Vận dụng chuẩn mực kế toán số 02 hàng tồn kho vào công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH bia carlsberg việt nam

89 18 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 00:11

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN h tế H uế - - cK in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02HÀNG họ TỒN KHO VÀO CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN NAM Tr ườ n g Đ ại VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NGUYỄN ĐĂNG TÀI Huế, tháng năm 2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN h tế H uế - - cK in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02HÀNG họ TỒN KHO VÀO CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN NAM ườ n g Đ ại VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Đăng Tài Th.S Lê Thị Hoài Anh Tr Sinh viên thực Lớp : K47A Kiểm Tốn Niên khóa: 2013 - 2017 Huế, tháng năm 2017 Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii uế DANH MỤC ĐỒ viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii H DANH MỤC CÁC BIỂU .ix tế PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ h 1.1 Lí lựa chọn đề tài in 1.2 Mục tiêu nghiên cứu cK 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu họ 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Cấu trúc đề tài ại PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đ CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU g THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 - HÀNG TỒN KHO .4 ườ n 1.1 Đặc điểm chung kế toán nguyên vật liệu 1.1.1 Khái quát chung nguyên vật liệu Tr 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Đặc điểm nguyên vật liệu 1.1.1.3 Vai trò nguyên vật liệu .4 1.1.2 Yêu cầu quản lý nhiệm vụ cơng tác kế tốn nguyên vật liệu 1.1.2.1 Sự cần thiết phải quản lý hạch toán nguyên vật liệu .5 1.1.2.2 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 1.1.2.3 Nhiệm vụ cơng tác kế tốn nguyên vật liệu .7 1.2 Nội dung kế toán nguyên vật liệu theo Chuẩn mực kế toán số 02 SVTH: Nguyễn Đăng Tài ii Khóa luận tốt nghiệp 1.2.1 Xác định giá trị nguyên vật liệu 1.2.2 Phương pháp tính giá trị nguyên vật liệu 1.2.3 Giá trị thực lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu 1.2.4 Ghi nhận chi phí nguyên vật liệu .10 1.2.5 Trình bày báo cáo tài 11 1.3 Phương pháp tính giá nguyên vật liệu theo Chuẩn mực kế toán số 02 12 1.3.1 Tính giá nhập kho 12 uế 1.3.2 Tính giá xuất kho .13 H 1.3.2.1 Phương pháp bình quân gia quyền: 14 tế 1.3.2.2 Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO) 14 1.3.2.3 Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO) .15 in h 1.3.2.4 Phương pháp tính theo giá đích danh: 15 1.4 Kế toán nguyên vật liệu theo Chuẩn mực kế toán số 02 15 cK 1.4.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 15 1.4.1.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp khai thường xuyên 15 họ 1.4.1.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm định kì 23 ại 1.4.2 Kế tốn dự phòng giảm giá ngun vật liệu 26 Đ 1.4.2.1 Đối tượng lập dự phòng 26 1.4.2.2 Phương pháp lập dự phòng .27 ườ n g 1.4.2.3 Xử lý khoản dự phòng 27 1.4.2.4 Xử lý hủy bỏ nguyên liệu, vật liệu trích lập dự phòng: 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 - Tr HÀNG TỒN KHO VÀO CÔNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY TNHH BIA CARLBERG VIỆT NAM 29 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 29 2.1.1 Một số thông tin chung Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 29 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 29 2.1.3 Chức nhiệm vụ Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam .31 2.1.3.1 Chức 31 2.1.3.2 Nhiệm vụ 31 SVTH: Nguyễn Đăng Tài iii Khóa luận tốt nghiệp 2.1.4 Tổ chức máy quản lí Cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 31 2.1.4.1 đồ máy quản lí 32 2.1.4.2 Chức nhiệm vụ máy tổ chức 32 2.1.5 Tổ chức cơng tác kế tốn Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam .34 2.1.5.1 đồ, chức nhiệm vụ máy kế toán 34 2.1.5.2 Chế độ kế toán 38 2.1.5.3 Hệ thống tài khoản 38 uế 2.1.5.4 Hệ thống báo cáo .38 H 2.1.5.5 Hình thức kế tốn 39 tế 2.1.5.6 Chính sách kế tốn 39 2.1.6 Tình hình hoạt động Cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam giai đoạn in h 2014-2016 40 2.1.6.1 Tình hình lao động 40 cK 2.1.6.2 Tình hình tài sản, nguồn vốn .42 2.1.6.3 Tình hình kết sản xuất kinh doanh 50 họ 2.2 Thực trạng vận dụng Chuẩn mực kế tốn số 02 vào cơng tác kế tốn nguyên vật ại liệu Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 54 Đ 2.2.1 Phân loại nguyên vật liệu Công ty TNHH Bia Carlsberg 54 2.2.2 Phương pháp tính giá ngun vật liệu theo Chuẩn mực kế tốn số 02 Công ty ườ n g TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 55 2.2.2.1 Tính giá nhập kho .55 2.2.2.2 Tính giá xuất kho 56 Tr 2.2.3 Thực trạng cơng tác kế tốn ngun vật liệu theo Chuẩn mực kế tốn số 02 Cơng ty TNHH Bia Carlberg Việt Nam 56 2.2.3.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 56 2.2.3.2 Hệ thống định mức dự trữ nguyên vật liệu 65 2.2.3.3 Giá trị thực lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu 66 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GĨP PHẦN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM .71 SVTH: Nguyễn Đăng Tài iv Khóa luận tốt nghiệp 3.1 Đánh giá thực trạng vận dụng Chuẩn mực kế tốn số 02 vào cơng tác kế tốn ngun vật liệu Cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 71 3.1.1 Đánh giá chung 71 3.1.2 Đánh giá thực trạng vận dụng Chuẩn mực kế toán số 02 71 3.1.2.1 Ưu điểm 72 3.1.2.2 Nhược điểm 73 3.2 Giải pháp nhằm vận dụng hiệu Chuẩn mực kế toán số 02 vào cơng tác kế tốn uế ngun vật liệu Công Ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 75 H PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 tế 3.1 Kết luận 77 3.2 Kiến nghị 78 Tr ườ n g Đ ại họ cK in h 3.3 Hướng tiếp tục nghiên cứu đề tài 78 SVTH: Nguyễn Đăng Tài v Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Báo cáo tài CP Chi phí CTCP Cơng ty cổ phần DN Doanh nghiệp DT Doanh thu GVHB Giá vốn hàng bán LN Lợi nhuận NVL Nguyên vật liệu Tài khoản Thu nhập doanh nghiệp Tài sản cố định Tr ườ n g Đ TSCĐ H tế h in ại TNDN cK TK Quản lý doanh nghiệp họ QLDN uế BCTC SVTH: Nguyễn Đăng Tài vi Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 - Tình hình lao động Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 41 qua ba năm 2014-2016 41 Bảng 2.2 - Tình hình biến động Tài sản Cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam qua ba năm 2014-2016 43 uế Bảng 2.3 - Tình hình biến động nguồn vốn Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam qua ba năm 2014-2016 48 H Bảng 2.4 - Đặc điểm sản phẩm Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 51 tế Bảng 2.5 - Tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Tr ườ n g Đ ại họ cK in h qua ba năm 2014-2016 52 SVTH: Nguyễn Đăng Tài vii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC ĐỒ đồ 2.1 - Tổ chức máy quản lí Cơng ty TNHH Bia Carlsbeerg Việt Nam 32 đồ 2.2 - Tổng quan phòng Tài - Kế tốn 34 H DANH MỤC BIỂU ĐỒ uế đồ 2.3 - Tổ chức máy Kế tốn Cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam 36 tế Biểu đồ 2.1 - Cơ cấu tài sản Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam qua ba năm 2014-2016 45 in h Biểu đồ 2.2 - Cơ cấu nguồn vốn Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam qua ba Tr ườ n g Đ ại họ cK năm 2014-2016 49 SVTH: Nguyễn Đăng Tài viii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BIỂU Biểu 2.1: Hóa đơn mua hàng số 0008343 .59 Biểu 2.2: Phiếu cân xe 59 Biểu 2.3 Phiếu nhập kho 62 Biểu 2.4 Phiếu xuất kho .64 Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Biểu 2.5 Báo cáo tổng hợp vậttồn kho (Trích phần) .68 SVTH: Nguyễn Đăng Tài ix Khóa luận tốt nghiệp Ví dụ: Ngày 11 tháng 12 năm 2016, xuất Kho NVL phục vụ sản xuất cho nhà máy Bia sản phẩm bia TuBo, kế toán NVL lập phiếu xuất kho số 278KB, thủ trưởng đơn vị duyệt sau chuyển cho thủ kho để xuất NVL Kế tốn hạch tốn: Nợ TK 632311 (70 TUBO2) Có TK 152100 1.830.981.974 1.830.981.974 Định khoản theo chuẩn mực số 02 Hàng tồn kho: Nợ TK 621 (70 TUBO2) 1.830.981.974 uế Có TK 152 1.830.981.974 H - Khi bán nguyên liệu, phụ liệu, phế liệu,… giá gốc nguyên vật liệu ghi tế nhận chi phí sản xuất kinh doanh kỳ, phù hợp với doanh thu liên quan đến chúng ghi nhận in h Kế toán lấy số liệu nhập vào máy, máy tự động nhập liệu ghi vào nhật kí chứng từ bảng cho nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu cK Nhận xét: Qua nội dung phân tích trên, nhận thấy nhìn chung Cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam trình định khoản việc nhập hay xuất nguyên họ vật liệu phù hợp với quy định chuẩn mực số 02 Việc định khoản hồn tồn tự ại động máy, kế tốn viên đánh dấu thứ tự vào chứng từ không định khoản Đ tay 2.2.3.2 Hệ thống định mức dự trữ nguyên vật liệu ườ n g * Hệ thống định mức nguyên vật liệu Tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam không sản xuất mặt hàng bia để tiêu thụ nước mà mở rộng phát triển thị trường quốc tế có mặt Tr nhiều châu lục: từ châu Á (chủ yếu thị trường Malaysia, Indonesia, Lào, Singapore) sang châu Âu (Pháp, Tây Ban Nha, Anh), châu Mỹ (Mỹ, Canada) đến châu Úc (Australia) nên yêu cầu chất lượng, kỹ thuật… vấn đề định Nguyên vật liệu phục vụ trình sản xuất coi yếu tố đầu vào quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm Với đặc điểm đa dạng sản phẩm bia, cung cấp đồng thời công ty nước nước ngồi, đó, việc xây dựng quy trình tính định mức ngun vật liệu Công ty TNHH Bia Carlsberg SVTH: Nguyễn Đăng Tài 65 Khóa luận tốt nghiệp việc làm tất yếu, giúp cho phòng kế hoạch huy sản xuất lên kế hoạch thu mua xuất NVL phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh cách hợp lý * Công tác dự trữ nguyên vật liệu Xuất phát từ đa dạng sản phẩm nhu cầu lớn sản xuất, tiêu dùng khách hàng, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam xác định phải dự trữ lượng nguyên vật liệu cần cung cấp cho nhà máy để đảm bảo cho q trình sản xuất khơng bị gián đoạn, ngưng trệ Trên phần mềm kế tốn có sử dụng tài uế khoản riêng cho việc kiểm nguyên vật liệu kho 632751 (Kiểm kho điều H chỉnh nguyên vật liệu) tế Tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Bia Carlsberg Việt Nam, để xác định lượng nguyên vật liệu cần dự trữ, đơn vị theo đơn đặt hàng in h khách hàng nhu cầu nguyên vật liệu để sản xuất từ nhà máy Từ thông số sản xuất mặt hàng cần cung cấp, đơn vị xác định định mức cụ thể loại cK nguyên vật liệu cần sử dụng để thực đơn hàng Dựa vào lượng nguyên vật liệu tồn kho lượng nguyên vật liệu cần sử dụng định mức lập, phòng kế họ hoạch xuất nhập đưa mức dự trữ thích hợp để tiến hành thu mua, đảm bảo ại cho trình cung ứng sản xuất ln diễn liên tục, bình thường Số nguyên vật liệu Đ thu mua cho trình dự trữ mua với số lượng vừa cho sản xuất, không phép mua vượt mức sản xuất, tránh gây dư thừa, lãng phí nguyên vật liệu ườ n g Nguyên vật liệu cần dự trữ Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam nguyên vật liệu dự trữ thường xun, khơng phụ thuộc vào tính chất mùa vụ Căn vào thời gian đề nghị giao hàng, yếu tố tác động bên khả cung ứng Tr thị trường nguyên vật liệu cần thu mua, thời gian vận chuyển nguyên vật liệu từ nơi cung ứng đến công ty… phòng kế hoạch xuất nhập tiến hành lập kế hoạch dự trữ cho loại nguyên vật liệu tháng lần, nhằm đảm bảo dự trữ hợp lý số lượng, chất lượng quy cách 2.2.3.3 Giá trị thực lập dự phòng giảm giá ngun vật liệu Với đặc tính ngun vật liệu luân chuyển thường xuyên, giá trị nguyên vật liệu dự trữ để sử dụng cho mục đích sản xuất sản phẩm đánh giá giá gốc SVTH: Nguyễn Đăng Tài 66 Khóa luận tốt nghiệp Trường hợp nguyên vật liệu tồn kho năm, thường hóa chất, nhiên liệu, phụ tùng, vật tư đánh giá theo giá trị thực Tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam, nguyên vật liệu bị hư hỏng, lỗi thời, phẩm chất… phận kho lập biên báo cáo tình hình chất lượng nguyên vật liệu kho Sau phận kĩ thuật kiểm tra, xác nhận, nguyên vật liệu phân thành hai loại: - Nguyên vật liệu chất lượng: lưu kho, chờ xử lý uế - Nguyên vật liệu phẩm chất: lập biên hủy nguyên vật liệu, ghi giảm chi H phí sản xuất kinh doanh tế Giá trị thực nguyên vật liệu cơng ty ước tính theo số năm tồn kho Dựa vào “Báo cáo tổng hợp vậttồn kho” lập vào cuối in h năm, kế toán lập bảng “Số liệu phân tích hàng tồn kho” ngày 31/12, phân tích cụ thể cho loại nguyên vật liệu Đối với loại nguyên vật liệu cK luân chuyển, giá trị thực với giá gốc nguyên vật liệu Giá trị thực được ước tính 50% giá gốc họ nguyên vật liệu tồn kho từ 1-2 năm, 30% giá gốc nguyên vật liệu tồn kho ại năm Đ Do đặc điểm nguyên vật liệu để sản xuất bia khác so với mặt hàng khác không để tồn kho lâu được, giá nguyên vật liệu để sản xuất bia biến đổi ườ n g thị trường Mặt khác với nhìn nhận đánh giá cơng ty mức giá sản phẩm đưa không bị giảm giá so với thị trường nên công ty không thực trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho ngun vật liệu Tr Ví dụ: Kế tốn NVL lập “Báo cáo tổng hợp vậttồn kho” đến ngày 31/12/2016 SVTH: Nguyễn Đăng Tài 67 Khóa luận tốt nghiệp Biểu 2.5 Báo cáo tổng hợp vậttồn kho (Trích phần) INVENTORY VALUATION As of 31-12-16 12.682.321.774,11 277.578.574,91 39.258.956,11 2.564.892.082,82 3.178.674,38 10.509,436 1.027,7 9.125.019.735,31 252.644.480,22 5.248 18.815,8 22.416,6 69 159.061.747,67 286.174.067,49 212.542.428,66 772.566.366,38 9.125.019.735,31 252.644.480,22 776.719.394,55 159.061.747,67 286.174.067,49 212.542.428,59 772.566.366,38 776.719.394,55 cK 24.915 12.682.321.774,11 277.578.574,91 39.258.956,11 2.564.892.082,82 3.178.674,38 uế 1.040.109 11.812 7.513 305.218 17 65.615.424,26 65.615.424,26 425 1.179.213,26 139.485.000,00 1.179.213,26 139.485.000,00 54.500 27.250.000,00 27.250.000,00 2.349,7 961.195.812,88 961.195.812,88 539 45.825 284,7 735 9.908.110,19 705.705.000,00 10.676.250,00 8.953.636,23 9.908.110,19 705.705.000,00 10.676.250,00 8.953.636,23 Tr 20000230 Cost Posted to G/L H 20000070 20000090 20000100 20000220 Value tế 20000050 20000060 Quantity h 20000010 20000020 20000025 20000030 20000040 Base UoM MALT KG CARAMEL KG FAQ BARLEY KG RICE KG HOPS PELLET KG BITTER HOPS IKE KG TERMAMYL KG SCDS H3PO4 KG CACL2.2H2O KG CASO4.2H2O KG HOPS OIL TYPE KG NOBLE CARLSBERG ML AROMA HOP EXTRACT (CAHE) HOPS AROMA ML EXTRACT TETRA HOPS KG ATTENUZYME KG PRO Zinc Sulphate GR (ZnSO4) ULTRAFLO KG MAX NA2S2O5 KG NaOH (Caustic) KG OXOFOAM KG ACID NITRIC- KG HNO3 BREWERS KG CLAREX DIVOSEN KG FORTE DIVOSAN HYPO KG CERE MIX PLUG KG MG Description in Item No 1.339 2.235.354.759,07 2.235.354.759,07 30000400 1.405 92.907.030,00 92.907.030,00 120 987 2.865.000,00 291.245.933,98 2.865.000,00 291.245.933,98 30.369.479.172,72 31.704.299.452,66 20100074 30000350 30000421 30000426 2.999,25 họ ườ n 30000030 30000100 30000180 30000200 ại 20100073 Đ 20100004 20100008 g 20100002 (Nguồn: Phòng Kế tốn Cơng ty) SVTH: Nguyễn Đăng Tài 68 Khóa luận tốt nghiệp Đối chiếu với chuẩn mực số 02 Hàng tồn kho Dựa Thơng tư số 228/2009/TT-BTC Hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi bảo hành sản phẩm, hàng hóa, cơng trình xây lắp doanh nghiệp Thơng tư 89/2002/TT-BTC Hướng dẫn kế tốn thực bốn chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 Bộ trưởng Bộ Tài chính: uế Đối tượng lập dự phòng H Bao gồm nguyên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất (gồm nguyên vật liệu tồn tế kho bị hư hỏng, phẩm chất, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời, ứ đọng, in đảm bảo điều kiện sau: h chậm luân chuyển…) mà giá gốc ghi sổ kế tốn cao giá trị thực - Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định Bộ Tài cK chứng khác chứng minh giá vốn nguyên liệu, vật liệu - Là nguyên liệu, vật liệu thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp tồn kho họ thời điểm lập báo cáo tài ại Trường hợp nguyên vật liệu có giá trị thực thấp so với Đ giá gốc giá bán sản phẩm dịch vụ sản xuất từ nguyên vật liệu khơng bị giảm giá khơng trích lập dự phòng giảm giá ngun vật liệu tồn kho ườ n g Tại cơng ty việc ước tính giá trị thực dựa tiêu số năm tồn kho ngun vật liệu, mà khơng tính đến biến động giá thời điểm ước tính Do đó, giá trị thực khơng ước tính Tr sát với giá thực tế, dẫn đến việc đánh giá sai giá trị nguyên vật liệu cơng tác hạch tốn Hơn nữa, cơng ty khơng ước tính giá trị thực sở mục đích dự trữ nguyên vật liệu Nguyên vật liệu sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh dự trữ theo đơn đặt hàng, số lượng nguyên vật liệu định mức sản phẩm thay đổi, số nguyên vật liệu dự trữ lớn số nguyên vật liệu cần sử dụng cho hợp đồng sản xuất số chênh lệch nguyên vật liệu lớn SVTH: Nguyễn Đăng Tài 69 Khóa luận tốt nghiệp đánh giá theo giá gốc, mà không đánh giá theo giá trị thực được, trái với chuẩn mực kế toán quy định - Khi giá thành sản xuất cao giá trị thực được, kế tốn hạch tốn khoản lỗ Nếu nguyên vật liệu cấu thành nên sản phẩm có giảm giá thị trường, công ty đánh giá nguyên vật liệu theo giá gốc Điều không với quy định điều 22 Chuẩn mực kế toán số 02, lúc nguyên vật liệu đánh giá giảm xuống với giá trị thực uế Như nói đặc điểm nguyên vật liệu để sản xuất bia khác so H với mặt hàng khác không để tồn kho lâu được, giá nguyên vật liệu để sản tế xuất bia biến đổi thị trường Mặt khác với nhìn nhận đánh giá cơng ty mức giá sản phẩm đưa khơng bị giảm giá so với thị trường nên công ty không Tr ườ n g Đ ại họ cK điểm đáng để lưu ý công ty in h thực trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nguyên vật liệu Đây SVTH: Nguyễn Đăng Tài 70 Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GĨP PHẦN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM 3.1 Đánh giá thực trạng vận dụng Chuẩn mực kế tốn số 02 vào cơng tác kế uế tốn ngun vật liệu Cơng ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam H 3.1.1 Đánh giá chung Tại Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam, cơng tác kế tốn hàng tồn kho nói tế chung kế tốn ngun vật liệu nói riêng ln kết hợp chặt chẽ phòng h ban, phận nhà máy Trên thực tế, nhân viên kế toán đảm nhiệm in khâu q trình hạch tốn, phối hợp với nhau, không tách rời công cK việc chung, đảm bảo cho cơng tác kế tốn nguyên vật liệu đầy đủ, kịp thời xác Các chun viên kế tốn kho nhà máy hướng dẫn họ cách thu thập chứng từ, lập phiếu nhập, phiếu xuất, theo dõi kho, luân chuyển chứng từ đảm bảo quy định công ty ại Việc vận dụng phần mềm kế toán NAVISION trình xử lý số liệu Đ thường xuyên nâng cấp, cập nhật giúp cho công tác hạch tốn ln thực g dễ dàng Áp dụng phương pháp hạch toán phương pháp khai thường xuyên, ườ n kết hợp với phần mềm kế tốn, cơng tác theo dõi, quản lý ngun vật liệu ghi chép, phản ánh kịp thời hệ thống sổ sách chi tiết, tổng hợp Vì vậy, cơng ty Tr cung cấp thông tin cập nhật số lượng giá trị nguyên vật liệu, giúp phát thất thoát sai phạm ghi chép kế toán Đến thời điểm lập báo cáo tài chính, cơng ty tiến hành kiểm thực tế nguyên vật liệu để đối chiếu với số liệu theo dõi sổ sách, có khác biệt điều tra xử lý cho thích hợp 3.1.2 Đánh giá thực trạng vận dụng Chuẩn mực kế tốn số 02 Đi sâu vào tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn ngun vật liệu, tơi nắm bắt số nội dung cơng tác tổ chức hạch tốn ngun vật liệu Cơng ty SVTH: Nguyễn Đăng Tài 71 Khóa luận tốt nghiệp TNHH BIA Carlsberg Vận dụng Chuẩn mực kế toán số 02 vào cơng tác kế tốn ngun vật liệu công ty, xin rút số nhận xét sau: 3.1.2.1 Ưu điểm - Đối với vấn đề xác định giá trị nguyên vật liệu + Từng loại ngun vật liệu cơng ty tính theo giá gốc Đối với nguyên vật liệu tồn kho năm đánh giá theo giá trị thực Giá trị thực được ước tính dựa giá trị có uế thể thu hồi loại nguyên vật liệu tùy theo thời gian tồn kho (30% 50%) H + Giá gốc nguyên vật liệu hạch toán theo chuẩn mực chế độ kế tế toán hành, bao gồm giá mua nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trình mua hàng… in h - Khi nguyên vật liệu mua về, trước nhập kho có tiến hành kiểm tra chất lượng, phẩm chất hàng mua, đối chiếu với mẫu hàng đặt sẵn để đảm bảo lô cK hàng nhập quy cách theo đơn đặt hàng Các khoản giảm giá hàng mua không quy cách, phẩm chất trừ khỏi chi phí mua theo quy định họ - Đối với vấn đề phương pháp tính giá trị nguyên vật liệu ại Cơng ty áp dụng qn việc tính giá trị nguyên vật liệu theo phương pháp Đ bình quân gia quyền kỳ kế toán Phương pháp có độ xác cao hơn, có tính chất trung hòa so với phương pháp khác ườ n g - Giá trị thực lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu Giá trị thực cơng ty ước tính dựa quy định chung có sẵn, áp dụng cho tất loại ngun vật liệu nên việc tính tốn Tr trở nên đơn giản, dễ dàng Tuy nhiên công ty chưa thực hiên việc trích lập dự phòng giảm giá ngun vật liệu tồn kho - Ghi nhận chi phí Giá gốc nguyên vật liệu ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh kỳ bán ra, tương ứng với doanh thu liên quan, đảm bảo nguyên tắc phù hợp chi phí doanh thu Các khoản chênh lệch dự phòng giảm giá nguyên vật liệu trích thêm hay hồn nhập xác Việc ghi nhận chi phí nguyên SVTH: Nguyễn Đăng Tài 72 Khóa luận tốt nghiệp vật liệu cơng ty hồn tồn phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hành - Trình bày báo cáo tài Các khoản mục phải trình bày theo quy định cơng ty nêu rõ báo cáo tài Việc phân loại chi phí theo chức trình bày rõ ràng khoản mục “Giá vốn hàng bán” thông tin bổ sung cho Báo cáo kết kinh doanh Thuyết minh báo cáo tài uế 3.1.2.2 Nhược điểm H - Đối với vấn đề xác định giá trị nguyên vật liệu tế + Đối với nguyên vật liệu tồn kho năm tính theo giá gốc Khi có biến động mạnh giá thị trường thời gian ngắn, nguyên vật liệu in h khơng tính theo giá trị thực Lúc này, việc hạch toán nguyên vật liệu không tuân theo chuẩn mực hành, không đảm bảo nguyên cK tắc thận trọng kế toán, “tài sản không phản ánh lớn giá trị thực ước tính từ việc bán hay sử dụng chúng” họ + Khi tiến hành nhập kho nguyên vật liệu thu mua, phiếu nhập kho lập ại sở giá mua nguyên vật liệu Các chi phí khác chi phí vận chuyển, bốc Đ xếp…được nhập trực tiếp vào phần mềm máy tính Việc tính giá gốc nguyên vật liệu máy tính xử lý, cộng từ giá mua phiếu nhập kho chi phí vận chuyển, ườ n g bốc xếp… tương ứng với lơ hàng nhập Nếu có sai sót q trình nhập liệu, chi phí vận chuyển, bốc xếp… không tương ứng với số nguyên vật liệu nhập kho, nhầm lẫn với lô hàng khác, dẫn đến việc đánh giá không giá gốc Tr nguyên vật liệu theo quy định Chuẩn mực + Tuy nguyên vật liệu mua kiểm tra quy cách, phẩm chất, với đặc điểm hoạt động sản xuất diễn liên tục, nên số lượng nguyên vật liệu cho lần nhập kho lớn, việc xác định chất lượng nguyên vật liệu đánh giá mẫu chọn lô hàng SVTH: Nguyễn Đăng Tài 73 Khóa luận tốt nghiệp - Đối với vấn đề phương pháp tính giá trị nguyên vật liệu + Việc tính giá trị nguyên vật liệu theo phương pháp bình quân gia quyền có độ xác cao, với đặc điểm đa dạng loại nguyên vật liệu, phương pháp đòi hỏi phải tính tốn phức tạp, nhiều lần + Phương pháp bình qn gia quyền có khuynh hướng che dấu biến động giá ảnh hưởng đến việc ước lượng, dự trữ nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất, từ ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm Đồng thời, việc không nắm rõ biến uế động giá ảnh hưởng đến cơng tác lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu H - Giá trị thực lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tế + Việc ước tính giá trị thực dựa tiêu số năm tồn kho nguyên vật liệu, mà khơng tính đến biến động giá thời điểm in h ước tính Do đó, giá trị thực khơng ước tính sát với giá thực tế, dẫn đến việc đánh giá sai giá trị nguyên vật liệu cơng tác hạch tốn cK Hơn nữa, cơng ty khơng ước tính giá trị thực sở mục đích dự trữ nguyên vật liệu Nguyên vật liệu sử dụng cho mục đích sản xuất kinh họ doanh dự trữ theo đơn đặt hàng, số lượng nguyên vật liệu định mức ại sản phẩm thay đổi, số nguyên vật liệu dự trữ lớn số nguyên Đ vật liệu cần sử dụng cho hợp đồng sản xuất số chênh lệch nguyên vật liệu lớn đánh giá theo giá gốc, mà không đánh giá theo giá trị ườ n g thực được, trái với chuẩn mực kế toán quy định + Khi giá thành sản xuất cao giá trị thực được, kế tốn hạch tốn khoản lỗ Nếu nguyên vật liệu cấu thành nên sản phẩm có giảm giá Tr thị trường, công ty đánh giá nguyên vật liệu theo giá gốc Điều không với quy định điều 22 Chuẩn mực kế toán số 02, lúc nguyên vật liệu đánh giá giảm xuống với giá trị thực + Cơng tác lập dự phòng giảm giá ngun vật liệu chưa cơng ty thực hiện, đặc điểm nguyên vật liệu để sản xuất bia khác so với mặt hàng khác không để tồn kho lâu được, giá nguyên vật liệu để sản xuất bia biến đổi thị trường Mặt khác với nhìn nhận đánh giá cơng ty mức giá sản phẩm đưa không bị giảm giá so với thị trường nên cơng ty khơng thực trích lập dự SVTH: Nguyễn Đăng Tài 74 Khóa luận tốt nghiệp phòng giảm giá hàng tồn kho nguyên vật liệu Đây điểm đáng để lưu ý cơng ty Có thể điểm mạnh mặt hàng thị trường đảm bảo sản lượng tiêu thụ, nguyên vật liệu ổn định giá điểm yếu đồng loạt đối thủ cạnh tranh hay nguyên vật liệu đột ngột giảm giá thị trường 3.2 Một số giải pháp nhằm vận dụng hiệu Chuẩn mực kế tốn số 02 vào cơng tác kế tốn ngun vật liệu Cơng Ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam Xuất phát từ vấn đề lý luận thực tế cơng tác kế tốn nguyên vật liệu uế công ty nay, để đáp ứng yêu cầu phản ánh cách trung thực, xác, phù H hợp với xu phát triển cơng ty, ngành, cơng tác kế tốn ngun vật liệu Đối với vấn đề xác định giá trị nguyên vật liệu tế công ty nên giải vấn đề sau: in h - Phòng Kế hoạch – Xuất nhập nên thường xuyên theo dõi tình hình biến động giá thị trường kết hợp với nhà máy để biết tình hình tồn kho cK loại nguyên vật liệu Khi có biến động giá mạnh nguyên vật liệu ảnh hưởng lớn đến trình sản xuất, đầu sản phẩm, cần phải thông báo cho họ phòng ban liên quan, đồng thời kế tốn tiến hành ghi nhận giá trị nguyên vật liệu ại theo giá trị thực được, để cơng tác hạch tốn ngun vật liệu Đ xác - Khi nguyên vật liệu mua mua cơng ty, vào hóa đơn mua hàng, ườ n g hóa đơn vận chuyển, bốc xếp… giấy tờ khác liên quan, tiến hành lập phiếu nhập kho sở chứng từ đó, giá nhập kho giá bao gồm giá mua chi phí vận chuyển, bốc xếp… phân bổ cho loại nguyên vật liệu Kế toán tiến Tr hành nhập liệu hạch toán nguyên vật liệu theo giá gốc nguyên vật liệu phiếu nhập kho - Việc tiến hành chọn kích thước mẫu cho q trình kiểm tra chất lượng, quy cách nguyên vật liệu nhập kho nên xây dựng sở yếu tố ảnh hưởng đến trình thu mua, đặc điểm nguyên vật liệu Quy trình lập riêng cho nhóm ngun vật liệu bơng, xơ, sợi, vải… hạn chế sai phạm trình sử dụng nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh SVTH: Nguyễn Đăng Tài 75 Khóa luận tốt nghiệp Đối với vấn đề phương pháp tính giá trị nguyên vật liệu - Song song với việc tính giá trị nguyên vật liệu theo phương pháp bình quân gia quyền, kế tốn phải thường xun theo dõi, tìm hiểu nguyên nhân thấy có chênh lệch giá so với lần xuất nguyên vật liệu trước để có phương án xử lý kịp thời Đối với vấn đề giá trị thực lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu - Khi ước tính giá trị thực được, kế toán viên nên xem xét đến uế biến động giá nguyên vật liệu từ sau ngày khóa sổ ngày lập báo H cáo tài Trong giai đoạn này, có kiện cho chứng tổn tế thất giá trị ngun vật liệu thời điểm khóa sổ, ví dụ nguyên vật liệu bán sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, kế toán nên dựa kiện này, kết hợp in h linh hoạt với quy tắc ước tính cơng ty để xác định giá trị thực nguyên vật liệu cK - Công ty phải đánh giá nguyên vật liệu theo giá trị thực trường hợp dự trữ nguyên vật liệu lớn số lượng cần cho hợp đồng, họ hay có giảm giá nguyên vật liệu mà giá thành sản xuất sản phẩm cao ại giá trị thực được, để đảm bảo nguyên tắc thận trọng Đ kế tốn chuẩn mực trình bày báo cáo tài - Cơng ty nên tiến hành việc trích lập dự phòng giảm giá ngun vật liệu nhằm Tr ườ n g tránh trường hợp giá nguyên vật liệu thị trường có biến động SVTH: Nguyễn Đăng Tài 76 Khóa luận tốt nghiệp PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Qua thời gian thực tập Công ty TNHH Bia Carlsberg, với việc tìm hiểu tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt cơng tác kế tốn cơng ty, tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp khóa luận giải ba uế mục tiêu sau: - Khái quát vấn đề kế toán NVL nguyên tắc, H phương pháp hạch toán NVL theo Chuẩn mực kế toán số 02Hàng tồn kho tế - Tìm hiểu phân tích thực trạng cơng tác kế tốn NVL cơng ty để rút in kế toán NVL theo Chuẩn mực kế toán số 02 h khác thực tế so với hướng dẫn nguyên tắc phương pháp cK - Đánh giá ưu nhược điểm phương pháp kế tốn NVL cơng ty Trên sở đưa biện pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế toán NVL theo quy họ định hướng dẫn Chuẩn mực kế toán số 02 Tuy nhiên, hướng nghiên cứu đề tài thực đầy đủ hơn, tơi ại sâu tìm hiểu cơng tác kế tốn ngun vật liệu vào năm 2016, cơng ty áp dụng chế Đ độ kế tốn theo Quyết định 15/2006/TT-BTC Bộ Tài mà chưa tìm hiểu g số thay đổi cơng tác kế tốn ngun vật liệu theo Thơng tư 200/2014/TT-BTC ườ n có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thay đổi tài khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho thành TK 2294, không áp dụng phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO) Tr phương pháp tính giá nguyên vật liệu, nêu chi tiết cách hạch toán trường hợp xuất kho khuyến mại, quảng cáo… Do hạn chế mặt kiến thức kinh nghiệm thực tế nên khóa luận tơi khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận quan tâm ý kiến đóng góp q thầy giáo để khóa luận tơi hồn thiện SVTH: Nguyễn Đăng Tài 77 Khóa luận tốt nghiệp 3.2 Kiến nghị Trên sở kiến thức học với kiến thức thực tế mà tiếp thu q trình thực tập Cơng ty TNHH Bia Carlsberg, mạnh dạn đề xuất số ý kiến với mong muốn Cơng ty vận dụng có hiệu Chuẩn mực kế toán số 02Hàng tồn kho vào cơng tác kế tốn ngun vật liệu Mặc dù ý kiến đưa hạn chế tơi mong nhận quan tâm Công ty Công ty áp dụng tương lai uế 3.3 Hướng tiếp tục nghiên cứu đề tài H Nếu có điều kiện thời gian kiến thức thân, mong muốn tế tìm hiểu cơng tác kế tốn hàng tồn kho nói chung hay ngun vật liệu nói riêng theo Thơng tư 200/2014/TT-BTC Bộ Tài Hơn nữa, hy vọng tiếp in h tục tìm hiểu kỹ hơn, mở rộng phạm vi nghiên cứu tình hình vận dụng Chuẩn mực kế tốn số 02Hàng tồn kho công ty ngành địa bàn tỉnh Thừa Thiên cK Huế để so sánh điểm giống nhau, khác vận dụng chuẩn mực vào cơng tác kế tốn ngun vật liệu Công ty đơn vị khác Từ đưa giải Tr ườ n g Đ ại họ pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu Cơng ty SVTH: Nguyễn Đăng Tài 78 Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02Hàng tồn kho Thông tư 89/2002/TT-BTC ban hành ngày 9-10-2002, Hướng dẫn kế toán thực bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐBTC, ngày 31-12-2001 Bộ trưởng Bộ Tài uế Thông tư 228/2009/TT-BTC ban hành ngày 7-12-2009, Hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản H đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi bảo hành sản phẩm, hàng hóa, cơng trình xây tế lắp doanh nghiệp h Quyết định 15/2006/QĐ-BTC Bộ Tài ban hành chế độ kế tốn in Doanh nghiệp cK Thơng tư 200/2014/TT-BTC Bộ Tài hướng dẫn Chế độ kế tốn Doanh nghiệp họ Phan Thị Minh Lý (2008), Nguyênkế tốn, NXB Đại học Huế Phan Đình Ngân, Hồ Phan Minh Đức (2009), Kế tốn tài 1, Đại học ại Kinh Đ Vũ Hữu Đức, Trần Thị Giang Tân, Nguyễn Thế Lộc (2010), Tìm hiểu Chuẩn g mực kế toán Việt Nam – Những vấn đề chung yếu tố Báo cáo tài chính, ườ n NXB Thống Văn Nhị (2001), Kế tốn tài chính, NXB Thống Tr 10 Đỗ Phan Nguyên Phương (2015), Khóa luận tốt nghiệp: Vận dụng Chuẩn mực kế tốn số 02-Hàng tồn kho vào cơng tác kế tốn Hàng tồn kho Cơng ty Cổ phần Dệt may Huế, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại Học Kinh tế Huế 11 Một số website tham khảo: http://ketoanmophong.com http://webketoan.com SVTH: Nguyễn Đăng Tài 79 ... kế toán nguyên vật liệu theo Chuẩn mực kế ườ n g toán số 02 - Hàng tồn kho Chương 2: Thực trạng vận dụng Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho vào cơng tác kế tốn ngun vật liệu Công ty TNHH Bia. .. TẾ KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN h tế H uế - - cK in KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 – HÀNG họ TỒN KHO VÀO CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN NAM ườ n g Đ ại VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH BIA. .. 1.4 Kế toán nguyên vật liệu theo Chuẩn mực kế toán số 02 1.4.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu Kế toán nhập - xuất - tồn kho nguyên vật liệu phải thực theo nguyên tắc giá gốc quy định Chuẩn mực
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng chuẩn mực kế toán số 02 hàng tồn kho vào công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH bia carlsberg việt nam , Vận dụng chuẩn mực kế toán số 02 hàng tồn kho vào công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH bia carlsberg việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay