Hiệu quả kinh tế rừng trồng sản xuất của hộ gia đình ở xã lộc bổn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế

100 41 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 12:28

uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN  tế H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC nh HIỆU QUẢ KINH TẾ RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT CỦA HỘ Ki GIA ĐÌNH LỘC BỔN - HUYỆN PHÚ LỘC - TỈNH Đ ại họ c THỪA THIÊN HUẾ NGUYỄN THỊ LÀNH Khóa học: 2013 - 2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN tế H uế  nh KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ki HIỆU QUẢ KINH TẾ RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH LỘC BỔN - HUYỆN PHÚ LỘC - TỈNH Đ ại họ c THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Lành ThS Trần Đồn Thanh Thanh Lớp: K47A - TNMT Niên khóa: 2013 - 2017 Huế, tháng năm 2017 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh Lời Cảm Ơn Đ ại họ c Ki nh tế H uế Để hồn thành khóa luận này, em xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Huế, thầy cô giáo công tác trường Đặc biệt, thầy cô khoa Kinh tế Phát triển, người trang bị cho em kiến tức định hướng đắn năm học tập trường tảng kiến thức để em hoàn thành tốt đợt thực tập cuối khóa Đặc biệt, em xin tỏ lòng cám ơn sâu sắc tới Th.S Trần Đoàn Thanh Thanh giảng viên khoa Kinh tế Phát triển, người giáo viên tận tình dành nhiều thời gian quan tâm hướng dẫn từ lúc định hướng chọn đề tài suốt q trình hồn thiện khóa luận Em xin cảm ơn bác, anh chị công tác Bộ phận Quản lý Bảo vệ Rừng, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc, tận tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến, cung cấp số liệu thông tin cần thiết để em hồn thành khóa luận Cuối em xin chân thành cám ơn người thân, gia đình bạn bè quan tâm, giúp đỡ động viên em lúc khó khăn, giúp em hồn thành tốt cơng việc học tập nghiên cứu để thực khóa luận này Do thời gian kinh nghiệm hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy bạn bè để hồn thiện khóa luận tốt Em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2017 Sinh viên thực Nguyễn Thị Lành SVTH: Nguyễn Thị Lành i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU viii PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ .1 uế MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU H 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể tế ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU nh 3.1 Đối tượng nghiên cứu .3 Ki 3.2 Phạm vi nghiên cứu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3 c 4.1 Phương pháp thu thập số liệu họ 4.1.1 Thu thập số liệu thứ cấp ại 4.1.2 Thu thập số liệu sơ cấp Đ 4.2 Các phương pháp phân tích số liệu 4.2.1 Phương pháp thống kê mô tả phân tích liệu chuỗi thời gian .4 4.2.2 Phương pháp hạch toán kinh tế .4 4.2.3 Phương pháp giá 4.3 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT 1.1.1 Quan niệm rừng rừng trồng sản xuất 1.1.1.1 Quan niệm rừng .5 SVTH: Nguyễn Thị Lành ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh 1.1.1.2 Quan niệm rừng trồng sản xuất .6 1.1.1.3 Quan niệm rừng trồng sản xuất có chứng 1.1.2 Ý nghĩa hoạt động trồng rừng sản xuất 1.1.3 Những yêu cầu kỹ thuật trồng rừng sản xuất 1.1.3.1 Yêu cầu đất đai 1.1.3.2 Yêu cầu giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc .9 1.1.4 Hiệu kinh tế hoạt động trồng rừng sản xuất 11 1.1.4.1 Khái niệm, chất hiệu kinh tế .11 1.1.4.2 Phương pháp xác định hiệu kinh tế 12 uế 1.1.4.3 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu kinh tế rừng trồng sản xuất 12 1.1.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu đề tài 16 H 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 18 tế 1.2.1 Thực tiễn phát triển rừng trồng sản xuất Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 .18 nh 1.2.2 Thực tiễn phát triển rừng trồng sản xuất Thừa Thiên Huế .19 1.2.3 Thực tiễn phát triển rừng trồng sản xuất huyện Phú Lộc 20 Ki CHƯƠNG 22 c ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT CỦA HỘ GIA họ ĐÌNH LỘC BỔN, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 22 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA LỘC BỔN - HUYỆN PHÚ LỘC .22 ại 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .22 Đ 2.1.1.1 Vị trí địa lý 22 2.1.1.2 Điều kiện địa hình - khí hậu .22 2.1.1.3 Điều kiện tài nguyên thiên nhiên 23 2.1.2 Tình hình dân số lao động 25 2.1.3 Tình hình sở hạ tầng - kinh tế - hội 26 2.1.3.1 Cơ sở hạ tầng 26 2.1.3.2 Kinh tế - hội 27 2.2 TÌNH HÌNH CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT LỘC BỔN - HUYỆN PHÚ LỘC 28 2.2.1 Hiện trạng rừng đất lâm nghiệp Lộc Bổn năm 2015 28 SVTH: Nguyễn Thị Lành iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đồn Thanh Thanh 2.2.2 Biến động diện tích RTSX Lộc Bổn giai đoạn 2011 - 2015 28 2.2.3 Tình hình trồng rừng chứng FSC Lộc Bổn 30 2.3 ĐẶC ĐIỂM HỘ TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT LỘC BỔN 30 2.3.1 Quy mô mẫu điều tra 30 2.3.2 Năng lực sản xuất hộ trồng rừng 31 2.4 KẾT QUẢHIỆU QUẢ TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH LỘC BỔN .33 2.4.1 Tình hình đầu tư chi phí trồng rừng sản xuất hộ gia đình 33 2.4.2 Phân tích kết hiệu kinh tế rừng trồng sản xuất hộ 37 uế 2.4.3 Hiệu hội 39 H 2.4.4 Hiệu môi trường sinh thái .41 2.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TRỒNG RỪNG SẢN tế XUẤT CỦA HỘ 43 nh 2.5.1 Điều kiện tự nhiên chu kỳ trồng rừng .43 Ki 2.5.2 Năng lực sản xuất hộ trồng rừng 44 2.5.3 Thị trường tiêu thụ gỗ rừng trồng 45 c 2.5.4 Phương thức bán 48 họ 2.5.5 Điều kiện đất đai, địa hình sở hạ tầng 49 ại 2.5.6 Những khó khăn mà hộ gặp phải hoạt động sản xuất rừng trồng 52 Đ CHƯƠNG 55 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT LỘC BỔN, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 55 3.1 QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 55 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT LỘC BỔN - HUYỆN PHÚ LỘC 57 3.2.1 Giải pháp quy hoạch .57 3.2.2 Giải pháp nhân tố rủi ro tự nhiên 58 3.2.3 Giải pháp lực sản xuất hộ trồng rừng 58 3.2.4 Giải pháp thị trường 59 SVTH: Nguyễn Thị Lành iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh 3.2.5 Giải pháp nhằm nâng cao kết hiệu trồng rừng sản xuất 60 3.2.5.1 Giải pháp tuyên truyền giáo dục cộng đồng .60 3.2.5.2 Giải pháp kỹ thuật 60 3.2.5.3 Giải pháp khoa học công nghệ 61 PHẦN III 63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .63 KẾT LUẬN .63 KIẾN NGHỊ .64 2.1 Đối với Nhà nước 64 uế 2.2 Đối với người sản xuất rừng trồng sản xuất 64 Đ ại họ c Ki nh tế H TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 SVTH: Nguyễn Thị Lành v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT NN & PTNT : Nông nghiệp Phát triển Nông thôn BV & PTTNR: Bảo vệ Và Phát triển Tài nguyên Rừng KT – XH: Kinh Tế Hội DTTN: Diện tích tự nhiên TRKT: Trồng rừng kinh tế RTSX: Rừng trồng sản xuất TRSX: Trồng rừng sản xuất NHCS: Ngân Hàng Chính sách H CCR: Chứng Rừng uế HQKT: Hiệu kinh tế CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất tế FSC (Forest Stewardship Council): Hội đồng quản trị rừng giới nh FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations): Tổ Ki chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc WB3: Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp c Go (Gross Output): Tổng giá trị sản xuất họ Va (Value Added): Giá trị gia tăng IC (Intermediary Costs): Chi phí trung gian ại TC (Total Costs): Tổng chi phí Đ LN: Lợi nhuận NPV (Net Present Value): Giá trị ròng NFV (Net Future Value): Giá trị tương lai ròng IRR (Internal Rate of Return): Tỷ suất lợi nhuận PMT: Lợi nhuận bình quân năm FMT: Lợi nhuận bình quân năm BCR (Benefits to cost Ratio): Tỷ suất thu nhập chi phí Q (Quantity): Khối lượng sản phẩm thu C (Costs): Chi phí bỏ P (Price): Giá SVTH: Nguyễn Thị Lành vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đoàn Thanh Thanh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Biến động tài nguyên rừng toàn quốc giai đoạn 2011 - 2015 .18 Bảng 1.2: Cơ cấu diện tích rừng trồng tồn quốc giai đoạn 2011 - 2015 .18 Bảng 1.3: Biến động diện tích rừng đất lâm nghiệp Tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010 - 2015 19 Bảng 1.4: Diện tích rừng đất lâm nghiệp Tỉnh Thừa Thiên Huế phân theo nguồn hình thành mục đích sử dụng tính đến tháng 10/2016 20 Bảng 1.5: Cơ cấu diện tích rừng trồng huyện Phú Lộc giai đoạn 2011 - 2015 .21 uế Bảng 1.6: Diện tích rừng trồng sản xuất theo chủ quản lý huyện Phú Lộc giai đoạn H 2011 - 2015 21 Bảng 2.1 Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp Lộc Bổn năm 2015 28 tế Bảng 2.2 Biến động diện tích rừng trồng sản xuất theo huyện Phú Lộc 29 nh Bảng 2.3 Thông tin chung mẫu điều tra 31 Ki Bảng 2.4 Đặc điểm nguồn lực hộ trồng rừng 32 Bảng 2.5 Chi phí đầu tư cho sản xuất rừng trồng theo hạng mục chi phí 34 c Bảng 2.6 Chi phí đầu tư cho sản xuất rừng trồng theo thời gian 36 họ Bảng 2.7 Kết hiệu trồng rừng sản xuất hộ 37 ại Bảng 2.8 Số lô rừng thu hoạch phân theo phương thức bán 48 Đ Bảng 2.9 Kết hiệu trồng rừng sản xuất hộ phân theo phương thức bán .49 Bảng 2.10 Số lô rừng thu hoạch phân theo độ dốc 49 Bảng 2.11 Kết trồng rừng sản xuất hộ phân theo độ dốc đất 51 Bảng 2.12 Những khó khăn hoạt động trồng rừng 53 SVTH: Nguyễn Thị Lành vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đồn Thanh Thanh TĨM TẮT NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu đề tài: • Dựa sở lý luận thực tiễn, nắm tình hình hoạt động đánh giá hiệu kinh tế hoạt động trồng rừng sản xuất Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế • Tìm hiểu tình hình thị trường tiêu thụ địa bàn • Từ đó, đề xuất định hướng giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động trồng rừng sản xuất địa bàn thời gian tới Dữ liệu phục vụ nghiên cứu: uế - Số liệu thứ cấp: Được thu thập từ Hạt kiểm lâm huyện Phú Lộc; Báo cáo H trạng tài nguyên rừng huyện Phú Lộc từ năm 2011 - 2016; Báo cáo KT- XH Lộc Bổn… đề tài sử dụng kết nghiên cứu tổ chức cá nhân tế công bố Internet, sách báo tạp chí có liên quan khác… nh - Số liệu sơ cấp: Khảo sát vấn trực tiếp 60 hộ chọn ngẫu nhiên từ thôn trồng rừng nhiều Lộc Bổn Ki Phương pháp phân tích số liệu: c - Phương pháp thống kê mơ tả phân tích liệu chuỗi thời gian họ - Phương pháp hạch toán kinh tế - Phương pháp giá ại Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu: Đ Toàn số liệu điều tra nhập vào phần mềm excel xử lý phần mềm SPSS theo tiêu nghiên cứu đề tài Kết đạt được: Thấy tình hình hoạt động trồng rừng địa bàn Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể hoạt động trồng rứng sản xuất thời gian qua nâng cao thu nhập cho hộ trồng rừng Kết hiệu kinh tế hoạt động trồng rừng tương đối cao Tạo tác động tích cực mặt hội mơi trường Trên sở đưa số giải pháp góp phần nâng cao hiệu trồng rừng sản xuất thuộc dự án phát triển ngành lâm nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Lành viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Đồn Thanh Thanh Câu 16 Xin ơng/bà vui lòng cho biết gia đình có lô rừng? lô Số lô khai thác lần?………… lô Số lô khai thác lần?.………….lô Số lô chưa trồng rừng 2:……… lô Tổng diện tích lơ chưa trồng: ……… Ngun nhân chưa trồng Số lô tham gia cấp chứng rừng: lơ Câu 17 Ơng/bà cho biết số thông tin liên quan đến lô rừng trên? (chỉ vấn lô trồng rừng) Ghi chú: Trong trường hợp hộ vừa có rừng trồng theo chứng vừa có diện tích rừng trồng khơng có chứng Đánh dấu vào Lơ tham gia chứng rừng; Trong trường hợp hộ chuyển toàn diện tích đất rừng sang trồng rừng chứng để có sở so sánh chọn lơ rừng ko cấp chứng thu hoạch gần để thu thập thông tin cho rừng không cấp chứng chỉ) Diện Loài Năm Năm Nguồn Độ Độ màu Chỉ tiêu tích (ha) trồng khai thác gốc đất dốc mỡ** uế Lô H Lô Lô tế Lô Lô 5* nh Tổng (chỉ ghi Ki cột diện tích) ***Cao su Đ ại họ c (*) Nếu chủ rừng có số lơ nhiều sử dụng bảng hỏi bổ sung (**) Cần xem xét chi tiết tiêu chuẩn cho tiêu trình vấn thử Loài cây: Keo lai = 1; Keo tai tượng = 2; Keo tràm = 3; Bạch đàn = 4; loài khác = (cụ thể) Nguồn gốc đất: Đất giao có sổ đỏ = 1; giao khơng có sổ đỏ =2; đất mua có sổ đỏ = 3; đất mua khơng có sổ đỏ = 4; thuê = 5; khai hoang = 6; thừa kế = 7; khác = (cụ thể) Độ dốc: Dốc nhẹ ( 350)=4 Độ màu mỡ đất: tốt (lớp đất màu giày>40cm) = 1; ……………………………………………………………… tốt (lớp đất màu dày >20cm) = 2, …………………………………………………………………… trung bình (lớp đất màu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả kinh tế rừng trồng sản xuất của hộ gia đình ở xã lộc bổn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế , Hiệu quả kinh tế rừng trồng sản xuất của hộ gia đình ở xã lộc bổn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế , PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, Theo báo cáo KT – XH xã Lộc Bổn các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế rừng trồng sản xuất bao gồm:, (Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Bảng 1.6: Diện tích rừng trồng sản xuất theo chủ quản lý của huyện Phú Lộc giai đoạn 2011 - 2015, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng kinh tế còn chậm thấp so với các xã trong huyện, chủ yếu là nông lâm nghiệp. Tuy nhiên, nền kinh tế đã có những bước chuyển biến tích cực theo từng năm đóng góp một phần đáng kể tro..., - Giá trị tổng sản phẩm năm 2015 đạt 319 tỷ so với kế hoạch đạt 180,7%; so với cùng kỳ tăng 4,5 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 16%., Sơ đồ 1: Kênh tiêu thụ rừng sản xuất của xã Lộc Bổn, Bảng 2.12 Những khó khăn trong hoạt động trồng rừng, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT Ở XÃ LỘC BỔN, HUYỆN PHÚ LỘC,, - Giải pháp về giống, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay