tieu hoa hap thu

36 41 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 08:58

CHƯƠNG II CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA THỨC ĂN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRONG PHỊNG THÍ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ TIÊU HỐ 2.1 Độ tiêu hố thức ăn 2.2 Phương pháp xác định khả tiêu hóa thức ăn CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ TIÊU HÓA 3.1 Thành phần tính chất thức ăn 3.2 Giống lồi 3.3 Giai đoạn phát triển 3.4 Trạng thái sinh lý 3.5 Nhiệt độ môi trường 3.6 Lượng thức ăn tần số cho ăn PHƯƠNG PHÁP NUÔI DƯỠNG 4.1 Hệ thống thí nghiệm 4.2 Tơm cá thí nghiệm 4.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TRONG NGHIÊN CỨU DINH DƯỠNG ĐVTS 5.1 Tỷ lệ sống 5.2 Sinh trưởng 5.3 Sự tiêu thụ thức ăn hàng ngày 5.4 Hiệu sử dụng thức ăn PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRONG PHỊNG THÍ NGHIỆM TOP Phương pháp phân tích phòng thí nghiệm xác thành phần hàm lượng chất dinh dưỡng thức ăn, xác định nhiệt thành phần hữu Phương pháp phân tích phòng thí nghiệm có nhiều ưu điểm đồng thời tồn nhiều nhược điểm sau: * * Ưu điểm: - - Cho kết nhanh chóng, áp dụng rộng rãi -Kết xác thành phần hàm lượng dinh dưỡng, giúp ta thấy giống khác thức ăn thể động vật, đồng thời phân loại thức ăn sơ biết thức ăn có tốt hay xấu * * Nhược điểm: - - Chưa phản ánh giá trị thực tế chất dinh dưỡng thức ăn, cho thấy số lượng mà không thấy chất lượng - - Chưa thấy ảnh hưởng chất dinh dưỡng tơm cá 2 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ TIÊU HỐ 2.1 Độ tiêu hố thức ăn TOP Thức ăn động vật thủy sản ăn vào , phần động vật thủy sản hấp thu, phần khơng tiêu hóa hấp thu dễ bị thải ngồi Độ tiêu hố thức ăn khả tiêu hoá hấp thụ loại thức ăn Độ tiêu hóa có ý nghĩa lớn việc đánh giá giá trị dinh dưỡng thức ăn Protein, lipid va carbohydrat thức ăn phải thủy phân trước tơm cá sử dụng Q trình tiêu hóa protein, lipid carbohydrat cung cấp acid amin, acid béo glucose cung cấp lượng cho trình trao đổi chất Một chất dinh dưỡng khơng tiêu hóa khơng hấp thu vào thể để tiến hành phản ứng dinh dưỡng Trước xây dựng công thức thức ăn cho tơm cá, cần phải xác định độ tiêu hóa tơm cá loại nguyên liệu làm thức ăn Tỷ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng thức ăn tỷ lệ phần tiêu hóa chất dinh dưỡng so với phần ăn vào Hệ số tiêu hóa tạm (Apparent digestibility coefficient) tính cơng thức I-F ADC = 100 X Trong đó: I • • I (intake): lượng thức ăn lấy vào (tính theo trọng lượng khơ hay hàm lượng dưỡng chất) • • F ( Faeces): lượng phân thải (tính theo trọng lượng khơ hay hàm lượng dưỡng chất) Tuy nhiên nguồn phân thải lượng thức ăn khơng tiêu hóa hấp thu, phần khác thể thải Do để tính xác nhà dinh dưỡng học đưa hệ số tiêu hoá thực TDC (True digestibility coefficient) phần phân có nguồn gốc thể thải bỏ tính trừ khỏi phần phân I- ( F –F’) TDC = I Trong đó: F’: phần khác thể thải Trong thực tế khó để đo hệ tiêu hố thực lượng tế bào thành ruột theo phân nên khó xác định, nên đề cập đến độ tiêu hố người ta nói đến độ tiêu hố tạm thời ADC Độ tiêu hố xác định hệ số tiêu hoá vật chất khô, proteins, lipids, lượng hay thành phần khác có thức ăn Ý nghĩa tương đối tỷ lệ tiêu hố: cho tồn thành phần dinh dưỡng thức ăn không thải theo phân tiêu hóa, hấp thu gặp phải vấn đề là: phân phần thức ăn khơng tiêu hóa có chất thải vào ruột không tái hấp thu xác tế bào biểu mơ ruột bị tróc ra, theo phân làm tăng lượng đạm phân (thức ăn khơng có đạm phân có đạm) Do tỷ lệ tiêu hóa đạm tìm thường thấp thực tế Mặt khác, vi khuẩn lại phân giải phần bột đường , xơ thành chất khí như: CO 2, CH4 thải ngồi Do tỷ lệ tiêu hóa nhóm Glucid tìm thường cao thực tế Ví dụ: Cho vật ăn ngày 1.2 g , có chứa g vật chất khơ ngày thải 0.2g vật chất khơ (trong phân) Thì tỷ lệ tiêu hóa vật chất khơ thức ăn là: 80% 2.2 Phương pháp xác định khả tiêu hóa thức ăn TOP Động vật thủy sản sống môi trường nước nên thức ăn phân thải vào mơi trường nước, để tách phần phân phần thức ăn dư thừa để xác định độ tiêu hóa thức ăn động vật thủy sản cần phải có phương pháp khác so với động vật cạn Phương pháp đo độ tiêu hố gián tiếp thơng qua việc sử dụng chất đánh dấu trộn vào thức ăn sử dụng phổ biến Đặc điểm chất đánh dấu là: (1) có tốc độ di chuyển giống dưỡng chất , (2) khơng tiêu hóa tan nước, (3) không ảnh hưởng đến độ tiêu hóa hấp thu dưỡng chất Chất đánh dấu khơng tiêu hố hấp thụ nên tỉ lệ nồng độ chất đánh dấu phân thức ăn độ tiêu hố thức ăn Một số chất đánh dấu sử dụng nghiên cứu như: Cr2O3, HROM, HRA, Cs137, Cr51, Cromic Oxide (Cr 2O3) dùng phổ biến với tỉ lệ trộn vào thức ăn 0.5- 1% %A  DC = 100 − 100  %B   Để xác định độ tiêu hoá dưỡng chất protein, lipid hay lượng thức ăn, hệ số tiêu hoá dưỡng chất tính theo cơng thức sau: %A DC = 100 – 100 % B’ x %B %A’ Trong đó: %A: % chất đánh dấu có thức ăn(tính theo trọng lượng khô) % B: % chất đánh dấu có phân(tính theo trọng lượng khơ) % A’: % chất dinh dưỡng có thức ăn (tính theo trọng lượng khơ) % B’: % chất dinh dưỡng có phân (tính theo trọng lượng khơ) Để đánh giá độ tiêu hóa loại nguyên liệu, sử dụng công thức thức ăn đối chứng (R) loại thức ăn phối hợp thức ăn R nguyên liệu theo tỉ lệ định (T) Bảng 2.1 : Thức ăn đối chứng thức ăn phối chế xác định độ tiêu hóa nguyên liệu Thức ăn đối chứng (R) Thức ăn đối chứng R Nguyên liệu 100 Độ tiêu hóa ngun liệu tính theo cơng thức DC nguyên liệu = (DCR – 0.7 x DCT)/0.3 Trong : DCR: % tiêu hóa thức ăn đối chứng R Thức ăn xác định độ tiêu hóa nguyên liệu (T) 70 30 DCT: % tiêu hóa thức ăn xác định độ tiêu hóa nguyên liệu (T) * Các phương pháp thu phân nghiên cứu xác định độ tiêu hóa: @ Phương pháp thu trực tiếp từ ống tiêu hóa: Vuốt nhẹ phần phân từ ruột cá (Nose, 1960), dùng ống hút phân cắt phần ruột cuối để thu phân (Windell (1978) Các phương pháp có nhược điểm lẫn phần thức ăn chưa hấp thu, lẫn dịch tiêu hóa, nước tiểu, cá chết bị sốc, lượng phân thu dẫn đến sai số lớn tính tốn độ tiêu hóa thức ăn @ Phương pháp thu hệ thống nuôi : Để xác định xác độ tiêu hóa thức ăn hạn chế nhược điểm phương pháp thu trực tiếp từ ống tiêu hóa, nhà nghiên cứu áp dụng phương pháp thu phân cách ni cá mơi trường nước Có hai phương pháp thu phương pháp thu phân tự lắng phương pháp thu phân liên tục (Guillaume ctv, 1999) Bảng 2.2 : Độ tiêu hóa thức ăn cá chẽm sử dụng phương pháp thu phân khác (Spyridaskis, 1989) Hệ số tiêu hóa Phương pháp thu phân (ADC) Vuốt bụng Giải phẩu Hút phân Siphon Phương ống tiêu phân cá pháp lọc hóa ADC protein (%) 82,5 ± 1.4 84,4 ± 86,6 ± 0.3 90,6 ± 0.3 94,2 ± 0.1 94,1 ± 0.8 0.8 96,3 ± 0.4 97,3 ± 0.2 97,1 ± 0.3 ADC lipid (%) 95,0 ± 0.4 Ống Va n Phân Hình 2.1 Một số hệ thống thu phân CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ TIÊU HÓA: Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tiêu hóa thức ăn chủ yếu là: Tính chất thức ăn, giống lồi, mơi trường phương thức cho ăn 3.1 Thành phần tính chất thức ăn: TOP Thức ăn có nguồn gốc thực vật thường có độ tiêu hố thấp thức ăn có nguồn gốc động vật @ Đối với protein : Khi protein có nhiều tỷ lệ tiêu hóa tăng, đồng thời làm tăng tỷ lệ tiêu hóa thành phần hữu khác điều lý giải việc protein làm tăng hoạt động tuyến tiêu hóa, làm tăng men Tripsin men Lipaza, làm tăng sinh trưởng phát triển vi sinh vật nhờ làm tăng phân giải chất hữu Tuy nhiên, qúa nhiều protein phần có số khơng dịch dày tác động, xuống ruột khó dịch ruột tác động tích lại, vi khuẩn lên men thối rữa, kích thích màng ruột, làm cho nhiều chất dinh dưỡng bị thải Như tỷ lệ tiêu hóa protein chất hữu khác bị giảm Nguồn cung cấp protein có ảnh hưởng lớn đến độ tiêu hóa protein tơm cá Cá rơ phi, mức lượng tiêu hóa bột cá 4.04 kcal/g, bột đậu nành 3.34 kcal/g, bột thịt xương 2.49 kcal/g @ Đối với chất bột đường: Khả tiêu hóa chất bột đường động vật thủy sản không cao Do phối chế hàm lượng chất bột đường cao thức ăn khả tiêu hóa giảm, đặc biệt tiêu hóa protein Sự tiêu hóa protein cá trơn giảm hàm lượng carbohydrat tăng Ngoài nguồn nguyên liệu cung cấp chất bột đường ảnh hưởng đến q trình tiêu hóa hấp thu @ Đối với lipid: Nếu nhiều lipid khơng nhũ hóa hết, rối loạn tiêu hố chất dinh dưỡng bị tống ngồi khả tiêu hóa nguồn lipid khác Lipid từ bột cá cá tiêu hóa 97% từ bột thịt xương 73% @ Chất xơ thành phần khó tiêu, tham gia tạo nên vách tế bào thực vật bao bọc chất hữu cơ, ngăn cản tác động dịch tiêu hóa chất hữu bên tế bào, nên làm giảm độ tiêu hóa thức ăn Khi hàm lượng xơ thức ăn cao dẫn tới thức ăn di chuyển nhanh ống tiêu hóa làm cho chất khơng kịp tiêu hóa @ Dạng thức ăn phương thức cho ăn: Độ tiêu hoá thức ăn tăng cao xay nhuyễn thức ăn kích cỡ thức ăn nhỏ men tiêu hoá dễ thấm vào phân tử thức ăn Nấu chín thức ăn hay hồ hố tinh bột q trình ép đùn viên thức ăn có tác dụng tăng độ tiêu hố protein carbohydrate Năng lượng tiêu hóa bột bắp chưa nấu chín cá rophi 2.46kcal/g, gia nhiệt lượng tiêu hóa tăng lên 3.02 kcal/g Một số tính chất vật lý thức ăn ảnh hưởng lên độ tiêu hóa thức ăn tơm cá mùi vị, độ cứng, kích thước hình dạng Độ tiêu hóa thức ăn giảm kích thước viện thức ăn tăng 3.2 Giống lồi: TOP Khả tiêu hóa thức ăn phụ thuộc vào đặc điểm loài Đối với lồi cá ăn động vật, nhóm men tiêu hóa protein hoạt động mạnh nhóm cá ăn thực vật, ngược lại nhóm cá ăn nhóm men tiêu hóa carbohydrat hoạt động mạnh nhóm cá ăn động vật Thêm vào cấu trúc ống tiêu hóa hai nhóm khác Nhóm cá ăn thực vật có cấu trúc ống tiêu hóa dài nên thời gian đủ thời gian cho enzime tiêu hóa carbohydart hoạt động vi khuẩn, giúp cho tiêu hóa hấp thu carbohydrat tốt Các kết nghiên cứu cho thấy hầu hết lồi tơm cá có khả tiêu hóa protein lipid tốt độ tiêu hoá protein lipid khác khơng đáng kể lồi cá Ngược lại, khả tiêu hố carbohydates có khác biệt lớn nhóm ăn động vật nhóm ăn tạp hay ăn thực vật Tơm xanh có khả tiêu hóa carbohydrat (bột mì hay cám gạo) so với loài giáp xác biển Năng lượng tiêu hóa bột bắp cá rơ phi 3.02 Kcal/g, cá trơn 2.53 kcal/g Bảng 2.2 : Khả tiêu hóa (%) số nguồn ngun liệu giáp xác Nguồn Lồi Tiêu hóa Tiêu hóa Năng lượng nguyện liệu Cám gạo Bột đầu tôm Bột đậu nành Bột cá Tôm sú Thẻ chân trắng He Nhật Càng xanh Thẻ chân trắng Thẻ chân trắng Tôm sú He Nhật Càng xanh Thẻ chân trắng Tôm xanh chất khô (ADMD) 89 40 53 57 56 60 64 76 64 60 3.3 Giai đoạn phát triển protein (ACPD) 48 76 43 67 75 92 90 84 81 87 tiêu hóa (ADE) 84 76 72 69 TOP Trong trình phát triển hệ thống men tiêu hóa tơm cá dần hồn thiện, nhu cầu dinh dưỡng giai đoạn có thay đổi nên có ảnh hưởng đến tiêu hóa thức ăn Phần lớn lồi tơm cá khả tiêu hóa nguồn thực ăn thực vật giai đoạn trưởng thành tốt giai đoạn nhỏ 3.4 Trạng thái sinh lý : TOP Những cá bị stress đánh bắt hay nhiễm bệnh có độ tiêu hố giảm nhiều Nhịn đói lâu ngày ảnh hưởng đến tiết enzyme tiêu hoá nên ảnh hưởng đến độ tiêu hố 3.5 Nhiệt độ mơi trường: TOP Hoạt tính enzyme tiêu hố động vật biến nhiệt thay đổi lớn nhiệt độ môi trường thay đổi Khi nhiệt độ nước tăng lên cá có khuynh hướng tăng tiết enzyme tiêu hóa tăng hoạt tính enzyme Đồng thời tăng nhiệt độ dẫn đến tăng lượng thức ăn cá ăn, trình trao đổi chất vận tốc thức ăn qua ống tiêu hóa nên ảnh hưởng đến tiêu hóa thức ăn Ở lồi có khoảng nhiệt độ thích hợp cho tiêu hóa thức ăn Ở cá trơn, độ tiêu hóa thức ăn 94% nhiệt độ 28oC độ tiêu hóa giảm xuống 70% nhiệt độ giảm xuống 23 oC Độ tiêu hóa tơm sú giảm nhanh nhiệt độ tăng từ 30oC lên 35oC 3.6 Lượng thức ăn tần số cho ăn: TOP Lượng thức ăn tần số cho ăn có ảnh hưởng lớn đến độ tiêu hóa thức ăn Khi khối lượng thức ăn lớn tốc độ tiêu hóa chậm thức ăn không sử dụng cách triệt để Khối lượng thức ăn làm chậm tốc độ tiêu hố mà làm giảm hấp thu chất dinh dưỡng Khi khối lượng thức ăn lớn, men tiêu hố khó ngấm vào bên mức độ ngấm khơng dẫn đến q trình tiêu hố chậm lại, ảnh hưởng đến độ tiêu hóa thức ăn Tần số cho ăn: độ tiêu hóa thức ăn tăng số lần cho ăn tăng, với lượng thức ăn ngày chia làm nhiều lần cho ăn mổi lần cho ăn với lượng thức ăn ít, men tiêu hóa hoạt động tốt, dẫn đến khả tiêu hóa hấp thu thức ăn tốt PHƯƠNG PHÁP NUÔI DƯỠNG 4.1 Hệ thống thí nghiệm: - Điều kiện mơi trường phải khống chế thích hợp với sinh trưởng bình thường đối tượng thí nghiệm Nên bố trí thí nghiệm hệ thống lọc tuần hồn chảy tràn Thể tích bể ương phải đủ lớn cho cá sinh trưởng bình thường đến kết thúc thí nghiệm (thường tăng trưởng 5001000%) Duy trì ánh sáng 12h/ngày Hình 2.2: Hệ thống thí nghiệm 4.2 Tơm cá thí nghiệm - TOP - Nên thí nghiệm từ giống nhân tạo Tơm cá đồng cở, không bệnh không sây xát TOP - Trước bố trí thí nghiệm, cá phải ương điều kiện giống thí nghiệm khoảng – tuần Tỉ lệ đực 1:1 (nếu phân biệt được) Hình 3.3: Chọn cá thí nghiệm 4.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm: - TOP Thí nghiệm hệ thống Các nghiệm thức bố trí hồn tồn ngẫu nhiên, lập lại lần Tơm cá trước bố trí thí nghiệm phải cân đo chiều dài khối lượng Các chế độ chăm sóc phải giống Lượng nhịp cho ăn phải thích hợp với đối tượng nghiên cứu Nên cho ăn giống phần, theo nhu cầu Định kỳ tuần 10 ngày ghi nhận tiêu cần đánh giá Điều chỉnh lượng thức ăn sau lần thu mẫu Thời gian thí nghiệm khoảng 8-10 tuần MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TRONG NGHIÊN CỨU DINH DƯỠNG ĐVTS TOP 5.1 Tỷ lệ sống: tính cơng thức Số cá thể cuối Tỷ lệ sống = 5.2 Sinh trưởng: TOP 3.2 Sự biến dưỡng protein NHU CẦU PROTEIN CỦA ĐỘNG VẬT THỦY SẢN 4.1 Định nghĩa 4.2 Nhu cầu protein NHU CẦU VỀ ACID AMIN 5.1 Acid amin không thiết yếu 5.2 Acid amin thiết yếu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU PROTEIN 6.1 Năng lượng thức ăn 6.2 Chất lượng loại thức ăn sử dụng 6.3 Giai đoạn phát triển 6.4 Môi trường nuôi dưỡng 6.5 Lượng thức ăn cho ăn 6.6 Yếu tố di truyền GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA PROTEIN 7.1 Chỉ số acid amin thiết yếu (EAAI) 7.2 Hiệu sử dụng protein (PER) 7.3 Chỉ số NPU ( Net protein utilization) 7.4 Độ tiêu hoá protein (Digestibility coefficient) PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHU CẦU PROTEIN GIỚI THIỆU TOP Protein thành phần chất hữu thể ĐVTS, chiếm khoảng 60-75% trọng lượng khô thể (Halver, 1988) Protein có cấu trúc phức tạp Trong thành phần hóa học protein có chứa: carbon (50-55%); oxy (22-26%); nitơ (12-19%); hydro (6-8%); lưu huỳnh (0-2%) Mặc dù chúng khác cấu trúc, chức năng, thành phần hóa học, kích thước bị thủy phân chúng phân hũy thành axit amin Nhiệm vụ protein xây dựng nên cấu trúc thể Protein thức ăn cung cấp amino acid nhờ q trình tiêu hóa thủy phân Trong ống tiêu hóa, amino acid hấp thu vào máu đến mô, quan, tham gia vào trình sinh tổng hợp protein thể, phục vụ cho trình sinh trưởng, sinh sản trì thể Do đó, thức ăn khơng cung cấp đủ nhu cầu protein cho cá dẫn đến cá chậm lớn, ngừng tăng trưởng, chí giảm trọng lượng Mặt khác, lượng protein thức ăn vượt nhu cầu phần sử dụng để tạo protein mới, phần lại chuyển sang dạng lượng, điều làm tăng giá thành thức ăn khơng cần thiết Chính vậy, nhà khoa học ý nghiên cứu nhu cầu protein amino acid cá, năm 50, đến nay, phần lớn đối tượng nuôi quan trọng phân bố rộng toàn giới nghiên cứu lĩnh vực VAI TRÒ CỦA PROTEIN TOP - - Là thành phần chủ yếu tham gia cấu tạo thể, thay tổ chức cũ xây dựng tổ chức - - Các acid amin (AA) tham gia vào sản phẩm protein đặc biệt có hoạt tính sinh học cao (hormon, enzyme) - - AA tham gia trình tạo thành lượng dạng trực tiếp hay tích lũy dạng glucogen hay lipid Với chức quan trọng trên, khơng có vật chất có khả thay protein thể Khi thức ăn thiếu protein động vật chậm sinh trưởng, chậm phát dục, sức sinh sản giảm Do đó, protein chất dinh dưỡng đặc biệt ý thức ăn Mục đích ni động vật thủy sản biến đổi protein từ thức ăn (tự nhiên nhân tạo) thành protein cấu tạo thể động vật thủy sản có chất lượng cao SỰ TIÊU HỐ VÀ BIẾN DƯỠNG PROTEIN 3.1 Sự tiêu hố protein TOP 3.1.1 Men tiêu hóa protein Nhóm men phân giải protein gồm có pepsin, trypsin, erepsin Tiền thân pepsin pepsinogen tuyến dày tiết lại hoạt hóa HCl dày tiết Dưới tác dụng men pepsin môi trường acid, protein thuỷ phân thành polypeptid Ở nhóm cá khơng có dày khơng có tiết men pepsin Polypeptid từ dày chuyển xuống ruột non tiêu hoá men trypsin, chymotripsine Trypsin men phân giải protein hỗn hợp, men tuyến tụy tiết ra, tiền thân trypsinogen, hoạt hóa Enterokinaza ruột Đối với cá khơng có dày (cá chép, mè trắng, rơhu ) trypsin men chủ yếu phân giải protein Trypsin đoạn ruột trước nhiều đoạn ruột sau Erepsin tuyến ruột niêm mạc ruột tiết tồn dịch ruột Ở giáp xác, men tiêu hố protein tương tự cá khơng có dày, nghĩa khơng có men pepsin, men trypsin hoạt động mạnh Chymotrypsin xác định có nhiều loài giáp xác Astacine loại men có vai trò quan trọng phân giải protein 3.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt lực men tiêu hoá @ Tuổi cá : Đa số lồi cá sau nở, mơ tiết ống tiêu hoá chưa phát triển đầy đủ chức tiết men tiêu hố chưa hồn chỉnh nên khả tiêu hoá protein thấp so với cá trưởng thành @Thành phần thức ăn : Thức ăn nhiều protein chứa cellulose có tác dụng làm tăng hoạt tính trypsin pepsin ngược lại (Penaeus vannamei, Palaemon serratus, Salmo gairdneri) Thức ăn có chứa nhiều tinh bột làm giảm hoạt tính số men tiêu hố protein @ Nhiệt độ mơi trường: nhiệt độ tăng, hoạt lực enzym tăng lên 3.2 Sự biến dưỡng protein TOP Protein thức ăn sau tiêu hoá hấp thu vào máu dạng acid amin chuyển hoá theo hướng chủ yếu sau: - - - - - Tổng hợp thành protein mô thay protein cũ không ngừng bị phân giải tham gia tạo thành chất đặc biệt có chứa hormon, enzyeme Tạo thành glucogen dự trữ thể Phân giải giải phóng lượng, tạo thành CO 2, H2O sản phẩm có chứa nitơ khác Sản phẩm tiết chủ yếu động vật thủy sản ammonia, có số hợp chất hữu chứa nitrogen khác NHU CẦU PROTEIN CỦA ĐỘNG VẬT THỦY SẢN 4.1 Định nghĩa TOP Nhu cầu protein lượng protein tối thiểu có thức ăn nhằm thoả mãn yêu cầu amino acid để đạt tăng trưởng tối đa ( NRC, 1993) Nhu cầu protein tương đối: Tính theo mức protein thức ăn Nhu cầu protein tuyệt đối lượng protein động vật thủy sản lấy từ thức ăn đơn vị thể trọng động vật thủy sản (tính theo gam protein thức ăn kg ĐVTS) 4.2 Nhu cầu protein TOP Nhu cầu protein động vật thủy sản thường lớn động vật cạn Nhu cầu protein cá dao động khoảng từ 25 đến 55%, trung bình 30%, giáp xác từ 30-60% Nhu cầu protein tối ưu lồi phụ thuộc nguồn ngun liệu làm thức ăn (tỉ lệ protein lượng, thành phần amino acid độ tiêu hóa protein), giai đoạn phát triển thể, yếu tố bên khác Khi động vật thủy sản sử dụng thức ăn protein thể giảm khối lượng, chúng sử dụng protein thể để trì chức hoạt động tối thiểu thể để tồn Trái lại thức ăn cung cấp q nhiều protein protein dư khơng thể hấp thu để tổng protein mà sử dụng để chuyển hóa thành lượng thải ngồi Thêm vào thể phải tốn lượng cho q trình tiêu hóa protein dư thừa, sinh trưởng thể giảm Bảng 4.1: Mức protein tối ưu cho số loài giáp xác Loài Trọng lượng Tôm he Nhật P.japonicus Casein Albumin Zoea 0.6 0.8 Tôm thẻ P merguiensis Tôm Sú P monodon Nguồn protein 0.4 0.3 0.5 1.3 Casein Albumin Bột mực Bột tôm Mức Protein (%) + >55 Teshima (1984) + 45-55 Teshima (1984) 54 Deshimaru (1972) Balazs ctv (1973) Deshimaru (1978) 52 Koshio ctv 42 34-42 Koshio ctv Sedgwick (1979) 50 46 Aquacop (1978) Lee (1971) Hỗn hợp 40 40 35 Hỗn hợp 40 Bột cá trắng 35 Aquacop (1978) Khannapa (1977) Bages Sloane (1981) Alava Lim (1983) Lin ctv (1982) Casein + Albumin Casein + Albumin Đạm cua Bột nhuyễn thể Hỗn hợp Casein + bột cá Casein 60 >40 Tác giả 0.9 chân - Hỗn hợp Hỗn hợp 44 >30 1.7 Hỗn hợp Bột cá 30 40 0.10 Hỗn hợp >35 0.15 Bột cá + đậu 40 nành 25 Protein cua 33-35 Bột cá + 40 casein 30 Thẻ trắng P vannamei Tôm xanh M rosenbergii 4.1 Shiau ctv Colvin Brand (1977) Cousin ctv Foster Beard (1973) Balazs Ross (1976) Millikin ctv (1980) Clifford (1978) D’Abramo (1988) Ashmore ctv (1985) Fruechtenicht (1988) NHU CẦU VỀ ACID AMIN TOP Khi nói đến protein, người ta không quan tâm đến hàm lượng thức ăn mà ý đến acid amin tham gia cấu tạo nên protein (đặc biệt thành phần tỷ lệ acid amin thiết yếu protein) Nhu cầu protein nói cách xác nhu cầu amino acid Ngồi nhiệm vụ cấu tạo nên protein, chúng tiền chất số sản phẩm trao đổi chất khác Có hai loại amino acid: thiết yếu không thiết yếu Bảng 4.2: Nhu cầu protein số loài cá Loài cá Cá nheo Mỹ I punctatus Trọng lượng 7g 69 g Cá trê trắng C batrachus Cá trê phi C gariepinus Cá lăng M.nemurus 0.1 g 40 g 25.9 Nguồn protein Protein tối ưu (%) Protein 32-36 trứng gà Bột thịt, bột 26-32 huyết, bột xương Bộtcá + đậu 30 nành Casein+Arg, 30-40 Met practical 42 Tác giả Garling (1976) Robinson, 1999 Chuapoehu, 1987 Henken ctv 1986, Khan ctv, 1996 Cá tra bần P kunyit Cá tra P hyp oph tha lmu s Cá basa 10 g 2-8 Bột cá 14-22 2-3 Bột cá/bột đậu nành 29.6 40 35 38 Aizam, 1983 Phương ctv, 2000 Hiền ctv, 2004 5-6 Bột cá 32.2 2-3 Bột cá/bột 35 đậu nành Bột cá 27.8 Hùng ctv, 2000 Hiền ctv, 2004 Hùng ctv, 2000ï Phương, 1998 P bocourti 5-6 16-17 Bột cá/bột 36.7 75-81 huyết (2:1) 34.9 Cá hú P conchophilus 2-3 6.5 Cá rô đồng 2-3 Cá chép Cá mú E.salmoides Cá trắm cỏ C idella Lươn A.japonica Cá măng C chanos Rô phi T aurea Bột cá/bột 48 đậu nành Bột cá 37.9 Bột cá, đậu 32 nành Casein 31 -38 Bột cá ngừ 40-50 Casein 34-38 Casein 44.5 amino acids Casein 40 Casein albumin 5.1 Acid amin không thiết yếu + 36 Hiền ctv, 2004 Liêm ctv, 2000 Hiền ctv, 2004 Ogino (1970) Teng ctv (1978) Dabrowski (1977) Nose Arai (1972) Lim ctv (1979) Winfree (1981) TOP AA không thiết yếu AA mà thể sinh vật tự tổng hợp từ thức ăn Chúng bao gồm: Alanin, Glycin, Serin, Tyrosin, Polin, Cystein, Cystin 5.2 Acid amin thiết yếu TOP Nhu cầu amino acid thiết yếu nghiên cứu nhiều cá khơng thể tổng hợp chúng mà phải lấy từ thức ăn Cũng động vật bậc cao, lồi động vật thủy sản nói chung cần 10 loại amino acid, gồm: arginin, histidin, isoleucin, leucin, lysin, methionin, phenillalanin, threonin, tryptophan valin (Halver, 1989) Trong 10 amino acid kể có methionine pheninlalanine có quan hệ mật thiết với amino acid không thiết yếu tương ứng cystine tyrosine Khi có mặt cystine tyrosine thức ăn nhu cầu methionine pheninlalanine giảm Cystin thay 1/ nhu cầu Methionin (Cystin Methionin acid amin có S) Chẳng hạn phần có 0.5% Cystin 0.2% Methionin mà nhu cầu lồi 0.8%, phần thiếu 0.6% Methionin (0.8-0.2) Ở Cystin có 0.5% mà Cystin có khả thay cho 1/2 nhu cầu Methionin (tức 0.4%) trường hợp nhu cầu 0.8% Methionin đáp ứng 0.6% thiếu 0.2% Ở cá nheo Mỹ, cystine thay 60% methionin Tyrosin có khả thay cho 30% nhu cầu Phenylalanin (2 acid amin có gốc phynyl) Cá dự trữ acid amin tự Nếu có acid amin chưa dùng để tổng hợp protein chuyển thành acid amin khác cung cấp lượng Trường hợp (chuyển acid amin thành acid amin khác cung cấp lượng), xảy acid amin thiết yếu thành acid amin không thiết yếu cung cấp lượng lãng phí Do cân đối acid amin dẫn đến lãng phí acid amin Thiếu thừa acid amin làm giảm hiệu dụng protein Giả sử có hai loại protein: loại thiếu Lisin thừa Methionin, loại ngược lại (thiếu Methionin thừa Lysin) Nếu cho vật ăn riêng loại giá trị sử dụng protein hai thấp, hỗn hợp lại giá trị sử dụng protein tăng nhờ chúng bổ sung cho Trong thực tế phần nhiều loại thức ăn giá trị protein cao Giá trị sử dụng protein hỗn hợp thức ăn số trung bình giá trị sử dụng protein thức ăn đơn độc hỗn hợp Ngoài ra, acid amin có cấu tạo giống có tương tác đối kháng (antagonism) Đó hàm lượng amino acid thức ăn vượt mức nhu cầu kéo theo nhu cầu amino acid có cấu tạo hóa học tương tự tăng lên Ví dụ tương tác leucine isoleucine Wilson (1980) quan sát cá nheo Mỹ Ngược lại, thiếu loại ảnh hưởng đến acid amin khác (acid amin giới hạn) Acid amin thường bị coi giới hạn methionin, lysine nguồn ngun liệu có nguồn gốc thực vật có hàm lượng acid amin thường khơng đủ theo nhu cầu ĐVTS Bảng 4.3: Nhu cầu acid amin vài lồi tơm cá Nheo Mỹ Chình Rơphi Chép Tơm Nhật he Lồi Acid amin Arginin 4.3 4.2 4.2 4.2 5.8 Histidine 1.5 2.1 1.7 2.1 2.1 Isoleucine 2.6 4.1 3.1 2.3 3.5 Leucine 3.5 5.4 3.4 3.4 5.4 Lysine 5.1 5.3 5.1 5.7 5.3 Methionine 3.2 (+ cystine) 2.3 5.0 3.2 3.1 3.6 Phenylalanine 5.6 (+ tyronsine) 5.0 8.4 5.7 6.5 7.1 Threonine 2.0 4.1 3.6 3.9 3.6 Tryptophan 0.5 1.0 1.0 0.8 0.8 Valine 3.0 4.1 2.8 3.6 4.0 % protein 32.0 38.0 28.0 38.5 36.4 phần CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU PROTEIN 6.1 Năng lượng thức ăn: TOP Do động vật thuỷ sản có khả sử dụng lượng biến dưỡng từ nguồn protein thức ăn nên nhu cầu protein chúng có khả giảm mức lượng thức ăn tăng lên Nhưng thức ăn giàu lượng hạn chế tiêu thụ thức ăn động vật thủy sản chúng ngưng bắt mồi thỏa mãn nhu cầu lượng (Lee Putnam, 1973; Page Andrew, 1973) Do hàm lượng protein tối ưu cho ĐVTS chịu ảnh hưởng tỷ lệ tối ưu protein lượng Tỷ lệ P/E tối ưu cho động vật thuỷ sản có thay đổi tuỳ theo loài, nhiên thường lớn 20 mg/kJ cao nhiều so với động vật cạn., nhu cầu protein ĐVTS cao Tỉ lệ P/E thay đổi theo yếu tố mơi trường dòng chảy, nhiệt độ, thành phần thức ăn… Bảng 4.4: Tỉ lệ P/E cho tăng trưởng tối ưu số loài tơm cá: Lồi % Protein P/E (mg/kj) Tác giả Tơm sú 37 28 Aquacop, 1977 Tôm thẻ 37 26.5 Segweck, 1979 chân 37 19.1 Cousin, 1992 30 21.5 Dokken, 1987 He Nhật 37 21.5 – 28.6 Koshio, 1992 Cá nheo Mỹ 22.2 – 28.8 19.3 – 23.2 Page, 1973 Cá rô phi 30 24.6 El (1987) Cá chép 31.5 25.8 Takeuchi (1979) Cá trê phi 40 18.6 Machiel (1985) Thẻ trắng 6.2 Chất lượng loại thức ăn sử dụng: Sayed TOP 6.2 Nhu cầu protein tối ưu cá chịu ảnh hưởng yếu tố thức ăn thí nghiệm thành phần amino acid, khả tiêu hóa protein tỉ lệ nguồn cung cấp lượng khác lipid carbohydrate Tùy theo loài mà khả chia sẻ lượng lipid carbohydrat với protein khác TOP 6.3 Giai đoạn phát triển: Động vật thuỷ sản nhỏ, tốc độ tăng trưởng nhanh nên cần mức protein cao so với cá lớn Đối với cá rô phi, giai đoạn 1-5 gam nhu cầu protein 30-40%, giai đoạn 5-25 g: 25-30% lơn 25 g 20-25% protein thức ăn Ở giai đoạn sinh sản, nhu cầu protein động vật thuỷ sản cao so với giai đoạn sinh trưởng, giai đoạn chúng cần lượng protein cao để phát triển tuyến sinh dục Ví dụ: nhu cầu dinh dưỡng tôm xanh giai đoạn sinh trưởng khoảng 25-28% protein thức ăn, giai đoạn thành thục sinh dục, nhu cầu phải tăng lên 40% 6.4 6.3 Môi trường nuôi dưỡng: TOP Các yếu tố môi trường nhiệt độ, độ mặn có ảnh hưởng đến nhu cầu protein động vật thủy sản Khi nhiệt độ tăng, sinh trưởng cá tăng lên dẫn đến nhu cầu protein tăng theo Ngoài ra, nhu cầu protein cá tăng tiết nitơ q trình dị hóa nitơ thể tăng lên Đối với loài cá rộng muối, độ mặn gia tăng, nhu cầu protein tăng độ tổng hợp biến dưỡng amino acid tăng cao môi trường ưu trương so với môi trường nhược trương (Steffens, 1989) 6.5 Lượng thức ăn cho ăn: TOP 6.4 Mức độ cho ăn nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến nhu cầu protein cá Khi cho cá ăn mức độ giới hạn (tính theo trọng lượng thân) làm tăng nhu cầu protein Nếu mức cho ăn thấp gần mức cần thiết để trì thể dẫn đến hệ số chuyển hóa thức ăn cao tăng trưởng chậm bị ngừng lại Ngược lại, dư thừa lượng thức ăn cho kết hiệu chuyển hóa thức ăn thức ăn bị hao hụt tiêu hóa thức ăn giảm TOP 6.6 Yếu tố di truyền: 6.5 Cùng loài khác di truyền có nhu cầu protein khác Khi nghiên cứu ảnh hưởng mức protein khác lên nhóm cá hồi, Austreng Refstie (1979) nhận thấy chúng có sai khác tăng trưởng, khả tiêu hóa protein thành hóa học thể GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA PROTEIN TOP Giá trị protein thức ăn thể trị số số protein Một loại protein tốt động vật sử dụng hữu hiệu Muốn protein phải có số lượng acid amin thiết yếu đầy đủ acid amin không thiết yếu để thỏa mãn nhu cầu động vật Để đảm bảo cân acid amin, tăng khả tiêu hóa thức ăn động vật thuỷ sản, nên phối chế hợp lý nguyên liệu cung cấp protein từ nhiều nguồn Ở động vật nhai lại (trâu, bò ) số lồi cá (Trắm cỏ), ngồi protein có thức ăn, chúng có thêm acid amin nhờ vi sinh vật tổng hợp đường tiêu hoá Trong phối chế phần thức ăn cho tôm cá, thường sử dụng số nguồn nguyên liệu thực vật, rẻ tiền nên thiếu Tryptophan, Lysin, Methionin, phối chế cơng thức thức ăn cho tơm cá bổ sung thêm acid amin Việc bổ sung acid amin tổng hợp vào thức ăn để tăng gía trị dinh dưỡng ứng dụng nhiều loài động vật thủy sản Ở tôm he Nhật sử dụng casein có bổ sung thêm methionin, sinh trưởng tơm cải thiện, tôm xanh, tốc độ tăng trưởng tôm gia tăng bổ sung thêm vào thức ăn công nghiệp lysine, methionin Đối với cá kết ghi nhận cá trê phi, cá chép Tuy nhiên vài nghiên cứu cho thấy, không thành công bổ sung thêm acid amin vào thức ăn thức ăn thiếu acid amin tôm Palaemon serratus, tôm he Nhật bổ sung arginin Ở số lồi cá sử dụng bột đậu nành có bổ sung thêm lysin không đạt kết Nguyên nhân giải thích số trường hợp bổ sung thêm 1-2 acid amin tổng hợp, acid amin ĐVTS hấp thu nhanh so với acid amin protein thức ăn, acid amin thức ăn phải qua trình dị hóa trước hấp thu Điều dẫn đến không thời điểm acid amin vị trí tổng hợp protein Hơn nữa, Rumsey (1990) chứng minh rằng, giá trị sinh vật học protein cải thiện bổ sung nhiều loại acid amin Bảng 4.5: Sinh trưởng cá trê phi sử dụng số nguồn nguyên liệu thay bột cá bổ sung acid amin tổng hợp (giá trị so sánh với 100% bột cá) Nguồn Tỉ lệ thành phần cung protein cấp protein Bột cá Nguồn Sinh trưởng Thức ăn sử dụng -AA + AA -AA + AA 100 85 75 50 50 khác 15 25 50 50 100 98 93 80 100 105 100 96 104 124 101 96 25 75 75 100 25 90 70 89 93 78 95 110 165 113 104 133 114 50 50 50 50 75 90 76 89 191 106 166 104 25 75 75 100 48 - AA: Không bổ sung thêm acid amin 81 75 131 224 122 126 Bột cá Bột huyết Bột đậu nành Bột vải Groundnut meal + AA: Bổ sung thêm acid amin * Nguồn Machiels, 1987 7.1 Chỉ số acid amin thiết yếu (EAAI) TOP Chỉ số acid amin thiết yếu tính theo cơng thức sau: aa aa aa aa EAAI = n + + + + n TrongAAđó: AA AA AA n - aa1 aa2 aan, phần trăm acid amin thiết yếu tương ứng protein thức ăn - AA1 AA2 AAn, phần trăm acid amin thiết yếu tương ứng tôm cá - - n: số acid amin thiết yếu xem xét Như vậy, với cách tính EAAI trên, 10 acid amin thiết yếu quan tâm Chỉ số lớn, tức tỉ lệ EAA protein thức ăn gần tương đương với tỉ lệ EAA protein thể ĐVTS thức ăn có giá trị dinh dưỡng với đối tượng nuôi Chỉ số EAAI tối đa 1, tối thiểu 0.1 Khi số từ 0.9 trở lên thỉ chất lượng protein tốt, khoảng 0.8 0.7 khơng thỏa nhu cầu đối tượng ni Chỉ só EAAI số nguồn nguyên liệu làm thức ăn cho tôm sú: Bột tôm (Acetes sp): 0.98 Bột mực: 0.98 Bột cá Peru: 0.92 Bột cá ngừ: 0.92 Bột đậu nành: 0.87 Casein: 0.81 Bột khoai lang; 0.53 Tóm lại: để đáp ứng đủ nhu cầu acid thức ăn cho ĐVTS áp dụng cách: - - Phối hợp nhiều nguồn nguyên liệu cung cấp protein thức ăn - - Bổ sung số acid amin thiết yếu - - Tăng hàm lượng protein thức ăn để bù đắp thiếu hụt acid amin 7.2 Hiệu sử dụng protein (PER) TOP Chỉ số lượng tăng trọng đơn vị trọng lượng protein ăn vào, thay đổi theo lượng loại protein ăn vào Từ PER ta biết chất lượng protein loại protein thức ăn đối tượng sử dụng Trong đó: W1, W2: Trọng lượng cá trước sau thí nghiệm Hiệu sử dụng protein thay đổi theo hàm lượng protein thức ăn Với nguồn protein cung cấp cho thức ăn hiệu protein cao thức ăn có mức protein thấp, ĐVTS tận dụng tối đa nguồn protein thức ăn để xây dựng thể 7.3 Chỉ số NPU ( Net protein utilization) TOP Tuy nhiên phân có Nitơ khơng tiêu hố hết nước tiểu có Nitơ nội sinh Cả hai nguồn khơng xuất phát từ thức ăn Do NPU thật khó xác định tính cơng thức sau Lượng protein trao đổi protein nội sinh ghi nhận từ lượng protein phân nước tiểu tơm cá cho ăn thức ăn hồn tồn khơng có protein 7.4 Độ tiêu hố protein (Digestibility coefficient) TOP Độ tiêu hoá protein phần trăm protein hấp thụ vào sau protein tiêu hố q trình thức ăn ngang qua ống tiêu hoá Khả tiêu hoá protein cao so với thành phần khác thức ăn, thường từ 50-95% tùy thuộc vào nguồn nguyên liệu cung cấp protein Protein có thành phần tỉ lệ amino acid thiết yếu giống đối tượng nuôi cho sinh trưởng tốt Protein động vật tiêu hóa tốt protein thực vật Hàm lượng protein động vật :27-85% Protein thực vật: 20-45% (trọng lượng khô) PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHU CẦU PROTEIN TOP Để xác định nhu cầu protein động vật thuỷ sản, thức ăn thí nghiệm phối chế có mức protein khác (trong khoảng từ - 55%) phải lượng (isocaloric) Từ số liệu sinh trưởng thu tác giả dựa vào nhiều phương pháp tính tốn để xác định nhu cầu protein Hiện nay, có phương pháp thường dùng để xác định nhu cầu protein: phương pháp phân tích đường cong gẫy khúc (broken line) phương pháp đường cong bậc hai Mỗi phương pháp có ưu nhược điểm riêng Tuy nhiên, theo Zeitoun ctv (1976) phương pháp tương quan bậc hai cho kết luận nhu cầu protein tối ưu xác tăng trưởng cá hiệu kinh tế mức thay đổi protein nghiệm thức thí nghiệm lớn Ví dụ: Xác định nhu cầu cá hú theo phương pháp đường cong bậc hai SGR (%/ngày) 2.0 Quadratic regr Low er 95% Upper 95% Horizontal to max Horizontal to Low er 95% 1.5 X1=35% Xo= X.max =: 1.0 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 Hàm lượng đạm (%) Hình Xác định nhu cầu chất đạm cá hú theo phương pháp đường cong bậc hai Kết nhu cầu đạm cho tăng trưởng tối đa cá hú giai đoạn giống nhỏ X max = 48,5% khoảng đạm thích hợp 29,3-35%.(X0-X1) ... phương pháp thu trực tiếp từ ống tiêu hóa, nhà nghiên cứu áp dụng phương pháp thu phân cách ni cá mơi trường nước Có hai phương pháp thu phương pháp thu phân tự lắng phương pháp thu phân liên... điểm lẫn phần thức ăn chưa hấp thu, lẫn dịch tiêu hóa, nước tiểu, cá chết bị sốc, lượng phân thu dẫn đến sai số lớn tính tốn độ tiêu hóa thức ăn @ Phương pháp thu hệ thống nuôi : Để xác định... phương pháp thu phân nghiên cứu xác định độ tiêu hóa: @ Phương pháp thu trực tiếp từ ống tiêu hóa: Vuốt nhẹ phần phân từ ruột cá (Nose, 1960), dùng ống hút phân cắt phần ruột cuối để thu phân (Windell
- Xem thêm -

Xem thêm: tieu hoa hap thu , tieu hoa hap thu , DINH DƯỠNG CỦA THỨC ĂN, Hình 3.3: Chọn cá thí nghiệm, NHU CẦU NĂNG LƯỢNG CỦA ĐỘNG VẬT THỦY SẢN, Bảng 4.2: Nhu cầu protein của một số loài cá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay