lại kết tốt cho thành viên, nhiên công tác triển khai gặp khó khăn vấn đề thời tiết, hạn chế lực quản lí cán phụ trách HTX cần có biện pháp phòng tránh dịch bệnh hay xảy trồng, vật nuôi, liên kết với doanh nghiệp cung ứng Ế thuốc bảo vệ thực vật nhằm cung cấp kịp thời loại thuốc BVTV cho bà U sản xuất gặp dịch bệnh xảy Nắm bắt kịp thời tình hình thiên tai, bão lũ nhằm có ́H biện pháp phòng tránh,kịp thời để xây dựng khung lịch thời vụ hợp lí  Đối với hoạt động vật tư, phân bón: TÊ - HTX Thủy Ba Tây HTX Bình An hai HTX kinh doanh dịch vụ vật tư, phân bón thu lợi nhuận cao có kế hoạch kinh doanh hợp lí nguồn đầu vào H giá rẻ Còn HTX Chấp Lễ gặp phải cạnh tranh lớn từ doanh nghiệp đại lí tư IN nhân khác số lượng thành viên tham gia dịch vụ Vì HTX Chấp Lễ K cần phải có phương án kinh doanh mới, tìm kiếm nguồn đầu vào hợp lí, chất lượng phù hợp để hài lòng thành viên, thu hút tham gia nhiều từ thành viên HTX O ̣C cần kí kết hợp đồng bn bán vật tư, phân bón với doanh nghiệp cung ứng nhằm ̣I H cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định đáp ứng cầu bất ngờ từ phía người dân qua tăng tin tưởng người dân với dịch vụ mà HTX cung ứng Đ A  Đối với hoạt động đạo sản xuất Để thực tốt công tác điều hành sản xuất đội ngũ cán quản lí cần phải có lực, kinh nghiệm hiểu biết việc sản xuất khu vực Trình độ chun mơn cán HTX thấp, cơng tác triển khai kế hoạch gặp nhiều hạn chế cần phải nâng cao trình độ chuyên môn cán điều hành quản lí cách mở khóa đào tạo chun sâu cho cán bộ, bên cạnh nên có buổi tập huấn kỷ thuật khảo sát thực tế địa bàn khác nhằm học hỏi kinh nghiệm, tăng tính sáng tạo đội ngũ cán điều hành quản lí SVTH: Nguyễn Thị Ly 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua nghiên cứu hiệu số HTX NN huyện Vĩnh Linh rút kết luận sau: Từ sau hoạt động theo luật HTX 2012 hiệu hoạt động HTX NN có chuyển biến rõ rệt, HTX Thủy Ba Tây từ xếp loại lên giỏi, HTX Chấp Lễ từ xếp loại trung bình lên khá, HTX Bình An từ yếu lên trung bình; HTX NN Ế vào hoạt động hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ nông dân kinh tế trang trại, giải U việc làm, đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động, qua tạo ổn ́H định không kinh tế mà ổn định văn hóa, trị TÊ Hoạt động kinh doanh dịch vụ HTX NN qua điều tra gặp nhiều khó khăn hạn chế nhiên thấy sáng tạo công tác tổ chức H điều hành quản lí Các HTX NN đạt kết khả thi điển hình IN HTX Thủy Ba Tây với doanh thu lên đến 2,3 tỷ đồng năm 2016, hai HTX Chấp Lễ, Bình An doanh thu gần tỷ đồng K Các HTX NN qua điều tra có cố gắng quản lí điều hành sản ̣C xuất, có sáng tạo cách thức cung cấp dịch vụ điển dịch vụ diệt chuột, O thức ăn chăn nuôi HTX Thủy Ba Tây Các HTX qua tâm đến chất lượng dịch vụ ̣I H giá phù hợp nhằm đáp ứng đầy đủ kịp thời cho người dân Công tác đào tạo cán quản lí trọng góp phần nâng cao Đ A lực, trình độ cho cán bộ, nâng cao tinh thần làm việc Có sáng tạo linh hoạt Cơng tác hạch tốn HTX cụ thể dễ dàng đánh giá hiệu hoạt động khu vực Các thành viên sợ hưởng lợi hoạt động cung cấp dịch hỗ trợ cho sản xuất họ hưởng lợi tức tương ứng với mức cổ phần mà đóng góp Những tồn - Chất lượng dịch vụ HTX chưa đồng đều, số hoạt động dịch vụ kinh doanh đạt hiệu không cao dịch vụ tín dụng nội HTX Chấp Lễ, SVTH: Nguyễn Thị Ly 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể kinh doanh có hiệu nhiên số thành viên tham gia đạt 25% doanh thu lợi nhuận mang lại thấp - Giá hoạt động dịch vụ có chênh lệch HTX, mức thu phí HTX Thủy Ba Tây dao động từ 13,000 đồng đến 39,000 đồng HTX Bình An có mức dao động từ 1,200 đồng đến 19,000 đồng, HTX Chấp Lễ mức thu phí dao động từ 6,000 đồng đến 18,000 đồng - Số lượng dịch vụ kinh doanh ít, hiệu chưa cao HTX Bình An Ế có loại hình dịch vụ, hầu hết hình thành từ bắt đầu hoạt động, khơng có loại U hình dịch vụ Trong HTX Thủy Ba Tây ln tạo hoạt động dịch ́H vụ diệt chuột, thức ăn chăn nuôi đo làm tăng lợi nhuận cho HTX - Công tác tuyên truyền luật HTX 2012 hiệu chưa cao Còn nhiều hộ TÊ nơng dân khơng tham gia vào HTX tâm lí e ngại tính độc lập kinh doanh, chưa thấy rõ lợi ích kinh tế mà mơ hình HTX mang lại H - Số thành viên tham gia vào tất hoạt động dịch vụ HTX IN thấp, qua khảo sát tổng số 692 thành viên có 297 thành viên tham gia vào tất K hoạt động dịch vụ HTX Đặc biệt hoạt động dịch vụ có tính phí cao số thành viên tham gia O ̣C - Một số HTX NN chưa hạch toán rõ ràng thu chi ngân sách ảnh hưởng ̣I H đến công tác hoạch định tính hiệu kinh tế Kiến nghị Đ A 2.1 Đối với HTX điều tra - Cần nâng cao vai trò điều hành cán quản lí sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu bất ngờ người dân - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm giúp cho thành viên hiểu sâu luật HTX 2012, qua hoạt động có hiệu luật - Cần có kế hoạch kinh doanh hợp lí, động sáng tạo quản lí, điều hành HTX - Tăng cường công tác bảo vệ sản xuất, thường xuyên kiểm tra, thăm đồng nhằm phát vấn đề ảnh hưởng xấu đến sản xuất SVTH: Nguyễn Thị Ly 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể 2.2 Đối với thành viên HTX NN - Cần phải phối hợp chặt chẽ với cán quản lí nhằm nắm bắt thay đổi sách mà HTX đưa qua phát huy hiệu cơng tác sản xuất - Đồn kết nội bộ, giúp đỡ chia kinh nghiệm đắn cho thành viên khác xã nhằm giúp đỡ phát triển kinh tế - Tham gia đầy đủ lớp đào tạo, tập huấn HTX tổ chức Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U nhằm nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm Ế - Phải động, sáng tạo, có ý chí làm giàu, tiếp thu tiến kỹ thuật SVTH: Nguyễn Thị Ly 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Thị Thùy An( 2012), Nâng cao hiệu hoạt động dịch vụ hợp tác xã nông nghiệp khu vực miền Tây huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị , Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế, Đại học Kinh tế Huế [2], [3], [4], [5], [6] Nguyễn Cơng Bình ( năm 2007), Biện pháp nâng cao hiệu hoạt động hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2015, Luận văn thạc sĩ kinh tế; Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Ế [7] Kim Bình( 2017) Điểm sáng mơ hình HTX kiểu Lâm Đồng ́H tai-Lam-Dong-27174.html, ( xem 10/12/2017) U http://thoibaokinhdoanh.vn/Mo-hinh-33/Diem-sang-mo-hinh-HTX-kieu-moi- TÊ [8] Câu chuyện thành công HTX Tân Cương, http://comingo.gov.vn/chitiet/thong-tin-hoat-dong/cau-chuyen-thanh-cong-tai- H hop-tac-xa-tan-cuong.aspx, ( xem 10/12/2017) IN [9] Phan Hộ ( 2007) Bước tiến Hợp tác xã Duy Sơn http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/200712/buoc-tien-moi- K cua-hop-tac-xa-duy-son-2-78864/, ( xem 10/12/2017) ̣C [10] Ngô Văn Thành (2010), Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ O hợp tác xã nông nghiệp huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn thạc sĩ khoa ̣I H học kinh tế, Đại học Kinh tế Huế [11], [12] Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh HTX NN Đ A http://staff.agu.edu.vn/vtanh/nhapmonptnt/DH5PN/DPN042312_20070326.doc, [13], [14], [15] Vai trò HTX NN http://socencoop.org.vn/tai-lieu-ve-htx/vai-tro-cua-htx-nong-nghiep [xem 5/11/2017] [16], [17], [18] Luật Hợp Tác Xã 2012 http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id =1&_page=1&mode=detail&document_id=164954, ( xem 11/2017) SVTH: Nguyễn Thị Ly 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HTX Htx…………………………… Phiếu Số:…… Xã……………………………… Huyện:………………………… PHIẾU THU THẬP THƠNG TIN Xin chào Ơng/ Bà, tơi tên Nguyễn Thị Ly sinh viên trường đại học kinh tế Ế Huế Hiện thực tập tốt nghiệp Phòng Nơng nghiệp PTNN huyện Vĩnh U Linh với đề tài “ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA MỘT ́H SỐ HỢP TÁC XÃ NƠNG NGHIỆP HUYỆN VINH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ” Tơi TÊ cần khảo sát vài ý kiến Ông/ bà vấn đề liên quan Câu trả lời Ơng (Bà) có ý nghĩa quan trọng nhằm phục vụ cho nghiên cứu Xin chân thành IN H cảm ơn hợp tác Ông/ Bà I THÔNG TIN CHUNG VỀ HTX NÔNG NGHIỆP K Tên HTX:……………………………………………… ̣C Địa chỉ:………………………ĐT………………………… Email…… O Tên người cung cấp thông tin……………… chức vụ:……………… □nữ ̣I H Giới tính : 1.□ nam 5.Tuổi: Đ A Bộ máy HĐQT : ……… người Bộ phận giúp việc:………… người Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tt Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc UV, kiêm PG đốc Thành viên HDQT Kế toán trưởng Bộ phận giúp việc SVTH: Nguyễn Thị Ly Số lượng Trình độ học vấn Trình độ chun mơn Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể Tổng số thành viên HTX thành viên Trích lập 02 loại quỹ theo quy định (quỹ PTSX, quỹ dự phòng): Có □ Khơng □ Quỹ khác (nếu có) ghi rỏ quỹ gì…………………………………………… II THƠNG TIN VỀ CÁC LOẠI DỊCH VỤ DO HTX CUNG CẤP NĂM 2016 2.1 Tổng số vốn điều lệ HTX .triệu đồng, bình quân .triệu đồng/thành viên Ế 2.2 Tổng doanh thu HTX năm 2016 U 2.3 Trích lập quỹ đầu tư phát triển :……… (%) 2.5 Ưu tiên giá dịch vụ cho thành viên : ́H 2.4 Trích lập quỹ dự phòng: ……………… (%) 1.□ Có TÊ 2.6 Phối thu nhập cho thành viên sử dụng dịch vụ : 2.□ Khơng (%) 2.7 Chia theo vốn góp : …………………….(%) Tên dịch vụ STT IN H Các thông tin hoạt động kinh doanh dịch vụ DT LN (tr.đồng) (tr.đồng) K 2.8 ̣C Đ A ̣I H O SVTH: Nguyễn Thị Ly Số cán quản lí Số thành viên tham gia Mức thu phí binh quân sào ( đồng) Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể 2.9 Đối thủ cạnh tranh loại hình dịch vụ HTXNN ai? LOẠI DỊCH VỤ SỐ LƯỢNG TÊN ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Ế U ́H TÊ 2.10 Khả tiếp cận thị trường :Các hoạt động kinh doanh dịch vụ HTXNN ơng bà quản lí tiếp cận % thị trường xã toàn H huyện K ̣C ̣I H O Thị phần (%) IN Loại dịch vụ Đ A V Điểm mạnh, điểm yếu HTX: (HTX thống kê số ngành hàng mà HTX có lợi số yếu HTX, nêu gắn gọn, trọng tâm): SVTH: Nguyễn Thị Ly Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể VI.Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh dịch vụ HTXNN ông/ bà : …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tôi xin cam đoan thông tin đúng, có khai man tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật./ Người cung cấp thông tin ………., ngày…… tháng.… năm 2017 Người điều tra Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế (ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) SVTH: Nguyễn Thị Ly Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể PHỤ LỤC HTX:………… Xã: …………… PHIẾU ĐIỀU TRA THÀNH VIÊN Ngày điều tra:…………… Số phiếu: … Xin chào Ơng/ Bà, tơi tên Nguyễn Thị Ly sinh viên trường đại học kinh tế Huế Hiện thực tập tốt nghiệp Phòng Nơng nghiệp & PTNN huyện Vĩnh Linh với đề tài “HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA MỘT Ế SỐ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HUYỆN VINH LINH TỈNH QUẢNG TRỊ” U Thông tin ông(bà) cung cấp sử dụng để thực đề tài nghiên cứu nhằm ́H nâng cao hiệu hoạt động dịch vụ HTX, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất nông TÊ nghiệp nông hộ Xin trân trọng cảm ơn hợp tác ông (bà)! I Thông tin thành viên điều tra 1.2 Tuổi : 1.4 Trình độ học vấn: K 1.5 Trình độ văn hóa: 2.□ Nữ IN 1.3 Giới tính : □ Nam H 1.1 Tên xã viên : I.Các thông tin cần thiết O ̣C Ông (bà) đánh chất lượng dịch vụ HTX cung cấp ̣I H thời gian qua(đánh dấu × vào tương ứng ) (1)Rất ; Đ A Tên dịch vụ (2) ; Thủy nơng Tín dụng nội Vật tư, phân bón Giao thơng thủy lợi nội đồng Bảo vệ thực vật Chỉ đạo sản xuất SVTH: Nguyễn Thị Ly (3) trung bình ; (4) tốt ; (5) tốt Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể Ông ( bà) đánh thể giá loại dịch vụ mà htx cung cấp (đánh dấu × vào tương ứng ) (1) Rất rẻ ; (2) rẻ; (3) bình thường ; TÊN DỊCH VỤ (4) đắt ; (5) đắt Thủy nơng Tín dụng nội U Ế Vật tư, phân bón ́H Giao thông thủy lợi nội đồng TÊ Bảo vệ thực vật IN H Chỉ đạo sản xuất Ông (bà) đánh lực quản lý cán HTX ̣C K (Trong 1=giỏi ; 2= ; 3=Trung bình; 4=Kém ; 5= ) Đ A ̣I H O -Năng lực quản lý cán HTX Ngày…tháng… năm 2017 Người điều tra Nguyễn Thị Ly SVTH: Nguyễn Thị Ly GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Ly ... KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN TÊ ́H U Ế - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP IN H HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ K CỦA MỘT SỐ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Đ A ̣I H O ̣C HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG... cán Hợp Tác Xã 52 2.3.5 Đánh giá chung hiệu hoạt động dịch vụ ba HTX NN 52 CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA CÁC HTX NN HUYỆN VĨNH LINH,TỈNH QUẢNG TRỊ... 1.1 Một số vấn đề chung Hợp tác xã nông nghiệp 1.1.1 Khái niệm Hợp tác xã hợp tác xã nông nghiệp - Khái niệm Hợp tác xã Ế Theo điều luật HTX số 23/2012/QH13 HTX định nghĩa sau : U “ Hợp tác xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của một số hợp tác xã nông nghiệp huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị , Hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của một số hợp tác xã nông nghiệp huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay