Thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần trường danh

102 32 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 00:11

ư Tr ờn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT g Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CCDC Công cụ dụng cụ CP Chi phí GTGT Giá trị gia tăng HĐQT KPCĐ ọc h ại Đ BHTN Hội đồng quản trị Kinh phí cơng đồn K Kế tốn quản trị MTC Máy thi công NCTT Nhân công trực tiếp NVL Nguyên vật liệu NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp SXC Sản xuất chung SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn UBND Ủy ban nhân dân h in KTQT uê ́H tê ́ i Tr DANH MỤC BẢNG ờn Bảng 1.1- Định mức tỷ lệ (%) chi phí chung 13 g Bảng 1.2- Định mức chi phí chung tính chi phí nhân cơng 14 Bảng 1.3- Định mức thu nhập chịu thuế tính trước .15 h ại Đ Bảng 2.1 - Tình hình lao động cơng ty qua hai năm 2015-2016 28 Bảng 2.2 - Tình hình tài sản cơng ty giai đoạn 2014-2016 31 Bảng 2.3 - Tình hình nguồn vốn cơng ty giai đoạn 2014-2016 33 Bảng 2.4 - Tình hình kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2014-2016 .36 ọc Bảng 2.5 - Định mức khối lượng công việc 48 Bảng 2.6 - Bảng giá vật liệu 52 K Bảng 2.7 - Bảng giá nhân công, máy thi công 53 Bảng 2.8 - Phân tích dự toán 54 in Bảng 2.9 - Dự Toán Tổng Hợp 55 h Bảng 2.10 - Bảng giá vật liệu- nhân cơng- máy thi cơng dự tốn .64 Bảng 2.11 - Bảng giá vật liệu- nhân công- máy thi công thực 66 tê Bảng 2.12 - So sánh CP NVLTT kế hoạch thực 69 Bảng 2.13 - So sánh CP NCTT kế hoạch thực 71 ́H Bảng 2.14 - So sánh CP MTC kế hoạch thực 72 Bảng 3.1- Bảng phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 81 uê Bảng 3.2 - Bảng phân tích biến động chi phí nhân cơng trực tiếp 83 Bảng 3.3 - Phân tích biến động chi phí máy thi cơng 85 ́ ii Tr DANH MỤC SƠ ĐỒ ờn Sơ đồ 2.1 - Sơ đồ máy quảncông ty 37 g Sơ đồ 2.2 - Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty 40 Sơ đồ 2.3- Hình thức kế tốn Cơng ty 42 h ại Đ Sơ đồ 2.4 - Sơ đồ ghi sổ theo hình thức kế tốn máy vi tính 43 ọc h in K uê ́H tê ́ iii Tr MỤC LỤC ờn LỜI CẢM ƠN Error! Bookmark not defined g DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC BẢNG iii h ại Đ DANH MỤC SƠ ĐỒ iv MỤC LỤC v PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I.1 Lý chọn đề tài .1 I.2 Mục đích nghiên cứu .2 ọc I.3 Đối tượng nghiên cứu I.4 Phạm vi nghiên cứu K I.5 Phương pháp nghiên cứu I.6 Nội dung kết cấu đề tài .3 in CHƯƠNG 1: SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ h 1.1 Khái quát chung kế tốn quản trị chi phí .4 1.1.1 Bản chất kế tốn quản trị chi phí tê 1.1.2 Vai trò kế tốn quản trị chi phí .4 1.2 Đặc điểm ngành xây lắp ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí .5 ́H 1.2.1 Đặc điểm sản phẩm xây lắp 1.2.2 Đặc điểm chi phí doanh nghiệp xây lắp .6 uê 1.3 Những nội dung kế toán quản trị chi phí .7 1.3.1 Phân loại chi phí doanh nghiệp ́ 1.3.2 Định mức chi phí 11 1.3.3 Dự toán chi phí 15 1.3.4 Phương pháp xác định chi phí tính giá thành sản phẩm 19 1.3.5 Phân tích biến động chi phí 20 1.3.5.1 Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 21 1.3.5.2 Phân tích biến động chi phí nhân cơng trực tiếp 21 iv Tr 1.3.5.3 Phân tích biến động chi phí sản xuất chung .22 ờn KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG DANH .25 g 2.1 Khái quát chung công ty cổ phần Trường Danh 25 h ại Đ 2.1.1 Lịch sử hình thành q trình phát triển cơng ty .25 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động công ty 26 2.1.3 Chức nhiệm vụ công ty 26 2.1.4 Tình hình nguồn lực cơng ty .27 2.1.4.1 Tình hình lao động 27 ọc 2.1.4.2 Tình hình tài sản nguồn vốn công ty 29 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh 34 2.1.6 Tổ chức máy quảncông ty 37 K 2.1.7 Tổ chức cơng tác kế tốn công ty 40 in 2.1.7.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 40 2.1.7.2 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán .41 h 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn quản trị chi phí xây lắp cơng ty cổ phần Trường Danh 44 tê 2.2.1 Phân loại nhận diện chi phí xây lắp cơng ty 44 ́H 2.2.2 Công tác xây dựng định mức công ty 46 2.2.3 Công tác lập dự tốn cơng ty .50 uê 2.2.4 Công tác hạch tốn chi phí tính giá thành cơng ty 58 2.2.4.1 Kế tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 59 2.2.4.3 Kế tốn chi phí máy thi công 60 2.2.4.4 Kế tốn chi phí sản xuất chung .61 2.2.4.5 Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp 62 2.2.5 Phân tích biến động chi phí 64 2.2.5.1 Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 68 2.2.5.2 Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp 70 v ́ 2.2.4.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 60 Tr 2.2.5.3 Phân tích biến động chi phí máy thi công 72 ờn KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG DANH 75 g 3.1 Đánh giá cơng tác kế tốn quản trị chi phí xây lắp cơng ty cổ phần Trường h ại Đ Danh .75 3.1.1 Những kết đạt 75 3.1.2 Những điểm hạn chế tồn 77 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí công ty cổ phần Trường Danh .79 ọc 3.2.1 Phân loại chi phí phục vụ cho kế toán quản trị 79 3.2.2 Hồn thiện cơng tác lập dự toán 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 K PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 in III.1 Kết luận .88 III.2 Kiến nghị 88 h III.3 Đề xuất hướng nghiên cứu 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 uê ́H tê PHỤ LỤC ́ vi Tr PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ờn g I.1 Lý chọn đề tài Trong năm gần đây, sách đổi Đảng Nhà nước tạo h ại Đ điều kiện cho kinh tế nước ta phát triển mạnh mẽ Nền kinh tế chuyển từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường với đa dạng hóa thành phần kinh tế, phong phú với nhiều loại hình, ngành nghề, quy mơ kinh doanh Kế tốn quản trị tồn từ lâu, nhiên kế toán quản trị hệ thống doanh nghiệp ọc hóa phát triển cách hệ thống lý luận thực tiển thập kỷ gần Kế toán quản trị phận hệ thống kế toán đời điều kiện kinh K tế thị trường, cung cấp thông tin cho nhà quản lý doanh nghiệp thông qua in báo cáo kế tốn nội Thơng tin chi phí kế toán quản trị cung cấp chủ yếu phục vụ cho yêu cầu quản h lý doanh nghiệp Nắm hiểu rõ chi phí giúp cho nhà quản trị đưa tê định tối ưu để phục vụ cho q trình quản lý Doanh nghiệp Cơng ty CP Trường Danh công ty hoạt động lĩnh vực xây lắp, đặc điểm ́H ngành thi cơng cơng trình, hạng mục cơng trình thời gian dài, chi phí khối lượng lớn Nên việc tiến hành lập dự toán xem xét biến động chi phíthực tế kế hoạch vấn đề quan trọng Nhận thức tầm quan trọng vấn đề này, trình quan sát thực tế, ́ học hỏi kinh nghiệm công ty, em mạnh dạn chọn đề tài: “Thực Trạng cơng tác kế tốn quản trị chi phí xây lắp công ty cổ phần Trường Danh” để làm đề tài khóa luận Tr I.2 Mục đích nghiên cứu ờn - Hệ thống hóa sở lý luận kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp cơng tác kế tốn quản trị chi phí lĩnh vực xây lắp g - Nghiên cứu thực trạng cơng tác kế tốn quản trị chi phí xây lắp công ty Cổ phần Trường Danh h ại Đ - Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí xây lắp công ty Cổ Phần Trường Danh I.3 Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp xây lắp phần Trường Danh ọc - Nghiên cứu thực trạng cơng tác kế tốn quản trị chi phí xây lắp công ty Cổ K I.4 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đề tài thực công ty Cổ Phần Trường in Danh - Phạm vi thời gian: số liệu kế toán thu thập giới hạn vòng năm h 2014-2016 tê - Phạm vi nội dung: Nghiên cứu tình hình cơng ty cơng tác kế tốn quản trị chi phí xây lắp cơng ty, cụ thể nghiên cứu thực trạng cách phân ́H loại, nhận diện chi phí lĩnh vực xây lắp công ty,công tác xây dựng định mức, công tác lập dự tốn chi phí xây lắp, phương pháp xác định chi phí sản phẩm xây lắp, I.5 Phương pháp nghiên cứu kiểm sốt biến động chi phí xây lắp ́ - Phương pháp tham khảo tài liệu: tham khảo tài liệu thư viện trường đại học Kinh tế Huế, quy định Pháp luật, thông tư, sách giáo trình kế tốn quản trị chi phí, viết, khóa luận website nhằm hệ thống hóa sở lý luận kế tốn quản trị chi phí - Phương pháp vấn thu thập ý kiến trực tiếp: nhằm khai thác thông tin từ cán công nhân công ty, cụ thể nhân viên phòng kế tốn - tài Tr Phương pháp giúp tìm hiểu cơng tác kế tốn, đặc biệt cơng tác kế tốn quản trị ờn chi phí xây lắp cơng ty Đồng thời, nhận sử vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, từ rút khác biệt thực tiễn lý thuyết, vướng mắc tồn cơng tác kế tốn công ty nhằm đưa kiến nghị phù hợp g - Phương pháp quan sát: phương pháp giúp em cách nhìn khái qt, sơ h ại Đ cơng tác kế tốn cơng ty, đồng thời bước đầu đưa nhận định chủ quan thân phần hành kế toán quản trị chi phí xây lắp cơng ty - Phương pháp xử lý số liệu: sử dụng phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tổng hợp số liệu thu thập Phương pháp so sánh: phương pháp vào số liệu tiêu so ọc sánh số liệu thực tế phát sinh so với chi phí theo dự tốn từ đưa kết luận tình hình sản xuất kinh doanh hiệu quảnchi phí đơn vị Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu: áp dụng để xử lý số liệu thô K đơn vị phương pháp so sánh, thống mô tả nhằm làm sáng tỏ nội dung in nghiên cứu lý luận, thực trạng… Sau tồn số liệu chọn lọc để đưa vào kết luận cho thông tin phù hợp hiệu với nội dung đề tài Phần II: Nội dung kết nghiên cứu uê Chương 1: sở lý luận kế tốn quản trị chi phí ́H Phần I: Đặt vấn đề tê Đề tài gồm phần: h I.6 Nội dung kết cấu đề tài Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn quản trị chi phí xây lắp công ty Cổ ́ Phần Trường Danh Chương 3: Các giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí xây lắp công ty Cổ Phần Trường Danh Phần III: Kết luận kiến nghị Tr PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ờn CHƯƠNG 1: SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1.Khái qt chung kế tốn quản trị chi phí g 1.1.1 Bản chất kế tốn quản trị chi phí h ại Đ Theo chuyên đề kế toán quản trị doanh nghiệp, Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng (Bộ tài chính, 2017), Kế tốn quản trị chi phí việc thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thơng tin chi phí doanh nghiệp nhằm giúp nhà quản trị thực tốt chức quản trị chi phí q trình hoạt động kinh doanh ọc Đối với nhà quảnchi phí mối quan tâm hàng đầu Một doanh nghiệp tồn hoạt động nhiều khoản chi phí khác suốt q trình hoạt động kinh doanh chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận doanh K nghiệp Do đó, vấn đề đặt kiểm soát khoản chi phí Nhận diện, in phân tích hoạt động sinh chi phí mấu chốt để quảnchi phí, từ định đắn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Kế h tốn quản trị chi phí cung cấp bao gồm thông tin khứ thơng tin tính dự báo thơng qua việc lập kế hoạch dự toán sở định mức chi phí tê nhằm kiểm sốt chi phí thực tế, đồng thời làm cho việc lựa chọn định ́H giá bán sản phẩm, kí kết hợp đồng, tiếp tục sản xuất hay thuê ngoài… Do vậy, chất kế toán quản trị chi phí phận hệ thống kế uê tốn trị chun thực xử lý, phân tích cung cấp thơng tin chi phí nhằm phục vụ cho việc tổ chức thực chức nhà quản trị hoạch định, tổ chức thực ́ hiện, kiểm soát, đánh giá hoạt động định 1.1.2 Vai trò kế tốn quản trị chi phí Kế tốn quản trị chi phí cơng cụ quản lý giúp nhà quản trị thực chức quản lý, kế tốn quản trị vai trò sau: Tr Qua bảng 3.1, ta thấy tổng chi phí ngun vật liệu thực tế so với dự tốn giảm ờn 433 triệu đồng Để đánh giá xác cần phải tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng: Thứ đơn giá mua vào biến động giảm làm cho chi phí ngun vật liệu g xu hướng giảm 294 triệu đồng so với dự toán Cụ thể, loại nguyên vật liệu lựa chọn phân tích đơn giá giảm như: bê tông hạt rung, cát vàng, đá h ại Đ dăm 1×2, đá dăm 2×4, thép mạ kẽm, cát đắp …đây xem dấu hiệu tốt nhờ công tác tổ chức thu mua, lựa chọn nhà cung cấp với giá bán hợp lí tiết kiệm chi phí, đặc biệt nhà cung cấp đa số gần địa điểm thi cơng nên khoản chi phí vận chuyển tối ưu hóa nhiều, số nhân tố làm cho giá nguyên vật liệu giảm so với dự tốn Vì vậy, vấn đề đặt cho công ty phải luôn đề cao ọc công tác tổ chức thu mua hợp lý, lựa chọn phương thức vận chuyển với mức chi phí thấp Bên cạnh đó, cơng ty phải thường xun nghiên cứu lựa chọn thị trường cung K ứng nguyên vật liệu với giá hợp lý chất lượng tốt in Thứ hai lượng tiêu hao nguyên vật liệu giảm 139 triệu đồng so với dự toán, xét loại ngun vật liệu chi phí tăng giảm thể qua bảng 3.2, cụ h thể sau:chỉ cát vàng lượng tiêu hao tăng so với dự tốn, vật liệu lại lượng tiêu hao giảm so với dự tốn Điều cho thấy doanh nghiệp sử dụng tê hệ thống định mức nhà nước quy định để làm xuất vật tư thi công công ́H trình, bên cạnh thể cơng tác bảo quản vật liệu tốt bị hao hụt Qua đây, cơng ty cần phải biện pháp kiểm soát tốt biến động lượng tiêu hao nguyên vật liệu như: thi công phải bám sát vẽ, sử dụng vật liệu hợp lý tiết kiệm chi phí cho ́ b Phân tích biến động chi phí nhân cơng trực tiếp uê công ty, đầu tư thêm kho chứa vật liệu để đảm bảo mặt chất lượng Biến động chi phí nhân cơng trực tiếp xác định công thức sau : Biến động giá lao động = AH× ( AR - SR) Biến động hiệu suất lao động = SR × (AH - SH) 82 Tr Trong đó: ờn AH (actual hours) lượng ngày công thực tế sử dụng SH (standard hours) lượng ngày công định mức g AR (actual rate) đơn giá thực tế ngày công h ại Đ SR( standard rate) đơn giá tiêu chuẩn ngày cơng Bảng 3.2 - Bảng phân tích biến động chi phí nhân cơng trực tiếp Nhân cơng 3/7 Nhân công 3.5/7 Nhân công Tổng cộng AH AR ∆R Công 172,836 153.462 175,250 161.000 Công 4.220,035 166.154 4.110,5 168.500 Công 3.341,743 181.154 3.300,35 180.000 (3.808.604) Công 950,365 196.154 960,5 195.154 (960.500) ∆H 1.321.035 Tổng BĐ 370.457 1.691.492 9.643.233 (18.199.632) (8.556.399) (7.498.556) (11.307.160) 1.988.071 1.027.571 tê 4/7 SR h 2.5/7 SH Biến động in Nhân công ĐVT Thực K lao động Dự toán ọc STT Danh mục ĐVT: VNĐ 6.195.164 (23.339.660) (17.144.596) ́H ( Nguồn: Phòng Kế Hoạch- Kỹ Thuật) uê Qua bảng 3.2, ta thấy tổng chi phí nhân cơng biến động giảm 17 triệu đồng so với dự tốn, ảnh hưởng giá lao động làm cho chi phí nhân cơng trực triệu đồng so với dự toán Để thấy rõ tình hình biến động, ta sâu xem xét nhân tố sau: Đơn giá lao động tăng dần theo bậc thợ, cụ thể nhân công 2.5/7, nhân công 3/7 xu hướng biến động tăng so với dự tốn, lại bậc thợ 3.5/7 4.5/7 xu hướng biến động giảm so với dự toán Do đơn giá ngày công lao động điều chỉnh 83 ́ tiếp tăng triệu đồng, biến động hiệu suất giúp cho chi phí NCTT giảm 23 Tr theo thông tư nhà nước, định UBND tỉnh Quảng trị công văn bổ ờn sung mới, nhìn chung mặt đơn giá khơng biến động đáng kể so với dự tốn g Lượng ngày công định mức thấp so với dự tốn, ngun nhân trình độ lao động tay nghề chun mơn, tinh thần trách nhiệm cao, máy móc hoạt động tốt, h ại Đ kế hoạch thi cơng vạch rõ ràng Bên cạnh đó, cơng tác quản lý lao động công ty chặt chẽ, khoa học Như vậy, công ty phải nâng cao cơng tác quản lý nhân cơng thơng qua hình thức chấm cơng cách xác, thường xun giám sát số làm việc thực tế phận nhân công Đồng thời công ty phải tạo điều kiện cho lực lượng lao động đào tạo ọc nâng cao trình độ kết hợp sách ưu đãi khuyến khích tinh thần làm việc Tóm lại, việc kiểm sốt chi phí nhân cơng trực tiếp cơng ty hiệu K làm cho chi phí thực tế giảm Lưc lượng lao động đáp ứng nhu cầu sử in dụng ,đảm bảo chất lượng cơng trình vào thi cơng Trong tương lai, cơng ty cần tuyển chọn thêm lực lượng lao động chất lượng để đáp ứng cho hoạt c Phân tích biến động chi phí máy thi cơng h động sản xuất kinh doanh Biến động hiệu suất MTC= SR × (AH-SH) ́ AH( actual hours) số ca máy thực tế sử dụng uê Trong đó: ́H Biến động giá MTC= AH × ( AR-SR) tê Biến động chi phí máy thi cơng xác định công thức: SH( standard hours) số ca máy định mức sử dụng AR( actual rate) đơn giá thực tế ca máy SR( standard rate) đơn giá tiêu chuẩn ca máy 84 Tr Bảng 3.3 - Phân tích biến động chi phí máy thi công ờn Loại máy thi công g STT Máy đào 1.25m3 ĐVT: VNĐ Dự toán SH SR 30,23 Búa khí nén 1.5m 3/ph Máy đầm đùi 1.5kw AH 1.829.702 h ại Đ Thực Biến động AR ∆H ∆R Tổng BĐ 35,50 1.179.268 9.642.052 (23.090.399) (13.448.347) 211.281 70,00 215.250 (1.848.181) 277.830 (1.570.351) 132,849 185.657 130,5 187.789 (436.158) 278.169 (157.989) cần trục ô tô 10T 100 909.751 90,26 809.760 (8.860.971) (9.025.152) (17.886.122) Máy trộn bê tông 250l 126,091 204.499 130,76 199.785 954.879 (616.458) 338.421 Máy trộn bê tông 500l 33,922 284.944 35,88 280.000 558.021 (177.405) 380.616 Máy đầm cóc 311,58 246.520 300,59 249.876 (2.711.543) 1.008.636 (1.702.906) (2.701.901) (31.344.778) (34.046.678) in K Tổng cộng ọc 78,748 ( Nguồn: Phòng Kế Hoạch- Kỹ Thuật) h tê ́H 85 uê Tr Qua bảng 3.3, ta thấy thực tế chi phí sử dụng máy thi công giảm 34 triệu ờn đồng so với dự tốn, số ca máy thi cơng giúp cho chi phí máy thi cơng giảm 2.7 triệu đồng đơn giá máy thi công biến động giảm 31 triệu đồng Để g thể thấy rõ hơn, ta xem xét nhân tố sau: Số ca máy thực tế thấp so với dự tốn làm cho chi phí máy thi cơng xu h ại Đ hướng giảm cụ thể: búa khí nén 1.5m3/ph; máy đầm đùi 1.5kw; cần trục ô tô 10T; máy đầm cóc, xu hướng biến động giảm so với dự tốn, lại máy đào 1.25cm3;máy trộn bê tơng 250l; máy trộn bê tơng 500l số ca máy tăng so với dự toán Điều cho thấy công ty tổ chức bố trị hoạt động máy móc hợp lý, phát huy tối đa nguồn lực cho sản xuất ọc Đơn giá ca máy thực tế giảm so với dự toán 31 triệu đồng, cụ thể: máy đào 1.25cm3, cần trục ô tô 10T, máy trộn bê tông 250l, máy trộn bê tơng 500l, máy K đầm cóc, xu hướng giảm so với dự toán, đơn giá máy lại xu in hướng tăng Do cơng ty đội máy thi cơng riêng nên chủ động, lựa chọn nguồn cung nhiên liệu với giá hợp lý Tuy nhiên số máy móc công ty cần với thực tế h phải thuê ngồi nên việc dự tốn chi phí máy thi cơng nhiều bị chênh lệch so tê Như vậy, cơng ty cần phải kế hoạch sử dụng hợp lý, thường xun bảo trì tín, giá phù hợp đặc biệt phải đảm bảo chất lượng uê ́H máy móc, trường hợp cần phải thuê máy nên chọn nhà cung cấp uy ́ 86 Tr KẾT LUẬN CHƯƠNG ờn Dựa sở trình bày thực trạng kế tốn quản trị Công ty cổ phần Trường Danh Chương 2, Chương khóa luận đưa nhận xét, đánh giá ưu, g nhược điểm tồn tại, từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị chi phí xây lắp Cơng ty Các đề xuất góp phần giúp cơng ty quản lí h ại Đ chi phí xây lắp chặt chẽ hơn, đồng thời giúp nhà quản trị đưa định sáng suốt đắn, giúp đẩy mạnh sức cạnh tranh doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng địa bàn tỉnh, tạo bước đà để vươn xa thời buổi kinh tế hội nhập ọc h in K uê ́H tê ́ 87 Tr PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ờn III.1 Kết luận g Kế toán quản trị coi công cụ quản lý hữu hiệu kinh tế thị trường ,giúp cho nhà quản lý đưa định đắn Sớm h ại Đ thấy tầm quan trọng công tác kế tốn quản trị nên cơng ty vận dụng số nội dung cho cơng tác dự tốn, xây dựng định mức, tổ chức q trình thi cơng Tuy nhiên cơng tác kế tốn quản trị chi phí vấn đề mẻ, chưa triển khai cách đồng khoa học, cơng ty chưa khai thác phát huy tối đa ưu công cụ quản lý khoa học Trên sở nghiên cứu thực tiễn kế toán trị chi phí ọc xây lắp cơng ty cổ phần Trường Danh, khóa luận giải số vấn đề sau: Thứ là: hệ thống hóa sở lý luận chung kế tốn quản trị chi phí K doanh nghiệp Những vấn đề lý luận sở để nghiên cứu xem xét, đánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí cơng ty cổ phần Trường Danh in Thứ hai: Đề tài đánh giá ưu điểm hạn chế cơng tác KTQT h chi phí xây lắp công ty, kết hợp với kiến thức học tìm hiểu, tơi đưa số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác KTQT chi phí xây lắp - Cơng ty nên xây dựng máy kế toán quản trị mối quan hệ với kế tốn tài phòng kế hoạch-kỹ thuật - ́H III.2 Kiến nghị tê cơng ty cổ phần Trường Danh Nâng cao trình độ nhận thức nhà quản trị kế toán quản trị, nâng ́ cao kiến thức cho kế tốn viên kế tốn quản trị thơng qua lớp đào tạo chun mơn - Kế tốn cần đưa mẫu báo cáo theo kế toán quản trị để đáp ứng kịp thời nhu cầu quản lý việc đưa định 88 Tr III.3 Đề xuất hướng nghiên cứu ờn Do thời gian thực tập kiến thức thân nhiều hạn chế nên đề tài tập trung nghiên cứu phần hành kế tốn quản trị chi phí sản xuất, mà chưa đề cập g đến vấn đề khác KTQT nguyên vật liệu, KTQT doanh thu xác định kết kinh doanh…vì vậy, đề tài nghiên cứu sau công ty nên nghiên cứu phần h ại Đ hành KTQT đồng thời tìm giải pháp mới, hữu hiệu để hoàn thiện đề tài KTQT chi phí sản xuất cơng ty nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cho công ty Trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu đề tài cơng tác KTQT chi phí sản ọc xuất cơng ty tơi dự kiến nghiên cứu theo hướng sau: Đi sâu nghiên cứu cơng tác lập dự tốn chi phí, q trình thực chi phí, xem xét phân tích tìm nguyên nhân biến động chi phí đưa biện K pháp cụ thể để cải thiện cơng tác quảnchi phí cơng ty Đồng thời nghiên cứu h in đưa báo cáo quản trị phục vụ nhu cầu thông tin nhà quản lý uê ́H tê ́ 89 Tr DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ờn Bộ tài (2006), Hướng dẫn áp dụng kế tốn quản trị doanh nghiệp (ban hành theo Thông tư 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 Bộ trưởng Bộ g tài chính) h ại Đ Bộ tài (2017), Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp ( Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Thông tư 133/2016/TT-BTC Bộ tài chính), Nhà xuất lao động, Hà Nội Đồn Ngọc Quế & Đào Tất Thắng & Lê Đình Trực (2006), Kế toán quản trị, Nhà xuất thống kê, Hà Nội ọc Hồ Phan Minh Đức (2013), Bài giảng kế toán quản trị, Khoa Kế toán- Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Huế kinh doanh, Nhà xuất thống kê, Hà Nội in K Phạm Văn Dược & Đặng Kim Cương (2003), Kế toán quản trị phân tích Võ Văn Nhị (2008), Kế tốn doanh nghiệp xây lắp, Nhà xuất giao thông h vận tải, Hà Nội Chuyên đề, khóa luận sinh viên Trường đại học kinh tế Huế tê Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 Bộ xây dựng uê ́H ́ 90 Tr PHỤ LỤC ờn Mã hiệu :A.0125 :A.0506a cát đắp m3 cát vàng CPĐD loại Dmax37.mm CPĐD loại Dmax25.mm m3 m3 m3 Cự ly phân theo cấp đường Kiểu Cự Cấp Đường Đường ly(Km) 1.32 1.40 1.62 15 29 37 1.62 37 Kg :A.1275 Dây thép Kg :A.1289 Dây Thừng M 4.274 10 2.907 19 2.636 10 1.795 17 2.410 20 1.640 17 2.410 20 1.640 tê Củi h :A.0944 Gía cước Đ/T.KM Thành Tiền Phụ phí đổ ben in :A.0874a K :A.0873a Bê tông nhựa hạt trúng ọc :A.0516 Loại vật liệu Cự Trọng ly lượng Bậc Đơn Vị tổng đơn hàng cộng vị (km) h ại Đ g STT Phụ lục 01 - Bảng tính chi phí vận chuyển Tổng Cộng 1.650.000 948.132.431 4.545 130.073 129.346.082 4.545 201.134 8.147.476 4.545 226.825 2.866.612 4.545 235.916 500 17.200 12.000 ́H uê Tr :A.1315 ờn 10 :A.1355 11 :A.1356 Dầu hỏa Kg Đá dăm 1x2 m3 Đá dăm 2x4 g 12 :A.1433 14 :A.1454 15 :A.1748 16 :A.1763 17 :A.1862 18 :A.2055 1.62 37 37 17 2.410 20 1.640 17 2.410 20 1.640 174.451.796 4.545 322.280 95.060.166 4.545 308.189 10.000 17.500 Đinh đĩa Cái 2.000 Gỗ làm khe co dãn m3 3.150.000 Gỗ ván cầu công tác m3 3.150.000 Lưỡi cắt Cái 265.000 Nhựa đường Kg 13.200 Kg 13.200 Kg 13.200 13 100.000 1.179.800 1.566.000 20.000 ọc Kg Nước Lít 22 :A.2097 Oxy chai 23 ống bê tông L=2m, d=800mm, lưới thép đoạn ống bê tông L=2m, :A.21362b d=800mm, 2lưới thép đoạn Kg tê Que hàn h 21 :A.2062 in Nhựa bitum K 20 :A.2057 :A.21362a 10.182 Đinh Nhựa bi tum số 25 :A.2608 Kg 19 :A.2056 24 1.62 h ại Đ 13 :A.1451 Đất đèn m3 ́H uê Tr Thép mạ kẽm Kg 21.000 27 :A.2933 Thép tròn d
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần trường danh , Thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần trường danh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay