8 to xuan vu ctb 21 4 2014 278

8 143 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 08:19

Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 46, 4-2014, tr.54-61 PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH (ĐCCT) TỶ LỆ 1: 25.000 KHU VỰC VEN BIỂN HẢI PHỊNG XN VU, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Tóm tắt: Hiện nay, có nhiều phương pháp thành lập đồ ĐCCT theo nguyên tắc phân loại đất đá khác Thành lập đồ ĐCCT dựa sở phân loại đất đá theo nguyên tắc thạch học - nguồn gốc Hiệp hội ĐCCT quốc tế UNESCO đề xuất phương pháp có nhiều ưu điểm Nội dung báo trình bày phương pháp thành lập đồ ĐCCT tỷ lệ 1: 25.000 theo nguyên tắc khu vực ven biển Hải Phòng, dựa sở đồ ĐCCT tỷ lệ 1: 50.000 kết nghiên cứu ĐCCT có khu vực Nội dung cụ thể bao gồm: Hệ thống phân loại đất đá; biểu thị hệ thống phân loại đất đá yếu tố ĐCCT đồ; xây dựng giải đồ phương pháp thực thành lập đồ ĐCCT tỷ lệ 1: 25.000 khu vực nghiên cứu Khái quát tình hình nghiên cứu ĐCCT hội vùng ven biển Bắc Bộ nói chung, khu vực ven biển Hải Phòng nói riêng vùng ven biển Bắc Bộ Khu vực Hải Phòng khu vực phát Lựa chọn phương pháp lập đồ ĐCCT triển kinh tế khác ven biển Bắc Bộ tỷ lệ 1:25.000 khu vực nghiên cứu vùng có tiềm phát triển kinh tế lớn, đặc Như biết, đất đá yếu tố quan trọng biệt kinh tế biển Bởi vậy, nơi thể đồ ĐCCT Do vậy, để tập trung nghiên cứu khu vực ĐCCT, địa thành lập đồ ĐCCT, cần phải phân loại đất chất thủy văn, điển hình kết nghiên đá theo nguyên tắc thống Đây vấn cứu lập đồ sau: đề tồn tại, chưa thống Hiện nay, - Bản đồ địa chất thủy văn, ĐCCT tồn hai khuynh hướng thành lập đồ đồ phân vùng ĐCCT tỷ lệ 1:200.000 vùng Hải ĐCCT: Theo nguyên tắc thành hệ địa chất Phòng - Nam Định (1985), Ninh Bình (1986), theo ngun tắc ĐCCT Hòn Gai - Móng Cái (2002) Đồn Quy + Thành lập đồ ĐCCT theo nguyên hoạch Điều tra tài nguyên nước 63 tắc thành hệ địa chất: - Bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000 Khuynh hướng thành lập đồ ĐCCT vùng Hải Phòng (1994), Thái Bình (1996), Nam theo nguyên tắc thành hệ địa chất lấy việc phân Định (1996) Đoàn Quy hoạch Điều tra tích thành hệ phức hệ địa chất nguồn gốc làm tài nguyên nước 58 47 sở phân chia đất đá thể chúng Ở khu vực Hải Phòng, đồ ĐCCT bản đồ Theo G.K Bondaric đất đá đồ phân vùng ĐCCT tỷ lệ 1:50.000 Liên chia đơn vị từ lớn đến nhỏ sau: đoàn Địa chất thủy văn thành lập năm 1995 Ngoài nghiên cứu mang tính khu vực Thành hệ địa chất  phức hệ nguồn gốc  trên, có nhiều kết khảo sát phức hệ địa tầng nguồn gốc  kiểu thạch học ĐCCT phục vụ cho xây dựng cơng trình cụ  dạng đất đá  phụ dạng Ưu điểm phương pháp thành lập đồ thể thuộc lĩnh vực khác nhau, lượng thơng ĐCCT theo ngun tắc thành hệ có tính khái tin ĐCCT thu ngày nhiều, tập trung chủ yếu yếu tố điều kiện ĐCCT, quát cao, hệ thống đất đá phân chia phản ánh đặc điểm cấu trúc đất tính chất lý nét chung có tính quy luật điều kiện đất đá làm sáng tỏ mức độ chi tiết nguồn gốc thành tạo chúng nên dễ nhận Đây nguồn tài liệu vô quý giá, làm biết điều kiện địa chất Nhược điểm phương pháp việc sở cho nghiên cứu tổng hợp điều kiện ĐCCT lãnh thổ mức độ chi tiết hơn, nhằm phục vụ phân chia thành hệ, phức hệ địa chất không đơn cho quy hoạch, phát triển bền vững kinh tế - xã giản, khó thể tính chất ĐCCT đơn 61 vị đất đá + Thành lập đồ ĐCCT theo ngun tắc địa chất cơng trình: Theo nguyên tắc này, đất đá phân chia dựa vào hệ thống phân loại có ĐCCT Theo phân loại E.M Xergeev, đất đá chia thành đơn vị theo hệ thống: Cấp  nhóm  phụ nhóm  kiểu  dạng  phụ dạng Ưu điểm phương pháp thành lập đồ theo nguyên tắc ĐCCT sử dụng để giải nhiệm vụ ĐCCT cụ thể tốt hơn, đồ thường sáng sủa dễ sử dụng Nhược điểm phương pháp khơng có tính khái qt cao, khó dự đốn tính chất ĐCCT đất đá yếu tố địa chất cơng trình khác Theo đề xuất Hiệp hội ĐCCT Quốc tế UNESCO năm 1976, đồ ĐCCT cần thành lập theo nguyên tắc thạch học nguồn gốc Với nguyên tắc này, hệ thống phân loại đất đá phân chia theo đẳng cấp sau: - Loạt thạch học: Gồm nhiều phức hệ thạch học hình thành tồn điều kiện cổ địa lý, địa kiến tạo tương tự (cùng nguồn gốc thành tạo); - Phức hệ thạch học: Gồm tập hợp kiểu thạch học tương đồng thành phần nguồn gốc thành tạo, phát triển điều kiện cổ địa lý kiến tạo cụ thể; - Kiểu thạch học: Bao gồm đất đá có thành phần, kiến trúc cấu tạo không thiết đồng trạng thái vật lý - Kiểu ĐCCT (loại thạch học): Gồm thể địa chất đồng đặc điểm thạch học trạng thái vật lý Có thể thấy, phương pháp thành lập đồ ĐCCT theo đề xuất Hiệp hội ĐCCT Quốc tế UNESCO có nhiều nét tương đồng với phương pháp thành lập đồ ĐCCT theo nguyên tắc thành hệ địa chất Tuy nhiên, với quan điểm phân chia đất đá theo nguyên tắc thạch học - nguồn gốc mà Hiệp hội ĐCCT Quốc tế đưa ra, hệ thống phân loại đất đá đơn giản ý đến tính chất ĐCCT đất đá Điều cho phép phương pháp thành lập Hiệp hội ĐCCT Quốc tế phát huy ưu điểm hạn chế nhược điểm phương pháp thành lập theo nguyên tắc thành hệ phương pháp thành lập theo nguyên tắc ĐCCT Tại vùng ven biển Hải Phòng, đồ ĐCCT dự kiến thành lập có tỷ lệ 1:25.000, nhằm mục đích phục vụ cho quy hoạch xây dựng phát triển kinh tế địa phương Đây loại đồ tỷ lệ lớn, phương pháp thành lập thích hợp phương pháp mà Hiệp hội ĐCCT Quốc tế UNESCO đề xuất, phương pháp có nhiều ưu điểm thành lập đồ ĐCCT cho mục đích xây dựng phân tích Mặt khác, Việt Nam nay, có quy chế thành lập đồ địa chất cơng trình tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000), ban hành theo định số 54/2000/QĐ-BCN, ngày 14 tháng năm 2000 Bộ Công nghiệp Phương pháp thành lập đồ ĐCCT tỷ lệ 1:25.000 khu vực nghiên cứu 3.1 Cơ sở tài liệu thành lập đồ Tài liệu sử dụng để thành lập đồ ĐCCT cho khu vực ven biển Hải Phòng bao gồm: - Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000; - Bản đồ địa chất tỷ lệ 1:25.000; - Bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000; - Bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1: 50.000; - Tài liệu khí hậu, thủy, hải văn vùng ven biển Hải Phòng; - Tài liệu khoan thăm dò, thí nghiệm phòng, thí nghiệm trường … thu từ kết khảo sát ĐCCT cơng trình xây dựng khu vực; - Tài liệu nghiên cứu thực địa ĐCCT bổ sung; - Tài liệu khoan thăm dò ĐCCT bổ sung; - Tài liệu thí nghiệm nghiên cứu tính chất lý đất đá bổ sung; - Tài liệu nghiên cứu địa chất, địa mạo, tân kiến tạo, địa chất thủy văn, tượng địa chất động lực vật liệu xây dựng đề tài mã số CTB-2012-02-01, 04, 05 06 thuộc chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ CTB-2012-02 3.2 Nội dung thể đồ Trên đồ ĐCCT thể yếu tố ĐCCT sau: - Cấu trúc địa chất: Nguồn gốc, tuổi, thành phần thạch học thành tạo đất đá, nằm đất đá, uốn nếp, đứt gãy, diện phân bố chiều dày phức hệ thạch học (kiểu thạch 60 học) chủ yếu; - Địa mạo: Độ cao, độ dốc địa hình, bãi bồi, thềm sơng …; - Địa chất thủy văn: Độ sâu mực nước ngầm, thành phần hóa học, đặc tính ăn mòn nước đất, nguồn lộ nước quan trọng…; - Các tượng địa chất động lực: Vị trí phân bố, cường độ hoạt động; - Vật liệu xây dựng tự nhiên: Vị trí phân bố loại vật liệu xây dựng có tiềm khai thác, mỏ vật liệu khai thác 3.3 Xây dựng giải đồ 3.3.1 Hệ thống phân loại đất đá Theo quy chế lập đồ ĐCCT tỷ lệ 1:50.000 - 1:25.000, tiêu chuẩn phân loại đất đá dựa sở tiêu chuẩn xây dựng TCVN 9362:2012, kết hợp với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5747-1993, hệ thống phân loại đất đá thể đồ gồm có: Loạt, phức hệ kiểu thạch học: - Loạt thạch học nguồn gốc đơn vị ĐCCT lớn thể đồ, gồm nhiều phức hệ thạch học, có nguồn gốc thành tạo; - Phức hệ thạch học đơn vị ĐCCT nhỏ thể đồ, gồm tập hợp kiểu thạch học có tương đồng thành phần, nguồn gốc trường hợp cụ thể có xét tới tuổi thành tạo; - Kiểu thạch học gồm đất đá có thành phần, kiến trúc cấu tạo không thiết đồng trạng thái vật lý Thông thường, kiểu thạch học đồ mà mô tả đặc điểm tính chất ĐCCT chúng thuyết minh báo cáo Trường hợp phức hệ thạch học gồm kiểu thạch học đồ thể kiểu thạch học + Ở khu vực ven biển Hải Phòng, trầm tích Đệ tứ phân bố phổ biến, có chiều dày biến đổi mạnh, phức tạp nguồn gốc đa dạng, chúng nằm ven biển, chịu tác động mạnh dòng chảy cửa sơng, nước biển hoạt động kiến tạo Theo tài liệu nghiên cứu địa chất, nguồn gốc loại trầm tích Đệ tứ vùng gồm có: - Nhân tạo (n) - Sông (a) - Biển (m) - Sông biển (am) - Biển gió (mv) - Sơng đầm lầy (ab) - Biển đầm lầy (mb) - Sông biển đầm lầy (amb) - Tàn sườn tích (ed) + Do phức tạp q trình thành tạo 61 trầm tích, nên trường hợp đất đá có nguồn gốc hỗn hợp, đơn vị phức hệ thạch học phân chia dựa vào nguồn gốc thành tạo đóng vai trò quan trọng, định đặc tính ĐCCT hỗn hợp trầm tích hình thành, khơng phân biệt tính chất phụ loại nguồn gốc hỗn hợp nguồn gốc thành tạo 3.3.2 Biểu thị hệ thống phân loại đất đá yếu tố ĐCCT đồ Hệ thống phân loại đất đá thể đồ sau: * Loạt thạch học nguồn gốc thể màu quy ước ký hiệu nguồn gốc (theo quy định đồ địa chất): + Thành tạo Đệ tứ: - Nguồn gốc sông: Màu xanh lục lam; - Nguồn gốc biển: Màu xanh lam; - Nguồn gốc đầm lầy: Màu xám sáng; - Nguồn gốc gió: Màu vàng nhạt; - Nguồn gốc lũ: Màu xanh lục xám nhạt; - Nguồn gốc tàn tích: Màu nâu Trường hợp loạt thạch học có nguồn gốc hỗn hợp sử dụng hỗn hợp màu, màu màu tập thạch học có nguồn gốc chiều dày chiếm ưu + Thành tạo trước Đệ tứ: - Nguồn gốc trầm tích lục nguyên: Màu tím nhạt; - Nguồn gốc trầm tích sinh hóa: Màu xám sẫm; - Nguồn gốc biến chất khu vực: Màu xanh lục * Phức hệ thạch học (kiểu thạch học) thể ký hiệu thạch học kiểu thạch học quy định đồ địa chất: - Thành phần thạch học kiểu thạch học thuộc phức hệ thạch học thứ (lộ mặt đất) thể ký hiệu thạch học quy ước màu da cam; - Thành phần thạch học kiểu thạch học thuộc phức hệ thạch học thứ hai (nằm dưới) thể ký hiệu thạch học quy ước màu xám; - Chiều dày phức hệ thạch học (kiểu thạch học) thứ thể ký hiệu loại thạch học phức hệ theo hướng khác nhau, với khoảng phân chia: Nhỏ 2m; từ 2-5m; 5-10m lớn 10m Phức hệ thạch học thứ hai chiều dày; Ranh giới phức hệ (kiểu) thạch học lộ mặt thể đường nét liền, màu đen; Trật tự cấu trúc địa tầng giới hạn chiều sâu nghiên cứu thể phân số ký hiệu nguồn gốc, tuổi phức hệ (kiểu) thạch học theo thứ tự từ xuống; Yếu tố địa tầng, kiến tạo thể ký hiệu quy định đồ địa chất; Các yếu tố địa chất thủy văn (đặc điểm xuất lộ nước, hướng dòng chảy, chiều sâu mực nước cao tính ăn mòn nước) thể ký hiệu quy ước màu xanh da trời đồ địa chất thủy văn; Các trình tượng địa chất động lực thể ký hiệu quy ước màu đỏ, không tỷ lệ; Vật liệu xây dựng tự nhiên thể ký hiệu quy ước màu đen; Các cơng trình thăm dò, thí nghiệm thể ký hiệu màu đen; Các ký hiệu khác thể đường nét quy ước màu đen 3.3.3 Nội dung giải đồ ĐCCT Chú giải đồ ĐCCT tỷ lệ 1: 25.000 khu vực nghiên cứu thể bảng 3.4 Phương pháp thực Như trình bày trên, khu vực ven biển Hải Phòng, có nhiều tài liệu nghiên cứu ĐCCT Tuy nhiên, tài liệu nghiên cứu mang tính hệ thống có đồ ĐCCT tỷ lệ 1: 50.000, đồ địa chất thủy văn - địa chất cơng trình tỷ lệ 1:200.000 số kết nghiên cứu khác, tài liệu khảo sát ĐCCT cơng trình cụ thể có mức độ chi tiết cao phân bố rời rạc, tập trung phạm vi hẹp khơng Có cơng trình cách vài chục mét, có cơng trình cách tới hàng kilômét Để thành lập đồ ĐCCT tỷ lệ 1:25.000, phương pháp hiệu nghiên cứu ĐCCT bổ sung kết hợp với kết nghiên cứu ĐCCT có Q trình thực theo bước sau: + Thu thập tài liệu thuyết minh, đồ ĐCCT tỷ lệ 1:200.000 khu vực Hải Phòng - Nam Định, đồ ĐCCT, đồ phân vùng ĐCCT tỷ lệ 1:50.000 khu vực Hải Phòng, đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000 khu vực Hải Phòng + Thu thập, tổng hợp, hệ thống hóa tài liệu khảo sát ĐCCT có khu vực ven biển Hải Phòng Khối lượng cụ thể sau: - Số lượng cơng trình xây dựng: 227; - Số lượng hố khoan cơng trình: 629; - Tổng chiều sâu khoan khảo sát: 22.028m - Khoảng cách trung bình cơng trình: 790m - Khoảng cách lớn cơng trình: 4.000m - Khoảng cách nhỏ cơng trình: 90m - Khoảng cách trung bình hố khoan: 125m - Số lượng mẫu lý: 7.768 + Trên sở đồ địa chất tỷ lệ, kết hợp với đồ ĐCCT tỷ lệ 1: 50.000 có tài liệu khảo sát ĐCCT thu thập được, nghiên cứu điều kiện ĐCCT khu vực, xác định vị trí khoảnh đặc trưng để làm sở cho nghiên cứu thực địa + Tổ chức lộ trình nghiên cứu thực địa, đo vẽ ĐCCT bổ sung tồn diện tích khu vực nghiên cứu Nội dung nghiên cứu ĐCCT gồm: - Đặc điểm địa hình, địa mạo; - Đặc điểm cấu trúc địa chất, phong hóa, quan hệ chúng với trình tượng địa chất động lực; - Quan sát, mô tả đất đá qua điểm lộ, xác định đặc điểm, thành phần, mầu sắc, trạng thái, kết cấu, kến trúc, cấu tạo, … - Đặc điểm nước đất, ảnh hưởng nước đất đến trạng thái, tính chất đất đá; - Sự phát sinh, phát triển trình tượng địa chất động lực; phân bố, đặc điểm, ảnh hưởng trình tượng địa chất; - Xác định loại vật liệu xây dựng tự nhiên, đặc điểm, phân bố chúng Trong trình nghiên cứu thực địa bổ sung, việc tìm xác định quy luật phân bố, quy luật biến đổi yếu tố điều kiện ĐCCT cần đặc biệt ý, làm sở kết nối, xác định điều kiện ĐCCT chung khu vực nghiên cứu + Tiến hành khoan thăm dò ĐCCT, thí nghiệm trường, thí nghiệm phòng khoảnh đặc trưng Khối lượng phương pháp nghiên cứu bổ sung với kết khảo sát ĐCCT thu thập từ cơng trình khảo sát xây dựng khoảnh đặc trưng khu vực nghiên cứu thể bảng 60 Bảng Chú giải đồ ĐCCT tỷ lệ 1: 25.000 khu vực ven biển Hải Phũng Loạt thạch học Nhân tạo Sông Kiểu thạch học nQ aQ23tb2 aQ11-2hn BiĨn mQ23tb2 mQ212 hh2 amQ23tb3 amQ23tb2 S«ng biÓn amQ23tb1 amQ212 hh1 amQ13vp amQ11lc BiÓn giã mvQ23tb2 ambQ23tb Sông biển đầm lầy abQ23tb2 mbQ23tb1 Tàn s-ờn tích mbQ212 hh1 edQ T3n-rhg1 D3-C1đs3 Trầm tích Lục nguyên D3-C1đs2 D3-C1đs1 D1-2dđ S2-D1xs Trầm tích Cacbonat 61 C1cb2 C1cb1 D3-C1ph2 Phức hệ thạch học Thứ với chiều dày (m) Thứ Mô tả đất đá hai 10 §Êt san lÊp: SÐt, sÐt pha, cát pha, lẫn phế thải sinh hoạt Sét pha, cát pha, xen kẹp cát, màu xám, dẻo chảy- dẻo mềm Cát bụi, thô, lẫn cuội sỏi, màu xám nhạt, xám nâu, chặt- chặt Sét pha, sét, xen kẹp cát, lẫn vỏ sò, màu xám, xám đen, chảy- dẻo chảy Sét, sét pha, lẫn hữu cơ, vỏ sò, màu xám ghi, xám xanh, dẻo chảy- chảy Sét pha, sét, xen kẹp cát pha, cát, màu xám, xám nâu, dẻo chảy Sét pha, sét, xen kẹp cát mịn, màu xám, xám nâu, dẻo chảy Bùn sét pha, sét, sét pha, lẫn hữu cơ, vỏ sò, màu xám đen, dẻo chảy- dẻo mềm Sét, sét pha, bùn, lẫn cát mịn, hứu cơ, màu xám tro, xám nâu, dẻo chảy- chảy Sét pha, sét, kep cát pha, màu xám vàng, nâu, ghi, loang lổ, dẻo cứng- dẻo mềm Cát pha, cát lẫn sạn sỏi, cuội nhỏ, màu xám, xám ghi, chặt- chặt Cát nhỏ, cát bụi, màu nâu, xám nâu, xám vàng, xốp Bùn sét pha, bùn sét, sét pha dẻo chảy, lẫn hữu cơ, vỏ sò, màu xám nâu, xám ghi Bùn sét pha, sét, sét pha dẻo chảy, lẫn hữu cơ, vỏ sò, màu xám đen, xám tro Bùn sét pha, bùn cát pha lẫn hữu cơ, màu xám nâu, xám đen Bùn sét, bùn sét pha, sét dẻo chảy, lẫn hữu cơ, màu xám nâu, xám đen Sét pha, sét lẫn dăm sạn, màu nâu, nâu đỏ, loang lổ, nửa cứng- dẻo cứng Cuội kết, sạn kết, cát kết thạch anh, bột kết, phiến sét, màu nâu, nâu nhạt Cát kết xen bột kết màu xám Cát kết dạng quaczit, xen sạn sỏi kết, bột kết, màu xám tím, xám sáng Cát kết dạng quaczit màu xám Cát kết thạch anh, dạng quaczit, bột kết, phiến sét, phiến sillic, sét vôi Cát kết dạng quaczit, bột kết, xen sét vôi, vôi, màu đen Đá vôi, cấu tạo trứng cá, phân lớp dày, dạng khối, màu nâu xám Đá vôi, vôi sillic, màu đen, xám trắng Đá sillic, đá vôi sillic, dạng phân dải D3-C1ph1 D2gls Đá vôi phân lớp dày, dạng khối Đá vôi sinh vật màu xám đen Bng Khi lng cụng tác nghiên cứu khoảnh đặc trưng Khoan thăm dò Thí nghiệm Thí nghiệm ĐCCT phòng (mẫu) trường (điểm) Khoảnh đặc trưng Số lượng Số mét Chỉ tiêu Chỉ tiêu Xuyên tiêu Cắt cánh (hố) khoan (m) thường đặc biệt chuẩn Đình 32 1313 438 657 56 Đình 34 1320 540 660 42 Ngô Quyền 130 4.464 1.846 2.232 120 An Dương 360 120 180 28 An Dương 21 756 216 378 Hùng Thắng 260 56 55 32 Tiên Lãng 22 568 176 223 24 Các phương pháp nghiên cứu trực tiếp định lớp (tầng) đánh dấu (có đặc điểm khác khoảnh đặc trưng cho phép xác định địa biệt với lớp trầm tích nằm nằm dưới), tầng, tiêu lý đặc điểm làm sở cho xác định quan hệ địa tầng, thạch học - trầm tích (nguồn gốc) thể khoanh định ranh giới không gian (theo diện địa chất Từ đó, xác định đặc trưng thành theo chiều sâu) đơn vị ĐCCT thành lập phần, tính chất lý hay kiến trúc, cấu tạo đồ Địa tầng đặc trưng khoảnh đặc phức hệ thạch học (kiểu thạch học), xác trưng khu vực nghiên cứu bảng Bảng Địa tầng đặc trưng khoảnh nghiên cứu Khoảnh đặc trưng ZĐình Phức hệ thạch học nQ Chiều sâu (m) Từ Đến 0.0 1.0 ambQ23tb2 1.0 9.5 amQ23tb1 9.5 13.5 mQ21-2hh2 13.5 26.0 amQ21-2hh1 26.0 32.0 amQ13vp 32.0 39.0 edQ 39.0 >45.0 mQ23tb2 0.0 15.0 mQ21-2hh2 15.0 18.0 amQ13vp 18.0 32.0 aQ12-3hn 32.0 41.0 edQ 41.0 >45.0 Đình Mơ tả đất đá Đất san lấp Bùn sét pha, xen kẹp cát, màu xám nâu, xám đen Bùn sét pha màu xám nâu, tro Sét màu xám nâu, ghi, trạng thái dẻo chảy Sét, lẫn hữu cơ, màu xám nâu, dẻo mềm xám nhạt, xám Sét pha màu vàng, xám ghi, xám nâu, dẻo mềm, dẻo cứng Sét lẫn dăm sạn, màu nâu đỏ, loang lổ, dẻo cứng- nửa cứng Sét xen kẹp cát, màu xám nâu, xám đen, dẻo chảy, chảy Sét lẫn cát, màu xám xanh, xám ghi, dẻo mềm Sét xen kẹp cát, màu xám nâu, nâu đỏ, xám vàng, dẻo mềm Cát bụi lẫn sạn, sỏi, màu xám trắng, vàng, chặt vừa, chặt Sét pha, sét lẫn dăm sạn, mầu nâu, 60 Ngô Quyền An Dương An Dương Hùng Thắng Tiên Lãng nQ 0.0 1.5 ambQ23tb2 1.5 9.8 amQ23tb1 mQ21-2hh2 amQ21-2hh1 9.8 13.0 19.0 13.0 19.0 31.0 amQ13vp 31.0 35.0 aQ12-3hn 35.0 >40.0 mQ21-2hh2 0.5 13.0 amQ21-2hh1 13.0 26.0 amQ13vp 26.0 >30.0 nQ 0.0 1.0 abQ23tb2 1.0 11.0 mQ21-2hh2 11.0 20.0 amQ21-2hh1 20.0 36.0 amQ13vp 36.0 57.0 aQ12-3hn 57.0 >60.0 nQ amQ23tb2 amQ23tb1 mQ21-2hh2 amQ13vp abQ23tb2 0.0 0.5 5.0 16.0 25.0 0.0 0.5 5.0 16.0 25.0 >30.0 3.0 amQ23tb1 3.0 15.0 mQ21-2hh2 15.0 38.0 amQ13vp 38.0 >50.0 Trên sở đồ địa chất tài liệu nghiên cứu bổ sung, xác hóa tài liệu nghiên cứu ĐCCT có, liên kết địa tầng, nguồn gốc phức hệ thạch học (kiểu thạch học) khu vực, xác định ranh giới không gian (theo mặt - thể đồ theo chiều sâu - thể mặt cắt) 60 loang lổ, nửa cứng- dẻo cứng Đất san lấp Bùn sét, lẫn hữu cơ, kẹp cát, màu xám nâu, xám đen Sét màu xám nâu, xám vàng, dẻo chảy Bùn sét màu xám nâu, xám đen Sét lẫn hữu cơ, màu xám nâu, dẻo chảy Sét pha màu xám vàng, xám trắng, dẻo cứng- dẻo mềm Cát bụi màu xám nhạt, xám vàng, trạng thái chặt Bùn sét pha, lẫn vỏ sò, thực vật, màu xám nâu, xám ghi Sét, lẫn hữu cơ, màu xám nâu, xám ghi, dẻo mềm- dẻo chảy Sét pha màu xám vàng, nâu đỏ, xám ghi, dẻo cứng, nửa cứng Đất san lấp Bùn sét pha, lẫn hữu cơ, màu xám đen, xám ghi Bùn sét pha màu xám đen, ghi Sét pha màu xám ghi, xám nâu, dẻo chảy Sét pha màu xám nâu, xám vàng, xám ghi, nửa cứng Cát buị lẫn cuội sỏi, màu xám trắng, nâu Đất san lấp Bùn sét pha, lẫn hữu cơ, vỏ sò Bùn sét pha, lẫn hữu màu xám Sét màu xám nâu, xám vàng, dẻo mềm Sét màu xám, nâu, dẻo chảy Bùn cát pha màu xám đen Sét pha xen kẹp cát pha, màu xám nâu, dẻo mềm Sét pha xen kẹp cát pha, màu xám ghi, dẻo mềm Cát hạt nhỏ xen kẹp sét pha, màu xám vàng, chặt vừa hệ thống đơn vị đất đá phân chia khu vực nghiên cứu thể chúng với yếu tố địa chất cơng trình khác đồ Với phương pháp lập đồ trên, đồ ĐCCT khu vực ven biển Hải Phòng thành lập đáp ứng yêu cầu đặt ra, nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch xây dựng phát triển kinh tế địa phương TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] V.Đ Lômtađze, 1978 Thạch luận cơng trình, Nhà xuất Đại học Trung học chuyên nghiêp, Hà Nội [2] V.Đ Lômtađze, 1983 Địa chất cơng trình Chun mơn, Nhà xuất Đại học Trung học chuyên nghiêp, Hà Nội [3] Nguyễn Đức Đại- Liên đoàn Địa chất thủy văn, 1995 Bản đồ Địa chất cơng trình Thành phố Hải Phòng tỷ lệ 1/50.000, Hà.Nội [4] Bộ Công Nghiệp, Quy chế lập đồ Địa chất cơng trình tỷ lệ 1: 50.000 tỷ lệ 1: 25.000 (2000), Hà.Nội [5] Lê Tiến Dũng, 2013 Bản đồ Địa chất khu vực ven biển Hải Phòng tỷ lệ 1: 25.000- kết nghiên cứu đề tài KHCN cấp Bộ Hà Nội Summary Method of engineering geological mapping scale 1: 25.000 coastal line of Hai Phong To Xuan Vu, Hanoi University of Mining and Geology Currently, there are a lot of Engineering geological mapping conforming to various soil classification systems Engineering geological mapping based on soil classification system conforming to petrographic and geological origin method suggested by International Association for Engineering Geology (IAEG) and UNESCO is a method with many advantages The article presents a method of Engineering geological mapping on 1: 25000 scale map of coastal line zone of Hai Phong based on available Engineering geological map with scale 1:50000 and the results of engineering geology study on that area The detail content includes: Soil classification system; presentation of soil classification and engineering geological factors on map; establishment of map legend and method of Engineering Geological mapping of scale 1: 25000 of the study area NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY TRONG TÍNH TỐN MẠNG GIÓ (tiếp theo trang 66) SUMMARY Improve reliability calculation of wind and network solutions assurance coal mine ventilation filling opening Tran Xuan Ha, Dang Vu Chi, Dao Van Chi Hanoi University of Mining and Geology The extent to ensure ventilation for underground mines depends on the design, as well as network computing wind ventilation equipment I Khe Cham Coal Mine, is in Phase III investment activities under the project to expand production In the coming years, network change and wind fields will become more complicated due to stations use fans to ventilate the mine This paper proposes the application of specialized software to improve reliability while enhancing network computing wind fields Calculation results allow making recommendations on the use of fan-No.30 2K56 engine with 400kW ventilation to reduce costs in the early stages of production and expanded 1250kW engine capacity will be needed in the future to use the enhanced mine catches as planned 61
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 to xuan vu ctb 21 4 2014 278 , 8 to xuan vu ctb 21 4 2014 278

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay