Tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế

75 105 3
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 12:28

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN H uế -- - nh tế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ki ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH c CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TẠI Đ ại họ HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: MAI THỊ KHÁNH VÂN PGS.TS BÙI DŨNG THỂ Lớp: K47A Kinh tế Tài nguyên – Môi trường MSV: 13K4011630 Huế, tháng năm 2017 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể Lời Cảm Ơn Đ ại họ c Ki nh tế H uế Trong trình thực đề tài “Tình hình thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế”, nhận nhiều giúp đỡ, tạo điều kiện đến từ thầy cô Khoa Kinh Tế Phát Triển - trường Đại học Kinh tế Huế; hỗ trợ cán hướng dẫn đồng chí lãnh đạo, cán thuộc Hạt Kiểm Lâm huyện Phú Lộc; hợp tác tích cực hộ dân tham gia vấn xã Lộc Tiến, xã Lộc Hòa Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành giúp đỡ Để hồn thành Khóa luận tốt nghiệp này, tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Bùi Dũng Thể - người thầy trực tiếp hướng dẫn bảo cho suốt thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn ông Lê Duy Linh – trưởng Bộ phận Quản lý Bảo vệ rừng, Hạt Kiểm Lâm huyện Phú Lộc - cán trực tiếp hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho tơi nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ tơi q trình thu thập tài liệu, số liệu nhằm hồn thành đề tài Khóa luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn trưởng thơn tồn thể bà thơn Thủy Dương, xã Lộc Tiến thơn Làng Đơng, xã Lộc Hòa nhiệt tình hỗ trợ, sẵn sàng giúp đỡ để tơi hồn thành q trình điều tra vấn cách nhanh chóng, thuận lợi Mặc dù cố gắng lần thực đề tài lĩnh vực này, khơng tránh khỏi hạn chế thiếu sót, tơi mong nhận đóng góp ý kiến quý Thầy Cơ để Khóa luận tốt nghiệp tơi hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 05 năm 2017 Sinh viên Mai Thị Khánh Vân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể MỤC LỤC MỤC LỤC I DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU IV DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ V DANH MỤC CÁC BẢNG VI TÓM TẮT NGHIÊN CỨU .VII PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI uế MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU H ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .2 tế PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3 nh PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CHÍNH SÁCH CHI TRẢ Ki DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG c 1.1 Cơ sở lý thuyết họ 1.1.1 Khái niệm phân loại .4 1.1.2 Khung pháp lý cấu thể chế cho chi trả dịch vụ môi trường rừng .5 ại 1.2 Cở sở thực tiễn Đ 1.2.1 Sự đời sách chi trả DVMTR giới 1.2.2 Khái quát sách chi trả DVMTR tình hình thực Việt Nam 11 1.2.3 Khái qt tình hình thực sách chi trả DVMTR tỉnh Thừa Thiên Huế 13 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TẠI HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 17 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 17 2.2 Quá trình tổ chức thực sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng địa phương 19 SVTH: Mai Thị Khánh Vân i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể 2.2.1 Thời gian triển khai thực sách 19 2.2.2 Cơ chế, cách thức tổ chức thực sách 19 2.2.3 Công tác tập huấn, tuyên truyền sách chi trả DVMTR .21 2.2.4 Nguyên tắc chi trả dịch vụ môi trường rừng 22 2.2.5 Hình thức chi trả dịch vụ môi trường .22 2.2.6 Mức chi trả dịch vụ môi trường rừng .23 2.3 Các kết đạt huyện Phú Lộc trình thực sách chi trả DVMTR .23 2.3.1 Các loại DVMTR thực chi trả diện tích cung ứng 23 uế 2.3.2 Các đối tượng trả dịch vụ môi trường rừng mức chi trả đối tượng bình quân cho 1ha rừng 24 H 2.3.3 Các đối tượng nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng .24 tế 2.3.4 Danh sách đối tượng sở hữu diện tích cung ứng DVMTR số tiền nh chi trả thực tế 25 2.3.5 Quản lý sử dụng tiền chi trả cho DVMTR 30 Ki 2.4 Tình hình thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng hộ c điều tra 31 họ 2.4.1 Đặc điểm hộ điều tra 31 2.4.2 Tình hình thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ại hộ điều tra 34 Đ 2.5 Các nhân tố tác động đến tình hình thực sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng hộ điều tra 42 2.5.1 Yếu tố kinh tế 42 2.5.2 Yếu tố văn hóa – Xã hội 43 2.5.3 Yếu tố tự nhiên - Môi trường 43 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CỦA HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 45 3.1 Tồn tại, khó khăn việc thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế .45 SVTH: Mai Thị Khánh Vân ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể 3.1.1 Các loại DVMTR chưa chi trả 45 3.1.2 Một số vấn đề tồn quản lý, thực thi sách 46 3.2 Một số giải pháp cải thiện tình hình thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 47 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 KẾT LUẬN 48 KIẾN NGHỊ 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 Đ ại họ c Ki nh tế H uế PHỤ LỤC .52 SVTH: Mai Thị Khánh Vân iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU STT Ký hiệu Giải thích CĐ Cộng đồng CIFOR Tổ chức nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế DVMTR Dịch vụ môi trường rừng ĐD Đại diện ICRAF Trung tâm nghiên cứu Nơng Lâm Thế giới NH Nhóm hộ QLBVR Quản lý bảo vệ rừng Quỹ BVPTR Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng UBND Ủy ban nhân dân Đ ại họ c Ki nh tế H uế SVTH: Mai Thị Khánh Vân iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ Tên hình, sơ đồ STT Trang Hộp Các nghị định, thơng tư hướng dẫn thực sách chi trả DVMTR Hộp Các sách lồng ghép thực chi trả DVMTR Hình 1.1 Thiết kế khung thể chế cho sách chi trả DVMTR mối quan hệ bên liên quan, quy định Nghị định 99 H Hình 1.2 Lịch sử phát triển Chi trả dịch vụ môi trường tế uế Hình 1.3 Các dịch vụ mơi trường rừng chi trả 10 Hình 2.1 Bản đồ hành huyện Phú Lộc 17 Ki họ c huyện Phú Lộc Hình 2.2 Phân loại diện tích rừng thuộc diện chi trả DVMTR huyện Phú Lộc ại Sơ đồ 2.1 Quy trình thực sách chi trả DVMTR Hộp Ý kiến đánh giá người dân sách chi Đ nh trả DVMTR SVTH: Mai Thị Khánh Vân 20 26 39 v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng STT rừng giai đoạn 2011-2016 Bảng 2.1 Một số tiêu kinh tế - xã hội huyện Phú Lộc từ 2014 đến tháng đầu năm 2016 Bảng 2.2 Diện tích rừng cung ứng dịch vụ mức tiền chi trả thực tế huyện Phú Lộc từ năm 2014 đến 2016 Bảng 2.3 Các đối tượng nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện Phú Lộc từ năm 2014 đến 2016 15 18 23 24 H Bảng 1.1 Tổng hợp Thu-Chi tiền dịch vụ môi trường uế Trang tế nh nhóm hộ/cộng đồng địa bàn huyện Phú Lộc Bảng 2.5 Số tiền chi trả nhóm hộ/cộng đồng địa bàn huyện Phú Lộc từ năm 2014 đến 2016 Ki Bảng 2.4 Diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng Bảng 2.6 Thông tin chung hộ khảo sát c 27 28 33 tiền chi trả quản lý bảo vệ rừng xã Lộc Tiến xã Lộc ại họ Bảng 2.7 Tổng diện tích loại rừng bảo vệ từ 34 Đ Hòa, huyện Phú Lộc Bảng 2.8 Kết nghiệm thu bảo vệ rừng thực chi trả DVMTR xã Lộc Tiến xã Lộc Hòa, huyện Phú 36 Lộc 10 11 Bảng 2.9 Chi ngày công tuần tra, bảo vệ rừng cho người dân thôn Thủy Dương thôn Làng Đông Bảng 2.10 Những tác động khác sách cộng đồng nhóm hộ nghiên cứu SVTH: Mai Thị Khánh Vân 37 40 vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Huyện Phú Lộc huyện có nhiều tiềm năng, mạnh; đặc biệt, với diện tích đất rừng 34.000ha, bao gồm rừng tự nhiên rừng sản xuất, sống người dân nơi đây, từ lâu gắn liền với núi rừng Từ năm 2011, huyện Phú Lộc thức thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thời điểm với số địa phương khác địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Trong giai đoạn năm 2011-2013, hoạt động liên quan đến sách địa bàn chủ yếu rà sốt trạng, diện tích rừng để xây dựng phương án chi trả; uế hoạt động chi trả tiền DVMTR bắt đầu thực từ năm 2014 đến H Trong loại DVMTR quy định Nghị định 99, rừng tự nhiên địa bàn huyện Phú Lộc chi trả cho loại dịch vụ: điều tiết trì nguồn nước tế cho sản xuất đời sống xã hội (cung cấp nước cho Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên nh Huế) với hình thức chi trả gián tiếp, mức giá 40đ/m3 nước thương phẩm Từ năm 2014 đến nay, xem xét, chi trả cho 1000 rừng tự nhiên thuộc huyện Phú Lộc với Ki mức tiền thu qua năm xấp xỉ 450 triệu đồng c Do rừng chủ yếu trình phục hồi, khả cung cấp dịch họ vụ mơi trường rừng hạn chế, nên số tiền chi trả chưa cao Tuy nhiên, với bước khởi đầu này, đem lại thay đổi tích cực nhiều mặt địa bàn ại xã thuộc huyện Phú Lộc có rừng tự nhiên chi trả dịch vụ mơi trường rừng, rõ Đ nét nhận thức người dân công tác bảo vệ quản lý rừng SVTH: Mai Thị Khánh Vân vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Để xã hội hóa công tác bảo vệ phát triển rừng, ngày 24/09/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng (DVMTR) Tuy cách tiếp cận mới, nhận thức giá trị, vai trò rừng, đặc biệt giá trị trừu tượng mà rừng đem lại, số địa phương nước, có Thừa Thiên Huế tích cực triển khai thực theo sách thu số kết ban đầu Từ năm 2011 đến nay, tổng số tiền DVMTR mà uế tỉnh Thừa Thiên Huế thu, chi 97,689 tỷ đồng, góp phần quản lý bảo vệ hiệu 120.000ha/283.000ha rừng tỉnh, chiếm 42%, giải công ăn việc làm, đem H lại thu nhập đáng kể cho hàng ngàn lao động vùng nông thôn, miền núi tỉnh tế Huyện Phú Lộc, với đất rừng 34.000ha 2, với địa hình nhiều gò đồi, rừng nh núi nơi đầy tiềm để tiến hành sách chi trả DVMTR tỉnh Thừa Thiên Ki Huế Từ năm 2014, huyện có 1.136,24ha diện tích rừng tự nhiên chi trả theo quy định sách Bên cạnh kết đạt được, q trình thực c sách chi trả DVMTR gặp phải khơng khó khăn, chi trả họ DVMTR chế tài khơng huyện Phú Lộc mà nước Do đó, việc xem xét lại tình hình thực sách điều cần thiết, để từ đưa ại phương án, biện pháp khắc phục khó khăn, tồn Đồng thời phát huy Đ kết đạt tất phương diện kinh tế, xã hội, môi trường Xuất phát từ lý trên, lựa chọn “Tình hình thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp Quỹ BVPTR Thừa Thiên Huế (2017) Trang thông tin điện tử huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (2012) Tổng quan Phú Lộc SVTH: Mai Thị Khánh Vân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể PHỤ LỤC Phụ Lục PHIẾU KHẢO SÁT THƠNG TIN Nhóm hộ hưởng sách □ nhóm hộ □ cộng đồng Mã phiếu:…………… Tên người vấn: …………………… ………… Quan hệ với chủ hộ: …… Họ tên chủ hộ: ………………………………………………Tuổi:…………………… Giới tính: ……………… Trình độ học vấn:………………………………………… Xã:………… ……….…Điện thoại liên lạc:……………………… uế Thôn:……….… … H Phân loại hộ theo thu nhập: 2014: ……………… …/2015: ……………………/2016:…………………….… tế Nghề nghiệp đem lại thu nhập cho gia đình gì? ……… ……………….…… nh Thông tin chung: Số lao động Số lao động làm gia đình gia đình (người) (LĐ) Ki Số nhân c nghề rừng*(LĐ) Số lao động nữ Số lao động làm nghề rừng thuê (LĐ) làm nghề rừng ại họ (LĐ) Đ *làm nghề rừng: tham gia hoạt động liên quan đến diện tích rừng chi trả, như: tuần tra, bảo vệ, khai thác lâm sản gỗ,… Tổng thu nhập gia đình (bao gồm thu nhập từ rừng từ nguồn khác): 2014:……………………/2015:………… … …./2016:……………….…… (triệu đồng/năm) (hoặc đồng/tháng, ghi rõ) Ơng/bà tham gia tổ chức (nhóm, hội,…) liên quan tới quản lý, bảo vệ rừng thuộc diện chi trả DVMTR với vai trò/vị trí nào? □ Ban kiểm soát □ Ban quan lý □ Thành viên □ Vị trí khác (nêu rõ)……………………………………… SVTH: Mai Thị Khánh Vân 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể Nêu tên hoạt động cụ thể mà ông/bà thường thực Từ cộng đồng/nhóm hộ mà gia đình tham gia giao rừng, gia đình có khai thác từ diện tích rừng khơng? Nếu: Có Kể rõ Có thành viên gia đình tham gia vào nhóm tuần tra quản lý bảo vệ rừng cộng đồng/nhóm hộ khơng? Nếu: Có uế Tần suất tham gia: Mức tiền công chi trả: H Nếu thành viên khơng được, gia đình có phải cử người khác thay hay không? tế Có điều động gia đình khơng hay khơng? nh Nếu: Có Lý do: Trên diện tích rừng giao quản lý cộng đồng/nhóm hộ, có trồng thêm Ki c cây, nuôi thêm để phát triển kinh tế không? họ Nếu: Có Kể rõ ại Ngồi ra, thân hộ gia đình có tự trồng trọt, chăn ni thêm diện tích rừng Đ thuộc sách chi trả DVMTR khơng? Nếu: Có Kể rõ Gia đình có nghe nói hay nằm diện cho vay vốn phát triển kinh tế từ tiền chi trả DVMTR cộng đồng/nhóm hộ khơng? Chính quyền, Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng có tổ chức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức vai trò rừng khơng? SVTH: Mai Thị Khánh Vân 53 Khóa luận tốt nghiệp Tần suất tổ GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể chức? Gia đình có tham gia không? Nội dung cụ thể gì? Từ thực sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng, có thay đổi, lợi ích, thiệt hại gia đình, với cộng đồng mơi trường ? Đối với cộng đồng Đối với mơi trường Khó khăn/hạn chế/nhược điểm/tồn việc thực sách chi trả họ c Ki nh tế H uế Đối với gia đình ại DVMTR gia đình gì? Đ Khó khăn có tác động lớn việc thực sách? 10 Khó khăn gia đình có Chính quyền/cơ quan giúp đỡ khơng? Nếu có: kể rõ tên quan cụ thể loại trợ giúp nhận SVTH: Mai Thị Khánh Vân 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể 11 Theo ơng/bà cần làm cần có điều kiện/quy định thêm để sách chi trả DVMTR thực tốt hơn? Xin cảm ơn ông/bà cung cấp thông tin! uế Phụ lục 2: H PHIẾU KHẢO SÁT THƠNG TIN tế Nhóm hộ khơng hưởng sách Mã phiếu:…………… nh Tên người vấn: …… ………….………… Quan hệ với chủ hộ: …… Họ tên chủ hộ: ………………………………………………Tuổi:……… Xã:………….…….…Điện thoại liên lạc:………………… c Thôn:…………… … Ki Giới tính: …………… …… Trình độ học vấn:………………………………… họ Loại hộ: 2014: ……… ………/2015: ……… ………/2016:……….… Nghề nghiệp đem lại nguồn thu gia đình: Gia đình có nghe nói hay hiểu biết sách chi trả dịch vụ môi trường Đ ại ………………………………………………………………………………… rừng không? Nếu: Có Thơng qua nguồn (truyền miệng, báo đài, tv, thơng báo quyền) ? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Gia đình có quan tâm đến thơng tin khơng? Vì sao? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… SVTH: Mai Thị Khánh Vân 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể Chính sách ảnh hưởng đến sống gia đình? (ví dụ: cơng ăn việc làm, thu nhập, …) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Gia đình nghĩ sách có đem lại thay đổi địa phương hay không? (thay đổi sống người dân giao khốn, chất lượng rừng, tình hình kinh tế xã hội địa phương,…) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hiện nay, gia đình có tham gia vào hoạt động liên quan đến lâm nghiệp uế H không? Nêu rõ hoạt động tế ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hiện tại, gia đình có giao khốn bảo vệ, quản lý phần diện tích rừng tự nh Ki nhiên không? ………………………………………………………………………………… họ c Nếu: Có Tại diện tích rừng khơng chi trả dịch vụ môi trường rừng? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ại Nếu: Khơng Lý gia đình khơng nhận giao khốn rừng để chăm sóc, bảo vệ? (ví Đ dụ: cách xa rừng, khơng có lao động, …) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Gia đình có mong muốn nhận chăm sóc rừng thuộc sách để hưởng chi trả hàng năm khơng? (Có, Khơng; sao?) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… SVTH: Mai Thị Khánh Vân 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể Có kiến nghị để phát triển sách khơng? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin cảm ơn ông/bà cung cấp thông tin! Phụ lục 3: PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN Đối tượng: cán quản lý nhóm □ Ban quản lý □ Ban kiểm sốt uế Mã phiếu:…………… Tên người vấn: …… ………………………….…Tuổi:………… H Giới tính: ………… Chức vụ địa phương: ……………….……………… ……… tế Trình độ học vấn:… …………….…… Điện thoại liên lạc:……………… ………… Công việc ông/bà liên quan đến sách chi trả DVMTR cơng việc kiêm Ki nh Địa chỉ: …………………………………………………………………… nhiệm hay toàn thời gian? c ………………………………………………………………………….……………… họ Khi đảm nhận cơng việc này, có nhận hỗ trợ khơng? (ví dụ: kiêm nhiệm, giảm bớt công việc quan; linh động giấc làm; phụ cấp công việc; ) ại ………………………………………………… ……………………………………… Đ ……………………………………………… ………………………………………… Cụ thể công việc ông/bà làm liên quan đến thực sách chi trả DVMTR gì? (Kể rõ cơng việc, vai trò tần suất thực hiện) Cơng việc Vai trò/trách nhiệm cụ thể Tần suất thực SVTH: Mai Thị Khánh Vân 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể Diện tích rừng mà cộng đồng/nhóm hộ giao quản lý chi trả DVMTR? Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Diện tích Rừng giao cho cộng đồng, nhóm hộ quản lý có chia nhỏ diện tích cho hộ gia đình chịu trách nhiệm hay khơng? …………… Nếu: Có Cách phân chia nào? khơng? Nếu: Có Nộp cho ai? Và mức nộp bao nhiêu? uế Diện tích rừng giao cho cộng đồng/nhóm hộ có phải nộp thuế, phí hàng năm H tế Sau thời gian thực sách, ơng/bà có nhận thấy thay đổi diễn Ki nh hay khơng? Nếu có, mơ tả rõ thay đổi gì/như nào? Trong thân sách: ………………………………………….…………………… c - - họ ……………………………………………………………………….…………………… Trong công việc ông/bà phải làm: ại ……………………………… …………………………………………………………… - Đ ……………………………….…………………………………………………………… Về hợp tác ý thức, nhận thức cộng đồng: ……………….………………… … ………………………………………………………………………………………… - Về chất lượng môi trường rừng: ……………………….………………………………… …………………………………………………………….……………………………… - Về hoạt động gây ảnh hưởng đến rừng: ………… …………………………… …… …………………………………………………………… …………… … …………… Thay đổi khác (ghi rõ): …………………………………………………………………… …………………………………………………………….……………………………… …………………………………………………………………………………………… Số lượng thành viên ban quản lý/ban kiểm soát? …… SVTH: Mai Thị Khánh Vân 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể Số lượng thành viên nữ? Phân công công việc ban nào? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ban có tổ chức họp, gặp mặt thành viên chủ chốt hộ dân giao khoán rừng không? ………… Tần suất họp mặt? …………… Nội dung họp mặt thường đề cập đến vấn đề gì? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… uế ………………………………………………………………………………… Quy chế hoạt động nhóm/cộng đồng tham gia thực DVMTR xây H dựng nào? Có thay đổi không kể từ xây dựng lần đầu tiên? tế ………………………………………………………………………………………………… nh ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Ki Ơng/bà có tập huấn/đào tạo sách chi trả DVMTR khơng? vị tổ chức Đ tham gia Cơ quan/đơn ại huấn/đào tạo SVTH: Mai Thị Khánh Vân Đánh giá ông/bà chất lượng/hiệu c Khoá tập họ Nội dung tập huấn quả/mức độ đáp ứng khoá tập huấn cơng việc thực 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể 10 Công tác giao khoán rừng trả tiền cho đối tượng giao khốn có thuộc trách nhiệm ơng/bà hay khơng? Nếu: Có Dựa tiêu chí để lựa chọn đối tượng giao khốn rừng thuộc sách? ……………………………………………………… ……………………………….………………………………………………………………… ……………….………………………………………………………………………………… Việc trả tiền hàng năm cho đối tượng giao khoán tiến hành nào? ………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………… ……………… 11 Ơng/bà có tham gia tư vấn, hướng dẫn sử dụng tiền từ sách cách hợp lý cho đối tượng nhận tiền không? uế ………………………………………………………………………………… 12 Có đối tượng có hành vi chống đối, gây khó khăn cho q trình thực H sách khơng? Trong trường hợp đó, ơng/bà làm gì? tế ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… nh 13 Có quy định sách chưa phù hợp với tình hình thực tế nhóm Ki khơng? ………………………………………………………………………………… c ………………………………………………………………………………… họ 14 Trong q trình thực thi sách địa bàn đến nay, ơng/bà có sáng kiến ại hay để khắc phục khó khăn hay phát huy hiệu sách khơng? Đ ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 15 Nêu khó khăn q trình thực sách? Khó khăn gây ảnh hưởng đến cơng việc ơng/bà? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Có nhận giúp đỡ từ đối tượng không? (nêu rõ giúp đỡ nhận từ đối tượng) ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… SVTH: Mai Thị Khánh Vân 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể 16 Ơng/bà có kiến nghị để sách phù hợp với điều kiện thực tế địa phương đem lại lợi ích lớn tương lai? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin cảm ơn ông/bà cung cấp thông tin! Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN Đối tượng: cán quản lý cấp huyện, xã Mã phiếu:…………… uế Tên người vấn: …… …………………………………Tuổi:……… … Giới tính: … … Vị trí, đơn vị cơng tác: ………………… ……………… ………… H Trình độ học vấn:… …………….….…… Điện thoại liên lạc:……………… tế Địa chỉ: ……………………………… ……………………………………… Công việc ông/bà liên quan đến sách chi trả DVMTR cơng việc kiêm nh Ki nhiệm hay toàn thời gian? ………………………………………………………………………….……………… c Khi đảm nhận cơng việc này, có nhận hỗ trợ khơng? (ví dụ: kiêm nhiệm, họ giảm bớt công việc quan; linh động giấc làm; phụ cấp công việc; ) Cụ thể công việc ông/bà làm liên quan đến thực sách chi trả Đ ại ………………………………………………… ……………………………………… DVMTR gì? (Kể rõ cơng việc, vai trò tần suất thực hiện) Công việc SVTH: Mai Thị Khánh Vân Vai trò/trách nhiệm cụ thể Tần suất thực 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể Sau thời gian thực sách, ông/bà có nhận thấy thay đổi diễn hay khơng? Nếu có, mơ tả rõ thay đổi gì/như nào? - Trong thân sách: ………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………….…………………… - Trong công việc ông/bà phải làm: ……………………………… ……………………… …………………………………………………………………….……………………… - Về hợp tác ý thức, nhận thức cộng đồng: ……………….…………………… ………………………………………………………………………………………….… Về chất lượng môi trường rừng: ……………………….………………………………… …………………………………………………………….……………………………… uế Về hoạt động gây ảnh hưởng đến rừng: ………… …………………………… …… …………………………………………………………… …………… … …………… Thay đổi khác (ghi rõ): …………………………………………………………………… H - tế …………………………………………………………….……………………………… …………………………………………………………………………………………… Cơ quan/đơn huấn/đào tạo vị tổ chức Đánh giá ông/bà chất lượng/hiệu quả/mức độ đáp ứng khố tập huấn cơng việc thực Đ ại họ c tham gia Nội dung tập huấn Ki Khố tập nh Ơng/bà có tập huấn/đào tạo sách chi trả DVMTR khơng? SVTH: Mai Thị Khánh Vân 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể Công tác giao khoán rừng trả tiền cho đối tượng giao khốn có thuộc trách nhiệm ơng/bà hay khơng? Nếu: Có Dựa tiêu chí để lựa chọn đối tượng giao khốn rừng thuộc sách? ……………………………………………………… ……………………………….………………………………………………………………… ……………….………………………………………………………………………………… Việc trả tiền hàng năm cho đối tượng giao khoán tiến hành nào? ………………………………………………………………………… ……………… ………………………………………………………………………… ……………… Việc quản lý, giám sát diện tích rừng đối tượng giao khốn thực nào? Có áp dụng khoa học công nghệ vào quản lý, giám sát không? uế Cụ thể nào? H ………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………………… tế ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………… Ơng/bà có tham gia tư vấn, hướng dẫn sử dụng tiền từ sách cách hợp nh Ki lý cho đối tượng nhận tiền khơng? ……………………………………………………………….………………………… c ………………………………………………………………….……………………… Có đối tượng có hành vi chống đối, gây khó khăn cho q trình thực họ ại sách khơng? Trong trường hợp đó, ơng/bà làm gì? Đ ……………………………………………………………………….………………… …………………………………………………………………….…………………… Diện tích rừng áp dụng sách chi trả có phần cần trồng rừng thay hay không? ………………………………… Nếu: Có Đó có phải nhiệm vụ ơng/bà khơng? …………………………… Nếu: Có Đã tổ chức thực hay chưa? ………………………………… Nêu cụ thể công việc tiến hành? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… SVTH: Mai Thị Khánh Vân 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể 10 Quy định sách chi trả chưa phù hợp với tình hình thực tế địa phương? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 11 Trong q trình thực thi sách địa bàn đến nay, ơng/bà có sáng kiến hay để khắc phục khó khăn hay phát huy hiệu sách khơng? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… uế 12 Nêu khó khăn q trình thực sách? Khó khăn gây H ảnh hưởng đến công việc ông/bà? ………………………………………………………………………………… tế ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… nh Có nhận giúp đỡ từ đối tượng khơng? (nêu rõ giúp đỡ nhận từ Ki đối tượng) ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… c ………………………………………………………………………………… họ 13 Ông/bà có kiến nghị để sách phù hợp với điều kiện thực tế địa ại phương đem lại lợi ích lớn khơng? Đ ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin cảm ơn ông/bà cung cấp thông tin! SVTH: Mai Thị Khánh Vân 64 BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA KHĨA LUẬN Họ tên sinh viên: Mai Thị Khánh Vân Mã sinh viên: 13K4011630 Lớp: K47A Kinh tế Tài nguyên – Môi trường Chuyên ngành: Kinh tế Tài ngun – Mơi trường Tên đề tài khóa luận: Tình hình thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Bùi Dũng Thể Khóa luận bảo vệ vào ngày 19 tháng năm 2017 Trường Đại học kinh tế Huế theo Quyết định số 31/QĐ-ĐHKT ngày 10/01/2017 Hiệu trưởng Trường Đại học uế kinh tế Huế Sau thảo luận với giáo viên hướng dẫn, nghiêm túc tiếp thu, tiến hành tế H chỉnh sửa khóa luận theo ý kiến đề nghị Hội đồng xin giải trình sau: Trang Góp ý Hội đồng Nội dung sau chỉnh sửa 2, Mục tiêu nghiên cứu, đối - Mốc thời gian Mục nh TT Ki tượng phương pháp nghiên cứu: viết lại cho Đ ại họ c hoàn thiện tiêu cụ thể thứ hai - Đối tượng vấn mục Đối tượng nghiên cứu - Bổ sung tên ba phương pháp nghiên cứu sử dụng Sửa lại tên Chương Sửa thành: Cơ sở lý luận thực tiễn sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng 19 Tách nội dung cho Đã tách mục 2.2.4 thành rõ phần: Nguyên tắc chi trả dịch vụ mơi trường rừng; Hình thức chi trả dịch vụ môi trường rừng Bảng nguồn phải Đã sửa bảng 2.5 bảng 2.7 28, 33 trang 28 Tên bảng 2.5 nên hoàn Sửa thành: Số tiền chi thiện cho rõ trả cộng đồng/nhóm hộ địa bàn huyện Phú Lộc từ năm 2014 đến 2016 Chuyển Chương sang Đã chuyển 43 trang Viết lại phần giải pháp 45 Đưa vào nghiên cứu số uế gợi ý giải pháp về: - Tuyên truyền, nâng cao - Kết hợp bảo vệ rừng với phát triển kinh tế - Sử dụng khoa học công nghệ công tác quản lý, bảo vệ rừng họ c Ki nh tế H nhận thức ại Giáo viên hướng dẫn Đ Huế, ngày 20 tháng 05 năm 2017 Sinh viên ... Khái qt tình hình thực sách chi trả DVMTR tỉnh Thừa Thiên Huế 13 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TẠI HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 17... CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TẠI HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu Huyện Phú Lộc huyện nằm phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, ... nhiên - Môi trường 43 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CỦA HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 45 3.1 Tồn tại, khó
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế , Tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện phú lộc, tỉnh thừa thiên huế , PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ, Phạm vi nghiên cứu, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG, CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TẠI HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CỦA HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay