Chất thải rắn sinh hoạt và công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện bình sơn, tình quảng ngãi

71 38 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 12:28

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN H uế - - tế KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP nh CƠNG TÁC QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT Đ ại họ c Ki TẠI HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẶNG THỊ BÍCH NGỌC Huế, tháng 05 năm 2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN - - uế KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP H CƠNG TÁC QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT họ c Ki nh tế TẠI HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI Giảng viên hướng dẫn: ĐặngThị Bích Ngọc ThS.Võ Việt Hùng ại Sinh viên thực hiện: Đ Lớp: K47A-TNMT Niên khóa: 2013-2017 Huế, tháng 05 năm 2017 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng Lời Cảm Ơn ! Đ ại họ c Ki nh tế H uế Để hoàn thành khóa luận này, tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Võ Việt Hùng-giáo viên hướng dẫn dẫn, chỉnh sửa tận tình cho tơi suốt thời gian thực báo cáo tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Kinh tế Phát triển, trường đại học kinh tế Huế tận tình truyền đạt kiến thức năm học tập Với vốn kiến thức tiếp thu q trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang quý báu để bước vào đời cách tự tin vững Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị Phòng Tài Ngun Mơi Trường huyện Bình Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho thu thập tài liệu, số liệu thực tập Tôi xin chân thành cảm ơn người thân bạn bè cổ vũ, động viên q trình tơi thực báo cáo tốt nghiệp Mặc dù cố gắng lần thực báo cáo tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp không tránh khỏi hạn chế thiếu sót, tơi mong nhận đóng góp ý kiến q thầy để báo cáo tơi hồn thiện Cuối cùng, tơi xin kính chúc q thầy nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, thuận lợi công việc tiếp tục tâm huyết với sứ mệnh trồng người cao cả, truyền đạt kiến thức bổ ích cho hệ mai sau Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Đặng Thị Bích Ngọc SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC .i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KÍ HIỆU .v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU viii PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài: .1 uế Mục tiêu đề tài: H 2.1 Mục tiêu chung: .1 2.2 Mục tiêu cụ thể: .1 tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu: nh 3.1.Đối tượng nghiên cứu: .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Ki Các phương pháp nghiên cứu: .2 c 4.1 Phương pháp luận: họ 4.2.Phương pháp nghiên cứu: PHẦN II: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ại CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .3 Đ Cơ sở luận: 1.1 Các khái niệm chất thải rắn .3 1.1.1 Khái niệm chất thải rắn sinh hoạt: 1.1.2 Khái niệm quản chất thải rắn sinh hoạt: 1.2 Nguồn phát sinh .5 1.3 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt: 1.4 Tác hại chất thải rắn Cơ sở thực tiễn 2.1 Tình hình quản chất thải rắn giới .7 2.2 Tình hình quản chất thải rắn Việt Nam SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng 2.2.1 Tình hình phát sinh CTR đô thị năm gần Nội dung 10 2.2.2 Công tác phân loại, thu gom vận chuyển chất thải rắn đô thị .10 2.2.3 Quy hoạch điểm tập trung CTR, trạm trung chuyển CTR 12 2.2.4 Xử CTR đô thị 13 2.2.5 Vấn đề tài 15 CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG PHÂN LOẠI, THU GOM, XỬ QUẢN CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH SƠN .16 2.1 Điều kiện tự nhiên 16 uế 2.1.1 Vị trí địa 16 H 2.1.2 Địa hình, địa mạo 17 2.1.3 Khí hậu 18 tế 2.1.4 Thủy văn 19 nh 2.1.5 Thực trạng môi trường .19 2.2 Điều kiện kinh tế- xã hội .20 Ki 2.2.1 Về kinh tế: 20 c 2.2.2.Về văn hóa du lịch: .20 họ 2.2.3 Về ngành, dịch vụ: 20 2.2.4 Về sở hạ tầng: 23 ại 2.3 Hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Bình Sơn 27 Đ 2.3.1 Lượng rác thải địa bàn huyện Bình Sơn 27 2.3.2 Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Bình Sơn .28 2.3.3 Khối lượng rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Bình Sơn .28 2.4 Tình hình cơng tác quản chất thải sinh hoạt huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 31 2.4.1 Địa điểm hoạt động 31 2.4.2 Loại hình hoạt động: 32 2.4.3 Quy mô hoạt động: 33 2.5Hiện trạngvềtình hình thu gom, vận chuyển xử rác khu vực 33 2.5.1 Mơ hình thu gom 33 SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng 2.5.2 Trang thiết bị, nhân công .35 2.5.3 Công tác thu gom, vận chuyển .36 2.5.4 Công tác xử lý: 37 2.5.5 Hiện trạng bãi xử rác Cỏ Huê: .39 2.6 Quản CTR sinh hoạt việc phát triển kinh tế xã hội địa phương .40 2.7 Đánh giá đề xuất hộ điều tra phân loại, thu gom xử chất thải rắn sinh hoạt 40 2.7.1 Mức phí áp dụng cho hoạt động thu gom, xử 40 2.7.2 Nhận thức thái độ người dân công tác phân loại, thu gom, vận uế chuyển xử 41 2.8 Thuận lợi khó khăn công tác thu gom, vận chuyển xử địa bàn H huyện Bình Sơn 41 tế 2.8.1 Thuận lợi 41 nh 2.8.2 Hạn chế .42 2.8.3 Nguyên nhân hạn chế 43 Ki CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP 44 c 3.1 Căn xây dựng giải pháp .44 họ 3.1.1 Căn pháp lý: 44 3.1.2 Dự báo lượng rác phát sinh từ nguồn hàng ngày địa phương tới ại năm 2020 .44 Đ 3.2 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản .45 3.2.1 Giải pháp thu gom: 45 3.2.2 Giải pháp vận chuyển: 46 3.2.3 Giải pháp xử rác: .47 3.2.4 Giải pháp xử rác Bãi rác Cỏ Huê .47 3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ 50 3.2.5.1 Công cụ pháp 50 3.2.5.2 Xã hội hóa cơng tác bảo vệ môi trường 50 3.2.5.3 Tuyên truyền, giáo dục 51 3.2.5.4 Duy trì nguồn kinh phí cho mơ hình quản chất thải rắn .51 SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng 3.2.5.5 Giải pháp truyền thông, nâng cao nhận thức phát triển nguồn lực 52 3.2.5.6 Giải pháp giám sát, kiểm tra, tra 52 3.2.5.7 Giải pháp hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu, phát triển công nghệ 52 3.2.5.8 Giải pháp đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi hợp tác kỹ thuật với tổ chức quốc tế 52 PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .54 Kết luận .54 Kiến nghị 54 Đ ại họ c Ki nh tế H uế TÀI LIỆU THAM KHẢO .56 SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KÍ HIỆU Bộ tài nguyên môi trường BVMT Bảo vệ môi trường BXD Bộ xây dựng BYT Bộ y tế CP Cổ phần CP Chính phủ CTR Chất thải rắn CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt ĐTM Đánh giá tác động môi trường KKT Khu kinh tế KLH Khu liên hiệp LILAMA Công ty cổ phần – điện – môi trường LILAMA NĐ Nghị định QCVN Quy chuẩn Việt Nam RTSH Rác thải sinh hoạt H tế nh Ki c họ Ủy ban nhân dân Đ ại UBND uế BTNMT SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Hình Sơ đồ tổng quát hệ thống quản CTR sinh hoạt .4 Hình Sơ đồ nguồn phát sinh chất thải rắn Hình Hình vẽ đồ huyện Bình Sơn .17 Hình Sơ đồ vị trí nhà máy LILAMA 32 Hình Sơ đồ công nghệ phân loại rác 37 Hình 6: Sơ đồ cơng nghệ lò đốt chất thải 38 Hình Lưu đồ cơng nghệ chung 39 Đ ại họ c Ki nh tế H uế Biểu đồ Khảo sát cộng đồng phân loại CTRSH nguồn (%) 41 SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng CTR đô thị phát sinh năm 2009 – 2010 dự báo đến năm 2025 10 Bảng Khối lượng rác thải phát sinh ngày .31 Đ ại họ c Ki nh tế H uế Bảng Trang thiết bị khu vực 35 SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng - Riêng tuyến đường Trần Công Hiến bên Thị trấn Châu Ổ, bên xã Bình Trung nên thuận lợi việc thu gom thực thu gom tuyến phố Thị trấn Châu Ổ - Đối với xã Bình Dương có thu gom tuyến hẻm, nên thực hẻm thị trấn Châu Ổ - Đối với ngõ, hẽm điểm dân cư, người dân đem rác đầu ngõ vào thời điểm xe thu gom rác để thu gom - Đối với chợ: tùy theo lượng rác phát thải ngày để bố trí số lượng, loại thùng rác thích hợp, công nhân vệ sinh chợ tập trung thu gom vào thùng rác xe uế ép rác đến thu gom vào thùng rác xe ép rác đến thu gom từ thùng rác - Loại thùng 100 lít: 250 thùng - Loại thùng 660 lít: 10 thùng Ki 3.2.2.Giải pháp vận chuyển: nh - Loại thùng 240 lít: 255 thùng tế H c Tổng hợp thùng rác cần bố trí để thu gom tồn khu vực: họ cần phải có: c a Thiết bị: Để đáp ứng nhu cầu giải pháp thu gom, vận chuyển xử - Xe tiến xe đẩy tay thu gom rác từ hẻm, ngõ: 20 ại - Loại thùng 100 lít: 250 thùng Đ - Loại thùng 240 lít: 255 thùng - Loại thùng 660 lít: 10 thùng - Xe ép cần thiết tối thiểu: + Năm 2017: Bố trí xe ép rác xe ép rác tấn, số chuyến thu gom vận chuyển tối đa ngày xe chuyến + Năm 2018, 2019, 2020: Bố trí xe ép rác xe ép rác tấn, số chuyến thu gom vận chuyển tối đa ngày xe chuyến - Lò đốt cơng suất modun GFC-SANKYO NFi-05là 0,5 tấn/giờ, tương ứng với phương án sản xuất sau: SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc 46 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng + Từ năm 2016 đến 2018 dùng lò, phương án sản xuất bình qn năm: 20/24 ngày đêm +Từ năm 2019 đến 2020 dùng lò, phương án sản xuất bình qn năm: 19/24 ngày đêm b Hạ tầng: - Nhà sân phơi, phân loại rác có mái che: 500 m2 - Nhà điều hành, trực, vệ sinh: 30m2 - Ống thoát nước: 50m - Tường rào cổng ngõ: 540m uế 3.2.3 Giải pháp xử rác: So với việc dùng giải pháp chơn lấp giải pháp đốt có chơn lấp phần rác khơng H đốt dễ thực cho công ty kể địa phương với quy mô phát thải không tế lớn Cụ thể: nh - Nhu cầu diện tích cho khu xử đốt khoảng 500m2 - Kinh phí đầu tư cho hệ thống, công nghệ đốt khoảng:10 tỷ đồng ( thời gian đầu Ki tư kéo dài theo lộ trình sử dụng đến hết năm 2029) c - Nhu cầu diện tích cho hố chơn lấp phần chất thải rắn không đốt họ năm 2020 khoảng 2500m2, đảm bảo cho chôn lấp cho 7.500 tấn, với thành phần rác tương đương khoảng 5000m3, dung tích hố chơn lấp vừa đủ không cần ại phải đầu tư thêm hố chôn lấp Đ - Nước rỉ rác túy khơng có, có nước mưa qua hố chôn lấp với thành phần rác mức độ nhiễm khơng nhiều xử công nghệ sinh học (thả bèo, khử vôi, lưu trữ thời gian để phân hủy) - Chi phí vận hành xử đốt khoảng 301.000 đồng/tấn rác.Đây xu hướng chung giải pháp xử chất thải rắn sinh hoạt địa phương cấp huyện, khu dân cư, có qui mơ phát thải khơng lớn 3.2.4 Giải pháp xử rác Bãi rác Cỏ Huê a Lộ trình thực giải pháp Năm 2017 – 2020: Dùng giải pháp đốt có chơn lấp phần rác thải không đốt b Công nghệ đốt SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc 47 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng Sử dụng cơng nghệ lò đốt GFC-SANKYO NFi-05 Series nhãn hiệu Thái Lan, sản xuất năm 2013 với công suất thiết kế 01 modul: 150 ÷ 500 kg/giờ Đặc điểm lò đốt GFC-SANKYO NFi-05 Series 3: - Kích thước lò: Dài 2.560mm × Rộng 1.450mm × Cao 2.200mm - Kích thước ống khói tính từ mặt lò: Cao 7.500mm - Trọng lượng: 9.500kg - Cơng suất lò đốt: từ 150 ÷ 500 kg/giờ - Tỷ lệ đốt cháy: Chất thải ẩm ướt 25-45%, chất thải khô 55-75% - Buồng đốt: Ba luồng đốt uế - Nhiệt độ buồng đốt: 6000C-10000C, thời gian đốt liên tục 24/24 - Khả hoạt động liên tục:>72 tế - Nhiệt độ bên ngồi vỏ lò: ≤ 600C H - Thời gian lưu cháy: ≥ s nh - Nhiệt độ khí thải môi trường: ≤ 1800C - Nhiên liệu đốt: Không sử dụng loại nhiên liệu để đốt cháy Ki - Hệ thống lấy khí tự nhiên: Khơng có hệ thống điện hỗ trợ thiết bị tạo khí c - Thời hạn sử dụng: 10 năm (ít nhất) họ Hạ tầng kỹ thuật cần thiết: - Diện tích sân phơi phân loại rác có mái che ại - Hệ thống thoát nước rỉ rác bể xử nước rỉ rác Đ - Hệ thống cấp điện, nước sinh hoạt - Diện tích nhà điều hành, nghỉ vệ sinh: 15 ÷ 32 m2 - Diện tích khu vực phía sau xử lý: 50 ÷ 200 m2 - Diện tích đất trống: 100 ÷ 200 m2 - Kết phân tích mẫu khí thải cho thấy: Hàm lượng tiêu phân tích nằm giới hạn cho phép theo QCVN 30:2010/BTNMT khí thải phù hợp với QCVN 30:2012/BTNMT - Kết phân tích mẫu khơng khí cho thấy: + Hàm lượng tiêu phân tích mơi trường khơng khí xung quanh nằm giới hạn cho phép theo QCVN 05; 06:2009/BTNMT SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc 48 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng + Hàm lượng tiêu phân tích mơi trường khơng khí khu làm việc nằm giới hạn cho phép theo TC (3733 – 2002) BYT + Lò đốt rác GFC-SANKYO NFi-05 sử dụng nguyên tắc đối lưu tự nhiên dòng vật chất chênh lệch đáng kể nhiệt độ ống khói mơi trường bên ngồi Do vậy, lò tự đốt rác khơng khí tự nhiên, khơng cần dùng loại nguyên liệu điện, gas, xăng, dầu… - Cơng nghệ thiêu đốt sử dụng lò đốt rác GFC-SANKYO NFi-05 hoàn toàn phù hợp với việc xử rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn đô thị - Mỗi mơ đun thiết bị lò đốt rác GFC-SANKYO NFi-05 xử phù hợp điều uế kiện dân cư có quy mơ dân số từ 15.000 đến 30.000 người, giảm ô nhiễm môi trường đất, môi trường khơng khí tiết kiệm diện tích đất chơn lấp H - Lò đốt rác GFC-SANKYO NFi-05 nhập nguyên tế đăng ký quyền sáng chế toàn cầu mã số: 1001000793 nh Sự phù hợp công nghệ với điều kiện Việt Nam Để đáp ứng nhu cầu xử CTR công nghệ tổng hợp phục vụ thiêu đốt, Ki thời gian qua chúng tơi tham quan, nghiên cứu lò đốt rác GFC-SANKYO NFi-05 c với hệ thống công nghệ đồng bộ, tiên tiến, phù hợp hoàn toàn đáp ứng việc xử họ rác thải khu vực nông thôn, đô thị với điều kiện Việt Nam, xửu triệt để chất thải, tiết kiệm quỹ đất, đảm bảo vệ sinh môi trường thoe tiêu chuẩn, quy chuẩn mơi ại trường Việt Nam Lò đốt vận hành đảm bảo tính ổn định, khí thải đảm bảo quy chuẩn Đ hành, phù hợp với khí hậu Việt Nam đồng thời đặt nhiều mơ đun lò cạnh để nâng công suất xử rác Đánh giá hiệu xử - Nguồn rác xử triệt để, không gây ô nhiễm môi trường cảnh quan Tạo khơng khí lành thân thiện với môi trường - Nguồn rác xử ngay, hậu rác khơng tồn môi trường Nguồn nước, nguồn dịch bệnh, nguồn khơng khí cho hệ mai sau Giúp cải thiện môi trường sinh thái cho nguồn đất nguồn nước SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc 49 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng 3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ 3.2.5.1 Công cụ pháp Cần vận dụng phương tiện pháp để điều chỉnh lệch lạc tồn lâu xã hội Luật pháp phải tham gia vào trình quản xử rác, qua để uốn nắn hành vi sai trái hình thành thói quen, ý thức người dân Áp dụng văn pháp luật liên quan để kiểm sốt cơng tác quản hoạt động thải bỏ người dân Một số văn liên quan như: + Nghị định Chính phủ số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2005 quản chất thải rắn uế + Điều 9, nghị định Chính phủ số 150/2005/NÐ-CP ngày 12 tháng 12 năm H 2005: Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội tế + Cần có biện pháp nhắc nhở xử phạt hành để nâng cao tính pháp nh để người dân thực nghiêm túc trách nhiệm thân 3.2.5.2 Xã hội hóa cơng tác bảo vệ môi trường Ki Để công tác bảo vệ môi trường đạt hiệu tối đa cần huy động mức c cao tham gia thành phần xã hội họ - Xác định rõ trách nhiệm bên liên quan công tác thu gom: + Các nhà quản cần tạo điều kiện tốt để công tác thu gom tiến hành ại thuận lợi; tìm kiếm nguồn hỗ trợ kỹ thuật kinh phí để mơ hình Đ trì phát triển; hướng dẫn, khuyến khích bắt buộc người dân tích cực tham gia thực trách nhiệm nghiệp môi trường chung + Mọi người dân cần nghiêm chỉnh thực quy định BVMT; có trách nhiệm tự giác chấp hành chủ trương, chương trình BVMT xã quan cấp đề ra; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu gom chất thải rắn như: phân loại rác nguồn, giảm phát thải, đóng phí mơi trường đầy đủ, - Đưa người dân trực tiếp tham gia vào công tác quản môi trường tạo trí cao người dân, dễ kiểm soát vấn đề như: tham khảo ý kiến người dân việc tổ chức thu gom rác hay đề mức phí mơi trường nhằm tạo công bằng, ủng hộ tham gia nhiệt tình người dân SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc 50 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng 3.2.5.3 Tuyên truyền, giáo dục Cần xây dựng mạng lưới tuyên truyền giáo dục môi trường nhận thức cộng đồng để lôi kéo tất người dân tham gia + Đào tạo cán chuyên môn môi trường đủ lực để quản tốt mặt + Tích cực tổ chức hoạt động tuyên truyền BVMT, hướng dẫn phân loại giảm thiểu rác rác nguồn cho nhóm đối tượng: học sinh, nông dân, phụ nữ, niên Các hình thức tuyên truyền như: tổ chức bàn luận vấn đề môi trường buổi học, buổi họp thôn; tuyên truyền giảm thiểu phân loại rác nguồn uế qua hình thức phát tờ rơi hay phương tiện loa phát gương tốt hoạt động bảo vệ môi trường H + Xây dựng băng rôn, pano tuyên truyền để phát động phong trào; Nêu tế + Tổ chức hoạt động dọn dẹp vệ sinh nơi công cộng theo định kỳ nh cách để tuyên truyền vận động tham gia người dân 3.2.5.4 Duy trì nguồn kinh phí cho mơ hình quản chất thải rắn Ki Cần tạo nguồn kinh phí lâu dài cho mơ hình để mơ hình quản chất thải rắn c hoạt động liên tục: họ + Kêu gọi nguồn hỗ trợ từ tổ chức ngồi nước từ phía cộng đồng ại người dân nhằm tạo sở cho việc phát triển hệ thống quản môi trường tốt Đ + Đồng thời, phải tự trì nguồn kinh phí từ rác thải như: hạn chế tối thiểu lượng rác thải ra, phân loại rác để hạn chế lượng rác phải thu gom tái chế tối đa lượng rác làm phân bán phế liệu Ngồi ra, q trình thực mơ hình quản chất thải rắn, cần linh động áp dụng giải pháp tức thời để đáp ứng nhu cầu thời điểm Vào dịp lễ, Tết, mùa thu hoạch cần có kế hoạch tăng cường tần suất thu gom cách linh động hợp Đối với rác thải rơm rạ thải, khuyến khích người dân tận dụng ủ làm phân thay biện pháp đốt bỏ Tổ chức thu gom, làm làng xóm sau đợt lũ, SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng 3.2.5.5 Giải pháp truyền thông, nâng cao nhận thức phát triển nguồn lực Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu nội dung quản chất thải quy định Luật bảo vệ môi trường 2014 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP quản chất thải phế liệu rộng rãi tới cấp, ngành, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân; tăng cường trao đổi, tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai công tác quản chất thải, trọng đến tính khả thi, phù hợp triển khai áp dụng mơ hình xử chất thải địa phương; nghiên cứu đưa nội dung giáo dục môi trường có quản chất thải vào chương trình khóa cấp học phổ thơng; đẩy mạnh uế việc xây dựng phổ biến sở liệu trang thông tin điện tử chất thải rắn; H tài liệu hướng dẫn kỹ thuật quản lý, xử chất thải rắn 3.2.5.6 Giải pháp giám sát, kiểm tra, tra tế Tăng cường phối hợp quan quản nhà nước môi trường nh địa phương kiểm soát chặt chẽ khu xử chất thải, bãi chôn lấp chất thải giáp ranh địa phương việc vận chuyển chất thải liên tỉnh; tăng cường công Ki tác tra, kiểm tra hoạt động thu gom, vận chuyển xử chất thải rắn để phòng c ngừa kịp thời phát xử vi phạm họ 3.2.5.7 Giải pháp hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu, phát triển công nghệ Nghiên cứu phát triển công nghệ xử chất thải rắn theo hướng giảm thiểu lượng ại chất thải rắn chôn lấp, tăng cường tỷ lệ tái chế, tái sử dụng thu hồi lượng từ Đ chất thải; tăng cường nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng cơng nghệ sẵn có tốt nhất, cơng nghệ thân thiện với môi trường; đẩy mạnh việc xây dựng mơ hình điểm tái chế, tái sử dụng thu hồi lượng từ chất thải rắn nhằm lựa chọn mơ hình phù hợp để nhân rộng phạm vi nước… 3.2.5.8 Giải pháp đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi hợp tác kỹ thuật với tổ chức quốc tế Chủ động đề xuất, xây dựng chế nội dung hợp tác song phương đa phương, trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý, xử chất thải rắn; tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư nước tham gia phát triển sở hạ tầng, nhà máy phục vụ SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng quản lý, xử chất thải rắn; tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ đào tạo hoạt động tái chế, tái sử dụng thu hồi lượng từ chất thải rắn… Việc khẩn trương triển khai đồng giải pháp hướng tới việc nâng cao hiệu công tác quản chất thải rắn thời gian tới cần thiết Bên cạnh đó, bảo vệ mơi trường trách nhiệm tồn xã hội, cá nhân phải nhận thức trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trường, tạo chuyển biến tích cực nâng cao hiệu công tác bảo vệ môi trường nói chung cơng tác quản chất thải nói riêng, tiến tới bước ngăn ngừa tình trạng nhiễm Đ ại họ c Ki nh tế H uế mơi trường SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Nhìn chung, cơng tác quản chất thải rắn sinh hoạt huyện Bình Sơn nói riêng nước nói chung cần thiết Bên cạnh đó, bảo vệ mơi trường trách nhiệm toàn xã hội, cá nhân phải nhận thức trách nhiệm chung tay bảo vệ mơi trường Qua q trình khảo sát thực địa tham khảo tài liệu liên quan, đề tài tìm hiểu đánh giá trạng môi trường, công tác quản chất thải rắn địa bàn huyện Bình Sơn Trong đó, phân tích hạn chế thuận lợi uế công tác quản chất thải rắn Việc tìm kiếm giải pháp thu gom, vận chuyển xử chất thải rắn phù hợp với H điều kiện địa phương cần thiết Nếu áp dụng tốt mơ hình góp tế phần bảo vệ môi trường, làm sở cho đề án mơi trường huyện nh Bình Sơn Tuy nhiên, thuyết thực tiễn ln có khoảng cách xa nên gắng tất người c Kiến nghị Ki trình áp dụng cần linh động tìm phương án giải tham gia cố họ Đối với quan chức quản - Để đẩy mạnh công tác quản chất thải sinh hoạt huyện Bình Sơn cần thực ại nhanh chóng giải pháp đường lối sách, biện pháp xử lý, nâng cao Đ nhận thức tham gia cộng đồng - Tăng cường công tác quản thu gom, quản rác thải toàn địa bàn huyện, cần có kết hợp chặt chẽ hệ thống quản hành huyện cơng ty cơ-điện-mơi trường Lilama - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng tồn phương tiện thơng tin đại chúng để nâng cao nhận thức người dân quản chất thải rắn sinh hoạt bảo vệ môi trường - Tập trung đầu tư chi phí nhân lực cho cơng trình nghiên cứu tìm biện pháp xử nguồn nhiễm, đặc biệt vị trí nơi xử SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng - Đẩy mạnh việc tổ chức triển khai quy hoạch quản chất thải rắn phê duyệt địa phương - Đầu tư cho công tác quản chất thải rắn nguồn vốn - Đẩy mạnh việc tuyên truyền, đào tạo tổ chức khoá tập huấn cho doanh nghiệp sản xuất hơn, hoạt động giảm thiểu phát sinh chất thải rắn; quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải rắn theo quy định pháp luật - Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động thu gom, vận chuyển xử chất thải rắn để phòng ngừa kịp thời phát xử vi phạm - Nghiên cứu đưa nội dung giáo dục mơi trường có quản chất thải uế vào chương trình khóa cấp học phổ thơng - Xây dựng sách mua sắm cơng để ưu tiên mua sắm sản phẩm thân H thiện môi trường tế Đối với công ty Lilama nh - Nhà máy Lilama cần mở rộng quy mơ thu gom xã lại huyện - Đào tạo tăng cường nguồn nhân lực phục vụ cho công tác thu gom, vận Ki chuyển xử chất thải sinh hoạt c - Bổ sung thiết bị cho việc thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt - họ Đối với người dân Người đân phải hiểu tầm ảnh hưởng chất thải rắn sinh hoạt để có ý thức Mỗi người cần nâng cao nhận thức thái độ việc bảo vệ mơi Đ - ại trách nhiệm bảo vệ môi trường trường thông qua việc tự tham gia học hỏi tìm hiểu thơng tin mơi trường SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng TÀI LIỆU THAM KHẢO Số liệu sở thực tập cung cấp Bộ TN&MT, 2011, Báo cáo Môi trường quốc gia 2011 - Chất thải rắn Cù Huy Đấu, Trần Thị Hường, Quản CTR đô thị, 2009 - NXB Xây dựng Nghị định sơ 59/2007/NĐ-CP Chính phủ việc quản CTR Quyết định số 2149/2009/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia quản tống hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đen năm 2050 uế Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD Bộ Xây dựng việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vê Quy hoạch Xây dựng tế H 7.http://qlkh.tnu.edu.vn/theme/details/822/hien-trang-va-giai-phap-quan-ly-tai-sudung-rac-thai-sinh-hoat-khu-vuc-do-thi-tai-thanh-pho-thai-ng nh 8.http://moitruongviet.edu.vn/tinh-hinh-quan-ly-ran-tai-viet-nam-de-xuat-cac-giaiphap-tang-cuong-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-chat-thai-ran-chat-thai/ Ki 9.http://tailieu.vn/doc/luan-van-nghien-cuu-de-xuat-cac-bien-phap-quan-ly-chat-thairan-do-thi-tai-thanh-pho-tuy-hoa-tinh-1228235.html họ c 10.http://vacne.org.vn/phan-loai-chat-thai-ran-sinh-hoat-tai-nguon-tai-che-va-tai-sudung-la-giai-phap-co-y-nghia-kinh-te-xa-hoi-va-moi-truong-o-cac-do-thi/24735.html Đ ại 12.http://chuyentrang.monre.gov.vn/hnmttq4/tin-tuc-hoi-nghi/tang-cuong-hieu-quacong-tac-quan-ly-chat-thai-ran.html 13 http://cem.gov.vn/Portals/0/2016/TinBai/Chuong%203.pdf SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA Phiếu số: Ngày tháng năm Địa điểm điều tra: Xin ơng(bà) vui lòng trả lời câu hỏi Việc trả lời đầy đủ câu hỏi giúp tơi hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Tơi xin đảm bảo thông tin mà ông(bà) cung cấp phiếu vấn sử dụng cho mục đích nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Xin ông(bà) đánh dấu vào tương ứng với đáp án chọn THƠNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN I uế Họ tên: Tuổi: Giới tính: Nam / Nữ H Thơn:………………… Xã:……………… Huyện:………………… NỘI DUNG PHỎNG VẤN nh II tế Nghề nghiệp: ………………… Ki Lượng rác sinh hoạt thực tế gia đình thải ngày: c □3kg ại Hình thức thu gom xử lý: Đ □ Tự thu gom, xử hộ gia đình □ Tổ bảo vệ mơi trường địa phương Với hình thức tự thu gom, ơng( bà) xử cách nào? ( Có thể chọn nhiều phương án) □ Bán phế liệu: chai lọ nhựa, thủy tinh, sắt vụn, kim loại □ Chôn lấp □ Thiêu hủy SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng □ Tái chế làm thức ăn cho vật ni, phân bón, thức ăn, thực phẩm □ Đổ mương, ao Hình thức khác: Với hình thức thu gom tổ vệ sinh mơi trường thực phân loại rác khơng? Nếu có mơ tả cách phân loại: Tần suất thu gom tổ bảo vệ môi trường: H uế □ Hàng ngày tế □ ngày/lần nh □ ngày/ lần Ki □ Khác c Theo ông( bà) thời gian tần suất thu gom có hợp khơng? Giải thích? họ □ Tốt Đ ại Đánh giá công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt địa phương □ Chưa tốt □ Bình thường □ Kém Phí thu gom rác thải sinh hoạt bao nhiêu? 10 Với mức phí vậy, ơng (bà) thấy nào? □ Thấp □ Cao □ Phù hợp 11 Ơng( bà) cảm nhận mơi trường nơi ở: SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc 58 Khóa luận tốt nghiệp □ Sạch GVHD: Th.S Võ Việt Hùng □ Bình thường □ Ơ nhiễm 12 Ơng (bà) có hiểu việc phân loại rác nguồn? □ Có □ Khơng 13 Ơng (bà) có đồng ý triển trai việc phân loại rác nguồn khơng? □ Có □ Khơng 14 Theo ông (bà) việc mua dụng cụ phân loại: □ Mua dụng cụ phân loại uế □ Phải cấp H 15 Kiến nghị ông(bà) công tác quản thu gom, vận chuyển xử rác thải sinh hoạt địa phương: nh tế Đ ại họ c Ki Xin cảm ơn ông ( bà) cung cấp thơng tin! SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Võ Việt Hùng uế PHỤ LỤC 2: HÌNH ẢNH ại họ c Ki nh tế H Hình Vứt rác bừa bãi xã Bình NguyênHình Ngườidân xã Bình Châu tự xử Đ Hình Kho xử rác LILAMA Hình Cơng nghệ lò đốt thứ cấp, sơ cấp SVTH: Đặng Thị Bích Ngọc Hình Cơng nghệ phân loại rác Hình Khí thải từ lò đốt 60 ... Tên đề tài: Chất thải rắn sinh hoạt công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Bình Sơn, tình Quảng Ngãi Mục tiêu nghiên cứu: - Cơ sở lý luận thực tiễn vấn đề chất thải rắn sinh hoạt - Thực... Chất thải rắn sinh hoạt việc quản Đ lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Mục tiêu đề tài: 2.1 Mục tiêu chung: Đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn địa bàn huyện Bình Sơn,. .. chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đánh giá công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Bình Sơn - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý chất thải rắn địa uế bàn huyện Bình Sơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất thải rắn sinh hoạt và công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện bình sơn, tình quảng ngãi , Chất thải rắn sinh hoạt và công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện bình sơn, tình quảng ngãi , (Nguồn: Phòng tài nguyên môi trường huyện Bình Sơn, 2016), Cơ sở thực tiễn, (Nguồn: TCMT tổng hợp, năm 2011), CHƯƠNG 2. HIỆN TRẠNG PHÂN LOẠI, THU GOM, XỬ LÝ VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH SƠN, Hình 3. Hình vẽ bản đồ huyện Bình Sơn., Hoạt động công nghiệp tại khu vực huyện Bình Sơn rất ít. Vì thế, lượng rác thải sinh hoạt từ nguồn này là không đáng kể., - Khối lượng RSH 6 tháng đầu năm 2016, Hình 4. Sơ đồ vị trí nhà máy LILAMA, - Mức thu phí vệ sinh môi trường theo quy định Nghị quyết số 37/2011/NQQ-HĐND ngày 12/12/2011 là 9.600 đồng/hộ., - Về phần kinh phí thu từ các hộ dân sẽ được giao cho UBND các xã thực hiện và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định., Từ bảng dự báo trên, ta thấy lượng rác thải phát sinh đến năm 2020 ngày càng nhiều, nếu hệ thống thu gom và vận chuyển CTR hiện nay không được cải thiện thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay