BÀI TẬP TIỂU LUẬN DÀNH CHO LỚP GIÁO VIÊN THCS (HẠNG II)

26 674 2
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 09:47

Câu hỏi: Trình bày những kiến thức mà thầycô đã tiếp thu được qua 10 chuyên đề, rút ra bài học cho bản thân và liên hệ với thực tiễn ở trường trung học cơ sở nơi thầycô đang công tác.Sau khi tham gia khóa học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II em đã được tiếp thu những kiến thức bổ ích từ các chuyên đề như: các kiến thức về quản lý nhà nước, chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng XHCN, tổ chức hoạt động dạy học xây dựng và phát triển kế hoạch dạy học ở THCS, phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng, dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, giáo viên với công tác tư vấn học sinh. Trong các chuyên đề trên đều là những kiến thức bổ ích phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ của bản thân mỗi giáo viên. Một trong các chuyên đề của khóa học đã giúp em hiểu sâu hơn và để áp dụng có hiệu quả trong hoạt động dạy học của bản thân .Hiện nay giáo dục phổ thông nước ta đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học – từ chỗ quan tâm tới việc học sinh học được gì đến chỗ quan tâm tới việc học sinh học được cái gì qua việc học. Để thực hiện được điều đó, nhất định phải thực hiện thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành năng lực và phẩm chất, đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết quả giáo dục từ nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, coi trọng kiểm tra đánh giá kết quả học tập với kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập để có tác động kịp thời nhắm nâng cao chất lượng của hoạt động dạy học và giáo dục.Trong những năm qua, toàn thể giáo viên cả nước đã thực hiện nhiều công việc trong đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và đã đạt được những thành công bước đầu. Đây là những tiền đề vô cùng quan trọng để chúng ta tiến tới việc việc dạy học và kiểm tra, đánh giá theo theo định hướng phát triển năng lực của người học. Tuy nhiên, từ thực tế giảng dạy của bản thân cũng như việc đi dự giờ đồng nghiệp tại trường tôi thấy rằng sự sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh… chưa nhiều. Dạy học vẫn nặng về truyền thụ kiến thức. Việc rèn luyện kỹ năng chưa được quan tâm. Hoạt động kiểm tra, đánh giá còn nhiều hạn chế, chú trọng đánh giá cuối kì chưa chú trọng đánh giá cả quá trình học tập. Tất cả những điều đó dẫn tới học sinh học thụ động, lúng túng khi giải quyết các tình huống trong thực tiễn.Qua thời gian học tập, được bồi dưỡng kiến thức thuộc lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II được Quý thầy, cô của trường: Đại học sư phạm Thái Nguyên, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông ĐHTN truyền đạt những kiến thức và kỹ năng gồm những nội dung: BÀI TẬP TIỂU LUẬN DÀNH CHO LỚP GIÁO VIÊN THCS (HẠNG II) Tại: Trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thơng - ĐHTN Câu hỏi: Trình bày kiến thức mà thầy/cô tiếp thu qua 10 chuyên đề, rút học cho thân liên hệ với thực tiễn trường trung học sở nơi thầy/cô công tác Sau tham gia khóa học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II em tiếp thu kiến thức bổ ích từ chuyên đề như: kiến thức quản lý nhà nước, chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo, quản lý giáo dục sách phát triển giáo dục chế thị trường định hướng XHCN, tổ chức hoạt động dạy học xây dựng phát triển kế hoạch dạy học THCS, phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, tra kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng, dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh, giáo viên với công tác tư vấn học sinh Trong chuyên đề kiến thức bổ ích phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ thân giáo viên Một chuyên đề khóa học giúp em hiểu sâu để áp dụng có hiệu hoạt động dạy học thân Hiện giáo dục phổ thông nước ta thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học – từ chỗ quan tâm tới việc học sinh học đến chỗ quan tâm tới việc học sinh học qua việc học Để thực điều đó, định phải thực thành công việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất, đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết giáo dục từ nặng kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá lực vận dụng kiến thức giải vấn đề, coi trọng kiểm tra đánh giá kết học tập với kiểm tra, đánh giá trình học tập để có tác động kịp thời nhắm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học giáo dục Trong năm qua, toàn thể giáo viên nước thực nhiều công việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đạt thành công bước đầu Đây tiền đề vô quan trọng để tiến tới việc việc dạy học kiểm tra, đánh giá theo theo định hướng phát triển lực người học Tuy nhiên, từ thực tế giảng dạy thân việc dự đồng nghiệp trường thấy sáng tạo việc đổi phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, tự lực học sinh… chưa nhiều Dạy học nặng truyền thụ kiến thức Việc rèn luyện kỹ chưa quan tâm Hoạt động kiểm tra, đánh giá nhiều hạn chế, trọng đánh giá cuối kì chưa trọng đánh giá trình học tập Tất điều dẫn tới học sinh học thụ động, lúng túng giải tình thực tiễn Qua thời gian học tập, bồi dưỡng kiến thức thuộc lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II Quý thầy, cô trường: Đại học sư phạm Thái Nguyên, Trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông - ĐHTN truyền đạt kiến thức kỹ gồm nội dung: Chuyên đề Lý luận nhà nước hành nhà nước Chuyên đề Chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo Chuyên đề Quản lý giáo dục sách phát triển giáo dục chế thị trường định hướng XHCN Chuyên đề Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trường THCS Chuyên đề Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng phát triển kế hoạch giáo dục trường THCS Chuyên đề Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II Chuyên đề Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THCS Chuyên đề Thanh tra kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THCS Chuyên đề Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Chuyên đề 10 Xây dựng mối quan hệ nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục phát triển trường THCS Đây nội dung bổ ích cần thiết cho người quản lí, giáo viên giảng dạy việc thực thi nhiệm vụ đơn vị công tác Với 10 chuyên đề giúp cho học viên nhận thức nhiều vấn đề lý luận thực tiễn công tác dạy học Qua thời gian học tập thân tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích qua mạnh dạn đưa số học nhằm phục vụ cho q trình cơng tác sau nhiên thời gian hoàn thiện ngắn, việc nghiên cứu chưa sâu kinh nghiệm thân có hạn dù cố gắng nhiều viết chắn hạn chế, mong đóng góp ý kiến Quý thầy bạn để viết hồn chỉnh I Nội dung nghiên cứu thuộc chuyên đề “Lý luận nhà nước hành nhà nước”, Qua chuyên đề em nhận thức vấn đề sau: Quản lý nhà nước dạng quản lý xã hội đặc biệt, xuất tồn với xuất tồn nhà nước Đó hoạt động quản lý gắn liền với hệ thống quan thực thi quyền lực nhà nước - phận quan trọng quyền lực trị xã hội, có tính chất cưỡng chế đơn phương xã hội Quản lý nhà nước hiểu trước hết hoạt động quan nhà nước thực thi quyền lực nhà nước Ở nước ta việc quản lí nhà nước thực theo nguyên tắc sau: Thứ nguyên tắc Đảng cẩm quyền lãnh đạo hành nhà nước: Hoạt động hành nhà nước nằm lãnh đạo đảng cầm quyền Đảng cầm quyền lãnh đạo hành nhà nước để hoạt động máy hành nhà nước đường lối, chủ trương đảng, phục vụ cho mục tiêu thực hóa đường lối trị đảng cầm quyền xã hội Do đó, lãnh đạo đảng cầm quyền hoạt động hành nhà nước tất yếu Thứ hai nguyên tắc pháp trị: Nguyên tắc pháp trị hành nhà nước xác lập vai trò tối cao pháp luật, việc tiến hành hoạt động hành nhà nước pháp luật theo pháp luật, lấy pháp luật làm để tiến hành hoạt động công vụ Thứ ba nguyên tắc phục vụ: Bộ máy hành nhà nước phận cấu thành không tách rời máy nhà nước nói chung nên hoạt động mang đặc tính chung máy nhà nước với tư cách công cụ chun giai cấp cầm quyền Do đó, tiến hành hoạt động, đặc biệt hoạt động trì trật tự xã hội theo quy định pháp luật, định quản lý hành nhà nước tiềm ẩn khả cưỡng chế đơn phương quyền lực nhà nước sử dụng công cụ cưỡng chế nhà nước (như cơng an, nhà tù, tòa án, ) để thực định Thứ tư nguyên tắc hiệu quả: Hiệu lực hoạt động hành nhà nước thể mức độ hoàn thành nhiệm vụ máy hành nhà nước q trình quản lý xã hội, hiệu hoạt động hành nhà nước phản ánh mối tương quan kết hoạt động so với chi phí bỏ để đạt kết Ngồi nhà nước quản lí theo nguyên tắc hoạt động hành nhà nước phải chịu giám sát chặt chẽ công dân xã hội nguyên tắc tập trung dân chủ Từ thực tiễn công tác nội dung học, thân tơi nhận thấy việc quản lí quan đơn vị phải thực theo nguyên tắc cụ thể để đảm bảo thống hoạt động tạo hiệu cao công việc, cụ thể: Một nâng cao vai trò Đảng đơn vị công tác qua số nội dung Hai nguyên tắc tập trung dân chủ thể Ba xây dựng quy chế hoạt động đơn vị đảm bảo Bốn nguyên tắc hiệu công việc II Nội dung nghiên cứu học tập chuyên đề 2: “Chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo” Qua chuyên đề em nhận thức vấn đề sau: Đảng Nhà nước khẳng định phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển; giáo dục vừa mục tiêu vừa động lực để phát triển kinh tế - xã hội Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội 10 năm vừa qua Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 với yêu cầu tái cấu kinh tế đổi mơ hình tăng trưởng, với Chiến lược Quy hoạch phát triển nhân lực thời kỳ dân số vàng tiền đề để ngành giáo dục bộ, ngành, địa phương phát triển giáo dục Cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin truyền thông tạo điều kiện thuận lợi để đổi nội dung, phương pháp hình thức tổ chức giáo dục, đổi quản lý giáo dục, tiến tới giáo dục điện tử đáp ứng nhu cầu cá nhân người học Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng giáo dục diễn quy mơ tồn cầu tạo hội thuận lợi để tiếp cận với xu mới, tri thức mới, mơ hình giáo dục đại, tranh thủ nguồn lực bên ngoài, tạo thời để phát triển giáo dục Ở nước, phân hóa xã hội có chiều hướng gia tăng Khoảng cách giàu nghèo nhóm dân cư, khoảng cách phát triển vùng miền ngày rõ rệt, gây nguy dẫn đến thiếu bình đẳng tiếp cận giáo dục, gia tăng khoảng cách chất lượng giáo dục vùng miền cho đối tượng người học Nhu cầu phát triển nhanh giáo dục đáp ứng đòi hỏi nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phát triển kinh tế theo chiều sâu tri thức với công nghệ tiên tiến hội nhập quốc tế, nguồn lực đầu tư cho giáo dục có hạn, tạo sức ép phát triển giáo dục Nguy tụt hậu làm cho khoảng cách kinh tế, tri thức, giáo dục Việt Nam nước ngày gia tăng Hội nhập quốc tế phát triển kinh tế thị trường làm nảy sinh vấn đề mới, nguy xâm nhập văn hóa lối sống khơng lành mạnh làm xói mòn sắc dân tộc, dịch vụ giáo dục chất lượng gây nhiều rủi ro lớn giáo dục đặt yêu cầu phải đổi lý luận giải pháp thực tiễn phù hợp để phát triển giáo dục - Chất lượng, hiệu giáo dục đào tạo thấp so với yêu cầu, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp Hệ thống giáo dục đào tạo thiếu liên thơng trình độ phương thức giáo dục, đào tạo; nặng lý thuyết, nhẹ thực hành Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh nhu cầu thị trường lao động; chưa trọng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống kỹ làm việc Phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra đánh giá kết lạc hậu, thiếu thực chất - Quản lý giáo dục đào tạo nhiều yếu Đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục bất cập chất lượng, số lượng cấu; phận chưa theo kịp yêu cầu đổi phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp - Đầu tư cho giáo dục đào tạo chưa hiệu Chính sách, chế tài cho giáo dục đào tạo chưa phù hợp Cơ sở vật chất kỹ thuật thiếu lạc hậu, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn Những hạn chế, yếu nói nguyên nhân chủ yếu sau: - Việc thể chế hóa quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước phát triển giáo dục đào tạo, quan điểm "giáo dục quốc sách hàng đầu" chậm lúng túng Việc xây dựng, tổ chức thực chiến lược, kế hoạch chương trình phát triển giáo dục - đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu xã hội - Mục tiêu giáo dục toàn diện chưa hiểu thực Bệnh hình thức, hư danh, chạy theo cấp chậm khắc phục, có mặt nghiêm trọng Tư bao cấp nặng, làm hạn chế khả huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục, đào tạo - Việc phân định quản lý nhà nước với hoạt động quản trị sở giáo dục, đào tạo chưa rõ Công tác quản lý chất lượng, tra, kiểm tra, giám sát chưa coi trọng mức Sự phối hợp quan nhà nước, tổ chức xã hội gia đình chưa chặt chẽ Nguồn lực quốc gia khả phần đơng gia đình đầu tư cho giáo dục đào tạo thấp so với yêu cầu III Nội dung nghiên cứu học tập chuyên đề 3: “Quản lí giáo dục sách phát triển giáo dục chế thị trường định hướng Xã Hội Chủ nghĩa.”, qua chuyên đề em nhận thức vấn đề sau: Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ GD&ĐT sau: *Vị trí chức Bộ GD&ĐT quan Chính phủ, thực chức quản lý nhà nước GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sở giáo dục khác lĩnh vực, mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chất lượng GD&ĐT, tiêu chuẩn nhà giáo, cán quản lý GD, quy chế thi, tuyển sinh, hệ thống văn bằng, chứng chỉ, sở vật chất thiết bị trường học, quản lý nhà nước dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ theo quy định pháp luật b Tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục Đào tạo Chức năng, nhiệm vụ Sở Giáo dục – Đào tạo xác định theo thông tư 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Giáo dục Đào tạo sau: c Tổ chức bộ máy của Phòng Giáo dục Đào tạo Thơng tư liên tịch số 47/ TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức phòng Giáo dục Phòng Giáo dục Đào tạo quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực chức quản lý nhà nước giáo dục đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo tiêu chuẩn cán quản lý giáo dục; tiêu chuẩn sở vật chất, thiết bị trường học đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo Phòng Giáo dục Đào tạo có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng; chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế nhiệm vụ công tác UBND cấp huyện; đồng thời chịu hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ Sở Giáo dục Đào tạo Sơ đồ hệ thống quan quản lí nhà nước giáo dục Chính phủ Bộ GD&ĐT ĐH, VỤ, CỤC ĐVSN UBNDTỉnh Sở GD&ĐT Trường CĐ, TC, UBND Huyện THPT, TTGDTX Phòng GD&ĐT Trường mầm non tiểu học, THCS UBND Xã Chú thích: Mũi tên :Quản lý, đạo thực Mũi tên : Phối hợp, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra IV Nội dung nghiên cứu học tập chuyên đề 4: “Giáo viên THCS với công tác tư vân học sinh trường THCS.”, qua chuyên đề em nhận thức vấn đề sau: - Trình bày khái niệm bản: tư vấn, tư vấn học đường; mối quan hệ hỗ trợ tâm lý, chức tư vấn giáo viên; mục đích tầm quan trọng tư vấn học đường - Phân tích đặc điểm tâm lý khó khăn tâm lý HS THCS - Phân tích nội dung tư vấn học đường trường THCS, phương pháp tư vấn, hình thức tư vấn - Phân tích kỹ tư vấn - Xác định khó khăn tâm lý HS THCS - Thiết lập trì mối quan hệ hỗ trợ tâm lý HS - Vận dụng linh hoạt kỹ tư vấn để hiểu đánh giá vấn đề HS - Hỗ trợ HS tìm kiếm, lựa chọn giải pháp để vượt qua khó khăn - Thứ nhất: Đây thời kì q độ (chuyển tiếp) từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành Nếu định hướng đúng, tạo điều kiện thuận lợi trẻ em trở thành cá nhân thành đạt, công dân tốt Ngược lại, định hướng không đúng, để trẻ bị tác động yếu tố tiêu cực trẻ có phát triển lệch lạc nhận thức, thái độ, hành vi nhân cách - Thứ hai: Thời kì mà tính tích cực xã hội trẻ em phát triển mạnh mẽ, đặc biệt việc thiết lập mối quan hệ bình đẳng với người lớn bạn ngang hàng; việc lĩnh hội chuẩn mực giá trị xã hội, thiết kế tương lai kế hoạch hành động cá nhân tương ứng - Thứ ba: Trong suốt thời kì tuổi thiếu niên diễn cấu tạo lại, cải tổ lại, hình thành cấu trúc thể chất, sinh lí, hoạt động, tương tác xã hội tâm lí, nhân cách Từ hình thành sở, tảng vạch chiều hướng cho trưởng thành thực thụ cá nhân - Thứ tư: Tuổi thiếu niên thời kỳ khó khăn, phức tạp đầy mâu thuẫn qúa trình phát triển Sự phức tạp thể qua tính hai mặt hồn cảnh phát triển trẻ: Một mặt, có yếu tố thúc đẩy phát triển tính cách người lớn, mặt khác hồn cảnh sống em có yếu tố kìm hãm phát triển tính người lớn phần lớn thời gian em bận học, có nghĩa vụ khác với gia đình, phụ thuộc kinh tế, xã hội vào cha mẹ Đánh giá công việc thường xuyên cán tư vấn, đánh giá diễn tất giai đoạn tư vấn, trước, sau tư vấn nhằm trợ giúp có hiệu Trong tư vấn học đường đánh giá tâm lí HS việc làm cần thiết để thu thập số liệu cho việc phòng ngừa, can thiệp đảm bảo tư vấn xác, giúp HS nhận thức thân từ nâng cao lực giải khó khăn, vướng mắc gặp phải Kỹ đánh giá tâm lí HS vận dụng tri thức, kinh nghiệm để thu thập liệu xác đặc điểm tâm lí HS (năng lực, tính cách, điểm mạnh, điểm yếu, mức độ khó khăn tâm lí…) để có kế hoạch trợ giúp can thiệp kịp thời hiệu Mục đích kỹ năng: Phát nguy cơ, thu thập liệu để hướng nghiệp cho HS, nhận diện điểm mạnh, điểm yếu HS để giúp HS nâng cao lực giải vấn đề dựa mạnh họ V Nội dung nghiên cứu học tập chuyên đề 5: “Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng phát triển kế hoạch giáo dục trường trung học sở.”, qua chuyên đề em nhận thức vấn đề sau: - Hiểu hoạt động dạy học giáo dục trường THCS, hiểu tầm quan trọng ý nghĩa việc tổ chức hoạt động dạy học giáo dục trường THCS - Biết cách tổ chức, xây dựng hoạt động dạy học giáo dục trường THCS - Tổ chức thực số hoạt động dạy học giáo dục trường THCS - Hoạch định công việc cụ thể trường THCS tổ chun mơn, đồn niên, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên mơn , tổ chức đồn thể khác… - Đề xuất, vận dụng phương thức giải giải cách hiệu tình giáo dục/ mâu thuẫn giáo dục - Viết báo cáo SKKN, chia sẻ sáng kiến kinh nghiệm với đồng nghiệp - Lập kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học giáo dục 10 Sau có chuẩn, ngành tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục cấp theo chuẩn Từ đó, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tinh giản biên chế Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết tạo công đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo ngồi cơng lập Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đồi ngũ, Bộ đặt vấn đề rà sốt bất cập chế độ, sách đội ngũ nhà giáo, cán quản lý, nhân viên ngành giáo dục, tiến tới triển khai nghiên cứu, xây dựng Luật Nhà giáo (3) Đẩy mạnh phân luồng hướng nghiệp Công tác phân luồng hướng nghiệp cho học sinh Bộ đưa nhiệm vụ trọng tâm nhiều năm học chưa thực hiệu Trong năm học 2016-2017, hai giải pháp với hai mơ hình thí điểm lãnh đạo Bộ đưa ra: Thứ nhất, thí điểm hình thành trường trung cấp vừa tổ chức học văn hóa học kỹ nghề địa bàn cấp huyện; Thứ hai, thí điểm triển khai mơ hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh địa phương Bên cạnh đó, chương trình cũ mơ hình kết hợp trung tâm giáo dục thường xuyên sở giáo dục nghề nghiệp để cấp hai văn cho người học; hợp tác, liên kết trường phổ thông trường chuyên nghiệp địa bàn để đào tạo công nhận kỹ nghề cho học sinh… đánh giá tiếp tục (4) Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ Có nhiệm vụ cụ thể Bộ Giáo dục Đào tạo đưa để thực mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh Các nhiệm vụ với giải pháp truyền thống bồi dưỡng, chuẩn hố đội ngũ giáo viên; hồn thiện chương trình, tài liệu; đổi thi kiểm tra; tăng cường sở vật chất; nhân rộng mơ hình tiêu biểu; tăng cường hợp tác, hỗ trợ quốc tế 12 Điểm đáng lưu ý Bộ đặt nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, xây dựng lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ Việt Nam Theo đó, với lộ trình, Bộ nghiên cứu xây dựng nguồn lực cần huy động, hoạt động cần triển khai kết cần đạt (5) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Giáo dục cho biết xây dựng đề án, dự án kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cách hiệu Hệ thống hạ tầng thiết bị công nghệ thơng tin phát triển tồn ngành theo hướng đồng bộ, đại Công nghệ thông tin đẩy mạnh ứng dụng đổi nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá cách sáng tạo, thiết thực hiệu Cụ thể xây dựng kho giảng e-Learning trực tuyến đáp ứng nhu cầu tự học học tập suốt đời người học, thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ giáo dục đào tạo có chất lượng người học vùng, miền (6) Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ cho trường đại học Theo lãnh đạo Bộ, việc tăng quyền tự chủ yêu cầu trách nhiệm giải trình sở giáo dục đại học nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phù hợp với xu chung giới Mức độ tự chủ vào lực tự chủ kết kiểm định, xếp hạng chất lượng sở đào tạo (7) Tăng cường hội nhập quốc tế giáo dục đào tạo Ngành giáo dục xác định hội nhập quốc tế vừa mục tiêu, vừa giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục đào tạo Để hội nhập quốc tế đạt hiệu cao, năm học 2016 – 2017, ngành tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật hội nhập quốc tế giáo dục Bộ xác định tăng cường áp dụng tiêu chuẩn, tiêu chí phương pháp tiếp cận chung khu vực quốc tế trình xây dựng, cập nhật chương trình triển khai đào tạo, nghiên cứu khoa học 13 Bên cạnh hợp tác cấp Bộ, lãnh đạo ngành giáo dục khuyến khích sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp nhận chuyển giao chương trình tiên tiến nước ngồi, sử dụng tiếng Anh giảng dạy chuyên ngành (8) Tăng cường sở vật chất Để nâng cao chất lượng vấn đề nâng cao sở vật chất có vai trò quan trọng Đối với giáo dục mầm non phổ thông, năm học 2016-2017 ngành tiếp tục thực có hiệu Đề án kiên cố hóa trường, lớp học nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015, lộ trình 2020 Đối với sở giáo dục đại học, phải thu hút nguồn đầu tư ngân sách nhà nước, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp (9) Phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao Đào tạo nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao ba khâu đột phá để phát triển đất nước năm tới Để thực chủ trương này, năm học 2016 - 2017 tập trung thực nhiệm vụ cụ thể Các nhiệm vụ đề đổi phương pháp giảng dạy, đổi chương trình đào tạo; kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn khu vực quốc tế; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung trình độ quốc gia chế, sách cần thiết để thực Khung trình độ quốc gia Ngành đầu tư sở vật chất, phòng thí nghiệm trọng điểm cho sở giáo dục đại học có nhu cầu; xây dựng sách thu hút sinh viên du học nước nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học; thực hiệu đề án đào tạo giảng viên, cán có trình độ nước phát triển theo đề án sử dụng kinh phí nhà nước; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học / VI Nội dung nghiên cứu học tập chuyên đề 6: “Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên trung học sở hạng II.”, qua chuyên đề em nhận thức vấn đề sau: - Trình bày vấn đề cốt lõi giáo viên kỷ XXI: Các yêu cầu đối đạo đức nghề nghiệp tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 14 trước yêu cầu đổi chương trình GDPT;Đội ngũ giáo viên cốt cán cấp THCS với nhiệm vụ đổi chương trình GDPT - Phân tích vấn đề cốt lõi giáo viên THCS:Đạo đức nghề nghiệp tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS; Giáo viên cốt cán vai trò giáo viên cốt cán trường THCS; Kế hoạch dạy học, giáo dục hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp phương pháp chiến lược dạy học giáo dục trường THCS; Đánh giá hợp tác hỗ trợ đồng nghiệp đánh giá kết dạy học giáo dục học sinh THCS; Phát triển môi trường học tập giáo viên học sinh trường THCS - Phân tích số lực cần thiết giáo viên cốt cán trường THCS trước yêu cầu đổi chương trình giáo dục phổ thông nay: + Năng lực xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục hỗ trợ đồng nghiệp xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục trường THCS; + Năng lực giao tiếp, hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp phương pháp chiến lược dạy học giáo dục trường THCS; + Năng lực đánh giá hợp tác hỗ trợ đồng nghiệp đánh giá kết việc dạy học giáo dục học sinh trường THCS; + Năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường - Phân tích nội dung phát triển đội ngũ giáo viên THCS:Kế hoạch phát triển đội ngũ trước yêu cầu đổi chương trình giáo dục;Tổ chức thực kế hoạch phát triển đội ngũ theo yêu cầu đổi chương trình GDPT - Tìm hiểu thực trạng lực, đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS kỷ XXI - Xây dựng hệ thống biện pháp phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên cốt cán trường THCS Người thầy thực tâm huyết yêu nghề, yêu người : Nghị Trung ương khẳng định: “Đổi mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đánh giá kết học tập, rèn luyện nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức lực nghề 15 nghiệp” (4).Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ vấn đề then chốt có ý nghĩa định chất lượng giáo dục phải xây dựng đội ngũ đông đảo người làm công tác giáo dục thực yêu nghề, yêu người, hết lòng chăm sóc, giáo dục học sinh, khơng ngừng trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, xứng đáng gương sáng cho học sinh noi theo Theo Hồ Chí Minh, người thầy phải ln ln gương mẫu, phải không ngừng bồi dưỡng đạo đức cách mạng Muốn phụng nhân dân, để xã hội tôn kính, trước hết đội ngũ nhà giáo cần yêu nghề, yêu trường, tận tụy, tôn trọng, yêu mến người học thường xuyên tự bồi dưỡng chuyên môn học hỏi đồng nghiệp Có động cơ, thái độ, trách nhiệm tốt, thực yên tâm với nghề mà chọn; tồn tâm, tồn ý thực nhiệm vụ, ln có tinh thần say mê, sáng tạo, tâm vượt khó khăn để cống hiến sức lực, trí tuệ cho tiết giảng, giảng Khắc phục khó khăn sống đời thường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao.Yêu nghề, yêu người phẩm chất hàng đầu nhà giáo cách mạng, yêu người yêu nghề nhiêu Nêu cao tinh thần tự học: Trong kinh tế thị trường “đức tài” người thầy phải gắn bó chặt chẽ với Nhà giáo dục không làm việc truyền thụ tri thức có sẵn mà phải trở thành nhà tổ chức hoạt động nhận thức, định hướng nhận thức, gợi mở xây dựng lĩnh trị, lập trường chất giai cấp công nhân cho người học Vì vậy, đội ngũ nhà giáo phải thực người văn hóa cao, tâm, trí rộng, “vừa hồng vừa chuyên” Như vậy, yêu cầu thực chức trách nhiệm vụ nặng nề vinh quang mình, đội ngũ nhà giáo phải khơng ngừng “làm mới” tri thức, kĩ sư phạm kinh nghiệm thực tiễn Muốn làm điều đó, đội ngũ nhà giáo, phải không ngừng tự học tập để mở rộng hiểu biết kiến thức chuyên ngành, liên ngành, khoa học xã hội nhân văn,… tri thức khoa học sư phạm đại, kĩ giảng dạy theo phương pháp tích cực Thực tế giảng dạy cho thấy rằng, thầy, cô giáo giảng dạy tốt môn học đảm nhiệm nắm vững kiến thức mơn đó.Mà đội ngũ 16 thầy, giáo phải un bác, thơng tuệ, hiểu sâu, biết rộng, có phương pháp sư phạm tốt, nhiệt tình, trách nhiệm ý thức xã hội cao, yêu thương người học, có kết giảng dạy cao, uy tín rộng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển xã hội để xứng đáng người “kỹ sư tâm hồn” nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Phát huy tốt lực cần thiết người giáo viên Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), kỷ XXI, “thầy giáo phải đào tạo để trở thành nhà giáo dục nhiều chuyên gia truyền đạt kiến thức”.Đó đội ngũ “những người thầy có nhân cách phát triển tồn diện, có phẩm chất lực nhà giáo dục tồn cầu để tạo cơng dân toàn cầu”.Trong lực cần thiết này, số lực lên, là: Năng lực dạy học giáo dục Tức giáo viên không thực nhiệm vụ truyền đạt kiến thức mà trở thành nhà quản lý, cố vấn, trọng tài, người điều khiển, nhà giáo dục để hình thành nên phẩm chất nhân cách cần thiết cho học sinh Đó thực tốt lời Bác Hồ dạy tạo người vừa “chuyên”, vừa “hồng” VII Nội dung nghiên cứu học tập chuyên đề 7: “Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học sở.”, Qua chuyên đề em nhận thức vấn đề sau: Tự nâng cao kiến thức về: Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh; Một số phương pháp dạy học hiệu quảphát triển lực học sinh;Thiết kế vận dụng dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn nhằm phát triển lực học sinh Tiếp tục củng cố tự nâng cao nhóm kĩ chủ yếu đây: - Nhóm kĩ nghiên cứu, tìm hiểu dạy học theo định hướng phát triển lực; - Nhóm kĩ học tập, đặc biệt kĩ tự học, tự nghiên cứu, thảo luận làm việc nhóm; 17 - Nhóm kĩ vận dụng vận dụng số phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển lực người học; Xây dựng bảng tiêu chí với báo cụ thể đánh giá hiệu phát triển lực; Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên mơn để phát triển lực người học; - Nhóm kĩ tư phân tích, so sánh dạy học theo tiếp cận nội dung dạy học theo tiếp cận phát triển lực; Tổng hợp khái quát hóa lực, cấu trúc loại lực - Phân tích mục đích, ý nghĩa việc vận dụng dạy học dự án (DHDA) dạy học môn Sinh học việc hình thành phát triển lực học sinh Thực tiễn giáo dục giới Việt Nam rằng, có nhiều phương thức, phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học tiên tiến có hiệu để hình thành phát triển lực học sinh Chẳng hạn như: 1/ Dạy học theo dự án 2/ Dạy học tình 3/ Dạy học theo chủ đề 4/ Dạy học giải vấn đề 18 5/ Dạy học hợp tác nhóm Tóm lại, vận dụng phương pháp dạy học học sinh có hội tốt hình thành phát triển tri thức, phẩm chất kĩ cần thiết đáp ứng việc nâng cao lực thích ứng với thực tiễn cơng việc đời sống thời đại ngày Chẳng hạn như: - Kĩ phát vấn đề, hình thành ý tưởng nghiên cứu - Kĩ thu thập xử lý thông tin - Kĩ nghiên cứu tài liệu - Kĩ giải vấn đề - Kĩ tổ chức; Kĩ lãnh đạo - Kĩ hợp tác; Kĩ giao tiếp - Kĩ năngphán đoán, tư sáng tạo - Kĩ trình bày, ứng dụng công nghệ thông tin VIII Nội dung nghiên cứu học tập chuyên đề 8: “Thanh tra kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng trường trung học sở.”, Qua chuyên đề em nhận thức vấn đề sau: Trình bày vấn đề tra kiểm tra trường THCS bao gồm: tra chuyên ngành nội dung liên quan đến hoạt động dạy học giáo dục trường THCS; công tác kiểm tra nội việc thực nhiệm vụ dạy học giáo dục trường THCS; Phân tích vấn đề tra kiểm tra chuyên môn, việc thực nhiệm vụ dạy học giáo dục trường THCS: Kết tra, kiểm tra, quy trình tra kiểm tra bao gồm tra kiểm tra kiểm tra nội trường THCS; Phân tích đề xuất biện pháp kiểm soát nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS phù hợp với yêu cầu tình hình địa phương; Trong thực tiễn giáo dục phổ thông nay, công tác tra kiểm tra nhằm xem xét, đánh giá việc thực nhiệm vụ quyền hạn nhà trường sở quy định hoạt động chuyên môn (mục tiêu, kế hoạch, 19 chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi, xét tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ, quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên) quy định điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo Đánh giá thực trạng, tình hình nhà trường mối quan hệ chung có so sánh với mặt địa phương, khu vực vùng miền tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia, trường học thân thiện, học sinh tích cực theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Khẳng định mặt làm tư vấn biện pháp khắc phục hạn chế, yếu đồng thời đưa biện pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS cần thiết phù hợp với thực tế địa phương “Thanh tra kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng trường trung học sở” chuyên đề thuộc phần II: Kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học sở hạng II Nội dung chuyên đề trình bày số vấn đề tra kiểm tra hoạt động chuyên môn, chất lượng giáo dục, đánh giá chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục biện pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng giáo dục trường trung học sở Theo Điều chương Quyết định số 478/QĐ ngày 11/3/1993 Bộ GD&ĐT ban hành “Quy chế tổ chức hoạt động hệ thống tra giáo dục đào tạo” có ghi: “Thanh tra giáo dục đào tạo thực quyền tra nhà nước giáo dục đào tạo phạm vi nước nhằm tăng cường hiệu lực quản bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo” Thanh tra giáo dục tra chuyên ngành giáo dục Thanh tra giáo dục thực quyền tra phạm vi quản lí nhà nước giáo dục, nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa xử lí vi phạm, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân lĩnh vực giáo dục 20 - Thanh tra giáo dục kiểm tra có tính nhà nước quan quản lí giáo dục cấp quan, tổ chức cá nhân cấp tổ chức chuyên biệt (tổ chức tra) tiến hành với chức năng: đánh giá, phát hiện, điều chỉnh giúp đõ đối tượng tra nhằm đảm bảo pháp chế, giữ vững kỉ cương, tăng cường kỉ luật góp phần nâng cao chất lượng hiệu giáo dục đào tạo - Thanh tra giáo dục tra chuyên ngành, thực quyền tra Nhà nước giáo dục đào tạo vừa bộc lộ quyền lực Nhà nước, vừa đảm bảo dân chủ, kỉ cương hoạt động giáo dục đào tạo Hệ thống tổ chức tra giáo dục xây dựng theo câp quản lí giáo dục đào tạo, bao gồm: - Thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo - Thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo Hoạt động tra giáo dục cấp huyện Trưởng phòng giáo dục đào tạo trực tiếp phụ trách theo đạo nghiệp vụ Thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo *.Mục đích tra giáo dục - Quan sát, theo dõi, phát hiện, kiểm nghiệm đánh giá khách quan tình hình thực cơng việc - Việc thực nhiệm vụ đối tượng tác động đến mức cần thiết công tác tổ chức, quan cá nhân, đảm bảo tốt việc chấp hành sách, pháp luật giáo dục Nhà nước, thực văn pháp quy Bộ Giáo dục Đào tạo cấp quản lí giáo dục, đơn vị sở trường học - Giúp đỡ phát ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, khen chê kịp thời, xử lí cần thiết để cải tiến tổ chức quản lí nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục đào tạo Như vậy, mục đích tra giáo dục thể hiện: Phát huy nhân tố tích cực, khuyến khích, động viên, giúp đỡ tạo điều kiện cho nhân tố tích cực 21 phát triển, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, giúp đd đối tượng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; hồn thiện chế quản lí, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa lĩnh vực giáo dục đào tạo * Nhiệm vụ tra giáo dục Thanh tra giáo dục có nhiệm vụ sau đây: - Thanh tra việc thực sách pháp luật giáo dục; - Thanh tra việc thực mục tiêu kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn; quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực quy định điều kiện cần thiết bảo đảm chất lượng giáo dục sở giáo dục; - Thực nhiệm vụ giải khiếu nại, tố cáo lĩnh vực giáo dục theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo; - Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giáo dục theo quy định pháp luật xử lí vi phạm hành chính; - Thực nhiệm vụ phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng lĩnh vực giáo dục theo quy định pháp luật chống tham nhũng; - Kiến nghị biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật giáo dục; Đề nghị sừa đổi, bổ sung sách quy định Nhà nước giáo dục; - Thực nhiệm vụ khác theo yêu cầu pháp luật IX Nội dung nghiên cứu học tập chuyên đề 9: “Chuyên đề đổ sinh hoạt chuyên môn trường trung học sở.”, Qua chuyên đề em nhận thức vấn đề sau: Tổ chuyên môn phận cấu thành trường THCS Các tổ nhóm chun mơn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp phận nghiệp vụ khác tổ chức đoàn thể việc thực nhiệm vụ tổ, nhiệm vụ khác chiến lược phát triển nhà trường để đưa nhà trường đạt mục tiêu đề - Tổ chuyên môn nơi triển khai mặt hoạt động nhà trường, trọng tâm hoạt động giáo dục dạy học; đầu mối quản lý mà Hiệu 22 trưởng thiết phải tập trung dựa vào để quản lý nhà trường nhiều phương diện, hoạt động giáo dục dạy học; Là nơi tập hợp, đồn kết, tìm hiểu tâm tư, tình cảm khó khăn đời sống giáo viên, giúp đỡ GV hoàn thành tốt nhiệm vụ - Xây dựng triển khai thực kế hoạch hoạt động chung tổ - Hướng dẫn xây dựng quản lý kế hoạch cá nhân tổ viên theo KHDH, PPCT hoạt động giáo dục khác - Tham gia đánh giá thành viên tổ theo chuẩn nghề nghiệp GV trung học quy định khác hành - Giới thiệu TT, TP - Đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên - Tổ chuyên môn sinh hoạt tuần /1 lần đột xuất Hiệu trưởng yêu cầu - Có kế hoạch cơng tác hồn thành nhiệm vụ theo quy định Điều lệ trường trung học (được đánh giá qua minh chứng: Có KH chung tổ theo năm, kỳ, tháng, tuần nhằm thực chương trình, kế hoạch dạy học hoạt động khác; Kế hoạch cụ thể dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tuyển sinh, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém; kế hoạch cụ thể sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học đúng, đủ theo PPCT; văn lãnh đạo nhà trường việc nhận xét thực nhiệm vụ năm học TCM) - Sinh hoạt tuần lần hoạt động chuyên môn nghiệp vụ hoạt động giáo dục khác (minh chứng: BB sinh hoạt TCM, nhóm CM, Sổ nhật kí BB đánh giá chất lượng hiệu giáo dục thành viên tổ, BB đánh giá xếp loại GV, Chú ý đánh giá chất lượng buổi SH chun mơn) - Hàng tháng rà sốt, đánh giá việc thực nhiệm vụ phân công (minh chứng: BB rà soát, đánh giá để cải tiến biện pháp thực nhiệm vụ giao TCM, BB chỉnh sửa, bổ sung nội dung mới, 23 biện pháp vào kế hoạch Chú ý đánh giá hoạt động cải tiến, điều chỉnh, tăng hiệu thực nhiệm vụ tổ) X Nội dung nghiên cứu học tập chuyên đề 10: “Công tác xây dựng mối quan hệ nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục phát triển trường THCS” Qua chuyên đề 10 em nhận thức vấn đề sau: - Trình bày vai trò, nhiệm vụ trường THCS xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập xây dựng môi trường giáo dục - Phân tích tầm quan trọng việc phát triển mối quan hệ trường THCS với bên liên quan để phát triển nhà trường - Phân tích mối quan hệ ngồi nhà trường - Phát triển mối quan hệ nhà trường đáp ứng nhu cầu dạy học, giáo dục, xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục - Phát triển quan hệ nhà trường với quyền địa phương cộng đồng, nhà trường với gia đình học sinh hợp tác quốc Với công tác xây dựng môi trường giáo dục nhà trường quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Xã hội hóa giáo dục (XHHGD) vận động tồn xã hội tham gia vào nghiệp giáo dục, nhằm phát huy truyền thống hiếu học tiềm người trình xây dựng giáo dục đại quản lý nhà nước để phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, nâng cao mức hưởng thụ giáo dục nhân dân Xã hội hóa giáo dục gồm thành phần chính: + Xây dựng xã hội học tập người học tập thường xuyên, học tập suốt đời + Vận động tồn xã hội tham gia đóng ghóp cho giáo dục Các lực lượng xã hội như: Mặt trận Tổ quốc, Đoàn niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội khuyến học…có thể tham gia rộng rãi vào nhiều lĩnh vực hoạt động giáo dục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, làm cho giáo dục gắn bó 24 với cộng đồng, cộng đồng thực lợi ích cộng đồng Làm đa dạng hóa hình thức giáo dục loại hình nhà trường Việc mở rộng, phát triển loại hình bán cơng, dân lập, tư thục bên cạnh trường cơng lập vốn hình thức độc tơn trước mở khả huy động nhiều lực lượng xã hội tham gia công tác giáo dục, tạo điều kiện cho công tác giáo dục phát triển mạnh mẽ hơn, thực hiệu nhiệm vụ: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho đất nước Xây dựng môi trường giáo dục Nhà trường môi trường đạo đức, cởi mở thân thiện Xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, hợp tác chia sẻ Phát triển mối quan hệ với quyền cấp địa phương để phát triển nhà trường Xây dựng mối quan hệ Hiệu trưởng với tổ chức đoàn thể Phát triển mối quan hệ nhà trường, giáo viên với cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục THCS Quan hệ phối hợp trách nhiệm giải trình nhà trường với cha mẹ học sinh Nhà trường THCS với việc hợp tác, giao lưu nước quốc tế Trên thu hoạch kiến thức kỹ thu nhận từ Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II thời gian 06 tuần Nợi dung thiếu xót em mong quý thầy cô trường Đại học sư phạm Thái Nguyên, Trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông - ĐHTN bổ sung góp ý cho em Em xin chân thành cảm ơn Người viết thu hoạch Sằm Văn Khiêm Tài liệu tham khảo 25 Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II trường Đại học sư phạm Thái Nguyên 2.Nghị 29 NQ-TW đổi toàn diện giáo dục Nghị định số 404/QĐ -TTg ngày 27 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc phê chuẩn Đề án đổi Chương trình, SGK giáo dục phổ thơng Nghị Trung ương Khóa XI Đổi bản, toàn diện giáo dục Nghị phủ số 14/NQ-CP/2005, Về Đổi toàn diện giáo dục đại học Việt Nam Luật Giáo dục 2005 (sửa đổi 2009) Nguyễn Thị Ngọc, đề cương giảng: quản lí giáo dục sách phát triển giáo dục chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa năm 2017 Trần Kiểm (2015), Những vấn đề khoa học quản lí giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội Phạm Tất Dong (2014), Mấy vấn đề lí luận thực tiễn đổi toàn diện giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 10 Nghị định 20/2014 Chính phủ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 26 ... lượng giáo dục THCS Quan hệ phối hợp trách nhiệm giải trình nhà trường với cha mẹ học sinh Nhà trường THCS với việc hợp tác, giao lưu nước quốc tế Trên thu hoạch kiến thức kỹ thu nhận từ Chương... học sinh trường THCS Chuyên đề Thanh tra kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THCS Chuyên đề Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Chuyên đề 10 Xây dựng mối... tư vấn học sinh trường THCS Chuyên đề Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng phát triển kế hoạch giáo dục trường THCS Chuyên đề Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II Chuyên đề Dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP TIỂU LUẬN DÀNH CHO LỚP GIÁO VIÊN THCS (HẠNG II), BÀI TẬP TIỂU LUẬN DÀNH CHO LỚP GIÁO VIÊN THCS (HẠNG II), Đảng và Nhà nước luôn khẳng định phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển; giáo dục vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm vừa

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay