Nhận thức của người dân về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường đông thanh, thành phố đông hà, tỉnh quảng trị

75 26 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 12:28

tế H uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN - - cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ ại họ NHậN THứC CủA NGƯờI DÂN VềPHÂN LOạI RÁC THảI SINH HOạT TạI NGUồN TRÊN ĐịA BÀN PHƯờNG ĐÔNG THANH, THÀNH PHốĐÔNG HÀ, TỉNH QUảNG TRị ườ n g Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ái Quỳnh Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Quang Phục Lớp: K48 KT & QL TNMT Tr MSV: 14K4011330 Niên khóa: 2014 -2018 Huế, tháng năm 2018 Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Để khóa luận tốt nghiệp đạt kết tốt đẹp, nhận hỗ trợ, giúp đỡ nhiều quan, tổ chức, cá nhân Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cá nhân quan tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu đề tài Trước hết xin gửi tới thầy cô khoa Kinh tế Phát triển trường Đại học Kinh tế Huế lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe lời cảm ơn sâu sắc Với quan tâm, dạy dỗ, bảo tận tình chu đáo thầy cơ, đến tơi hồn thành luận văn, đề tài: "Nhận thức người dân phân loại rác thải sinh hoạt nguồn địa bàn phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị " Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo – TS Nguyễn Quang Phục quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn trực tiếp, đưa lời khuyên nhận xét, đánh giá chân thành để giúp tơi hồn thành tốt luận văn thời gian qua Không thể không nhắc tới đạo Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị giúp đỡ nhiệt tình anh chị Phòng Tuyên truyền Bảo tồn đa dạng sinh học, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập Chi cục bảo vệ môi trường Với điều kiện thời gian kinh nghiệm hạn chế sinh viên, đề tài khơng thể tránh thiếu sót Tơi mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy để đề tài hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 05 năm 2018 Sinh viên Hồ Thị Ái Quỳnh MụC LụC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC .ii DANH MụC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BảNG vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ .vii uế DANH MỤC HÌNH viii H DANH MỤC SƠ ĐỒ ix TÓM TẮT NGHIÊN CỨU x tế PHầN I: ĐặT VấN Đề h Lý chọn đề tài in Mục tiêu nghiên cứu cK 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể họ Phương pháp nghiên cứu .3 3.1 Phương pháp thu thập số liệu ại 3.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu Đ Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 g 4.1 Đối tượng nghiên cứu ườ n 4.2 Phạm vi nghiên cứu PHầN II: NộI DUNG VÀ KếT QUả NGHIÊN CứU Tr CHƯƠNG 1: TổNG QUAN Về VấN Đề NGHIÊN CứU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Tổng quan rác thải sinh hoạt 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt 1.1.1.3 Thành phần 1.1.1.4 Tác động rác thải sinh hoạt đến môi trường sức khỏe cộng đồng 1.1.2 Tổng quan phân loại rác thải sinh hoạt nguồn ii 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Sự cần thiết việc phân loại rác thải sinh hoạt nguồn .10 1.1.2.3 Lợi ích việc phân loại rác thải sinh hoạt nguồn 11 1.1.2.4 Trách nhiệm người tham gia phân loại rác thải sinh hoạt nguồn 12 1.1.2.5 Mơ hình phân loại rác thải sinh hoạt nguồn 13 1.1.3 Khái niệm nhận thức 14 1.2 Cơ sở thực tiễn .15 uế 1.2.1 Một số kinh nghiệm phân loại rác thải sinh hoạt giới .15 H 1.2.2 Tình hình phân loại rác thải sinh hoạt nguồn Việt Nam 18 tế CHƯƠNG 2: NHậN THứC CủA NGƯờI DÂN Về PHÂN LOạI RÁC THảI SINH HOạT TạI NGUồN TRÊN ĐịA BÀN PHƯờNG ĐÔNG THANH, THÀNH PHố in h ĐÔNG HÀ, TỉNH QUảNG TRị 24 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội môi trường phường Đông Thanh 24 cK 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 2.1.1.1 Vị trí địa .24 họ 2.1.1.2 Thời tiết khí hậu 24 ại 2.1.1.3 Địa hình đất đai 26 Đ 2.1.1.4 Đặc điểm thổ nhưỡng 26 2.1.1.5 Chế độ thủy văn .27 ườ n g 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .27 2.1.2.1 Dân số nguồn lao động 27 2.1.2.2 Những kết thực tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 28 Tr 2.1.2.3 Những kết đạt lĩnh vực .29 2.1.3 Môi trường địa bàn phường 31 2.2 Thực trạng phân loại rác thải sinh hoạt nguồn địa bàn phường Đông Thanh… 32 2.2.1 Thành phần khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh địa bàn phường 32 2.2.1.1 Nguồn gốc phát sinh thành phần rác thải sinh hoạt 32 2.2.1.2 Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 33 2.2.1.3 Thành phần RTSH .34 iii 2.2.2 Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt phường Đông Thanh… 34 2.2.3 Tình hình phân loại rác thải sinh hoạt nguồn phường Đông Thanh 38 2.2.4 Nhận thức việc phân loại rác thải sinh hoạt nguồn người dân 41 2.2.4.1 Thơng tin chung hộ gia đình thông qua phiếu điều tra .42 2.2.4.2 Nhận thức người dân tầm quan trọng phân loại RTSH nguồn 43 2.2.4.3 Sự sẵn lòng tham gia người dân chương trình phân loại rác nguồn uế triển khai .44 H 2.2.4.4 Khó khăn việc phân loại rác thải theo ý kiến người dân 46 tế 2.2.4.5 Đề xuất giải pháp phân loại rác nguồn theo ý kiến người dân 48 2.3 Những ưu điểm hạn chế thực công tác phân loại rác thải sinh hoạt h 49 in phường CHƯƠNG 3: Đề XUấT CÁC GIảI PHÁP NHằM GIÚP CHO VIệC THựC HIệN cK PHÂN LOạI RÁC THảI SINH HOạT TạI NGUồN TRÊN ĐịA BÀN PHƯờNG ĐƠNG THANH CĨ HIệU QUả HƠN TRONG TƯƠNG LAI .51 họ 3.1 Đề xuất phương án phân loại lưu trữ rác thải sinh hoạt nguồn .51 ại 3.2 Áp dụng công cụ kinh tế 52 Đ 3.3 Giải pháp kỹ thuật .53 3.4 Giải pháp chế, sách 54 ườ n g 3.5 Giải pháp mặt tài chính, đầu tư 55 3.6 Giải pháp tăng cường tham gia cộng đồng 55 PHầN III: KếT LUậN VÀ KIếN NGHị .57 Tr Kết luận 57 Kiến nghị 58 2.1 Đối với quyền địa phương .58 2.2 Đối với người dân sinh sống địa bàn phường 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 iv DANH MụC CÁC CHỮ VIẾT TẮT : Ủy ban nhân dân TP : Thành phố TX : Thị xã TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên MT & CTĐT : Mơi trường cơng trình thị RTSH : Rác thải sinh hoạt CN – TTCN : Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp TMDV : Thương mại dịch vụ H tế h in ại CTR cK UBMT : Hợp tác xã Đ HVS : Chất thải rắn : Hợp vệ sinh : Nhà nước Tr ườ n g NN : Ủy ban mặt trận họ HTX uế UBND v DANH MỤC BảNG Bảng Định nghĩa thành phần rác thải sinh hoạt Bảng Kết thực tiêu kinh tế - xã hội qua năm 28 Bảng Tỷ lệ hộ dân thu gom chất thải rắn phường 36 Bảng Thói quen xử lý rác thải sinh hoạt người dân 37 uế Bảng Cách thức phân loại RTSH người dân 40 H Bảng Thông tin chung hộ gia đình thơng qua phiếu điều tra .42 Bảng Kiểm định One Sample T.Test đánh giá mức độ sẵn lòng người dân tế việc tham gia phân loại rác nguồn 45 h Bảng Ý kiến người dân nguyên nhân làm cho công tác phân loại rác in nguồn gặp khó khăn 47 Tr ườ n g Đ ại họ cK Bảng Ý kiến đóng góp người dân 48 vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Nguồn gốc phát sinh rác thải sinh hoạt .32 Biểu đồ Thành phần RTSH phường Đông Thanh 34 Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Biểu đồ Nhận thức người dân tầm quan trọng phân loại RTSH nguồn 43 vii DANH MỤC HÌNH Hình Mơ hình phân loại rác thải sinh hoạt nguồn .13 Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Hình Thùng rác phân loại Hà Nội 18 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ Các nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt Sơ đồ Sơ đồ thu gom rác thải phường Đông Thanh - Đông Hà - Quảng Trị 35 Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Sơ đồ Mơ hình phân loại rác thải sinh hoạt 39 ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Quang Phục tương lai Điều đòi hỏi cấp quyền phường cần phải cố gắng nỗ lực nhiều để nâng cao nhận thức người dân phân loại rác nguồn tương lai 2.3 Những ưu điểm hạn chế thực công tác phân loại rác thải sinh hoạt phường  Ưu điểm thực phân loại RTSH nguồn: uế Mơ hình phân loại rác nguồn đơn giản, dễ hiểu dễ thực hiện, phù H hợp với lối sống người Việt Nam từ xưa đến nay, thường có thói quen bỏ tế riêng rác hữu (thực phẩm thừa,…) cho gia súc gia đình nhà hàng h xóm ni in Mơ hình phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, lực quản lý phường cK Đơng Thanh Phương thức hình thức phân loại dễ dàng, sử dụng túi nilon khác màu họ thùng rác khác màu nên dễ nhận biết tiết kiệm chi phí ại Do hệ thống đường phố địa bàn phường triển khai mở rộng, Đ ngõ nhỏ nên hệ thống thu gom tương đối đồng phường g  Nhược điểm thực phân loại RTSH nguồn: ườ n Muốn triển khai chương trình phân loại rác nguồn địa bàn phường cần phải chuẩn bị nhiều thứ nhân lực lẫn vật lực Tr Hầu hết người dân không hiểu rõ phân loại rác nguồn, nên muốn triển khai thực trước hết cần phải tuyên truyền, cung cấp thơng tin cần thiết để họ hiểu cách thức thực hiệu việc phân loại rác Nhận thức người dân chưa thực cao, họ chưa sẵn sàng bỏ số tiền để mua thùng rác phân loại SVTH: Hồ Thị Ái Quỳnh 49 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Quang Phục Chính quyền phường chưa thực quan tâm tới chương trình phân loại rác nguồn Muốn triển khai việc có hiệu quả, vai trò người đầu tàu vơ quan trọng Khó khăn việc tận dụng hệ thống loa truyền phường để tuyên truyền Phong trào thi đua tổ dân phố khơng cao uế Nói tóm lại, chương trình phân loại RTSH nguồn triển khai H tương lai Thì tốn đau đầu nan giải dành cho cấp Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế quyền phường Đông Thanh SVTH: Hồ Thị Ái Quỳnh 50 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Quang Phục CHƯƠNG 3: Đề XUấT CÁC GIảI PHÁP NHằM GIÚP CHO VIệC THựC HIệN PHÂN LOạI RÁC THảI SINH HOạT TạI NGUồN TRÊN ĐịA BÀN PHƯờNG ĐƠNG THANH CĨ HIệU QUả HƠN TRONG TƯƠNG LAI Trên thực tế, việc thu gom RTSH địa bàn phường Đơng Thanh nhiều bất cập, việc thu gom RTSH chủ yếu tổ rác dân lập đảm nhiệm Người trực tiếp thu gom lao động làm thuê Công cụ làm việc họ xe uế đẩy Tất loại rác thải chứa xe Ở điểm tập kết, xe chở H rác trung chuyển công ty môi trường đô thị có thùng chứa Một xe ép rác khơng thể chứa hết loại rác phân loại riêng biệt Chúng ta cần có giải tế pháp để kế hoạch phân loại rác thải sinh hoạt nguồn trở thành thực đạt hiệu h cao tương lai cK in 3.1 Đề xuất phương án phân loại lưu trữ rác thải sinh hoạt nguồn Để góp phần bảo vệ cải thiện chất lượng môi trường địa phương, họ cần tiến hành phân loại RTSH nguồn để giảm bớt khối lượng RTSH phải chôn lấp nhằm kéo dài tuổi thọ khu xử lý, tăng cường tỷ lệ tái chế sản xuất phân hữu ại Phương thức phân loại cụ thể sau: Đ - Tại hộ gia đình, sở kinh doanh, bn bán: trang bị thùng rác g chứa loại rác thải khác bao gồm: ườ n Rác tái sử dụng: thủy tinh, nhựa, giấy, carton,… Tr Rác thải khó phân hủy: vải, nilon,… Rác thải dễ phân hủy: thực phẩm, thức ăn thừa, … Hoặc người dân đựng rác túi nilon có màu sắc khác để phân biệt loại rácrác chứa rác thải tái sử dụng chai nhựa đem bán ve chai để kiếm thêm thu nhập - Tại trường học: Trên địa bàn phường có trường tiểu học, trường mẫu giáo trường trung học sở Chất thải rắn phát sinh từ trường học phân loại thành nhóm sau: SVTH: Hồ Thị Ái Quỳnh 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Quang Phục Thùng 1: rác thực phẩm (màu xanh cây) Thùng 2: giấy, vỏ hộp sữa,… (màu tùy chọn) Thùng 3: chai nước giải khát, túi nilon, ( màu cam) - Tại sở khám chữa bệnh: Rác y tế từ sở khám chữa bệnh thu gom riêng Phần RTSH từ sở uế phân loại thành thành phần giống hộ gia đình H - Tại quán ăn, nhà hàng: Tại quán ăn, nhà hàng, khách sạn chất thải rắn phát tế sinh phân thành thành phần sau: in Thùng 2: giấy (màu tùy chọn) h Thùng 1: rác thực phẩm (màu xanh cây) cK Thùng 3: ly nhựa, lon nước giải khát túi nilon (màu tùy chọn) họ Thùng 4: thủy tinh (màu tùy chọn) ại Thùng 5: rác lại (màu cam) Đ Tùy theo quy mô sở mà chủ đầu tư phải trang bị loại thùng g có kích thước cho phù hợp ườ n - Tại đường phố nơi công cộng: Trên đường phố lớn bố trí thùng chứa, khu phố đặt thùng: Tr Thùng 1: chứa rác thực phẩm rác quét đường (màu xanh) Thùng 2: chứa rác lại (chất thải rắn thu gom ngày) (màu cam) 3.2 Áp dụng công cụ kinh tế  Áp dụng phí mơi trường Hiện mức phí thu gom bình quân hộ gia đình sinh sống địa bàn phường Đơng Thanh 24000 đồng/hộ/tháng, có hộ gia đình cho mức SVTH: Hồ Thị Ái Quỳnh 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Quang Phục phí hợp lý Có thể sử dụng phí vệ sinh mơi trường để khuyến khích người dân phân loại rác nguồn Đối với loại rác thải tái sinh giấy, bìa, chai lọ để riêng loại túi khác Giá mua loại túi rác rẻ túi rác chung nhằm khuyến khích người dân phân loại rác Với biện pháp khiến hộ gia đình hạn chế lượng rác thải, tận dụng tối đa vật chất Đối với sở buôn bán, sản xuất, trường học sử dụng hợp lý, tiết kiệm, tránh bỏ phí loại vật liệu uế giấy viết, giấy photo,… Hơn với biện pháp tăng thêm nguồn thu bù đắp chi phí bỏ H  Hệ thống đặt cọc – hoàn trả tế Công cụ thường áp dụng với loại chai lọ, vỏ hộp nước giải khát có h thể tái chế, tái sử dụng Nếu khách hàng đem trả lại bao bì nước giải khát họ in trả lại khoản tiền định Số tiền số tiền ta đặt cho cK cửa hàng mua hàng Sự kích thích kinh tế đủ để tạo hành vi mong muốn họ Cơng cụ áp dụng với sản phẩm mà chúng đòi hỏi tập trung cao để tái sử dụng, tái quay vòng Việc sử dụng cơng cụ làm tăng ại tỷ lệ thu hồi rác thải sinh hoạt có khả tái chế giảm lượng rác thải cần Đ chôn lấp Trên thực tế hệ thống đặt cọc – hoàn trả tỏ hiệu hệ g thống tự nguyện hoàn trả lẽ chúng đền đáp cho hành vi tốt ườ n 3.3 Giải pháp kỹ thuật Triển khai thực Quyết định số 1224/QĐ-UBNND ngày 15 tháng 07 năm Tr 2013 UBND tỉnh Quảng Trị việc phê duyệt “Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” Thí điểm đánh giá, rút kinh nghiệm việc phân loại RTSH hộ gia đình (giai đoạn đầu thực thí điểm phường có dự án vệ sinh môi trường dự án xây dựng khu xử lý RTSH) Tiến hành nâng cấp cải tạo hệ thống thu gom, bố trí thùng rác cơng cộng có phân loại theo loại rác thải rác thải dễ phân hủy, rác thải khó phân hủy rác thải nguy hại SVTH: Hồ Thị Ái Quỳnh 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Quang Phục Cần treo poster, bảng hướng dẫn phân loại RTSH nguồn nơi người dân hay lui tới khu phố thuộc phường Xe thu gom RTSH nên có từ hai đến ba ngăn để phân loại rác thải nơi thu gom Một trang web với thông tin văn pháp lý hành liên quan, tiêu chuẩn, hướng dẫn, hội nghị, hội thảo, khóa học tin tức phân loại, thu gom, vận uế chuyển, xử lý, quản lý RTSH H Đề nghị quyền phường quán triệt, nâng cao nhận thức phân loại rác tế thải cho tổ rác dân lập, tập huấn kỹ nhận biết, phân loại cho người thu gom rác; giúp tổ rác dân lập mua sắm thêm phương tiện đáp ứng việc phân loại cK 3.4 Giải pháp chế, sách in h Q trình thu gom, vận chuyển, đưa xử lý phải bảo đảm riêng rẽ loại rác Nghiên cứu để triển khai, thực tốt theo sách, định họ Chính phủ việc phân loại rác nguồn Xây dựng văn việc triển khai thực phân loại RTSH nguồn ại phù hợp với tình hình phát triển phường tương lai Lồng ghép Đ nội dung phân loại rác thải nguồn vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch ườ n g phát triển ngành địa phương Nâng cao tính chủ động sáng tạo tổ chức trị xã hội đoàn thể Tr việc tham gia giám sát hoạt động phân loại RTSH nguồn Xây dựng ban hành sách xã hội hóa, khuyến khích thành phần kinh tế tham gia giải quyết, thúc đẩy việc xã hội hóa cơng tác bảo vệ mơi trường, nhân rộng mơ hình phân loại RTSH nguồn địa bàn phường Gửi ý kiến đóng góp nhằm giúp hồn thiện thể chế hóa văn quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường tỉnh theo hướng quy định rõ quyền lợi, trách nhiệm bảo vệ môi trường tổ chức, cá nhân có chế tài cụ thể trường hợp vi phạm SVTH: Hồ Thị Ái Quỳnh 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Quang Phục Có sách hỗ trợ sở, hộ gia đình thay đổi mơ hình sản xuất theo hướng thân thiện với mơi trường Nếu có điều kiện cần quy định nhà phải có hai thùng rác: phân loại rác hữu riêng, vô riêng Nếu để lẫn lộn, hộ bị phạt tiền đơn vị thu gom rác từ chối nhận rác từ thùng để rác lẫn lộn 3.5 Giải pháp mặt tài chính, đầu tư uế Tập trung kinh phí từ Ngân sách nhà nước triển khai sách kêu gọi H xã hội hóa đầu tư, xây dựng, triển khai mơ hình phân loại RTSH nguồn tế Tăng cường hợp tác đầu tư triển khai với chương trình phân loại RTSH h nguồn, vệ sinh môi trường nông thôn in Thành lập Quỹ bảo vệ môi trường địa phương nhằm thu hút nguồn lực cK để hỗ trợ kịp thời cho hoạt động bảo vệ môi trường 3.6 Giải pháp tăng cường tham gia cộng đồng họ Việc làm quan trọng việc nâng cao ý thức cho tất người ại dân đặc biệt giáo dục học đường tác dụng việc phân loại RTSH nguồn, Đ việc cần tiến hành thời gian dài, phát huy tính tiếp cận chiến dịch tuyên truyền phương tiện: ti vi, báo, tờ rơi,… để cung cấp kiến thức ườ n g cần thiết phân loại rác cho người dân bên cạnh cần tập huấn cách phân loại rác để người dân nâng cao trách nhiệm có ý thức bảo vệ môi trường Tr Phường xem xét hộ dân thực công tác thu gom, phân loại rác đạt hiệu để giảm phí miễn phí thu gom rác… Triển khai hoạt động ngoại khóa, lồng ghép môn học nhằm giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho học sinh trường học Sử dụng hệ thống loa phóng địa bàn phường In ấn phát hành loại tờ rơi, tờ giới thiệu tài liệu liên quan cho nhóm đối tượng khác SVTH: Hồ Thị Ái Quỳnh 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Quang Phục Xây dựng chương trình, phóng định kỳ bảo vệ môi trường địa bàn phường Xây dựng tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn cách phân loại rác thải để người dân hiểu rõ thực theo Khuyến khích người dân mua thùng rác phân loại nhà để việc phân loại thực thuận tiện H Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế đua cộng đồng, dân cư chung tay bảo vệ mơi trường uế Phối hợp với Đồn niên, Hội phụ nữ phường phát động phong trào thi SVTH: Hồ Thị Ái Quỳnh 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Quang Phục PHầN III: KếT LUậN VÀ KIếN NGHị Kết luận Số lượng rác thải sinh hoạtngười dân địa bàn phường Đông Thanh thải có dấu hiệu tăng tương lai gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường người khơng xử lí cách hợp lí Cơng tác thu gom, vận chuyển, trung chuyển xử lý đầu tư uế đáng kể năm gần nhằm đạt mục tiêu đề Tỷ lệ thu gom H rác thải sinh hoạt địa bàn phường đạt hiểu tương đối cao tế năm gần h Để góp phần bảo vệ môi trường giúp cho công tác thu gom thuận tiện in hơn, phường Đông Thanh cần phải triển khai công tác phân loại RTSH nguồn mà cK bắt nguồn từ chương trình giáo dục cộng đồng Khó khăn thực phân loại RTSH nguồn tham gia người dân địa bàn Bởi thực tế, họ người dân chưa nhận thấy lợi ích việc phân loại rác thải chưa thật mặn mà với việc phân loại rác tham gia tuyên truyền hội phụ nữ, đoàn ại niên, hội cựu chiến binh… cần thiết nên đưa vào hương ước, quy ước làng, Đ xã để người dân có ý thức chung tay bảo vệ mơi trường g Việc ứng dụng hiệu công cụ tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức ườ n kêu gọi tích cực tham gia tất người dân phân loại rác nguồn, từ hạn chế lượng rác thải đem chôn lấp, tăng hiệu tái sử dụng, tái sinh tái Tr chế, chất thải rắn thực phẩm phân loại xử lí thành phân compost với chất lượng cao Việc thực công tác phân loại rác nguồn góp phần giảm lượng RTSH thải ra, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom xử lí tiếp theo, quan trọng hết giúp cho người dân địa bàn phường hiểu tầm quan trọng việc thực phân loại rác thải mơi trường thân người SVTH: Hồ Thị Ái Quỳnh 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Quang Phục Kiến nghị 2.1 Đối với quyền địa phương Việc phân loại RTSH nguồn đem lại nhiều lợi ích to lớn Đối với nước ta nói chung phường Đơng Thanh nói riêng hình thức lạ lẫm, có áp dụng thí điểm vài tỉnh gặp nhiều khó khăn chưa giải Chính người dân gặp nhiều khó khăn thực khơng H sản phẩm tái chế tái sử dụng lại vật dụng uế hỗ trợ từ nhà quản lí Phường cần có sách khuyến khích việc sử dụng tế Các ban ngành, quần chúng nhân dân nổ lực để đưa sách phân loại rác nguồn vào thực tế, nhân rộng nhiều nơi phát huy hiệu ta mong in h đợi từ sách Chung tay góp phần xây dựng lối sống văn minh thị, mang lại cK mặt cho thành phố Cán địa phương cần bổ sung thêm kiến thức, tham dự lớp tập huấn, nâng họ cao nhận thức, tìm hiểu sâu chương trình phân loại rác nguồn để phổ biến lại cho người dân địa bàn ại Phường nên trang bị thêm thiết bị thu gom thùng rác công Đ cộng phân theo loại rác thải để đáp ứng nhu cầu sử dụng thải bỏ g rác thải người dân Cần có phối hợp quan chức nhằm tuyên ườ n truyền, giáo dục tạo điều kiện cho người hiểu rõ cách thực ý nghĩa việc phân loại rác Tr 2.2 Đối với người dân sinh sống địa bàn phường Cần tìm hiểu rõ ràng cụ thể chương trình phân loại RTSH nguồn triển khai nước ta nước giới thông qua internet, phương tiện truyền thơng,… Tích cực tham gia buổi vận động, tuyên truyền UBND phường phân loại RTSH nguồn Khuyến khích mua thêm thùng rác phân loại nhà để việc phân loại thực dễ dàng SVTH: Hồ Thị Ái Quỳnh 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Quang Phục TÀI LIỆU THAM KHẢO UBND phường Đông Thanh, “Báo cáo thuyết minh số liệu thống kê đất đai”, 2017 UBND phường Đông Thanh, “Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN năm 2017 Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2018”, 2017 Sở TN MT Quảng Trị, “Báo cáo trạng môi trường năm tỉnh Quảng Trị”, 2017 uế Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị, “Báo cáo trạng môi trường thành H phố Đông Hà”, 2017 Công ty cổ phần MT & CTĐT Đông Hà, “Hiện trạng công tác quản lý, thu gom tế chất thải rắn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị”, 2017 in chôn lấp chất thải rắn Đông Hà”, 2017 h Công ty cổ phần MT & CTĐT Đơng Hà, “Tìm hiểu q trình xử lý rác thải bãi cK Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật Môi trường Quảng Trị, Dự án “Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, 2017 họ Nguyễn Quốc Hưng, “Đánh giá ý thức người dân phân loại rác thải sinh hoạt nguồn khu vực thành phố Sơn La”, Đại học kinh tế quốc dân, 2015 ại Võ Hoàng Thiên Thư, “Đồ án đánh giá hiệu dự án phân loại rác sinh hoạt Đ nguồn địa bàn quận đề xuất giải pháp hoàn thiện” ườ n g Một số trang web: https://vi.wikipedia.org Tr https://123doc.org doc.edu.vn luanvan.net.vn SVTH: Hồ Thị Ái Quỳnh 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Quang Phục PHụ LụC PHIẾU KHẢO SÁT NHậN THứC CủA NGƯờI DAN Về PHAN LOạI RAC THảI SINH HOạT TạI NGUồN TREN DịA BAN PHƯờNG ĐONG THANH, THANH PHố uế ĐONG HA, TỉNH QUảNG TRị H Tôi thuộc nhóm nghiên cứu đến từ Khoa Kinh tế Phát triển, Trường đại học Kinh tế Huế Hiện nay, khảo sát nhận thức người dân phân loại rác tế thải sinh hoạt nguồn địa bàn phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh h Quảng Trị; sở đề xuất số giải pháp hoàn thiện để việc phân loại rác in sinh hoạt nguồn thực lâu dài đạt hiệu mong muốn Mong cK ông/bà giúp hoàn thành đợt khảo sát cách trả lời câu hỏi điền thông tin liên quan phiếu khảo sát Ý kiến ông/bà tổng hợp họ phân tích Thơng tin phiếu điều tra giữ kín, dùng cho mục đích nghiên cứu ại Trân trọng cảm ơn mong nhận hỗ trợ quý vị! Thời gian: ……………………………… g Đ Người khảo sát: Hồ Thị Ái Quỳnh ườ n I THÔNG TIN CHUNG: Họ tên : Tr Tuổi: Giới tính: (Nam/nữ) Địa chỉ: Số nhân hộ gia đình ơng/bà: Nghề nghiệp ông/bà nay:  Làm việc quan nhà nước  Nông dân  Sản xuất nhỏ  Buôn bán  Nghề khác: SVTH: Hồ Thị Ái Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Quang Phục II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Câu 1: Ước lượng ngày gia đình ơng/ bà thải kg rác thải sinh hoạt? Số kg rác: Kg/ngày Câu 2: Thành phần rác thải sinh hoạt chủ yếu gia đình ơng/ bà  Rác thải dễ phân hủy (thực phẩm thừa, rau củ )  Rác thải khó phân hủy (nhựa, thủy tinh, cao su, túi nilon )  Rác thải nguy hại (acquy; mạch điện tử, hóa chất độc hại ) uế  Thành phần khác: H Câu 3: Nhà ơng/bà có lấy thức ăn thừa: rau củ, quả,…để chăn ni khơng?  Có  Khơng tế  Khác: h Câu 4: Nhà ơng/bà có thu gom chai lọ nhựa, thủy tinh, túi nilong, sắt vụn để bán  Có  Khác: cK in đồng nát không ?  Không họ Câu 5: Tần suất thu gom rác thải sinh hoạt nào:  ngày/ lần ại  tuần/lần  ngày/ lần  Thỉnh thoảng Đ  Khác: g Câu 6: Theo ông/bà việc thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi ườ n trường hay chưa? Tr Đã đảm bảo  Chưa đảm bảo Kiến nghị: ……………………………………………………………………… Câu 7: Thói quen xử lý rác thải sinh hoạt gia đình ơng bà nào? Đổ rác nơi tập kết  Người thu gom tới thu gom  Chôn lấp  Vứt thải trực tiếp mơi trường Đốt tồn  Khác: SVTH: Hồ Thị Ái Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Quang Phục Câu 8: Ơng/bà có hiểu phân loại rác thải sinh hoạt nguồn khơng?  Có  Khơng Nếu “Có” thơng tin từ đâu:  Tivi  Sách báo, tạp chí, tờ rơi, internet,…  Phổ biến phường  Từ dự án môi trường uế  Người dân khu vực H  tế Khác:………………………………………………………………………………… Câu 9: Ơng/bà có thực phân loại rác thải sinh hoạt trước thu gom không?  Khơng in h  Có cK Nếu “Có” thực nào:…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… họ Câu 10: Tại địa bàn phường có triển khai chương trình phân loại rác nguồn chưa?  Không ại  Có đâu? Đ Câu 11: Theo ơng/bà, cơng tác thu gom rác thải sinh hoạt nguồn gặp khó khăn ườ n g  Thiếu dụng cụ chứa rác gia đình  Người thu gom khơng thu gom riêng loại rác  Thiếu thùng rác công cộng cho loại rác Tr  Người dân không thấy lợi ích việc phân loại rác nguồn  Khác:………………………………………………………………………………… SVTH: Hồ Thị Ái Quỳnh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Quang Phục Câu 12: Đánh dấu tích X vào mà ơng/bà cho phù hợp Rất Khơng Bình Đồng Rất khơng đồng ý thường ý đồng ý đồng ý Việc thực phân loại rác nguồn vô quan trọng uế Phân loại rác nguồn góp phần bảo vệ mơi trường H Nếu Nhà nước chủ trương phân loại rác tế nguồn, ơng/bà có ủng hộ khơng? cK gia đình ơng/bà có sẵn lòng mua thêm in tiện, dụng cụ phân loại rác nguồn cho h Nếu Nhà nước không cấp phương theo hướng dẫn quan, tổ chức họ để phân loại nguồn không? ại Câu 13: Để nâng cao hiệu việc thực phân loại rác thải sinh hoạt nguồn Đ địa bàn phường, ơng/bà có kiến nghị gì? g ườ n Tr Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý ông/bà! SVTH: Hồ Thị Ái Quỳnh ... phân loại rác thải sinh hoạt nguồn Việt Nam 18 tế CHƯƠNG 2: NHậN THứC CủA NGƯờI DÂN Về PHÂN LOạI RÁC THảI SINH HOạT TạI NGUồN TRÊN ĐịA BÀN PHƯờNG ĐÔNG THANH, THÀNH PHố in h ĐÔNG HÀ, TỉNH QUảNG. .. đến phân loại rác thải sinh hoạt nguồn địa bàn ại phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Đ Đối tượng khảo sát: Người dân sinh sống địa phường người thu gom rác g thải sinh hoạt địa. .. nghiên cứu tìm hiểu nhận thức người dân phân loại rác thải sinh hoạt nguồn địa bàn phường Đông Thanh, đề tài thu kết sau: uế Về thực trạng phân loại rác thải sinh hoạt nguồn: địa bàn phường chưa H
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận thức của người dân về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường đông thanh, thành phố đông hà, tỉnh quảng trị , Nhận thức của người dân về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường đông thanh, thành phố đông hà, tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay