Binary rare earth oxydes 2004 adachi, imanaka kang

304 14 0
  • Loading ...
1/304 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 10:22

... ….……… 1.1 Why Are Rare Earth Oxides So Important? 1.2 A Variety of Rare Earth Oxides 1.3 Simplicity and Complexity of Rare Earth Oxides Chemical Reactivity of Binary Rare Earth Oxides (Serafín... Rare Earth Sesquioxides 7.4.1 Enthalpies of Formation 7.4.2 Standard Entropies and Heat Capacities 7.5 Other Solid Binary Rare Earth Oxides 7.5.1 Solid Rare Earth Monoxides 7.5.2 Solid Rare Earth. . .Binary Rare Earth Oxides Binary Rare Earth Oxides Edited by G Adachi Juri Institute for Environmental Science and Chemistry, Osaka, Japan N Imanaka Osaka University, Osaka, Japan and Z.C Kang
- Xem thêm -

Xem thêm: Binary rare earth oxydes 2004 adachi, imanaka kang , Binary rare earth oxydes 2004 adachi, imanaka kang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay