Quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán a FA

136 150 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 00:15

tế H uế ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tr ườ n g Đ ại họ QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA Sinh viên thực hiện: Đồn Thành Lợi Lớp: K47C Kiểm tốn Giáo viên hƣớng dẫn: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy Huế tháng 05 n m 2017 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy Lời Cám Ơn Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Để hồn thành đề tài: “Kiểm toán khoản mục Tài sản cố định cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA”, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế Huế tạo điều kiện cho em tham gia thực tập cuối khóa, thầy giáo trường tận tình giảng dạy, trang bị kiến thức cho em suốt trình học tập trường Đặc biệt, xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thủy người trực tiếp hướng dẫn, nhiệt tình giúp đỡ em suốt q trình làm khóa luận Em xin chân thành cảm ơn đến tập thể cán nhân viên Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập, điều tra, thu thập số liệu, tài liệu, hướng dẫn nghiên cứu đề tài Xin cảm ơn hỗ trợ nhiệt tình, giúp đỡ, động viên gia đình, người thân, bạn bè suốt trình làm khóa luận Mặc dù có cố gắng song khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận góp ý q thầy giáo để đề tài hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 04 năm 2017 Sinh viên thực Đoàn Thành Lợi i SVTH: Đồn Thành Lợi ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC SƠ ĐỒ vi DANH MỤC BẢNG vii uế DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii H TÓM TẮT NGHIÊN CỨU viii tế PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ i Lý chọn đề tài h Mục tiêu nghiên cứu .2 in Đối tượng nghiên cứu .2 cK Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu họ Kết cấu khóa luận ại PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đ CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ườ n g 1.1 Tổng quan kiểm tốn Báo cáo tài khoản mục TSCĐ: 1.1.1 Khái niệm kiểm toán Báo cáo tài chính: 1.1.2 Đối tượng kiểm toán báo cáo tài cách tiếp cận: Tr 1.1.2.1 Đối tượng kiểm toán báo cáo tài chính: 1.1.2.2 Các cách tiếp cận: 1.1.3 Kiểm toán khoản mục TSCĐ kiểm toán báo cáo tài chính: 1.1.3.1 Khái niệm đặc điểm TSCĐ: .5 1.1.3.2 Phân loại TSCĐ 1.1.3.3 Công tác quản lý TSCĐ 1.1.3.4 Tổ chức cơng tác kế tốn TSCĐ: 13 1.1.3.5 Nhiệm vụ kiểm toán khoản mục TSCĐ: 16 SVTH: Đồn Thành Lợi iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy 1.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán: .19 1.2.1.1 Lập kế hoạch tổng quát: 19 1.2.1.2 Thiết kế chương trình kiểm tốn: 25 1.2.2 Thực kiểm toán .26 1.2.2.1 Thực thử nghiệm kiểm soát: 26 1.2.2.2 Thực thủ tục phân tích: 27 uế 1.2.2.3 Thực thủ tục kiểm tra chi tiết: 28 1.2.3 Kết thúc kiểm toán: 33 H 1.2.3.1 Xem xét kiện phát sinh sau ngày khóa sổ: .33 tế 1.2.3.2 Tổng hợp kết kiểm toán: .34 1.2.3.3 Công bố Báo cáo kiểm toán: .35 in h CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC TÀI cK SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA 36 họ 2.1 Giới thiệu cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 36 2.1.1 Giới thiệu cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 36 ại 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA .36 Đ 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức 36 2.1.2.2 Đội ngũ nhân viên .37 ườ n g 2.1.2.3 Phương châm hoạt động .39 2.1.2.4 Chính sách đào tạo tuyển dụng .39 Tr 2.1.3 Đặc điểm hoạt động dịch vụ cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 40 2.1.3.1 Các loại hình dịch vụ cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 40 2.2 Quy trình kiểm tốn khoản mục Tài sản cố định cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA công ty CP ABC 41 2.2.1 Chuẩn bị kiểm toán 41 2.2.1.1 Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán .41 2.2.1.2 Thu thập thông tin sở .44 2.2.1.3 Thu thập thông tin nghĩa vụ pháp lý khách hàng 45 2.2.1.4 Tìm hiểu sách kế tốn 46 SVTH: Đoàn Thành Lợi iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy 2.2.1.5 Phân tích sơ BCTC 48 2.2.1.6 Đánh giá chung hệ thống kiểm soát nội rủi ro gian lận 49 2.2.1.7 Xác định mức trọng yếu: 49 2.2.1.8 Tổng hợp kế hoạch kiểm toán: 51 2.2.2 Thực kiểm toán khoản mục TSCĐ kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Kiểm toán AFA: 52 uế 2.2.2.1 Kiểm tra hệ thống KSNB khoản mục TSCĐ: .52 2.2.2.2 Thực thủ tục phân tích: 52 H 2.2.3 Kết thúc kiểm toán 63 tế 2.2.3.1 Soát xét giấy tờ làm việc KTV 64 2.2.3.2 Lập Báo cáo Kiểm toán 64 in h 2.2.3.3 Họp đánh giá sau Kiểm toán 65 cK CHƢƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ QUI TRÌNH KIỂM TỐN TSCĐ TRONG KIỂM TỐN BCTC DO CÔNG TY AFA THỰC HIỆN 66 họ 3.1 Nhận xét chung cơng tác kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA: 66 3.2 Những khó khăn thách thức cơng ty 67 ại 3.3 Nhận xét kiến nghị nhằm hồn thiện quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ Đ kiểm toán BCTC Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn thuế AFA thực hiện: 68 3.3.1 Nhận xét quy trình kiểm tốn khoản mục TSCĐ kiểm tốn BCTC ườ n g Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA thực 68 3.3.2 Kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm tốn TSCĐ Tr kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn thuế AFA thực 72 PHẦN III: KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC SVTH: Đồn Thành Lợi v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch tốn tăng giảm TSCĐ hữu hình: .14 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch tốn tăng giảm TSCĐ th tài chính: 15 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán khấu hao TSCĐ: 16 Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy quản lý công ty AFA 37 Sơ đồ 2.2: Mô tả chu trình mua TSCĐ 48 Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Sơ đồ 2.3: Mô tả chu trình bán TSCĐ 48 SVTH: Đoàn Thành Lợi vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Các mục tiêu kiểm toán Kiểm toán TSCĐ 22 Bảng 1.2: Đánh giá mức độ trọng yếu khoản mục TSCĐ 23 Bảng 1.3: Các thử nghiệm kiểm soát TSCĐ 26 Bảng 1.4: Các thủ tục khảo sát nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐ 29 uế Biểu 2.1: Xác định mức trọng yếu .50 H Biểu 2.2: Giấy làm việc mẫu D730: 53 tế Biểu 2.3: Giấy làm việc mẫu D740: Kiểm tra sách kế toán áp dụng .56 Biểu 2.4: Giấy làm việc mẫu D710: Kiểm tra bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số h dư cuối năm trước .57 in Biểu 2.5: Giấy làm việc mẫu D720: Kiểm tra tổng hợp số dư, tăng giảm cK loại TSCĐ 59 Biểu 2.6: Giấy làm việc mẫu D743: Kiểm tra hồ sơ tài sản cố định tăng kì: 60 họ Biểu 2.7: Giấy làm việc mẫu D747: 62 Tr ườ n g Đ ại Biểu 2.8: Giấy làm việc mẫu D746: Kiểm tra nghiệp vụ bất thường: 63 SVTH: Đồn Thành Lợi vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy TNHH DN Trách nhiệm hữu hạn Doanh nghiệp TSCĐ BCTC SXKD TS TK Tài sản cố định Báo cáo tài Sản xuất kinh doanh Tài sản Tài khoản BĐS KSNB XDCB Bất động sản Kiểm soát nội Xây dựng KTV BCĐKT BCĐPS Kiểm toán viên Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối phát sinh Tr ườ n g Đ NNH HTK GVHB DT DTT LNTT GLV KH SVTH: Đoàn Thành Lợi h in cK Nhà cung cấp Vốn chủ sở hữu Tài sản ngắn hạn Tiền gửi ngân hàng họ ại NCC VCSH TSNH TGNH H Cổ phần tế CP uế DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Nợ ngắn hạn Hàng tồn kho Giá vốn hàng bán Doanh thu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Giấy làm việc Khách hàng viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Trong đề tài “Quy trình kiểm tốn khoản mục tài sản cố định kiểm tốn Báo cáo tài cơng ty TNHH AFA” trình bày nội dung sau: Phần Đặt vấn đề nêu rõ lý chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu kết cấu nghiên cứu đề tài uế Phần Nội dung kết nghiên cứu nội dung đề tài, bao gồm nội dung nhỏ: H Nội dung sở lý luận đề tài: trình bày vấn đề chung tế kiểm toán BCTC, trình bày khái niệm, đối tượng, mục tiêu quy trình kiểm tốn BCTC nói chung đặc điểm, tổ chức kế tốn, quy trình mục tiêu kiểm tốn khoản in h mục TSCĐ nói riêng cK Nội dung thứ hai phần thực trạng kiểm toán Trong phần trình bày thơng tin Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA địa chỉ, thơng tin liên lạc, lịch họ sử hình thành phát triển cấu tổ chức, nguồn nhân lực cơng ty Và trình bày thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục TSCĐ công ty ại cổ phần ABC gồm giai đoạn: lập kế hoạch kiểm toán, thực kiểm toán hồn Đ thành kiểm tốn Nội dung thứ ba trình bày ý kiến, nhận xét góp ý mang tính chủ ườ n g quan thân dựa thực tế kiểm toán khoản mục TSCĐ nhằm hồn thiện cơng tác kiểm tốn cơng ty TNHH kiểm toán AFA Cuối phần Kết luận kiến nghị trình bày mục tiêu đạt được, Tr hướng phát triển đề tài nghiên cứu kiến nghị thân đề tài SVTH: Đồn Thành Lợi viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Kiểm toán hoạt động hình thành từ lâu đời có vai trò quan trọng: Mang lại niềm tin cho người quan tâm; góp phần hướng dẫn nghiệp vụ củng cố hoạt động tài kế tốn; thúc đẩy, phát triển kinh tế, lành mạnh hóa kinh tế quốc gia, nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực tài chính; góp phần nâng cao hiệu uế quản lý, tư vấn doanh nghiệp, đơn vị kiểm toán nhằm kinh doanh hiệu H quả, hạn chế rủi ro Cùng với phát triển kinh tế giới, tiến trình tồn cầu hóa, xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế vai trò kiểm tốn ngày tăng lên tế Báo cáo tài quan trọng với doanh nghiệp người sử dụng Nó cung h cấp thông tin đáng tin cậy để đánh giá thực trạng tài doanh nghiệp, in làm sở để đưa định kinh tế Tài sản cố định khoản mục trọng yếu cK báo cáo tài nhạy cảm với nhiều gian lận Việc nghiên cứu quy trình kiểm toán khoản mục Tài sản cố định kiểm tốn báo cáo tài quan trọng họ có ý nghĩa thực tiễn Kiểm tốn khoản mục Tài sản cố định giúp doanh nghiệp xác minh bày tỏ ý kiến tính trung thực hợp lý, phát sai sót khía ại cạnh trọng yếu Nhưng việc kiểm tốn khoản mục có đem lại hiệu hay khơng Đ phụ thuộc vào quy trình kiểm tốn đơn vị kiểm tốn áp dụng Cho nên việc nghiên cứu quy trình kiểm toán khoản mục Tài sản cố định cần thiết g Tuy đời năm cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA lại ườ n khách hàng tin tưởng, tín nhiệm Ngay từ hình thành, cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA xây dựng quy trình kiểm tốn cho phần hành riêng biệt cách cụ thể Tr rõ ràng, đặc biệt cho khoản mục Tài sản cố định Vì vậy, q trình thực tập cơng ty TNHH Kiểm toán AFA kết hợp với kiến thức học nhà trường, nhận thức tầm quan trọng việc kiểm toán khoản mục này, em định lựa chọn đề tài: “Quy trình kiểm tốn khoản mục Tài sản cố định kiểm toán báo cáo tài cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA” SVTH: Đồn Thành Lợi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy Đánh Sai sót xảy giá Mơ tả kiểm sốt (1) mặt thiết kế (1) (2) Đánh giá mặt thực (3) (4) Tham chiếu đến tài liệu “walkthrough test” (5) ban đầu (ví dụ, chi phí kế tốn để cập nhật kịp thời vào sổ kế vốn hóa đầy đủ  Các TSCĐ di chuyển khỏi phận tế quản lý, sử dụng phải có Phiếu điều H uế nâng cấp TSCĐ) khơng tốn chuyển có phê duyệt cấp có thẩm in h quyền  Các thủ tục khác: [mơ tả:……………] cK Mục tiêu KS (3): “Tính xác”: Nguyên giá giá trị lại TSCĐ phản ánh xác BCTC họ  Kế toán phải đối chiếu số liệu báo giá, hợp đồng, hóa đơn để đảm bảo ại tính xác nguyên giá TSCĐ Đ ghi nhận sổ kế tốn  Các TSCĐ phải trích khấu hao Tr ườ n g phù hợp với quy định DN thời gian sử dụng hữu ích loại TSCĐ  Kế toán phải kiểm tra để đảm bảo thời điểm bắt đầu/ngừng trích khấu hao thời điểm bắt đầu/dừng sử dụng TSCĐ  Các thủ tục khác: [mơ tả:……………] SVTH: Đồn Thành Lợi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy Lưu ý: (1) Cột (2) – “Mơ tả kiểm sốt chính” phải lựa chọn từ kiểm sốt tìm hiểu Mục 3-“Mơ tả chu trình mua hàng, phải trả, trả tiền” Nếu định thực thử nghiệm kiểm soát, kiểm sốt xác định phần kiểm soát KT kiểm tra trình bày kết phần C - Kiểm tra KSNB (2) Các đoạn đánh dấu (highlight) có tính minh họa phải sửa đổi cho phù hợp với đặc điểm thực tế KH Một số kiểm sốt thiết kế để đáp ứng nhiều mục tiêu kiểm soát uế Để tăng tính hiệu việc tìm hiểu kiểm tra KSNB KH, DNKiT nên nghiên cứu xây H dựng thư viện mục tiêu kiểm soát, thủ tục kiểm sốt cho chu trình kinh doanh áp dụng cho nhóm KH phổ biến (ví dụ, sản xuất, xây lắp, thương mại, bất động sản…) tế Ngoài ra, KT cần tham khảo thêm “Tài liệu hướng dẫn thực CTKTM ACPA 2013”, phần Tr ườ n g Đ ại họ cK in h thư viện thủ tục kiểm sốt SVTH: Đồn Thành Lợi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy Phụ lục 06: Giấy làm việc A610 Đánh giá HTKSNB cấp độ doanh nghiệp A MỤC TIÊU: Theo quy định hướng dẫn CMKiT Việt Nam số 315, việc đánh giá KSNB cấp độ DN giúp KTV xác định rủi ro có sai sót trọng yếu (đặc biệt rủi ro gian lận), từ đó, lập kế hoạch kiểm toán xác định nội dung, lịch trình phạm vi thủ tục kiểm tốn B NỘI DUNG CHÍNH: KSNB cấp độ DN thường có ảnh hưởng rộng khắp tới mặt hoạt động DN Do đó, KSNB cấp độ DN đặt tiêu chuẩn cho cấu phần khác KSNB Hiểu biết tốt KSNB cấp độ DN uế cung cấp sở quan trọng cho việc đánh giá KSNB chu trình kinh doanh quan trọng H KTV sử dụng xét đốn chun mơn để đánh giá KSNB cấp độ DN cách vấn, quan sát kiểm tra tài liệu Trong biểu này, việc đánh giá giới hạn 03 thành tế phần KSNB: (1) Mơi trường kiểm sốt; (2) Quy trình đánh giá rủi ro; (3) Giám sát kiểm cK CÁC THÀNH PHẦN CỦA KSNB in h sốt MƠI TRƢỜNG KIỂM SỐT Có Khơng N/A Mơ tả/ Ghi họ 1.1 Truyền đạt thông tin yêu cầu thực thi tính trực giá trị đạo đức DN Quy định chế nhân viên, Nội quy lao động, Bộ quy tắc ứng sách đạo xử…) giá trị có thơng tin đến đức Cơng ty ại DN có quy định giá trị đạo đức (ví dụ, Quy g Đ - ườ n phận DN khơng (ví dụ, qua đào tạo nhân viên, phổ biến định kỳ…)? - treo phận DN có quy định để giám sát việc tuân thủ Quy định nguyên tắc tính trực giá trị đạo đức sách đạo khơng? đức ABC Có quy định rõ áp dụng biện pháp xử lý Quy định sai phạm tính trực giá trị đạo sách đạo đức không? đức ABC Tr -  bảng nội quy 1.2 Cam kết n ng lực trình độ nhân viên - DN có cụ thể hóa/mơ tả u cầu trình độ, kỹ SVTH: Đoàn Thành Lợi Đối với vị Tham chiếu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy CÁC THÀNH PHẦN CỦA KSNB Có Khơng N/A Mơ tả/ Ghi vị trí nhân viên khơng (ví dụ, trí , Cơng ty Quy chế nhân viên)? tuyển dụng cá nhân có lực chun mơn phù hợp, đảm bảo uế cơng việc hồn - H thành Hàng DN có trọng đến trình độ, lực nhân viên Cơng ty thường xuyên cho cán CNV đào tạo nghiệp vụ Năm 2015: cho kế toán tập huấn TT 200, thuế Cho xưởng phận tập huấn PCCC Thử việc khơng khơng có lực khơng? đạt hết thời g DN có biện pháp xử lý kịp thời nhân viên Tr ườ n - Đ ại họ cK in h tế tuyển dụng không? năm, hạn hợp đồng kết thúc hợp đồng 1.3 Sự tham gia BQT - Thành viên BQT có độc lập với BGĐ DN khơng? Điều lệ có phân quyền - BQT có bao gồm người có kinh nghiệm, vị Chủ tịch HĐQT không? đồng thời Chủ tịch HĐQT Tổng cơng ty SVTH: Đồn Thành Lợi Tham chiếu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy CÁC THÀNH PHẦN CỦA KSNB Có Khơng N/A Mơ tả/ Ghi Pisico - - BQT có thường xuyên tham gia hoạt động quan Giao nhiệm vụ trọng DN khơng? cho BGĐ Các vấn đề quan trọng sai phạm có báo cáo kịp thời với BQT khơng? BQT có họp thường xun định kỳ biên Những họp có lập kịp thời không? định quan trọng uế - BQT có giám sát việc thực BGĐ khơng? Giám sát qua BQT có giám sát cách làm việc BGĐ với kiểm toán nội kiểm tốn độc lập khơng? tiêu kinh doanh, báo cáo BKS kiểm tra theo quý BGĐ đề coi trọng việc thiết kế, thực KSNB hiệu cao việc kiểm khơng)? tra, kiểm sốt họ Thái độ BGĐ KSNB (ví dụ, có quan tâm Tr ườ n g Đ ại - cK 1.4 Phong cách điều hành triết lý BGĐ in - h tế - H có biên hoạt động doanh nghiệp, từ sản xt đến tài cơng ty nhằm mục tiêu phát triển bền vững cho công ty - Phương pháp tiếp cận BGĐ rủi ro? Rõ ràng, minh bạch, xác - Thu nhập BGĐ có dựa vào kết hoạt động hay Đối không? công ty Mức độ tham gia BGĐ vào q trình lập BCTC BGĐ Cơng ty (thơng qua việc lựa chọn áp dụng sách kế hầu SVTH: Đoàn Thành Lợi với hết toàn xuất Tham chiếu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy CÁC THÀNH PHẦN CỦA KSNB Có Khơng N/A Mơ tả/ Ghi tốn, xây dựng ước tính kế tốn …) phát từ phận tài chính, Phó Giám đốc từ Kế toán trưởng bổ nhiệm lên Trung thực, hợp Quan điểm BGĐ việc lập trình bày uế - lý - H BCTC? Quan điểm BGĐ việc xử lý thông tin, tế cơng việc kế tốn nhân sự? Cơ cấu tổ chức DN có phù hợp với mục tiêu, quy mô, in - h 1.5 Cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh vị trí địa lý kinh doanh Cơ cấu tổ chức DN có khác biệt với DN có quy mơ tương tự ngành khơng? họ - cK đơn vị khơng? DN có sách thủ tục cho việc uỷ quyền Công ty có thực phê duyệt nghiệp vụ mức độ phù hợp phân quyền cho Phó Giám ại - Đ 1.6 Phân công quyền hạn trách nhiệm DN có giám sát kiểm tra phù hợp ườ n - g không? hoạt động phân quyền cho nhân viên không? Nhân viên DN có hiểu rõ nhiệm vụ Tr - cá nhân có liên quan đến cơng việc hay khơng? - Những người thực cơng tác giám sát có đủ thời gian để thực cơng việc giám sát khơng? - Nguyên tắc bất kiêm nhiệm có thực phù hợp DN khơng? (ví dụ, tách biệt vị trí kế tốn cơng việc mua sắm tài sản) 1.7 Các sách thơng lệ nhân SVTH: Đồn Thành Lợi đốc, KTT Tham chiếu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy CÁC THÀNH PHẦN CỦA KSNB - Có Khơng N/A Mơ tả/ Ghi DN có sách tiêu chuẩn cho việc tuyển dụng, Đối với đào tạo, đánh giá, đề bạt, sa thải nhân viên không? phận Công ty có sách tuyển dụng cá nhân có đủ lực phù uế hợp với giá trị - H giao Các sách có xem xét cập nhật - Các sách có truyền đạt đến nhân in Yêu họ kỳ vọng BGĐ không? vấn cK Những nhân viên có nhận thức trách nhiệm cầu Thành lập hội giá soát xét định kỳ không? đồng đánh giá họ Kết công việc nhân viên có đánh đánh giá khen thưởng, kỷ luật Đ ại - h viên đơn vị khơng? - tế thường xun khơng? QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO Phòng Kinh tế- doanh liên quan tới BCTC chưa (gồm: đánh giá rủi Tổng ro, ước tính mức độ ảnh hưởng, khả xảy ra, thường ườ n BGĐ/BQT xây dựng quy trình đánh giá rủi ro kinh Tr - g Rủi ro kinh doanh liên quan tới BCTC hành động…)? Mô tả rủi ro kinh doanh liên quan tới BCTC BGĐ xác định, ước tính mức độ ảnh hưởng, khả xảy hành động tương ứng BGĐ? GIÁM SÁT CÁC KIỂM SỐT SVTH: Đồn Thành Lợi xuyên báo văn tình hình dự kiến tiêu thu hàng tháng - hợp Tham chiếu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy CÁC THÀNH PHẦN CỦA KSNB Có Khơng N/A Mơ tả/ Ghi 3.1 Giám sát thƣờng xun định kỳ - DN có sách xem xét lại KSNB định kỳ đánh giá tính hiệu KSNB không? (Mô tả việc đánh giá - có, lưu ý nguồn thơng tin sử dụng để giám sát sở để BGĐ tin tưởng nguồn thơng tin đáng tin cậy cho mục đích giám sát) DN có trì phận kiểm tốn nội phù hợp uế - - H không? Trưởng Bộ phận kiểm tốn nội có đủ kinh nghiệm chuyên kiểm soát Bà Nguyễn Thị Ngọc A ( Kế tốn trưởng Tổng Cơng ty ABC) Bộ phận kiểm tốn nội có trì hồ sơ đầy đủ họ - cK in h tế môn đào tạo đắn không? ban KSNB kiểm tra KSNB DN khơng? Bộ phận kiểm tốn nội có quyền tiếp cận sổ sách, ại - Đ chứng từ kế toán phạm vi hoạt động họ khơng bị hạn chế? DN có sách, thủ tục để đảm bảo thực ườ n - g 3.2 Báo cáo thiếu sót KSNB kịp thời biện pháp sửa chữa thiếu sót - Tr KSNB khơng? BGĐ có xem xét ý kiến đề xuất liên quan đến hệ Trong trình thống KSNB đưa KTV độc lập (hoặc KTV nội thực kiểm bộ) thực đề xuất khơng? tốn, BGĐ ln tiếp nhận ý kiến góp ý Kiểm tốn việc kiện toàn hệ thống KSNB SVTH: Đoàn Thành Lợi Tham chiếu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy CÁC THÀNH PHẦN CỦA KSNB Có Khơng N/A Mơ tả/ Ghi Tham chiếu Cơng ty - Bộ phận kiểm tốn nội có gửi báo cáo phát thiếu sót KSNB lên BQT Ban Kiểm sốt kịp thời khơng? - Bộ phận kiểm tốn nội có theo dõi biện pháp sửa chữa BGĐ không? uế Bộ phận kiểm tốn nội có quyền tiếp cận trực tiếp H BQT Ban Kiểm sốt khơng? C KẾT LUẬN Các KS giúp giảm rủi ro h trọng yếu cấp độ toàn DN ườ n g Đ ại họ cK in Chưa phát rủi ro SVTH: Đồn Thành Lợi Các thủ tục kiểm tốn tế Yếu tố gây rủi ro có sai sót Tr - bổ sung Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy Phụ lục 07: Giấy làm việc A710 Xác định mức trọng yếu A MỤC TIÊU Xác định mức trọng yếu (kế hoạch - thực tế) lập phê duyệt theo sách Cơng ty để thơng báo với thành viên nhóm kiểm tốn mức trọng yếu kế hoạch trước kiểm toán khách hàng có trách nhiệm xác định lại mức trọng yếu thực tế giai đoạn kết thúc kiểm tốn để xác định xem cơng việc thủ tục kiểm toán thực đầy đủ hay chưa? N m 2016 Doanh thu tế Tiêu chí sử dụng để ước tính mức trọng yếu LNTT/ DT/ vốn CSH/ (LNTT/DT/VCSH/Tổng TS) Tổng TS Lý lựa chọn tiêu chí để xác định mức trọng yếu Phản ánh quy mơ hoạt động Giá trị tiêu chí lựa chọn Tỷ lệ sử dụng để ước tính mức trọng yếu - LNTT: 5%-10% - DT: 0,5%-3% - Tổng TS VCSH: 2% Mức trọng yếu tổng thể (PM) Mức trọng yếu thực hiện: MP= (50%-75%)*PM 60.0% Ngƣỡng sai sót khơng đáng kể/sai sót bỏ qua 4%*MP N m 2015 H Chỉ tiêu lựa chọn uế B XÁC ĐỊNH MỨC TRỌNG YẾU Doanh thu 509,383,145,364 1.50% 9,272,114,472 5,563,268,683 222,530,747 1.50% 7,640,747,180 4,584,448,308 183,377,932 N m 9,272,114,472 5,563,268,683 222,530,747 N m trƣớc 7,640,747,180 4,584,448,308 183,377,932 họ cK in h 618,140,964,795 ại Căn vào bảng trên, KTV chọn mức trọng yếu để áp dụng thực kiểm toán ườ n g Đ Chỉ tiêu lựa chon Mức trọng yếu tổng thể Mức trọng yếu thực Ngưỡng sai sót khơng đáng kể/sai sót bỏ qua Tr Giải thích ngun nhân có chênh lệch mức trọng yếu năm so với năm trước:do năm DT tăng so với năm trước SVTH: Đồn Thành Lợi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy Phụ lục 08: Giấy làm việc A910 Tổng hợp kế hoạch kiểm tốn Phạm vi cơng việc yêu cầu dịch vụ KH thời hạn báo cáo [A210] Mơ tả phạm vi cơng việc kiểm tốn từ hợp đồng kiểm toán thư hẹn kiểm toán yêu cầu KH: - Kỳ kế toán yêu cầu kiểm toán: 31/12/2016 - Chứng kiến kiểm kê (nội dung, thời gian,nhân sự): Kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản thời Kiểm toán KH: Từ ngày 11/01/2017 đến ngày 13/01/2017 - Thời hạn hoàn thành việc soát xét hồ sơ kiểm toán: Trong tháng 3/2017 - Thời hạn phát hành BC kiểm toán/Thư quản lý: Trong tháng 3/2017 tế H - uế điểm kết thúc niên độ kế tốn h Mơ tả DN mơi trƣờng KD thay đổi lớn nội DN [A310] in Doanh nghiệp hoạt động loại hình kinh doanh sau: Sản xuất dăm gỗ sản phẩm gỗ tinh chế xuất khẩu;  Trồng rừng chăm sóc rừng;  Kinh doanh hàng nơng, lâm, sản; họ cK  Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dăm gỗ xuất khẩu, chịu ảnh hưởng lớn từ: cung ứng Đ trình tốn ại ngun liệu gỗ đầu vào, cạnh tranh doanh nghiệp lĩnh vực, tỷ giá hối đoái Trong năm 2016, chịu cạnh tranh khốc liệt việc mua nguyên liệu đầu vào ườ n g đầu biến động bất thường đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2016, với doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ tăng nhiều so với năm 2015, lợi nhuận trước thuế TNDN giảm 6.849.575.753 đồng (năm 2016: 3.884.226.122 đồng, năm 2015: 10.733.801.875 đồng) Tr Khơng có thay đổi nội doanh nghiệp Phân tích sơ xác định sơ vùng rủi ro cao [A510] - Số dư ứng trước cho người bán, phải trả tăng so với năm trước KTV thực thủ tục kiểm tra tính hữu nghĩa vụ Cơng ty; - Giá trị hàng tồn kho tăng mạnh so với năm trước KTV cần lưu ý đến việc kiêm kê hàng tồn kho ngày cuối năm, sở xác định GVHB kiểm tra việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho SVTH: Đồn Thành Lợi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy - Vay nợ thuê tài tăng mạnh , KTV cần lưu ý gửi thư xác nhận khoản vay để kiểm tra số dư khoản vay kiểm tra đánh giá lại khoản vay có số dư ngoại tệ vào cuối kỳ - Doanh thu tăng giá vốn tăng, cần tìm hiểu nguyên nhân thực kiểm tra chi tiết; - Lợi nhuận tăng: Kiểm tra phân phối lợi nhuận năm; - Do doanh thu giá vốn năm 2016 tăng mạnh nên cần kiểm tra tính kỳ, phù hợp doanh thu với giá vốn hồ sơ ghi nhận doanh thu Xác định ban đầu chiến lƣợc kiểm toán dựa vào kiểm tra kiểm soát hay kiểm tra uế [A400, A600] H Sau thực xong thủ tục phần A400 A600, KTV xác định chiến lược kiểm toán ban đầu kiểm tra tế Mức trọng yếu tổng thể mức trọng yếu thực giai đoạn lập kế hoạch [A710] in h Ghi mức trọng yếu trao đổi cụ thể với thành viên nhóm kiểm toán Mức trọng yếu tổng thể: 9.272.114.472 đồng - Mức trọng yếu thực hiện: 5.563.268.683 đồng - Mức trọng yếu áp dụng cho nhóm giao dịch, số dư tài khoản, thơng tin thuyết minh (nếu có): cK - họ Không ại Xác định thủ tục bổ sung kiểm tốn n m Đ Khơng áp dụng Xem xét vấn đề từ kiểm toán n m trƣớc mang sang Thủ tục kiểm toán cần thực n m ườ n Khơng có Khoản mục liên quan g Vấn để Xem xét cần thiết phải sử dụng chuyên gia cho hợp đồng kiểm tốn Tr Khơng cần thiết Tổng hợp rủi ro có sai sót trọng yếu bao gồm rủi ro gian lận đƣợc xác định giai đoạn lập kế hoạch (Các rủi ro phát tổng hợp trình lập kế hoạch kiểm toán phần A thực kiểm tra hệ thống KSNB phần C) Mô tả rủi ro có sai sót trọng yếu Khơng có SVTH: Đồn Thành Lợi Ảnh hƣởng BCTC Thủ tục kiểm tốn Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy Các điều chỉnh kế hoạch kiểm toán kiện ngồi dự kiến Khơng có điều chỉnh Người sốt xét phê duyệt kế hoạch điều chỉnh: Ngày: _ KẾT LUẬN Chúng tơi hồn tồn hài lòng hợp đồng kiểm toán lập kế hoạch cách thích hợp, qua đưa xem xét đầy đủ đánh giá tầm quan trọng yếu tố rủi ro xác định, bao gồm yếu tố rủi ro gian lận, qua phê duyệt cho tiến uế hành công việc KH, lập kế hoạch H Các thành viên nhóm kiểm tốn đọc, thảo luận nắm vững nội dung Kế hoạch kiểm toán Mẫu A910 Phần A hồ sơ (1) Họ tên in Thành viên BGĐ phụ trách độc lập Người sốt xét cơng việc KSCL cK Kiểm tốn viên T họ KTV chính/Trưởng nhóm ại Trợ lý Tr ườ n g Đ Trợ lý SVTH: Đoàn Thành Lợi 10/01/2017 h Thành viên BGĐ phụ trách tổng thể kiểm toán Kiểm toán viên T Chủ nhiệm kiểm toán Chữ ký Ngày/tháng tế Chức danh 10/01/2017 Kiểm toán viên Đ 10/01/2017 Kiểm toán viên Đ 10/01/2017 Trợ lý kiểm toán L 10/01/2017 Trợ lý kiểm tốn D 10/01/2017 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy Phụ lục 09: Báo cáo kiểm tốn Số: 22/2017/BCKT-AFA BÁO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Kính gửi: Các thành viên Hội đồng quản trị Các thành viên Ban Giám đốc uế CÔNG TY CP ABC Báo cáo kiểm tốn báo cáo tài H Chúng tơi kiểm tốn báo cáo tài kèm theo Công ty CP ABC (dưới gọi tắt “công ty”), lập ngày 05/03/2017 từ trang 05 đến trang 30, bao gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2016, tế Báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày Bản thuyết h minh báo cáo tài cK in Trách nhiệm Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài Cơng ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên họ quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chịu trách nhiệm kiểm soát nội mà Ban Giám đốc xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày báo cáo tài khơng có sai sót trọng yếu gian lận Đ ại nhầm lẫn g Trách nhiệm Kiểm toán viên ườ n Trách nhiệm đưa ý kiến báo cáo tài dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm tốn theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt Tr đảm bảo hợp lý việc liệu báo cáo tài Cơng ty có sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm tốn bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh báo cáo tài Các thủ tục kiểm tốn lựa chọn dựa xét đoán kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu báo cáo tài gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội Công ty liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu kiểm sốt nội Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh giá tính thích hợp sách kế tốn áp dụng tính hợp lý ước tính kế tốn Ban Giám đốc đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài SVTH: Đồn Thành Lợi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thủy Chúng tin tưởng chứng kiểm toán mà chúng tơi thu thập đầy đủ thích hợp làm sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ Cơ sở ý kiến kiểm tốn ngoại trừ Như trình bày Thuyết minh số 5.7, Cơng ty ghi nhận tăng vốn góp vào Công ty TNHH Chế biến dăm gỗ Đại Thắng khoản lợi nhuận chia, số tiền: 428.570.000 đồng dẫn đến khoản đầu tư góp vốn cơng ty thời uế điểm 31/12/2016 tăng H Ý kiến Kiểm toán ngoại trừ tế Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng đoạn vấn đề nêu đoạn “Cơ sở ý kiến kiểm tốn ngoại trừ”, báo cáo tài đính kèm phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài h Cơng ty ngày 31 tháng 12 năm 2016 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu in chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày, phù hợp với cácChuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế cK toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Đ ại họ KT TỔNG GIÁM ĐỐC g Ông X ườ n Phó Tổng Giám đốc Bà Y Kiểm toán viên Số Giấy CN Đăng ký hành nghề kiểm toán: 1334-2014-XXX 1936-2016-XXX Tr Số Giấy CN Đăng ký hành nghề kiểm tốn: Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA Đà Nẵng, ngày 13 tháng 03 năm 2017 SVTH: Đoàn Thành Lợi ... vụ cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 40 2.1.3.1 Các loại hình dịch vụ cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA 40 2.2 Quy trình kiểm tốn khoản mục Tài sản cố định cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA công ty CP ABC ... phạm vi Công ty TNHH in h Kiểm tốn AFA, thơng qua khách hàng cụ thể cơng ty Cổ phần ABC (Vì cK tính chất bảo mật khách hàng nên sử dụng tên ABC thay cho tên thật công ty) họ - Về thời gian thu... Tài sản cố định công ty TNHH Kiểm toán AFA uế Đối tƣợng nghiên cứu H Quy trình kiểm tốn khoản mục Tài sản cố định cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA tế Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Đề tài tập trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán a FA , Quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán a FA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay