Mối liên hệ giữa cơ chế quản trị doanh nghiệp và chất lượng

63 33 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 00:10

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ tế H uế KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Mối liên hệ chế quản trị doanh nghiệp chất lượng họ kiểm toán cơng ty cổ phần niêm yết thị trường ườ n g Đ ại chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Giáo viên hướng dẫn Lớp: K47A - Kiểm toán TS Hồ Thị Thúy Nga Tr Sinh viên thực hiện: Đinh Thị Quế Trân Niên khóa: 2013-2017 Huế, tháng 05 năm 2017 Lời Cảm Ơn Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Để hồn thành Khóa luận tốt nghiệp này, trước hết em xin gửi đến quý thầy, giáo khoa Kế toán - Kiểm toán, trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế lời cảm ơn chân thành Đặc biệt, em xin gởi đến Hồ Thị Thúy Nga, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đề tài lời cảm ơn sâu sắc Cảm ơn quý thầy tạo cho em hội thực tập nơi mà em mong muốn, cho em bước đời sống thực tế để áp dụng kiến thức mà thầy giáo giảng dạy Qua công việc thực tập em nhận nhiều điều mẻ bổ ích, hành trang cho công việc sau Em xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo, phòng ban Công ty TNHH Quốc Thắng, tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu thực tiễn suốt q trình thực tập cơng ty Cuối em xin cảm ơn anh chị phòng Kế tốn tài cơng ty TNHH Quốc Thắng tận tình giúp đỡ, hướng dẫn để em hoàn thành tốt học phần Thực tập tốt nghiệp Vì kiến thức thân hạn chế, q trình thực tập, hồn thiện báo cáo em không tránh khỏi sai sót, kính mong nhận ý kiến đóng góp từ Qúy thầy Quý công ty Em xin chân thành cảm ơn Huế, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Đinh Thị Quế Trân MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu uế 1.3 Đối tượng nghiên cứu .2 H 1.4 Phạm vi nghiên cứu tế 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu in h 1.5.2 Phương pháp thu thập số liệu .3 cK 1.5.3 Phương pháp phân tích số liệu 1.6 Kết cấu đề tài họ PHẦN II: NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4 ại 1.1 Khái quát chung Kiểm toán độc lập Việt Nam Đ 1.1.1 Khái niệm Kiểm toán 1.1.2 Tổ chức kiểm toán độc lập ườ n g 1.1.3 Vai trò kiểm tốn độc lập 1.1.4 Quy trình kiểm tốn độc lập 1.1.5 Thực trạng kiểm toán độc lập Việt Nam Tr 1.2 Khái quát chung đặc điểm chế quản trị doanh nghiệp công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam .11 1.2.1 Khái niệm vai trò chế quản trị doanh nghiệp 11 1.2.2 Thực trạng chế quản trị doanh nghiệp công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam 12 1.3 Chất lượng kiểm toán phương pháp đo lường chất lượng kiểm toán 16 1.3.1 Chất lượng kiểm toán 16 1.3.2 Phương pháp đo lường chất lượng kiểm toán 17 1.4 Thực trạng chất lượng kiểm toán cơng ty kiểm tốn độc lập Việt Nam 22 1.4.1 Một số thành tựu 22 1.4.2 Hạn chế 24 1.5 Tổng quan nghiên cứu chế quản trị chất lượng kiểm toán nước giới Việt Nam 25 1.5.1 Tổng quan nghiên cứu nước 25 uế 1.5.2 Tổng quan nghiên cứu Việt Nam 26 H 1.6 Phát triển giả thuyết đề xuất mơ hình nghiên cứu .28 tế 1.6.1 Phát triển giả thuyết 28 1.6.2 Mơ hình nghiên cứu 31 in h CHƯƠNG 2: NGHIÊN CứU MốI LIÊN Hệ GIữA CHế QUảN TRị DOANH NGHIệP CHấT LƯợNG KIểM TỐN CÁC CƠNG TY Cổ PHầN NIÊM cK YếT TRÊN THị TRƯờNG CHứNG KHOÁN VIệT NAM TạI SÀN GIAO DịCH THÀNH PHố Hồ CHÍ MINH 33 họ 2.1 Đặc điểm mẫu điều tra 33 ại 2.2 Phân tích tương quan 35 Đ 2.3 Kiểm định đa cộng tuyến 37 2.4 Kết phân tích hồi quy .37 ườ n g 2.4.1 Đánh giá phù hợp mơ hình 37 2.4.2 Kiểm định độ tin cậy mơ hình 38 2.4.3 Kiểm định giả thuyết hệ số mơ hình hồi quy mẫu 38 Tr 2.4.4 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 40 CHƯƠNG 3: THảO LUậN KếT QUả NGHIÊN CứU NHữNG ĐÓNG GÓP CủA Đề TÀI 42 3.1 Thảo luận kết nghiên cứu 42 3.2 Đóng góp đề tài .43 3.3 Những hạn chế đề tài gợi ý cho đề tài nghiên cứu 44 PHầN III: KếT LUậN KIếN NGHị .46 3.1 Kết luận 46 3.2 Kiến nghị .47 Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Báo cáo tài BCQT Báo cáo quản trị BGĐ Ban giám đốc CLKT Chất lượng kiểm toán ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông HĐQT Hội đồng quản trị cK Tổng giám đốc Đ ại TGD Lợi nhuận sau thuế họ LNST in h tế H uế BCTC Trách nhiệm hữu hạn ườ n g TNHH Tr UBKS Uỷ ban kiếm sốt DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Quy trình kiểm toán độc lập VACPA xây dựng Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Hình 1.2 Mơ hình nghiên cứu 31 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1: cấu khách hàng kiểm tốn tính đến tháng 4/2016 .10 Biểu đồ 1.2: Doanh thu, lợi nhuận sau thuế nộp ngân sách Nhà nước toàn ngành 10 Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế Biểu đồ 2: Tỉ lệ kiêm nhiệm công ty niêm yết sàn HOSE .34 DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: Điểm mạnh điểm yếu phương pháp đo lường CLKT 22 Bảng 2.1: Bảng thống kê mô tả giá trị biến độc lập 33 Bảng 2.2 Tương quan biến định lượng 36 Bảng 2.3: Kết kiểm định đa cộng tuyến 37 uế Bảng 2.4: Mơ hình tóm tắt 37 H Bảng 2.5: ANOVAa .38 Bảng 2.6 Kết kiểm định hệ số hồi qui sử dụng phương pháp Enter .38 Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế Bảng 2.7: Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu .40 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Sự cần thiết nghiên cứu Ngày 13 tháng năm 1991, Kiểm toán độc lập Việt Nam hình thành với việc đời hai cơng ty kiểm tốn đầu tiên, gồm VACO (nay Deloitte) Cơng ty TNHH Kiểm tốn AASC Tính đến năm 2013, 134 cơng ty kiểm tốn độc lập với số lượng nhân viên bình quân 78 người (Bùi Văn Mai, 2014) Mặc dù uế bước tiến nhanh đáng ghi nhận, công ty kiểm tốn quy mơ nhỏ với H hoạt động yếu khơng đáp ứng u cầu kiểm tốn doanh nghiệp Việt Nam Sau số công ty công chúng bị phá sản Tập đồn Bơng Bạch tế Tuyết Cơng ty Cổ phần Dược Viễn Đông, vấn đề đặt minh h bạch thông tin tài doanh nghiệp liệu hoạt động kiểm tốn in thật hiệu quả? cK Trong xu hội nhập kinh tế, chất lượng kiểm tốn khơng vấn đề quan tâm cơng ty kiểm tốn, doanh nghiệpmối bận tâm nhà đầu họ tư, tổ chức tín dụng, quan quản lý Ý kiến kiểm tốn cung cấp thơng tin tính trung thực hợp lý thơng tin tài Một kiểm tốn khơng ại đảm bảo chất lượng gây ảnh hưởng đến tình hình tài người sử dụng Đ thông tin (doanh nghiệp, quan quản lý, ngân hàng, nhà đầu tư ) toàn kinh tế Hơn nữa, doanh nghiệp niêm yết loại hình cổ phần đại chúng nên mức ườ n g độ ảnh hưởng rộng lớn, ảnh hưởng đến phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam Do vấn đề chất lượng kiểm toán ngày coi trọng, đặc biệt điều kiện kinh tế mở, giao dịch, hoạt động kinh tế ngày Tr đa dạng phức tạp Với kiến thức học từ lý thuyết, em nhận thấy đề tài tính cấp thiết việc nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý, điều hành kinh tế, tài Nhà nước; hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phát triển bền vững kinh tế Từ nhận định trên, với giúp đỡ Giảng viên hướng dẫn, em định chọn đề tài “Mối liên hệ chế quản trị doanh nghiệp chất lượng kiểm tốn cơng ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh” làm báo cáo Khóa luận tốt nghiệp Trang - Nhóm nhân tố Commitnoshare hệ số β= 1.405 nghĩa điều kiện yếu tố khác không đổi, Số lượng thành viên ủy ban kiểm sốt khơng sở hữu cổ phần tăng lên đơn vị chất lượng kiểm tốn tăng lên 1.405 đơn vị - Nhóm nhân tố Boardshare hệ số β= -0.139 nghĩa điều kiện yếu tố khác không đổi, Tỷ lệ sở hữu thành viên hội đồng quản trị tăng lên đơn vị chất lượng kiểm toán giảm 0.139 đơn vị uế 2.4.4 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu Nội dung Kết tế Giả thuyết H Bảng 2.7: Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu Số lượng thành viên hội đồng quản tri tỷ lệ in thuận với chất lượng kiểm toán Giám đốc điều hành kiêm chủ tịch hội đồng cK H2 Khơng chấp nhận h H1 Chấp nhận quản trị mối quan hệ tỷ lệ thuận với chất họ lượng kiểm toán Số lượng thành viên uỷ ban kiểm soát không Chấp nhận ại H3 Đ sở hữu cổ phần tỷ lệ thuận với chất lượng g kiểm toán Tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn tỷ lệ nghịch với Không chấp nhận ườ n H4 chất lượng kiểm toán Tr H5 Tỷ lệ sở hữu thành viên hội đồng quản Chấp nhận trị tỷ lệ nghịch với chất lượng kiểm toán Trang 40 Giả thuyết H1 nêu quy mô (số lượng thành viên) HĐQT tỷ lệ thuận với chất lượng kiểm toán Từ bảng 2.6 cho thấy Boardsize hệ số bêta âm mức ý nghĩa 0.01 Kết cho thấy quy mô hội đồng quản trị lớn chất lượng kiểm tốn giảm, giả thuyết H1 khơng chấp nhận Giả thuyết H2 nêu giám đốc điều hành kiêm chủ tịch hội đồng quản trị mối quan hệ tỷ lệ thuận với chất lượng kiểm tốn Từ bảng 2.6 cho thấy Duality hệ uế số bêta dương mức ý nghĩa 0.1 Kết cho thấy cơng ty giám đốc điều hành H kiêm chủ tịch hội đồng quản trị chất lượng kiểm tốn cao cơng ty khơng kiêm nhiệm này, chấp nhận giả thuyết H2, mức tế ý nghĩa 0.1 in h Giả thuyết H3 giả thiết số lượng thành viên uỷ ban kiểm soát không sở hữu cổ phần tỷ lệ thuận với chất lượng kiểm toán Từ bảng 2.6 cho thấy cK Commitnoshare hệ số bêta dương mức ý nghĩa 0.01 Kết cho thấy số lượng thành viên ủy ban kiểm sốt khơng sở hữu cổ phần tăng chất lượng kiểm tốn họ cao, giả thuyết H3 chấp nhận ại Giả thuyết H4 nêu tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn tỷ lệ nghịch với chất lượng Đ kiểm toán Từ bảng 2.6 cho thấy Bigshare hệ số bêta dương Kết cho thấy tỷ g lệ sở hữu tập trung tăng chất lượng kiểm tốn cao, nhiên giá trị p- ườ n value lại lớn 0.1, giả thuyết H4 khơng chấp nhận Cuối cùng, giả thuyết H5 nêu tỷ lệ sở hữu thành viên hội đồng Tr quản trị tỷ lệ nghịch với chất lượng kiểm tốn Bảng 2.6 cho thấy Boardshare hệ số bêta âm với mức ý nghĩa 0.05 Tức tỷ lệ sở hữu cac thành viên HĐQT lớn chất lượng kiểm tốn giảm Do giả thuyết H5 chấp nhận Trang 41 CHƯƠNG 3: THảO LUậN KếT QUả NGHIÊN CứU NHữNG ĐÓNG GÓP CủA Đề TÀI 3.1 Thảo luận kết nghiên cứu Từ phân tích trên, thấy thay đổi biến độc lập ý nghĩa chất lượng kiểm toán, nghĩa chế quản trị doanh nghiệp chất lượng uế kiểm tốn mối quan hệ chặt chẽ với Mặc dù mơ hình nghiên cứu tất H biến biến số ý nghĩa thay đổi chất lượng kiểm tốn tế Những biến mối quan hệ là: Sự kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Chủ tịch HĐQT, Quy mô HĐQT, Tỷ lệ sở hữu HĐQT Số lượng thành viên UBKS in h không sở hữu cổ phần cK Kết phân tích cho thấy rằng, việc kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Chủ tịch HĐQT mối quan hệ tỉ lệ thuận với chất lượng kiểm tốn hồn tồn họ sở Mặc dù kiêm nhiệm gây xung đột lợi ích Tuy nhiên lại giúp tăng khả kiểm soát, hiệu quản lý, góp phần nâng cao chất lượng kiểm ại tốn Đ Trách nhiệm ngăn ngừa, phát gian lận đảm bảo chất lượng kiểm toán g trước hết phải thuộc Hội đồng quản trị Ban giám đốc đơn vị kiểm toán ườ n Thạc sĩ Nguyễn Đình Cung - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương khẳng định: giá trị thành viên HĐQT “nhìn tiền”, “suy nghĩ thành tiền” Tr “làm tiền”, đồng thời biết giám sát để làm tiền theo cách nhìn suy nghĩ Tuy nhiên, chế quản trị doanh nghiệp Việt Nam nhiều bất cập Các thành viên hội đồng quản trị thiên điều hành quản lý chiến lược giám sát, đa số chạy theo lợi ích ngắn hạn, vai trò đưa ý kiến phản biện trước chiến lược kinh doanh công ty chưa phát huy Việc quyền lực bị phân tách hạn chế khả kiểm soát Ban giám đốc, tạo rủi ro kiểm toán cao Trang 42 Đồng thời, tỷ lệ sở hữu thành viên Hội đồng quản trị lớn, mâu thuẫn lợi ích cá nhân gia tăng gian lận nhiều, chất lượng kiểm tốn giảm sút Nhìn sang cánh tay phải Hội đồng quản trị Ban kiểm soát với vai trò mờ nhạt, mang tính hình thức Thành viên Ban kiểm soát Hội đồng quản trị định thường “đóng dấu cho HĐQT trường hợp cần thiết” khơng giữ vai trò giám sát hoạt động HĐQT chức Đồng thời, với uế quy định pháp lý chưa cụ thể khiến Ban kiểm soát lép vế Do số thành viên ủy ban kiểm sốt khơng sở hữu cổ phần nhiều, mức độ độc lập lớn H báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán minh bạch, chất lượng kiểm toán cao tế Nghiên cứu giả thiết mối quan hệ Tỷ lệ sở hữu cổ h đông lớn Sự kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành Tuy nhiên kết bác in bỏ giả thuyết Như vậy, Việt Nam, cơng ty tỷ lệ sở hữu cổ cK đơng lớn thấp khơng kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành với Chủ tịch HĐQT chưa chất lượng kiểm tốn cao họ Bên cạnh đó, kết nghiên cứu cho thấy mơ hình phân tích hồi quy đa biến công cụ phù hợp đáng tin cậy để đánh giá ảnh hưởng mối quan hệ chế ại quản trị doanh nghiệp chất lượng kiểm tốn Bởi quy mơ nghiên cứu giới hạn Đ vòng năm tài nên việc phân tích mơ hình phù hợp với đặc ườ n sung g điểm mục tiêu nghiên cứu Mặc dù vậy, nhiều thiếu sót cần điều chỉnh, bổ Tr 3.2 Đóng góp đề tài Vấn đề chất lượng kiểm toán mối quan tâm khơng cơng ty kiểm tốn doanh nghiệp, mà nhà đầu tư, tổ chức tín dụng quan quản lý nhà nước (Gay & Simnett, 2007) Ý kiến kiểm tốn đưa báo cáo tài doanh nghiệp sở để người sử dụng thơng tin tài đưa định đầu tư hay quản lý (Gay & Simnett, 2007; Leung, Coram, & Cooper, 2007) Chất lượng kiểm tốn khơng đảm bảo tạo điều kiện cho doanh nghiệp đưa thơng tin tài sai lệch, gây ảnh Trang 43 hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài người sử dụng thơng tin toàn kinh tế Mặc dù giới nhiều nghiên cứu chất lượng kiểm toán chủ yếu tập trung nước phát triển (Beisland, Mersland, & Strøm, 2015 Ở Việt Nam, tồn khoảng cách lớn doanh nghiệp người cung cấp tài (ví dụ nhà đầu tư ngân hàng) chế quản trị doanh nghiệp chưa hoàn thiện uế nước phát triển (Hà, 2014; Phạm & Hồng, 2015) Vẫn nhiều lỗ hổng H việc nghiên cứu chất lượng kiểm toán Việt Nam Mục tiêu đề tài nhằm nghiên cứu mối quan hệ chế quản trị tế doanh nghiệp (ví dụ đặc điểm hội đồng quản trị, thành phần sở hữu doanh h nghiệp…) với chất lượng kiểm tốn cơng ty niêm yết thị trường chứng in khoán HOSE cK Về mặt khoa học, nghiên cứu đưa khái niệm chế quản trị chất lượng kiểm tốn, tình trạng chất lượng kiểm tốn Theo đó, chất lượng họ kiểm tốn phải tuân thủ quy định chuẩn mực kiểm toán pháp luật hành Đặc biệt, nghiên cứu xây dựng mơ hình cụ thể hóa mối quan hệ tương tác ại nhân tố chế quản trị doanh nghiệp ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán Đ Đây vấn đề chưa đề cập đến nghiên cứu trước ườ n g Về mặt thực tiễn, nghiên cứu giúp người quan tâm đến BCTC nhìn khách quan hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Đồng thời Tr hướng giúp doanh nghiệp tổ chức chế quản trị hiệu 3.3 Những hạn chế đề tài gợi ý cho đề tài nghiên cứu Mặc dù đề tài đóng góp mặt khoa học thực tiễn, tồn số hạn chế sau: - Đề tài nghiên cứu chưa mở rộng mẫu để đo lường cho tồn cơng ty niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam - Đánh giá chất lượng kiểm tốn dựa vào số biến tích phương trình hồi quy tạo sai số Trang 44 - Thời gian nghiên cứu hạn chế, chưa thể nghiên cứu hết tác động yếu tố khác chế quản trị đến chất lượng kiểm toán Những nghiên cứu nên nghiên cứu yếu tố khác chế quản trị, ví dụ tỷ lệ sở hữu tổ chức, độc lập HĐQT, UBKS… đến chất lượng kiểm tốn - Ngồi ra, nghiên cứu dừng lại đánh giá tác động số yếu tố thuộc chế quản trị, nhiều yếu tố khác tác động đến chất lượng kiểm uế toán Trong tương lai, cần nghiên cứu mở rộng yếu tố khác cơng ty kiểm tốn lực kiểm toán viên, đạo đức nghề nghiệp, phương pháp kiểm toán, H hệ thống hỗ trợ kiểm toán, ảnh hưởng đến chất lượng kiểm tế tốn h - Bên cạnh đó, nghiên cứu dựa liệu năm để ước lượng biến in dồn tích điều chỉnh, từ đánh giá chất lượng kiểm tốn Tuy nhiên, chất lượng cK BCTC phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác Ví dụ, thay đổi báo cáo kết hoạt động kinh doanh lợi nhuận hoạt động lợi nhuận phi hoạt động; trình họ bày, phân loại tài sản nợ phải trả; kế toán hợp kinh doanh; yếu tố để đo lường chất lượng kiểm tốn Đó hạn chế phương pháp sử dụng biến kế ại toán dồn tích điều chỉnh Các nghiên cứu tương lai sử dụng yếu Đ tố đầu vào, sở khác để lường chất lượng kiểm toán xác định ảnh hưởng Tr ườ n g chúng đến chất lượng kiểm toán Trang 45 PHầN III: KếT LUậN KIếN NGHị 3.1 Kết luận Cùng với phát triển kinh tế, dịch vụ kiểm toán ngày phát triển nhanh chóng Các dịch vụ kế tốn ngày nói đến nhiều kinh tế thị trường mang lại lợi ích khơng cho doanh nghiệp mà cho uế nhà đầu tư, quan quản lý nhà nước kinh tế thể nói, từ đời H ngành kiểm tốn phát triển nhanh chóng quy mô chất lượng dịch vụ tế Trước cạnh tranh ngày trở nên gay gắt chất lượng cơng cụ quan trọng để tăng cường khả cạnh tranh công ty kiểm tốn Các in h cơng ty kiểm tốn ln tìm cách đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng nên họ cK không ngừng phải cải thiện, nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm toán viên, đa dạng dịch vụ để thu hút khách Thỏa mãn nhu cầu khách hàng coi phương châm hoạt động họ cơng ty kiểm tốn Chất lượng dịch vụ yếu tố định sống doanh nghiệp để tồn đứng vững thị trường, khơng cách khác ại doanh nghiệp phải ln khơng ngừng hồn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ Đ Một sai lầm nhà quản trị đánh giá sai tình hình tài ườ n g phản ánh qua số kế toán Như vậy, yêu cầu đặt phải giảm thiểu rủi ro từ số biết nói Bên cạnh cố gắng cơng ty kiểm tốn, Tr vai trò doanh nghiệp kiểm tốn quan trọng chất lượng kiểm toán, đặc biệt chế quản trị doanh nghiệp Một báo cáo kiểm tốn chất lượng giúp nhà quản trị đánh giá thực trạng tài mình, từ định quản trị thích hợp; thiết lập, xây dựng, hồn thiện máy kế toán doanh nghiệp cho hoạt động hiệu đáng tin cậy Đồng thời để nhà đầu tư định kinh tế, quan quản lý thực chế sách Trang 46 Qua thời gian thực tập, tìm hiểu mối quan hệ chế quản trị doanh nghiệp chất lượng kiểm toán, em trình bày số vấn đề sau: - Về phần sở lý luận, đề tài hệ thống hóa vấn đề lý luận chung liên quan đến chế quản trị doanh nghiệp chất lượng kiểm toán - Về nội dung nghiên cứu, đề tài nêu lên thực trạng, tìm hiểu sâu nội dung sau đây: uế  Khái quát thực trạng chế quản trị doanh nghiệp chất lượng kiểm toán cơng ty cổ phần niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam H  Tổng quan nghiên cứu, phương pháp đo lường chất lượng kiểm toán tế giới Việt Nam  Phát triển giả thuyết, đề xuất mơ hình nghiên cứu in h  Chỉ mối liên hệ chế quản trị doanh nghiệp chất lượng kiểm toán cK cơng ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh họ - Trên sở tìm hiểu, nghiên cứu so sánh, đánh giá lý luận thực tiễn, em đưa số giải pháp nhằm đẩy mạnh ưu điểm, khắc phục nhược điểm ại giúp cải thiện chất lượng kiểm toán Đ 3.2 Kiến nghị g Việt Nam đạt thành tựu đường hội nhập với kinh tế ườ n quốc tế Nhưng với sức ép cạnh trang doanh nghiệp nước với với doanh nghiệp nước ngồi Lúc này, kiểm tốn trở thành công Tr cụ đắc lực hữu hiệu mà doanh nghiệp quan tâm Những thông tin tài minh bạch, số liệu kế tốn “sạch” để thu hút niềm tin nhà đầu tư Để phát triển ngành kiểm toán cách hiệu quả, tạo báo cáo kiểm toán với chất lượng cao, cần định hướng cụ thể: Về phía nhà nước, cần xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý để phát triển dịch vụ kiểm toán Cụ thể: - Bộ Tài tiếp tục rà sốt, hồn thiện hệ thống chuẩn mực Kế toán – Kiểm toán - Thực thi nghiêm ngặt quy chế hành nghề kiểm tốn Trang 47 - Hồn thiện văn pháp lý trách nhiệm cơng ty kiểm tốn chất lượng dịch vụ kiểm toán - Tăng cường chế tài xử phạt hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên - Chuyển giao việc quản lý hành nghề kiểm toán sang hiệp hội nghề nghiệp Về phía tổ chức hiệp hội nghề nghiệp: - VAA, VACPA cần nâng cao lực hoạt động trách nhiệm xã hội tổ uế chức nghề nghiệp Đổi phát triển mạnh mẽ, chủ động tổ chức hoạt H động để thực tổ chức độc lập, mang tính nghề nghiệp cao Chuẩn bị đầy đủ tế điều kiện quy chế, nhân điều kiện sở vật chất để tiếp nhận triển khai hiệu cơng tác đào tạo quản lý nghề nghiệp Bộ Tài chuyển giao cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán in h - Tăng cường kiểm soát quan quản lý hành nghề tổ chức cK - Bộ Tài chính, VAA, VACPA cần tiến hành thủ tục cần thiết để Chứng kế toán viên, Kiểm toán viên Việt Nam cấp thừa nhận rộng rãi quốc gia họ khu vực giới ại Đối với sở đào tạo, bồi dưỡng kế toán viên, kiểm toán viên (các Học viện, Đ Trường đại học, tổ chức hội nghề nghiệp ) g - Cần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng sinh viên, học viên, ườ n chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt trọng đạo đức nghề nghiệp, hành nghề kế toán, kiểm toán Tr - Các sở đào tạo Hội đồng thi cấp chứng kế toán viên, kiểm toán viên (Bộ Tài chính) cần rà sốt đổi nội dung chương trình đào tạo chun ngành kế tốn, kiểm tốn chương trình thi kiểm tốn viên cho phù hợp với thực tế phù hợp với nước tiên tiến khu vực giới (để đạt công nhận nước chứng kế toán viên, kiểm toán viên Việt Nam cấp) Hơn nữa, giáo dục trở thành sản phẩm trường đại học mở cơng ty cung cấp dịch vụ để vừa kinh doanh vừa điều kiện cho sinh viên chuyên ngành tiếp xúc với thực tế nghề nghiệp Trang 48 Về phía tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ kế tốn - Các cơng ty kiểm tốn cần xây dựng hoàn thiện đầy đủ quy chế ràng buộc tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt động kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán quy chế, quy trình cơng tác, quy trình nghiệp vụ nhóm, tổ, đồn kiểm tốn kế tốn viên - Các cơng ty kiểm tốn cần phải tầm nhìn chiến lược dài hạn để phát triển bền uế vững tổ chức hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường, phải xây dựng cho cơng ty triết lý kinh doanh phù hợp, xây dựng thương hiệu mạnh, uy tín cao H rộng rãi thị trường Coi trọng vấn đề nguồn nhân lực (đội ngũ cán quản lý chủ tế chốt, kiểm tốn viên), cần phải biết đặt yếu tố người (nhân sự) vào vị trí in chủ chốt, đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên h trung tâm hoạt động công ty, coi trọng vấn đề tuyển dụng trì nhân cK - Các cơng ty kế tốn Việt Nam cần tuân thủ quy định điều lệ, hướng dẫn Hội nghề nghiệp tổ chức hoạt động, quản lý nghề nghiệp, nghiệp vụ chuyên họ môn Các cơng ty cần tính liên kết với nhau, tính tổ chức chung hiệp hội, tránh tình trạng "mạnh hay", khơng tổ chức, khơng trách nhiệm với ại nhau, tham gia tổ chức hiệp hội hình thức Đ - Các cơng ty kiểm tốn phải đại hóa cơng tác quản lý, áp dụng công nghệ g thông tin, ý xây dựng văn hóa cơng ty, mơi trường làm việc, cống hiến cho cán ườ n kiểm tốn viên - Các cơng ty phải quan điểm chất lượng dịch vụ kiểm toán cung cấp cho khách hàng đặc biệt quan trọng, lấy "chữ tín" làm đầu để trì phát triển khách Tr hàng Nhân tố quan trọng không nhắc đến khách hàng – người tiêu dùng dịch vụ - Một thực tế đại đa số doanh nghiệp chưa quan tâm mức tới công cụ quản lý kế tốn Vẫn nhiều doanh nghiệp tổ chức cơng tác kế tốn lỏng lẻo hời hợt Chính mà hầu hết thông tin báo cáo cho quản quản lý thông tin “ảo”, gây nghi ngờ cho nhà đầu tư Một chế công khai thơng tin đòi hỏi doanh nghiệp quan tâm nhiều tới việc xây dựng Trang 49 máy quản lý sạch, vững mạnh Đồng thời dành nhiều quan tâm cho cơng tác kiểm tốn Khi thơng tin kiểm tốn đáng tin cậy nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn đầu tư - Thực tế đòi hỏi doanh nghiệp biết lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ trình độ lực để hưởng dịch vụ tốt với giá hợp lý Điều tạo cạnh tranh lớn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán động lực cần thiết để phát triển thị trường lên tầm cao uế Do hạn chế mặt thời gian, kinh nghiệm thực tế kiến thức chun mơn nên H khóa luận tốt nghiệp em chưa thật đầy đủ sâu sắc Tuy nhiên với niềm say mê nghề nghiệp cố gắng học tập không ngừng học hỏi kinh tế nghiệm người trước, hướng dẫn tận tình Giảng viên hướng h dẫn, em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Hy vọng phân in tích, đánh giá nhận xét đề xuất ý kiến em tảng cho nghiên cứu cK sau Rất mong đóng góp quý thầy để đề tài em hồn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình Giảng họ viên khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, mà đặc biệt Hồ Thị Thúy Nga giúp đỡ quý công Công Ty TNHH Quốc Thắng Tr ườ n g Đ ại với anh chị phòng kế tốn giúp em hoàn thành đề tài Trang 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước: Đào Thị Hằng (2016), Phát triển lĩnh vực kiểm toán độc lập Việt Nam Đào Thị Thanh Bình, & Hoàng Thị Hương Giang (2012) Quản trị doanh nghiệp ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Kinh tế Phát Triển, 183(II), uế 61-77 Đoàn Ngọc Phúc, & Lê Văn Thông (2014) Tác động quản trị doanh H nghiệp đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sau cổ phần hóa việt tế nam Tạp chí Kinh tế Phát Triển, 203, 56-63 h Lê Quang Cảnh, Lương Thái Bảo, & Nguyễn Vũ Hùng (2015) Quản trị cK chí Kinh tế Phát Triển, 215, 10-19 in doanh nghiệp với kết hoạt động doanh nghiệp tư nhân lớn việt nam Tạp Lê Thị Hoài Anh, Lê Thị Nhật Linh, & Vũ Thành Huy (2015) The effect of họ corporate governance on earnings management of firms listed on hochiminh stock exchange Hue University Journal of Science, 113(14), 5-15 ại Nguyễn Công Phương, & Nguyễn Thị Thanh Phương (2014) Các yếu tố ảnh Đ hưởng đến mức độ cơng bố thơng tin tài cơng ty niêm yết Tạp chí Phát triển g Kinh tế (287), 15-33 ườ n Nguyễn Thị Lan Anh, & Nguyễn Thanh Hiếu (2013) Ảnh hưởng quy mô công ty kiểm tốn phí kiểm tốn tới chất lượng kiểm tốn tài Tạp chí Kinh tế Tr Phát Triển, 196 (II), 51-56 Pham, H., Amaria, P., Bui, T., & Tran, S (2014) A study of audit quality in vietnam International Journal of Business, Accounting, & Finance, 8(2), 73-100 Phạm Kim Ngọc, Đường Nguyễn Hưng, Hồ Thị Thúy Nga, & Phạm Quang Tín (2016) The effects of audit firm characteristics on audit quality of listed company in vietnam Paper presented at the International Conference on Accounting and Finance, Danang Trang 51 10 Phạm Ngọc Toàn, & Hoàng Thị Thu Hoài (2015) Ảnh hưởng đặc điểm doanh nghiệp đến mức độ công bố thông tin thị trường chứng khốn thành phố hồ chí minh Tạp chí Phát triển Kinh tế, 26(4), 87-103 11 Trần Đình Tuấn- Đỗ Thị Thúy Phương (2010), Gíao trình kiểm tốn bản, NXB Khoa học Kỹ thuật 12 Võ Hồng Đức, & Phan Bùi Gia Thủy (2013) Quản trị công ty & hiệu uế hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ công ty niêm yết sở giao H dịch chứng khốn tp.Hcm Tạp chí Phát triển Kinh tế, 275, 01-15 tế Tài liệu nước ngoài: Abdullah, W Z W., Ismail, S., & Jamaluddin, N (2008) The impact of board cK Malaysian Accounting Review, 7(2), 17-28 in h composition, ownership and ceo duality on audit quality: The malaysian evidence Beisland, L A., Mersland, R., & Strøm, R Ø (2015) Audit quality and of Auditing, 19(3), 218-237 họ corporate governance: Evidence from the microfinance industry International Journal ại Carcello, J V., Hermanson, D R., Neal, T L., & Riley, R A (2002) Board Đ Characteristics and Audit Fees Contemporary Accounting Research., 365–384 g DeAngelo, L E (1981) Auditor size and audit quality Journal of Accounting ườ n and Economics, 183-199 DeFond, M., & Zhang, J (2014) A review of archival auditing research Tr Journal of Accounting and Economics, 275–326 Enofe, A O., Mgbame, C., Aderin, A., & Ehi-Oshio, O U (2013) Determinants of audit quality in the nigerian business environment Research Journal of Finance and Accounting, 4(4), 36-43 Francis, J R (2011) A Framework for Understanding and Researching Audit Quality A Journal of Practice and Theory, 125 - 152 Trang 52 Hay, D., Knechel, W R., & Ling, H (2008) Evidence on the impact of internal control and corporate governance on audit fees International Journal of Auditing, 12(1), 9-24 K Raghunandan, William J Read, and J Scott Whisenant (2003) Initial Evidence on the Association between Nonaudit Fees and Restated Financial Statements 10 Knechel, W R., & Willekens, M (2006) The role of risk management and uế governance in determining audit demand Journal of Business Finance & Accounting, H 33(9‐10), 1344-1367 tế 11 Krishnan, J., Balsam, S., & Yang, J S (2003) Auditor industry h specialization and earnings Auditing: A Journal of Practice and Theory, 71-97 in 12 O’sullivan, N (2000) The impact of board composition and ownership on cK audit quality: Evidence from large uk companies The British Accounting Review, 32(4), 397-414 họ 13 Paul M Healy and James M Wahlen (1999) A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting ại 14 Tritschler, J (2013) Audit Quality - Association between published g Springer Gabler Đ reporting errors and audit firm characteristics University of Innsbruck Australia: ườ n 15 Thomas P Houck (2003) Why and How Audits Must Change: Practical Guidance to Improve Your Audits Tr 16 Ronen, J and Yaari, V (2008),“Earnings management: emerging insights in theory, practice andresearch”,Springer Series in Accounting Scholarship, Vol 3, Springer, New York, NY 17 Zureigat, Q M (2011) The effect of ownership structure on audit quality: Evidence from jordan International Journal of Business and Social Science, 2(10) Website: http://www.vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=4735 Trang 53 http://russellbedford.vn/vi/index.php?option=com_content&view=article&id= 26:mc-ich-va-phm-vi-ca-hot-ng-kim-toan-c-lp&catid=10:kim-toan&Itemid=16 http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/lvtc/ktkt/ckdsktvhnvdnkt/ckdsk tvhnvdnkt_chitiet?dDocName=MOFUCM095700&_afrLoop=43904319640767607#! %40%40%3F_afrLoop%3D43904319640767607%26dDocName%3DMOFUCM0957 00%26_adf.ctrl-state%3D14cnlztqli_50 http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/nang- uế cao-nang-luc-quan-tri-cua-cac-doanh-nghiep-niem-yet-tai-viet-nam-75191.html H http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2016-07-01/kiem- tế toan-doc-lap-khang-dinh-vi-tri-uy-tin-trong-nen-kinh-te-33139.aspx Tr ườ n g Đ ại họ cK in 15-ty-usd-nam-2016-20170101111553237.htm h http://vneconomy.vn/chung-khoan/von-hoa-thi-truong-chung-khoan-tang-hon- Trang 54 ... chung đặc điểm chế quản trị doanh nghiệp công tế 1.2.1 Khái niệm vai trò chế quản trị doanh nghiệp H ty cổ phần có niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Cơ chế quản trị doanh nghiệp hệ thống xây... đẩy danh tiếng, vị doanh nghiệp Cơ chế quản trị doanh nghiệp hệ thống sách, luật lệ đề cập đến cấu nhằm định hướng, vận hành kiểm soát Tr doanh nghiệp Cơ chế quản trị doanh nghiệp có vai trò quan... điểm chế quản trị doanh nghiệp cơng ty cổ phần có niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam .11 1.2.1 Khái niệm vai trò chế quản trị doanh nghiệp 11 1.2.2 Thực trạng chế quản trị doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối liên hệ giữa cơ chế quản trị doanh nghiệp và chất lượng , Mối liên hệ giữa cơ chế quản trị doanh nghiệp và chất lượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay