Đánh giá thực trạng quản lý rác thải thành phố đông hà quảng trị

67 13 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 12:29

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN in h tế H uế - - họ cK KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN CHẤT THẢI RẮN ại SINH HOẠT TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ Tr ườ n g Đ ĐÔNG - QUẢNG TRỊ Sinh viên thực Giáo viên hướng dẫn Trương Xuân Đông PGS.TS Bùi Dũng Thể Lớp: K48 KT&QLTNMT Niên khóa: 2014-2018 Huế, tháng năm 2018 i uế Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tồn thể q thây Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Hoc Huế nói chung Khoa Kinh Tế Phát Triển nói riêng tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho tơi suốt quãng thời gian học tập trường Đó vừa hành trang, vừa tảng giúp ích cho tơi q trình làm việc sau tế H Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn tôi, PGS.TS Bùi Dũng Thể tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình thực khóa luận cK in h Tôi xin gửi lời cảm ơn đến anh chị, cô, chú, bác công tác Chi Cục bảo vệ mơi trường, đặc biệt anh Hồng Xn Hải, tạo điều kiện tối đa cho suốt q trình thực tập đơn vị Qua giúp tơi hồn thành tốt đợt thực tập họ Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, thầy cô động viên, giúp đỡ suốt quãng thời gian tơi thực khóa luận nà ại Do thời gian hạn chế, lực thân chưa cao, thiếu kinh nghiệm thực tế nên sai sót khó tránh khỏi Rất mong nhận đóng góp ý kiến thầy để làm hoàn thiện, tránh sai lầm làm Sinh viên thực Trương Xuân Đông Tr ườ n g Đ XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Error! Bookmark not defined MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii uế PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 chọn đề tài .1 H Mục tiêu nghiên cứu tế 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể in h Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 cK Phương pháp nghiên cứu .3 4.1 Phương pháp thu thập số liệu họ 4.2 Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ại CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4 Đ Cơ sở luận 1.1 Khái niệm quản CTR .4 ườ n g 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Nguyên tắc chung vè quản chất thải rắn Tr 1.2 Khái quát chất thải rắn 1.2.1 Khái niệm .4 1.2.2 Nguồn gốc phát sinh CTRSH 1.2.3 Thành phân CTRSH 1.2.4 Tác động CTRSH 1.2.5 Quy trình quản CTRSH 10 Cơ sở thực tiễn 11 2.1 Tình hình quản chất thải rắn sinh hoạt giới 11 2.2 Tình hình quản chất thải rắn sinh hoạt Việt Nam 13 iii 2.3 Một số quy trình xử CTRSH Việt Nam 16 2.3.1 Chôn lấp .16 2.3.2 Sản xuất phân hữu 16 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG QUẢN CHẤT THẢI RẮN 18 SINH HOẠT TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG 18 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 18 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 18 uế 2.1.1.1 Vị trí địa 18 H 2.1.1.2 Diện tích tự nhiên .19 tế 2.1.1.3 Đặc điểm thổ nhưỡng .19 2.1.1.4 Đặc điểm địa hình 20 in h 2.1.1.5 Đặc điểm khí hậu 20 2.1.1.6 Đặc điểm thủy văn 22 cK 2.1.1.7 Tài nguyên rừng 23 2.1.1.8 Tài nguyên nước .23 họ 2.1.1.9 Tài nguyên khoáng sản .24 ại 2.1.2 Đặc điểm kinh tế- xã hội .24 Đ 2.1.2.1 Dân cư lao động 24 2.1.2.2 Kinh tế 25 ườ n g 2.1.2.3 Công nghiệp 26 2.1.2.4 Nông nghiệp .26 2.1.2.5 Thương mại Dịch vụ 28 Tr 2.1.2.6 Hạ tầng đô thị 28 2.2 Đánh giá thực trạng quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thành phố 29 2.2.1 Tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thành phố 30 2.2.2 Công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 33 2.2.3 Phân loại xử 39 2.2.3.1 Phân loại 39 2.2.3.2 Xử 40 2.3 Một số khó khăn tồn công tác quản CTRSH 43 iv 2.4 Đánh giá người dân công tác quản CTRSH 44 Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN CTRSH Ở THÀNH PHỐ ĐÔNG 46 3.1 Giải pháp thu gom, phân loại, xử lý: 46 3.1.1 Thu gom .46 3.1.2 Phân loại, xử 48 3.2 Giải pháp quản lý: 49 uế 3.3 Nâng cao nhận thức cộng đồng: .50 H Phần III: Kết luận Kiến nghị .51 tế Kết Luận 51 Kiến Nghị 51 in h TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 Tr ườ n g Đ ại họ cK PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa Chất thải rắn sinh hoạt RTSH Rác thải sinh hoạt BVTV Bảo vệ thực vật EPA Cơ quan môi sinh Hoa Kỳ CTNH Chất thải nguy hại LPSCTRĐT Lượng phát sinh chất thải rắn đô thị BCL Bãi chôn lấp UBND Ủy ban nhân dân TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên ADB (Asian Development Bank) Ngân hàng phát triển Châu Á cK Tổng cục môi trường Tr ườ n g Đ ại họ TCMT in h tế H uế CTRSH vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Nguồn gốc phát sinh CTRSH Bảng 1.2: Thành phần CTRSH phân theo nguồn thải .6 Bảng 1.3 : Lượng CTRSH phát sinh qua năm số địa phương 14 Bảng 2.1 : Thống kê đất đai năm 2015 19 uế Bảng 2.2 : Tốc độ gió trung bình tháng năm 22 Bảng 2.3 : Lượng rác sinh hoạt phát sinh theo phường địa bàn thành phố Error! H Bookmark not defined tế Bảng 2.4 :Tỷ lệ CTRSH theo nguồn gốc phát sinh CTRSH địa bàn thành phố 31 Bảng 2.5 : Khối lượng RTSH phát sinh từ chợ địa bàn thành phố 32 in h Bảng 2.6 : Khối lượng rác sinh hoạt phát sinh hộ gia đình địa bàn thành cK phố theo phường điều tra .32 Bảng 2.7: Phân công công tác thu gom 33 họ Bảng 2.8: Thiết bị phương tiện thu gom đội môi trường 35 Bảng 2.9: Thiết bị phương tiện thu gom đội xe 35 ại Bảng 2.11: Tần suất thu gom rác thải thành phố Đông 36 Đ Bảng 2.12: Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt phường .37 Bảng 2.13: Phí thu gom rác thải sinh hoạt áp dụng cho số đối tượng địa bàn ườ n g thành phố .38 Tr Bảng 2.14 : Kết điều tra hộ dân công tác quản CTRSH .44 vii DANH MỤC HÌNH Hình 1: Sơ đồ quản CTRSH 10 Hình : Dân số Đơng giai đoạn 2010-2016 24 Hình : Tốc độ tămg trưởng kinh tế thành phố Đông qua năm .25 Hình : Giá trị sản xuất cơng nghiệp theo giá hành giai đoạn 2011 - 2015 26 uế Hình : Giá trị sản xuất nơng nghiệp theo giá hành giai đoạn 2011 - 2015 27 Hình 6: Sơ đồ thu gom rác thải thành phố Đông Hà- Quảng Trị .34 H Hình 8: Cầu cân điện tử chôn lấp chất thải sinh hoạt 42 tế Hình 9: Nước rỉ rác từ bãi chôn lấp rác thành phố Đông .43 h theo nước mặt chảy vào hồ Khe Mây, mùa hè năm 2014 .43 in Hình 10: Sơ đồ phân loại, thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt 47 Tr ườ n g Đ ại họ cK Hình 11: Sơ đồ mơ hình phân loại CTRSH 49 viii Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ chọn đề tài Trong xu phát triển kinh tế xã hội, với tốc độ thị hố ngày tăng phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch kéo theo mức sống người dân ngày cao làm nảy sinh nhiều vấn đề mới, nan giải công tác bảo vệ môi trường sức khoẻ cộng đồng dân cư Lượng chất thải phát sinh từ uế hoạt động sinh hoạt người dân ngày nhiều hơn, đa dạng thành phần độc hại tính chất Bên cạnh mặt tích cực phát triển kinh tế - H xã hội, nâng cao đời sống nhân dân việc sử dụng mức tài nguyên thiên nhiên, tế xả thải chất độc hại vượt khả tự làm môi trường dẫn đến nhiễm mơi trường Ơ nhiễm môi trường nhiều nguyên nhân chủ yếu hoạt in h động sống người Chất thải rắn sinh hoạt phần sống, phát sinh cK trình ăn, ở, tiêu dùng người Mức sống người dân cao việc tiêu dùng sản phẩm xã hội cao, điều đồng nghĩa với việc gia tăng họ chất thải sinh hoạt Mặt khác, tỷ lệ thu gom chất thải sinh hoạt đạt 60-80%, phần lại thải tự vào mơi trường Ở nhiều nơi đất nước ta ại chất thải sinh hoạt nguyên nhân phá vỡ cân sinh thái, ô nhiễm nguồn Đ nước, ô nhiễm đất, nhiễm khơng khí gây bệnh cho người trồng, vật nuôi, g cảnh quan văn hố thị nơng thơn Cách quản xử chất thải rắn sinh ườ n hoạt hầu hết thành phố, thị xã nước ta chưa đáp ứng yêu cầu vệ sinh bảo vệ môi trường (BVMT) Không có bước thích hợp, Tr khuyết sách đắn giải pháp đồng bộ, khoa học để quản chất thải rắn quy hoạch, xây dựng quản đô thị dẫn đến hậu khôn lường, làm suy giảm chất lượng môi trường, kéo theo mối nguy hại sức khoẻ cộng đồng, hạn chế phát triển xã hội Đông thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị, bước chuyển trở thành thành phố đông Từ công nhận thành phố vào năm 2009, Đông ngày phát triển Nhiều cơng trình, đường xá xây dựng, đời sống người dân cải thiện Nhìn chung, thành tựu đạt đáng kể Tuy nhiên, kèm theo mối tiêu cực đáng lo ngại Rác SVTH: Trương Xuân Đông Khóa luận tốt nghiệp thải sinh hoạt minh chứng điển hình Dân số tăng nhanh, kéo theo nhu cầu tăng theo Kết lượng rác thải địa bàn thành phố ngày nhiều Trong đó, cơng tác thu gom hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thành phố Rác thải sinh hoạt vấn đề không riêng thành phố Đơng mà đất nước Do đó, cần phải có biện pháp cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày tăng thành phố Nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân đông thời tạo cảnh quan uế xanh, sạch, đẹp Việc lựa chọn đề tài “Đánh giá thực trạng quản rác thải thành phố H Đơng Hà” cung cấp nhìn tổng thể tình hình quản rác thải sinh hoạt địa bàn tế thành phố Qua đó, đưa giải pháp cụ thể giúp nâng cao hiệu quản Mục tiêu nghiên cứu in h 2.1 Mục tiêu chung Trên sở đánh giá thực trạng quản rác thải sinh hoạt địa bàn thành phố cK để nắm rõ tình hình, qua đưa giải pháp nâng cao hiệu giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan thành phố Đông họ 2.2 Mục tiêu cụ thể ại - Tìm hiểu thực trạng phát sinh rác thải sinh hoạt địa bàn thành phố Đông Đ - Đánh giá thực trạng quản rác thải sinh hoạt địa bàn thành phố Đông - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản rác thải sinh hoạt ườ n g địa bàn thành phố Đối tượng phạm vi nghiên cứu a, Đối tượng nghiên cứu Tr Nghiên cứu thực nhằm đánh giá thực trạng quản rác thải sinh hoạt địa bàn thành phố Đông b, Phạm vị nghiên cứu Phạm vi không gian: Nghiên cứu thực địa bàn thành phố Đông Hà, bao gồm phường Phạm vi thời gian: Từ 2/01/2018-23/4/2018 SVTH: Trương Xn Đơng Khóa luận tốt nghiệp thời điểm, 18% đánh giá thời điểm thu gom chưa đúng, chậm trễ 73% cho việc thu gom đảm bảo môi trường, nhiên có 27% lại có ý kiến khác, thu gom chưa đảm bảo mơi trường Đánh giá mùi có tới 83% lạc quan, cho việc thu gom không gây mùi khó chịu cho khu vực, 17% phàn nàn việc thu gom chưa đảm bảo, gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến người dân.Có tận 92% đánh giá việc thu gom khơng gây ảnh hưởng tới sức khỏe cảnh quan dô thị, 8% đánh giá ngược lại uế 43% số phiếu đánh giá số lượng vị trí đặt thùng rác công cộng hợp lý, H 57% ý kiến cho số lượng thùng rác chưa nhiều so với quy mơ thành tế phố Duy có 100% số phiếu đồng tình việc nộp lệ phí thu gom rác, cho thấy người dân sẵn sàng trả phí để sống mơi trường in h Đây mục tiêu mà thành phố hướng tới tương lai Tổng kết lại, có 50% hộ điều tra hài lòng cơng tác quản CTRSH, 33% mức chấp nhận cK 17% chưa hài lòng Con số 50% chưa thực cao bối cảnh Đông phấn đấu đạt mục tiêu trở thành đô thị loại II tương lai gần tới Với định họ hướng thu gom CTRSH đạt mức tối đa 100% năm 2020 cần nỗ lực ại nhiều cấp quyền thành phố người dân sinh sống khắp Tr ườ n g Đ địa bàn SVTH: Trương Xn Đơng 45 Khóa luận tốt nghiệp Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN CTRSH Ở THÀNH PHỐ ĐÔNG 3.1 Giải pháp thu gom, phân loại, xử lý: 3.1.1 Thu gom * Phương thức thu gom: Quy trình thu gom thủ cơng kết hợp giới Thời gian thu gom chất thải hữu uế từ 18h đến 22h hàng ngày để đảm bảo vệ sinh Đối với chất thải lại thu gom vào khoảng thời gian cách ngày nhằm tiết kiệm chi phí vận chuyển H CTR Để đảm bảo thu gom triệt để lượng CTR sinh hoạt phát sinh tất khu tế vực đô thị, bao gồm khu vực dân cư xe đẩy tay khơng vào (ngõ xóm nhỏ, nhà Tr ườ n g Đ ại họ cK in khu vực dân cư sơ đồ Hình 10: h khu vực sườn dốc cao, mặt đường nhỏ ), đề xuất phương thức thu gom cụ thể cho SVTH: Trương Xn Đơng 46 Khóa luận tốt nghiệp Hình 10: Sơ đồ phân loại, thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt cho khuvực vực thịthu Khu dân cư cóđơthể gom xe đẩy tay; quan, trường học, chợ… Khu vực dân cư xe đẩy tay không vào CTR sau phân loại Xe đẩy tay thu gom CTR Công nhân thu gom CTR CTR đường phố công nhân thu gom phân loại H uế CTR sau phân loại Đường phố h tế Xe đẩy tay thu gom CTR họ cK in Xe thu gom CTR đặt đầu hẽm điểm tập kết CTR Khu phân loại tập trung Tr ườ n g Đ ại Đơn vị chuyên trách thu gom, vận chuyển CTR Chất hữu Chất trơ Chất tái chế, tái sử dụng Nhà máy chế biến phân hữu Bãi chôn lấp hợp vệ sinh Cơ sở tái chế SVTH: Trương Xn Đơng 47 Khóa luận tốt nghiệp * Phương tiện thu gom: Sử dụng xe đẩy tay để thu gom CTR đưa đến điểm tập kết Dọc đường phố bố trí thùng chứa CTR Tại chợ xây dựng khu vực chứa CTR (điểm tập kết chợ) Từ điểm tập kết, xe chở CTR chuyên dụng vận chuyển CTR tới BCL theo quy hoạch 3.1.2 Phân loại, xử uế Tiến hành phân loại nguồn để giảm bớt khối lượng CTR phải chôn lấp nhằm H kéo dài tuổi thọ khu xử lý, tăng cường tỷ lệ tái chế sản xuất phân hữu Việc tế phân loại CTR ưu tiên thực trước mắt đô thị địa bàn tỉnh h Phương thức phân loại cụ thể sau: in - Chất thải hữu cơ: Các loại rau, củ quả, trái cây, thức ăn thừa Các chất thải loại cK chuyển tới nhà máy chế biến phân hữu họ - Chất thải tái chế: Giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh chất thải tái chế chuyển tới sở tái chế ại - Các chất thải lại: Được tiếp tục phân loại điểm xử thành: Đ + Chất thải tái chế: Phân loại chuyển tới sở tái chế ườ n g + Chất thải khác: khơng khả tái chế, tái sử dụng bao gồm cao su, xỉ than, đất đá, sành sứ vỡ Để lưu giữ loại chất thải này, tuyên truyền vận động nhân dân Tr dùng túi nilon phế thải đồ chứa khác sẵn có dân Những thành phần chuyển tới bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh SVTH: Trương Xn Đơng 48 Khóa luận tốt nghiệp Hình 11: Sơ đồ mơ hình phân loại CTRSH Nguồn CTR sinh hoạt Các chất thải khác Điểm tập kết CTR Điểm tập kết CTR Nhà máy chế biến phân hữu Phân loại điểm xử Các chất thải tái chế họ cK in h tế H Chất hữu có khả phân hủy uế Phân loại tồn trữ nguồn g Chất thải Các chất thải tái chế Bãi chơn lấp HVS Cơ sở tái chế ườ n Phân hữu Đ ại Các chất thải khác 3.2 Giải pháp quản lý: Tr - Định kỳ đột xuất thực kiểm tra, tra công tác thu gom, vận chuyển xử CTR nhằm xử kịp thời vi phạm - Tăng cường đầu tư, cải tiến trang thiết bị thu gom, vận chuyển xử CTR - Nâng cao lực, ý thức, trách nhiệm đội thu gom CTR thông qua đào tạo chế độ tiền lương, tiền thưởng cho cán công nhân -Định kỳ quan trắc chất lượng môi trường sở xử CTR điểm tập kết CTR SVTH: Trương Xn Đơng 49 Khóa luận tốt nghiệp - Trong ngành, lĩnh vực, đơn vị phải đề nội quy tiêu chuẩn vệ sinh, tiêu vệ sinh phải cụ thể hoá phổ biến đến cá nhân thực - Phát động xây dựng tuyến đường, khu phố xanh đẹp Đẩy mạnh công tác kiểm tra VSMT hàng tuần, có nhận xét đánh giá, biểu dương, phê bình kịp thời - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức người dân việc quản lý, BVMT nói chung, quản CTR nói riêng khu vực thành phố uế 3.3 Nâng cao nhận thức cộng đồng: H * Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức: tế - Nâng cao lực, trình độ quản cho cán địa phương - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích tham gia in h cộng đồng thơng qua chương trình giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân quản chất thải trường học, cộng đồng dân cư sở kinh doanh cK - Tuyên truyền giáo dục, thông tin, hướng dẫn phân loại CTR hộ gia đình - Triển khai rộng rãi việc phân loại CTR sinh hoạt nguồn (hộ gia đình) cho họ thị ại - Lồng ghép đưa giáo dục môi trường vào cấp học với nội dung thời lượng Tr ườ n g Đ phù hợp với nhận thức lứa tuổi SVTH: Trương Xn Đơng 50 Khóa luận tốt nghiệp PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết Luận Đơng thành phố động, có tiềm lớn tỉnh Quảng Trị, bước chuyển thành thành phố loại II, đà trở thành thành phố cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa, với phát triển đó, đời sống người dân thành phố ngày cải thiện, nâng cao Cơ sở hạ tầng nâng cấp, đồng Tóm lại, Đơng chứng minh thành phố trung tâm Quảng Trị Tuy uế nhiên, kèm theo phát triển vấn đề phải đối mặt Dân số thành phố ngày H gia tăng, tỷ lệ tăng trung bình năm 1,73%, đến năm 2020 dự báo dân số tế chạm mốc 135.000 nghìn người Dân số tăng đồng nghĩa với việc lượng rác thải phát sinh gia tăng theo, đòi hỏi phải có chiến lược cụ thể việc kiểm sốt rác thải h sinh hoạt in Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày thành phố gần 55 chủ cK yếu nhiều tập trung phường có dân cư đơng nhất: Phường 1, phường phường Đông Lương Nơi phát sinh hộ dân, trường học, chợ,…Ngồi đến từ họ hoạt động nông nghiệp nhỏ lẻ địa bàn Thành phần chủ yếu hữu chiếm phần lớn khối lượng ại Công tác quản Công ty TNHH MTV cơng trình mơi trường thị Đơng Đ đảm nhiệm Công ty thực tốt với 9/9 phường thu gom, trang thiết bị đáp g ứng cho cơng việc Mốt số hạn chế tồn q trình thu gom chưa đảm ườ n bảo vệ sinh, điểm đón rác chưa đầu tư nên tình trạng rác tràn ngồi, gây mùi khó chịu Số lượng thùng rác cơng cộng chưa nhiều Tồn thành phố có Tr BCL, vào hoạt động năm xuống cấp, tải Người dân có ý thức chấp hành đổ rác nơi quy định, tham gia đóng phí thu gom số phận chưa thực chấp hành Phân loại rác nguồn chưa trọng, công tác tuyên truyền việc nâng cao ý thức, bảo vệ môi trường chưa thực hiệu Kiến Nghị Để đề tài có tính thực tiễn, xin đưa số kiến nghị sau: SVTH: Trương Xn Đơng 51 Khóa luận tốt nghiệp - Bổ sung thêm trang thiết bị phục vụ cho công tác thu gom như: Xe nén ép, xe đẩy tay, quần áo,…Đặc biệt tương lai gần, lượng CTRSH phát sinh lớn Do đó, trang thiết bị đầy đủ góp phần tăng hiệu cơng tác thu gom - Đầu tư xây dựng điểm đón rác hợp vệ sinh nhằm tránh gây vệ sinh, mùi hôi tiến hành thu gom - Thu gom nên tránh tuyến đường gần khu vực đông dân cư Xây dựng mạng lưới quy hoạch, vận chuyển hợp uế - Tiến hành phân loại rác nguồn Việc phần giảm áp lực tăng H tuổi thọ cho BCL Đồng thời, đem lại nguồn nguyên liệu cho trình sản xuất phân hữu tế - Kêu gọi vốn đầu tư, kinh phí từ người dân nhằm xây dựng cơng trình xử h CTRSH in - Vận động người dân tham gia đóng phí thu gom Mục tiêu 100% hộ toàn cK thành phố - Tuyên truyền, phổ biến lợi ích việc phân loại rác cho người dân thành Tr ườ n g Đ ại họ phố Cần có quy định phân loại rác, kèm theo chế tài phù hợp SVTH: Trương Xuân Đông 52 Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo trạng môi trường quốc gia 2016 Báo cáo môi trường thành phố Đông 16/01/2017 Báo cáo quy hoạch chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 uế NGHỊ QUYẾT Số: 23/2014/NQ-HĐND Về việc ban hành khoản phí lệ phí thuộc thẩm quyền định HĐND tỉnh địa bàn tỉnh Quảng Trị H Hiện trạng thu gom, xử CTRSH thành phố Đông (Cơng ty TNHH MTV tế cơng trình mơi trường đô thị Đông Hà) h Hiện trạng giải pháp quản lý, tái sử dụng rác thải sinh hoạt khu vực đô thị in Thành phố Thái Nguyên cK Luận văn Quản chất thải rắn đô thị http://moitruong24h.vn/quang-tri-bai-xu-ly-rac-thai-dong-ha-co-nguy-co-tran- họ nuoc-ri-rac-ra-moi-truong.html Trần Quang Minh (2010) ại 10 Trần Hiếu Nhuệ, Ưng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái (2011) Tr ườ n g Đ 11 Lê Cường (2015) SVTH: Trương Xuân Đông 53 Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Trương Xn Đơng 54 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT Mã số phiếu:…………… Ngày vấn: ……/………/ 2018 uế Người vấn: TRƯƠNG XN ĐƠNG H Chào ơng bà, tơi sinh viên lớp K48 kinh tế quản tài nguyên môi trường trường Đại học Kinh Tế Huế Hiện tơi thực hiên đề tài tốt nghiệp đánh tế giá thực trạng quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn thành phố Rất mong ông ( h bà ) bỏ chút thời gian giúp tơi hồn thành bảng hỏi Tơi xin cam đoan câu cK ông ( bà) giữ bí mật in hỏi phục vụ cho mục đích làm khóa luận tốt nghiệp, thơng tin PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG họ I.Thơng tin người vấn Người vấn: ……………………………… Tuổi:…………… Nam ườ n Cấp g Không học Đ Trình độ học vấn: Nữ ại Giới tính: Cấp1 Cấp Trung cấp, cao đẳng, đại học II Thơng tin hộ gia đình Tr Tổng số thành viên hộ gia đình:…………………… Nghề nghiệp ông (bà):…………………… PHẦN II: Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CÔNG TÁC QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT A Đánh giá người dân công tác quản chất thải rắn sinh hoạt 1, Khu vực ông ( bà) sinh sống có tiến hành thu gom chất thải rắn sinh hoạt khơng? Có Khơng uế Nếu có, tuần suất thu gom nào? H ngày/ lần tế ngày/ lần tuần/ lần in h Khác: ………………………………………… cK Gần khu vực ơng (bà) sinh sống có đặt thùng rác công cộng hay không? Số lượng thùng rác đặt bao nhiêu? Không Số lượng ……… thùng họ Có Đ Giờ thu gom ……… ại Thời gian thu gom nơi ông (bà) sinh sống thường tiến hành vào khoảng nào? g Thời gian thu gom có tiến hành thời điểm hay khơng? Chưa ườ n Có, thời điểm Tr Theo ông (bà), công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt thành phố thực tốt hay chưa? Chưa tốt Mùi hơi, khó chịu Tác động đến sức khỏe Mất cảnh quan đô thị Tác động khác Tốt Nếu chưa tốt, ơng (bà) cho biết ý kiến tác động tiêu cực mà mang lại? Theo ơng (bà), việc thu gom có đảm bảo vệ sinh mơi trường hay khơng? Có Khơng Việc thu gom rác thải ngày theo ơng (bà) có quan trọng hay khơng? Rất quan trọng Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng 10 Mức độ hài lòng ơng (bà) công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt thành phố? Chấp nhận uế Hài lòng Khơng hài lòng Khơng tế Có H 11 Ơng ( bà) có tiến hành phân loại rác thải sinh hoạt gia đình hay khơng? h 12 Thói quen xử rác thải sinh hoạt ông bà nào? in Chờ thu gom cK Chôn lấp Đốt họ Vứt trực tiếp MT ại 13 Ông (bà) có trả phí thu gom chất thải rắn sinh hoạt hay khơng Khơng Đ Có 14 Nếu có, mức phí mà ơng (bà) phải trả VND ườ n g ……………… 15 Mức phí theo ơng ( bà) hợp hay chưa? Tr Hợp Chưa hợp Kiến nghị: ……………………………………………………… PHỤ LỤC cK in h tế H uế MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ Tr ườ n g Đ ại họ Một góc ô chứa rác BCL thành phố Đông Một điểm tập kết rác đường Lê Quý Đôn – TP Đông ườ n Tr g ại Đ h in cK họ Bể chứa nước rỉ rác tế uế H ... sinh rác thải sinh hoạt địa bàn thành phố Đông Hà Đ - Đánh giá thực trạng quản lý rác thải sinh hoạt địa bàn thành phố Đông Hà - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý rác thải sinh... hình quản lý rác thải sinh hoạt địa bàn tế thành phố Qua đó, đưa giải pháp cụ thể giúp nâng cao hiệu quản lý Mục tiêu nghiên cứu in h 2.1 Mục tiêu chung Trên sở đánh giá thực trạng quản lý rác thải. .. đồng, hạn chế phát triển xã hội Đông Hà thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị, bước chuyển trở thành thành phố đông Từ công nhận thành phố vào năm 2009, Đông Hà ngày phát triển Nhiều cơng trình, đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng quản lý rác thải thành phố đông hà quảng trị , Đánh giá thực trạng quản lý rác thải thành phố đông hà quảng trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay