Topics in organometallic chemistry vol 17 bioorganometallic chemistry 2006 springer

230 4 0
  • Loading ...
1/230 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 11:14

... Beller Vol 18, 2006 Bioorganometallic Chemistry Volume Editor: G Simonneaux Vol 17, 2006 Surface and Interfacial Organometallic Chemistry and Catalysis Volume Editors: C Copéret, B Chaudret Vol. .. audience The individual volumes of Topics in Organometallic Chemistry are thematic Review articles are generally invited by the volume editors In references Topics in Organometallic Chemistry is abbreviated... K Severin G Simonneaux · A Volbeda 123 The series Topics in Organometallic Chemistry presents critical overviews of research results in organometallic chemistry As our understanding of organometallic
- Xem thêm -

Xem thêm: Topics in organometallic chemistry vol 17 bioorganometallic chemistry 2006 springer , Topics in organometallic chemistry vol 17 bioorganometallic chemistry 2006 springer

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay