Dinh duongTA ca (c4 5 6 7)

28 29 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 08:58

Chương Nhu cầu carbohydrat Phân loại Carbohydrat hợp chất chứa CHO, có nhiều thực vật Công thức chung (CH2O)n hay Cx(H2O)y Phân loại - Đường ba (trioses): glyxeradehyde - Đường bốn (treoses): erythroz Monosaccharide Đường năm (pentoses): arabinoz, xyloz - Đường sáu (hexoses): glucoz, galactoz Đườn - Đường bảy (heptoses): sedoheptuloz g - Disaccharide : sucroz, maltoz, Oligosaccharide - Trisacchride : raffinoz - Tetrasaccharide : stachyoz Polysaccharide : +Pentosans (C5H4O8)n : araban, xylan +Hexosans : Tinh bột, dextrin, glycogen, xelluloz, inulin, Không đường Carbohydrat : Glycolipit, glycoprotein phức tạp Công thức phân tử tinh bột : Amyloz (dây nối  1,4 glucozit) 6 CH2O 5H H CH2O 5H H 4O 36 O CH Amylopectin Dây nối  1,4 1,6 glucozit Cellulose : CH2O H H H H O H O HH H H CH2O H (dây CH2O H H H H H nối  glucozit 1- 4) CH2O H Chitin : Chitin polymer actyl-D- glucosamine, có nhiều côn trùng, giáp xác, nấm tảo xanh Sau cellulose, chitin polysacharid phong phú tự nhiên Sự chuyển Tinh bột Dextrin Maltoz Lactoz Sucroz hoá đường  amylaza Dextrin + Maltoz + Glucoz ỏ Glucoz + Maltoz glucozidaza ỏ Glucoz + Glucoz glucozidaza lactaza Glucoz + Galactoz sucraza Glucoz + Fructoz có khả hấp thu tốt glucose, khả sử dụng glucose động vật cạn Theo rõi ăn phần giầu tinh bột hay glucose, thấy lượng đường máu tăng lên cao kéo dài, khác với động vật có vú có hàm lượng đường máu thấp ổn định Thực có khả tiết insulin (sau bữa ăn hàm lượng insulin tăng khoảng 5-48 mg/ml plasma, nhịn đói có 1-3mg/ml) Insulin có tác dụng biến glucose thành glycogen dự trữ gan, não từ làm giảm lượng đường máu Tuy nhiên trình chuyển glucose thành 37 glycogen phụ thuộc vào thụ thể (receptor) có tế bào mối tương quan với glucagon Các nghiên cứu gần cho thấy rô phi thiếu thụ thể tiếp thụ glucose insulin đem đến có phản ứng chậm khơng hiệu insulin Tuy nhiên tăng số lần cho ăn thấy tăng khả sử dụng glucose Điều cho kết luận khả chuyển hoá glucose chậm động vật cạn, thêm lượng lớn thức ăn chứa glucose dẫn đến gia tăng đột ngột lâu dài glucose plasma đường sản sinh glucose (glucogenesis) từ protein lipit đường quan trọng Các axit amin chuyển hố tạo glucose, alanine, serine glycine có ưu axit glutamic axit aspartic Còn triglyceride sau thuỷ phân, glycerol phosphoryl hố tạo dihydroxyacetone phosphat hình thành pyruvat vào chu trình Krebs để tạo lượng Còn axit béo theo đường õ oxy hoá để tạo nên acetyl-CoA để vào chu trình Krebs 3- Sử dụng tinh bột chất xơ : 3.1- Tinh bột : Tinh bột nguồn lượng rẻ tiền protein lipit nhà sản xuất đưa vào phần với tỷ lệ khác tuỳ theo lồi Nhóm hồi ăn động vật, cacbohydrat làm giảm sinh trưởng Tuy nhiên bơn (Pluronectus platessa) chép bổ sung tinh bột làm tăng tốc độ sinh trưởng Tỷ lệ tiêu hoá tinh bột chép khoảng 40-80% phụ thuộc vào nguồn tinh bột (xem bảng 4.1) 38 Bảng 4.1 Tỷ lệ tiêu hoá cacbohydrat khác chép năm tuổi (Scerbina 1973) Hàm lượng cacbohydrat % % tiêu hoá Đại mạc (barley) 55.0 74 Yến mạch (oats) 37.3 75 Mạc đen (rye) 46.8 84 Lúa mì (wheat) 43.6 58 Đậu peas 34.1 45 Đậu lupins 22.8 56 Khô lạc (groundnut meal) 15.0 65 Khô đậu tương (soyabean meal) 25.4 51 Thức ăn hỗn hợp 14.8 - 30.5 46 - 75 Lượng tinh bột sử dụng tối đa phần số loài ghi bảng 4.2 Cần ý nhóm sử dụng tinh bột tăng tinh bột phần làm tăng hàm lượng lipit thể Bảng 4.2 : Tỷ lệ % tinh bột sử dụng tối đa thức ăn số loài nước % tinh bột biển % tinh bột Chép 40-45 măng biển 35-40 trơn Mỹ 30-35 chẽm 20-25 hồi 25-30 15-20 rô phi 35-40 bơn Atlantic trình 25-30 (dẫn theo tài liệu Lê Thanh Hùng 2000) Để tăng hiệu sử dụng tinh bột thức ăn thuỷ sản nên áp dụng biện pháp sau : 39 - Hồ hoá tinh bột qua biện pháp nấu chín, ép viên hay ép đùn để tăng tỷ lệ tiêu hoá tinh bột - Tăng số lần cho ăn để tránh glucose tăng đột ngột sau bữa ăn 3.2- Chất xơ Hoạt tính enzym cellulase yếu đường tiêu hoá Xơ phần làm tăng sản xuất phân, giảm tỷ lệ tiêu hoá, tăng khối lượng ống tiêu hoá (xem bảng 4.3) Tỷ lệ xơ phần thường khuyến cáo từ 810%, tơm không 5% Nếu xơ không ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêu hoá độ lợi dụng chất dinh dưỡng khác, sử dụng xơ chất pha loãng để điều chỉnh tỷ lệ P:E phối hợp phần Bảng 4.3: phần, ảnh hưởng xơ thơ đến tỷ lệ tiêu hố VCK thời gian rỗng dày tỷ lệ dày/khối lượng thể Xơ thô%/CK 10 20 Tỷ lệ tiêu hoá VCK 71 66 59 Thời gian rỗng dày 782 379 412 (phút) 1,4 1,8 1,9 Tỷ lệ khối lượng dày/WB (Nguồn : Werner Steffens, 1985- thí nghiệm rainbow trout) Câu hỏi : 1- Vai trò tinh bột lợi dụng tinh bột 2- Bản chất chất xơ, có sử dụng chất xơ khơng ? 40 Chương Năng lượng nhu cầu lượng Các dạng lượng thức ăn Gross energy Faece Digestible energy (DE) 41 N excretion Metabolizable energy (ME) Heat increment (HI) Net energy (NE) Maintenance Growth Công thức: DE = GE -Nl phân ME = DE - Nl nitơ thải tiết NE = ME - HI N thải tiết qua mang dạng NH3 (chứ ure) nên lượng, chênh lệch DE ME nhỏ động vật có vú Ví dụ : Rainbow trout ME (kKJ/g)  % DE (KJ/g) Glucoz 15.6 13.1 83.9 Tinh bột chín 10.6 9.0 84.9 4.8 3.0 62.5 Bột sống + Đơn vị đo lượng : cal, Kcal, Mcal J, KJ, MJ Kcal = 4,19 kj KJ = 0,24 Kcal (1J = 1Nm = 1w/s) + Gía trị lượng chất dinh dưỡng: Bảng 5.1 5.2 giới thiệu giá trị GE DE số chất dinh dưỡng thức ăn thuỷ sản Bảng 5.1 : Giá trị GE DE số chất dinh dưỡng Chất dinh dưỡng Protein GE (KJ/g) 23.9 Eel 22.2 42 DE (KJ/g) O.nilotic us 18.9 Carp 16.8 Mỡ Cacbohydra t 39.8 17.6 33.3 6.8 37.7 16.8 33.5 14.7 Bảng 5.2 : Giá trị DE, ME số thức ăn Nguyên liệu Ngô (extruded) 30% kp 60%kp Bột ngơ Lúa mì Bột đỗ tương Khơ bơng Bột Bột xanh Dầu động vật Bột phụ phẩm gia cầm Tấm lúa mì DE (MJ/kg) Ch O.nilotic Rainbo catfish us w trout 4,6 8,5 10,7 10,7 11,2 17,2 2,5 - 13,0 11,2 16,1 36,4 15,2 - 11,2 12,514,8 11,3 14,619,8 8,1 11,5 ME (MJ/kg) (Rainbo w trout) 10,8-137 9,5-10,3 12,517,3 5,8 5,2-9,4 7,1-10.2 Trong sản xuất, để dễ ước tính giá trị lượng tiêu hố (DE) thức ăn, ADCP (1983) đề nghị sử dụng giá trị DE sau cho chất dinh dưỡng (bảng 5.3) Giá trị lượng tiêu hoá số loại thức ăn tính tốn sở số liệu bảng 5.3 ghi bảng 5.7 ‘’Thành phần hố học thức ăn tơm - cá’’ cuối chương Bảng 5.3 : Giá trị DE số chất dinh dưỡng dùng để ước tính DE thức ăn thuỷ sản (ADCP 1983) 43 Chất dinh dưỡng Carbohydrat (không GE (Kcal/g) DE (Kcal/g) 4,1 3,00 phải rau cỏ) 2,00 Carbohydrat (rau cỏ) 5,5 Protein (động vật) 4,25 3,80 Protein (thực vật) 9,1 8,00 Chất béo Nhu cầu lượng - Nhu cầu trì : Nhu cầu lượng trì nhu cầu lượng đủ không thay đổi thể trọng thời gian thí nghiệm Nhu cầu lượng trì thấp động vật cạn tiêu hao lượng cho vận động giữ thăng thể, khơng có chế điều tiết thân nhiệt, tiết amonia mà không tiết ure hay axit uric Nhu cầu lượng trì so với tổng nhu cầu lượng hàng ngày chiếm tỷ lệ 14-17% chép, 17-24% hồi, động vật có vú tỷ lệ 3059% Nhu cầu lượng trì cho bình quân 70 KJ/kg thể trọng hay 50 KJ/kg W0.75 (t0 20-240C) Bảng 5.4 cho biết nhu cầu lượng số nhóm Bảng 5.4 : Nhu cầu lượng trì ba nhóm Giống lồi Khối lượng Nhiệt độ (oC) (g) Duy trì (KJ/kg cá/ngày) chép 80 10 28 80 20 67 Nhóm da 10-20 25 84 trơn 100 25 72 150 18 85-100 300 15 60 Nhóm hồi 44 (Nguồn : Guillaume et al 1999, dẫn theo Lê Thanh Hùng 2000) - Nhu cầu tăng trưởng: phần đủ protein, tăng lượng tăng sinh trưởng, ví dụ: GE (MJ/kg thức ăn khô) 13,8 16,8 18,6 209-18,2 20,5 22,8 24.9 Tăng (% so với BW đầu) 148 257 392 380 - 150 218 283 320 mức lượng, tăng tỷ lệ protein khơng làm làm tăng tốc độ sinh trưởng (bảng 5.5) Bảng 5.5: ảnh hưởng lượng protein phần đến tốc độ sinh trưởng (cá chép W=170g, cung cấp thức ăn mức 2% khối lượng thể, t0 240C) DE (MJ/kg thức ăn khô) 18.3 20.1 Protein (% thức ăn khô) 41,3 46,5 51,4 2,01 2,15 1,99 2,17 2,01 2,14 Các kết cho thấy quan trọng việc trì tỷ lệ lượng/protein phần Câu hỏi: Các dạng lượng thức ăn, công thức tính Nhu cầu lượng cho trì, sinh trưởng cá, yếu tố chi phối nhu cầu lượng cho sinh trưởng Công thức P/E cho số tiêu P/E thích hợp số loài 45 CH3 H3C CH3 CH3 CH3 CH3 HO Ergosterol H3C CH3 CH3 CH3 CH3 CH2 HO Vitamin D2 + Vai trò sinh học : - 1UI = 0,025 microgram vitamin D3 tinh thể - Vai trò sinh học: Vitamin D3 (cholecalciferol) hấp thu vào máu đến gan, gan thuỷ phân thành 25-hydroxy cholecalciferol (viết tắt 25(OH)-vitamin D3), đến thận lại bị thuỷ phân tiếp để biến thành 1,25(OH)2-vitamin D3 24,25(OH)2-vitamin D3 Sản phẩm thuỷ phân 1,25(OH)2-vitamin D3 có hoạt tính mạnh nhất, kích thích thành ruột tiết protein vận chuyển (BP = binding protein), nhờ protein ion Ca hấp thu vào máu vận chuyển Ca vào xương sản phẩm khác với phospho Hoạt tính sinh học vitamin D3 loài hồi trơn Mỹ gấp lần vitamin D2 Chức sinh hoá vitamin D thúc đẩy hấp thu Ca (và P) ruột để trì khống hố bình thường xương Thiếu vitamin D3: nghèo sinh trưởng, gan nhiều mỡ, chế homeostasis Ca bị cản trở (biểu tetany xương) Hiện người ta chưa hiểu rõ hoàn toàn nhu cầu vitamin D nhóm hồi người ta thấy nhu cầu vitamin D nhỏ, chí phần khơng chứa calciferol rainbow trout khơng biểu triệu chứng Thông thường người ta bổ sung dầu thực vật có đủ vitamin D, nhiên với thức ăn viên người ta thường đưa vào 2000-3000 IU vitamin D3/kg thức ăn 49 trao đổi Ca trực tiếp với nước qua mang, vùng nước nghèo Ca phải bổ sung Ca với vitamin D 3- Vitamin E + Công thức : Vitamin E có nhiều đồng phân ỏ tocopherol, õ tocopherol, ó tocopherol ọ tocopherol, hoạt tính tocopherol là100, tocopherol õ, ó, ọ 30-40, 10 CH3 HO CH3 H3 C O CH3 -CH2-CH2-CH2-CH-CH2-CH2-CH2-CH-CH2-CH2-CH2 -CH CH3 CH3 CH3 CH3 ỏ-Tocopherol + Vai trò sinh học : Vai trò sinh học vitamin E chất chống oxy hoá sinh học, ngăn cản oxy hố axit béo khơng no PUFA HUFA có màng tế bào Thiếu vitamin E thường dẫn đến tổn thương gan, có thối hố, quan sinh dục bị ảnh hưởng Trên chép, người ta ghi nhận vitamin E làm tăng khả sinh sản, ăn phần bổ sung vitamin E có hệ số thành thục 14,1% thay 3,3% phần khơng bổ sung vitamin E Ngồi vitamin E giúp nâng cao tỷ lệ nở trứng Vitamin E Se có quan hệ hỗ trợ việc ngăn trở oxy hoá axit béo khơng no Vitamin E có vai trò ngăn cản hình thành peroxit, Se tham gia vào enzym có tên glutathion peroxidase (GSH-Px), có tác vai trò xúc tác phân giải peroxit thành nước : GSH-Px GSH + H2O2 GSSH + H2O Bổ sung vitamin E Se vào thức ăn có tác dụng làm tăng tốc độ sinh trưởng, FCR độ bền huyết cầu (bảng 8.4) Bảng 8.4 : Tác dụng vitamin E Se bổ sung vào thức ăn (Bell et al 1985 ; dẫn theo W.Steffens 1989) Vitamin E (mg/kg) 2,0 41 2,0 41 Se (mg/kg) 0,06 0,06 0,9 0,9 Tăng trọng (%) 2322 3125 2976 3137 FCR (kg/kg TT) 1,89 1,62 1,63 1,53 Vitamin E : 50 - Máu (microg/ml) - Gan (microg/g) Tỷ lệ hồng cầu vỡ (%) 1,7 2,3 51,5 16,0 36,8 30,9 2,8 3,4 21,6 15,9 35,6 20,1 4- Vitamin K + Công thức : Cho đến người ta biết vitamin K có dạng hố học sau :Vitamin K1 có thực vậtốnc tên phytokinon), vitamin K2 vi sinh vật tạo có tên menakinon vitamin K3 tổng hợp đường hoá học có tên menadinon Hoạt tính vitamin K3 lớn lần K1 K2 Vitamin K tham gia vào enzym hoạt hố protrombin, cần cho đơng máu động vật cạn Lượng vitamin K 0,5 - mg/kg thức ăn đủ để trì đơng máu bình thường lồi hồi Thức ăn động vật bột nguồn cung cấp quan trọng vitamin K2 Vitamin K3 bền không trộn vào thức ăn hỗn hợp premix (vì cholin chlorid ion kim loại xúc tác phân huỷ chúng) O CH3 CH3 CH3 CH2 -CH=C-CH2 -(CH2 -CH2 -CH-CH2 )3 H O Vitamin K1 O CH3 CH3 (CH2-CH=C-CH2)nH O Vitamin K2 51 O CH3 H O Vitamin K3 5- Vitamin C (axit ascorbic) Vitamin C gọi axxit ascorbic, hầu hết lồi không tự tổng hợp vitamin thể (người, khỉ, chuột biển không tổng hợp vitamin C thể) Axit ascorbic cofactor q trình hydroxin hóa prolin lizin để hình thành hydroxyprolin hydroxylizin procollagen (tiền collagen) Như axit ascorbic cần cho việc hình thành mơ liên kết, mơ sẹo khung protein xương Vitamin C giúp cho sắt hấp thu tốt ngăn ngừa tượng thiếu máu hay gặp thiếu vitamin C Ngoài vitamin C với vitamin E tham gia vào trình hạn chế hình thành peroxit lipit mô Thiếu vitamin C salmon trout có biểu biến dạng cấu trúc (scoliosis, lordosis, sụn mắt, mang vây bất thường), xuất huyết nội Những dấu hiệu xẩy trước dấu hiệu không đặc trưng giảm ăn yếu ớt, linh hoạt (anorexia lethargy) Biến dạng cấu trúc thấy channel catfish, carp, tilapia Gần người ta thấy bổ sung vitamin C cho channel catfish rainboww trout có tác dụng tăng đáp ứng miễn dịch (tăng hoạt tính thực bào tế bào hệ thống miễn dịch) Yamamoto et.al 1985 môi trường ô nhiễm kim loại nặng (Yamamoto et.al 1985), thuốc diệt côn trùng chứa hydrocacbon chlorinated (Mayer et.al 1978 làm tăng nhu cầu vitamin C Vitamin C dễ bị phá hủy trình dự trữ chế biến, người ta phải bảo vệ trước bổ sung vào thức ăn Vitamin C sử dụng cho thường dạng bọc với ethylcellulose hay bọc với mỡ, dạng phosphorylated ascorbic dạng bền đắt tiền it dùng - Vitamin nhóm B (xem bảng 8.1) : Bảng 8.1 : Tóm tắt triệu chứng thiếu vitamin nhóm B 52 Tên vitamin Nhu Triệu chứng thiếu cầu (mg/kg ) 0,5 Chảy máu vây, tượng thần kinh, Thiamin (B1 10-20* nhạt màu, ăn, chậm lớn Sử dụng sống làm thức ăn thiếu B1 thịt sống có thiaminase gây vơ hoạt thiamin Riboflavin (B2 4-7 Kém ăn, chậm lớn, tỷ lệ chết cao, chảy 15-20* máu da vây, tượng thần kinh, sợ ánh sáng Pyridoxin 4-5 Kém ăn, chậm lớn, rối loạn thần kinh 8-12* Pentothenic 30-50 Kém ăn, chậm lớn, lờ đờ, chậm chạp, axit 40-50* thiếu máu, chảy máu da, lồi mắt Nicotinic axit 28 Chảy máu da, tỷ lệ chết cao 80-120* Biotin 1-2,5 Chậm lớn, giảm hoạt động 0,5-1* Folic axit NR Vitamin B12 NR Inositol 440 Chậm lớn, chảy máu da vây, 100-150 niêm mạc da Cholin 4000 Chậm lớn, gan nhiễm mỡ 8001200 Vit C NR Chậm lớn, biến dạng cột sống, xuất 300-500 huyết vây, đầu da NR: Khơng có nhu cầu (dưới điều kiện thí nghiệm) * Tăng 30 giai đoạn fry 50% giai đoạn brood stock 7- Nhu cầu vitamin Những nghiên cứu nhu cầu vitamin hầu hết thực hồi kết nghiên cứu chấp nhận cho loài khác (bảng 8.2) Bảng 8.2 : Nhu cầu vitamin nhóm Samonid (mg/kg thức ăn) 53 Vitamin (R Stickney, 2000) NRC (1993) Mức thêm vào thức ăn Vitamin A (IU) 2500 6000 Vitamin D3 (IU) 2400 2000 VitaminE 50 300-500 Vitamin K3 R* 10 Thiamin (B1) 15 Riboflavin (B2) 4-7 25 Pyridoxine 3-6 15 Pantothenic acid 20 50 Niacin 10 180 Biotin 0,15 0,6 Folic acid Vitamin B12 0,01 0,03 Inositol 300 130 Cholin 1000 1000 Ascorbic acid (vitaminC) 50 150** R* : có nhu cầu khơng xác định số lượng ** : dùng loại vitamin C bền 8- Sử dụng vitamin thức ăn Hầu hết vitamin bổ sung vào thức ăn sản xuất đường hoá học vi sinh vật kết hợp hai chiết từ thức ăn tự nhiên, vitamin chiết từ nguồn tự nhiên đắt hiệu thấp Các vitamin tổng hợp sản xuất dạng khác bảo vệ để chống lại phân huỷ trình chế biến dự trữ Khi sử dụng vitamin để trộn vào thức ăn phải ý đến độ bền vitamin Các dạng vitamin khác cách bảo vệ khác có độ bền khác Ví dụ : vitamin A dạng vitamin A acetat chứa viên nang, nang chứa caí khung (matrix) gelatin có cấu trúc liên kết chéo, vitamin phân tán khắp khung với chất chống oxy hoá bọc lớp vỏ bảo vệ tinh bột ngô Thường viên gelatin người ta thêm vitamin D3 54 Bảng 8.3 : Độ bền vitamin premix viên ép đùn sau tháng dự trữ nhiệt độ phòng Vitamin Hoạt tính sau tháng dự trữ nhiệt độ phòng (%) Dạng sử dụng Trong premix Trong viên ép đùn Vitamin A Vitamin A acetate 70 - 90 70 - 90 Vitamin D Cholecalcalciferol 80 - 100 75 - 100 Vitamin E dl-ỏ tocoferol acetate 90 - 100 90 - 100 Vitamin K Muối menadione (K3) 65 - 85 40 - 70 Vitamin B1 Thiamin mononitrate 70 - 80 60 - 80 Vitamin B2 Tinh thể 90 - 100 90 - 100 Pyridoxine Pyridoxine hydrochoride 80 - 90 80 - 90 Pantothenic acid Calcium d-pantothenate 80 - 100 80 - 100 90 - 100 90 - 100 Niacin Niacinamide nicotinic acid 80 - 100 70 - 90 Biotin d-biotin 50 - 70 50 - 65 Folic acid Tinh thể 50 - 80 40 - 80 Vitamin B12 Dung dịch 1% 100 Cholin Muối chloride không thêm Inositol Ascorbic acid 100 Ascorbate-2polyphosphate 90 55 100 90 10 - 30 Tinh thể 30 - 70 Độ bền vitamin D điều kiện bảo quản vitamin A 75 - 80% Các dạng vitamin khác độ bền thức ăn viên (ép đùn) premix ghi bảng 8.3 Tuy nhiên cần lưu ý đến độ bền vitamin C Tinh thể axit ascorbic nhậy cảm với oxy hoá Trong ngày dự trữ nhiệt độ thường, tồn hoạt tính vitamin hết, viên hoạt tính vitamin C lại 20% sau sử lý nhiệt dự trữ Gần người ta sử dụng asorbate-2-monophosphate (sản phẩm có ascorbate-2monophosphate lượng nhỏ ascorbate-2-polyphosphate, hoạt tính acid ascorbic 33% % lần lượt) Dạng vitamin 15 % hoạt tính viên ép đùn dự trữ tháng nhiệt độ phòng, viên vitamin C bọc mỡ hay ethylcellulose tới 70-90% hoạt tính điều kiện Câu hỏi Cơng thức vitamin A, vai trò nhu cầu Cơng thức vitamin D vai trò nhu cầu Công thức vitamin E vai trò nhu cầu Vai trò vitamin C ý bổ sung vitamin C thức ăn Những ý sử dụng vitamin thức ăn tôm 56 Chương Nhu cầu chất khoáng Đại cương Người ta phân biệt chất khoáng làm hai loại + Khoáng đa lượng : Nhu cầu lớn 100mg/kg phần Ca, P, Mg, K, Na, Cl, S + Khoáng vi lượng: nhu cầu nhỏ 100mg/kg phần Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Mo, Cr, Se, F, I, Ni Thành phần khoáng thể rainbow trout carp Bảng 7.1: Thành phần chất khoáng thể (Shearer 1984, kirchgessmer Shwarz 1986) Rainbow trout (10-1800g) 57 Carp (170-1150g) Khoáng đa lượng (g/kg WB) Ca P Mg K Na Khoáng vi lượng (mg/kg WB) Fe Cu Mn Zn 5,2 4,8 0,33 3,2 1,3 6,1 5,0 0,25 2,1 0,85 12 1,2 1,8 25 20 1,1 0,7 63 Sự trao đổi khoáng thể sơ đồ Nước Máu Khẩu phần Mô (cơ thể) Phân, nước tiểu Sơ đồ 1: Trao đổi khoáng Về người ta chấp nhận nhu cầu khoáng tương ứng với động vật bậc cao Tuy nhiên, môi trường xung 58 quanh (nước) nguồn cung cấp khoáng quan trọng, thức ăn Canxi - Photpho - Magie 2.1 Canxi: Ca thể phân bố tập trung xương, vây Hàm lượng Ca Mirror carp (WB - 340-3300mg) sau: Cột sống: 80g/kg (69-96g/kg) Cơ : 124mg/kg (57-410mg/kg) Gan : 38mg/kg (21-155mg/kg) Tỷ lệ Ca/P xương vây 1,5-2,1 toàn thể 0,7-1,6 Nồng độ Ca nước 200mg/l đáp ứng đủ nhu cầu Ca cho Rainbow trout Nếu lượng Ca nước thấp (5mg/l) phải lợi dụng Ca phần Như sinh trưởng phụ thuộc vào nồng độ Ca pH nước Người ta thấy nồng độ aluminium máu cao làm giảm hấp thu Ca Những hồ nước axit, pH thấp, Ca thấp Al cao làm giảm tỷ lệ sống rõ rệt Những hồ có nồng độ Ca nhỏ 0,8mg/l; pH nhỏ 4,5 thường khơng có (Howell et al 1983) P làm giảm thấp hấp thụ Ca Vậy nhu cầu phần bao nhiêu? Nói chung khó xác định nhu cầu Ca Rainbow trout ban đầu 1,2 g không thấy biểu sinh trưởng khác phần chứa 0,3-3,4g Ca/kg nồng độ Ca nước 20-30mg/l Channel catfish non trọng 6-24g sống nước nồng độ Ca 56mg/l đáp ứng sinh trưởng tối ưu phần chứa 8gCa/kg (+8g photpho available) sinh trưởng giảm Ca phần 20g/kg hồi Châu Âu, chép thích hợp với phần 18-22g/kg Ca O.aureus thích hợp phần 8gCa/kg điều kiện nước khơng có Ca 2.2 Photpho lấy P từ nước Ca Ví dụ hồi (cá giống) hấp thụ P từ nước 1/400 so với Ca từ nước Hấp thu P từ nước 59 phụ thuộc vào nhiệt độ nước hàm lượng Ca nước Hấp thu P từ nước tăng nhiệt độ tăng nồng độ Ca nước giảm Như nguồn P phần quan trọng nguồn P từ nước Nhu cầu P phần nằm phạm vi 0,4-0,7% phần phụ thuộc vào: + Cấu tạo ống tiêu hố: lồi có dày hấp thu P tốt khơng có dày, nguồn P có độ lợi dụng + Nguồn Photpho: P phytic không lợi dụng khơng có phytaza Trong số P vơ giống động vật cạn, photpho monocanxi có độ lợi dụng cao nhất, tri canxi hơn, chép.(Xem bảng 1) Bảng 7.2: Sinh trưởng rainbow trout carp (g) theo với độ lợi dụng photpho phần Rainbow trout (11 tuần) 640-710 610 494 Carp (4 tuần) Monocanxi 270-287 photphat 150 Dicanxi photphat 112 Tricanxi photphat P bột cá, cazein, nấm men rainbow trout lợi dụng tốt, chép lợi dụng tốt P nấm men cazein 2.3 Magiê Mg giữ vai trò quan trọng phản ứng photphorin hoá vài enzym Mức Mg nước không đáp ứng dủ nhu cầu Mg cá, phải bổ xung lượng thích đáng vào phần Nước biển chứa 1,3g Mg/lít đáp ứng đủ nhu cầu Mg cho biển Cowey et al (1977) làm thí nghiệm với trout nặng khoảng 30g thấy tính ham ăn, tăng trọng FCR tốt phần 60 chứa 1000mg Mg/kg so với phần 26-63mg Mg/kg Thí nghiệm rainbow trout non thấy 200-300mg Mg/kg đủ cho sinh trưởng nước chứa 1,7mg Mg/lít Thiếu Mg gắn với mức Ca 26-40g/kg phần làm tăng nephrocalcinosis, natri tăng làm cho thịt nát thịt chứa nhiều nước (nephocalcinosis: Ca lắng đọng thận) Ơ chép thiếu Mg làm giảm thu nhận thức ăn, nghèo sinh trưởng inertia Trong thí nghiệm người ta thấy mức Mg 52mg/kg làm tăng tỷ lệ tử vong từ người ta thấy nhu cầu tối thiểu Mg phải là 400-700mg/kg phần 3- Các ngun tố khống khác Bảng sau tóm tắt chức nguyên tố vi khoáng: Bảng 7.3: Tóm tắt vai trò dinh dưỡng số ngun tố vi lượng Nguyên tố Fe Cu Mn Zn Chức Biểu thiếu nhu cầu Cấu tạo Hb, myoglobin Chậm lớn, thấp Hb xytocrom nhiều enzym hematocrit khác 200mg/kg pk carp 30mg/kg kp ch catfish Tham gia vào enzym Chậm lớn, viêm cata, tim có đồng xytocrom yếu oxidase, feroxydase, 3mg/kg kp carp tyrosinase, superoxide 5mg/kg kp ch catfish dismutase Coenzym số Chậm lớn, cột sống ngắn enzym tổng hợp ure, trao (short body dwarfism) đổi axitamin, axit béo Viêm cata, tỷ lệ tử vong oxy hoá glucoz cao, 2,4mg/kg kp catfish, 13mg/kg kp carp Cofactor số Chậm lớn, ăn, viêm enzym thành phần cata, thối vây da, tử nhiều metaloenzym vong cao cacbonic anhydrase, 20mg/kg kp ch.catfish 61 Co Se I carboxypeptidase, malic dehydrogenase, alkali photphatase, superoxid dismutase, ribonuclease DNApolymerase Thành phần vitamin B12 Thành phần gluthation peroxidase, phân giải peroxid sinh trình oxy hoá mỡ Thành phần hormon thyroxin 15-30mg/kg kp common carp Chậm lớn, số lượng hồng cầu giảm, mức khuyến cáo - 6mg/kg kp Chậmlớn, thiếu máu, viêm cata, mức khuyến cáo 0,25mg/kg kp ch catfish 0,6-2,8mg/kg kp rainbow trout 2.5 Khoáng hỗn hợp dùng cho (premix) 2,1% CaCO3 73,5% CaHPO4.2H2O 8,1% K2HPO4 6,8% K2SO4 3,1% NaCl 2,5% MgO 0,558% MnCO3 0,034% Cu (OH)2.2CuCO3 0,081% ZnCO3 0,001% KI 0,002%NaF 0,020% CoCl2 0,0686% axit citric Câu hỏi Sơ đồ chuyển hoá khoáng Vai trò Ca, P, Mg, nhu cầu Cho ví dụ cơng thức khống hỗn hợp cho cho ý kiến nhận xét cơng thức khống 62 63 ... + Đơn vị đo lượng : cal, Kcal, Mcal J, KJ, MJ Kcal = 4,19 kj KJ = 0,24 Kcal (1J = 1Nm = 1w/s) + Gía trị lượng chất dinh dưỡng: Bảng 5.1 5.2 giới thiệu giá trị GE DE số chất dinh dưỡng thức ăn... béo Viêm cata, tỷ lệ tử vong oxy hoá glucoz cao, 2,4mg/kg kp catfish, 13mg/kg kp carp Cofactor số Chậm lớn, ăn, viêm enzym thành phần cata, thối vây da, tử nhiều metaloenzym vong cao cacbonic... thuộc vào nồng độ Ca pH nước Người ta thấy nồng độ aluminium máu cao làm giảm hấp thu Ca Những hồ nước axit, pH thấp, Ca thấp Al cao làm giảm tỷ lệ sống cá rõ rệt Những hồ có nồng độ Ca nhỏ 0,8mg/l;
- Xem thêm -

Xem thêm: Dinh duongTA ca (c4 5 6 7) , Dinh duongTA ca (c4 5 6 7) , Công thức phân tử của tinh bột :, Năng lượng và nhu cầu năng lượng, Vitamin D3 (cholecalciferol) hấp thu vào máu đến gan, ở gan được thuỷ phân thành 25-hydroxy cholecalciferol (viết tắt 25(OH)-vitamin D3), khi đến thận nó lại bị thuỷ phân tiếp để biến thành 1,25(OH)2-vitamin D3 hoặc 24,25(OH)2-vitamin D3. Sản phẩm thuỷ ph, Hoạt tính sinh học của vitamin D­3 trên các loài cá hồi và cá trơn Mỹ gấp 3 lần vitamin D2., 7- Nhu cầu vitamin của cá, Những nghiên cứu về nhu cầu vitamin hầu hết thực hiện trên cá hồi và những kết quả nghiên cứu này được chấp nhận cho những loài cá khác (bảng 8.2), Sự trao đổi khoáng của cá thể hiện ở sơ đồ 1.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay