Hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải đối với người dân làng bún vân cù, xã hương toàn, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế

83 35 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 12:28

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ H uế KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN tế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP nh HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐỐI VỚI Ki NGƯỜI DÂN LÀNG BÚN VÂN CÙ, XÃ HƯƠNG TOÀN, Đ ại họ c THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH TT HUẾ VÕ THỊ BÉ Huế, tháng 5/2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ uế KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN tế H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP nh HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐỐI VỚI Ki NGƯỜI DÂN LÀNG BÚN VÂN CÙ, XÃ HƯƠNG TOÀN, họ c THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH TT HUẾ Giảng viên hướng dẫn: Võ Thị Bé TS Nguyễn Quang Phục ại Sinh viên thực hiện: Đ Lớp: K47B KT-TNMT MSV: 13K4011041 Huế, tháng 5/2017 LỜI CÁM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu trường, Ban chủ nhiệm quý Thầy, Cô Khoa Kinh tế phát triển Trường đại học kinh tế Huế tạo điều kiện để em thực tập cuối khóa nhằm nâng cao hiểu biết trình độ mình, đồng thời học tập nhiều kiến thức thực tế Em xin gửi cảm ơn đến Trưởng phòng, phó phòng anh chị Phòng Tài ngun Môi trường thị xã Hương Trà tạo điều kiện giúp đỡ em uế vấn đề q trình thực tập vừa qua, để em học tập nâng cao kiến thức H Và em xin cảm ơn Q Thầy, Cơ Khoa Kinh tế phát triển tận tình quan tế tâm, giúp đỡ theo sát chúng em suốt q trình thực tập để chúng em nh trải qua qua trình thực tập thành cơng Em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn đến thầy TS Nguyễn Quang Phục trực tiếp Ki hướng dẫn em việc thực tập cuối khóa thời gian vừa qua giải đáp giúp em c nhiều vấn đề thắc mắc trình thực tập cuối khóa họ Một lần em xin chân thành cảm ơn kính chúc q thầy sức khỏe dồi để đóng góp sức vào nghiệp trăm năm trồng người Phòng Tài xin Đ Em ại nguyên Môi trường Thị xã Hương Trà hoạt động ngày hiệu chân thành cảm ơn i MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vii uế DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii H DANH MỤC BẢNG BIỂU viii tế TÓM TẮT NGHIÊN CỨU .ix nh PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Ki Mục tiêu nghiên cứu họ c 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể ại Phương pháp nghiên cứu Đ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Bố cục nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Ô nhiễm nước 1.1.1.1 Khái niệm ii 1.1.1.2 Nguyên nhân gây ô nhiễm nước 1.1.2 Nước thải cách xử lý nước thải 1.1.2.1 Khái niệm phân loại nước thải 1.1.2.2 Phương pháp xử lý nước thải 1.1.3 Các tiêu đánh giá hiệu việc xử lý nước thải 1.1.3.1 Hiệu kinh tế uế 1.1.3.2 Hiệu xã hội 11 1.1.3.3 Hiệu môi trường 11 H 1.2 Cơ sở thực tế 12 tế 1.2.1 Tình hình xử lý nước thải Việt Nam 12 nh 1.2.2 Tình hình xử lý nước thải Thừa Thiên Huế 12 Ki CHƯƠNG 2: HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN LÀNG BÚN VÂN CÙ, XÃ HƯƠNG TOÀN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, họ c TỈNH TT HUẾ 15 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 15 ại 2.1.1 Về điều kiện tự nhiên 15 Đ 2.1.1.1 Vị trí địa lý 15 2.1.1.2 Khí hậu 15 2.1.1.3 Nhiệt độ 15 2.1.1.4 Độ ẩm 15 2.1.1.5 Bốc 15 2.1.1.6 Mùa năm 16 2.1.1.7 Gió bão 16 iii 2.1.1.8 Tài nguyên 16 2.1.2 Về điều kiện kinh tế - xã hội 17 2.1.2.1 Dân số 17 2.1.2.2 Về kinh tế 17 2.1.2.3 Về xã hội 19 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Hương Toàn 21 uế 2.1.3.1 Thuận lợi 21 2.1.3.2 Khó khăn, tồn 22 H 2.2 Tình hình sản xuất bún phương pháp xử lý nước thải làng bún Vân 23 tế 2.2.1 Khái quát tình hình sản xuất bún làng bún Vân 23 nh 2.2.2 Phương pháp xử lý nước thải làng bún Vân 23 Ki 2.2.2.1 Quy trình sản xuất bún 23 c 2.2.2.2 Phương pháp xử lý nước thải làng bún 26 họ 2.3 Tình hình áp dụng hệ thống xử lý nước thải Làng bún Vân 29 2.4 Hiệu hệ thống xử lý nước thải người dân làng bún Vân 30 Đ ại 2.4.1 Đặc điểm hộ điều tra 30 2.4.2 Hiệu hệ thống xử lý nước thải hộ dân làng bún Vân 33 2.4.2.1 Hiệu kinh tế 34 2.4.2.2 Hiệu xã hội 41 2.4.2.3 Hiệu môi trường 43 2.5 Những vấn đề tồn việc áp dụng hệ thống XLNT thôn Vân 45 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Ở LÀNG BÚN VÂN 48 iv 3.1 Định hướng xây dựng sử dụng hệ thống xử lý nước thải làng Vân 48 3.2 Giải pháp thực 48 3.2.1 Giải pháp chung 48 3.2.2 Giải pháp cụ thể 49 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 Kết luận 51 uế Kiến nghị 51 Đ ại họ c Ki nh tế H TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU BAJ: Bridge Asia Japan Tổ chức Cầu Châu Á Nhật Bản BCR: Benefit – Cost Ratio Tỷ lệ lợi ích – chi phí BOD: Biochemical Oxygen Demand Nhu cầu oxy sinh hoá COD: Chemical oxygen demand Nhu cầu oxy hóa học Bảo trợ xã hội Đường BTNT: Đường bê tông nông thôn GTNT: Giao thông nông thôn GTNĐ: Giao thông nội đồng HĐND&UBND: Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tế H uế BTXH: Hợp tác xã nông nghiệp nh HTXNN: IRR: Internal Rate of Return Ki KCN: QCVN: TMDV: TTCN: ại UBND: Net Present Value Đ NPV: họ NM XLNTTT: c MTQG: Tỷ suất hồn vốn nội Khu cơng nghiệp Mặt trận quốc gia Nhà máy xử lý nước thải tập trung Giá trị ròng Ủy ban nhân dân Quy chuẩn Việt Nam Thương mại dịch vụ Tiểu thủ công nghiệp vi DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất bún làng bún Vân 25 Sơ đồ 2.2: Quy trình cơng nghệ hệ thống XLNT thơn Vân 28 uế DANH MỤC BIỂU ĐỒ H Biểu đồ 2.1: Cơ cấu ngành kinh tế xã Hương Toàn năm 2016 18 Đ ại họ c Ki nh tế Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ kích cỡ hầm Biogas hộ điều tra 32 vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Dân số xã Hương Toàn giai đoạn 2014 – 2016 17 Bảng 2.2: Số hộ sản xuất làng bún Vân Cù giai đoạn 2014 – 2016 23 Bảng 2.3: Lưu lượng nước thải làng Vân Cù giai đoạn 2014 – 2016 26 Bảng 2.4: Tình hình áp dụng hệ thống XLNT Làng Vân Cù giai đoạn 2014-2016 29 uế Bảng 2.5: Đặc điểm hộ điều tra 30 H Bảng 2.7: Tình hình áp dụng hệ thống xử lý nước thải hộ điều tra 31 tế Bảng 2.9: Số lượng lợn hộ điều tra 32 Bảng 2.10: Chi phí bảo dưỡng cơng trình năm 160 hộ 35 nh Bảng 2.11: Lợi ích bình qn hàng năm cơng trình hộ dân 37 Ki Bảng 2.12: Lợi ích chi phí hệ thống hộ dân đưa năm 39 c Bảng 2.13: Hiệu kinh tế hệ thống XLNT hộ dân làng Vân 40 họ Bảng 2.14: Đánh giá hộ điều tra hiệu kinh tế sau có hệ thống XLNT 41 ại Bảng 2.15: Tỷ lệ hộ có sử dụng phụ phẩm sinh học 41 Đ Bảng 2.16: Đánh giá hiệu việc sử dụng phụ phẩm hộ gia đình 42 Bảng 2.17: Ý kiến đánh giá hộ dân tình hình sức khỏe sau có hệ thống XLNT 43 Bảng 2.18: Ý kiến đánh giá hộ dân chất lượng môi trường hệ thống 44 Bảng 2.19: Đánh giá hộ dân hiệu mơi trường sau có hệ thống 45 viii 17 Khi chưa sử dụng mơ hình, ơng/bà có mua thuốc hóa học để diệt trùng, diệt ruồi muỗi, ổ dịch khơng? A Có B Khơng Nếu có, mong ông/bà cho biết cụ thể khoảng năm? 18 Ơng/bà có sử dụng phụ phẩm khí sinh học (bả thải, nước thải lỏng) khơng? A Có B Khơng Nếu có sử dụng vào việc gì? Làm thức ăn cho gà, cá, lợn uế A H C Làm phân bón Tưới hoa màu B tế Khác…… D nh Ơng/bà cho biết chi phí tiết kiệm từ việc sử dụng bả thải tà bao nhiêu? Ông/bà đánh giá việc sử dụng phụ phẩm sinh học? Ki A D Không họ hiệu Hiệu c B Rất hiệu C Hiệu 19 Từ có hệ thống xử lý nước thải, ơng/bà có mở rộng quy mơ sản xuất, cải tiến Đ A ại cơng nghệ khơng? Có B Khơng 20 Ơng/bà tự đánh giá hiệu kinh tế gia đình sau có hệ thống xử lý nước thải? A Rất hiệu C Hiệu B Hiệu D Khơng hiệu 21 Trước áp dụng mơ hình xử lý nước thải, ông/bà xử lý chất thải cách nào? Thải mương A Khác… Đ ại họ c Ki nh tế H uế B Bón phân C 22 23 Ông/bà cho biết cảm nhận lợi ích mơi trường sau có hệ thống xử lý nước thải? Chỉ tiêu Giảm rât nhiều Giảm nhiều Giảm Mùi thối, khó chịu Ơ nhiễm cảnh quan làng, xóm Ơ nhiễm nguồn nước Ơ nhiễm đất uế Tình trạng ruồi muỗi, ổ dịch, vi H khuẩn gây bệnh… tế 24 Ơng/bà cảm thấy tình trạng sức khỏe sau có hệ thống xử lý nước nh thải? Chỉ tiêu Giảm nhiều họ Bệnh phổi c Bệnh nhức đầu, khó thở Giảm Ki Bệnh da liễu Giảm nhiều ại Bệnh khác Đ 25 Ông/bà tự đánh giá hiệu mơi trường sau có HTXLNT? A Rất hiệu C Hiệu B Hiệu D Khơng hiệu 26 Ơng/bà cho biết lý gia đình khơng sử dụng mơ hình xử lý nước thải? A Chi phí lắp đặt cao B Cảm thấy việc xây hầm không hiệu C Quy mô sản xuất, chăn nuôi nhỏ D Chưa hiểu biết rõ mơ hình E Khác… 27 Ơng/bà có mong muốn thời gian tới gia đình sử dụng mơ hình xử lý nước thải khơng? A Có B Khơng 28 Những góp ý ơng/bà nhằm góp phần nâng cao hiệu xử lý nước thải? uế H tế nh Đ ại họ c Ki Xin chân thành cảm ơn ông/bà gia đình PHỤ LỤC Bảng 1: Chi phí xây dựng hầm Biogas hộ Đ ại tế H uế Chi phí (đồng) 12.500.000 7.000.000 7.500.000 9.200.000 8.300.000 6.500.000 10.200.000 11.500.000 7.200.000 8.200.000 7.300.000 7.300.000 8.500.000 10.500.000 11.300.000 7.500.000 9.000.000 8.500.000 10.500.000 11.300.000 6.500.000 8.300.000 10.200.000 6.800.000 9.300.000 7.300.000 10.500.000 9.200.000 8.200.000 11.200.000 nh Ki họ c Hộ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đ ại họ c uế 6.500.000 9.300.000 8.500.000 11.300.000 7.500.000 7.300.000 11.300.000 7.500.000 8.400.000 7.100.000 9.500.000 11.300.000 7.300.000 6.400.000 9.300.000 6.500.000 7.200.000 6.900.000 416.400.000 8.675.000 1.388.000.000 H tế Ki nh 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Tổng Trung bình hộ Tổng 160 hộ Bảng 2: Chi phí xây dựng bể lắng + hồ sinh học hộ Hộ Chi phí (đồng) 1.500.000 3.000.000 20 5.000.000 31 2.500.000 49 3.500.000 50 2.000.000 uế 3.000.000 H 51 tế 52 54 Ki 55 nh 53 2.000.000 4.200.000 1.500.000 3.100.000 1.500.000 Tổng 32.800.000 Trung bình hộ 2.733.333 họ c 56 Đ ại Tổng 60 hộ 164.000.000 Bảng 3: Chi phí bảo dưỡng hầm Biogas hộ Đ nh tế H uế Chi phí bảo dưỡng hầm (Đồng/năm) 55.000 45.000 35.000 30.000 35.000 30.000 35.000 50.000 45.000 33.000 32.000 35.000 30.000 45.000 50.000 40.000 25.000 30.000 55.000 40.000 35.000 35.000 30.000 30.000 25.000 30.000 40.000 30.000 35.000 45.000 35.000 Ki c ại họ Hộ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Đ ại uế H tế nh Ki họ c 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Tổng Trung bình hộ Chi phí 160 hộ 35.000 40.000 50.000 35.000 50.000 50.000 40.000 38.000 30.000 45.000 55.000 40.000 35.000 40.000 55.000 40.000 35.000 1.858.000 38.708 6.193.333 Đ ại họ c nh Ki tế uế H Bảng 4: Lợi ích hộ áp dụng hệ thống XLNT Mua thuốc hóa học (Đồng/ năm) Chất đốt (Đồng/ tháng) 450.000 290.000 310.000 320.000 340.000 230.000 340.000 370.000 330.000 380.000 250.000 290.000 280.000 390.000 420.000 150.000 70.000 120.000 135.000 160.000 145.000 120.000 130.000 90.000 155.000 105.000 140.000 135.000 150.000 125.000 350.000 260.000 180.000 210.000 140.000 160.000 185.000 210.000 185.000 165.000 130.000 120.000 135.000 220.000 250.000 40.000 20.000 30.000 20.000 10.000 30.000 20.000 20.000 0 30.000 20.000 20.000 0 họ c 80.000 41.000 120.000 99.000 120.000 145.000 85.000 82.000 62.000 127.000 105.000 100.000 105.000 75.000 61.000 Mua thuốc hóa học (Đồng/ năm) 0 0 0 0 0 0 0 410.000 270.000 280.000 300.000 330.000 200.000 320.000 350.000 330.000 380.000 220.000 270.000 260.000 390.000 420.000 Ki nh Điện (Đồng/ tháng) uế Điện (Đồng/ tháng) Tổng lợi ích H Chất đốt (Đồng/ tháng) Lợi ích hộ sau có mơ hình xử lý nước thải Chất đốt Điện Tiết kiệm từ Phụ phẩm (Đồng/ (Đồng/ mua thuốc sinh học tháng) tháng) hóa học (Đồng/ (Đồng/ năm) năm) tế Chi tiêu sau có mơ hình ại 10 11 12 13 14 15 Chi tiêu trước có mơ hình Đ Hộ 70.000 29.000 36.000 40.000 35.000 48.000 28.000 28.000 40.000 30.000 75.000 64.000 350.000 260.000 180.000 210.000 140.000 160.000 185.000 210.000 185.000 165.000 130.000 120.000 135.000 220.000 250.000 400.000 220.000 200.000 210.000 230.000 190.000 270.000 340.000 310.000 180.000 170.000 200.000 190.000 370.000 350.000 542.500 339.000 311.667 371.000 400.833 229.167 392.917 443.833 399.250 436.750 245.000 336.667 317.083 514.167 534.000 48.000 42.000 52.000 62.000 68.000 0 60.000 30.000 39.000 28.000 37.000 35.000 70.000 43.000 23.000 42.000 40.000 30.000 38.000 uế 320.000 340.000 350.000 400.000 390.000 210.000 200.000 330.000 350.000 300.000 330.000 380.000 310.000 300.000 350.000 230.000 270.000 340.000 370.000 310.000 340.000 345.000 310.000 340.000 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tế 102.000 93.000 113.000 78.000 102.000 110.000 80.000 65.000 100.000 101.000 120.000 107.000 68.000 55.000 105.000 85.000 72.000 72.000 103.000 120.000 95.000 95.000 92.000 150.000 Ki nh 30.000 20.000 0 40.000 30.000 40.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 c 190.000 130.000 140.000 380.000 290.000 0 145.000 165.000 130.000 155.000 125.000 150.000 120.000 160.000 120.000 190.000 140.000 130.000 190.000 130.000 họ 150.000 135.000 165.000 140.000 170.000 110.000 80.000 125.000 130.000 140.000 120.000 135.000 105.000 90.000 175.000 85.000 115.000 95.000 145.000 120.000 135.000 125.000 130.000 150.000 ại 350.000 360.000 350.000 400.000 390.000 250.000 230.000 370.000 350.000 320.000 330.000 380.000 310.000 300.000 350.000 230.000 270.000 340.000 370.000 310.000 340.000 345.000 310.000 340.000 Đ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 190.000 130.000 140.000 380.000 290.000 0 145.000 165.000 130.000 155.000 125.000 150.000 120.000 160.000 120.000 190.000 140.000 130.000 190.000 130.000 290.000 220.000 280.000 380.000 270.000 180.000 180.000 210.000 190.000 200.000 220.000 230.000 220.000 190.000 210.000 230.000 370.000 0 408.000 411.167 437.000 525.333 504.667 210.000 215.000 417.083 393.750 367.333 342.917 434.250 376.167 363.333 452.500 230.000 341.333 378.833 445.333 321.667 410.000 421.667 358.833 340.000 260.000 320.000 42.000 380.000 35.000 310.000 45.000 290.000 300.000 30.000 370.000 40.000 330.000 270.000 15.275.000 1.502.000 318.229 31.292 3.818.750 375.500 611.000.000 60.080.000 uế 0 0 0 0 H 130.000 98.000 85.000 80.000 90.000 80.000 75.000 135.000 75.000 ại họ c Ki nh tế 40.000 0 0 0 0 Đ 40 300.000 130.000 120.000 41 320.000 140.000 160.000 42 380.000 120.000 165.000 43 310.000 125.000 135.000 44 290.000 90.000 110.000 45 300.000 110.000 150.000 46 370.000 115.000 175.000 47 330.000 135.000 48 270.000 75.000 Tổng Trung bình hộ/tháng Trung bình lợi ích hộ/năm Tổng lợi ích 160 hộ/năm 120.000 160.000 165.000 135.000 110.000 150.000 175.000 0 7.095.000 147.813 23.650.000 250.000 290.000 0 380.000 0 8.820.000 270.000 396.167 452.917 366.250 299.167 342.500 456.250 330.000 270.000 18.103.250 183.750 4.525.813 29.400.000 724.130.000 PHỤ LỤC H uế MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỪ QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA Gạo ngâm họ c Ki nh tế Máy xay bột gạo Bột đưa vào thúi vải để ép Đ ại Bột sau xay Bột sau ép Máy làm bún uế Bể lắng Đ ại họ c Ki nh tế H Hầm Biogas ... thải hộ dân Làng bún Vân Cù - Đối tượng điều tra: Hộ dân làm bún Làng Vân Cù, xã Hương Toàn, Thị xã Hương Phạm vi nghiên cứu: H - uế Trà, tỉnh TT Huế + Không gian: Làng bún Vân cù, xã Hương Toàn,... nước thải người dân làng Bún Vân Cù xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế” Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích, đánh giá hiệu kinh tế, xã hội môi trường người dân làng bún Vân Cù sau áp... H Phương pháp sử dụng nghiên cứu bao gồm: tế Phương pháp thu thập liệu Phương pháp thống kê mô tả Ki Phương pháp so sánh nh Phương pháp tổng hợp, xử lý phân tích số liệu họ Kết đạt được: c Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải đối với người dân làng bún vân cù, xã hương toàn, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế , Hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải đối với người dân làng bún vân cù, xã hương toàn, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế , PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ, Bố cục nghiên cứu, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI, CHƯƠNG 2: HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN LÀNG BÚN VÂN CÙ, XÃ HƯƠNG TOÀN, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH TT HUẾ, Biểu đồ 2.1: Cơ cấu các ngành kinh tế xã Hương Toàn năm 2016, Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ kích cỡ hầm Biogas của các hộ điều tra, CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Ở LÀNG BÚN VÂN CÙ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay