Cong thuc TA tomca

6 32 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 08:58

Hỗn hợp thức ăn, premix khoáng vitamin cho tôm, cá (TrÝch cuèn Feed and Feeding of Fish ang Shrimp Michael B New-FAO, Rome 1987) 1-Hỗn hợp khoáng số (Trout, Carp, Tilapia, Catfish) ChÊt kho¸ng mg/g premix Fe 50 Cu Co 0,01 Mn 20 Zn 30 I 0,1 Se 0,1 Nguån: Chow, 1982 Premix dïng víi møc 0,1% phần 2- Hỗn hợp khoáng số (Catfish) Chất khoáng CaCO3 MnSO4.H2O ZnSO4.7H2O CuSO4.5H2O FeSO4.7H2O KI (hoặc KIO4) NaH2PO4 MgSO4 NaCl Sè lỵng ( g ) 150,0 15,0 35,0 2,0 25,0 0,1 1000,0 50,0 223,0 1500,1 TC Nguån: Halver, 1982 Premix dïng víi møc 1,2% khÈu phÇn ẩm 3- Hỗn hợp khoáng số (Indian Carps) Chất khoáng ppm phần cuối Cu = 10 Fe = 100 Mn = 50 Zn = 50 Co = 0,05 CuSO4.5H2O FeSO4.7H2O MnSO4.H2O ZnO CoCl.6H2O 92 KI I = 0,1 CaHPO4 Nguån: Chow, 1982 / Dïng ë møc 0,1% phần 4- Hỗn hợp khoáng số (Tilapia) Chất khoáng Trong phần cá Trong phần níc ngät (g/kg c¸ biĨn(g/kg premix)1 premix)2 CaHPO4.H2O 727,7775 MgSO4.7H2O 127,5000 510.00 NaCl 60,0000 200,00 KCl 50,0000 151,11 FeSO4.7H2O 25,0000 100,00 ZnSO4.7H2O 5,5000 22,00 MnSO4.4H2O 2,5375 10,15 CuSO4.7H2O 0,7850 3,14 CoSO4.7H2O 0,4775 1,91 Ca(IO3).6H2O 0,2950 1,18 CrCl3.6H2O 0,1275 0,51 TC: 1000,0000 TC: 1000,00 Nguån: Jauncey vµ Ross, 1982 1- Dïng ë møc 4% khÈu phÇn/ 2- Dïng ë møc 1% phần 5- Hỗn hợp vitamin (Trout, Carp, Tilapia, Catfish) Vitamin mg/kg phần khô Vitamin A D3 E K C B1 B2 Axit panthothenic Niacin Vitamin B6 Biotin Axit folic Cholin chloride Vitamin B12 1000 IU 200 IU 10 IU 40 4 10 20 0,02 90 0,004 93 Ethoxyquin 16 Nguån: Chow, 1982 6- Hỗn hợp vitamin ( Tôm biển, tôm nớc ) Vitamin mg/g premix Vitamin A D3 B1 B2 Pyridoxine Vitamin B12 Axit Nicotinic Calcium Panthothenate Axit Folic Vitamin K Vitamin C 500 IU 100 IU 0,1 0,3 0,2 0,001 2,0 0,6 0,05 0,2 5,0 Nguån: Chow, 1982 7- Mét số công thức thức ăn hỗn hợp: 7.1- Catfish: Channel Catfish (USA- Viên khô) Bột cá (60% CP) 12,0 % Bột máu (80%CP) 5,0 Bột lông vũ 5,0 Catfish (Clarias&Ophicephalus) (Thái lan- Viên khô) Bột cá 56,0% Cám gạo Khô lạc 94 12,0 12,0 Khô đỗ tơng chiết ly Tinh bột (alpha) 14,0 22,5 Dầu cá 4,0 Khô dầu bá vá Premix K+V 1,6 12,5 Basfin (ChÊt kÕt dÝnh) Distillers solubles khô 0,4 8,0 Cám gạo 20,0 TC: 100,0 TÊm lóa m× 10,0 Bét cá alfalfa (17%CP) 3,5 Mi iot 1,0 Premix vitamin 0,5 TC: 100,0 Nguån: Lee 1981; tacon Beveridge 1981 7.2- Hỗn hợp cho Common Carp, Channel catfish, Tilapia spp: Nguyªn liƯu Dry growers feed (Mehico) Đỗ tơng ép dầu Khô dầu hớng dơng Khô mầm ngô Cao lơng Cám lúa mì Mật rỉ Calcium orthophosphat Bột đá vôi Premix vitamin Premix khoáng 54,00% 11,07 7,34 15,00 3,00 5,00 2,35 2,54 0,60 0,10 100,0 TC: Nguån: Chow 1982 95 7.3- Hỗn hợp cho Tilapia (nớc ngọt): Nguyªn liƯu Fry - 0,5 g (%) 0,5 35 g (%) 30 15 5 10 10 10 4 100 10 5 12 12 20 20 10 100 Bột cá Bột lông vũ Bột thịt Khô đỗ tơng Khô lạc Khô dầu Cám gạo Distillers solubles Premix vitamin Premix khoáng Lipit bổ sung 35market (%) 5 10 20 37 10 100 TC: Nguån: Jauncey vµ Ross 1982 7.4- Hỗn hợp cho Tôm biển : Viên khô cho P.monodon & P merrguiensis (Malaysia) Nguyên liệu (%) Bột cá 27,0 Bột thịt xơng 10,0 Khô đỗ tơng 15,0 Khô vừng ép 5,0 Khô lạc ép 5,0 Ngô 4,0 Khô dừa 10,0 Cám gạo lấy 10,0 dầu 5,0 Bột xanh 8,0 Khẩu phần thực hành ao ( USA ) Nguyên liệu Bột cá (61%CP) Khô đỗ tơng chiết ly Bột đầu tôm Bột mì giầu gluten Cám gạo Mỡ ChÊt kÕt dÝnh Premix vitamin 96 (%) 15,000 36,000 10,000 20,000 12,000 2,000 2,000 0,500 0,500 1,000 Tapioca Premix vitamin (+0,02%BHT 0,015% Ethoxiquin) 1,0 100,0 Premix khoáng Dicalcium Phosphate Vitamin C (bäc) 0,038 100,00 Nguån: Kanazawa 1984; NRC 1983 7.5- Tôm nớc ngọt: Viên khô (Thái lan) Viên khô (Indonesia) Bột cá Dầu cá 3,0 Khô đỗ tơng 3,0 Cám gạo Bột tôm 25,0 Khô dừa 10,0 Tapioca Bột cá 10,0 Premix K+V 4,0 TC: Khô lạc 5,0 2,0 Khô đỗ tơng 5,0 2,0 Gạo nghiền 25,5 39,0 Cám gạo 25,5 39,0 Guar Gum 1,0 1,0 TC: 100,0 100,0 Nguån: New-Singholka 1982; Manik 1976 97 20,0 9,0 45,0 20,0 5,0 1,0 100,0 ... 1982 6- Hỗn hợp vitamin ( Tôm biển, tôm níc ngät ) Vitamin mg/g premix Vitamin A D3 B1 B2 Pyridoxine Vitamin B12 Axit Nicotinic Calcium Panthothenate Axit Folic Vitamin K Vitamin C 500 IU 100... phần 5- Hỗn hợp vitamin (Trout, Carp, Tilapia, Catfish) Vitamin mg/kg phần khô Vitamin A D3 E K C B1 B2 Axit panthothenic Niacin Vitamin B6 Biotin Axit folic Cholin chloride Vitamin B12 1000 IU... Premix vitamin 96 (%) 15,000 36,000 10,000 20,000 12,000 2,000 2,000 0,500 0,500 1,000 Tapioca Premix vitamin (+0,02%BHT 0,015% Ethoxiquin) 1,0 100,0 Premix khoáng Dicalcium Phosphate Vitamin C
- Xem thêm -

Xem thêm: Cong thuc TA tomca , Cong thuc TA tomca

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay