Phuong phap giai mot so dạng bai tap quy luật di truyền

19 41 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 06:25

Chủ đề 2: Tính quy luật tượng di truyền ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHỦ ĐỀ 2-THÁNG 10/2017 (Phương pháp giải số giạng tập quy luật di truyền) Họ tên: ……………………………………… Lớp: …………………………………… Thời gian chấm ĐIỂM Lần ……Ngày chấm:…………………… Nhận xét, đánh giá GV Lần ……Ngày chấm:…………………… Lần ……Ngày chấm:…………………… Lần ……Ngày chấm:…………………… Ghi chú: Cho a cặp alen, quy định cặp tính trạng: A Hạt màu xanh >> a hạt màu vàng; B Hạt trơn >> hạt nhăn; D thân cao >> thân thấp Giả sử alen trội alen bình thường, alen lặn alen đột biến TT Dạng Trả lời Một số khái niệm thường dùng Thế lai thuận nghịch? Lấy ví dụ Thế lai phân tích? Nêu ý nghĩa cặp gen tạo cặp gen alen cặp gen không alen? Viêt ký hiệu kiểu gen dị hợp Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn - Các cặp gen alen: - Các cặp gen không alen: Chủ đề 2: Tính quy luật tượng di truyền - cặp gen - cặp gen - cặp gen (mỗi kiểu gen gồm cặp alen) Có kiểu gen đồng hợp Viết KG đồng hợp có (mỗi kiểu gen gồm cặp alen) Viết ký hiệu kiểu gen thể đột biến; kiểu gen thể bình thường - Các KG thể đột biến: - Các KG thể bình thường: - Số dòng tạo ra: - Kiểu gen dòng thuần: Dạng Phép lai AaBbDd x AaBbDd, tạo dòng thuần? viết kiểu gen dòng có Xác định tỷ lệ giao tử, tỷ lệ kiểu gen, tỷ lệ kiểu hình phép lai ? Cách giải Số loại giao tử tạo ra; tỉ lệ loại giao tử Số tổ hợp giao tử = giao tử đực x giao tử Bước 1: Xác định thành phần tỷ lệ loại giao tử đực Buóc 2: Kết hợp giao tử đực với giao tử (thụ tinh) -> tạo tổ hợp giao tử Bước 3: Tính tỷ lệ kiểu gen, tỷ lệ KH, số KG, số KH Các phép lai Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Tỷ lệ giao tử Giao tử đực (♂) Giao tử (♀) Tỷ lệ phân ly kiểu gen Tỷ lệ phân ly kiểu hình Chủ đề 2: Tính quy luật tượng di truyền 10 ♂ AA x ♀ AA A 11 AA x Aa A 12 AA x aa 13 Aa x Aa 14 Aa x aa 15 aa x aa 16 XAY x XA XA 17 XAY x XAXa 18 XAY x Xa Xa 19 20 21 XaY x XA XA XaY x XAXa XaY x Xa Xa 22 Aaaa x Aa 23 Aaaa x Aaaa 24 AAaa x AAaa Aa, aa A AA A, a A, a AA : Aa -1AAaa -2Aaa -1aaa - AA, Aa, aa - Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn 100% trội (xanh) 3X:1V Chủ đề 2: Tính quy luật tượng di truyền - 25 AAAa x Aaaa 26 AaBb x AaBb 27 Aabb x aaBb 28 AAbb x aaBb 29 30 31 - AB AB x ab ab (Khơng xảy hốn vị gen) AB AB x Ab ab (Khơng xảy hốn vị gen) AB AB x ab ab Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Chủ đề 2: Tính quy luật tượng di truyền 32 Dạng (HVG với f = 20%) AB Ab x ab Ab (HVG với f = 40%) Xác định phân ly kiểu gen kiêu hình, số KG, số KH trường hợp phân ly độc lập: - Nếu bố mẹ có kiểu gen giống sử dụng cơng thức bảng dưới: F1 F2 Kiểu gen Số kiểu giao tử Số kiểu tổ ợp giao tử Số loại kiểu gen Tỉ lệ kiểu gen Số loại kiểu hình Tỉ lệ kiể hình Lai tính Lai tính Lai tính Aa AaBb AaBbCc 21 22 23 Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Chủ đề 2: Tính quy luật tượng di truyền 21 x 22 x 2 23 x 31 32 33 (1:2:1)1 (1:2:1)2 (1:2:1)3 21 22 23 (3:1)1 (3:1)2 (3:1)3 Lai n tính AaBbCc 2n 2n x 2n 3n (1:2:1)n 2n (3:1)n - Nếu bố mẹ có kiểu gen khác ta xét riêng cặp tính trạng sau nhân kết cặp tính trạng với Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Chủ đề 2: Tính quy luật tượng di truyền Số kiểu gen = Tích kiểu gen riêng cặp gen Số kiểu hình = Tích số kiểu hình riêng cặp gen Tỉ lệ phân li kiểu gen = Tích tỉ lệ phân li kiểu gen cặp gen Tỉ lệ phân li kiểu hình = Tích tỉ lệ phân li kiểu hình cặp gen 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Dạng Phép lai Tỷ lệ phân ly kiểu gen Tỷ lệ phân ly kiểu hình AaBb × Aabb Ví dụ: (1:2: 1)(1:1) = 1:1:2:2:1:1 Ví dụ: (3: 1)(1:1) = 3:3:1:1 AaBb × AaBb aaBb x aabb AaBBdd × aabbDd AabbDd × Aabbdd AABBDd x Aabbdd AaBBDd x Aabbdd AABbDd x AabbDd Tính số kiểu gen tạo trường hợp gen nằm cặp NST (liên kết gen, hoắn vị gen) - Nếu có 16 tổ hợp -> có 10 kiểu gen - Nếu có tổ hợp -> có kiểu gen - Nếu có tổ hợp (đơn giản) lập đồ lai xác định kiểu gen Lưu ý: Số tổ hợp = số giao tử đực x số giao tử cai 42 Phép lai AB AB x ab ab Ab AB x aB ab Ab Ab x aB aB AB Ab x ab ab Ab aB x aB ab ab AB x aB aB Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Số tổ hợp x = 16 Số kiểu gen 10 kiểu gen Số KG 3x2 = Số KH 2x2=4 Chủ đề 2: Tính quy luật tượng di truyền AB AB x aB Ab AB AB Ddx Dd ab ab AB AB Ddx dd Ab aB Ab aB DdEe x DdEe ab 10 aB Từ tỷ lệ KG, KH xác định kiểu gen P (trong trường hợp phân ly độc lập) Cách giải 1: - Bước 1: Phân tích tỉ lệ chung phép lai thành tỷ lệ cặp tính trạng - Bước 2: Xác định KG cặp tính trạng -> KG P Cách giải 2: - Bước 1: Xác định số tổ hợp cách cộng tổng tỷ lệ KG tỷ lệ KH với - Bước 2: Xác định số giao tử tạo bên bố mẹ dựa vào công thức (số tổ hợp = giao tử đực x giao tử cái) VD: (CĐ 2010 –MĐ 251): Cho biết gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập Phép lai sau cho tỉ lệ phân li kiểu gen đời : Dạng : : : : : 1? A AaBb × AaBb B Aabb × aaBb C aaBb × AaBb Cách giải 1: Phân tích tỷ lệ KG : : : : : = (1:2:1)(1:1) A AaBb × AaBb = (1:2:1)(1:2:1) ->Loại B Aabb × aaBb = (1:1)(1:1) ->Loại C aaBb × AaBb = (1:1)(1:2:1) -> Nhận D Aabb × Aabb = (1:2:1)(1) -> loại D Aabb × AAbb Cách giải 2: : : : : : = + 2+ + + + = tổ hợp => Số giao tử bên = x -> bên cho loại giao tử, bên cho loại giao tử A AaBb × AaBb = x -> loại B Aabb × aaBb = x -> loại C aaBb × AaBb = x -> Nhận D Aabb × Aabb = x -> loại 43 Cho biết gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập Phép lai sau cho tỉ lệ phân li kiểu hình đời : 9:3:3:1? Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Chủ đề 2: Tính quy luật tượng di truyền A AaBb × AaBb B Aabb × aaBb C aaBb × AaBb D Aabb × AAbb E Aabb x aabb Cách giải T L K G 9:3:3:1 = ( : ) ( : ) Cách giải T L K G 9:3:3:1 = 16 = x A AaBb × AaBb A AaBb × AaBb B Aabb × aaBb B Aabb × aaBb C aaBb × AaBb C aaBb × AaBb D Aabb × AAbb D Aabb × AAbb E Aabb x aabb E Aabb x aabb (THPTQG 2017-MĐ203) Câu 106 Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ: 2:2:1:1:1:1? I AaBbdd X AABBDD II AaBBDD X AABbDD III Aabbdd X AaBbdd IV AaBbdd X aaBbdd V AaBbDD X AABbdd VI AaBBdd X AabbDD A B C Cách giải TLKG 2:2:1:1:1:1= (1:2:1)(1:1)(1) I AaBbdd X AABBDD -> (1: 1)(1:1)(1) -> loại Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn D Cách giải TLKG 2:2:1:1:1:1= = 4x x I AaBbdd X AABBDD = x -> loại Chủ đề 2: Tính quy luật tượng di truyền II AaBBDD X AABbDD II AaBBDD X AABbDD III Aabbdd X AaBbdd III Aabbdd X AaBbdd IV AaBbdd X aaBbdd IV AaBbdd X aaBbdd V AaBbDD X AABbdd V AaBbDD X AABbdd VI AaBBdd X AabbDD VI AaBBdd X AabbDD (Câu 25, ĐH- 2016) Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : 1? A AaBb × aabb B AaBb × AaBb C AaBB × aabb D Aabb × Aabb Cách giải TLKG : = (1:1)(1) 44 Dạng 45 Cách giải TLKG : = = 2x A AaBb × aabb A AaBb × aabb B AaBb × AaBb B AaBb × AaBb C AaBB × aabb C AaBB × aabb D Aabb × Aabb D Aabb × Aabb Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình phép lai sau Tỷ lệ kiểu gen AaBbDd x AaBbDd - AABbDd = 1/4x2/4x2/4= - AABbdd = 4/32 - Aabbdd = Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn 10 Tỷ lệ kiểu hình - A-B-D- = 3/4x3/4x3/4= 9/64 - AAB-dd = - A-bbD- = - A-bbdd = Chủ đề 2: Tính quy luật tượng di truyền - AabbDd = - aabbdd = - AABBDd = Dạng - aabbD- = - A-B-dd = tính trạng trội = tính trạng lặn = Xác định tỷ lệ kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời Cách giải: - Điểu kiện bố mẹ có kiểu gen giống dị hợp tất kiểu gen - Một cặp alen (cặp dị hợp) tự thụ phấn tạo ¾ kiểu hình trội ¼ kiểu hình lặn P  Ckn ( ) k ( ) n  k 4 - Cơng thức tính : - Trong đó: + n: Tổng số loại kiểu hình + k: Số kiểu hình trội + n-k: Số kiểu hình lặn 46 Dạng 47 AaBbDd x AaBbDd tính trạng trội = tính trạng trội = Xác định tỷ lệ kiểu kiểu hình Xác định xác suất (tỷ lệ) sinh cá thể có số alen trội, alen lặn đời Cách giải - Điểu kiện bố mẹ có kiểu gen giống dị hợp tất kiểu gen - Một cặp alen (cặp dị hợp) giảm phân cho 1/2 alen trội 1/2 alen lặn 1 P  Ckn ( ) k ( ) n  k 2 - Cơng thức tính : - Trong đó: + n: Tổng số alen kiểu gen + k: Số alen trội + n-k: Số alen lặn AaBbDd x AaBbDd alen trội = Xác định tỷ lệ alen trội = kiểu gen Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn 11 alen trội = alen trội = alen trội = alen trội = alen trội = alen lặn = Chủ đề 2: Tính quy luật tượng di truyền Dạng 48 50 Cách xác định giao tử tổ hợp giao tử, tỷ lệ KG trường hợp có cặp alen nằm cặp NST Bước 1: Xác định giao tử tạo cặp - Giao tử liên kiết = 50% - f/2 - Giao tử hoán vị = f/2 Bước 2: Xác định thành phần tỷ lệ chung kiểu gen (kết hợp giao tử cặp với nhau) Bước 3: Thực phép tính theo yêu cầu đề Số loại giao tử số tổ hợp giao tử Xác định tỷ lệ giao tử giao tử tạo (bằng tích tỷ lệ giao tử cặp) Số loại tổ hợp Giao tử liên kết AB DE = Số loại giao tử (tích số gt đực Giao tử liên kết ab DE = gt cái) Giao tử hoán vị Ab DE = 4x1 = 4 x = 16 Giao tử hoán vị aB DE = AB DE AB DE ab DE x ab DE fAb = 40 cM (%) Ab DE ab DE = Ab DE aB DE = ab DE ab DE = AB DE = ab DE = Ab De = Ab DE = AB De = AB De AB De ab dE x ab dE fAb = 40 cM (%); fDE = 20% Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Tỷ lệ kiểu gen (tích tỷ lệ giao tử đực với giao tử cái) AB DE ab DE = 12 AB DE ab DE = Ab De ab dE = Ab De ab DE = Chủ đề 2: Tính quy luật tượng di truyền ab DE ab DE = AB dE ab de = Dạng 10 Từ tỷ lệ KG, KH đời suy TSHVG (f), KG P Cách giải - Yêu cầu: Có HVG bên với tỷ lệ (mọi diễn biến hai bên nhau) - Sự phân ly KH đời co sau: (ghi chú: TT- tính trạng trội; TL- trội, lặn; LT- lặn, trội; LL- tính trạng lặn) TT (A-B-) = 50% + LL (aabb) (Có KG quy định) TL (A-bb) = 25% - LL (aabb) (có KG quy định) LT (aaB-) = 25% - LL (aabb) (có KG quy định) LL (aabb) = xab x yab (có KG quy định) Tỉ lệ phân li kiểu gen, kiểu hình HVG phép lai cặp gen dị hợp tóm tắt bảng Khi cho l hai thể dị hợp cặp gen với nhau, HVG hai bên Phân li kiểu hình Các loại KG Có loại kiểu hình TT (A-B-) = 50% + LL (aabb) Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn AB Đồng hợp trội = loại KG ( AB ) 13 Tỉ lệ phân li KG AB AB x ab ab Ab Ab x aB aB (TSHVG –f1) (TSHVG –f2) � f1 � 0,5- � � � 2� �f � � � �2 � Chủ đề 2: Tính quy luật tượng di truyền (Có KG quy định) TL (A-bb) = 25% - LL (aabb) (có KG quy định) LT (aaB-) = 25% - LL (aabb) (có KG quy định) ab Đồng hợp lặn = loại KG ( ab ) Ab aB ĐH trội lặn = loại KG ( Ab , aB ) AB AB Ab aB Dị hợp cặp = loại KG (2 aB , Ab ; ab ; ab ) AB Ab Di hợp cặp = loại KG (2 ab ; aB ) LL (aabb) = xab x yab (có KG quy định) loại KH AB AB x ab ab (f = 20%) 16 tổ hợp giao tử = 10 loại kiểu gen TT (A-B-) = TL (A-bb) = LT (aaB-) = LL (aabb) = Ab Ab x aB aB (f = 20%) TT (A-B-) = TL (A-bb) = LT (aaB-) = LL (aabb) = Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn 14 2 � f1 � 0,5- � � � 2� �f � �2 � � � 2 �f � �1 � �2 � � f1 � f1 � 0,5- � x � 2�2 f � � � 0,5  � 2� � � f2 � f2 � 0,5- � x � 2�2 f � �f � � �1 �+ � 0,5  � 2� � � � 2 f � �f � � �2 �+ � 0,5  � 2� � � � Chủ đề 2: Tính quy luật tượng di truyền (THPTQG 2017-CÂU 115, MĐ203) (Câu 15, ĐH – 2013, Mã đề 749) Ở loài sinh vật, hai cặp gen A,a B,b nằm cặp nhiễm sắc thể cách 20cM Hai cặp gen D,d E, e Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn 15 Chủ đề 2: Tính quy luật tượng di truyền AB De AB de nằm cặp nhiễm sắc thể khác cách 10cM Cho phép lai: ab de �ab de Biết khơng phát sinh đột biến hốn vị gen xảy hai giới với tần số Theo lí thuyết, tổng số cá thể thu đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn tất gen chiếm tỉ lệ A 0,8% B 8% C 2% D 7,2% (THPTQG 2017-MĐ203, Câu 112.) Cho thân cao, hoa trắng giao phấn với thân thấp, hoa đỏ (P), thu F1 gồm 100% thân cao, hoa đỏ Cho F1 giao phấn với thân thấp, hoa đỏ, thu F2 có số thân thấp, hoa trắng chiếm 2% Biết ràng gen quy định tính ừạng khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, F2 có sổ thân thấp, hoa đỏ chủng chiếm tì lệ A 46% B 23% C 2% D 25% Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn 16 Chủ đề 2: Tính quy luật tượng di truyền 51 Bài toán: Phân biệt quy luật, tượng di truyền Giả sử có hai cặp alen, A Hạt vàng >> a- Hạt xanh; B- trơn >> b- nhăn Cho dị hợp tất cặp alen tự thụ phấn Hãy thực yêu cầu bảng đây: Các quy luật tượng di truyền Yêu cầu Số phép lai Các phép lai có P Số loại giao tử phép lai Thành phần tỉ QL phân ly QL phân ly độc lập Tương tác gen Liên kết gen Hoán vị gen 1 2 AaBb x AaBb AaBb x AaBb PL1 Aa x Aa PL2 Bb x Bb PL1:(A= a=1/2) Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn 17 AB AB x ab ab AB AB x  f  20%  ab ab Chủ đề 2: Tính quy luật tượng di truyền lệ giao tử Số tổ hợp - Số kiểu gen F1 PL2: (A=b=1/2) 2x = AB AB 1- 1AABB 1- 1AABB 1- 2- 2- 2- 2- 3- 3- 3- 3- 4- 4- 4- 5- 5- 5- 6- 6- 6- 7- 7- 7- 8- 8- 8- 9- 9- 9- 1- (0,4x0,4 = 0,16 1AA:2Aa:1aa -Tỉ lệ kiểu gen 1BB:2Bb:1bb F1 10-Số kiểu hình F1 -Tỉ lệ kiểu hình F1 Vàng : 1Xanh trơn : nhăn Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Tương tác bổ sung: - 9:3:3:1 Tương tác át chế: Tương tác cộng gộp: - 18 AB AB ) Chủ đề 2: Tính quy luật tượng di truyền 63 64 65 66 Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn 19 ... thường - Các KG thể đột biến: - Các KG thể bình thường: - Số dòng tạo ra: - Kiểu gen dòng thuần: Dạng Phép lai AaBbDd x AaBbDd, tạo dòng thuần? viết kiểu gen dòng có Xác định tỷ lệ giao tử, tỷ... gen) AB AB x ab ab Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Chủ đề 2: Tính quy luật tượng di truyền 32 Dạng (HVG với f = 20%) AB Ab x ab Ab (HVG với f = 40%) Xác định phân ly kiểu gen kiêu hình, số KG,... cặp gen Tỉ lệ phân li kiểu hình = Tích tỉ lệ phân li kiểu hình cặp gen 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Dạng Phép lai Tỷ lệ phân ly kiểu gen Tỷ lệ phân ly kiểu hình AaBb × Aabb Ví dụ: (1:2: 1)(1:1) =
- Xem thêm -

Xem thêm: Phuong phap giai mot so dạng bai tap quy luật di truyền, Phuong phap giai mot so dạng bai tap quy luật di truyền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay