Thực trạng xử lý nước thải trong sản xuất bún tại làng nghề bún vân cù, xã hương toàn, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế

62 32 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 12:29

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ tế H uế KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THựC TRạNG Xử NƯớC THảI TRONG SảN XUấT BÚN TạI LÀNG họ NGHề BÚN VÂN CÙ, HƯƠNG TOÀN, THị HƯƠNG TRÀ, TỉNHTHỊ NHƯ Ý Tr ườ n g Đ ại THừA THIÊN HUế Niên khóa: 2014-2018 i ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ tế H uế KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THựC TRạNG Xử NƯớC THảI TRONG SảN XUấT BÚN TạI LÀNG họ NGHề BÚN VÂN CÙ, HƯƠNG TOÀN, THị HƯƠNG TRÀ, TỉNH g Đ ại THừA THIÊN HUế Giáo viên hướng dẫn ườ n Sinh viên thực hiện: TS Phạm Thị Thanh Xuân Tr Lê Thị Như Ý Lớp: K48 KT&QLTNMT Niên khóa:2014-2018 Huế, 4/2018 ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, em xin cảm ơn thầy, cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển – Trường Đại học Kinh tế Huế trang bị cho em kiến thức liên quan đến chuyên ngành đào tạo, tạo điều kiện tốt để em hoàn thành đề tài H uế Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Phạm Thị Thanh Xuân cho em lời khuyên, gợi ý suốt trình thực tập lúc em chọn đề tài tiến hành viết báo cáo Cho dù bận rộn với cơng việc ln ln lắng nghe giúp em hồn thành đề tài thực tập tốt nghiệp cK in h tế Về phía Phòng TN & MT thị Hương Trà, em xin chân thành cảm ơn chú, bác, anh chị giúp đỡ em trình thực tập đơn vị Dù thời gian thực tâp có tháng người quan tạo điều kiện cho em tiếp cận học hỏi ứng dụng kiến thức học vào thực tiễn Em trải nghiệm học tập kĩ ứng xữ mà không giảng đường dạy ại họ Dù cố gắng thiếu kinh nghiệm thời gian hạn hẹp nên viết khơng thể tránh khỏi thiếu sót Do đó, em mong nhận lời góp ý từ thầy, cán Phòng Tài ngun Mơi trường Thị Hương Trà Tr ườ n g Đ Em xin chân thành cám ơn! Huế, tháng năm 2017 Sinh viên Lê Thị Như Ý iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ ix PHầN I: ĐặT VấN Đề uế Tính cấp thiết đề tài H Mục tiêu đối tượng nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tế 2.1.1 Mục tiêu chung h 2.1.2 Mục tiêu cụ thể in 2.2 Đối tượng nghiên cứu cK Phương pháp nghiên cứu 3.1 Phương pháp thu thập số liệu họ 3.1.1 Thông tin thứ cấp 3.1.2 Thông tin sơ cấp ại 3.2 Phương pháp phân tích, xử số liệu Đ Phạm vi nghiên cứu g Bố cục nghiên cứu ườ n PHầN II: NộI DUNG VÀ KếT QUả NGHIÊN CứU CHƯƠNG 1: TổNG QUAN Về VấN Đề NGHIÊN CứU Tr 1.1 Cơ sở luận 1.1.1 Ô nhiễm môi trường xử ô nhiễm môi trường 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Các dạng ô nhiễm môi trường 1.1.1.3 Phương pháp xử ô nhiễm môi trường 1.1.2 Làng nghề 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Đặc điểm sản xuất làng nghề iv 1.1.2.3 Tác động làng nghề đến KT - XH – MT 11 1.2 Cơ sở thực tiễn 14 1.2.1 Hiện trạng ô nhiễm xử ô nhiễm làng nghề Việt Nam 14 1.2.2 Hiện trạng ô nhiễm xử ô nhiễm làng nghề tỉnh Thừa Thiên Huế 16 CHƯƠNG 2: THựC TRạNG Xử NƯớC THảI TRONG SảN XUấT BÚN TạI LÀNG NGHề BÚN VÂN CÙ, HƯƠNG TOÀN, THị HƯƠNG TRÀ, TỉNH THừA THIÊN HUế 18 uế 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 18 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 18 H 2.1.1.1 Vị trí địa 18 tế 2.1.1.2 Điều kiện khí tượng thủy văn 19 h 2.1.1.3 Tài nguyên thiên nhiên 19 in 2.1.2 Điều kiện kinh tế hôi 20 cK 2.1.2.1 Tình hình dân số, lao động 20 2.1.2.2 Tình hình sử dụng đất 20 họ 2.1.2.3 Tình hình phát triển kinh tế địa phương 21 2.1.2.4 Cơ sở hạ tầng 23 ại 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, KTXH Hương Toàn 23 Đ 2.1.3.1 Thuận lợi 23 g 2.1.3.2 Khó khăn 24 ườ n 2.2 Thực trạng sản xuất bún làng bún Vân 25 2.2.1 Quy trình sản xuất bún 25 Tr 2.2.2 Tình hình sản xuất bún làng nghề bún Vân 27 2.3 Tình hình sản xuất bún hộ điều tra 28 2.3.1 Đặc điểm chung hộ điều tra 28 2.3.2 Tình hình sản xuất bún hộ điều tra 29 3.3.2.1 Quy mô sản xuất bún hộ 29 2.3.2.2 Kết hiệu sản xuất bún hộ 30 2.3.3 Tình hình tiêu thụ bún hộ 31 2.4 Tình hình thải xử nước thải hộ sản xuất bún 32 v 2.4.1 Lượng nước thải từ sản xuất bún hộ 32 2.4.2 Tình hình xử nước thải sản xuất 33 2.4.3 Quy trình hình thức xử nước thải hộ sản xuất 34 2.4.3.1 Quy trình xử nước thải làng bún Vân 34 2.4.3.2 Hình thức xử nước thải hộ 36 2.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến định xử nước thải hộ 37 2.5 Đánh giá chung 40 uế CHƯƠNG 3: ĐịNH HƯớNG VÀI GIảI PHÁP BảO Vệ MÔI TRƯờNG TạI LÀNG BÚN VÂN 42 H 3.1 Định hướng 42 tế 3.2 Giải pháp 42 h 3.2.1 Giải pháp mặt kỉ thuật, công nghệ 42 in 3.2.2 Giải pháp góc độ quản lý, tổ chức 44 cK 3.2.3 Giải pháp tuyền truyền nâng cao nhận thức 45 PHầN III: KếT LUậN VÀ KIếN NGHị 46 họ Kết luận 46 Kiến nghị 47 Đ Tr ườ n g PHỤ LỤC ại TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT COD (Chemical oxygen demand) : Nhu cầu oxy hóa học BOD (Biochemical Oxygen Demand) : Nhu cầu xy sinh hóa Ủy ban nhân dân TTCN: Tiểu thủ công nghiệp XD: Xây dựng TMDV: Thương mại dịch vụ GTNT: Giao thông nông thôn GTNĐ: Giao thông nội đồng HTXNN: Hợp tác nông nghiệp KT-XH: Kinh tế-xã hội cK in h tế H uế UBND: Quyết định họ QĐ: THCS: Trung học sở Đ ườ n HĐND: g KH-CN: ại KH-KT: Khoa học kỉ thuật Khoa học công nghệ Hội đồng nhân dân Tài nguyên môi trường KT: Kinh tế Tr TNMT: GD: Giáo dục MT: Môi trường BVMT: Bảo vệ môi trường SX: Sản xuất vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình sản xuất bún làng bún Vân Cù giai đoạn 27 Bảng 2.2: Thông tin chung hộ điều tra 28 Bảng 2.3: Tình hình sản xuất bún hộ điều tra 29 Bảng 2.4: Kết hiệu sản xuất bún bình quân hộ 30 uế Bảng 2.5: Tình hình tiêu thụ bún hộ 31 H Bảng 2.6: Lượng nước thải từ trình sản xuất bún 32 tế Bảng 2.7: Tình hình xử nước thải sản xuất bún 33 h Bảng 2.8: Hình thức xử nước thải hộ sản xuất bún làng bún 36 cK in Bảng 2.9: Mô tả biến độc lập 37 Tr ườ n g Đ ại họ Bảng 2.10: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xử nước thải 38 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Hình 2.1: Sơ đồ vị trí Hương Toàn, thị Hương Trà, tỉnh TT Huế 18 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu ngành kinh tế Hương Toàn năm 2017 21 Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất bún tươi 25 Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Sơ đồ 2.2: Quy trình xử nước thải thôn Vân 35 ix Khóa luận tốt nghiệp PHầN I: ĐặT VấN Đề Tính cấp thiết đề tài Làng nghề khái niệm dùng để nhóm hộ làm chung ngành nghề giống nhau, sinh hoạt có tổ chức,có kỷ cương tập quán riêng Làng nghề truyền thống làng nghề có từ lậu đời, hệ nối tiếp nối nghiệp gia đình Ở Việt Nam có nhiều làng nghề làng nghề truyền thống Không sắc văn hóa, làng nghề đóng góp phần khơng nhỏ uế vào phát triển đất nước Thu nhập từ hoạt động sản xuất làng nghề giúp ổn H định nâng cao đời sống cho người dân lao động, giải việc làm, góp phần phát tế triển kinh tế địa phương Nhận thức tầm quan việc phát triển làng nghề, nhà nước quyền địa phương thực nhiều chương in h trình hỗ trợ, thúc đẩy làng nghề phát triển Điển chương trình vay vốn, hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất hay dự án đầu tư xử ô nhiễm làng nghề,… cK Trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế có 94 làng nghề với khoảng 3.486 hộ, sở, doanh nghiệp, giải việc làm cho hàng ngàn lao động mùa vụ lao động thường họ xuyên đến khoảng 15.000 lao động, doanh thu hàng năm khoảng 900 - 1.000 tỷ ại đồng.[11] Để thấy làng nghề có ý nghĩa kinh tế - hội địa Đ phương hay quốc gia Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực hạn chế làng nghề không nhỏ quy mô nhỏ lẻ, phân tán, cơng nghệ lạc hậu, quy ườ n g hoạch chưa thực hợp lý, đáng ý vấn đề ô nhiễm làng nghề Đây thực vấn đề nan giải ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất sống người dân Tr Làng nghề bún Vânlàng nghề điển hình nằm phía Bắc thành phố, quan tâm phát triển Huế Hình thành từ lâu đến năm 2014 làng bún Vân Cù công nhận làng nghề truyền thống Hiện nay, làng bún Vân Cù có 163 hộ tham gia sản xuất, bình quân ngày cung cấp thị trường 30 bún Bên cạnh làm bún phần lớn hộ kết hợp nuôi lợn, hộ nuôi từ – 15 Nghề làm bún kết hợp với chăn nuôi mang lại thu nhập giúp người dân ổn định sống, tạo công ăn việc làm đặn quanh năm Tuy nhiên, sản xuất bún hoạt động gây ô nhiễm không nhỏ môi trường, đặc biệt môi trường nước SVTH: Lê Thị Như Ý Khóa luận tốt nghiệp Từ bảng 2.10, ta viết phương trình tương quan Logistic sau: Y = 1,706 + 0,879*vanhoa – 0,352*kinhnghiem + 2,306*quymosx Giải thích, phân tích mơ hình: - Biến trình độ văn hóa chủ hộ (X1): Biến có hệ số hồi quy mang giá trị dương 0,883 nên có tác động chiều với biến phụ thuộc Như vậy, trình độ văn hóa chủ hộ cao họ uế quan tâm đến việc xây dựng hệ thống xử nước thải Xét mơ hình có nghĩa là: Trong điều kiện yếu tố khác khơng đổi, trình độ văn hóa tăng lên tế - Biến số năm kinh nghiệm sản xuất chủ hộ (X2): H đơn vị định xử nước thải tăng lên 0,833 đơn vị h Biến có hệ số hồi quy mang giá trị âm -0,304 nên có tác động ngược in chiều với biến phụ thuộc Như vậy, số năm kinh nghiệm sản xuất chủ hộ cK cao họ khơng quan tâm đến việc xây dựng hệ thống xử nước thải Xét mơ hình có nghĩa là: Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, kinh họ nghiêm sản xuất tăng lên đơn vị định xử nước thải giảm xuống 0,304 đơn vị ại - Biến quy mô sản xuất (X3): Đ Biến có hệ số hồi quy mang giá trị dương 2,104 nên có tác động g chiều với biến phụ thuộc Như vậy, quy mô sản xuất cao người sản xuất ườ n quan tâm đến việc xây dựng hệ thống xử nước thải Xét mơ hình có nghĩa điều kiện yếu tố khác không đổi, quy mơ sản xuất tăng lên Tr đơn vị việc xử nước thải tăng lên 2,104 đơn vị Kết luận: Sau chạy hàm mơ hình hồi quy nhị phân Binary Logistic ta rút vài kết luận sau: - Các yếu tố trình độ văn hóa, số năm kinh nghiệm sản xuất bún quy mơ sản xuất yếu tố có ảnh hưởng đến việc đầu tư xây dựng hệ thống xử nước thải Còn giới tính chủ hộ khơng có ý nghĩa định có xử nước thải hay không SVTH: Lê Thị Như Ý 39 Khóa luận tốt nghiệp - Trình độ văn hóa cao người sản xuất quan tâm đến việc đầu tư hệ thống xử nước thải Nếu xét thực tế, hộ có văn hóa am hiểu, khả nhìn nhận vấn đề tiếp cận với công nghệ phần cao Cho nên hộ mạnh dạn đầu tư hệ thống xử nước thải - Quy mơ sản xuất lớn việc đầu tư xây dựng hệ thống nước thải quan tâm thực Trong thực tế khối lượng bún tăng khối lượng nước thải tăng, với lượng nước thải lớn hộ sản xuất buộc phải quan tâm đầu tư uế hệ thống nước thải H - Riêng kinh nghiệm sản xuất hộ sản xuất lâu năm họ năm xu hướng đầu tư xử nước thải thấp in h 2.5 Đánh giá chung tế có xu hướng sản xuất truyền thống, ngại đầu tư Do đó, kinh nghiệm lâu Sau nghiên hoạt động sản xuất tình hình xử nước thải làng cK bún Vân Cù, em có vài nhận xét sau: - Hoạt động sản xuất bún làng Vân Cù tương đối phất triển, lượng bún họ sản xuất thị trường ngày lớn Song song với lượng nước thải mà ại hộ sản xuất thải môi trường không nhỏ Đ - Hiện trạng môi trường làng nghề có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực Chú Nguyễn Phước Tích, Chủ tịch Hội làng nghề bún Vân Cù ườ n g đồng thời hộ sản xuất bún làng chia tình trạng nhiễm giảm 75% so với trước Từ cơng nhận làng nghề truyền thống môi trường cải tiện nhiều Tr - Về hộ sản xuất bún nhận thức tình trạng nhiễm mơi trường đầu tư hệ thống xử nước thải Tuy nhiên, việc xử ô nhiễm chưa triệt để phận hộ khơng xây dựng hệ thống xử nước thải mà dẫn trực tiếp nước thải hệ thống mương thôn - Chính quyền địa phương quan tâm đến hoạt động sản xuất hỗ trợ giúp đỡ người dân việc xây dựng hệ thống xử nước thải Cụ thể năm vừa qua có nhiều dự án xây dựng hệ thống xử nước thải, đặc biệt hệ thống mương B300 xử nước thải sản xuất bún SVTH: Lê Thị Như Ý 40 Khóa luận tốt nghiệp - Dự án B300 giúp cải thiện trạng môi trường địa phương, nhiên số hạn chế tình trạng ứ đọng nước thải tải, chưa hiệu theo thiết kế ban đầu, cơng trình phải có thêm bể sinh học rộng khoảng 250 m2 để xử đầu cuối trước xả mơi trường Nhưng tiến độ cơng trình kéo dài, trượt giá, nên “mất” cơng trình hồ sinh học bể lắng khoảng 1-2 m2 xây cuối kênh Do nước thải xử phần mà không xử phần cuối uế Từ thực trạng để phát triển việc sản xuất bún tương Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế quyền địa phương người dân làng nghề H lai đảm bảo mặt mơi trường cần nỗ lực SVTH: Lê Thị Như Ý 41 Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 3: ĐịNH HƯớNG VÀI GIảI PHÁP BảO Vệ MÔI TRƯờNG TạI LÀNG BÚN VÂN CÙ 3.1 Định hướng Dù thời điểm việc phát triển kinh tế cần thiết phải đôi với việc bảo vệ môi trường Không riêng địa phương hay quốc gia nào, muốn phát triển bền vững phải cân kinh tế môi trường Đối với làng bún Vân Cù quyền địa phương, ý thức cần thiết phải bảo vệ môi uế trường thể đầu tư hệ thống xử nước thải, ký cam kết bảo vệ môi trường,… H Bên cạnh kết tích cực đạt nhiều hạn chế, trở ngại Định tế hướng thời điểm nhằm hạn chế ô nhiễm, bảo vệ môi trường có nội dung sau: in h Thứ nhất, giải vấn đề ngân sách hướng đến tăng đầu tư, tăng cường nâng cao hệ thống xử nước thải hướng đến tương lai 100% hộ sản xuất áp nước thải chưa xử môi trường cK dụng hệ thống xử nước thải Không để xảy tình trạng người dân xả thải trực tiếp họ Thứ hai, nâng cao nhận thức người dân tầm quan trọng việc đầu tư ại hệ thống nước thải sản xuất làng nghề Tăng cường công tác tuyên truyền, tập Đ huấn, nâng cao nhận thức người dân việc bảo vệ môi trường cụ thể đầu tư xây dựng hệ thống xử nước thải ườ n g Thứ ba, quan tâm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất gắn với KH-CN nâng cao hiệu sản xuất đồng thời tiếp cận với công nghệ xử nước thải đại, hạn chế ô nhiễm môi trường đôi với tăng sản lượng Tr 3.2 Giải pháp 3.2.1 Giải pháp mặt kỉ thuật, công nghệ Cần trọng đến yếu tố kỉ thuật, công nghệ cải tiến kỉ thuật, công nghệ vừa giúp tăng sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm hạn chế nhiễm mơi trường Có hai vấn đề cần quan tâm đây: Thứ nhất, sản xuất cần cải tiến công nghệ, áp dụng máy móc thay cho sức người Điển khâu vo gạo thay vò tay vừa tốn cơng lao động, SVTH: Lê Thị Như Ý 42 Khóa luận tốt nghiệp nhiều thời gian lượng nước thải lớn Người sản xuất đầu tư máy vò gạo giúp hạn chế lượng nước thải tiết kiệm công lao động Thứ hai, khâu xử nước thải hộ sản xuất quyền cần đầu tư xây dựng hầm biogas bể lắng, đảm bảo tất hộ sản xuấtxử nước thải trước đưa hệ thống xử thôn Trong hệ thống xử nước thải địa phương có đưa mơ hình kết hợp bể lắng hồ sinh học, nhiên mơ hình nhiều mà chưa uế xây dựng đồng loạt mà mơ hình Vì vậy, tương lai cần tiếp tục H kêu gọi người dân hỗ trợ họ hoàn thành hệ thống cách toàn diện tế Đối với trạng môi trường địa phương biogas bể lắng hai biện pháp xử nước thải phù hợp tiết kiệm chi phí in h - Về biogas có nhiều mơ hình biogas khác nhau, hình thức có hình thức xây dựng, chi phí tải lượng khác tất có chung cK ưu điểm sau: + Tiết kiệm chi phí so với hệ thống xử chất thải khác họ phương pháp ó chi phí thấp Đồng thời, tiết kiệm chi phí mua gas ại + Khí gas từ hệ thống sử dụng cho nhiều mục đích dun nấu sinh Đ hoạt, thắp sáng, sưởi ấm, + Bả phân thu sau xử dùng làm phân bón hữu cho ườ n g trồng, nước thải lỏng làm nước tưới + Giảm ô nhiễm môi trường, giúp giảm mùi hôi, giảm lượng nước thải - Đối với bể lắng phương pháp xử phổ biến ngành Tr nghề sản xuất có quy mơ vừa phải nhỏ phương pháp có ưu điểm như: + Có nhiều hình thức để lựa chọn cho phù hợp với lượng nước thải kinh tế gí đình + Tiết kiệm chi phí, dễ xây dựng + Lắng chất gây ô nhiễm mơi trương có nước thải giúp hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường SVTH: Lê Thị Như Ý 43 Khóa luận tốt nghiệp 3.2.2 Giải pháp góc độ quản lý, tổ chức Công tác quản lý, tổ chức đóng vai trò định thành cơng công tác bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm Các cấp lãnh đạo địa phương cần : - Đào tạo đội ngủ đảm nhận công tác tuyên truyền địa phương làm việc có trách nhiệm hiệu Tăng cường khuyến khích người dân đầu tư công nghệ xử chất thải song song với tăng sản lượng - Hồn thiện hệ thống sách, pháp luật bảo vệ môi trường nông thôn, uế thắt chặt quản lý, giám sát, đảm bảo thực Đặt biệt sách phát triển H làng nghề bền vững, dự án, sách hỗ trợ sản xuất xử chất thải tế làng nghề - Đảm bảo bố trí sản xuất hợp lý, quy hoạch xây dựng phù hợp sản xuất in h xử chất thải sau sản xuất mang lại hiệu sản xuất, cảnh quan đẹp hạn chế ô nhiễm môi trường cK - Đầu tư kêu gọi đầu tư xây dựng hệ thống xử nước thải, thu lượng chất thải môi trường họ gom xữ rác hỗ trợ người dân cải tiến công nghệ giúp tăng xuất hạn chế ại - Tăng cường sách hỗ trợ vốn hỗ trợ vay vốn cho người sản xuất, Đ hạn chế thủ tục rườm rà giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn Được hỗ trợ vốn họ mạnh dạn đầu tư trang thiết bị máy móc sản xuất xây ườ n g dựng hệ thống xử nước thải - Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất người dân tình trạng phát thải, để kịp thời xữ trường hợp gây ô nhiễm môi trường Tr nghiêm trọng - Đối với hệ thống mương xữ lắp đặt cần thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động giao trách nhiệm cho người dân theo giỏi tránh tình trạng ứ đọng, tắt nghẽn nước thải gây ô nhiễm - Tổ chức giám sát thực quy định pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề địa phương SVTH: Lê Thị Như Ý 44 Khóa luận tốt nghiệp 3.2.3 Giải pháp tuyền truyền nâng cao nhận thức Bên cạnh giải pháp cơng trình cần quan tâm đến giải pháp phi cơng trình dù khơng trực tiếp mang lại kết kết môi trường giải pháp phi cơng trình thành cơng mang tính bền vững Ý thức mang tính định đến nguồn gốc phát sinh nhiễm cần có giải pháp để nâng cao nhân thức người dân vấn đề bảo vệ môi trường như: - Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân tầm quan trọng môi uế trường ô nhiễm môi trường qua phương tiện thông tin đại chúng, sách, báo,… tế làng nghề, nâng cao chất lượng sống họ H Để người dân hiểu bảo vệ mơi trường hành động giúp phát triển - Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn cho hộ sản xuất, chăn nuôi in h phương pháp xử nước thải địa phương để nâng cao hiểu biết người sản xuất công nghệ việc xử nước thải bảo vệ môi trường, cải thiến kỉ cK thuật, giúp người dân bên cạnh việc phát triển sản xuất đảm bảo mặt mơi trường họ - Tổ chức cho người dân tham quan, học hỏi kinh nghiêm từ hộ điển ại hình đạt hiệu cao sản xuất việc xử nước thải bảo vệ Đ mơi trường Có thể nhìn thấy kết thực tế giúp hộ học tập, làm theo rút kinh nghiêm Như dễ thành công việc phát triển sản xuất ườ n g xây dựng hệ thống xử nước thải - Giáo dục, nâng cao nhận thức cho hệ trẻ tầm quan môi trường Bởi hệ trẻ tiếp bước cha ông phát triển làng nghề, cho nên, Tr môi trường thực quan tâm mức tương lai không làng nghề phát triển mà kinh tế mơi trường quốc gia theo mà lên SVTH: Lê Thị Như Ý 45 Khóa luận tốt nghiệp PHầN III: KếT LUậN VÀ KIếN NGHị Kết luận Sau trình nghiên cứu, điều tra địa bàn Hương Toàn, TT Huế cụ thể làng bún Vânvấn đề tình hình xử nước thải người dân Em rút vài kết luận sau: Làng nghề bún Vân Cù dù vừa công nhận làng nghề truyền thống vào năm 2014, nhiên, phủ nhận tồn lâu đời làng Ra đời uế với trình hình thành địa phương Hương Tồn, làng nghề bún có vai trò H vô to lớn người dân Hương Tồn Đó giá trị truyền thống tế đáng tự hào người dân thôn người dân Sự phát triển làng nghề búngiúp giải vấn đề việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần in h cho phát triển chung địa phương thời đại Hiện nay, hoạt động sản xuất người dân diễn ổn định phát triển, cK ngày bình quân hộ sản xuất từ 200 đến 400 kg bún, xuất thị trường khoảng 3000kg bún ngày Với sản lượng đặn vậy, hoạt động sản xuất bún họ mang lại thu nhập giúp đời sống người dân nông thôn dần cải thiện Đồng thời, với ại đầu tư mức cho chất lượng đầu sản phẩm bún Vân Cù dần khẳng Đ định thương hiệu thị trường, điều thể khối lượng bún bán khu vực tỉnh tăng qua năm Không phát triển sản lượng chất ườ n g lượng sản phẩm, hộ sản xuất có quan tâm đến vấn đề thải xử nước thải Tuy nhiên, bên cạnh điểm mạnh tồn vài hạn chế cần khắc phục số hộ chưa xây dựng hệ thống xử nước thải nhà mà dẫn Tr trực tiếp nước thải mương chung thôn, chương trình tập huấn sản xuất công tác xử nước thải chưa thực cho toàn hộ sản xuất nhiều hộ chưa có nhận thức vấn đề bảo vệ môi trường Để phát triển làng nghề tương lai cần khắc phục hạn chế trên, quyền địa phương với người dân cần tìm hiểu lựa chọn mơ hình xử nước thải phù hợp với điều kiện sản xuất kinh tế hộ, cần nâng cao nhận thức người dân vấn đề bảo vệ môi trường SVTH: Lê Thị Như Ý 46 Khóa luận tốt nghiệp Kiến nghị Phát triển kinh tế định hướng chung tồn đất nước Tuy nhiên, khơng thể đến kinh tế mà xem nhẹ việc bảo vệ mơi trường Tại làng nghề nói chung làng nghề sản xuất bún nói riêng lại cần thiết phải bảo vệ môi trường Để tăng cường nâng cao công tác xử chất thải, hạn chế ô nhiễm:  Về phía quan, ban ngành: - Nâng cao nhận thức người dân vấn đề môi trường, cần thiết uế phải bảo vệ môi trường làng nghề H - Giao trách nhiệm cho người dân công tác bảo vệ , khơi thông dong chảy tế ệ thống mương chung - Phổ biến cho người dân việc vận hành bảo dưỡng hệ thống xử nước in h thải để đảm bảo mang lại hiệu - Thương xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sản xuất trạng hệ cK thống xử để kịp thời phát xử trường hợp vi pham - Hỗ trợ người dân kinh phí kiến thức khoa học để người dân họ tiếp cận với máy móc sản xuất đại hệ thống xử chất thải ại Đ - Kêu gọi nguồn hỗ trợ hay dự án môi trường để giúp người dân việc xây dựng hệ thống xử nước thải ườ n g  Về phía người dân: - Người dân cần chủ động tìm hiểu kiến thức sản xuất xử nước thải Nâng cao trình độ để hiểu, vận hành sử dụng hệ thống, máy móc Tr cách thuận lợi hiệu - Nhận thức vai trò việc bảo vệ mơi trường làng nghề, góp phần giúp làng nghề ngày phát triển đảm bảo mặt mơi trường - Tích cực tham gia vào lớp tập huấn, chương trình hỗ trợ sản xuất địa phương để nâng cao hiểu biết thân SVTH: Lê Thị Như Ý 47 Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Thu Huyền, Ảnh hưởng hoạt động sản xuất làng bún Ơ Sa đến mơi trường sống nhân dân Quảng Vinh, huyên Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Khóa luận tơt nghiệp đại học, Đại học Kinh tế HuếThị Bé, Đánh giá hiệu hệ thống xử nước thải người dân làng Bún Vân Cù, Hương Toàn, Thị Hương Trà, tỉnh TT Huế, Khóa luận tơt uế nghiệp đại học, Đại học Kinh tế Huế H Ủy ban nhân dân Hương Tồn, Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - hội tế Hương Toàn năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm 2018 Ủy ban nhân dân Hương Tồn, Báo cáo Tình hình sản xuất làng bún Vân Cù in h năm 2017 Ủy ban nhân dân Hương Tồn, Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - hội cK Hương Toàn năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm 2017 Niên giám thống kê thị Hương Trà (2015) Chi cục thống kê xuất năm 2015 họ Niên giám thống kê thị Hương Trà (2017) Chi cục thống kê xuất năm 2017 ại Tài liệu từ trang web: Đ Luật bảo vệ môi trương năm 2014 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-bao-ve-moi-truong- ườ n g 2014-238636.aspx Ơ nhiễm mơi trường https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_m%C3%B4i_tr%C6%B0 Tr %E1%BB%9Dng 10 Làng nhề Việt Nam https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0ng_ngh%E1%BB%81_Vi%E1%BB%87t_Na m 11 Quy hoạch lại làng nghề Huế http://webdulichhue.com/diem-den/lang-nghe-hue/quy-hoach-lai-lang-nghe-o-hue.html 12 Lê Minh 2015, Thừa Thiên Huế: xử ô nhiễm làng nghề đúc đơng truyền thống SVTH: Lê Thị Như Ý 48 Khóa luận tốt nghiệp http://thoibaokinhdoanh.vn/Kinh-doanh-xanh-16/Thua-Thien Hue-Xu-ly-o-nhiem-olang-nghe-duc-dong-truyen-thong-19289.html 13 Quốc Việt, ô nhiễm môi trường làng nghề Thừa Thiên Huế https://www.vietnamplus.vn/o-nhiem-moi-truong-o-lang-nghe-thuathienhue/65814.vnp 14 Hương Tồn 15 Vi Qn 2017, xây dựng nơng thơn hương toàn uế https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0%C6%A1ng_To%C3%A0n H http://baothuathienhue.vn/xay-dung-nong-thon-moi-o-huong-toan-tang-toc-de-som-ve- 16 tế dich-a39881.html Toạ đàm “Làng nghề Việt Nam: truyền thống, thực trạng giải pháp phát triển in h thời kỳ hội nhập” Tr ườ n g Đ ại họ cK http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=22733 SVTH: Lê Thị Như Ý 49 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ SẢN XUẤT BÚN H uế Tôi tên Lê Thị Như Ý, sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế Tôi thực đề tài khóa luận tốt nghiệp với đề tài là: “Thực trạng xử ô nhiễm môi trường người dân làng nghề bún Vân Cù, Hương Toàn, thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế” Để hồn thành đề tài tơi xây dựng phiếu khảo sát này, hy vọng ơng/bà đưa ý kiến Thơng tin mà ông bà cung cấp tài liệu q giá giúp tơi hồn thành đề tài Cảm ơn giúp đỡ ông/bà! tế I Thông tin hộ in h Họ tên: cK Địa chỉ: Giới tính: họ Tuổi: ại Kinh nghiêm sản xuất bún: Đ Học vấn: g Số lượng thành viên gia đình: ườ n Số thành viên tham gia sản xuất bún: II Thông tin nghiên cứu Tr Khối lượng bún mà hộ sản xuất ngày: 10 Trong quy trình sản xuất bún, cơng đoạn có thải chất thải mơi trường? A B C D E Công đoạn ngâm ủ gạo Công đoạn xay, ép gạo thành bột Công đoạn tạo bún Tất công đoạn Đáp án khác 11 Hộ có kết hợp ni lợn khơng? A Khơng B Có,…… …con 12 Chất thải q trình sản xuất chủ yếu là: A Chất lỏng B Chất rắn C Chất khí B Có H A Khơng uế 13 Chất thảixử trước đưa môi trường? in h Chảy trực tiếp đất ngấm vào lòng đất Dẫn trực tiếp mương, ao nước Đưa vào hệ thống xử thôn Đáp án khác cK A B C D tế 14 Nước thải chưa qua xử đâu? họ 15 Khi thải nước thải mơi trường ơng/bà có quan tâm đến chất lượng môi trường bị ảnh hưởng khơng? B Có ại A Khơng Đ 16 Ơng/bà nghỉ việc xử nước thải trước thải môi trường? ườ n g A Rất cần thiết B Có thể có khơng C Khơng cần thiết Tr 17 Hộ có thực Cam kết bảo vệ mơi trường khơng? A Khơng B Có 18 Hộ có xử nước thải phương pháp nào? A Bể lắng B Bể lắng + biogas C Phương pháp khác 19 Khối lượng nước thải ngày đêm? ……… M3 20 mà gia đình khơng xây dựng hệ thống xử nước thải? A B C D Thiếu vốn Không cần thiết phải xây dựng Không đem lại hiệu Đáp án khác 21 Chính quyền địa phương có hỗ trợ gia đình việc đầu tư hệ thống xử nước thải khơng? B Có uế A Khơng B Có tế A Khơng H 22 Nếu khơng có dự án hỗ trợ gia đình có xây dựng hệ thống xử khơng? h 23 Nước thải có gây ảnh hưởng đến sống gia đình khơng? B Có in A Khơng cK 24 Các hộ gia đình xung quanh có phàn nàn chất thải trình sản xuất gia đình khơng? họ A Khơng B Có g Đ Rất nhiễm Ơ nhiễm Bình thường Khơng quan tâm ườ n A B C D ại 25 Ông/bà thấy trạng môi trường nào? Tr 25 Việc đầu tư xử nước thải ơng/bà thấy có hiệu mặt mơi tường khơng? A Khơng B Có 27 Ông/bà thấy môi trường so với lúc trước nào? A B C D Tốt Xấu Bình thường Khơng quan tâm 28 Gia đình có mắc bệnh việc sản xuất bún? A Bệnh hô hấp B Bệnh da liễu C Nhức đầu, mệt mỏi D Bệnh khác 29 Những bệnh gặp phải có giảm khơng? A Có B Khơng 30 Ơng bà có kiến để giúp giảm nhiễm nâng cao chất lượng môi trường không? B Có uế A Khơng H Nếu có ý kiến gì? tế in h cK họ Tr ườ n g Đ ại Cảm ơn thông tin quý báu từ ông/bà! ... thực trạng xử lý nước thải sản xuất bún người dân làng bún Vân Cù, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế SVTH: Lê Thị Như Ý Khóa luận tốt nghiệp Phương pháp nghiên cứu 3.1 Phương pháp... phương có quan tâm định đến mơi trường.[13] SVTH: Lê Thị Như Ý 17 Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 2: THựC TRạNG Xử LÝ NƯớC THảI TRONG SảN XUấT BÚN TạI LÀNG NGHề BÚN VÂN CÙ, XÃ HƯƠNG TOÀN, THị XÃ HƯƠNG... HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ tế H uế KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THựC TRạNG Xử LÝ NƯớC THảI TRONG SảN XUấT BÚN TạI LÀNG họ NGHề BÚN VÂN CÙ, XÃ HƯƠNG TOÀN, THị XÃ HƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng xử lý nước thải trong sản xuất bún tại làng nghề bún vân cù, xã hương toàn, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế , Thực trạng xử lý nước thải trong sản xuất bún tại làng nghề bún vân cù, xã hương toàn, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay