DONG LUC h THAI CUASONG BBO

4 23 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 10:15

Động lực hình thái cửa sông Bắc Bộ. Tài liệu mô tả quá trình biến đổi đường bờ vùng cửa sông ven biển đồng bằng Bắc Bộ dưới tác dụng thủy động học của nước biển và các yếu tố có liên quan. Tài liệu hữu ích với chuyên ngành địa lí, hải dương học, nông nghiệp, thủy lợi và phòng tránh thiên tai. Động lực hình thái cửa sông Bắc Bộ. Tài liệu mô tả quá trình biến đổi đường bờ vùng cửa sông ven biển đồng bằng Bắc Bộ dưới tác dụng thủy động học của nước biển và các yếu tố có liên quan. Tài liệu hữu ích với chuyên ngành địa lí, hải dương học, nông nghiệp, thủy lợi và phòng tránh thiên tai. Động lực hình thái cửa sơng ven biển đồng Bắc Việt Nam phục vụ khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường cửa sông ven biển : TS / Hoa Mạnh Hùng ; Nghd.:TS Nguyễn Văn Cư, TS Nguyễn Hoàn - H : ĐHKHTN, 2001 - 202 tr MỤC LỤC Mở đầu Chương I:Tổng quan loại cửa sông việt nam khái quát động lực phát triển cửa sông Bác Bộ …………………………………………………………………………………………….8 1.1 Lịch sử nghiên cứu vùng cửa sông ven biển 1.2 Khái niệm cửa sông giới hạn nghiên cứu 11 1.2.1 Cửa sông 11 1.2.2 Phân vùng cửa sông 12 Ì Các loại cửa sông ven biển Viộl Nam 18 1.3.1 Tổ hợp số yếu tố phân loại cửa sông Việt Nam .20 1.3.2 Các loại cửa sông Việt Nam .24 1.4 Khái quát động lực phát triển cửa sông ven biển đồng Bắc Rộ 3! 1.4.1 Của Nam Triệu 34 1.4.2 Cửa Vãn úc .35 1.4.3 Cửa Thái Bình 36 1.4.4 Cửa Trà Lý 37 1.4.5 Cửa Ba Lạt 38 1.4.6 Cửa Đáy cửa Lạch Giang 39 Kết luận chương Ì 39 Chương : Phân tích sơ nhân tố ảnh hương đến cúc q trình động lực phát triển vùng cửa sông ven biển Bắc nợ ……………………………………………………………41 2.1 Các nhân tố khí hậu vùng cửa sông ven biển đồng Bắc Bộ 41 2.1.1 Chế độ gió 41 2.1.2 Chế độ mưa 42 2.1.3 Nhũng dạng nhiêu dộng khí hậu - thời tiết đặc biệt 43 2.2 Các nhân tố thúy vãn, hải văn vùng cửa sông đồng Bắc Bộ 43 2.2.1 Chế dơ dòng chảy sơng ngòi 44 2.2.2 Quy luật diên biến dòng chảy vùng cửa sơng đồng Bắc Bộ 49 2.3 Mội số đặc trưng vật lý nước vùng cửa sông ven biển đồng Bắc Bộ 62 2.3.1 hiệt độ nước biển vùng cửa sồng Bấc Bộ 62 2.3.2 Độ mặn nước vùng cửa sông đồng Bắc Bộ 63 2.3.3 Độ đục vùng cửa sông 66 2.4 Đặc điểm địa chất trầm lích đại 69 2.4.1 Đặc điểm địa chất kim vực 69 2.4.2 Đặc điểm Irầm tích dại lắng mặt cửa sống Bắc Bộ 71 2.5 Đặc điểm địa mạo khu vực nghiên cứu 79 2.5.1 Địa hình đồng tích tụ tuổi Q3IV 79 2.5.2 Địa hình lích tụ hiên đại bãi triều 83 2.5.3 Địa hình tích tụ ngầm đại 86 2.6 Hoại động nhân sinh 87 Kết luận chương 88 Chương 3: Đạc điểm động lực hình thái vùngcửa sơng ven biển đồng Bác Bộ 91 3.1 Động lực bùn cát vùng cửa sông ven biển đồng Bắc Bộ .93 3.1.1 Diên biến bùn ương sông vùng đồng 93 3.1.2 Vận chuyển bùn cát khu vực cửa sông 97 3.2 Động lực hình thái cán cân bồi tích vùng cửa sơng ven biển đồng Bắc Bộ 112 3.2 Bồi tích cửa sơng ven biển đồng Bắc Bộ 1 3.2.2 Động lực hình thái bổi tích vùn li cửa sõng đồng bằns Bác Bộ 116 3.3 Q trình phái triển bãi hổi cửa sóng đồng Bác Bó 125 3.3.\ Xu biến độnỉi bãi bổi cửa sòn" dải ven biên 125 3.3.2 Quá trình phát triển vùng cửa sông ven biên Bắc Bộ 134 Kết luận chương 143 Chương 4: Định hướng khai thác, sử dụng hợp Ný tài nguyên bảo vệ môi trường cửa sông ven biên Bắc Bộ .145 4.1 Những thuận lợi khó khăn khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên vùng cửa sông đồng bàng Bắc Bộ 147 4.1.1 Những thuận lợi 147 4.1.2 Nhum khó khăn 148 4.2 Một số ván đề có tính bền vững, hiệu khai thác tài nguyên thiên nhiên vùng cửa sông đồng Bắc Bộ 150 4.3 Phương hướng khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường vùng sông Bắc Bộ 152 4.3.1 Tài nguyên đất bãi bồi vấn đề quai đê lấn biển .152 4.3.2 Phát triển giao thông xây dựng 159 4.3.3 Phục vụ thoát lũ 161 4.3.4 Khai thác tài nguyên sinh vật .163 Kết luận chương 164 Kết luận kiến nghị 166 Tài liệu tham khảo »170 Phụ lục 181 ... .145 4.1 Những thuận lợi khó khăn khai thác sử dụng h p lý tài nguyên thiên nhiên vùng cửa sông đồng bàng Bắc Bộ 147 4.1.1 Những thuận lợi 147 4.1.2 Nhum khó khăn ... 79 2.5.2 Địa h nh lích tụ hiên đại bãi triều 83 2.5.3 Địa h nh tích tụ ngầm đại 86 2.6 Hoại động nhân sinh 87 Kết luận chương 88 Chương 3: Đạc điểm... 148 4.2 Một số ván đề có tính bền vững, hiệu khai thác tài nguyên thiên nhiên vùng cửa sông đồng Bắc Bộ 150 4.3 Phương h ớng khai thác sử dụng h p lý tài nguyên bảo vệ môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: DONG LUC h THAI CUASONG BBO, DONG LUC h THAI CUASONG BBO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay