Kế toán quản trị chi phí nguyên vật liệu tại công ty TNHH hanesbrands việt nam huế

115 15 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 00:14

ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ KHOA KÃÚ TOAÏN - KIÃØM TOAÏN uế .   h tế H KHỌA LÛN TÄÚT NGHIÃÛP ÂẢI HC cK in KÃÚ TOẠN QUN TRË CHI PHÊ NGUN VÁÛT LIÃÛU Tr ườ n g Đ ại họ TAÛI CÄNG TY TNHH HANESBRANDS VIÃÛT NAM - HUÃÚ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Trương Hồng Bảo Ngọc Lớp: K47A Kế tốn - Kiểm tốn Niãn khọa 2013 - 2017 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Lời cảm ơn Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Trong suốt q trình thực tập, tơi nhận khơng giúp đỡ hỗ trợ nhiệt tình Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cá nhân, tổ chức đoàn thể tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Trước tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn Q thầy khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Chính Q thầy người cung cấp cho kiến thức kỹ cần thiết, giúp tơi hồn thành đề tài khóa luận tốt nghiệp mang tên: “Kế tốn quản trị chi phí ngun vật liệu cơng ty TNHH HanesBrands Việt Nam - Huế” Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo - PGS.TS Trịnh Văn Sơn, người hướng dẫn tỉ mỉ tận tình cho tơi để tơi có bước đắn suốt trình thực tập Sự giúp đỡ thầy bước đệm vững để tơi thực tốt khóa luận Bên cạnh đó, tạo điều kiện hỗ trợ cách trực tiếp, gián tiếp từ phía lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Phòng Cơng tác sinh viên, Khoa - Phòng ban chức giúp tơi tiến hành việc thực tập tốt nghiệp cách thuận lợi Hơn nữa, nhận hỗ trợ nhiệt tình từ phía cơng ty HanesBrands, đặc biệt Phòng Kế tốn - Tài với góp ý, hướng dẫn tận tình thông tin quý giá, tạo điều kiện để tơi tiếp cận nguồn thơng tin cách dễ dàng nhất, giúp cho nghiên cứu tơi trở nên hiệu xác Cuối cùng, tơi xin chân thành cám ơn gia đình, người thân, bạn bè đóng góp ý kiến, động viên, khích lệ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu thực khố luận Dù có nhiều cố gắng, khóa luận tốt nghiệp khơng thể tránh khỏi sai sót vốn kiến thức kỹ thân hạn chế Tơi mong nhận góp ý chân thành từ phía Q thầy để tơi hồn thiện khóa luận cách tốt nhất, bổ sung thêm kinh nghiệm quý báu cho đường sau Xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2017 Sinh viên thực Trương Hồng Bảo Ngọc SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .2 uế Cấu trúc đề tài PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU H Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ NGUYÊN tế VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP .5 1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị .5 in h 1.1.2 Bản chất kế toán quản trị cK 1.1.3 Vai trò, chức kế toán quản trị 1.1.4 Tổ chức máy kế toán quản trị họ 1.2 Kế tốn quản trị chi phí .11 1.2.1 Khái niệm chi phí 11 ại 1.2.2 Phân loại chi phí 12 Đ 1.2.3 Khái niệm kế tốn quản trị chi phí 17 1.2.4 Nội dung kế toán quản trị chi phí 18 ườ n g 1.3 Kế toán quản trị chi phí nguyên vật liệu .20 1.3.1 Khái niệm kế toán quản trị chi phí nguyên vật liệu 20 1.3.2 Nội dung kế tốn quản trị chi phí nguyên vật liệu 20 Tr Chương THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ NGUN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM - HUẾ 24 2.1 Tổng quan công ty 24 2.1.1 Giới thiệu chung 24 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 25 2.1.3 Chức nhiệm vụ 26 2.1.4 Đặc điểm sản phẩm .27 2.1.5 Cơ cấu tổ chức 28 SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn 2.1.6 Tình hình nguồn lực cơng ty giai đoạn 2014 - 2016 29 2.2 Thực trạng công tác kế tốn quản trị Cơng ty 37 2.2.1 Tổ chức công tác kế toán 37 2.2.2 Đặc điểm phân loại chi phí sản xuất Công ty .40 2.2.3 Tổng quan hệ thống phần mềm kế toán quản trị Công ty 41 2.2.4 Công tác kế tốn quản trị chi phí ngun vật liệu trực tiếp Công ty .44 Chương - CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN uế TRỊ CHI PHÍ NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY .81 H 3.1 Đánh giá công tác kế tốn quản trị chi phí ngun vật liệu công ty TNHH tế HanesBrands Việt Nam - Huế 81 3.1.1 Những kết đạt 81 in h 3.1.2 Những điểm hạn chế .85 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí nguyên vật cK liệu công ty TNHH HanesBrands Việt Nam - Huế .87 3.2.1 Ý nghĩa việc hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí nguyên vật họ liệu 87 ại 3.2.2 Các giải pháp đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí Đ nguyên vật liệu 88 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 ườ n g Kết luận 98 Kiến nghị 99 Hướng phát triển đề tài 100 Tr TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Doanh nghiệp KTQT Kế toán quản trị NVL Nguyên vật liệu NPL Nguyên phụ liệu XNK Xuất nhập TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn VCSH Vốn chủ sở hữu HBI HanesBrands Inc (tập đoàn HanesBrands) họ cK in h tế H uế DN HTK Hàng tồn kho Material Usage Variance (Tình hình biến Tr ườ n g Đ ại MUV SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc động sử dụng nguyên phụ liệu) Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Bảng thể tình hình lao động cơng ty giai đoạn 2014 - 2016 30 Bảng 2.2 Bảng thể tình hình tài sản - nguồn vốn cơng ty giai đoạn 2014- 2016 33 Bảng 2.3 Bảng phân tích tình hình kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2014- 2016 36 Bảng 2.4 Dự toán tiêu mức tiết kiệm nguyên vật liệu cơng ty năm 2017 51 uế Bảng 2.5 Kế hoạch sản xuất nhà máy Phú Bài Complex tháng 1/2017 .52 Bảng 2.6 Bảng so sánh chi phí thực tế phát sinh chi phí định mức NVL H tồn nhà máy tháng 1/2017 .54 tế Bảng 2.7 Bảng so sánh mức tiết kiệm chi phí thực tế với dự tốn tiêu NVL toàn nhà máy tháng 1/2017 .56 in h Bảng 2.8 Đặc điểm nguyên phụ liệu công ty 63 cK Bảng 2.9 Dự toán tiêu OPC sử dụng nguyên phụ liệu nhà máy tháng 1/2017 .68 Bảng 2.10.Bảng so sánh chi phí thực tế phát sinh chi phí định mức NPL toàn họ nhà máy tháng 1/2017 71 ại Bảng 2.11.Bảng so sánh mức tiết kiệm thực tế với tiêu NPL toàn nhà máy Đ tháng 1/2017 .73 Bảng 3.2 Kết dự án tiết kiệm thun 94 Tr ườ n g Bảng 3.3 Kết dự án tiết kiệm thun (đã quy đổi để so sánh) 94 SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Sơ đồ Sơ đồ 1.1 Vai trò kế tốn quản trị với chức quản lý doanh nghiệp .7 Sơ đồ 1.2 Tổ chức máy kế toán quản trị 10 Sơ đồ 1.3 Mối quan hệ chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp với đối tượng chịu chi phí 14 uế Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cấu máy tổ chức công ty .28 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức phận kế tốn cơng ty 37 H Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ cơng ty theo hình thức nhật ký chung 39 tế Sơ đồ 2.4 Phân loại chi phí sản xuất Cơng ty 40 Sơ đồ 2.5 Lưu đồ luân chuyển chứng từ NVL 46 in h Sơ đồ 2.6 Quy trình xây dựng Dự tốn cơng ty 50 Sơ đồ 2.7 Tương quan mức sử dụng thực tế định mức hưởng NVL 53 cK Sơ đồ 2.8 Lưu đồ luân chuyển chứng từ NVL phụ 65 Sơ đồ 2.9 Tương quan mức sử dụng thực tế định mức hưởng NVL phụ 70 ại họ Sơ đồ 3.1 Quy trình “Favorable ảo” (“tốt ảo”) tháng 85 Hình ảnh Đ Hình 3.1 Đoạn thun xén rộng 1/8 inch (đúng quy định) .90 g Hình 3.2 Đoạn thun xén rộng 1/4 inch (sai quy định) 91 ườ n Hình 3.3 Đoạn thun xén rộng 1/2 inch (sai quy định) 92 Tr Hình 3.4 Cữ màu lắp mặt nguyệt máy xén thun 93 SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Trong giai đoạn hội nhập phát triển với trình thực cơng nghiệp hóa - đại hóa ngày có bước đột phá mạnh mẽ, doanh nghiệp thuộc loại hình có nhiều hội thách thức để tìm kiếm lợi nhuận khẳng uế định vị trí thị trường Trong nhiều yếu tố tác động đến thành công doanh nghiệp, yếu tố quản trị chi phíquan trọng nhà quảnquan H tâm hàng đầu, lợi nhuận thu nhiều hay chịu ảnh hưởng trực tiếp tế chi phí chi Muốn quản trị chi phí hiệu quả, người quản lý phải biết nhận diện, phân tích, đánh giá kiểm soát hoạt động, đối tượng phát sinh chi phí; in h từ đưa định hợp lý trình sản xuất kinh doanh cK doanh nghiệp Trong thực tế, định đưa thường thiết lập dựa nguồn thơng tin kế tốn, kế toán quản trị họ Kế toán quản trị lĩnh vực chun mơn kế tốn nhằm nắm bắt vấn đề thực trạng, đặc biệt thực trạng tài doanh nghiệp; qua phục vụ công tác quản ại trị nội định quản trị Thơng tin kế tốn quản trị đặc biệt quan trọng Đ trình vận hành doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá doanh nghiệp Do vậy, việc tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn quản trị g doanh nghiệp công việc vô cần thiết giúp nhà quản lý cung cấp đầy đủ ườ n thơng tin cách kịp thời, từ định kiểm sốt chi phí hiệu Cơng ty TNHH HanesBrands Việt Nam - Huế công ty có vốn 100% đầu tư từ Tr Hoa Kỳ, hoạt động lĩnh vực may mặc (gia công hợp đồng từ công ty mẹ) Kết hoạt động sản xuất cơng ty đánh giá tập đồn hàng tháng, hàng quý, hàng năm Với đặc điểm đó, nhu cầu thơng tin kế tốn quản trị trở nên đặc biệt quan trọng công ty Trên thực tế, Công ty TNHH HanesBrands Việt Nam - Huế thực tương đối tốt xây dựng dự tốn, định mức chi phí, phân tích biến động chi phí, lập báo cáo kế tốn quản trị Tuy nhiên, tương lai, cơng ty cần hồn thiện cơng tác tổ chức thơng tin kế tốn quản trị nhằm quản lý tốt chi phí, nâng cao hiệu sản xuất vị so với nhà máy khác khu vực SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Trong q trình tìm hiểu cơng tác kế tốn quản trị cơng ty, tơi tiếp xúc trực tiếp với cơng việc kế tốn hàng ngày doanh nghiệp, trọng tâm mảng nguyên vật liệu trực tiếp - phận chiếm tỷ trọng lớn chi phí sản xuất theo dõi thường xun cơng ty, từ nảy số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí ngun vật liệu cơng ty Chính lý nêu trên, tơi chọn đề tài: “Kế tốn quản trị chi phí ngun vật liệu công ty TNHH HanesBrands Việt Nam - Huế” làm đề tài tốt uế nghiệp cuối khóa H Mục tiêu nghiên cứu tế Tổng hợp hệ thống hóa vấn đề lý luận hệ thống thơng tin kế tốn quản trị chi phí nói chung kế tốn quản trị chi phí ngun vật liệu nói riêng in h doanh nghiệp HanesBrands Việt Nam - Huế cK Tìm hiểu thực trạng kế tốn quản trị chi phí ngun vật liệu cơng ty TNHH Đề xuất số giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn quản trị họ chi phí ngun vật liệu cơng ty ại Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đ - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu trực tiếp hệ thống thơng tin kế tốn phục vụ quản ườ n g trị chi phí nguyên vật liệu (trực tiếp) công ty TNHH HanesBrands Việt Nam - Huế, không đề cập nội dung liên quan đến kế toán quản trị tập hợp giá thành sản phẩm - Phạm vi nghiên cứu: Tr + Nội dung nghiên cứu: Kế tốn quản trị chi phí ngun vật liệu trực tiếp + Không gian nghiên cứu: Công ty TNHH HanesBrands Việt Nam - Huế + Thời gian nghiên cứu: Thời gian thực đề tài từ ngày 18/01/2017 đến ngày 28/04/2017 + Số liệu dùng để phân tích: Nguồn số liệu thu thập để làm đề tài giai đoạn năm 2014, 2015, 2016 tháng năm 2017 SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp vấn Phỏng vấn giám đốc kế toán trưởng để nhận biết yêu cầu quản trị chi phí sản xuất dựa sở thơng tin kế toán, đồng thời đánh giá khả hệ thống kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý mức độ Phỏng vấn kế toán trưởng, giám đốc phận Kế hoạch, Xuất nhập khẩu, Mua hàng, Kho để tổng hợp nhận diện quy trình xử lý vận hành sản xuất hàng uế ngày cách thức tham mưu thơng tin kế tốn quản trị lên giám đốc H - Phương pháp quan sát tế Quan sát công việc nhân viên phòng Kế tốn, phòng Phân tích hàng tồn kho, phòng Kế hoạch, phòng Xuất nhập khẩu, phòng ban khác để thấy cơng việc - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp in h cụ thể quy trình hoạt động phận, nhân viên cK Thu thập thông tin chung tình hình hoạt động doanh nghiệp Thu thập thơng tin kiểm duyệt báo cáo cơng ty: báo cáo họ tình hình tiêu thụ ngun vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, báo cáo tài chính, báo ại cáo sản xuất, kế hoạch sản xuất Đ - Phương pháp phân tích số liệu Dựa liệu thu thập được, dùng phương pháp so sánh, thống ườ n g kê, phân tích để làm rõ nội dung cần nghiên cứu, từ đưa nhận xét đề xuất giải pháp giúp cải thiện tình hình vận hành sản xuất nhà máy: + Phương pháp so sánh: bao gồm phương pháp so sánh tương đối so sánh Tr tuyệt đối, dùng để phân tích tình hình biến động quy mơ tài sản, nguồn vốn, tình hình kết sản xuất kinh doanh qua năm 2014, 2015, 2016 phân tích tình hình biến động kế hoạch thực tế chi phí sản xuất đầu năm 2017 + Phương pháp thống phân tích: tổng hợp liệu nội dung liên quan để phân tích, từ đưa nhận xét, đánh giá ưu điểm, nhược điểm nhằm tìm nguyên nhân giải pháp khắc phục + Phương pháp xử lý số liệu: xử lý chương trình Excel SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Bảng 3.2 Kết dự án tiết kiệm thun Đoạn xén (Trimoff) Tổng sản Mã phẩm Cân Ngày thun nặng (tá) Trước 8803275701 Sau 8813449401 M 1.176 M 534 Độ dài (yard) (kg) AK0553 7/7/2016 1,6 AK0553 18/7/2016 0,6 35,45 Giá trị (USD) 11,14 4,18 tế Quy đổi 1.000 tá sản phẩm để so sánh: 94,53 uế Size H Lô tổng in h Bảng 3.3 Kết dự án tiết kiệm thun (đã quy đổi để so sánh) Đoạn xén (Trimoff) Size phẩm M Ngày 1.000 AK0553 7/7/2016 Cân nặng (kg) 1,4 Độ dài Giá trị (yard) (USD) 82,72 g 8813449401 M 1.000 AK0553 18/7/2016 1,12 giá trị ± (USD) % (1,95) 20,02 66,17 7,79 ườ n Sau Chênh lệch 9,74 Đ Trước 8803275701 ại (tá) Mã thun họ Lô tổng sản cK Tổng Tr Như vậy, sau thực dự án, ta thấy ý tưởng cải tiến giúp tiết kiệm trung bình 16,55 yard thun (20,02%) may 1.000 tá sản phẩm size M (tương đương 1,95 USD thun AK0553) Giả sử toàn nhà máy thực nghiêm túc dự án lượng đoạn thun xén tương đương ổn định theo thời gian, ta có số lượng sản phẩm sử dụng mã thun AK0553 tuần 29, tháng 7, năm 2016 127.255 nghìn tá (chiếm 29,7% sản lượng tuần), mức tiết kiệm tồn nhà máy tính tốn sau: SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc 94 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Mức tiết kiệm đơn vị Sản lượng (1.000 tá) Mức tiết kiệm tuần (USD) (USD/1.000 dz) 127.255 1,95 248,15 Với mức tiết kiệm trung bình 248,15 USD tuần (chỉ tính riêng cho mã thun AK0553), ta nhận thấy lợi ích rõ ràng việc thực dự án “Lắp đặt cữ màu giúp tiết kiệm đoạn thun xén” Con số tiết kiệm lớn nhiều uế áp dụng cho toàn mã thun, xét đến thời gian dài (tháng, năm, quý ) Sau nhà máy (hoàn thành vào tuần 32, tháng 8, năm 2016) H báo cáo với Ban giám đốc công ty, dự án phê duyệt để nhân rộng toàn tế  Về đề xuất cho phận cụ thể để góp phần tối thiểu hóa chi phí nguyên vật liệu: h + Đối với phận sản xuất: in Quản lý (giám đốc, phó giám đốc, ca trưởng, chuyền trưởng, chuyền phó) phải cK thường xuyên theo dõi, nhắc nhở công nhân thực tiết kiệm nguyên vật liệu hỗ trợ thiết bị (ví dụ thị màu, máy hút thun xén, ) họ Công nhân phải tự giác việc tiết kiệm ngun vật liệu vừa ảnh hưởng đến tình hình hoạt động nhà máy vừa ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế người ại cơng nhân Đ + Đối với phận Cơ khí - Máy móc: g Phải đảm bảo ý tưởng cải tiến phê duyệt phải thực thi ườ n tồn máy móc Ví dụ thị màu lắp đặt bảo trì thường xuyên mặt nguyệt máy xén thun, Tr Phải đảm bảo máy móc chất lượng để cơng nhân dễ dàng, thuận tiện thao tác, từ tiết kiệm ngun vật liệu q trình lao động Ví dụ máy phải hạn chế bắn dầu sản phẩm, dao xén phải sắc để đoạn xén đảm bảo quy định, máy hạn chế lỗi rối gây tốn + Đối với phận Kỹ thuật: Phải chịu trách nhiệm việc đề xuất ý tưởng cải tiến (vừa giúp nâng cao hiệu suất, vừa giúp tiết kiệm chi phí) chứng minh lợi ích kinh tế dự án để thực phạm vi nhà máy SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc 95 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Chú trọng công tác đào tạo kỹ thuật, tay nghề cho công nhân; kiểm tra, giám sát ngẫu nhiên kỹ công nhân mức độ lãng phí nguyên vật liệu để phối hợp với phận sản xuất chấn chỉnh kịp thời + Đối với phận Nhân sự: Tổ chức buổi kiểm tra trình độ, khả cho cơng nhân trước tuyển vào; phối hợp với phận Kỹ thuật để tập huấn nâng cao tay nghề cho công nhân Làm tốt công tác chế độ, bảo hiểm, tiền lương, kiện để cơng nhân hài lòng với uế cơng ty, từ gia tăng ý thức tiết kiệm cho công ty, xây dựng cho nhà máy H + Đối với phận Kế tốn - tài chính: tế Tích cực tìm ngun nhân hao hụt nguyên vật liệu, từ phối hợp với phận khác cách hiệu để đưa giải pháp khắc phục, dự in h án cải tiến khả thi tiết kiệm Bộ phận kế tốn quản trị sản xuất phải làm tròn nhiệm vụ cập nhập, theo dõi mưu cho ban quản trị công ty họ + Đối với phận Kế hoạch: cK xử lý chi phí hàng tồn kho để cung cấp thơng tin cách xác, đồng thời tham ại Phải dựa kế hoạch chung tập đoàn lực sản xuất chuyền Đ nhà máy để đưa kế hoạch sản xuất chi tiết cách khả thi sát với thực tế để sản lượng dự toán tương đương với sản lượng thực tế, từ việc so ườ n g sánh chi phí thực tế, định mức, dự toán hợp lý + Đối với phận Tuân thủ quy chuẩn: Đảm bảo thiết bị an tồn lao động cho cơng nhân (như trang, găng tay, Tr nón bảo hộ, ) để họ an tâm trình lao động, tăng ý thức tiết kiệm, giữ gìn cho nhà máy Đội ngũ bảo vệ phận quản lý phải huấn luyện đào tạo để kiểm sốt chặt chẽ tình trạng cơng nhân lấy trộm hàng hóa, ngun vật liệu sau ca làm, gây thất thoát cho nhà máy SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc 96 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Tóm tắt nội dung chương Trong chương này, vấn đề sau đề cập đến: Những ưu điểm hệ thống kế tốn quản trị chi phí ngun vật liệucông ty thực được: kế tốn tài kế tốn quản trị phân tách độc lập dẫn đến chun mơn hóa cao; nhân viên kế tốn quản trị hàng tồn kho có kỹ tốt, phân chia trách nhiệm rõ ràng, khơng chồng chéo; số liệu chi phí sản xuất hệ thống sổ sách dùng kế toán quản trị cập nhật, lưu trữ phần mềm kế uế tốn đại; cơng tác lập dự tốn điều chỉnh cho hợp lý thường xuyên; báo H cáo kế tốn quản trị chi phí ngun vật liệu có biểu mẫu nội dung đáp ứng tế yêu cầu nhà quản lý; nhiều ý tưởng dự án cải thiện đưa thực làm tăng hiệu hoạt động nhà máy in h Tuy nhiên, hạn chế sau tồn tại: việc tách biệt kế tốn tài kế tốn quản trị làm tăng chi phí; lập dự tốn khơng ý bị cK bất hợp lý, ảnh hưởng dây chuyền đến kết sản xuất; cơng tác nhập số liệu gặp sai sót nhân viên nhập khơng cẩn thận nhập vào thời điểm hệ thống họ đóng; việc phân tích biến động thực tế - định mức - tiêu gặp sai sót ại dựa sản lượng sản xuất không đồng nhất; số dự án cải tiến chưa thực Đ lý tính khả thi nguồn lực hạn chế Dựa đánh giá kết đạt mặt hạn chế, số ườ n g giải pháp cải thiện đề xuất: lọc số liệu lô “tốt ảo” hay “xấu ảo” gián đoạn hệ thống Lawson, dự án tiết kiệm nguyên phụ liệu - thun lưng (nhờ vào hạn chế độ rộng đoạn thun xén) đề xuất cho phận Tr nhà máy để phối hợp lẫn việc tiết kiệm nguyên vật liệu cho công ty SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc 97 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Tổ chức thơng tin kế tốn phục vụ quản trị chi phí đóng vai trò quan trọng cơng tác quản trị chi phí doanh nghiệp Chính yêu cầu kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề tổ chức thông tin kế tốn để cung cấp uế thơng tin chi phí cách kịp thời, xác, phục vụ cho nhà quản trị Qua quãng thời gian thực tập công ty TNHH HanesBrands Việt Nam - Huế, H với cố gắng, nỗ lực, không ngừng học hỏi để tìm hiểu đặc điểm cách vận tế hành phận kế toán quản trị doanh nghiệp (đặc biệt kế toán quản trị chi phí nguyên vật liệu), kết hợp với việc vận dụng kiến thức học, in h thực đầy đủ nội dung nghiên cứu Với đề tài “Kế tốn quản trị chi phí ngun vật liệu cơng ty TNHH cK HanesBrands Việt Nam - Huế”, luận văn tập trung làm rõ vấn đề sau: họ + Tập hợp sở lý luận tổ chức thông tin kế tốn phục vụ quản trị chi phí ngun vật liệu doanh nghiệp sản xuất ại + Mô tả thực trạng cơng tác kế tốn quản trị chi phí nguyên vật liệu diễn Đ đơn vị: từ q trình lập dự tốn, lập kế hoạch sản xuất, kiểm sốt chi phí thực tế phát sinh dựa chi phí định mức tiêu, lập báo cáo giải thích nguyên nhân ườ n g chênh lệch hành động điều chỉnh nhằm tối thiểu hố chi phí đơn vị + Trên sở đó, luận văn đánh giá ưu điểm, nhược điểm tồn đề Tr xuất số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí nguyên vật liệu đơn vị Kết luận văn góp phần giúp cho cấp quản trị công ty nhận thức rõ ràng vai trò tổ chức thơng tin kế tốn phục vụ quản trị chi phí, qua giải pháp mà luận văn đưa sở để nhà quản lý xem xét nhằm hoàn thiện hệ thống kế tốn quản trị chi phí ngun vật liệu đơn vị Bên cạnh đó, đạt mục tiêu đề từ ban đầu, đề tài không tránh khỏi hạn chế: thời gian nghiên cứu; trình thu thập số liệu kinh nghiệm cá nhân chưa có hội tiếp xúc nhiều với SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc 98 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn thực tế doanh nghiệp, Do đó, đề tài chủ yếu dừng lại việc tìm hiểu thực trạng, cách làm, chưa sâu nghiên cứu phân tích tồn lĩnh vực kế tốn quản trị cơng ty (ví dụ mảng kế tốn quản trị chi phí chuyển đổi hay kế tốn quản trị tài sản cố định chưa nghiên cứu) Kiến nghị Qua trình nghiên cứu phận kế tốn quản trị cơng ty, kết hợp với kiến thức học, mạnh dạn đưa kiến nghị sau: uế  Thứ nhất, phía nhà trường, giảng viên khoa Kế toán - Kiểm toán: Bên cạnh việc nghiên cứu tài liệu, lý thuyết kế toán quản trị, giảng viên H khoa cần tìm hiểu thêm hệ thống kế tốn quản trị thực tế, công tế ty địa phương để bồi dưỡng kiến thức thực tiễn, giúp giảng sinh h động phong phú in + Vì kế tốn quản trị mơn học mẻ dẫn đến việc thiếu ví cK dụ thực tế q trình dạy học nên sinh viên dễ gặp tình trạng khó hiểu, khó hình dung Do đó, thơng qua đề tài nghiên cứu công ty cụ thể, giảng viên sử dụng phần mơ tả thực trạng kế tốn quản trị để làm ví dụ minh họa cho họ giảng, giúp cho sinh viên có nhìn rõ đặc điểm cách thức vận hành kế ại toán quản trị doanh nghiệp (nhất doanh nghiệp nước ngồi) + Trong q trình giảng dạy, giảng viên nên làm rõ việc phân loại chi phí Đ cơng ty phục vụ cho việc quản lý không thiết phải tuân theo cách phân loại g thông thường mà phân loại kết hợp nhiều tiêu thức khác cho phù hợp ườ n với đặc điểm công ty phục vụ hiệu cho nhà quảnchi phí + Nhận thức tầm quan trọng việc thực tế doanh nghiệp, cán Tr khoa nên tạo điều kiện nhiều để sinh viên có hội thực tập đơn vị hoạt động nhiều lĩnh vực khác nhau, mở chương trình liên kết với doanh nghiệp, “thực tập sinh tiềm năng”, Từ đó, sinh viên hồn thiện kiến thức, kỹ từ lý thuyết thực tiễn  Thứ hai, phía nhà quản trị cơng ty, phận kế tốn: + Do kế tốn quản trị đóng vai trò vô quan trọng vận hành sản xuất, công ty nên thường xun có sách, chương trình giúp nâng cao trình độ nhận thức nhà quản trị việc áp dụng kế toán quản trị công cụ đắc lực việc quản lý SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc 99 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn + Nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán quản trị (nhất nhân viên thuộc phòng phân tích hàng tồn kho) thơng qua buổi tập huấn, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn để hợp tác tốt cơng việc + Bộ phận kế toán quản trị cần thường xun tự hồn thiện quy trình, cơng nghệ, kiểm tra độ xác thơng tin, báo cáo cung cấp cho nhà quản trị nhằm đưa định kịp thời đắn Hướng phát triển đề tài uế Với hạn chế mặt thời gian kinh nghiệm, đề tài tập trung H nghiên cứu phận kế toán quản trị chi phí sản xuất, cụ thể mảng nguyên vật liệu tế trực tiếp (nguyên vật liệu phụ) Trong thời gian tới, đề tài tiếp theo, nghiên cứu đến mảng khác chi phí sản xuất chi phí chuyển đổi hay in h lĩnh vực khác kế toán quản trị chi phí chuyển đổi, kế tốn quản trị tài sản cố định, kế tốn quản trị chi phí quản lý doanh nghiệp, cK Để đề tài chuyên sâu hơn, tập trung nghiên cứu phần hành cụ thể kế tốn quản trị, ví dụ chi tiết cách thức hoạt động phần mềm hệ họ thống kế toán, cách lập dự toán tác động đến sản xuất vận hành, cách thức ại báo cáo tư vấn cho Ban giám đốc Đ Do đặc thù nhà máy sản xuất, phận công ty phối hợp hoạt động với nhằm mục đích phục vụ sản xuất Vì vậy, để mở rộng đề tài, ườ n g nghiên cứu mối quan hệ phận kế toán quản trị với phận khác nhà máy, thông tin mà phận kế toán quản trị cung cấp cung cấp phòng ban khác; qua đó, giúp hiểu rõ vai trò khơng thể thiếu Tr kế toán quản trị mối quan hệ biện chứng với phận chức khác đơn vị SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc 100 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ Phan Minh Đức (2013), Bài giảng kế toán quản trị, Huế [2] Huỳnh Lợi (2009), Kế tốn chi phí, NXB Giao thơng vận tải, Hà Nội [3] Ths Vũ Quang Kết - TS Nguyễn Văn Tấn (2007), Quản trị tài chính, Hà Nội [4] Hilton, R.H (1991), Managerial Accounting, Inc New York, USA [5] Bộ Tài Chính (2005), Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế tốn, kiểm uế [1] toán Việt Nam (được ban hành công bố theo định số H 87/2005/QĐ- BTC ngày 01/12/2005 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) Quốc Hội Việt Nam (2015), Luật kế tốn [7] Bộ Tài Chính (2005), Chuẩn mực kế toán Việt Nam [8] Robert S.Kaplan Anthony A.Atkinson (1998), Advanced Management in h tế [6] [9] www.ma.tvtmarine.com họ [10] www.wikipedia.com cK Accounting Tr ườ n g Đ ại [11] www.ketoanducminh.edu.vn SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn PHỤ LỤC Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Phiếu kiểm sốt lơ SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Phiếu đề nghị hủy hàng SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Đ ại họ cK in h tế H uế Phiếu xuất theo Picklist Tr ườ n g Phiếu yêu cầu vật tư (xuất vượt định mức) SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Phiếu đề nghị chuyển trả vật tư SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Sơn Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Hệ thống e- kanban SVTH: Trương Hồng Bảo Ngọc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc - o0o - ĐƠN XIN XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Kính gửi: Cơng ty TNHH HanesBrands Việt Nam - Huế Tên : Trương Hồng Bảo Ngọc Sinh viên lớp: K47A Kế toán - Kiểm toán, khoa Kế toán - Kiểm toán, trường Đại uế học Kinh Tế, Đại học Huế H Được đồng ý quý công ty, thời gian qua, trực tiếp đến tế phòng Kế tốn - Tài để thực tập, làm quen với cơng việc thực tế, tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh công ty từ ngày 18/01/2017 đến ngày 28/04/2017 Trong in h thời gian thực tập đây, hướng dẫn tận tình, chu đáo lãnh đạo cơng ty anh/chị làm việc phòng, tơi có hội tìm hiểu, học hỏi thực cK hành số công việc phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài luận văn: “Kế toán quản trị chi phí ngun vật liệu cơng ty TNHH HanesBrands Việt Nam - Huế” họ Nay làm đơn kính trình lên ban lãnh đạo cơng ty xác nhận cho việc ại thực tập công ty khoảng thời gian Huế, ngày 28 tháng 04 năm 2017 Người làm đơn Tr ườ n g Đ Tôi xin chân thành cảm ơn NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ... niệm kế tốn quản trị chi phí ngun vật liệu 20 1.3.2 Nội dung kế tốn quản trị chi phí ngun vật liệu 20 Tr Chương THỰC TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ NGUN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HANESBRANDS. .. THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN uế TRỊ CHI PHÍ NGUN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY .81 H 3.1 Đánh giá cơng tác kế tốn quản trị chi phí ngun vật liệu cơng ty TNHH tế HanesBrands Việt Nam - Huế ... quản trị chi phí nói chung kế tốn quản trị chi phí ngun vật liệu nói riêng in h doanh nghiệp HanesBrands Việt Nam - Huế cK Tìm hiểu thực trạng kế tốn quản trị chi phí ngun vật liệu cơng ty TNHH Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí nguyên vật liệu tại công ty TNHH hanesbrands việt nam huế , Kế toán quản trị chi phí nguyên vật liệu tại công ty TNHH hanesbrands việt nam huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay