Nghiên cứu quy trình kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

106 16 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 00:15

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ại họ cK in h tế H uế  Đ NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH g BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO ườ n CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH Tr KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THÁI HOÀNG MAI HƯƠNG KHÓA HỌC: 2013 - 2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN họ cK in h tế H uế  ại NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH Đ BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO ườ n g CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH Tr KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Thái Hoàng Mai Hương Th.S Đào Nguyên Phi Lớp: K47A Kiểm Tốn Niên khóa: 2013 - 2016 Huế, tháng năm 2017 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp tại trường Đại Học Kinh Tế Huế, được sự tạo điều kiện của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, cùng sự hướng dẫn tận tâm của thầy giáo Đào Nguyên Phi, em đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Nghiên cứu quy trình kiểm toán uế chu trình bán hàng thu tiền kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty H TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC” tế Sự trưởng thành của người gắn liền với sự dạy dỗ, chỉ bảo của những người trước Trong thời gian học tập tại trường Đại học Kinh tế Huế, in h em đã nhận được rất nhiều sự dạy dỗ, bảo ban nhiệt tình của các thầy cô Em cK xin chân thành cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho em có một khoảng thời gian thực tập học hỏi kinh nghiệm thực tế, cảm ơn thầy giáo Đào Nguyên Phi họ đã định hướng và hướng dẫn tận tâm cho em Em sẽ không thể hoàn thành khóa luận này nếu không nhận được sự tạo điều kiện của Công ty TNHH Kiểm ại toán và Kế toán AAC suốt thời gian thực tập Em xin chân thành cám ơn Đ chị Đỗ Thị Phượng Thủy, trưởng phòng BCTC đã tạo điều kiện cho em có g hội được tiếp xúc thực tế và tiếp cận với các nguồn số liệu Em cảm ơn sự chỉ ườ n bảo nhiệt tình của các anh chị phòng BCTC và cả công ty Tr Mặc dù đã cố gắng để hoàn thành đề tài một cách tốt nhất song thời gian tiếp xúc thực tế và kinh nghiệm nghiên cứu còn ít nên đề tài của em không tránh khỏi một số thiếu sót nhất định Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy giáo, cô giáo để khóa luận được hoàn chỉnh Sinh viên Thái Hoàng Mai Hương i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi uế DANH MỤC SƠ ĐỒ vii H PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ tế Lý chọn đề tài h Mục tiêu nghiên cứu đề tài in Đối tượng, phạm vi nghiên cứu cK Phương pháp nghiên cứu họ Giá trị đề tài nghiên cứu Cấu trúc đề tài Đ ại PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG ườ n g THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 Nội dung và đặc điểm quản lý chu trình bán hàng thu tiền doanh Tr nghiệp 1.1.1 Đặc điểm chu trình bán hàng thu tiền 1.1.2 Các chức chu trình bán hàng thu tiền 1.1.3 Tở chức kế tốn bán hàng thu tiền 1.1.4 Kiểm sốt nợi bợ chu trình bán hàng thu tiền 10 1.2 Tổng quan kiểm toán báo cáo tài chính ii 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu, đối tượng, phạm vi kiểm toán báo cáo tài chính 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Đối tượng 1.2.1.3 Mục tiêu 1.2.1.4 Phạm vi uế 1.2.2 Các loại rủi ro và mối liên hệ giữa loại rủi ro kiểm toán BCTC H 1.2.3 Phương pháp kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính tế 1.2.4 Khái quát quy trình kiểm toán báo cáo tài chính h 1.3 Kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền kiểm toán báo cáo tài chính 11 in 1.3.1 Mục tiêu, đối tượng kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền 11 cK 1.3.1.1 Mục tiêu 11 họ 1.3.1.2 Đối tượng 12 1.3.2 Sai sót thường gặp trình kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền ại 12 Đ 1.3.3 Trình tự kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền 13 ườ n g 1.3.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán 13 1.3.3.2 Thực hiện kiểm toán 15 Tr 1.3.3.3 Kết thúc kiểm toán 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN 26 2.1 Tởng quan Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Kế toán AAC 26 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty 26 2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý Công ty AAC 27 iii 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức 27 2.1.2.2 Chức và nhiệm vụ 28 2.1.3 Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động cơng ty TNHH Kiểm tốn và Kế tốn AAC 29 2.1.5 Khái quát quy trình kiểm tốn Báo cáo tài chính Cơng ty TNHH Kiểm uế toán và Kế toán AAC thực hiện 30 2.2 Thực trạng áp dụng quy trình kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền H kiểm toán BCTC đơn vị khách hàng là công ty TNHH XYZ 31 tế 2.2.1 Chuẩn bị kiểm toán 31 in h 2.2.1.1 Xem xét chấp nhận khách hàng và đánh giá rủi ro hợp đồng 31 cK 2.2.1.2 Hợp đờng kiểm tốn, kế hoạch kiểm toán và nhóm kiểm toán 32 2.2.1.3 Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động 35 họ 2.2.1.4 Tìm hiểu chính sách kế toán, chu trình bán hàng, phải thu, thu tiền công ại ty XYZ 35 Đ 2.2.1.5 Đánh giá rủi ro, xác định mức trọng yếu 37 g 2.2.1.6 Chương trình kiểm toán 38 ườ n 2.2.2 Thực hiện kiểm toán 41 Tr 2.2.2.1 Thực hiện TNKS đối với chu trình bán hàng thu tiền 41 2.2.2.2 Thực hiện TNCB đối với Doanh thu và Nợ phải thu 42 2.2.3 Kết thúc kiểm toán 64 2.2.3.1 Chuẩn bị hoàn thành kiểm toán 64 2.2.3.2 Phát hành Báo cáo kiểm toán 66 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO iv CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC 67 3.1 Đánh giá công tác quản lý và cách thức tổ chức chung cho cuộc kiểm toán 67 3.1.1 Ưu điểm 67 uế 3.1.2 Một số nhược điểm còn tồn 69 H 3.2 Đánh giá quy trình kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền 70 3.2.1 Ưu điểm 70 tế 3.2.2 Một số tồn 72 in h 3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình bán hàng cK thu tiền 74 3.3.1 Nâng cao chất lượng quản lý và tở chức c̣c kiểm tốn 74 họ 3.3.2 Về vấn đề áp dụng quy trình kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền 76 ại 3.3.3 Về phía quan chức 80 Đ PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 ườ n g Kết luận 81 Kiến nghị hướng phát triển đề tài 82 Tr DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT :Công ty TNHH Kiểm tốn và Kế tốn AAC Cơng ty XYZ :Công ty TNHH XYZ KH :Khách hàng BCTC :Báo cáo tài chính KSNB :Kiểm sốt nợi bợ KTV :Kiểm toán viên TK :Tài khoản GLV :Giấy làm việc TNKS :Thử nghiệm kiểm soát TNCB :Thử nghiệm bản CĐKT :Cân đối kế toán CSDL :Cơ sở dẫn liêụ Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Cơng ty AAC vi DANH MỤC SƠ ĐỜ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC 27 H DANH MỤC BẢNG BIỂU uế Sơ đồ 2.2: Quy trình kiểm tốn cơng ty AAC 31 Bảng 1: Bảng mối quan hệ giữa loại rủi ro tế Bảng 2: Thử nghiệm kiểm soát với chu trình bán hàng thu tiền 16 h Bảng 3: Thủ tục kiểm toán và mục tiêu tương ứng 20 in Bảng 4: Kiểm tra thủ tục soát xét chính 36 cK Bảng 5: Tỷ lệ xác định mức trọng yếu 37 Bảng 6: Xác định mức trọng yếu 38 Bảng 7: Thủ tục kiểm toán khoản mục Doanh thu 39 họ Bảng 8: Thủ tục kiểm toán khoản mục Nợ phải thu 40 Tr ườ n g Đ ại Bảng 10: Tìm hiểu biến động doanh thu năm 2015, 2014 43 vii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế hiện nay, hiệp định thương mại quốc tế ngày phát triển mạnh mẽ Làn sóng đầu tư trực tiếp từ nước vào Việt Nam với sự đời ngày nhiều công ty cổ phần khiến cho nhu cầu việc minh bạch thơng tin rất lớn Chính vậy hoạt đợng kiểm tốn nói chung kiểm uế tốn đợc lập nói riêng lớn mạnh nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu H kinh tế Kiểm tốn báo cáo tài mợt phần quan trọng kiểm tốn tế đợc lập, kết quả mợt c̣c kiểm tốn báo cáo tài phục vụ cho nhiều đối tượng khách đối tượng kiểm toán, nhà nước, doanh nghiệp đầu tư và in h tở chức tín dụng Kiểm tốn mợt dịch vụ đảm bảo cho thơng tin phù hợp cK trung thực tránh trường hợp tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin sai lệch có chủ đích Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC Bợ Cơng Thương bình chọn họ mợt năm cơng ty kiểm tốn tốt nhất Việt Nam Ngay từ thành lập công ty xây dựng chương trình kiểm toán cho phần hành cụ thể dựa quy định pháp luật, ại chuẩn mực kế tốn, kiểm tốn đờng thời cập nhật và thay đổi phù hợp với những quy Đ định pháp luật hiện hành g Kiểm toán BCTC ngày càng trở nên cần thiết kinh tế toàn cầu ườ n hiện Các công ty có nhiều mục đích khác công bố thông tin tài chính mình bên ngoài Để tăng cường sự tin tưởng đối tượng sử dụng BCTC Tr công ty đối với số liệu công bố thì thông tin ấy cần kiểm tốn Mợt những chỉ tiêu cần lưu tâm kiểm toán BCTC đơn vị là khoản mục Doanh thu và Khoản phải thu khách hàng Đây là những chỉ tiêu liên quan đến khoản mục quan trọng khác Báo cáo tài chính Lợi nhuận, Thuế… và là chỉ tiêu nhạy cảm với nhiều gian lận Ngoài ra, nhìn vào chỉ tiêu này, người sử dụng báo cáo có thể nhìn nhận khái quát khả lưu chuyển tiền tệ đơn vị Việc tìm hiểu và thực hiện tốt kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng kiểm toán BCTC Vì những lí mà việc nghiên cứu chu trình bán hàng thu tiền DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam Hờ sơ kiểm tốn mẫu VACPA GS.TS Ngũn Quang Quynh, TS Ngơ Trí Ṭ (2006), Giáo trình Kiểm tốn tài chính, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Th.S Phan Trung Kiên, TS Trần Quý Liên, Th.S Nguyễn Hồng Thúy (2007), Giáo trình Kiểm tốn, NXB Giáo dục, Hà Nợi Bợ Tài Chính (2009), Thơng tư việc trích lập dự phòng, H uế tế TT228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (2013), Chương trình kiểm tốn GS.TS.NGND Ngơ Thế Chi và PGS.TS Trương Thị Thủy (2013) Giáo h cK in mẫu trình Kế tốn tài chính, Nhà x́t bản tài Các hờ sơ, tư liệu phòng Báo cáo tài chính 3, Công ty TNHH Kiểm họ Tr ườ n g Đ ại toán và Kế toán AAC 83 PHỤ LỤC Báo cáo minh bạch năm 2014 Công ty AAC GLV Xác định mức trọng yếu A710 Báo cáo kiểm toán có ý kiến chấp nhận toàn phần Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế ườ n Tr g ại Đ h in cK họ tế uế H ườ n Tr g ại Đ h in cK họ tế uế H ườ n Tr g ại Đ h in cK họ tế uế H ườ n Tr g ại Đ h in cK họ tế uế H ườ n Tr g ại Đ h in cK họ tế uế H ườ n Tr g ại Đ h in cK họ tế uế H ườ n Tr g ại Đ h in cK họ tế uế H ườ n Tr g ại Đ h in cK họ tế uế H ườ n Tr g ại Đ h in cK họ tế uế H ườ n Tr g ại Đ h in cK họ tế uế H Phụ lục 3: GLV Xác định mức trọng yếu A710 A MỤC TIÊU 1,778,002,263 1,778,002,263 3.0% 3.0% Do năm công ty bị lỗ in (b) cK Tỷ lệ sử dụng để ước tính mức trọng yếu - LNTT: 5%-10% - DT: 0,5%-3% - Tổng TS hoặc VCSH: 2% h Giá trị tiêu chí lựa chọn họ Lý lựa chọn tỷ lệ để xác định mức trọng yếu Mức trọng yếu tổng thể (PM) LNTT tế Lý lựa chọn tiêu chí để xác định mức trọng yếu DT H (a) uế Tiêu chí sử dụng để ước tính mức trọng yếu (LNTT/DT/VCSH/Tổng TS) (c) =(a)*(b) 53,340,068 53,340,068 (d) 60% 75% Hệ thống KSNB đơn vị đánh giá ở mức trung bình g Đ ại Tỷ lệ sử dụng để ước tính mức trọng yếu thực (50%-75%) Lý lựa chọn tỷ lệ để xác định mức trọng yếu Hệ thống KSNB đơn vị đánh giá ở mức trung bình ườ n Mức trọng yếu thực hiện: MP= (50%-75%)*PM Tỷ lệ sử dụng để ngưỡng sai sót không đáng kể (0%-4%) (e) =(c)*(d) (f) 32,004,041 40,005,051 4% 4% Ngưỡng sai sót không đáng kể/sai sót có thể bỏ (g) =(e)*(f) 1,280,152 1,600,202 qua Căn cứ vào bảng trên, KTV chọn mức trọng yếu để áp dụng thực hiện kiểm toán Trước kiểm Sau kiểm toán Chỉ tiêu lựa chon toán Mức trọng yếu tổng thể 53,340,068 53,340,068 Mức trọng yếu thực hiện 32,004,041 40,005,051 Ngưỡng sai sót không đáng kể/sai sót có thể bỏ qua 1,280,152 1,600,202 Giải thích nguyên nhân có chênh lệch lớn về mức trọng yếu của năm so với năm trước Tr B Xác định mức trọng yếu (kế hoạch - thực tế) lập và phê duyệt theo chính sách Công ty để thông báo với thành viên nhóm kiểm toán mức trọng yếu kế hoạch trước kiểm toán khách hàng và có trách nhiệm xác định lại mức trọng yếu thực tế giai đoạn kết thúc kiểm toán để xác định xem cơng việc và thủ tục kiểm tốn thực hiện đầy đủ hay chưa XÁC ĐỊNH MỨC TRỌNG YẾU Trước kiểm Chỉ tiêu Sau kiểm toán tốn lựa chọn Khơng có biến đợng bất thường mức trọng yếu trước và sau kiểm toán Phụ lục 4: Báo cáo kiểm toán có ý kiến chấp nhận tồn phần Số: XX/2015/BCKT-AAC BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỢC LẬP Kính gửi: Giám đốc Cơng ty TNHH XYZ H uế Chúng tơi kiểm tốn Báo cáo tài kèm theo Công ty TNHH XYZ (sau gọi tắt là “Công ty”) lập ngày 08/03/2015, từ trang đến trang 29, bao gờm: Bảng cân đối kế tốn ngày 31/12/2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày tế Trách nhiệm Giám đốc họ cK in h Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính Công ty theo Chuẩn mực kế tốn, Chế đợ kế tốn doanh nghiệp Việt Nam và quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình Bày báo cáo tài chịu trách nhiệm kiểm sốt nợi bợ mà Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu gian lận hoặc nhầm lẫn Trách nhiệm Kiểm toán viên ườ n g Đ ại Trách nhiệm là đưa ý kiến Báo cáo tài chính dựa kết quả c̣c kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực này yêu cầu tuân thủ chuẩn mực và quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện c̣c kiểm tốn để đạt sự đảm bảo hợp lý việc liệu Báo cáo tài chính Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không Tr Công việc kiểm tốn bao gờm thực hiện thủ tục nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán số liệu và thuyết minh Báo cáo tài chính Các thủ tục kiểm toán lựa chọn dựa xét đoán kiểm tốn viên, bao gờm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu Báo cáo tài chính gian lận hoặc nhầm lẫn Khi thực hiện đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm sốt nợi bợ Cơng ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, nhiên không nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu quả kiểm sốt nợi bợ Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gờm đánh giá tính thích hợp chính sách kế toán áp dụng và tính hợp lý ước tính kế toán Giám đốc đánh giá việc trình bày tởng thể Báo cáo tài Chúng tơi tin tưởng rằng bằng chứng kiểm tốn mà chúng tơi thu thập là đầy đủ và thích hợp làm sở cho ý kiến kiểm toán chúng Ý kiến Kiểm toán viên Theo ý kiến chúng tôi, xét khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính Công ty ngày 31/12/2015 kết quả hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày, phù hợp với Ch̉n mực kế tốn, Chế đợ kế tốn doanh nghiệp Việt Nam và quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài họ Lâm Quang Tú Phó Tổng Giám đốc Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1031-2013010-1 cK in h tế H uế Vấn đề cần nhấn mạnh Chúng xin lưu ý vấn đề trình bày mục 30 Thuyết minh báo cáo tài lũy kế thời điểm 31/12/2015 là 4.630.030.239 đồng dẫn đến Vốn chủ sở hữu âm 3.568.120.239 đồng, nợ ngắn hạn công ty vượt Tài sản ngắn hạn là 2.883.721.770 đồng Theo đó, khả hoạt động công ty phụ thuộc vào hoạt động có lãi tương lai và/hoặc sự hỗ trợ tài chính từ chủ sở hữu để đảm bảo cho công ty có đủ nguồn lực tiếp tục hoạt động bình thường năm tiếp theo Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC Tr ườ n g Đ ại Đà Nẵng, ngày 11 tháng 03 năm 2015 Phan Thị Lan Trang Kiểm toán viên Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1936-2013010-1 ... Đề tài tập trung nghiên cứu với mục tiêu: Hệ thống hóa sở lý ḷn kiểm tốn chu trình bán hàng – thu tiền cK - kiểm toán BCTC Tìm hiểu quy trình kiểm tốn chu trình bán hàng – thu tiền công. .. tài: Nghiên cứu quy trình kiểm tốn tế tốn Kế tốn AAC làm khóa luận tốt nghiệp H chu trình bán hàng – thu tiền kiểm toán báo cáo tài chính Công ty TNHH Kiểm h Mục tiêu nghiên cứu đề tài. .. KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN họ cK in h tế H uế  ại NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH Đ BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO ườ n g CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH Tr KIỂM TOÁN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu quy trình kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC , Nghiên cứu quy trình kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay