Từ những kinh nghiệm thực tiễn và những kiến thức đã học trong khóa học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2. Anh (chị) hãy rút ra những bài học để phát triển chuyên môn và phát triển đơn vị mình công tác.

44 830 4
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 09:47

Đề bàiTừ những kinh nghiệm thực tiễn và những kiến thức đã học trong khóa học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2. Anh (chị) hãy rút ra những bài học để phát triển chuyên môn và phát triển đơn vị mình công tác.Bài làmQua thời gian học tập lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II em được tìm hiểu những kiến thức và kỹ năng gồm những nội dung:Chuyên đề 1. Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước.Chuyên đề 2. Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo.Chuyên đề 3. Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng XHCN.Chuyên đề 4. Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường THCS.Chuyên đề 5. Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THCS.Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II.Chuyên đề 7. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS.Chuyên đề 8. Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THCS.Chuyên đề 9. Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường THCS.Chuyên đề 10 . Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THCS.Nội dung đầu tiên được nghiên cứu thuộc chuyên đề 1 “Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước”, qua chuyên đề 1 em nhận thức được các vấn đề cơ bản sau:Quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, xuất hiện và tồn tại cùng với sự xuất hiện và tồn tại của nhà nước. Đó chính là hoạt động quản lý gắn liền với hệ thống các cơ quan thực thi quyền lực nhà nước bộ phận quan trọng của quyền lực chính trị trong xã hội, có tính chất cưỡng chế đơn phương đối với xã hội. Quản lý nhà nước được hiểu trước hết là hoạt động của các cơ quan nhà nước thực thi quyền lực nhà nước. Về nguyên tắc, quyền lực nhà nước hiện nay ở mọi quốc gia trong quá trình thực thi đều được chia thành ba bộ phận cơ bản là quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp.Ở nước ta: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” (Điều 2Hiến pháp nước CHXHCN VN, 2013). Theo cơ chế đó, quyền lập pháp được trao cho một cơ quan duy nhất thực hiện là Quốc hội. Ngoài chức năng chủ yếu là lập pháp (ban hành và sửa đổi Hiến pháp, luật và các bộ luật), Quốc hội ở nước ta còn thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng khác là giám sát tối cao đối với mọi hoạt động của Nhà nước và quyết định những chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, chiến lược phát triển kinh tếxã hội, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Quyền hành pháp được trao cho Chính phủ và bộ máy hành chính địa phương thực hiện bao gồm quyền lập quy và điều hành hành chính. Quyền tư pháp được trao cho hệ thống Viện kiểm sát nhân dân các cấp và hệ thống Toà án nhân dân các cấp thực hiện. Đề Từ kinh nghiệm thực tiễn kiến thức học khóa học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng Anh (chị) rút học để phát triển chun mơn phát triển đơn vị cơng tác Bài làm Qua thời gian học tập lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II em tìm hiểu kiến thức kỹ gồm nội dung: Chuyên đề Lý luận nhà nước hành nhà nước Chuyên đề Chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo Chuyên đề Quản lý giáo dục sách phát triển giáo dục chế thị trường định hướng XHCN Chuyên đề Giáo viên với công tác vấn học sinh trường THCS Chuyên đề Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng phát triển kế hoạch giáo dục trường THCS Chuyên đề Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II Chuyên đề Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THCS Chuyên đề Thanh tra kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THCS Chuyên đề Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Chuyên đề 10 Xây dựng mối quan hệ nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục phát triển trường THCS Nội dung nghiên cứu thuộc chuyên đề “Lý luận nhà nước hành nhà nước”, qua chuyên đề em nhận thức vấn đề sau: Quản lý nhà nước dạng quản lý xã hội đặc biệt, xuất tồn với xuất tồn nhà nước Đó hoạt động quản lý gắn liền với hệ thống quan thực thi quyền lực nhà nước - phận quan trọng quyền lực trị xã hội, có tính chất cưỡng chế đơn phương xã hội Quản lý nhà nước hiểu trước hết hoạt động quan nhà nước thực thi quyền lực nhà nước Về nguyên tắc, quyền lực nhà nước quốc gia trình thực thi chia thành ba phận quyền lập pháp, quyền hành pháp quyền pháp Ở nước ta: “Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp, kiểm soát quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, pháp” (Điều 2-Hiến pháp nước CHXHCN VN, 2013) Theo chế đó, quyền lập pháp trao cho quan thực Quốc hội Ngoài chức chủ yếu lập pháp (ban hành sửa đổi Hiến pháp, luật luật), Quốc hội nước ta thực hai nhiệm vụ quan trọng khác giám sát tối cao hoạt động Nhà nước định sách đối nội, đối ngoại, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, nguyên tắc chủ yếu tổ chức hoạt động máy nhà nước, quan hệ xã hội hoạt động cơng dân Quyền hành pháp trao cho Chính phủ máy hành địa phương thực bao gồm quyền lập quy điều hành hành Quyền pháp trao cho hệ thống Viện kiểm sát nhân dân cấp hệ thống Toà án nhân dân cấp thực - Quản quản lý nhà nước: Chính hoạt động thực thi quyền lực nhà nước quan quản lý nhà nước tiến hành tất cá nhân tổ chức xã hội, tất mặt đời sống xã hội cách sử dụng quyền lực nhà nước có tính cưỡng chế đơn phương nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích chung cộng đồng, trì ổn định, an ninh trật tự thúc đẩy xã hội phát triển theo định hướng thống nhà nước - Hành nhà nước: Là tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực nhà nước trình xã hội hành vi hoạt động công dân, quan hệ thống hành pháp từ trung ương đến sở tiến hành để thực chức nhiệm vụ nhà nước, phát triển mối quan hệ xã hội, trì trật tự, an ninh, thoả mãn nhu cầu hợp pháp công dân“.3 Như vậy, hoạt động quan trọng, chủ yếu phổ biến hoạt động thực thi quyền lực nhà nước máy hành nhà nước trao quyền trực tiếp điều hành hành vi cá nhân tổ chức xã hội, định hướng cho xã hội phát triển Các quan hành nhà nước cá nhân cán bộ, cơng chức q trình thực thi cơng vụ sử dụng quyền lực nhà nước mang tính cưỡng chế buộc cơng dân tổ chức phải tuân thủ quy định nhà nước triển khai đưa pháp luật vào tổ chức điều tiết xã hội Hành nhà nước khơng tồn ngồi mơi trường trị, phục vụ phục tùng trị, mang chất trị Ở Việt Nam, hoạt động hành nhà nước phải nằm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm thực hóa chủ trương, đường lối Đảng giai đoạn định Đối tượng quản lý hành nhà nước hành vi diễn hàng ngày công dân tổ chức xã hội Các hành vi xuất phát từ nhu cầu khách quan công dân tổ chức xã hội Do đó, để quản lý hành vi này, quan hành nhà nước phải tiến hành hoạt động thường xuyên, liên tục, không gián đoạn để thỏa mãn nhu cầu hàng ngày nhân dân, xã hội Hoạt động hành nhà nước ln nằm lãnh đạo đảng cầm quyền Đảng cầm quyền lãnh đạo hành nhà nước để hoạt động máy hành nhà nước đường lối, chủ trương đảng, phục vụ cho mục tiêu thực hóa đường lối trị đảng cầm quyền xã hội Do đó, lãnh đạo đảng cầm quyền hoạt động hành nhà nước tất yếu Ở nước ta việc quản lí nhà nước thực theo nguyên tắc sau: Thứ nguyên tắc Đảng cẩm quyền lãnh đạo hành nhà nước: Hoạt động hành nhà nước ln nằm lãnh đạo đảng cầm quyền Đảng cầm quyền lãnh đạo hành nhà nước để hoạt động máy hành nhà nước đường lối, chủ trương đảng, phục vụ cho mục tiêu thực hóa đường lối trị đảng cầm quyền xã hội Do đó, lãnh đạo đảng cầm quyền hoạt động hành nhà nước tất yếu Thứ hai nguyên tắc pháp trị: Nguyên tắc pháp trị hành nhà nước xác lập vai trò tối cao pháp luật, việc tiến hành hoạt động hành nhà nước pháp luật theo pháp luật, lấy pháp luật làm để tiến hành hoạt động công vụ Thứ ba nguyên tắc phục vụ: Bộ máy hành nhà nước phận cấu thành không tách rời máy nhà nước nói chung nên hoạt động mang đặc tính chung máy nhà nước với cách cơng cụ chun giai cấp cầm quyền Do đó, tiến hành hoạt động, đặc biệt hoạt động trì trật tự xã hội theo quy định pháp luật, định quản lý hành nhà nước tiềm ẩn khả cưỡng chế đơn phương quyền lực nhà nước sử dụng cơng cụ cưỡng chế nhà nước (như cơng an, nhà tù, tòa án, ) để thực định Thứ nguyên tắc hiệu quả: Hiệu lực hoạt động hành nhà nước thể mức độ hồn thành nhiệm vụ máy hành nhà nước q trình quản lý xã hội, hiệu hoạt động hành nhà nước phản ánh mối tương quan kết hoạt động so với chi phí bỏ để đạt kết Ngồi nhà nước quản lí theo ngun tắc hoạt động hành nhà nước phải chịu giám sát chặt chẽ công dân xã hội nguyên tắc tập trung dân chủ Từ thực tiễn công tác nội dung học, thân nhận thấy việc quản lí quan đơn vị phải thực theo nguyên tắc cụ thể để đảm bảo thống hoạt động tạo hiệu cao công việc, cụ thể: Một nâng cao vai trò Đảng đơn vị cơng tác qua số nội dung: Lãnh đạo xây dựng thực có hiệu chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn đơn vị theo đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ đơn vị Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, đảng viên quần chúng Lãnh đạo cán bộ, đảng viên quần chúng giám sát hoạt động đơn vị theo đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu cơng tác, hồn thành tốt nhiệm vụ giao Lãnh đạo xây dựng thực Quy chế dân chủ sở đơn vị, phát huy quyền làm chủ cán bộ, đảng viên quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trù dập, ức hiếp quần chúng tượng tiêu cực khác, tiêu cực tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng Lãnh đạo thực nhiệm vụ quốc phòng tồn dân, giữ vững an ninh trị trật tự an tồn xã hội đơn vị Đồn kết nội bộ, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ trị nội bộ, bảo vệ tài sản đơn vị Hai nguyên tắc tập trung dân chủ thể hiện: Các kế hoạch, định hướng phát triển quan hiệu trưởng xây dựng sở thông qua lấy ý kiến thống cán giáo viên nhân viên đơn vị, hiệu trưởng người đưa sách thực công việc đơn vị Trong hoạt động nhà trường công khai minh bạch, giáo viên tổ chức nhà trường có quyền giám sát kiểm tra thông qua hoạt động ban tra nhân dân đơn vị, Giáo viên nhân viên có quyền đưa ý kiến đóng góp cơng việc chung khn khổ vai trò trách nhiệm Ba xây dựng quy chế hoạt động đơn vị đảm bảo: năm học nhà trường phải tổ chức nghiêm túc hội nghị công chức viên chức đầu năm, thông qua hội nghị để thông qua quy chế chi tiêu nội Tập thể giáo viên nhân viên đóng góp, biểu thơng qua quy chế làm việc quan năm học Hiệu trưởng kết hội nghị ban hành quy chế hoạt động đơn vị thực đảm bảo chế độ khen thưởng cá nhân xuất sắc đồng thời kỉ luật nghiêm cá nhân vi phạm quy chế xây dựng, xây dựng vững kỉ cương đơn vị Bốn nguyên tắc hiệu công việc: nhà trường cần xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán công chức có phẩm chất đạo đức, lực cơng tác, tinh thần trách nhiệm tính chuyên nghiệp cao; đổi công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đủ lực, phẩm chất uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt Đồng thời đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; xác định rõ quyền hạn trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương cán bộ, công chức, viên chức triển khai thực nhiệm vụ Thực tốt cơng tác tưởng, trị nội đơn vị Bên cạnh cơng tác đành giá phân loại giáo viên trọng đến hiệu thực nhiệm vụ giao có sách khen thưởng động viên kịp thời Nội dung nghiên cứu học tập chuyên đề “Chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo” nội dung chuyên đề là: Cùng với phát triển chung lĩnh vực tồn xã hội trước tác động tồn cầu hóa, lĩnh vực giáo dục chịu ảnh hưởng trực tiếp tác động q trình trên, giáo dục giới phát triển theo định hướng: Thứ giáo dục trọng tới việc phát triển lực người học, đặc biệt lực vận dụng kiến thức vào việc giải vấn đề thực tiễn tạo lực học tập suốt đời Thứ hai giáo dục quan tâm mức đến dạy chữ, dạy người định hướng nghề nghiệp cho đối tượng học sinh, quán triệt quan điểm tích hợp cao cấp tiểu học thấp dần trung học phân hoá sâu dần từ tiểu học lên trung học gắn bó chặt chẽ với định hướng nghề nghiệp tương lai Thứ ba xu đổi phương pháp dạy học theo yêu cầu tích cực hóa hoạt động học tập phát triển lực người học tạo chuyển biến thực cách dạy cách học Thứ xu đổi phương pháp hình thức đánh giá kết học tập phù hợp yêu cầu phát triển lực người học, cho phép xác định/ giám sát việc đạt lực dựa vào hệ thống tiêu chí chuẩn đánh giá Thứ năm Quan niệm đa dạng hóa theo hướng mở nguồn tài liệu dạy học cung cấp thông tin cho việc dạy giáo viên học học sinh Đảng Nhà nước khẳng định phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu, đầu cho giáo dục đầu cho phát triển; giáo dục vừa mục tiêu vừa động lực để phát triển kinh tế - xã hội Quan điểm đạo phát triển GD GDPT thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa: Đảng Nhà nước ln khẳng định phát triển GD quốc sách hang đầu, đầu cho GD đầu cho phát triển; GD vừa mục tiêu vừa động lực để phát triển kinh tế - xã hội Phương châm nêu rõ Văn kiện Chiến lược phát triển KT XH 2011 – 2020 Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI “Phát triển GD quốc sách hàng đầu Đổi bản, toàn diện GD Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, đại hoá, xã hội hố, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, đó, đổi chế quản lý GD, phát triển đội ngũ GV cán quản lý khâu then chốt Tập trung nâng cao chất lượng GD, đào tạo, coi trọng GD đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành, khả lập nghiệp” Với GDPT, văn kiện nhấn mạnh số điểm như: “Đổi mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy học tất cấp, bậc học Tích cực chuẩn bị để từ sau năm 2015 thực CT GDPT Mở rộng nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ.”, “Thực kiểm định chất lượng GD, đào tạo tất bậc học”; “Xây dựng môi trường GD lành mạnh, kết hợp chặt chẽ nhà trường với gia đình xã hội.”; “Thực phổ cập GD tiểu học trung học sở với chất lượng ngày cao”, “đổi chế quản lý GD, phát triển đội ngũ GV cán quản lý khâu then chốt”; “ Nhà nước tăng đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tồn xã hội chăm lo phát triển GD Phát triển nhanh nâng cao chất lượng GD vùng khó khăn, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; “Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; “Thực tốt bình đẳng hội học tập sách xã hội GD” Trong Văn kiện Nghị 29NQ/TƯ ngày 04 tháng 11 năm 2013 Ban chấp hành Trung ương đổi toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế với điểm cụ thể sau: Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu cho GD đầu phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Đổi bản, toàn diện GD đào tạo đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tưởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, chế, sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi từ lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước đến hoạt động quản trị sở GD - đào tạo việc tham gia gia đình, cộng đồng, xã hội thân người học; đổi tất bậc học, ngành học Trong trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy thành tựu, phát triển nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm giới; kiên chấn chỉnh nhận thức, việc làm lệch lạc Đổi phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với loại đối tượng cấp học; giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước phù hợp Phát triển GD đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Chuyển mạnh trình GD từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Học đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; GD nhà trường kết hợp với GD gia đình GD xã hội Phát triển GD đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội bảo vệ Tổ quốc; với tiến khoa học công nghệ; phù hợp quy luật khách quan Chuyển phát triển GD đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang trọng chất lượng hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng Đổi hệ thống GD theo hướng mở, linh hoạt, liên thông bậc học, trình độ phương thức GD, đào tạo Chuẩn hóa, đại hóa GD đào tạo Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển GD đào tạo Phát triển hài hòa, hỗ trợ GD cơng lập ngồi cơng lập, vùng, miền Ưu tiên đầu phát triển GD đào tạo vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đối tượng sách Thực dân chủ hóa, xã hội hóa GD đào tạo Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển GD đào tạo, đồng thời GD đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước tưởng xuyên suốt từ quan điểm đến mục tiêu giải pháp Chiến lược phát triển GD 2011-2020 ưu tiên nâng cao chất lượng GD, người học tâm điểm Chiến lược, hướng tới phát triển toàn diện lực phẩm chất người học; đảm bảo công tiếp cận GD, tạo hội học tập suốt đời cho người dân, góp phần bước xây dựng xã hội học tập; phát triển GD đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước Mục tiêu chiến lược: Đổi bản, tồn diện GD theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa đa dạng hóa, thích ứng với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới xã hội học tập, có khả hội nhập quốc tế; Tập trung nâng cao chất lượng GD toàn diện phát triển nhanh nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo lợi cạnh tranh bối cảnh hội nhập quốc tế Đào tạo người Việt Nam có phẩm chất lực sức khỏe người dân Việt Nam xã hội đại; Phát triển quy mơ, cấu GD hợp lí, hài hòa, đảm bảo công xã hội GD hội học tập suốt đời cho công dân Giải pháp để đạt mục tiêu chiến lược: (1) Đổi quản lí GD; (2) Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lí GD; (3) Đổi nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội; (4) Tăng cường nguồn đầu đổi chế tài cho GD; (5) Tăng cường gắn đào tạo với sử dụng, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội; (6) Tăng cường hỗ trợ phát triển GD vùng khó khan, dân tọc thiểu số đối tượng sách xã hội; (7) Phát triển khoa học GD; (8) Mở rộng nâng cao hiểu hợp tác quốc tế GD; Trong số giải pháp Chiến lược, Giải pháp “Đổi quản lí GD” chọn làm giải pháp đột phá lí luận thực tiễn cho thấy vai trò quản lí GD định vận hành hệ thống GD theo quy luật mục tiêu định GD Việt Nam năm qua nhiều hạn chế, thiếu sót có yếu quản lí Sự yếu nguyên nhân dẫn đến nhiều yếu khác hệ thống giáo GD Do đó, đổi quản lý GD phải triển khai Giải pháp “Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lí GD” giải pháp then chốt điều kiện đảm bảo thực thắng lợi chiến lược GD thời kì Khơng thể có quy mơ GD chất lượng GD tốt khơng có đội ngũ nhà giáo có chất lượng Đội ngũ nhà giáo yếu, kém, bất cập, thiếu động lực nghề nghiệp động lực phấn đấu nâng cao trình độ chun mơn, phẩm chất đạo đức dù có chương trình, sách giáo khoa hay đến đâu, sở vật chất – thiết bị dạy học đầy đủ, đại đến đâu khó đảm bảo chất lượng GD Có đội ngũ nhà giáo cán quản lí GD tốt phát huy tác dụng tích cực điều kiện đảm bảo chất lượng giáo duc khác Đổi mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp dạy học đánh giá GD Về mục tiêu giáo dục, Chiến lược phát triển GD 2011 – 2020 xác định mục tiêu tổng quát mục tiêu cụ thể cấp học trình độ đào tạo sở nhận thức đầy đủ đắn đổi toàn diện GD theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế; tập trung nâng cao chất lượng GD, đặc biệt trọng GD đạo dức, kĩ sống lực sáng tạo, lực thực hành, lực tin học ngoại ngữ tin học; phát triển quy mô cấu đào tạo hợp lí, đảm bảo phát triển nhanh nguồn lực, nhận lực chất lượng cao phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước xây dựng kinh tế tri thức; đảm bảo công xã cho tiết học nên việc dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh gặp khó khăn + Về phía học sinh: Học sinh chủ yếu học sinh vùng nông thôn nên việc tiếp cận tìm tòi thơng tin thời phục vụ cho học hạn chế Một số học sinh chưa có phương pháp học tập phù hợp, chưa tích cực việc tìm tòi nghiên cứu học Do đặc thù học sinh trường đa phần học sinh người dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú nên việc giao tiếp khả nhận thức hạn chế, giao tiếp em e dè, chưa tự tin, khả sử dụng vốn từ nên thảo luận nhóm em chưa mạnh dạn… Một số học sinh chưa chăm học, thời gian dành cho việc học Một số phụ huynh chưa thực quan tâm đến việc học Họ có suy nghĩ phó mặc cho nhà trường, “tất nhờ thầy” Nhiều nơi huyện chưa có điện, mạng, máy tính nên việc học sinh khai thác nguồn thông tin mạng để phục vụ cho học hạn chế - Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy học chưa đáp ứng tốt cho nhu cầu đổi phương pháp dạy học Từ chuyên đề: “Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh” em bồi dưỡng thêm kiến thức phương pháp dạy học tích cực để sử dụng thành thục, nhuần nhuyễn trình dạy học phương pháp dạy học nhóm, dạy học theo trạm, bàn tay nặn bột, kĩ thuật dạy học tích cực… dạy học theo trải nghiệm sáng tạo, dạy học tích hợp, liên mơn… phương pháp kích thích học sinh tích cực làm việc đặc biệt học sinh yếu học sinh giáo viên bạn nhóm để ý đến nhiều Khi phát triển lực trình học tập tức học sinh thấy rõ vai trò vị trí mình, từ biết nỗ lực để hồn thành nhiệm vụ, biết hành động người khác cách để hồn thiện nhân cách người học sinh Để dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh có hiệu giáo viên phải tự học tự rèn luyện phải học hỏi đồng nghiệp tham gia dự giờ, trao đổi rút kinh nghiệm, tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn Để khắc phục dần khó khăn thực việc dạy học theo định hướng lực học sinh theo em cần làm số việc sau: Việc dạy học theo định hướng phát triển lực bắt buộc giáo viên học sinh phải có chuẩn bị chu đáo, học sinh phải chủ động tích cực hợp tác hoạt động, giáo viên phải có thay đổi quan điểm, cách tiếp cận việc lựa chọn phương pháp dạy học, hình thức tổ chức lớp học thay đổi cách đánh giá học sinh – dạy học gắn với phát triển lực Muốn làm điều trước hết người giáo viên phải có thay đổi cách tiếp cận, phải giúp cho học sinh làm chủ trình học tập Kết hợp tốt phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học tích cực Tăng cường sử dụng CNTT hợp lý hỗ trợ dạy học Qua chuyên đề 8: Theo Điều 14, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 Chính phủ tổ chức hoạt động tra giáo dục (sau gọi Nghị định tra), nội dung tra chuyên ngành lĩnh vực giáo dục gồm: - Xây dựng thực chương trình giáo dục; biên soạn, sử dụng sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu; sản xuất, quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục - Thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể sở giáo dục; tổ chức hoạt động sở giáo dục; hoạt động chuyên ngành giáo dục quan quản lý giáo dục - Thực quy chế chuyên môn; mở ngành đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế thi cử; thực nội dung, phương pháp giáo dục; in, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng - Thực quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học chế độ sách người học - Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục; thực phổ cập giáo dục - Thực quy định thu, quản lý, sử dụng học phí, nguồn lực tài khác - Tổ chức quản lý, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ - Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế lĩnh vực giáo dục - Thực quy định khác pháp luật giáo dục Nội dung tra chuyên ngành lĩnh vực giáo dục cấp quản lý giáo dục đào tạo, sở giáo dục tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động giáo dục quy định cụ thể Thông 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc hướng dẫn tra chuyên ngành lĩnh vực giáo dục Thẩm quyền kiểm tra nội nhà trường lãnh đạo nhà trường (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng); cán thành viên ban kiểm tra nội hiệu trưởng định thành lập Hiệu trưởng nhà trường ban hành định kiểm tra nội trường thành lập đoàn kiểm tra nội trường Thành viên đoàn kiểm tra gồm: Lãnh đạo nhà trường, thành viên ban tra nhân dân, thành viên khác lựa chọn đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên trường Dưới điều hành hiệu trưởng phó hiệu trưởng ủy quyền, đoàn kiểm tra tổ chức thực có hiệu cơng tác kiểm tra nội theo kế hoạch Đảm bảo đủ mục tiêu, nội dung phạm vi kiểm tra, tránh hình thức, đối phó khơng lạm dụng thực q quyền hạn, nội dung phạm vi kiểm tra ghi định kế hoạch kiểm tra 1.1.1 Đối tượng kiểm tra Đối tượng kiểm tra nội nhà trường lãnh đạo, viên chức, người lao động nhà trường, cụ thể: - Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường; - Cán quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc lĩnh vực ghi định kiểm tra 1.1.2 Hình thức kiểm tra - Kiểm tra theo kế hoạch: Đây hoạt động kiểm tra theo kế hoạch hiệu trưởng phê duyệt năm Hình thức kiểm tra giúp nhà quản lý đánh giá mức độ tiến cá nhân hay phận nhà trường Thông thường, kiểm tra theo kế hoạch công bố trước cho đối tượng kiểm tra biết, nên giúp cho đối tượng bộc lộ hết khả công việc - Kiểm tra đột xuất: Kiểm tra đột xuất kiểm tra khơng có kế hoạch phê duyệt năm Hình thức kiểm tra tiến hành có khiếu nại, tố cáo yêu cầu hiệu trưởng nhà trường nhằm giúp hiệu trưởng biết tình hình cơng việc diễn điều kiện bình thường ngày, đồng thời có tác dụng trì kỷ luật lao động, nâng cao tinh thần tự giác, tự kiểm tra cá nhân, phận nhà trường 2.3 Nội dung kiểm tra 2.3.1 Kiểm tra việc thực nhiêm vụ giao cán quản lý, giáo viên, nhân viên a) Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên Kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên việc xem xét, đánh giá đội ngũ giáo viên nhà trường theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên (về phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, kiến thức kỹ sư phạm) để xác định mức độ đáp ứng tiêu chuẩn đội ngũ giáo viên Kết kiểm tra sở quan trọng để nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, hỗ trợ giáo viên việc nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, xứng đáng gương cho học sinh noi theo Nội dung kiểm tra tập trung vào vấn đề sau: - Kế hoạch, nội dung, phương pháp, biện pháp thực nhiệm vụ giao; - Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống: + Nhận thức tưởng, trị; chấp hành sách, pháp luật Nhà nước; chấp hành quy chế ngành, quy định quan, đơn vị; đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, công lao động; + Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống biểu tiêu cực; tín nhiệm đồng nghiệp, học sinh nhân dân; tinh thần đồn kết; tính trung thực công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân học sinh - Kết công tác giao: + Thực nhiệm vụ giảng dạy nhà giáo: Thực quy chế chuyên môn (kiểm tra hồ sơ nhà giáo hồ sơ khác có liên quan); dự lên lớp giáo viên (dự số tiết; phân tích, đánh giá dạy); kết giảng dạy (điểm kiểm tra kết đánh giá môn học học sinh, kiểm tra khảo sát cán kiểm tra; so sánh kết lớp giáo viên giảng dạy với lớp khác trường thời điểm kiểm tra, …) + Thực nhiệm vụ khác giao (công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác) - Mức độ đáp ứng Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên b) Kiểm tra hoạt động phục vụ dạy học, giáo dục nhân viên Kiểm tra hoạt động phục vụ nhân viên việc xem xét, đánh giá đội ngũ nhân viên nhà trường theo quy định hành (về phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, trình độ chun mơn phù hợp với công việc giao,…) để xác định mức độ đáp ứng yêu cầu công việc đội ngũ nhân viên trường Kết kiểm tra sở quan trọng để nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ nhân viên Công tác kiểm tra tập trung vào số nội dung sau: - Kế hoạch, nội dung, phương pháp, biện pháp thực nhiệm vụ giao; - Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; - Kết cơng tác giao; - Trình độ nghiệp vụ; - Việc thực nội quy nhà trường; - Số lượng, chất lượng, cấu tình hình bố trí sử dụng đội ngũ nhân viên nhà trường 2.3.2.Kiểm tra điều kiện đảm bảo việc thực nhiệm vụ trọng tâm nhà trường năm học Hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện điều kiện đảm bảo cho việc thực nhiệm vụ trọng tâm nhà trường Kết kiểm tra giúp hiệu trưởng nhà trường điều chỉnh kịp thời nguồn lực (nhân lực, vật lực,…) để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Việc kiểm tra tập trung vào số nội dung sau: - Cơ cấu tổ chức máy nhà trường; - Việc thực tuyển sinh, biên chế học sinh theo lớp, tổ, nhóm; - Hoạt động chất lượng mơn văn hóa: Thực chương trình, kế hoạch dạy học, thời khóa biểu, việc kiểm tra, đánh giá học sinh, chất lượng giảng dạy giáo viên,… - Thực hoạt động giáo dục khác: Giáo dục thẩm mỹ, thể chất, hoạt động lên lớp, hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội, công tác chủ nhiệm,… - Thực quy định dạy thêm, học thêm, việc thực quy chế chi tiêu nội nhà trường,… - Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; - Thực nhiệm vụ phổ cập giáo dục; - Thực phòng chống tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm trường; - Việc giải khiếu nại, tố cáo,… - Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh hiểm họa thiên tai, tệ nạn xã hội trường 2.3.3 Kiểm tra hoạt động tổ, khối chuyên môn phận khác Mục đích: Đánh giá trạng tổ, khối chuyên môn cấu tổ chức, việc thực nếp chuyên môn, việc thực Điều lệ nhà trường việc tổ chức hoạt động theo quy định Nội dung kiểm tra: - Kiểm tra công tác quản lý tổ trưởng, nhóm trưởng; - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, hồ sơ quản lý; - Kiểm tra chất lượng giảng dạy tổ, nhóm chuyên môn; - Kiểm tra nếp sinh hoạt chuyên môn; - Kiểm tra kế hoạch kết tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giáo viên, nhân viên; - Kiểm tra việc theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh học tập rèn luyện 2.3.4 Kiểm tra sở vật chất, trang thiết bị, thư viện Mục đích: Đánh giá việc sử dụng sở vật chất, trang thiết bị, thư viện Phát hỏng hóc, thất thoát để bảo dưỡng, thay bổ sung kịp thời Nội dung kiểm tra: - Kế hoạch mua sắm theo yêu cầu công tác dạy học; - Việc xây dựng, bổ sung, trì, bảo dưỡng, bảo quản, sửa chữa sở vật chất, trang thiết bị; - Việc khai thác, sử dụng sở vật chất, trang thiết bị; - Khuôn viên, cảnh quan, môi trường sư phạm; - Hiện trạng phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm thực hành, phòng mơn, thư viện, phòng đa chức năng, phòng y tế, bếp ăn, khu nội trú, bán trú, khu vực để xe, vệ sinh, sân chơi, bãi tập, nhà đa chức năng; - Hiện trạng bàn ghế, trang thiết bị văn phòng; đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm… Hiện trạng thư viện (trang thiết bị, kệ sách, tủ đựng sách; số lượng, chất lượng sách, báo, tạp chí, đồ, tranh, ảnh, băng đĩa; việc xếp, bố trí, trang trí, vệ sinh thư viện,…) - Hoạt động cán thư viện (việc thực nội quy, việc cho mượn, thu hồi; hồ sơ, sổ sách bảo quản, giới thiệu, thống kế, phân loại, bổ sung; tinh thần, thái độ làm việc,…) 2.3.5 Kiểm tra tài Kiểm tra tài nhằm phát chấn chỉnh kịp thời sai phạm, áp dụng biện pháp xử lý sai phạm theo thẩm quyền phân cấp, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá tồn tại, tìm nguyên nhân đưa phương hướng, biện pháp khắc phục nhằm tăng cường cơng tác quản lý tài nhà trường Nội dung kiểm tra gồm: - Kế hoạch xây dựng tạo nguồn tài chính; - Các khoản thu nhà trường; - Các khoản chi nhà trường; - Việc trích lập quỹ; - Việc toán thu chi tài chính; - Việc đầu xây dựng, sửa chữa, mua sắm; - Việc chấp hành chế độ kế toán; 2.3.6 Kiểm tra hoạt động phận văn thư, hành Kiểm tra hoạt động phận văn thư, hành nhằm: - Đánh giá mức độ thực nhiệm vụ (công việc, tinh thần, thái độ,…) phận văn thư hành chính, từ đơn đốc, vấn, hỗ trợ, thúc đẩy, động viên, khuyến khích, điều chỉnh, uốn nắn phận văn thư hành thực tốt nhiệm vụ đảm bảo thơng tin thông suốt, kịp thời, đầy đủ quy định, đặc biệt quản lý tốt dấu; - Giúp hiệu trưởng làm cơng tác quản lý văn thư hành nhà trường, đưa công tác vào nếp, khoa học, quy định, góp phần cải cách hành đơn vị Nội dung kiểm tra: - Việc soạn thảo văn bản, lưu trữ công văn đi, đến; - Việc quản lý dấu; - Việc quản lý hồ sơ, sổ sách hành (sổ đăng bộ, sổ gọi tên, ghi điểm; sổ ghi đầu bài; học bạ; sổ quản lý cấp phát văn bằng; chứng chỉ; sổ theo dõi phổ cập giáo dục; sổ nghị nhà trường; sổ kiểm tra đánh giá giáo viên công tác chuyên môn; sổ khen thưởng, kỷ luật học sinh; sổ lưu trữ văn bản; công văn loại hồ sơ sổ sách khác); - Việc quản lý, sử dụng trang thiết bị văn phòng; - Tinh thần thái độ phục vụ nhân viên văn thư; - Việc cơng khai hóa thủ tục hành (nếu có) 2.3.7 Kiểm tra cơng tác bán trú (nếu có) Kiểm tra cơng tác bán trú nhằm đánh giá, vấn, thúc đẩy công tác ngày tốt hơn, đáp ứng nhu cầu phụ huynh, học sinh Nội dung kiểm tra: - Cơ sở vật chất phục vụ bán trú; - Các điều kiện đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; - Hoạt động phận ni dưỡng, chăm sóc học sinh; - Kiểm tra kết ni dưỡng, chăm sóc học sinh 2.3.8 Kiểm tra công tác quản lý người đứng đầu sở giáo dục Kiểm tra công tác quản lý người đứng đầu sở giáo dục nhằm giúp hiệu trưởng tìm sai sót, từ đề biện pháp đôn đốc, giúp đỡ điều chỉnh đối tượng kiểm tra, góp phần hồn thiện, củng cố phát triển nhà trường Kiểm tra công tác quản lý hiệu trưởng bao gồm: - Xây dựng tổ chức thực kế hoạch (kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần nhà trường tổ, nhóm); - Cơng tác quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh (tuyển dụng; quản lý hồ sơ; việc bố trí, sử dụng; kế hoạch bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên…); - Công tác kiểm tra nội bộ; - Quản lý hành chính, tài chính, tài sản nhà trường (hồ sơ, sổ sách; thu chi sử dụng nguồn tài chính; đầu xây dựng, sử dụng sở vật chất kỹ thuật, bảo quản tài sản công,…); - Công tác xây dựng bản, mua sắm trang, thiết bị dạy học; - Việc thực chế độ, sách với cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh; - Việc thực quy chế dân chủ trường học; - Công tác xã hội hóa (tham mưu với quan quản lý cấp trên, với quyền địa phương cơng tác xã hội hóa giáo dục); - Cơng tác thi đua, khen thưởng việc thực vận động ngành; - Cơng tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; - Công tác tiếp dân; - Công tác giải đơn thư khiếu nại, tố cáo; - Công tác quản lý tổ chức giáo dục học sinh; - Quan hệ phối hợp cơng tác nhà trường với đồn thể quần chúng, Ban đại diện cha mẹ học sinh; - Cơng tác trị, tưởng, tun truyền, phổ biến pháp luật; - Việc thực ba công khai theo quy định - Việc triển khai kiểm định chất lượng giáo dục; - Các nhiệm vụ khác giao Qua chuyên đề Sinh hoạt chuyên môn hoạt động thường xuyên nhà trường, dịp để giáo viên trao đổi chun mơn nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy - học Mục đích sinh hoạt chuyên môn nhằm cập nhật thông báo, văn đạo, đồng thời bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, giúp giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh Tổ chuyên môn phận cấu thành trong máy tổ chức, quản lý trường Trung học Cơ sở Trong trường tổ, nhóm chun mơn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các phận nghiệp vụ khác Ban bồi dưỡng chuyên môn, hội đồng khen thưởng – kỷ luật tổ chức Đảng, đoàn thể nhà trường nhằm thực chiến lược phát triển nhà trường, chương trình giáo dục hoạt động giáo dục hoạt động khác hướng tới mục tiêu giáo dục Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục Mỗi tổ có thành viên Tổ chun mơn có tổ trưởng, có từ thành viên trở lên có tổ phó 1.1.1 Vai trò tổ chun môn trường Trung học Cơ sở Tổ chuyên môn đầu mối mà hiệu trưởng dựa vào để quản lý hoạt động tổ, hoạt động dạy giáo viên Tổ chuyên mônchức giúp hiệu trưởng điều hành hoạt động sư phạm, trực tiếp quản lý lao động giáo viên tổ Cập nhật thông báo, văn đạo bổ sung; Tổ chức học tập/kiến tập/dự nâng cao chất lượng dạy - học theo chuyên đề xác định kế hoạch năm học nhằm nâng cao chất lượng dạy - học - Thảo luận nội dung chun mơn có liên quan hai lần sinh hoạt chuyên môn định kỳ Nội dung sinh hoạt chuyên môn phải cụ thể, thiết thực giáo viên, cán quản lí giáo dục đề xuất, thống thực - Thảo luận học sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn học/hướng dẫn hoạt động giáo dục; thống nội dung cần điều chỉnh, làm cho nội dung học sách giáo khoa, tài liệu học cập nhật, phù hợp với đặc điểm học sinh, phù hợp với vùng miền; nâng cao lực sư phạm, lực nghề nghiệp cho giáo viên - Thảo luận việc hướng dẫn học sinh xếp dụng cụ học tập (có sẵn/tự làm) để bổ sung thay dụng cụ học tập; trang trí, xếp dụng cụ học tập góc học tập (nếu có) - Trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động phát huy vai trò chủ động tích cực học sinh; - Trao đổi kinh nghiệm đánh giá trình kết học tập học sinh; - Các hoạt động hành chính, vụ, khác nội dung hoạt động tổ chuyên môn theo quy định điều lệ/quy chế nhà trường 1.2 Chức nhiệm vụ tổ chuyên môn 1.2.1 Chức tổ chuyên môn - Giúp Hiệu trưởng điều hành hoạt động nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến dạy học; - Trực tiếp quản lý giáo viên tổ theo nhiệm vụ quy định Tổ chuyên môn đầu mối để Hiệu trưởng quản lý nhiều mặt, chủ yếu hoạt động chuyên môn, tức hoạt động dạy học trường Tổ trưởng chuyên môn phải người có khả xây dựng kế hoạch; điều hành tổ chức, hoạt động tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình mơn học Bộ Giáo dục Đào tạo kế hoạch năm học nhà trường; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tổ; đánh giá, xếp loại đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên thuộc tổ quản lý Do đó, tổ trưởng chun mơn phải người có phẩm chất đạo đức tốt; có lực, trình độ, kinh nghiệm chun mơn; có uy tín đồng nghiệp, học sinh Tổ trưởng chuyên mơn phải người có khả tập hợp giáo viên tổ, biết lắng nghe, tạo đoàn kết tổ, gương mẫu, cơng bằng, kiên trì, khéo léo giao tiếp, ứng xử 1.2.2 Nhiệm vụ tổ chuyên môn Theo Điều lệ trường Trung học Cơ sở, sinh hoạt chuyên môn tổ chức định kỳ tuần/lần yêu cầu công việc: - Xây dựng chương trình, tài liệu dạy học mơn chun; nghiên cứu, áp dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra - đánh giá tiên tiến vào giảng dạy, đánh giá kết học tập học sinh; - Phát hiện, bồi dưỡng học sinh có khiếu; bồi dưỡng học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi thi khiếu khác liên quan đến chuyên môn tổ; - Xây dựng tổ chức triển khai thực kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; tổng kết, áp dụng sáng kiến - kinh nghiệm, tự làm thiết bị dạy học hàng năm giáo viên, nhân viên hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật học sinh; hướng dẫn học sinh làm quen với nghiên cứu khoa học; - Hỗ trợ giáo viên, học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết, áp dụng sáng kiến - kinh nghiệm, tự làm thiết bị dạy học, sáng tạo kỹ thuật - Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán tổ, nhóm chun mơn làm nòng cốt cho hoạt động chun mơn nhà trường; - Tổ chức việc bồi dưỡng phát triển lực chuyên môn, nghiệp vụ thành viên tổ - Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên Qua chuyên đề 10 Đối với mối quan hệ nhà trường cần tăng cường hoạt động tổ chức đoàn thể nhà trường để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp thành viên Nhờ tổ chức nhà trường phát huy vai trò, nhiệm vụ mình, thực phần mục tiêu giáo dục đề Cụ thể như: Vai trò tổ chức cơng đoàn nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ, cơng chức theo tinh thần dân chủ, đồn kết; tổ chức đợt thi đua phong trào quần chúng; chăm lo đời sống, bảo bệ quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường Nếu tổ chức cơng đồn thực tốt nhiệm vụ giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thêm có niềm tin vào nghiệp giáo dục, thêm tâm huyết với nghề Trong hoạt động Đội giữ vai trò vơ quan trọng đến hình thành phát triển em học sinh thông qua hoạt động giao lưu Đội, em học sinh cảm thấy trưởng thành biết quý trọng sống Giáo dục gia đình phận hữu nghiệp giáo dục chung Nhà trường gia đình giáo dục có sở pháp lý để thực phối hợp điều quan trọng lại thống nhu cầu, lợi ích nhà trường gia đình việc giáo dục em, tình cảm gia đình họ, nhà trường thế, thiết nhà trường phải phối hợp chặt chẽ với gia đình Sự phối hợp điều kiện để làm tốt việc giáo dục nhà trường việc giáo dục gia đình, yếu tố bảo đảm tính thống giáo dục, biện pháp để xây dựng nhà trường thực mục tiêu giáo dục Các tổ chức đoàn thê nhà trường tham gia giáo dục người lao động; tham gia quản lý nhà nước xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động quan nhà nước; Chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp người lao động Tạo mối liên hệ mật thiết giáo viên - học sinh - phụ huynh học sinh - nhà trường Xã hội hóa giáo dục làm cho nghiệp giáo dục toàn xã hội, người làm giáo dục, nhà nước xã hội, TW địa phương làm giáo dục, tạo phong trào học tập toàn dân Xã hội hóa giáo dục nâng cao trách nhiệm người giáo dục hệ trẻ, xã/phường thực chế Đại hội giáo dục, tạo môi trường giáo dục thống nhất, tích cực cho xã hội, gia đình, nhà trường; xã hội hóa giáo dục tăng thêm nguồn lực, nguồn tài cho giáo dục, động viên tinh thần vật chất tạo động lực cho người dạy; khen thưởng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh khó khăn, khuyến khích học sinh chăm học Xã hội hóa giáo dục gắn với đa dạng hoá nguồn lực, nguồn đầu cho giáo dục.Sự phối hợp lực lượng xã hội, xã hội hóa giáo dục, mặtlà tham gia xã hội với nhà trường hoạt động giáo dục, mặt khácđòi hỏi ngành giáo dục nhà trường phải đáp ứng yêu cầu xã hội ... quốc sách hang đầu, đầu tư cho GD đầu tư cho phát triển; GD vừa mục tiêu vừa động lực để phát triển kinh tế - xã hội Phương châm nêu rõ Văn kiện Chiến lược phát triển KT XH 20 11 – 20 20 Đại hội... giữ gìn sắc dân tộc Chiến lược phát triển GD 20 11 – 20 20 xác định: - Đổi chương trình sách giáo khoa GDPT để áp dụng thống phạm vi toàn quốc sau năm 20 15, vận dụng phù hợp địa phương Chương trình... chương trình, phương pháp dạy học đánh giá GD Về mục tiêu giáo dục, Chiến lược phát triển GD 20 11 – 20 20 xác định mục tiêu tổng quát mục tiêu cụ thể cấp học trình độ đào tạo sở nhận thức đầy đủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ những kinh nghiệm thực tiễn và những kiến thức đã học trong khóa học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2. Anh (chị) hãy rút ra những bài học để phát triển chuyên môn và phát triển đơn vị mình công tác., Từ những kinh nghiệm thực tiễn và những kiến thức đã học trong khóa học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2. Anh (chị) hãy rút ra những bài học để phát triển chuyên môn và phát triển đơn vị mình công tác., Hoạt động của tổ chuyên môn: Tổ chuyên môn có vị trí và vai trò rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục của nhà trường. Các nhiệm vụ của tổ chuyên môn được quy định trong Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn