Quy trình kiểm toán khoản mục lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán AFA thực hiện

154 540 0
  • Loading ...
1/154 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 00:15

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TỐN – KIỂM TỐN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA THỰC HIỆN Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Minh Châu Lớp: K47A Kiểm tốn Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình Huế, tháng 05 năm 2017 Lời Cám Ơn Để hồn thành đề tài: “Quy trình kiểm tốn khoản mục lương khoản trích theo lương kiểm tốn Báo cáo tài cơng ty TNHH Kiểm toán AFA thực hiện”, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế Huế tạo điều kiện cho em tham gia thực tập cuối khóa, thầy giáo trường tận tình giảng dạy, trang bị kiến thức cho em suốt trình học tập trường Đặc biệt, xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình người trực tiếp hướng dẫn, nhiệt tình giúp đỡ em suốt q trình làm khóa luận Em xin chân thành cảm ơn đến tập thể cán nhân viên Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập, điều tra, thu thập số liệu, tài liệu, hướng dẫn nghiên cứu đề tài Xin cảm ơn hỗ trợ nhiệt tình, giúp đỡ, động viên gia đình, người thân, bạn bè suốt q trình làm khóa luận Mặc dù có cố gắng song khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận góp ý q thầy giáo để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 05 năm 2017 Sinh viên thực Bùi Thị Minh Châu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận PHẦN II: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHOẢN MỤC LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TỐN BCTC 1.1 Khái quát khoản mục lương khoản trích theo lương 1.1.1 Khái quát kiểm toán tài 1.1.1.1 Khái niệm kiểm toán 1.1.1.2 Mục tiêu kiểm toán 1.1.2 Khoản mục lương 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Các hình thức trả lương 1.1.2.3 Vai trò tiền lương 1.1.2.4 Quỹ tiền lương 1.1.3 Các khoản trích theo lương 1.1.3.1 Bảo hiểm xã hội 1.1.3.2 Bảo hiểm y tế 10 1.1.3.3 Bảo hiểm thất nghiệp 10 1.1.3.4 Kinh phí cơng đồn 10 1.1.4 Nguyên tắc kế toán liên quan đến việc hạch toán tiền lương khoản trích theo lương 10 1.2 Mục tiêu kiểm toán khoản mục lương khoản trích theo lương 13 SVTH: Bùi Thị Minh Châu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình 1.3 Một số rủi ro khoản mục lương khoản trích theo lương với thủ tục kiểm soát nội tương ứng 14 1.4 Quy trình kiếm tốn khoản mục lương khoản trích theo lương BCTC 16 1.4.1 Lập kế hoạch kiểm toán 16 1.4.1.1 Giai đoạn tiền kế hoạch 16 1.4.1.2 Giai đoạn lập kế hoạch 17 1.4.2 Thực kiểm toán 20 1.4.2.1 Thử nghiệm kiểm soát 20 1.4.2.2 Thủ tục phân tích 23 1.4.2.3 Thực thử nghiệm khoản mục lương khoản trích theo lương 24 1.4.3 Kết thúc kiểm toán 26 1.4.3.1 Đánh giá tổng thể trước lập báo cáo kiểm toán 26 1.4.3.2 Báo cáo kiểm toán 26 1.4.3.3 Thư quản lý 27 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFA THỰC HIỆN 28 2.1 Giới thiệu cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 28 2.1.1 Giới thiệu cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 28 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 28 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức 28 2.1.2.2 Đội ngũ nhân viên 30 2.1.2.3 Phương châm hoạt động 30 2.1.2.4 Chính sách đào tạo tuyển dụng 31 2.1.3 Đặc điểm hoạt động dịch vụ cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 31 2.1.3.1 Các loại hình dịch vụ cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 31 2.2 Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA thực cơng ty CP ABC 33 2.2.1 Chuẩn bị lập kế hoạch kiểm toán 33 SVTH: Bùi Thị Minh Châu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình 2.2.1.1 Chuẩn bị lập kế hoạch kiểm toán 33 2.2.1.2 Lập kế hoạch kiểm toán 36 2.2.2 Thực kiểm toán 46 2.2.2.1 Kiểm toán năm 46 2.2.2.2 Thử nghiệm kiểm soát 47 2.2.2.3 Chương trình kiểm tốn 48 2.2.2.4 Kiểm tra chi tiết: 54 2.2.3 Kết thúc quy trình kiểm tốn khoản mục lương khoản trích theo lương 61 2.2.4 Báo cáo kiểm toán 62 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TỐN BCTC DO CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA THỰC HIỆN 64 3.1 Ưu điểm: 64 3.1.1 Về tổ chức quản lý công việc 64 3.1.2 Về đội ngũ nhân viên 65 3.1.3 Về hệ thống hồ sơ kiểm toán 65 3.1.4 Về quy trình kiểm tốn khoản mục lương khoản trích theo lương 66 3.1.5 Về công cụ hỗ trợ 67 3.2 Hạn chế 68 3.2.1 Về phương pháp tìm hiểu đánh giá HTKSNB khách hàng 68 3.2.2 Về chương trình kiểm toán 68 3.2.3 Về việc thực thử nghiệm kiểm soát 68 3.2.4 Về việc thực thủ tục phân tích 69 3.3 Một số giải pháp góp phần hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục lương khoản trích theo lương kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Kiểm toán AFA thực 69 3.3.1 Về phương pháp tìm hiểu đánh giá HTKSNB khách hàng 69 3.3.2 Về chương trình kiểm toán 70 SVTH: Bùi Thị Minh Châu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình 3.3.3 Về việc thực thử nghiệm kiểm soát 71 3.3.4 Về việc thực thủ tục phân tích 71 PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 72 3.1 Kết luận 72 3.2 Kiến nghị 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: Bùi Thị Minh Châu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ từ viết tắt BCTC Báo cáo tài BGĐ Ban giám đốc CP Cổ phần CBCNV Cán công nhân viên DN Doanh nghiệp HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội KTV Kiểm toán viên NLĐ Người lao động SDĐK Số dư đầu kỳ 10 SDCK Số dư cuối kỳ 11 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 12 TSCĐ Tài sản cố định 13 TKĐU Tài khoản đối ứng 14 TK Tài khoản 15 XDCB Xây dựng SVTH: Bùi Thị Minh Châu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tỷ lệ trích khoản trích lương hành 10 Bảng 1.2: Ma trận rủi ro phát 19 Bảng 1.3: Các thủ tục phân tích đánh giá tổng quát khoản mục lương khoản trích theo lương 24 Bảng 2.1: Kết phân tích biến động tài sản 39 Bảng 2.2: Kết phân tích biến động nguồn vốn 41 Bảng 2.3: Kết phân tích biến động kết hoạt động kinh doanh 42 Bảng 2.4: Thủ tục kiểm tốn khoản mục lương khoản trích theo lương 48 Bảng 2.5: Giấy làm việc E441: Kiểm tra sách kế tốn áp dụng 50 Bảng 2.6: Trích kết thủ tục phân tích giấy làm việc E410 51 Bảng 2.7: Biến động chi phí lương theo khoản mục năm năm trước 52 Bảng 2.8: Biến động chi phí lương theo tháng năm năm trước 53 Bảng 2.9: Xác định nghiệp vụ bất thường TKĐỨ Tài khoản 334 55 Bảng 2.10: Kiểm tra số liệu đầu kỳ 56 Bảng 2.11: Thủ tục chọn mẫu kiểm tra số nhân viên 58 Bảng 2.12: Kiểm tra khoản trích theo lương 59 Bảng 2.13: Kết thủ tục kiểm tra đơn giá tiền lương năm 60 Bảng 2.14: Thống kê lương, thưởng BGĐ năm 61 Bảng 2.15: Trích dẫn trao đổi BGĐ 72 SVTH: Bùi Thị Minh Châu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình DANH MỤC CÁCĐỒđồ 1.1: Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu TK 334 12 Sơ đồ 1.2: Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ TK 338 12 Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy quản lý cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 29 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng chi phí lương theo khoản mục năm 53 Biều đồ 2.2: Biến động chi phí lương theo tháng năm 54 SVTH: Bùi Thị Minh Châu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình Phụ lục 14: Giấy làm việc mẫu E442 CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA Người lập: TPTQT – 16/01/2017 Khách hàng: Công ty CP ABC Kỳ kết thúc: 31/12/2016 Nội dung So sánh phân tích biến động chi phí lương năm với năm trước Soát xét 1: NHT Soát xét 2: ……… E442 Mục tiêu Tổng hợp, đối chiếu phân tích biến động Nguồn gốc số liệu: Sổ chi tiết tiền lương năm năm trước Thực kiểm toán Chi phí lương năm - năm trước K/mục Năm Năm trước - NCTT 4.433.556.864 4.457.664.672 - CPSXC 3.550.678.740 3.623.495.115 - Quản lý 3.503.628.269 3.493.018.565 Cộng 11.487.863.873 11.574.178.352 Biến động -24.107.808 -72.816.375 10.609.704 -86.314.479 Nhận xét: Tổng chi phí lương năm khơng biến động nhiều so với năm trước SVTH: Bùi Thị Minh Châu % -0,54% -2,01% 0,30% -0,75% Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình Chi phí lương theo tháng Năm 449.586.595 430.412.095 425.723.563 521.714.736 434.423.369 442.860.045 513.617.555 506.796.343 454.009.550 407.364.343 437.351.149 6.464.004.530 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 TỔNG CỘNG Năm Năm trước Nhận xét Năm trước 458.919.381 438.957.288 438.923.135 452.485.910 475.829.314 465.723.621 511.597.400 515.748.248 475.228.491 467.281.900 494.408.945 6.379.074.719 (9.332.786) (8.545.193) (13.199.572) 69.228.826 (41.405.945) (22.863.576) 2.020.155 (8.951.905) (21.218.941) (59.917.557) (57.057.796) 84.929.811 -2,03% -1,95% -3,01% 15,30% -8,70% -4,91% 0,39% -1,74% -4,46% -12,82% -11,54% 1,33% 11.487.863.873 11.574.178.352 (86.314.479) -0,75% +/- % Tổng 12 tháng 11.487.863.873 11.574.178.352 Chi phí lương tháng 12 tăng mạnh tài khoản 334 bao gồm tiền tiết kiệm thu nhập tăng thêm Nhìn chung qua 12 tháng, khơng có biến động bất thường hai năm SVTH: Bùi Thị Minh Châu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình Phụ lục 15: Giấy làm viêc mẫu E448 Người lập: TPTQT – 16/01/2017 Sốt xét 1: NHT Sốt xét 2: …… CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA Khách hàng: Cơng ty CP ABC Kỳ kết thúc: 31/12/2016 Nội dung Các nội dung khác E448 Mục tiêu: Lương khoản trích theo lương hạch tốn trình bày phù hợp Nguồn gốc số liệu: Sổ chi tiết TK lương trích theo lương Hợp đồng lao động Thực kiểm toán Đọc lướt sổ xác định nghiệp vụ bất thường Tổng hợp đối ứng TK 334 Data TKĐƯ Sum of Nợ 1111 1121 1361 138881 141 33411 33412 3383 64211111 64211195 6429911 6429995 Grand Total Sum of Có 5.058.718.355 5.380.825.299 142.518.104 1.087.079.668 3.823.948 652.500 4.765.857.212 652.500 322.410.062 11.996.027.936 3.645.603.596 96.505.090 3.690.088.056 117.028.410 12.315.734.864 2.Kiểm tra chọn mẫu số chứng từ chi lương Số CT Ngày Diễn giải Đối ứng OC02R12 07/12/2016 Chuyển lương T11/16 1121 152.629.200 UNC AB02R12 16/12/2016 Chuyển tiền ăn ca T11/16 1121 30.602.000 UNC AB02R12 16/12/2016 Chuyển lương lần T11/16 1121 161.020.499 UNC SVTH: Bùi Thị Minh Châu Tiền Chứng từ Ghi Quyết định số 181/QĐ-KPC Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình Kiểm tra việc trình bày TK Số tiền Mã Trên CĐKT Khoản mục TK 334 6.919.438.382 315 Phải trả người lao động Nhận xét Trình bày hợp lý Kết luận Các mục tiêu kiểm toán đạt SVTH: Bùi Thị Minh Châu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình Phụ lục 16: Giấy làm việc mẫu E443 Người lập: TPTQT - 16/01/2017 Sốt xét 1: NHT Sốt xét 2: …… CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA Khách hàng: Cơng ty CP ABC Kỳ kết thúc: 31/12/2016 Nội dung Kiểm tra chi tiết bảng lương E443 Mục tiêu Đối chiếu số liệu sổ sách kế toán với Bảng lương hàng tháng Mục tiêu đảm bảo chi phí tiền lương tập hợp hợp lý phân loại phù hợp Thực 1.Chọn số nhân viên, tiến hành kiểm tra xuyên suốt từ khâu tiếp nhận, ký HD lao động, chấm cơng đến việc tính lương chi trả lương Số bảng lương Các khoản khấu trừ Nhân viên Lê Thị Hiền Lương CB đóng BHXH 3.317.000 Lương 5.606.000 Tổng TN 6.135.000 BHXH BHYT 265.360 49.755 BHTN 33.170 KPCĐ 3.317.000 5.075.000 8.488.000 265.360 49.755 33.170 84.880 Lê Chí Cơng 3.765.500 5.323.000 5.832.652 301.240 56.483 37.655 58.327 SVTH: Bùi Thị Minh Châu Chức vụ Kế toán tổng hợp Hợp đồng LĐ 09/HĐLĐ-PC3I Ngày HĐ 01/12/2015 Thực lĩnh 348.285 5.786.715 348.285 8.139.715 395.378 5.437.275 61.350 Lưu Văn Tuấn Thông tin nhân viên chọn mẫu Tên nhân viên Lê Thị Hiền Tổng khấu trừ Khóa luận tốt nghiệp Lưu Văn Tuấn Lê Chí Cơng GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình CN vận hành máy Chuyên viên 08/HĐLĐ-PC3I 38/HĐLĐ-PC3I 15/07/2013 02/01/2008 Lương phải trả gồm: Lương - khoản giảm trừ + lương thêm + phụ cấp + thưởng Lương tính theo số ngày cơng thực tế làm Chi lương chia làm nhiều đợt, từ ngày đến ngày 20 hàng tháng + Lương phận quản lý gián tiếp (BGĐ; phòng kế tốn, phòng kinh doanh, chi nhánh ) >> hạch tốn TK 641, 642 + Chi phí nhân sản xuất gián tiếp => hạch tốn TK 627 + Chi phí nhân cơng sản xuất => hạch toán TK 622 => Phù hợp Kết luận: Các mục tiêu kiểm toán đạt SVTH: Bùi Thị Minh Châu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình Phụ lục 17: Giấy làm việc mẫu E444 Người lập: TPTQT - 16/01/2017 Soát xét 1: NHT Sốt xét 2: …… CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA Khách hàng: Công ty CP ABC Kỳ kết thúc: 31/12/2016 Nội dung Kiểm tra khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN) E444 Mục tiêu: Nguồn gốc số liệu: Đảm bảo khoản trích theo lương trích theo mức quy định Sổ TK 3383, 3384, 3389 Thông báo BHXH Cơ quan bảo hiểm Thực kiểm toán Đối chiếu số phải nộp năm số Cơng ty hạch tốn Overview GL SI,HI,UI 5.755.714 - Total 5.755.714 Nợ 1.000.215.222 61.439.040 1.000.215.222 Có 1.005.970.936 61.439.040 1.005.970.936 SDĐK SDCK sổ Thông báo BHXH Chênh lệch Conclusion : GL Union dues 5.755.714 5.755.714 - 5.755.714 Số dư bảo hiểm xã hội công ty khớp với số dư phải nộp thông báo Bảo hiểm SVTH: Bùi Thị Minh Châu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình Agreed to monthly annoucement of SI,HI,UI Thông báo BHXH d Quỹ Lương Chi phí Bảo hiểm Điều chỉnh a=d/32,5% b c 257.739.000 83.765.175 83.765.175 83.765.175 - 257.739.000 83.765.175 83.765.175 83.765.175 - 249.976.985 81.242.520 81.242.520 81.242.520 - 256.814.338 83.464.660 83.464.660 83.464.660 - 259.032.000 84.185.400 84.185.400 84.185.400 - 250.565.615 81.433.825 81.433.825 81.433.825 - 253.371.018 82.623.975 82.345.581 82.623.975 (278.394) 269.328.520 87.907.713 87.531.769 87.907.713 (375.944) Month Tổng cộng Chênh lệch e=b+c 265.125.022 86.908.250 86.165.632 86.908.250 (742.618) 10 247.457.022 81.282.013 80.423.532 81.282.013 (858.481) 11 258.003.022 81.782.839 83.850.982 81.782.839 2.068.143 12 251.541.351 81.853.677 81.750.939 81.853.677 (102.738) CỘNG 3.076.692.892 1.000.215.222 999.925.190 - (290.032) -> Chênh lệch nhỏ -> Bỏ qua BL 3/ Estimate the Union fee base on total salary fund Month Salary fund a 257.739.000 257.739.000 249.976.985 SVTH: Bùi Thị Minh Châu SI (26%) b=a*24% 67.012.140 67.012.140 64.994.016 HI (4,5%) c=a*4,5% 11.598.255 11.598.255 11.248.964 UI (2%) d=a*2% 5.154.780 5.154.780 4.999.540 Notes SI, HI, UI Total e=b+c+d 83.765.175 83.765.175 81.242.520 Union dues f=a*2% 5.154.780 5.154.780 4.999.540 Khóa luận tốt nghiệp 10 11 12 CỘNG GL BL TB 256.814.338 259.032.000 250.565.615 253.491.000 267.398.500 267.410.000 250.098.500 251.639.500 251.639.500 3.073.543.938 GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình 66.771.728 67.348.320 65.147.060 65.907.660 69.523.610 69.526.600 65.025.610 65.426.270 65.426.270 799.121.424 - General Ledger - Payroll listing - Monthly annoucement of SI,UI,HI Kết luận: Các mục tiêu kiểm toán đạt SVTH: Bùi Thị Minh Châu 11.556.645 11.656.440 11.275.453 11.407.095 12.032.933 12.033.450 11.254.433 11.323.778 11.323.778 138.309.477 5.136.287 5.180.640 5.011.312 5.069.820 5.347.970 5.348.200 5.001.970 5.032.790 5.032.790 61.470.879 Per G/L Difference 83.464.660 84.185.400 81.433.825 82.384.575 86.904.513 86.908.250 81.282.013 81.782.838 81.782.838 998.901.780 1.000.215.222 1.313.442 5.136.287 5.180.640 5.011.312 5.069.820 5.347.970 5.348.200 5.001.970 5.032.790 5.032.790 61.470.879 61.439.040 (31.839) Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình Phụ lục 18: Giấy làm việc mẫu E445 Người lập: TPTQT -16/01/2017 Soát xét 1: NHT Soát xét 2: …… CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA Khách hàng: Công ty CP ABC Kỳ kết thúc: 31/12/2016 Nội dung: Kiểm tra trích lương theo số thực chi E445 Mục tiêu: Đảm bảo quỹ lương ghi nhận theo thực tế Nguồn gốc số liệu: Bảng lương Sổ TK 334 Thực kiểm toán: Kiểm tra đơn giá tiền lương năm Quỹ lương thực năm 2016 duyệt 11.904.000.000 ( Chưa có định thức) Quỹ lương thực năm 2016 Trong Quỹ tiền lương SXKD điện Quỹ tiền lương quản lý chung + quản lý dự án đầu tư Quỹ tiền lương viên chức quản lý CP lương tiền tiết kiệm TN bổ sung Chênh lệch 7.040.000.000 4.433.556.864 168.322.848 2.606.443.136 2.654.000.000 3.550.678.740 139.409.325 (896.678.740) 2.210.000.000 3.503.628.269 11.487.863.873 11.904.000.000 Quỹ tiền thưởng năm 2016 2.697.000.000 Các khoản trích theo Lương 746.000.000 SVTH: Bùi Thị Minh Châu 141.975.327 (1.293.628.269) 449.707.500 416.136.127 Khóa luận tốt nghiệp Kiểm tra việc trích quỹ lương GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình - Quỹ lương 2016 thực trích năm 2016: (khơng kể ăn ca) 11.487.863.873 Quỹ lương trích: 11.904.000.000 Chênh lệch -416.136.127 >>Quỹ lương lại chưa chi hết: Trong năm 2016: - Quỹ tiền lương trực tiếp SXKD, công ty hạch toán thiếu so với kế hoạch: 2.606.443.136 đồng - Quỹ tiền lương quản lý chung + quản lý dự án đầu tư (tập hợp vào TK 241), công ty trích thừa so với quỹ lương trích năm, số tiền 896.678.740 đồng - Quỹ tiền lương viên chức quản lý, cơng ty hạch tốn thừa so với quỹ lương trích năm, số tiền 1.293.628.269 đồng -> Đề nghị công ty lưu ý, điều chỉnh vào chi phí lương phù hợp SVTH: Bùi Thị Minh Châu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình Phụ lục 19: Biên trao đổi Ban giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ABC Kỳ 31/12/2016 ST T Khoản mục Đối chiếu công nợ Tài sản cố định Lương khoản trích theo lương Tình hình thực tế Cơng ty Phải thu khách hàng: Công ty chưa cung cấp biên đối chiếu xác nhận số dư với Tổng Công ty Điện lực Miền Trung thời điểm 31/12/2016, số tiền 13.007.346.941 đ Công ty chưa cung cấp hồ sơ kiểm TSCĐ ngày 31/12/2016 Về việc trích chi phí lương so với Quỹ lương kế hoạch: Trong năm, Cơng ty thực trích chi phí lương cho hoạt động Sản xuất Điện Dự án chưa phù hợp với Quyết định kế hoạch tiền lương năm 2016, theo - Quỹ tiền lương sản xuất điện hạch toán thiếu 2.606.443.136 đ - Quỹ tiền lương quản lý chung + quản lý dự án đầu tư vượt 896.678.740 đ - Quỹ tiền lương viên chức quản lý vượt 1.293.628.269 đ Hiện Quyết định việc thay đổi kế hoạch quỹ lương năm 2016 HĐQT số tiền 11.904.000.000 đ chưa Công ty cung cấp Trong năm Công ty thực trích chi bổ sung tiền lương số tiền 449.707.500 đ vào hoạt động, nhiên chưa có hồ sơ liên quan đến việc phê duyệt khoản chi phí lương SVTH: Bùi Thị Minh Châu Tham chiếu Ý kiến KTV (KTV) bổ sung Đề nghị Công ty kiểm tra, bổ sung bổ sung Lưu ý Công ty kiểm tra, bổ sung hồ sơ Đề nghị Công ty kiểm tra, bổ sung Quyết định phê duyệt quỹ lương năm 2016 Hội đồng quản trị PL01 Kiểm tra số liệu quỹ lương khoản mục kế hoạch thực tế thực Đề nghị Công ty kiểm tra, bổ sung hồ sơ Khóa luận tốt nghiệp Chi phí phải trả Số dư ngày 31/12/2016 khoản mục 335 "Chi phí phải trả", Cơng ty dang theo dõi số dư khoản trích trước chi phí "khối lượng toán hồ B - Đăk Pone" số tiền 5.910.001 đ Giá trị treo số dư từ 31/12/2015, Công ty chưa tiến hành xử lý số dư dựa tình hình thực chi phí thực tế Chênh lệch tỷ giá Tại thời điểm 31/12/2016, Công ty thực đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm khoản công nợ phải trả ngoại tệ (Fouress private limited) chưa xác, số liệu kiểm tốn Cơng ty có chênh lệch số tiền 19.328.000 đ (Số Cơng ty: 5.489.152.000 đ/Số kiểm tốn 5.508.480.000 đ) SVTH: Bùi Thị Minh Châu GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình giữ lại Đề nghị Cơng ty hạch tốn xử lý Ok Đề nghị Cơng ty hạch tốn điều chỉnh N413/C331 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình Phụ lục 20: Báo cáo kiểm tốn Số: 08/BCKT/2017-RSMMT BÁO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Kính gửi: Các thành viên Hội đồng Quản trị Các thành viên Ban Tổng Giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ABC Báo cáo kiểm tốn báo cáo tài Chúng tơi kiểm tốn báo cáo tài kèm theo Cơng ty Cổ phần ABC (dưới gọi tắt “Công ty”), lập ngày 20/02/2017 từ trang 05 đến trang 34, bao gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày Bản thuyết minh báo cáo tài Báo cáo tài kèm theo khơng phản ánh tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ theo ngun tắc thơng lệ kế tốn chấp nhận chung nước khác Việt Nam Trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Cơng ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài Cơng ty theo Chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chịu trách nhiệm kiểm soát nội mà Ban Tổng Giám đốc xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày báo cáo tài khơng có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn Trách nhiệm KTV Trách nhiệm đưa ý kiến báo cáo tài dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý việc liệu báo cáo tài Cơng ty có sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm toán bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh báo cáo tài Các thủ tục kiểm toán lựa chọn dựa xét đốn SVTH: Bùi Thị Minh Châu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thanh Bình KTV, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu báo cáo tài gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, KTV xem xét kiểm sốt nội Cơng ty liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm tốn phù hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu kiểm soát nội Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh giá tính thích hợp sách kế tốn áp dụng tính hợp lý ước tính kế tốn Ban Tổng Giám đốc đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài Chúng tơi tin tưởng chứng kiểm tốn mà chúng tơi thu thập đầy đủ thích hợp làm sở cho ý kiến kiểm tốn chúng tơi Ý kiến KTV Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài đính kèm phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Công ty Cổ phần ABC ngày 31 tháng 12 năm 2016 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Vấn đề khác Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần ABC cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 kiểm toán KTV doanh nghiệp kiểm toán khác KTV đưa ý kiến chấp nhận toán phần báo cáo tài ngày 31 tháng 12 năm 2015 theo Báo cáo kiểm toán số 122/2016/BCKT-AAC ngày 29 tháng 02 năm 2016 Trần Dương Nghĩa Giám đốc Số Giấy CN Đăng ký hành nghề kiểm tốn: 1309-2016-026-1 Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA Đà Nẵng, ngày 20 tháng 02 năm 2017 SVTH: Bùi Thị Minh Châu Nguyễn Hà Trung KTV Số Giấy CN Đăng ký hành nghề kiểm toán: 2444-2016-026-1 ... việc kiểm toán khoản mục này, em định lựa chọn đề tài: Quy trình kiểm tốn khoản mục lương khoản trích theo lương kiểm tốn báo cáo tài cơng ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán AFA thực hiện Mục. .. luận khoản mục lương khoản trích theo lương kiểm tốn BCTC Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục lương khoản trích theo lương kiểm tốn BCTC công ty ABC công ty TNHH Kiểm toán AFA thực. .. QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA THỰC HIỆN 28 2.1 Giới thiệu công ty TNHH Kiểm toán AFA
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình kiểm toán khoản mục lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán AFA thực hiện , Quy trình kiểm toán khoản mục lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán AFA thực hiện , PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ, Kết cấu khóa luận., CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHOẢN MỤC LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC,  Trả lương theo sản phẩm trực tiếp: là hình thức tiền lương trả cho NLĐ được tính theo số lượng sản lượng hoàn thành đúng quy cách, phẩm chất và đơn giá lương sản phẩm. Việc tính toán tiền lương sản phẩm phải dựa trên cơ sở các tài liệu về hạch toán ...,  Các đãi ngộ khác dành cho người nhà của NLĐ, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFA THỰC HIỆN,  Việc kiểm toán BCTC công ty ABC năm 2016 được thực hiện kiểm toán kết thúc năm. Thời gian dự kiến sẽ là ngày 16/01/2017 đến ngày 19/01/2017.,  Chính sách kế toán áp dụng phù hợp với quy định của chuẩn mực và nhất quán với kỳ trước., CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFA THỰC HIỆN., DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN, 1 mÔI TRƯỜNG KINH DOANH CHUNG, 3 CÁC THÔNG TIN HÀNH CHÍNH KHÁC, - Bước 1: Bộ phận chấm công thực hiện việc chấm công hàng ngày cho nhân viên, cuối tháng chuyển cho Kế toán tiền lương., 1 Môi trường kinh doanh chung

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay