Tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn phan dũng – chi nhánh đà nẵng

118 135 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 00:15

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN tế H uế  cK in h KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU họ KHÁCH HÀNG TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN ại TƢ VẤN PHAN DŨNG CHI NHÁNH Tr ườ n g Đ ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG Khóa học: 2013 2017 Lời Cảm Ơn Được chấp thuận từ Khoa Kế tốn - Kiểm tốn hướng dẫn Cơ Lê Thị Hồi Anh, em thực đề tài “Tìm hiểu quy trình kiểm tốn khoản mục NPT khách hàng kiểm tốn BCTC Cơng Ty TNHH Kiểm tốn vấn Phan Dũng Chi nhánh Đà Nẵng” uế Để hoàn thành đề tài này, em xin chân thành gửi lời cám ơn đến thầy, bị kiến thức giúp đỡ cho em suốt thời gian học tập trường H cô giáo Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại Học Kinh Tế Huế trang tế Đặc biệt, em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến Cơ Lê Thị Hồi Anh, Cơ h hướng dẫn tận tình hỗ trợ em nhiều suốt trình nghiên in cứu thực đề tài khoá luận tốt nghiệp Có thể nói khơng có Cơ cK giúp đỡ, em khơng thể hồn thành tốt đề tài nghiên cứu Ngoài ra, em xin cám ơn anh, chị Cơng Ty TNHH Kiểm tốn họ vấn Phan Dũng Chi nhánh Đà Nẵng hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em để em hồn thành tốt công việc suốt thời ại gian thực tập cơng ty hồn thành đề tài Đ Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài này, song với kiến thức g kinh nghiệm hạn chế giới hạn thời gian nguồn lực nên luận ườ n khơng tránh khỏi vài thiếu sót định Nên, em hy vọng nhận lời đóng góp, ý kiến chân thành thầy bạn đọc để đề tài Tr nghiên cứu em phát triển rộng hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Huế, ngày 27 tháng 04 Năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Thuỳ Trang i Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Hồi Anh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG, BIỂU vi uế DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ vii H PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I.1 Lý chọn đề tài .1 tế I.2 Mục tiêu nghiên cứu I.3 Đối tƣợng nghiên cứu h I.5 phƣơng pháp nghiên cứu in I.6 Kết cấu chuyên đề .2 cK PHẦN II: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƢƠNG I - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC họ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 Tổng quan kiểm toán Báo Cáo Tài Chính ại 1.1.1.Khái niệm kiểm tốn báo cáo tài Đ 1.1.2 Mục tiêu kiểm toán BCTC 1.1.2.1 Mục tiêu chung ườ n g 1.1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2 Tổng quan kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng báo cáo tài Tr 1.2.1 Khái niệm khoản phải thu khách hàng .6 1.2.2 Đặc điểm khoản phải thu khách hàng 1.2.3 Nguyên tắc ghi nhận 1.2.4 Kết cấu nội dụng phản ánh tài khoản phải thu khách hàng 1.2.5 Chứng từ sổ sách có liên quan .10 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Hồi Anh 1.2.6 Dự phòng nợ phải thu khó đòi .10 1.3 Nội dung kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng 11 1.3.1 Mục tiêu kiểm toán NPT khách hàng 11 1.3.2 Gian lận sai sót xảy khoản mục NPT khách hàng .12 1.3.3 Kiểm soát nội khoản mục NPT khách hàng .13 1.4 Quy trình kiểm tốn khoản mục NPT khách hàng 15 uế 1.4.1 Giai đoạn lập kế hoạch 15 1.4.1.1 Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán 15 H 1.4.1.2 Tìm hiểu khách hàng 17 tế 1.4.1.3 Nghiên cứu HTKSNB Khách hàng đánh gía sơ rủi ro kiểm soát 18 1.4.1.4 Xác định mức độ trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán 20 h 1.4.1.5 Xây dựng kế hoạch chƣơng trình kiểm tốn 21 in 1.4.2 Giai đoạn thực kiểm toán 22 cK 1.4.2.1 Thử nghiệm kiểm soát quy trình kiểm tốn khoản mục phải thu khách hàng .22 1.4.2.2 Thử nghiệm 22 họ 1.4.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán .23 1.4.3.1 Chuẩn bị hồn thành kiểm tốn .23 ại 1.4.3.2 Báo cáo kiểm toán 24 Đ 1.4.3.3 Thƣ quản lý .24 1.4.3.4 Sự kiện phát sinh sau ngày ký báo cáo kiểm toán 24 g CHƢƠNG II - THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC NỢ ườ n PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VẤN PHAN DŨNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 26 Tr 2.1 Khái quát Công Ty TNHH Kiểm Toán Vấn Phan Dũng PDAC .26 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty 26 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty 26 2.1.2.1 Lịch sử hình thành 26 2.1.2.2 Lịch sử phát triển 27 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động công ty 27 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Hồi Anh 2.1.4 Phƣơng châm hoạt động cơng ty 28 2.1.5 Mục tiêu nguyên tắc hoạt động .28 2.1.6 Tổ chức máy quản lý công ty 28 2.2 Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng Cơng Ty TNHH Kiểm Tốn Vấn Phan Dũng CN Đà Nẵng 31 2.2.1 Quy trình kiểm tốn chung Cơng ty TNHH Kiểm Toán Vấn Phan uế Dũng CN Đà Nẵng .31 2.2.2 Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục NPT khách hàng PDAC Công H ty Cổ phần X 38 tế 2.2.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán 38 2.2.2.2 Thực kiểm toán 54 h 2.2.2.3 Kết thúc kiểm toán 66 in CHƢƠNG III - MỘT SỐ GIẢI PHÁP GĨP PHẦN HỒN THIỆN QUY TRÌNH cK KIỂM TỐN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VẤN PHAN DŨNG CN ĐÀ NẴNG 67 3.1 Đánh giá quy trình kiểm tốn Khoản mục Nợ phải thu khách hàng Cơng Ty họ TNHH Kiểm tốn Tƣ vấn Phan Dũng CN Đà Nẵng .67 3.1.1 Ƣu điểm .67 ại 3.1.2 Hạn chế 69 Đ 3.2 Giải pháp góp phần hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục NPT BCTC Cơng ty TNHH Kiểm toánvấn Phan Dũng thực 71 g 3.2.1 Tìm hiểu đánh giá HTKSNB 71 ườ n 3.2.2 Thủ tục phân tích 71 3.2.3 Thử nghiệm kiểm soát 71 Tr 3.2.4 Thủ tục gửi thƣ xác nhận .72 PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 74 I Kết luận 74 II Kiến nghị hƣớng phát triển đề tài 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GIẤY XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Hồi Anh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Báo cáo tài NPT Nợ phải thu BCKT Báo cáo kiểm toán BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQKD Báo cáo kết kinh doanh HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội KSNB Kiểm soát nội TNHH Trách nhiệm hữu hạn CN,CP,DN Chi nhánh, Cổ phần, Doanh nghiệp KTV,KH Kiểm toán viên, Khách hàng GĐ,PGĐ,BGĐ Giám đốc, Phó giám đốc, Ban giám đốc GTGT Giá trị gia tăng CMKT Chuẩn mực kiểm toán H tế h in cK họ ại Đ ườ n BTC Doanh thu g DTT uế BCTC Bộ tài Số phát sinh SDCK Số dƣ cuối kỳ Tr SPS SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang v Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Hoài Anh DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 1.1 Bảng câu hỏi tìm hiểu HTKSNB khoản mục Nợ phải thu khách hàng 19 Bảng 2.1 Các vấn đề cần xem xét chấp nhận khách hàng 39 uế Bảng 2.2 Thông tin cổ đơng thành viên DN 43 Bảng 2.3 Nhân chủ chốt doanh nghiệp 43 H Bảng 2.4 Nhân kế toán 43 tế Bảng 2.5 Phân tích sơ BCĐKT cơng ty năm 2016 44 Bảng 2.6 Phân tích sơ BCKQKD cơng ty năm 2016 45 h Bảng 2.7 Đánh giá chung hệ thống KSNB Công ty CP X (Bảng đánh giá in chung HTKSNB đƣợc thực năm kiểm tốn cơng ty CP X) 46 cK Bảng 2.8 Chƣơng trình kiểm tốn khoản Phải thu khách hàng 55 Bảng 2.9 So sánh hệ số khoản mục phải thu năm năm trƣớc 58 họ Bảng 2.10 Bảng tổng hợp phải thu khách hàng 60 Bảng 2.11 Kiểm tra trình bày khai báo khoản phải thu khách hàng 61 ại Bảng 2.12 Bảng Đối chiếu số dƣ 62 Bảng 2.13 Đối chiếu số dƣ sổ sách bảng tổng hợp công nợ 63 Đ Bảng 2.14 Đối chiếu số cuối kỳ sổ sách đơn vị thƣ xác nhận công nợ - g phải thu khách hàng 65 Tr ườ n Bảng 2.15 BCĐKT đƣợc kiểm tốn cho cơng ty CPX năm 2016 66 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Hoài Anh DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 1.1: Tổ chức máy quản lý cơng ty Kiểm tốn Phan Dũng 29 Sơ đồ 1.2: Tổ chức máy quản lý cơng ty Kiểm tốn Phan Dũng Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Chi nhánh Đà Nẵng 30 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Hoài Anh PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ I.1.Lý chọn đề tài Trải qua chặng đƣờng đẩy mạnh phát triển kinh tế hội nhập kinh tế giới, nƣớc ta quốc gia có kinh tế phát triển, có mơi trƣờng uế đầu tƣ hấp dẫn tổ chức, cá nhân ngồi nƣớc Chính số H lƣợng cơng ty Cổ phần, cơng ty có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi, cơng ty xun quốc gia năm gần tăng lên nhanh chóng, để hoạt động hiệu đòi hỏi cơng tế tác điều hành, quản lý quản trị tài doanh nghiệp phải đƣợc kiểm sốt tốt, cung cấp thơng tin tài doanh nghiệp đáng tin cậy cho nhà đầu tƣ Vì mà hoạt in h động kiểm tốn đặc biệt kiểm tốn báo cáo tài năm trở lại ngày trọng thiếu đời sống hoạt động kinh tế cK quốc gia nào, nhờ mà doanh nghiệp có quan hệ kinh tế với nhau, nhà đầu tƣ tin cậy thơng tin tình hình tài doanh nghiệp cung cấp, giúp cho hoạt động họ kinh tế diễn thuận lợi Ngoài đóng góp tích cực hoạt động kiểm tốn BCTC, hoạt động tạo giá trị cho kinh tế quốc gia hoạt đống ại kiểm tốn nói chung kiểm tốn BCTC nói riêng hoạt động cung cấp dịch vụ Đ Khoản mục NPT khách hàng BCTC khoản mục quan trọng, đƣợc nhiều đối tƣợng quan tâm đến, có liên quan chặt chẽ với chu trình bán hàng thu tiền, ườ n g tác động nhiều đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Do vậy, kiểm toán khoản mục NPT khách hàng phần quan trọng quy trình kiểm tốn BCTC doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp thƣơng mại có tỷ trọng NPT khách hàng Tr lớn Qua trình thực tập tìm hiểu nhận thấy tầm quan trọng kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng nên luận em định chọn: “Tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng báo cáo tài Cơng Ty TNHH Kiểm Tốn Vấn Phan Dũng Chi Nhánh Đà Nẵng” SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Hoài Anh I.2.Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểuquy trình kiểm tốn khoản mục Nợ phải thu khách hàng báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm Tốn Vấn Phan Dũng (PDAC) Chi nhánh Đà Nẵng - Đƣa đánh giá giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quy trình kiểm tốn khoản mục Nợ phải thu khách hàng báo cáo tài uế I.3.Đối tƣợng nghiên cứu H Đối tƣợng nghiên cứu đề tài thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục Nợ phải thu khách hàng báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm Tốn Vấn tế Phan Dũng (PDAC) Chi nhánh Đà Nẵng h I.4.Phạm vi nghiên cứu in - Không gian: Đề tài đƣợc thực Cơng ty TNHH Kiểm Tốn Vấn cK Phan Dũng (PDAC) Chi nhánh Đà Nẵng - Thời gian: Hoạt động kiểm toán báo cáo tài diễn từ ngày 15/01/2017 I.5.phƣơng pháp nghiên cứu họ đến ngày 20/02/2017 - Phương pháp thu thập số liệu gồm: ại +Thu thập số liệu công ty liên quan đến quy trình kiểm tốn khoản mục NPT Đ khách hàng g +Quan sát trực tiếp trình làm việc cơng ty ườ n +Phỏng vấn nhân viên phận kiểm tốn cơng ty +Tham khảo nguồn internet, sách giáo trình kế tốn kiểm toán, giảng kế toán kiểm toán, khoá luận khố có liên quan đến đề tài nghiên cứu Tr - Phương pháp phân tích số liệu: so sánh, phân tích xu hƣớng biến động, tổng hợp số liệu thu thập đƣợc trình tìm hiểu I.6.Kết cấu chuyên đề Đề tài gồm có phần : SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Hồi Anh Chúng tơi tin tƣởng chứng kiểm tốn mà chúng tơi thu thập đƣợc đầy đủ thích hợp làm sở cho ý kiến kiểm tốn chúng tơi Ý kiến kiểm toán viên Theo ý kiến chúng tơi, Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài cơng ty Cổ phần Hồng Mai ngày 31 tháng 12 năm 2016, nhƣ kết hoạt động kinh doanh tình hình lƣu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy uế định pháp luật khác có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài Báo cáo đƣợc lập tiếng Việt tiếng Anh có giá trị nhƣ Bằng tiếng Việt gốc H cần đối chiếu tế CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN PDAC Phan Văn Dũng - Tổng Giám đốc Trình Quốc Việt - Kiểm toán viên Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0074-2014-099-1 kiểm toán số 2800-2015-099-1 in h Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề Tr ườ n g Đ ại họ TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2017 cK Giấy ủy quyền số 02/2016/UQ- ngày 02/01/2016 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang GVHD:Th.S Lê Thị Hồi Anh uế Khóa luận tốt nghiệp Tên 31/12/2016 Ngƣời soát xét Nội dung BẢNG SỐ LIỆU TỔNG HỢP PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN DÀI HẠN Ngƣời soát xét Phải thu khách hàng cK 10,065,171,613 - Biến động 31/12/2015 Sau KT Sau KT Giá trị 9,789,996,560 275,175,053 2.81% - 40,000 (40,000) 100.00% - ại Trƣớc KT 10,065,171,613 Ghi Khách hàng trả tiền trƣớc 40 (40) 229 Dự phòng phải thu khó đòi - - - - - Tổng cộng 10,065,171,573 40 10,065,171,613 9,789,956,560 275,215,053 xxx PY c/c ườ ng 131C Tr c/c TB,GL SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang Vvv 15/01/2017 31/12/2016 Điều chỉnh Đ 131N Diễn giải họ 31/12/2016 TK tế Ngày khoá sổ Việt h Ngƣời thực Ngày in Tên khách hàng Cơng ty Cổ phần Hồng Mai H PHỤ LỤC 7: BẢNG SỐ LIỆU TỔNG HỢP PHẢI THU KHÁCH HÀNG NGẮN HẠN DÀI HẠN Tỷ lệ GVHD:Th.S Lê Thị Hoài Anh uế Khóa luận tốt nghiệp H PHỤ LỤC 8: TỔNG HỢP CƠNG NỢ PHẢI THU 31/12/2016 Ngƣời sốt xét Nội dung TỔNG HỢP C NG NỢ PHẢI THU Ngƣời soát xét 15/01/2017 h Ngày khoá sổ Việt in Ngƣời thực cK Tên khách hàng Công ty Cổ phần Hồng Mai Ngày tế Tên TỔNG HỢP CƠNG NỢ PHẢI THU họ Tài khoản: 131; Loại tiền: VND; Năm 2016 Số dƣ đầu kỳ TK Mã khách hàng Tên khách hàng Nợ ại cơng nợ BÌNH SƠN Cơng ty TNHH MTV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn BQLKKTDQ Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Dung Quất BUREAU Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam CN VAN TAI DAU KHI CN Tổng cơng ty cổ phần Vận Tải Dầu Khí DẦU KHÍ DAU KHI QN DAU KHI VUNG TAU Có NợNợ Có 0 12,000,000 12,000,000 131 0 6,419,000 6,419,000 0 131 0 997,000 997,000 0 131 0 3,000,000 3,000,000 131 0 830,000 830,000 0 Công ty CP DV Dầu Khí Quảng Ngãi (PTSC) 131 24,212,000 66,820,000 91,032,000 0 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí Quảng Ngãi 131 0 400,000 400,000 0 Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu 131 11,635,000 30,987,000 38,520,000 4,102,000 Tr ườ ng 131 Đ APAVE Chi nhánh công ty TNHH APAVE VN Đông Nam Á TP Đà Nẵng Số dƣ cuối kỳ Số phát sinh SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang DICH VU DAU KHI Chi nhánh cơng ty cổ phần vận tải dầu khí - Cơng ty dịch vụ 131 dầu khí 0 620,000 620,000 DICH VỤ DẦU KHÍ CN Tồng Cơng Ty CP DV KT DK VN - Cơng Ty Dịch Vụ Dầu Khí Đà Nẵng 131 0 48,580,000 48,580,000 DONGBANG Công ty TNHH DONGBANG logistics ViNa 131 0 246,007,000 205,707,000 DOOSAN Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng Doosan Việt Nam 131 1,849,000 EVIDES EVIDES INDUSTRIE WATER B.V 131 64,254,930 FLOWSERVE Công ty TNHH FLOWSERVE Việt Nam 131 0 FOSECA Công ty TNHH FOSECA Việt Nam 131 GIAC THANH Công ty TNHH Giác Thành 131 HẢI ĐĂNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KHÁCH SẠN HẢI ĐĂNG 131 HOAN MY Cơng ty cổ phần bệnh viện Đa Khoa Hồn Mỹ Đà Nẵng 131 KTNANG LUONG Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật lƣợng 131 LIEN MINH1 Công ty TNHH Thƣơng Mại Dịch Vụ Liên Minh 131 Ly Tâm Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Dung Quất 131 MOONTRAVEL Công ty cổ phần thƣơng mại dịch vụ MOONTRAVEL 131 NGHI SƠN CƠNG TY TNHH LỌC HĨA DẦU NGHI SƠN NMKLHĐ Ngƣời mua khơng lấy hóa đơn PMS Công Ty Cổ Phần Bảo Dƣỡng Sửa chữa Công Trình Dầu 131 Khí PROBANK VINA CƠNG TY TNHH MTV PROBANK VINA 0 40,300,000 41,154,000 2,366,000 0 126,684,899 190,939,829 0 49,500,000 4,500,000 tế 41,671,000 h 0 54,000,000 17,703,000 16,953,000 750,000 0 56,451,000 43,729,000 12,722,000 0 119,418,800 0 111,708,000 0 111,708,000 115,098,164 117,373,164 0 128,857,000 157,764,000 9,170,000 4,375,000 0 4,375,000 0 0 1,799,000 1,799,000 131 0 17,084,000 17,084,000 0 131 11,281,000 64,787,000 76,068,000 0 6,632,000 96,546,000 103,178,000 0 131 0 45,000,000 45,000,000 0 40,00 0 40,000 0 90,760,000 120,097,043 ng ại 38,077,000 Đ họ 2,275,000 Công ty TNHH Dịch Vụ thử không phá huỷ - QIS 131 SFP VINA Công Ty TNHH SFP VINA 131 85,150,270 TIẾN THANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI TIẾN THANH 131 361,136,460 TOVINA Công Ty TNHH TOVINA 131 0 45,547,000 TRI VIET Công ty TNHH Thƣơng Mại Kỹ Thuật Trí Việt 131 0 23,643,000 Tr ườ QIS SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang H cK 119,418,800 uế GVHD:Th.S Lê Thị Hoài Anh in Khóa luận tốt nghiệp 125,706,773 361,136,460 0 45,547,000 0 23,643,000 0 GVHD:Th.S Lê Thị Hoài Anh uế Khóa luận tốt nghiệp Cơng ty cổ phần đầu tƣ thƣơng Mại Tuấn Thanh 131 9,059,700,1 00 VAN TAI DK Tổng công ty cổ phần vận tải Dầu Khí 131 0 3,620,000 3,620,000 0 VCB CN DUNG QUAT NH TM CP ngoại thƣơng Việt Nam - CN Dung Quất 131 0 12,268,000 12,268,000 0 VCB Quảng Ngãi Ngân Hàng TMCP Ngoại Thƣơng VN - CN Quảng Ngãi 131 0 16,657,813 16,657,813 0 VELOSI VN Công ty TNHH Kiểm định chứng nhận VELOSI (Việt Nam) 131 0 182,413,000 182,413,000 0 VEOLIA VP TP HCM Veolia Water Việt Nam- Văn phòng đại diện TP Hồ Chí Minh 131 0 Viễn Thông DQ Trung Tâm Viễn Thông Dung Quất 131 Việt Hƣng Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Cơng Trình Việt Hƣng VN 131 VIETTEL CN Viettel Quảng Ngãi - Tập Đồn Viễn Thơng Qn Đội 131 YOKOGAWA Công ty TNHH YOKOGAWA Việt Nam 131 Đ ng ườ Tr SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang tế h in 17,072,000 0 36,000,000 24,000,000 0 63,151,140 0 17,072,000 40 63,151,140 0 288,000,000 234,500,000 53,500,000 9,789,996,5 40,00 12,367,366,4 12,092,151,4 10,065,171,6 60 49 36 13 40 họ cK 102,877,650 102,877,690 12,000,000 ại Số dòng = 41 10,156,321,0 9,538,863,54 9,677,157,57 10 0 H TUAN THANH Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Hoài Anh PHỤ LỤC 9: BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU C NG NỢ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc uế BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU C NG NỢ Hôm nay, ngày 05 tháng 01 năm 2017 H Tại Văn phòng Cơng ty Cổ Phần Hồng Mai - Thơn Đơng Lỗ- Bình Thuận - Bình Sơn tế - Quãng Ngãi Chúng tơi gồm có: Chức vụ: Phó GĐ in Ơng ( Bà) :Nguyễn Thiện Hùng h ĐẠI DIỆN A :C NG TY CỔ PHẦN HỒNG MAI cK Địa :Thơn Đơng Lỗ - Xã Bình Thuận - Bình Sơn - Quảng Ngãi Điện thoại:055 - 618 888 Fax: 055 - 618 888 Tài khoản:0271 000 20 55 26 Ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi họ ĐẠI DIỆN B :CÔNG TY TNHH YOKOGAWA VN Ông ( Bà )NGUYỄN THỊ PHƢƠNG LAN Chức vụ: Kế toán trƣởng ại Địa :Tầng 10, Tháp Hồ Bình, Số 106 Hồng Quốc Việt, Phƣờng Nghĩa Đô, Đ Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội Điện thoại : g Cùng đối chiếu thống số liệu công nợ đến ngày 31/12/2016, Công Nội dung Ngày hố đơn phòng ngủ 19/12/2016 9,000,000 phòng ngủ 20/12/2016 44,500,000 Tr STT ườ n ty X nợ Cơng ty Cổ Phần Hồng Mai số tiền nhƣ sau: 53,500,000 đồng Số hoá đơn Số tiền 53,500,000 TỔNG CỘNG SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang Ghi Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Hồi Anh Bằng chữ : năm mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn Xin quý khách vui lòng kiểm tra, ký xác nhận phản hồi lại cho Nếu phát có sai sót, phản ánh cho Cám ơn hỗ trợ Quý khách Biên đƣợc lập thành 02 có giá trị pháp lý nhƣ nhau, bên giữ 01 ĐẠI DIỆN B KẾ TOÁN TRƢỞNG KẾ TOÁN TRƢỞNG Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế ĐẠI DIỆN A SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Hồi Anh PHỤ LỤC 10: BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU C NG NỢ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU C NG NỢ Hôm nay, ngày 05 tháng 01 năm 2017 uế Tại Văn phòng Cơng ty Cổ Phần Hồng Mai - Thơn Đơng Lỗ- Bình Thuận - Bình Sơn H - Qng Ngãi Chúng tơi gồm có: C NG TY CỔ PHẦN HOÀNG MAI tế ĐẠI DIỆN A : Mai Hữu Thức Địa : Thôn Đông Lỗ - Xã Bình Thuận - Bình Sơn - Quảng Ngãi Điện thoại: 055 - 618 888 Tài khoản: 0271 000 20 55 26 Ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi Ông ( Bà ) in Fax: 055 - 618 888 cK ĐẠI DIỆN B : Chức vụ: Giám đốc h Ông ( Bà) : C NG TY CP Đầu Tƣ Thƣơng Mại Tuấn Thành Nguyễn Thị Hạnh Chức vụ: Giám đốc Địa : Nội Điện thoại : 04 353 70 445 ại 04 353 70635 họ 125 Phố Thái Hà - Phƣờng Trung Liệt- Quận Đống Đa - Hà Cùng đối chiếu thống số liệu công nợ đến ngày 31/12/2016, Công ty CP Đ Đầu Tƣ TM Tuấn Thành nợ Cơng ty Cổ Phần Hoàng Mai số tiền nhƣ sau: 9,677,157,570 đồng g Bằng chữ : chín tỷ sáu trăm bảy mƣơi bảy triệu trăm năm mƣơi bảy nghìn ườ n năm trăm bảy mƣơi đồng chẵn Xin quý khách vui lòng kiểm tra, ký xác nhận phản hồi lại cho chúng tơi Nếu phát Tr có sai sót, phản ánh cho Cám ơn hỗ trợ Quý khách Biên đƣợc lập thành 02 có giá trị pháp lý nhƣ nhau, bên giữ 01 ĐẠI DIỆN A ĐẠI DIỆN B KẾ TOÁN TRƢỞNG KẾ TOÁN TRƢỞNG SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Hồi Anh PHỤ LỤC 11: HỢP ĐỒNG KIỂM TỐN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 04 tháng 01 năm 2016 uế Số:08/HĐKT H HỢP ĐỒNG KIỂM TỐN tế V/v: Kiểm tốn báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2016 h Cơng ty Cổ phần Hồng Mai ) in · Căn Bộ Luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 Quốc Hội cK nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; · Căn Luật Thƣơng mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 Quốc Hội nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; họ · Căn Luật Kiểm toán độc lập số 67/2001/QH12 ngày 29/03/2011 Quốc Hội nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; ại · Căn Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 Chính phủ quy Đ định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều luật kiểm toán độc lập; · Căn văn theo pháp luật quy định có liên quan đến hợp đồng; g · Căn Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 - Hợp đồng kiểm toán ườ n · Căn vào yêu cầu Cơng ty Cổ Phần Hồng Mai; Tr ·… SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Hoài Anh Hợp đồng đƣợc lập bên: Bên A: C NG TY CỔ PHẦN HOÀNG MAI Ngƣời đại diện: Ông Chức vụ: MAI HỮU THỨC Giám Đốc điều hành Theo Giấy ủy quyền số … ngày … tháng … năm… - Nếu người Fax: 055 - 618 888 tế Điện thoại: 055 - 618 888 H Địa : thôn Đơng Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Qng Ngãi uế đại diện theo pháp luật) Email: h Mã số thuế: 4300332652 in Tài khoản số: 0271 000 20 55 26 cK Tại ngân hàng: Ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi Bên B: Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tƣ vấn Phan Dũng Ngƣời đại diện: Ơng Trình Quốc Việt Giám Đốc họ Chức vụ: Theo Giấy ủy quyền số … ngày… tháng… năm…- Nếu người đại ại diện theo pháp luật) Đ Địa chỉ: 89 Phạm Văn Bạch, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng Điện thoại: (08) 6281599162 Fax: (08) 6281599162 g Email: congtyphandung@yahoo.com ườ n Mã số thuế: 0304572721 Tài khoản số: 0270 000 19 92 90 Tại ngân hàng: Ngân hàng Vietcombank Đà Nẵng Tr ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG Bên B đồng ý cung cấp cho Bên A dịch vụ kiểm toán báo tài kết thúc ngày 31/12/2016 Cuộc kiểm tốn Bên B đƣợc thực với mục tiêu đƣa ý kiến kiểm tốn báo cáo tài nhƣ sau: SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Hồi Anh Kiểm tốn báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2016 phát hành Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài năm 2016; Cuộc kiểm tốn Bên B đƣợc thực với mục tiêu đƣa ý kiến Báo cáo tài Bên A; ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN Trách nhiệm Bên A uế Cuộc kiểm toán Bên B đƣợc thực sở Ban Giám đốc Ban quản trị Bên A (trong phạm vi phù hợp) hiểu thừa nhận có trách nhiệm đối với: H (a) Việc lập trình bày Báo cáo tài trung thực hợp lý, phù hợp với liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài đƣợc áp dụng; tế chuẩn mực kế toán, chế độ kế Doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp luật có h (b) Đối với Kiểm sốt nội mà Ban Giám đốc xác định cần thiết để đảm in bảo cho việc lập trình bày báo cáo tài khơng sai sót trọng yếu gian lận cK nhầm lẫn; (c) Việc đảm bảo cung cấp kịp thời đầy đủ cho Bên B thơng tin cần thiết có liên quan đến cuốc kiểm toán: họ (i) Quyền tiếp cận với tất tài liệu, thông tin mà Ban Giám đốc nhận thấy có liên quan đến q trình lập trình bày báo cáo tài nhƣ chứng từ kế tốn, sổ ại kế toán tài liệu khác; Đ (ii) Các tài liệu, thơng tin bổ sung mà kiểm tốn viên yêu cầu Ban Giám đốc cung cấp giải trình để phục vụ cho mục đích kiểm tốn; g (iii) Quyền tiếp cận khơng hạn chế nhân Bên A mà kiểm toán ườ n viên Bên B xác định cần thiết để thu thập chứng kiểm tốn Bố trí nhân liên quan làm việc với Bên B q trình kiểm tốn; Ban Giám đốc Ban quản trị Bên A (trong phạm vi phù hợp) có trách nhiệm Tr cung cấp xác nhận văn giải trình cung cấp trình kiểm tốn vào “Thƣ giải trình Ban Giám đốc Ban quản trị”, yêu cầu Chuẩn mực Kiểm tốn Việt Nam, nêu rõ trách nhiệm Ban Giám đốc Bên A việc lập trình bày trung thực, Bên B phát tổng hợp SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Hồi Anh trình kiểm tốn cho kỳ sai sót có liên quan đến kỳ trƣớc khơng trọng yếu tổng thể báo cáo tài chính; Tạo điều kiện thuận tiện cho nhân viên Bên B q trình kiểm tốn Văn phòng Bên A tham gia với Bên B khảo sát, kiểm tra trƣờng có yêu cầu Bên B; Thanh tốn đầy đủ thời hạn phí kiểm tốn phí khác (nếu có) cho uế Bên B theo quy định Điều hợp đồng Trách nhiệm Bên B: H Bên B thực cơng việc kiểm tốn theo chuẩn mực kiểm toán Việt tế Nam, pháp luật quy định có liên quan Các chuẩn mực kiểm tốn quy định Bên B phải tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, phải lập kế h hoạch thực kiểm toán để đạt đƣợc đảm bảo hợp lý báo cáo tài in xét khía cạnh trọng yếu thời điểm lập báo cáo, có phù hợp với chuẩn mực cK kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hay khơng; Trong kiểm tốn, Bên B thực thủ tục để thu thập chứng họ kiểm tốn số liệu thơng tin trình bày báo cáo tài Các thủ tục đƣợc thực tuỳ thuộc vào đánh giá kiểm tốn viên; ại Thơng báo cho Bên A nội dung kế hoạch làm việc kèm theo danh mục Đ tài liệu cần cung cấp trƣớc thực kiểm toán; cử kiểm toán viên trợ lý kiểm tốn có kinh nghiệm thực kiểm tốn; ườ n 31/12/2016; g Tham gia chứng kiến kiểm kê tiền, hàng tồn kho Bên A vào ngày Kiểm tra, soát xét xác nhận số liệu báo gồm nhƣng không giới hạn báo cáo sau: Tr -Bảng kê hàng hố, dịch vụ bán nội Cơng ty Cổ phần Hồng Mai; -Bảng kê hàng hố, dịch vụ mua nội Cơng ty Cổ phần Hồng Mai; -Bảng kê khoản phải thu, phải trả nội Cơng ty Cổ phần Hồng Mai; -Bảng kê chi tiết TSCĐ bán nội Công ty Cổ phần Hồng Mai; SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Hoài Anh -Bảng kê chi tiết tài sản mua nội Công ty Cổ phần Hồng Mai để hình thành TSCĐ đơn vị năm báo cáo; -Bảng kê chi tiết tài sản mua nội Cơng ty Cổ phần Hồng Mai để hình thành TSCĐ đơn vị năm trƣớc lại đến năm báo cáo; -Bảng kê công nợ nội Cơng ty Cổ phần Hồng Mai có biên đối chiếu; tính trung thực, khách quan, hợp lý thơng tin đƣa báo cáo kiểm tốn; uế Nộp Báo cáo kiểm toán cho Bên A thời hạn quy định có trách nhiệm Thƣờng xuyên trao đổi, bàn bạc với Bên A để giải vƣớng mắc H q trình kiểm tốn; tế Bên B thực cơng việc kiểm tốn theo nguyên tắc độc lập, khách quan bảo mật số liệu Theo Bên B khơng đƣợc quyền tiết lộ cho bên thứ ba h mà khơng có đồng ý Bên A, ngoại trừ theo yêu cầu pháp luật in quy định có liên quan, trƣờng hợp thơng tin nhƣ đƣợc cK quan quản lý Nhà nƣớc phổ biến rộng rãi đƣợc Bên A cơng bố; Do hạn chế vốn có kiểm toán nhƣ kiểm soát nội bộ, có rủi ro khó tránh khỏi kiểm tốn viên khơng phát đƣợc sai sót trọng yếu, họ kiểm toán đƣợc lập kế hoạch thực theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; ại Để đánh giá rủi ro, Bên B xem xét kiểm soát nội mà Bên A sử dụng Đ trình lập báo cáo tài để thiết kế thủ tục kiểm tốn phù hợp trƣờng hợp, nhƣng không nhằm mục đích đƣa ý kiến tính hữu hiệu kiểm soát g nội Bên A Tuy nhiên, Bên B thông báo tới Bên A văn ườ n khiếm khuyết nghiêm trọng kiểm soát nội mà Bên B phát đƣợc q trình kiểm tốn báo cáo tài chính; ĐIỀU 3: BÁO CÁO KIỂM TOÁN Tr Sau kết thúc kiểm toán, Bên B cung cấp cho Bên A báo cáo kiểm toán độc lập đƣợc kiểm toán tiếng Việt, Thƣ quản lý tiếng Việt (nếu có) Thƣ quản lý tiếng (Anh - có), đề cập đến thiếu sót cần khắc phục đề xuất kiểm toán viên nhằm hồn thiện hệ thống kế tốn kiểm soát nội Bên A SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Hồi Anh Báo cáo kiểm toán đƣợc lập văn bản, gồm nội dung theo quy định Luật kiểm toán độc lập, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam quy định pháp lý khác có liên quan ĐIỀU 4: ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN THỰC HIỆN 4.1 Địa điểm thực kiểm tốn: Văn phòng Cơng ty Cổ phần Hồng Mai 4.2 Tiến độ thời gian thực hiện: uế Thời gian hồn thành kiểm tốn dự kiến 04 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (hoặc ngày bắt đầu thực kiểm toán) với điều kiện Bên A thực H đầy đủ trách nhiệm nêu Điều tế ĐIỀU 5: HÌNH THỨC, PHÍ DỊCH VỤ ĐIỀU KHOẢN THANH TỐN 5.1 Hình thức giá hợp đồng: Giá phí dịch vụ kiểm tốn báo cáo tài h đƣợc tính dựa sở cân đối tính chất, khối lƣợng công việc phải thực in nhƣ thời gian lực chuyên môn kiểm tốn viên để hồn thành cơng cK việc chi phí khác có liên quan 5.2 Phí dịch vụ: Tổng phí dịch vụ cho dịch vụ kiểm tốn Báo cáo tài 2016 Cơng họ ty Cổ phần Hoàng Mai là: 110.000.000 VND (bằng chữ: Một trăm mƣời triệu đồng chẵn) ại Phí dịch vụ bao gồm chi phí lại, ăn phụ phí khác bao gồm 10% Đ thuế GTGT 5.3 Điều khoản toán (theo thỏa thuận) ườ n Bên B g Phí kiểm tốn đƣợc tốn chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản Bên A ứng trƣớc cho Bên B 50% số phí dịch vụ hợp đồng sau ký hợp đồng ngày bắt đầu thực kiểm toán; toán tiếp 25% số phí dịch vụ Tr sau Bên B phát hành Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài cho kỳ tài kết thúc ngày 31/12/2016; tốn 25% số phí lại sau Bên B giao đầy đủ Báo cáo kiểm toán, thƣ quản lý lý hợp đồng cho bên A Bên B phát hành hóa đơn GTGT cho Bên A hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, phù hợp với quy định pháp luật thuế hành SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Th.S Lê Thị Hoài Anh Tạm ứng: 55.000.000 VND ĐIỀU 6: CAM KẾT THỰC HIỆN Hai Bên cam kết thực tất điều khoản ghi Hợp đồng Trong trình thực hiện, phát sinh vƣớng mắc, hai Bên phải kịp thời thông báo cho để tìm phƣơng án giải Mọi thay đổi phải đƣợc thông báo trực tiếp cho Bên văn (hoặc qua email) theo địa uế Mọi tranh chấp khiếu kiện phát sinh trình thực hợp đồng chủ nghĩa Việt Nam tòa án kinh tế hai bên lựa chọn tế ĐIỀU 7: HIỆU LỰC, NG N NGỮ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG H đƣợc giải thƣơng lƣợng theo Bộ luật dân nƣớc Cộng hòa xã hội - Hợp đồng đƣợc lập thành …(5)… tiếng Việt, Bên A giữ …(3) h bản, Bên B giữ …(2) bản, có giá trị pháp lý nhƣ in - Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai Bên ký, đến hai Bên lập biên cK Thanh lý hợp đồng tự động đƣợc lý sau Bên A Bên B hoàn thành trách nhiệm bên Đại diện Bên B họ Đại diện Bên A Cơng ty kiểm tốn tƣ vấn Phan Dũng Giám đốc Giám đốc ại Cơng ty Cổ phần Hồng Mai Trình Quốc Việt ườ n g Đ Mai Hữu Thức Tr Chữ ký, họ tên, đóng dấu) SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang Chữ ký, họ tên, đóng dấu) ... trọng kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng nên luận em định chọn: Tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng báo cáo tài Cơng Ty TNHH Kiểm Tốn Tư Vấn Phan Dũng – Chi Nhánh Đà. .. THU KHÁCH HÀNG TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƢ VẤN PHAN DŨNG – CN ĐÀ NẴNG 67 3.1 Đánh giá quy trình kiểm tốn Khoản mục Nợ phải thu khách hàng Cơng Ty họ TNHH Kiểm tốn Tƣ vấn Phan Dũng – CN Đà. .. luận quy trình kiểm tốn khoản mục Nợ phải thu khách hàng kiểm toán BCTC Chƣơng II: Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục Nợ phải thu khách hàng uế Cơng Ty TNHH Kiểm Tốn Và Tƣ Vấn Phan Dũng – Chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn phan dũng – chi nhánh đà nẵng , Tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn phan dũng – chi nhánh đà nẵng , PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ, CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN PHAN DŨNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG, Sơ đồ 1.2 - Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Kiểm Toán Và Tư Vấn Phan Dũng – Chi nhánh Đà Nẵng, CHƯƠNG III - MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN PHAN DŨNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG, II. Kiến nghị và hướng phát triển của đề tài, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay