nenmong dh 613

7 126 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 08:21

BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Ngành đào tạo: Kỹ Thuật Xây dựng Cơng trình Mã ngành: 52580201 Tên học phần: Nền móng cơng trình Mã học phần: Dạng học phần: Lý thuyết Số tín chỉ: 2(2,0) Bộ mơn đảm trách: Bộ mơn Nền – Móng Phân bổ thời gian: 10 tuần (30 tiết), tuần buổi (3 tiết), gồm: - Lên lớp: 30 tiết + Lý thuyết: 30 tiết + Bài tập, thực hành: tiết - Đồ án/Thí nghiệm/…… - Tự học: tiết 60 Điều kiện tiên quyết: - Môn học trước: Cơ học đất, Kết cấu BTCT - Môn học song hành: Mục tiêu học phần: 8.1 Về kiến thức: Cung cấp hệ thống kiến thức về: thiết kế, cấu tạo móng cơng trình 8.2 Về kỹ năng: - Hình thành sinh viên số kỹ bản: Kỹ phân tích giải tốn thiết kế, cấu tạo móng cơng trình; - Kỹ tư duy, kỹ tự học, kỹ làm việc theo nhóm; - Kỹ trình bày vấn đề khoa học 8.3 Về thái độ: - Sinh viên u thích hứng thú với mơn học Nền móng; - Sinh viên có thái độ nghiêm túc, cầu tiến trình học tập nghiên cứu; - Hình thành tư phản biện, lực tự học tự nghiên cứu khoa học; - Hình thành thói quen vận dụng lý thuyết vào giải vấn đề thực tiễn Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Nội dung học phần bao gồm vấn đề sau: - NỀN NHÂN TẠO - MÓNG CỌC - HỐ MÓNG SÂU 10 Nhiệm vụ sinh viên: Tham dự tích cực buổi học lý thuyết tập; Chủ động học tập nghiên cứu giáo trình, tài liệu để nắm vững kiến thức học phần 11 Tài liệu học tập: 11.1 Tài liệu chính: [1] Châu Ngọc Ẩn Nền móng NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh – 2009; [2] Châu Ngọc Ẩn Hướng dẫn đồ án Nền móng NXB ĐHQG TP.HCM, 2003; [3] Vũ Công Ngữ cộng Móng cọc – Phân tích thiết kế NXB KHKT Hà nội 2004; [4] Nguyễn Văn Quảng cộng Hướng dẫn đồ án móng NXB XD, Hà nội 2004 11.2 Tài liệu tham khảo: [5] Nguyễn Văn Quảng Nền móng nhà cao tầng NXB KHKT , Hà nội 2003; [6] Nguyễn Văn Quảng Nền móng tầng hầm nhà cao tầng NXB XD, Hà nội 2008; [7] Nguyễn Văn Quảng cộng Nền móng cơng trình dân dụng cơng nghiệp NXB XD, Hà nội 2005 [8] Das, B M Principles of Foundation Engineering PWS Publishing Company, 1984 12 Tiêu chuẩn đánh giá: 12.1 Điểm thứ 1: 30% Điểm kiểm tra, thảo luận, chuyên cần,….; 12.2 Điểm thứ 2: 70% Điểm thi cuối kỳ 13 Thang điểm: 10 điểm, quy đổi A, B, C, D, E, F (theo hệ thống tín chỉ) 14 Nội dung chi tiết học phần: Tuần Nội dung giảng dạy CHƯƠNG 1: NỀN NHÂN TẠO 1.1 Xử lý đất yếu hệ thống cọc tràm (cừ tràm) 1.1.1 Tính Chất Cơ Lý 1.1.2 Tính Tốn Cừ Tràm 1.2 ĐỆM CÁT 1.2.1 Phạm Vi Áp Dụng 1.2.2 Xác Định Kích Thước Lớp Đệm Cát 1.2.3 Xác Định Kích Thước Lớp Đệm Đất 1.3 CỌC CÁT 1.3.1 Phạm Vi Áp Dụng 1.3.2 Tính Tốn Cọc Cát 1.3.3 Thi Công Cọc Cát 1.4 CỌC VẬT LIỆU RỜI (The sand compaction pile - SCP) 1.4.1 Khái niệm 1.4.2 Những mối quan hệ 1.4.3 Khả chịu tải giới hạn nhóm cọc vật liệu rời 1.4.4 Độ lún hỗn hợp đất cọc vật liệu rời 1.5 GIA TẢI TRƯỚC 1.5.1 Dẫn nhập 1.5.2 Gia tải trước kết hợp thiết bị thoát nước theo phương thẳng đứng (giếng cát – The sand drain SD) 1.5.3 Thi công giếng cát – The Đồ án, Lý TH, thuyết TT, TN (tiết) (tiết) 3 Tài liệu đọc trước Chuẩn bị đọc trước: Nội Tài liệu dung học [1] tài Tham liệu khảo [4] Tham khảo tài liệu khác Chuẩn bị đọc trước: Nội Tài liệu dung học [1] tài Tham liệu khảo [4] Tham khảo tài liệu khác Chuẩn bị Tài liệu đọc trước: Nội [1] dung học Tham tài khảo [2], liệu [3], [4], Tham khảo [5], [6] tài liệu khác Tài liệu [1] Tham khảo [2] Đọc tài liệu làm tập Tài liệu [1] Tham khảo [2], [3], [4], [5], [6] Chuẩn bị đọc trước: Nội dung học tài liệu Tham khảo tài liệu khác Tài liệu [1] Tham Chuẩn bị đọc trước: Nội dung học sand drain - SD CHƯƠNG MĨNG CỌC 2.1 CÁC KHÁI NIỆM 2.2.Tính tốn móng cọc 2.2.1.Tính tốn độ lún nhóm Nhiệm vụ SV Tuần Nội dung giảng dạy Đồ án, Lý TH, thuyết TT, TN (tiết) (tiết) cọc 2.2.2.Tính tốn độ lún móng băng cọc 2.2.3.Tính tốn độ lún móng bè cọc 2.2.4.Tính tốn độ lún cọc đơn (cọc nhồi) 2.4.Cọc barrette 2.4.1.Đài cọc 2.4.2.Đài hai cọc 2.4.3.Đài ba cọc 10 1.3.Kết cấu chắn giữ hố móng sâu 1.4.Thanh chống Nhiệm vụ SV khảo [2], tài [3], [4], liệu [5], [6] Tham khảo tài liệu khác 2.3.Cọc nhồi (Bored Pile) 2.3.1.Đài cọc 2.3.2.Đài hai cọc 2.3.3.Đài ba cọc CHƯƠNG HỐ MÓNG SÂU 1.1.Tổng quan hố móng sâu 1.2.Tải trọng tác dụng lên kết cấu chắn giữ Tài liệu đọc trước 3 Chuẩn bị đọc trước: Nội dung học tài liệu Tham khảo tài liệu khác Chuẩn bị Tài liệu đọc trước: Nội [1] dung học Tham tài khảo [2], liệu [3], [4], Tham khảo [5], [6] tài liệu khác Chuẩn bị Tài liệu đọc trước: Nội [1] dung học Tham tài khảo [2], liệu [3], [4], Tham khảo [5], [6] tài liệu khác Chuẩn bị Tài liệu đọc trước: Nội [1] dung học Tham tài khảo [2], liệu [3], [4], Tham khảo [5], [6] tài liệu khác Tài liệu [1] Tham khảo [2], [3], [4], [5], [6] 15 Lịch trình giảng dạy: Tuần Nội dung giảng dạy CHƯƠNG 1: NỀN NHÂN TẠO 1.1 Xử lý đất yếu hệ thống cọc tràm (cừ tràm) 1.1.1 Tính Chất Cơ Lý 1.1.2 Tính Tốn Cừ Tràm 1.2 ĐỆM CÁT 1.2.1 Phạm Vi Áp Dụng 1.2.2 Xác Định Kích Thước Lớp Đệm Cát 1.2.3 Xác Định Kích Thước Lớp Đệm Đất 1.3 CỌC CÁT 1.3.1 Phạm Vi Áp Dụng 1.3.2 Tính Tốn Cọc Cát 1.3.3 Thi Cơng Cọc Cát 1.4 CỌC VẬT LIỆU RỜI (The sand compaction pile - SCP) 1.4.1 Khái niệm 1.4.2 Những mối quan hệ 1.4.3 Khả chịu tải giới hạn nhóm cọc vật liệu rời 1.4.4 Độ lún hỗn hợp đất cọc vật liệu rời Phương pháp Dạy- Học đánh giá - Giảng viên trình bày, giảng giáo án phấn, bảng; - Đánh giá khả tiếp thu sinh viên qua câu hỏi, tập có liên quan đến nội dung giảng 1.Tính chất cừ tràm 2.Xác định số lượng cừ tràm - Giảng viên trình bày, giảng giáo án phấn, bảng; - Đánh giá khả tiếp thu sinh viên qua câu hỏi, tập có liên quan đến nội dung giảng 1.Thiết kế đệm cát 2.Cho ví dụ áp dụng - Giảng viên trình bày, giảng giáo án phấn, bảng; - Đánh giá khả tiếp thu sinh viên qua câu hỏi, tập có liên quan đến nội dung giảng 1.Thiết kế cọc cát 2.Cho ví dụ áp dụng - Giảng viên trình bày, giảng giáo án phấn, bảng; - Đánh giá khả tiếp thu sinh viên qua câu hỏi, tập có liên quan đến nội dung giảng 1.Thiết kế cọc vật liệu rời Cho ví dụ áp dụng Nhiệm vụ SV Sinh viên tham khảo tài liệu [1] trước lên lớp Tích cực trao đổi, trả lời câu hỏi để hiểu giảng Tham khảo tài liệu khác làm tập tự học Sinh viên tham khảo tài liệu [1] Tích cực trao đổi, trả lời câu hỏi để hiểu giảng Tham khảo tài liệu khác làm tập tự học Sinh viên tham khảo tài liệu [1] trước lên lớp Tích cực trao đổi, trả lời câu hỏi để hiểu giảng Tham khảo tài liệu khác làm tập tự học Sinh viên tham khảo tài liệu [1] trước lên lớp Tích cực trao đổi, trả lời câu hỏi để hiểu giảng Tham khảo tài liệu khác làm tập tự học Tuần Phương pháp Dạy- Học đánh giá Giảng viên trình bày, 1.5 GIA TẢI TRƯỚC giảng giáo án phấn, 1.5.1 Dẫn nhập bảng; 1.5.2 Gia tải trước kết hợp thiết bị thoát nước theo phương thẳng - Đánh giá khả tiếp đứng (giếng cát – The sand drain thu sinh viên qua - SD) câu hỏi, tập có liên 1.5.3 Thi cơng giếng cát – The quan đến nội dung giảng sand drain - SD Cho ví dụ áp dụng CHƯƠNG MĨNG CỌC 2.1 CÁC KHÁI NIỆM - Giảng viên trình bày, 2.2.Tính tốn móng cọc giảng giáo án phấn, 2.2.1.Tính tốn độ lún nhóm bảng; cọc - Đánh giá khả tiếp 2.2.2.Tính tốn độ lún móng thu sinh viên qua băng cọc 2.2.3.Tính tốn độ lún móng câu hỏi, tập có liên quan đến nội dung bè cọc giảng 2.2.4.Tính tốn độ lún cọc đơn (cọc nhồi) - Giảng viên trình bày, giảng giáo án phấn, bảng; - Đánh giá khả tiếp 2.3.Cọc nhồi (Bored Pile) thu sinh viên qua 2.3.1.Đài cọc 2.3.2.Đài hai cọc câu hỏi, tập có liên 2.3.3.Đài ba cọc quan đến nội dung giảng: 1.Bố trí thép cọc 2.Bố trí thép đài Nội dung giảng dạy Nhiệm vụ SV Sinh viên tham khảo tài liệu [1] trước lên lớp Tích cực trao đổi, trả lời câu hỏi để hiểu giảng Sinh viên tham khảo tài liệu [1] trước lên lớp Tích cực trao đổi, trả lời câu hỏi để hiểu giảng Sinh viên tham khảo tài liệu [1] trước lên lớp Tích cực trao đổi, trả lời câu hỏi để hiểu giảng Tham khảo tài liệu khác làm tập tự học Sinh viên tham khảo tài liệu [5] từ trang 37 đến 41 trước lên lớp Tích cực trao đổi, trả lời câu hỏi để hiểu giảng Tham khảo tài liệu khác làm tập tự học 2.4.Cọc barrette 2.4.1.Đài cọc 2.4.2.Đài hai cọc 2.4.3.Đài ba cọc - Giảng viên trình bày, giảng giáo án phấn, bảng; - Đánh giá khả tiếp thu sinh viên qua câu hỏi, tập có liên quan đến nội dung giảng: 1.Bố trí thép cọc 2.Bố trí thép đài CHƯƠNG HỐ MĨNG SÂU 1.1.Tổng quan hố móng sâu 1.2.Tải trọng tác dụng lên kết cấu chắn giữ - Giảng viên trình bày, Sinh viên tham giảng giáo án phấn, khảo tài liệu [5] từ bảng; trang 42 đến 46 Tuần 10 Nội dung giảng dạy 1.3.Kết cấu chắn giữ hố móng sâu 1.4.Thanh chống Phương pháp Dạy- Học đánh giá - Đánh giá khả tiếp thu sinh viên qua câu hỏi, tập có liên quan đến nội dung giảng - Giảng viên trình bày, giảng giáo án phấn, bảng; - Đánh giá khả tiếp thu sinh viên qua câu hỏi, tập có liên quan đến nội dung giảng: Vĩnh Long, ngày TRƯỞNG BỘ MÔN Nhiệm vụ SV trước lên lớp Tích cực trao đổi, trả lời câu hỏi để hiểu giảng Tham khảo tài liệu khác làm tập tự học Sinh viên tham khảo tài liệu [5] từ trang 46 đến 52 trước lên lớp Tích cực trao đổi, trả lời câu hỏi để hiểu giảng Tham khảo tài liệu khác làm tập tự học tháng GIẢNG VIÊN năm 2014
- Xem thêm -

Xem thêm: nenmong dh 613 , nenmong dh 613

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay